RynekInstalacyjny.pl

SMOKE System do instalacji wentylacji i oddymiania budynków

SMOKE System do instalacji wentylacji i oddymiania budynków

SMOKE System do instalacji wentylacji i oddymiania budynków

Zapobieganie ryzyku powstania i rozprzestrzeniania się pożarów w budynkach wymaga nie tylko stosowania odpowiednich materiałów budowlanych i systemów detekcji pożarów oraz alarmowych, ale też systemów oddymiania.

treść sponsorowana

Oddymianie jest konieczne dla prowadzenia skutecznej ewakuacji i akcji ratunkowych i w wielu obiektach stosowanie instalacji oddymiającej jest obligatoryjne. W licznych budynkach instalacje pełnią jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej (bytowej) i oddymiającej. Duże znaczenie w takich instalacjach mają materiały przewodów oddymiających, a zadaniem nadrzędnym jest skuteczna realizacja funkcji oddymiania. Przepisy stawiają ściśle określone wymagania takim instalacjom.

Przykładem systemu pełniącego jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej jest SMOKE System firmy Alnor. Podstawą prawną dla stosowania przewodów oddymiających typu SMOKE System jest Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0716/W, określonych w PN-EN 12101-7:2012.

W skład systemu przewodów oddymiających wchodzą:

 • standardowe odcinki proste oraz kształtki (kolana, zaślepki, trójniki, redukcje, złączki mufowe i nyplowe, odgałęzienia siodłowe i segmentowe itd.) o przekroju okrągłym, o średnicy od 100 do 1000 mm,
 • kompensatory wydłużeń termicznych typu ILA-NSL-SMO, ILA-K-SMO,
 • tłumiki akustyczne typu SIL-GL-SMO o przekroju okrągłym,
 • kratki oddymiające typu SGR-SMO-0H (0V).

Firma oferuje także szeroki wybór okrągłych klap przeciwpożarowych z siłownikami elektrycznymi lub mechanizmem ręcznym. Dowiedz się więcej >>

Model przewodu o przekroju kołowym

Rys. Elementy proste i kształtki przewodu o przekroju kołowym wykonane są z ocynkowanej blachy stalowej gatunku DX51D+Z275 wg PN-EN 10346:2011, o grubościach 0,7 mm dla średnic 100–710 mm i 0,9 mm dla średnic 800–1000 mm. Odmiany, kształty, wymiary główne oraz tolerancje wymiarowe tych elementów i kształtek zostały przyjęte wg normy PN-EN 1506:2007

Stalowe okrągłe przewody SMOKE System przeznaczone są do stosowania w budownictwie w układzie poziomym jako elementy tworzące instalację wentylacji oddymiającej lub spełniające jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i oddymiającej. W funkcji oddymiania obsługiwać mogą wyłącznie tę strefę pożarową, w której zostały zamontowane. Zostały one sklasyfikowane wg normy PN-EN 13501-4+A1:2016 w klasie E600120(ho) S1500 single odporności ogniowej oraz jako niepalne i nierozprzestrzeniające ognia. Zadaniem nadrzędnym jest usuwanie gorących gazów i dymu z obszaru objętego pożarem, dlatego przewody zachowują wysoką szczelność ogniową i dymoszczelność. Instalacje wykonane z tych przewodów mogą być łączone z instalacją zbiorczą, wielostrefową. Wówczas przejście przez przegrodę ogniową traktowane jest jako element instalacji wielostrefowej. Poszczególne odcinki oraz kształtki wentylacyjne przewodów typu SMOKE System mogą być montowane jedynie w pozycji poziomej (montaż w układzie pionowym jest niedopuszczalny). Zakres stosowania przewodów obejmuje instalacje wentylacyjne o ciśnieniu roboczym od -1500 do +500 Pa. Skonsultuj się z naszymi ekspertami >>

Wszystkie nyplowe (męskie) elementy przewodów oddymiających typu SMOKE System wyposażone są w uszczelki dwuwargowe do kształtek wentylacyjnych GASK z EPDM i uszczelki pęczniejące o grubości 1,8 mm i szerokości 10 mm. Uszczelka z EPDM jest odporna na działanie ozonu i promieniowania UV oraz wahania temperatur w zakresie od -30 do 100˚C. Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 180˚C)  kilkukrotnie zwiększa swoją objętość i uszczelnia układ w trakcie pożaru. Komponenty okrągłych przewodów oddymiających typu SMOKE System spełniają wymagania klasy szczelności D, jeśli przestrzegane są wszystkie zalecenia dotyczące ich prawidłowego montażu, transportu i składowania.

Uszczelki pęczniejące i dwywargowe GASK z EPDM

Fot. Uszczelki pęczniejące i dwuwargowe do kształtek wentylacyjnych GASK z EPDM

W skład systemu wchodzą także króćce elastyczne kompensujące typu ILA-NSL-SMO, ILA-K-SMO, których zadaniem jest przeciwdziałanie rozszerzalności kanałów stalowych pod wpływem oddziaływania na nie wysokiej temperatury w trakcie pożaru, a także wyeliminowanie ryzyka rozszczelnienia kanałów i przedostania się dymu i ciepła na zewnątrz. Kompensatory powinny być stosowane w przypadku przewodów o długości przekraczającej 5 m. Maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy kompensatorami nie może przekraczać 10 m. Króćce te występują tylko w postaci nyplowej i posiadają uszczelki pęczniejące i dwuwargowe.

Króciec elastyczny kompensujący nyplowy

Fot. Króciec elastyczny kompensujący nyplowy (kompensator wydłużeń termicznych) ILA-NSL-SMO-SIL o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single przeznaczony do jednostrefowych systemów oddymiania oraz do systemów mieszanych (dwufunkcyjnych)

Tłumiki akustyczne okrągłe SIL-GL-SMO zbudowane są z płaszcza wewnętrznego perforowanego i zewnętrznego oraz dekli z blachy ocynkowanej, a także wypełnienia między płaszczami z wełny szklanej.

Kratki SGR-SMO stosuje się jako wywiew w kanałach oddymiających. Są odporne na działanie temperatury do 600˚C. Ramka czołowa wykonana jest z tłoczonych profili stalowych ocynkowanych przylegających do kształtu przewodu kołowego. Kierownice poziome lub pionowe osadzone są pod katem 90˚ i wykonane z profili z blachy stalowej ocynkowanej. W DTR znaleźć można tabelę doboru kratek, w zależności od wymaganego przepływu powietrza.

Montaż kanałów i kształtek typu SMOKE System

Wszystkie elementy instalacji oddymiającej SMOKE System w miejscach zgrzewu i innego łączenia mają od wewnątrz (a w przypadku kompensatorów z obu stron) wysokotemperaturową masę uszczelniającą – ognioochronny elastyczny uszczelniacz silikonowy do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego.

System przewodów SMOKE System montowany może być wyłącznie w instalacjach o orientacji poziomej. Odcinek instalacji nie może być podwieszany do konstrukcji pionowej oraz w pozycji pionowej. Montaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi w DTR. Przewody oddymiające i elementy montażowe instalacji wentylacji powinny być wykonane wyłącznie z materiałów niezapalnych.

Izolację cieplną bądź akustyczną kanałów SMOKE System można stosować od zewnętrznej strony przewodów, aby nie naruszyć struktury i szczelności przewodów.

W razie konieczności przycięcia kanałów prostych do wymaganych rozmiarów, cięcie musi być prostopadłe do osi kanału i należy usunąć zadziory i ostre krawędzie oraz oczyścić wnętrze przewodu. Tak przygotowane przewody należy montować, wkładając element nyplowy w mufowy, obracając go i wciskając, aby część mufowa zatrzymała się na ograniczniku nyplowym. Następnie po obwodzie należy zamontować wkręty samowiercące, jako dodatkowe zabezpieczenie przed wysunięciem. W celu lepszego spasowania należy wkręty montować w odpowiedniej kolejności przeciwlegle na krzyż. Wkręty montuje się 10 mm od krawędzi kanału i ogranicznika na elemencie.

Instalacje oddymiające można łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy FLS wg zaleceń w instrukcji montażu. Kołnierze należy skręcać, stosując między nimi uszczelkę kołnierzową wykonaną z włókna ceramicznego odpornego na temperaturę 1260˚C, o takich samych wymiarach jak kołnierz FLS.

Króciec elastyczny z kołnierzem FLS

Fot. Króciec elastyczny z kołnierzem FLS

Do podwieszania kanałów do stropu przeznaczone są obejmy mocujące CLR, pręty gwintowane PG, tuleje rozporowe TK, nakrętki NKS oraz podkładki PDS-P i PDS. Dostępne są dwa rodzaje obejm w zależności od średnicy przewodów: dla przewodów o średnicy 100–400 mm – mocowane na jednej kotwie, a o średnicy 450–1000 mm – na dwóch kotwach.

Mocowanie dla przewodów o średnicy 450-1000 mm

Rys. Mocowanie dla przewodów o średnicy 450-1000 mm – na dwóch kotwach. Oznaczenia: 1. CLR – obejma ze stali ocynkowanej o grubości 2,5 mm i szerokości 25 mm, 2. PDS-P-8 – podkładka okrągła DIN 9021 ze stali ocynkowanej,  3. NKS-M8 – nakrętka sześciokątna ze stali ocynkowanej, 4. PG8 – pręt gwintowany ze stali ocynkowanej, 5. TK8-3 lub TK8-4 – tuleja stalowa rozporowa, 6. PDS-8 – podkładka okrągła DIN 125-1A ze stali ocynkowanej

Do kompensowania wydłużeń termicznych przewodów typu SMOKE System należy stosować wyłącznie kompensatory typu ILA-NSL-SMO-SIL lub ILA-K-SMO-SIL. Swobodny koniec instalacji można traktować jako kompensator naturalny.

Przejścia przez przegrody budowlane w obrębie jednej strefy pożarowej

Przejście instalacji złożonych z przewodów oddymiających typu SMOKE System przez pionową sztywną konstrukcję mocującą o niskiej gęstości wykonaną z betonu komórkowego (o minimalnej grubości ściany 110 mm) lub o dużej gęstości, jak ściana murowana z cegły pełnej lub jednorodna ściana betonowa (o minimalnej grubości ściany 120 mm), w obrębie jednej strefy pożarowej wymaga przygotowania otworu o średnicy D +100 mm. Do zamocowania i uszczelnienia elementu przewodu oddymiającego przechodzącego przez konstrukcję mocującą, stosuję się zaprawę murarską lub gips o gęstości ≥ 800 kg/m3 i odporności ogniowej takiej samej jak konstrukcja mocująca bądź wyższej.

Oznakowanie

Wszystkie elementy przewodów oddymiających SMOKE System można wyraźnie rozpoznać po trwałym (w formie nalepki) czerwonym oznaczeniu stanowiącym oznakowanie kontrolne wyrobu. Każdy odcinek przewodu wentylacji pożarowej należy odpowiednio oznakować, z podaniem:

 • nazwy i symbolu identyfikacyjnego producenta,
 • modelu i typu,
 • numeru właściwej normy i roku jej publikacji (tj. EN 12101-7:2011) z dopiskiem zawierającym ogólną nazwą wyrobu: „Odcinek przewodu wentylacji pożarowej”,
 • klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej i innych związanych z nią informacji wg EN 13501-4,
 • w przypadku, gdy odcinek przewodu wentylacji pożarowej ma klasyfikację „S” (EN 13501-4), należy dodać słowo „dymoszczelny”,
 • daty produkcji (miesiąc i rok).
Wzór oznakowania przewodów

Fot. Wzór oznakowania (nalepki) przewodów

alnor logo Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

05-552 Wola Mrokowska, Aleja Krakowska 10
Tel.: + 48 22 737 40 00
Fax.: + 48 22 737 40 04
e-mail:  alnor@alnor.com.pl
e-mail:  handlowy@alnor.com.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Wentylatory kanałowe DV-PP – 6 wielkości

Wentylatory kanałowe DV-PP – 6 wielkości Wentylatory kanałowe DV-PP – 6 wielkości

Wentylatory kanałowe DV-PP – 6 wielkości

Wentylatory kanałowe DV-PP – 6 wielkości

Wentylatory kanałowe DV – 8 wielkości

Wentylatory kanałowe DV – 8 wielkości Wentylatory kanałowe DV – 8 wielkości

Wentylatory kanałowe DV – 8 wielkości

Wentylatory kanałowe DV – 8 wielkości

Wentylatory dachowe DV-ROF-V – 6 wielkości

Wentylatory dachowe DV-ROF-V – 6 wielkości Wentylatory dachowe DV-ROF-V – 6 wielkości

Wentylatory dachowe DV-ROF-V – 6 wielkości

Wentylatory dachowe DV-ROF-V – 6 wielkości

Wentylator kanałowy - prostokątny DV-SQ

Wentylator kanałowy - prostokątny DV-SQ Wentylator kanałowy - prostokątny DV-SQ

Wentylator kanałowy - prostokątny DV-SQ

Wentylator kanałowy - prostokątny DV-SQ

Wentylator kanałowy - okrągły LIGHT DV-PP-L

Wentylator kanałowy - okrągły LIGHT DV-PP-L Wentylator kanałowy - okrągły LIGHT DV-PP-L

Wentylator kanałowy - okrągły LIGHT DV-PP-L

Wentylator kanałowy - okrągły LIGHT DV-PP-L

Wentylator dachowy DV-ROF-RHT-315

Wentylator dachowy DV-ROF-RHT-315 Wentylator dachowy DV-ROF-RHT-315

Wentylator dachowy DV-ROF-RHT-315

Wentylator dachowy DV-ROF-RHT-315

Wentylator dachowy DV-ROF-R – 6 wielkości

Wentylator dachowy DV-ROF-R – 6 wielkości Wentylator dachowy DV-ROF-R – 6 wielkości

Wentylator dachowy DV-ROF-R – 6 wielkości

Wentylator dachowy DV-ROF-R – 6 wielkości

Klapa przeciwpożarowa odcinająca FDA2 (z otworem rewizyjnym)

Klapa przeciwpożarowa odcinająca FDA2 (z otworem rewizyjnym) Klapa przeciwpożarowa odcinająca FDA2 (z otworem rewizyjnym)

Klapa przeciwpożarowa odcinająca FDA2 (z otworem rewizyjnym)

Klapa przeciwpożarowa odcinająca FDA2 (z otworem rewizyjnym)

Klapa przeciwpożarowa odcinająca FDA-12-T

Klapa przeciwpożarowa odcinająca FDA-12-T Klapa przeciwpożarowa odcinająca FDA-12-T

Klapa przeciwpożarowa odcinająca FDA-12-T

Klapa przeciwpożarowa odcinająca FDA-12-T

Klapa przeciwpożarowa motylkowa CFDM

Klapa przeciwpożarowa motylkowa CFDM Klapa przeciwpożarowa motylkowa CFDM

Klapa przeciwpożarowa motylkowa CFDM

Klapa przeciwpożarowa motylkowa CFDM

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym HRU-PremAIR

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym HRU-PremAIR Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym HRU-PremAIR

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym HRU-PremAIR

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym HRU-PremAIR

Rekuperatory HRU-MinistAir-W-450

Rekuperatory HRU-MinistAir-W-450 Rekuperatory HRU-MinistAir-W-450

Rekuperator HRU-MinistAir-W-450 jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200 m2.

Rekuperator HRU-MinistAir-W-450 jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200 m2.

Rekuperator wewnątrzścienny jednorurowy HRU-WALL

Rekuperator wewnątrzścienny jednorurowy HRU-WALL Rekuperator wewnątrzścienny jednorurowy HRU-WALL

Rekuperator wewnątrzścienny jednorurowy HRU-WALL

Rekuperator wewnątrzścienny jednorurowy HRU-WALL

Rekuperator decentralny zdalnie sterowany HRU-WALL-RC

Rekuperator decentralny zdalnie sterowany HRU-WALL-RC Rekuperator decentralny zdalnie sterowany HRU-WALL-RC

Rekuperator decentralny zdalnie sterowany HRU-WALL-RC

Rekuperator decentralny zdalnie sterowany HRU-WALL-RC

Centrala rekuperacyjna z odzyskiem ciepła i wilgoci HRU-ERGO

Centrala rekuperacyjna z odzyskiem ciepła i wilgoci HRU-ERGO Centrala rekuperacyjna z odzyskiem ciepła i wilgoci HRU-ERGO

Centrala rekuperacyjna z odzyskiem ciepła i wilgoci HRU-ERGO

Centrala rekuperacyjna z odzyskiem ciepła i wilgoci HRU-ERGO

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża »

Klimatyzacja - co nowego oferuje branża » Klimatyzacja - co nowego oferuje branża »

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Czy bezdotykowy design stanie się standardem? » Czy bezdotykowy design stanie się standardem? »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split Dlaczego multi-split jest lepszy od oddzielnych jednostek typu split

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja a zdrowy budynek

Instalacja a zdrowy budynek Instalacja a zdrowy budynek

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.