RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Opłacalność stosowania ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania

Opłacalność stosowania ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania, fot. ANTAP

Opłacalność stosowania ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania, fot. ANTAP

Idea wykorzystania podzielników do indywidualnego rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych zaczęła być realizowana w Polsce w połowie lat 90., przede wszystkim za sprawą regulacji zawartej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych z 1994 roku. Od tego czasu w budowie podzielników i technice ich stosowania zaszły spore zmiany, które powinny zostać uwzględnione w aktualnych przepisach.

Zobacz także

BMETERS POLSKA sp. z o.o. news HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

NIVELCO-Poland Sp.z.o.o. Nowości od NIVELCO

Nowości od NIVELCO Nowości od NIVELCO

Firma NIVELCO w ostatnim czasie zaprezentowała dużo nowości m.in. nowe czujniki ciśnienia NIPRESS, przetworniki poziomu EasyTREK SP-500, ekonomiczny radar bezkontaktowy z anteną plenarną oraz przetwornik...

Firma NIVELCO w ostatnim czasie zaprezentowała dużo nowości m.in. nowe czujniki ciśnienia NIPRESS, przetworniki poziomu EasyTREK SP-500, ekonomiczny radar bezkontaktowy z anteną plenarną oraz przetwornik MV110 Przepływomierz ISOMAG.

Zmiana wymagań dotyczących pomiaru ciepła i jego rozdzielania na mieszkańców wynika z nowelizacji Prawa energetycznego [2] w 2021 roku. Zgodnie z zapisami tej ustawy do 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego ma obowiązek zastąpić istniejące ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze służące do pomiaru ciepłej wody użytkowej (zamontowane przed dniem wejścia w życie ustawy) urządzeniami mającymi funkcję zdalnego odczytu. Szczegóły reguluje rozporządzenie z 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach [4].

Jeśli w budynku zainstalowane są ciepłomierze (a także podzielniki kosztów ciepła i wodomierze ciepłej wody) z funkcją zdalnego odczytu, od 1 stycznia 2022 r. właściciel lub zarządca budynku musi udostępniać informacje dotyczące:

 • zużycia ciepła dla danego lokalu mieszkalnego lub użytkowego – raz na miesiąc,
 • kosztów (rozliczeń) ciepła – nie rzadziej niż raz na pół roku,
 • w przypadku elektronicznych rozliczeń na żądanie – nie rzadziej niż raz na kwartał [2, 3].

Przewidywać można zatem zwiększenie zatrudnienia w działach technicznych spółdzielni mieszkaniowych w celu tworzenia takich informacji albo powstanie programów on-line umożliwiających śledzenie przez mieszkańców zużycia ciepła w ich lokalach i porównanie go z najmniejszym i największym zużyciem energii cieplnej w budynku, by dopingować ich do oszczędzania.

Kryteria technicznej wykonalności i opłacalności określone zostały zarówno w ustawie Prawo energetyczne, jak i wspomnianym rozporządzeniu [4]. Techniczną możliwość stosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy mających funkcję zdalnego odczytu ustala się w odniesieniu do rodzaju instalacji zastosowanej w danym budynku wielolokalowym oraz jego stanu technicznego. Z kolei opłacalność stosowania tych urządzeń ustala się, biorąc pod uwagę projektowaną oszczędność energii uzyskiwaną w wyniku ich zastosowania oraz koszt ich zakupu, montażu i eksploatacji.

I tu pojawia się pierwszy problem: jak rozumieć „projektowaną oszczędność energii”? Zaprojektować oszczędności energii przecież nie można, bo zależy ona od upodobań i możliwości finansowych użytkowników, a dodatkowo brakuje odpowiednich danych. Pozostaje więc zaplanowanie tej oszczędności – na potrzeby późniejszej analizy przyjęto wartości od 5 do 30%.

Ciepłomierze mające funkcję zdalnego odczytu stosuje się, gdy:

 1. instalacja centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym ma jednopunktowy układ zasilania w ciepło wszystkich grzejników znajdujących się w danym lokalu;
 2. spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a) analiza techniczna wykaże, że występuje techniczna możliwość zastosowania ciepłomierzy;

b) analiza ekonomiczna przeprowadzona dla okresu pięcioletniego wykaże, że projektowana oszczędność energii w wyniku zastosowania ciepłomierzy jest wyższa niż koszt zakupu, montażu i eksploatacji tych urządzeń;

c) ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego nie przekracza:

– 0,40 GJ w odniesieniu do 1 m3 ogrzewanej kubatury (nowy wskaźnik – GJ/(m3 rok), zamiast np. kWh/(m2 rok)),

– lub 0,30 GJ w odniesieniu do 1 m3 przygotowanej wody (nowy wskaźnik – GJ/(m3 rok)).

Jeśli wartości te zostaną przekroczone, od właściciela lub zarządcy budynku wymaga się wykonania audytu energetycznego, który ma określić, z czego wynika nadmierna energochłonność budynku i w jaki sposób można ograniczyć zużycie przez niego ciepła;

d) zainstalowane zostały zawory mające głowice termostatyczne na grzejnikach usytuowanych w lokalach znajdujących się w budynku wielolokalowym,

e) węzły cieplne umożliwiają zminimalizowanie strat ciepła wynikających z transportu nośnika za pomocą zewnętrznej instalacji odbiorczej.

Podzielniki kosztów ogrzewania mające funkcję zdalnego odczytu stosuje się, gdy:

 1. instalacja centralnego ogrzewania nie spełnia warunku zastosowania ciepłomierzy,
 2. pozostałe wymagania dotyczące stosowania podzielników kosztów są takie same, jak określono w przypadku ciepłomierzy w pkt 2.

Autorowi brakuje w przepisach wymogu obowiązkowego zastosowania izolacji termicznej rur ułożonych na powierzchni ścian w przypadku stosowania podzielników kosztów (w wypadku ciepłomierzy straty od rur są wykorzystywane jako zyski w pomieszczeniu za wodomierzem). Im więcej niezaizolowanych rur, tym większy przyjmuje się w rozliczeniach energii udział stałych kosztów zmiennych związanych ze stratami dystrybucji – potwierdza to analiza przeprowadzona na końcu artykułu. W przypadku wysokich budynków średnica rur na dolnych kondygnacjach może wynosić ok. 50 mm, co stanowić może 50% zapotrzebowania na ciepło pomieszczenia, przez które te rury przechodzą. Nie ma więc wówczas mowy o prawidłowym korzystaniu z regulatora, którym jest zawór termostatyczny, jak i właściwych interpretacjach wskazań podzielników kosztów.

Zakres informacji dotyczących rozliczeń kosztów zakupu ciepła przekazywanych użytkownikom lokali zaopatrywanych w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku wielolokalowym, o których mowa w art. 45c ust. 1 ustawy Prawo energetyczne [2], obejmuje:

1. w przypadku rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania (są one prawie takie same, różnica wynika ze specyfiki urządzenia):

a) dla budynku:

– ilość ciepła pobranego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku;

– ilość ciepła zarejestrowanego przez ciepłomierze lokalowe w budynku;

– powierzchnię lub kubaturę budynku;

– ilość pobranego ciepła przypadającą na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury;

– koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej;

– koszty stałe zakupu ciepła;

– koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła;

– stosowane dla poszczególnych lokali współczynniki wyrównawcze. Warto tu zaznaczyć, że już w 2003 roku COBRTI INSTAL zalecał odejście od stosowania współczynników wyrównawczych ze względu na położenie lokalu w bryle budynku, określanych jako metoda „tabelaryczna”. Celem współczynników wyrównawczych było „sprawiedliwe” rozdzielanie ciepła pomiędzy lokalami, jest to jednak raczej pomysł rodem z okresu komunizmu. Nie stosuje się przecież żadnych współczynników przeliczeniowych na potrzeby pobierania czynszu uwzględniających lokalizację okien w stosunku do stron świata, hałas, zapachy itd. Nikt też nie będzie stosował przy rozliczaniu kosztów jakiegoś współczynnika obciążającego lokatora mającego mieszkanie od strony południowej i korzystającego z ogrzewania biernego (pasywnego) i zysków bezpośrednich i pośrednich od promieniowania słonecznego. Dlaczego więc stosować współczynniki wyrównawcze ze względu na położenie lokalu w bryle budynku? Jeżeli każdy użytkownik ponosi koszty wynikające z decyzji o wyborze mieszkania, to przy uwzględnianiu opłaty stałej za moc zamówioną powinny zostać zastosowane współczynniki korygujące rozliczenie w oparciu o m2, uwzględniające położenie lokalu w bryle budynku – większe zapotrzebowanie na moc w lokalach narożnych lub na ostatniej kondygnacji;

– średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury;

– dane kontaktowe organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych;

– adresy stron internetowych, gdzie można uzyskać informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej;

– informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów;

b) dla lokalu:

– ilość ciepła zarejestrowanego przez ciepłomierz;

– ilość ciepła zarejestrowanego przez ciepłomierz skorygowaną za pomocą współczynnika wyrównawczego;

– wielkość zaliczek naliczonych na poczet kosztów centralnego ogrzewania;

– wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym;

– saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty;

– porównanie bieżącego zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z uwzględnieniem temperatury obliczeniowej dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek, w okresie letnim i zimowym.

Mowa tu o obliczeniowej temperaturze dla strefy klimatycznej, czyli o temperaturze projektowej zewnętrznej, która zależy od lokalizacji miejscowości w danej strefie – jest to zapis nieprecyzyjny, a nawet błędny. Prawidłowe przeliczenie zużycia ciepła następuje w oparciu o średnie temperatury miesięczne i liczbę dni grzewczych do obliczania stopniodni rzeczywistych i standardowych (typowy rok meteorologiczny). Przeliczenia dokonuje się na podstawie wzoru:

wzor1

gdzie:


QK,H,0,tr – zużycie ciepła przeliczone dla typowego roku meteorologicznego;


QK,H,0 – zużycie ciepła na podstawie pomiarów ciepłomierzami w latach 2017–2021;


Sdtr – liczba stopniodni w typowym roku meteorologicznym dla temperatury wewnętrznej 20°C;


Sd – liczba stopniodni rzeczywistych w danym roku dla temperatury wewnętrznej 20°C.

Natomiast obliczenia stopniodni dokonuje się w oparciu o poniższą zależność:

wzor2

gdzie:


Sd – stopniodni;


two – temperatura projektowa wewnętrzna, °C;


te (m) – średnia temperatura miesiąca, °C;


Ld (m) – liczba dni grzewczych w miesiącu.

Pojawia się tu kolejny problem związany z uzyskaniem przez właścicieli lokali lub administracje budynku informacji o średniej rzeczywistej temperaturze miesiąca w danym roku obliczeniowym. Można ją kupić od firm specjalizujących się w pomiarach (są to dodatkowe koszty związane ze stosowaniem podzielników kosztów lub ciepłomierzy) albo np. zastrzec w umowie z dostawcą ciepła konieczność przekazania przez niego tych danych (jeśli je posiada).

Omawiane przepisy nie mają zastosowania dla urządzeń mających funkcję zdalnego odczytu w przypadku budynku wielolokalowego, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia był wyposażony w ciepłomierze albo w podzielniki kosztów ogrzewania, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji zdalnego odczytu, umożliwiające rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych lokali. Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek dostosowania regulaminu rozliczeń w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeśli zmiana wynikająca z rozporządzenia dotyczy metod rozliczania kosztów zakupu ciepła lub zakresu informacji wskazanych w § 9 oraz § 10.

Ilość ciepła zmierzona na głównym ciepłomierzu (dostawca ciepła tylko taką zasadę przyjmuje przy rozliczaniu się z dostawcą) nie jest w całości wykorzystywana przy jej rozdzielaniu za pomocą podzielników (mieszkaniowych liczników ciepła). Wynika to z faktu, że nie całe ciepło mierzone przez główny licznik ciepła przepływa przez grzejniki, na których montowane są podzielniki kosztów. Część energii cieplnej oddawana jest do otoczenia przez instalację (rurociągi rozprowadzające na poziomie piwnicy, piony, gałązki w pokojach) doprowadzającą ciepło do grzejników, bez możliwości zmierzenia jej wielkości, dlatego tak ważna jest izolacja tych elementów.

Opłacalność stosowania podzielników kosztów ciepła – analiza przypadku

Analizę opłacalności zastosowania podzielników kosztów ogrzewania mających funkcję zdalnego odczytu sporządzono, biorąc pod uwagę projektowaną oszczędność energii w wyniku zastosowania tych urządzeń oraz koszt ich zakupu, montażu i eksploatacji (nakłady inwestycyjno-eksploatacyjne). Jak wspomniano, powinniśmy raczej mówić o zaplanowanej oszczędności. Na potrzeby analizy przyjęto, że jest ona zmienna i może przyjmować wartości od 5 do 30%. Może zostać zweryfikowana pomiarem w kolejnych latach użytkowania podzielników kosztów przez mieszkańców, którzy będą wiedzieli, do czego służy zawór termostatyczny i w jaki sposób można osiągać oszczędności energii (wymagana wentylacja, ale nie nadmierna, kontrolowana przez okresowe otwieranie okien na czas wietrzenia, ale nie ich ciągłe uchylanie w celu regulacji temperatury), a co za tym idzie zmniejszać koszty eksploatacyjne. Same podzielniki kosztów mają za zadanie podświadomie wpływać na mieszkańców, którzy są zainteresowani oszczędnością ciepła, czyli mniejszymi kosztami eksploatacyjnymi. Niestety podjętej decyzji o projektowanej wielkości oszczędności nie można będzie cofnąć w kolejnych latach, bo nakłady inwestycyjne związane z montażem podzielników już zostały zrealizowane (poniesione).

Organizacje zrzeszające spółdzielnie mieszkaniowe, przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, powinny być zainteresowane przeprowadzeniem badań statystycznych mających na celu porównanie zużycia ciepła przez podobne konstrukcyjnie budynki wyposażone w podzielniki kosztów ciepła i ich nieposiadające. Umożliwiłoby to stworzenie bazy danych dla projektowania oszczędności energii w budynkach o różnych technologiach i różnym jednostkowym zapotrzebowaniu na ciepło. Może również organizacje producentów podzielników kosztów byłyby zainteresowane tą kwestią i chciały partycypować w potencjalnym programie badań?

Może Cię zainteresuje: Nowoczesne ciepłomierze - jak działają

Na koszty eksploatacyjne składają się:

 • koszty stałe związane z mocą zamówioną dla budynku [kW] i ceną jednostkową [zł/(MW mies.)], dzielone na wszystkich mieszkańców proporcjonalnie do powierzchni mieszkania. Wskazane byłoby wprowadzenie korekty z uwagi na lokalizację mieszkania w bryle budynku czy też wyliczonej w oparciu o normę dotyczącą projektowego obciążenia cieplnego. Uważam, że koszty stałe związane z mocą zamówioną przypisywane poszczególnym lokalom powinny uwzględniać lokalizację mieszkania w bryle budynku (nie zalecałbym stosowania do rozdziału kosztów zmiennych wynikających z podzielników) w oparciu o wartość uzyskaną z formuły:
 • koszty zmienne związane ze stratami dystrybucji, na które wpływają straty z rurociągów rozprowadzających, pionów, gałązek – ich założony udział w analizie zmieniał się od 20 do 70%;
 • koszty zmienne (100% – % kosztów zmiennych związanych ze stratami dystrybucji) wynikające z podzielników kosztów, na które wpływ mają mieszkańcy.

W przypadku stosowania do rozliczania mieszkaniowych liczników ciepła udział kosztów zmiennych związanych ze stratami dystrybucji można wyznaczyć na podstawie ich pomiarów i licznika głównego.

Do analizy przyjęto budynek o następujących parametrach:

 • powierzchnia użytkowa: 10 100 m2,
 • liczba mieszkań: 210,
 • moc: 651,4 kW,
 • średnie zużycie energii końcowej z 5 lat, z uwzględnieniem zmian klimatu (przeliczenie na stopniodni standardowe): 5685 GJ/rok,
 • liczba grzejników (podzielników): 440 – IP,
 • wskaźnik energii do mocy: 8,73 GJ/kW,
 • koszt podzielnika i jego montaż: 50 zł – KP,
 • koszt obsługi podzielnika: 10 zł/odczyt – KOP,
 • nie uwzględniono kosztów monitoringu urządzeń za pomocą platformy internetowej – istotne przy sporządzaniu miesięcznych sprawozdań,
 • liczba odczytów: 2 rocznie,
 • okres bilansowania: 5 lat.

Cena nośnika energii brutto wynosiła:

 • 14 070,56 zł/(MW mies.) z tytułu mocy zamówionej,
 • 67,18 zł/GJ z tytułu energii.

Wyniki obliczeń zamieszczono w tabelach 1 i 2.

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia4 warunek celowości zastosowania podzielników kosztów ogrzewania jest spełniony przy wartości stosunku nakładów inwestycyjnych do planowanych oszczędności mniejszej od 1. W tabelach 2 i 3 zróżnicowano go następująco: duża oszczędność występuje przy wartości dla tego stosunku < 0,5, a mała oszczędność dla wartości od 0,50 do 1,00.

Biorąc pod uwagę comiesięczną sprawozdawczość wynikającą z rozporządzenia, do kolejnej analizy przyjęto okres ogrzewania 9 miesięcy (w Krakowie 5 dni maja i 5 dni września oraz pozostałe miesiące między wrześniem i majem). Cena jednego odczytu pozostała bez zmian. Skutkuje to zmianą wielkości nakładów inwestycyjno-eksploatacyjnych ze 154 000,00 zł/5 lat na 220 000,00 zł/5 lat i stosunkiem nakładów inwestycyjnych do planowanych oszczędności przedstawionym w tabeli 3.

W obliczeniach zamieszczonych w tabeli 3 nie uwzględniono również kosztów monitoringu urządzeń za pomocą platformy internetowej, co jest istotne przy sporządzaniu miesięcznych sprawozdań. Założono, że firma na tyle zyska na krotności odczytów, że będzie mogła się wyposażyć w takie oprogramowanie bez obciążania kosztami zleceniodawcy opomiarowania (niestety autor nie dysponował odpowiednimi danymi, więc jest to jedynie założenie). W przypadku konieczności uwzględnienia kosztów monitoringu wyniki obliczeń byłyby oczywiście mniej atrakcyjne.

Podsumowanie

Najkorzystniejsze jest stosowanie podzielników kosztów ogrzewania przy małych stratach dystrybucji i dużej projektowanej oszczędności energii (czego należało się spodziewać), a najmniej korzystne przy dużych stratach dystrybucji i małej projektowanej oszczędności energii (co wynika z pierwszego wniosku).

Wzrost liczby odczytów na potrzeby sporządzania miesięcznych sprawozdań spowoduje pogorszenie opłacalności ich stosowania (tabela 3).

Przyjmowane przy stosowaniu podzielników kosztów ogrzewania udziały strat dystrybucji i projektowane oszczędności energii muszą być przemyślane i umotywowane dokładnymi obliczeniami.

Wyniki analizy pokazują skalę możliwości wpływania na uzyskiwane oszczędności.

Wskazane byłoby utworzenie bazy danych do projektowania potencjalnych oszczędności energii cieplnej przy stosowaniu podzielników kosztów.

Literatura

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz Urz. UE nr L 328/210 z 21.12.2018)

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo energetyczne (DzU 1997, nr 54, poz. 348, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (DzU 2021, poz. 863)

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (DzU 2021, poz. 2273)

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 1995, nr 10, poz. 46). Uchylone i zastąpione przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

6. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (DzU 2021, poz. 868)

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Adam Koniszewski Ogrzewanie budynków gruntową pompą ciepła

Ogrzewanie budynków gruntową pompą ciepła Ogrzewanie budynków gruntową pompą ciepła

Analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania gruntowej pompy ciepła przeprowadzono na przykładzie wolno stojącego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 160 m2, znajdującego się w Toruniu, w II strefie...

Analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania gruntowej pompy ciepła przeprowadzono na przykładzie wolno stojącego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 160 m2, znajdującego się w Toruniu, w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego obiektu wynosi 8 kW, a dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową to 200 dm3, co daje roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania pomieszczeń oraz przygotowania c.w.u. równe 23 379,7 kWh.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie...

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie i oświetlenie dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W opisywanym budynku urzędu gminy przeprowadzono głęboką termomodernizację, a starą kotłownię węglową zastąpiono gruntową pompą ciepła i kondensacyjnym kotłem olejowym oraz instalacją PV.

mgr inż. Wiktor Koselak, mgr inż. Jacek Krystek, mgr inż. Jerzy Żurawski Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element,...

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element, np. mostki cieplne, może mieć duży wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. Dobór odpowiednich elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych musi zawsze iść w parze z projektem instalacji oraz źródeł ciepła i chłodu.

Waldemar Joniec Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach

Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi,...

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewania.

Adam Koniszewski, Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. Powietrzna pompa ciepła monoblok – jakie koszty eksploatacyjne?

Powietrzna pompa ciepła monoblok – jakie koszty eksploatacyjne? Powietrzna pompa ciepła monoblok – jakie koszty eksploatacyjne?

Obiektem do przeprowadzenia analizy techniczno – ekonomicznej zastosowania powietrznej pompy ciepła jest wolnostojący budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 160 m2 znajdujący się w Toruniu w województwie...

Obiektem do przeprowadzenia analizy techniczno – ekonomicznej zastosowania powietrznej pompy ciepła jest wolnostojący budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 160 m2 znajdujący się w Toruniu w województwie Kujawsko - Pomorskim, czyli w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego obiektu wynosi 8 kW, natomiast dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową wynosi 200 dm3/24 h co daje roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania jego pomieszczeń oraz przygotowania...

mgr inż. Jakub Szymiczek Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania...

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty podczas eksploatacji. W każdym z wykorzystanych narzędzi dla wybranego niskoenergetycznego domu jednorodzinnego najkorzystniejszy okazał się wybór powietrznej pompy ciepła.

Joanna Ryńska Powietrzne pompy ciepła w ciekawych zastosowaniach

Powietrzne pompy ciepła w ciekawych zastosowaniach Powietrzne pompy ciepła w ciekawych zastosowaniach

Powietrzne pompy ciepła o różnych rozwiązaniach i wielkościach zyskują coraz większe uznanie klientów w Europie, i to nie tylko inwestorów budujących nowe domy jednorodzinne. Urządzenia te są najłatwiejsze...

Powietrzne pompy ciepła o różnych rozwiązaniach i wielkościach zyskują coraz większe uznanie klientów w Europie, i to nie tylko inwestorów budujących nowe domy jednorodzinne. Urządzenia te są najłatwiejsze w montażu spośród wszystkich pomp ciepła i uniwersalne pod względem lokalizacji – powietrze jest wszak dostępne wszędzie.

Redakcja RI PAS pyta rząd - co z programem Czyste Powietrze?

PAS pyta rząd - co z programem Czyste Powietrze? PAS pyta rząd - co z programem Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze został uruchomiony 19 września 2018 roku. Od tego momentu PAS bacznie przygląda się działaniom rządu i NGOŚiGW w celu weryfikowania realizacji programu. Po pięciu miesiącach przyszedł...

Program Czyste Powietrze został uruchomiony 19 września 2018 roku. Od tego momentu PAS bacznie przygląda się działaniom rządu i NGOŚiGW w celu weryfikowania realizacji programu. Po pięciu miesiącach przyszedł czas na pierwsze wnioski.

Redakcja RI PAS: Polskie progi alarmowania najwyższe w Europie

PAS: Polskie progi alarmowania najwyższe w Europie PAS: Polskie progi alarmowania najwyższe w Europie

Polski Alarm Smogowy kolejny raz sprawdził, ile dni z alarmem smogowym wystąpiłoby, gdyby władze uznały, że Polacy zasługują na zachodnioeuropejskie kryteria ostrzegania o zagrożeniu. W niektórych polskich...

Polski Alarm Smogowy kolejny raz sprawdził, ile dni z alarmem smogowym wystąpiłoby, gdyby władze uznały, że Polacy zasługują na zachodnioeuropejskie kryteria ostrzegania o zagrożeniu. W niektórych polskich miastach „francuski” alarm smogowy obowiązywałby przez dwa miesiące. Obowiązujące w Polsce kryteria sprawiają, że pomimo wysokich stężeń pyłów zawieszonych w 2018 w żadnym z miast wojewódzkich nie ogłoszono alarmu smogowego.

Waldemar Joniec Liczniki ciepła w inteligentnych budynkach

Liczniki ciepła w inteligentnych budynkach Liczniki ciepła w inteligentnych budynkach

Budynki powinny być inteligentne, a systemy grzewcze nisko- i bezemisyjne, korzystające ze źródeł odnawialnych. Mieszkańcy mają otrzymywać informację, na co zużywają energię, z jakich źródeł ona pochodzi,...

Budynki powinny być inteligentne, a systemy grzewcze nisko- i bezemisyjne, korzystające ze źródeł odnawialnych. Mieszkańcy mają otrzymywać informację, na co zużywają energię, z jakich źródeł ona pochodzi, jak ją można zaoszczędzić i czy będzie to dla nich opłacalne. Informacje te dostarczać ma system zarządzania budynkiem, m.in. na podstawie danych z liczników ciepła. Technologia smart metering ma się stać elementem smart home.

Redakcja RI Program „Czyste Powietrze” powinien mocniej wspierać OZE

Program „Czyste Powietrze” powinien mocniej wspierać OZE Program „Czyste Powietrze” powinien mocniej wspierać OZE

Podczas wstępnych rozmów otrzymaliśmy jasną informację z Komisji Europejskiej, że w przyszłej perspektywie finansowej Unia Europejska nie zamierza finansować i dotować wymian domowych kotłów na takie,...

Podczas wstępnych rozmów otrzymaliśmy jasną informację z Komisji Europejskiej, że w przyszłej perspektywie finansowej Unia Europejska nie zamierza finansować i dotować wymian domowych kotłów na takie, które korzystać będą z paliw kopalnych, to znaczy zarówno z węgla, jak i z gazu – powiedział na początku stycznia br. „Gazecie Wyborczej” Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze”.

Redakcja RI Program priorytetowy „Czyste Powietrze” po zmianach

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” po zmianach Program priorytetowy „Czyste Powietrze” po zmianach

Po przerwie trwającej od 1 do 21 stycznia 2019 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Przerwa w naborze...

Po przerwie trwającej od 1 do 21 stycznia 2019 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Przerwa w naborze wniosków spowodowana była wejściem w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego do tych zmian prawnych.

Materiały PR Jakie zalety i wady mają kominy ceramiczne?

Jakie zalety i wady mają kominy ceramiczne? Jakie zalety i wady mają kominy ceramiczne?

Instalując w domu system grzewczy, należy pamiętać o odpowiednio dobranym i podłączonym do niego kominie. Coraz częściej inwestorzy decydują się na kominy ceramiczne. Dlaczego? Ponieważ komin ceramiczny...

Instalując w domu system grzewczy, należy pamiętać o odpowiednio dobranym i podłączonym do niego kominie. Coraz częściej inwestorzy decydują się na kominy ceramiczne. Dlaczego? Ponieważ komin ceramiczny jest uniwersalny, odporny na temperaturę, a prawidłowo dobrany może służyć wiele lat. Na co zwrócić uwagę przy jego zakupie i montażu?

Redakcja RI Czy ogrzewanie ścienne to dobry system grzewczy?

Czy ogrzewanie ścienne to dobry system grzewczy? Czy ogrzewanie ścienne to dobry system grzewczy?

Coraz więcej osób, wybierając system grzewczy do domu, myśli o energooszczędnych źródłach ciepła. Dlatego decydują się najczęściej na pompy ciepła lub kotły kondensacyjne, które mogą współpracować z niskotemperaturowymi...

Coraz więcej osób, wybierając system grzewczy do domu, myśli o energooszczędnych źródłach ciepła. Dlatego decydują się najczęściej na pompy ciepła lub kotły kondensacyjne, które mogą współpracować z niskotemperaturowymi instalacjami grzewczymi. Do takich instalacji należy ogrzewanie ścienne. Ogrzewanie ścienne — na czym polega, jakie ma zalety i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

Redakcja RI Dlaczego warto wybrać ogrzewanie podłogowe?

Dlaczego warto wybrać ogrzewanie podłogowe? Dlaczego warto wybrać ogrzewanie podłogowe?

Dawniej ogrzewanie podłogowe było dostępne tylko dla właścicieli o grubych portfelach. Jednak postęp techniki budowlanej i coraz większe zainteresowanie klientów sprawiło, że instalacja ogrzewania podłogowego...

Dawniej ogrzewanie podłogowe było dostępne tylko dla właścicieli o grubych portfelach. Jednak postęp techniki budowlanej i coraz większe zainteresowanie klientów sprawiło, że instalacja ogrzewania podłogowego stała się nie tylko tańsza, ale też wykorzystywana jako główny system ogrzewania domu.

Redakcja RI Co wybrać - kocioł na paliwa stałe czy olejowy?

Co wybrać - kocioł na paliwa stałe czy olejowy? Co wybrać - kocioł na paliwa stałe czy olejowy?

Sezon grzewczy w Polsce trwa bardzo długo. Dlatego decydując o systemie ogrzewania domu jednorodzinnego, warto zastanowić się nad różnymi opcjami, które oferuje obecnie rynek. Jedną z możliwości jest ogrzewanie...

Sezon grzewczy w Polsce trwa bardzo długo. Dlatego decydując o systemie ogrzewania domu jednorodzinnego, warto zastanowić się nad różnymi opcjami, które oferuje obecnie rynek. Jedną z możliwości jest ogrzewanie budynku za pomocą kotła na paliwo stałe lub kotła olejowego. Które źródło ciepła wybrać?

Redakcja RI Urządzenia gazowe w technice klimatyzacyjnej

Urządzenia gazowe w technice klimatyzacyjnej Urządzenia gazowe w technice klimatyzacyjnej

Systemy z gazowymi pompami ciepła zapewniają chłodzenie budynku latem i ogrzewanie zimą oraz ciepłą wodę użytkową. To alternatywa dla klasycznych rozwiązań chłodzenia powietrza wewnętrznego z użyciem urządzeń...

Systemy z gazowymi pompami ciepła zapewniają chłodzenie budynku latem i ogrzewanie zimą oraz ciepłą wodę użytkową. To alternatywa dla klasycznych rozwiązań chłodzenia powietrza wewnętrznego z użyciem urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Joanna Ryńska Grzejniki kanałowe – estetyczne ogrzewanie wnętrz

Grzejniki kanałowe – estetyczne ogrzewanie wnętrz Grzejniki kanałowe – estetyczne ogrzewanie wnętrz

Podłogowe grzejniki (konwektory) kanałowe to rozwiązanie grzewcze z możliwością chłodzenia, chętnie stosowane dla polepszenia ustawności (aranżacji) pomieszczeń, szczególnie o dużej powierzchni przegród...

Podłogowe grzejniki (konwektory) kanałowe to rozwiązanie grzewcze z możliwością chłodzenia, chętnie stosowane dla polepszenia ustawności (aranżacji) pomieszczeń, szczególnie o dużej powierzchni przegród przeszklonych. Odpowiednio dobrane, np. we współpracy z innymi urządzeniami, pełnić będą optymalnie funkcję grzewczą.

Redakcja RI Kocioł gazowy czy elektryczny - który wybrać?

Kocioł gazowy czy elektryczny - który wybrać? Kocioł gazowy czy elektryczny - który wybrać?

Budując dom bardzo często zastanawiamy się, jaki system ogrzewania wybrać. Jest to istotny temat, ponieważ ważny jest nie tylko koszt zakupu systemu, ale również późniejsze opłaty za ogrzewanie oraz jego...

Budując dom bardzo często zastanawiamy się, jaki system ogrzewania wybrać. Jest to istotny temat, ponieważ ważny jest nie tylko koszt zakupu systemu, ale również późniejsze opłaty za ogrzewanie oraz jego eksploatacja. Najczęściej do ogrzewania domu wykorzystujemy kotły — gazowe lub elektryczne. Czym się różnią i jakie spełniają funkcje?

Redakcja RI Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne?

Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne? Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne?

Pompy ciepła w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne. Pomimo dużych kosztów inwestycyjnych osoby, które właśnie się budują i stają przed wyborem systemu ogrzewania decydują się na kupno pompy...

Pompy ciepła w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne. Pomimo dużych kosztów inwestycyjnych osoby, które właśnie się budują i stają przed wyborem systemu ogrzewania decydują się na kupno pompy ciepła. Na rynku można znaleźć pompę ciepła gazową, jak i elektryczną. Czym one się różnią i jaką wybrać?

Redakcja RI Jak działa węzeł cieplny?

Jak działa węzeł cieplny? Jak działa węzeł cieplny?

Coraz częściej deweloperzy decydują się na wyposażenie mieszkania w węzły cieplne. Co to takiego? Węzeł cieplny tworzą urządzenia, które łączą sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją...

Coraz częściej deweloperzy decydują się na wyposażenie mieszkania w węzły cieplne. Co to takiego? Węzeł cieplny tworzą urządzenia, które łączą sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją w jego wnętrzu. Ich zadaniem jest rozdział dostarczonego ciepła poprzez sieć do poszczególnych odbiorców. Jest to rozwiązanie łączące energooszczędność z możliwością indywidualnego sterowania komfortem cieplnym w poszczególnych mieszkaniach.

Waldemar Joniec Instalacje grzewcze i wentylacyjne w kurnikach

Instalacje grzewcze i wentylacyjne w kurnikach Instalacje grzewcze i wentylacyjne w kurnikach

Hodowla ptaków wymaga szczególnych warunków dla zapewnienia im zdrowia i rozwoju. Spośród zwierząt hodowlanych drób ma najwyższe wymagania odnośnie do warunków termicznych, zmieniające się w trakcie cyklu...

Hodowla ptaków wymaga szczególnych warunków dla zapewnienia im zdrowia i rozwoju. Spośród zwierząt hodowlanych drób ma najwyższe wymagania odnośnie do warunków termicznych, zmieniające się w trakcie cyklu produkcyjnego. Wymaga to zaprojektowania i budowy optymalnego względem przeznaczenia obiektu systemu ogrzewania i wentylacji.

Redakcja RI Jak działają pompy ciepła?

Jak działają pompy ciepła? Jak działają pompy ciepła?

W ostatnim czasie pompy ciepła w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Wszystko przez chęć zadbania o czystość naszego powietrza, walkę ze smogiem oraz trend na energooszczędne budownictwo. Co więcej,...

W ostatnim czasie pompy ciepła w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Wszystko przez chęć zadbania o czystość naszego powietrza, walkę ze smogiem oraz trend na energooszczędne budownictwo. Co więcej, koszty ogrzewania stanowią co najmniej 60% wszystkich wydatków związanych z eksploatacją domów jednorodzinnych, a dzięki pompie ciepła wydatki można sporo obniżyć.

VTS Polska Sp. z o.o. Rozpoczynamy sezon grzewczy!

Rozpoczynamy sezon grzewczy! Rozpoczynamy sezon grzewczy!

W pewnych częściach świata wciąż trwa lato, ale VTS jest już gotowy, aby rozpocząć sezon grzewczy! Z dumą prezentujemy nowy film promocyjny dot. nagrzewnicy wodnej Volcano – główny element tegorocznej...

W pewnych częściach świata wciąż trwa lato, ale VTS jest już gotowy, aby rozpocząć sezon grzewczy! Z dumą prezentujemy nowy film promocyjny dot. nagrzewnicy wodnej Volcano – główny element tegorocznej kampanii promocyjnej.

Wybrane dla Ciebie

Jak połączyć pompę ciepła i gaz?

Jak połączyć pompę ciepła i gaz? Jak połączyć pompę ciepła i gaz?

Dlaczego pompy ciepła?

Dlaczego pompy ciepła? Dlaczego pompy ciepła?

Jak połączyć panele fotowoltaiczne i pompy ciepła

Jak połączyć panele fotowoltaiczne i pompy ciepła Jak połączyć panele fotowoltaiczne i pompy ciepła

Co to są moduły fotowoltaiczne i jak działają?

Co to są moduły fotowoltaiczne i jak działają? Co to są moduły fotowoltaiczne i jak działają?

Jak zmniejszyć koszty energii i chronić środowisko

Jak zmniejszyć koszty energii i chronić środowisko Jak zmniejszyć koszty energii i chronić środowisko

Która ładowarka zadba o żywotność akumulatora?

Która ładowarka zadba o żywotność akumulatora? Która ładowarka zadba o żywotność akumulatora?

Zobacz, jakie pompy ciepła możesz ustrzelić w black week

Zobacz, jakie pompy ciepła możesz ustrzelić w black week Zobacz, jakie pompy ciepła możesz ustrzelić w black week

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. »

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. » Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. »

Jak oszczędzić na ogrzewaniu - od podstaw

Jak oszczędzić na ogrzewaniu - od podstaw Jak oszczędzić na ogrzewaniu - od podstaw

Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca

Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca

Najnowsze produkty i technologie

Energynat Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade

Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade

W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna edycja SOFAR Roadshow – kultowego cyklu spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych przez markę SOFAR wraz z oficjalnym dystrybutorem urządzeń SOFAR,...

W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna edycja SOFAR Roadshow – kultowego cyklu spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych przez markę SOFAR wraz z oficjalnym dystrybutorem urządzeń SOFAR, firmą Energynat Trade. Wydarzenie po raz kolejny zakończyło się sukcesem – swoją wiedzę pogłębiło kilkuset instalatorów z różnych miast Polski.

Grupa Pracuj S.A. W jakich branżach znajdzie zastosowanie chatGPT?

W jakich branżach znajdzie zastosowanie chatGPT? W jakich branżach znajdzie zastosowanie chatGPT?

W 2022 roku naukowcy z amerykańskiego laboratorium OpenAI zaprezentowali światu prototyp inteligentnego chatbota GPT. Nikt wówczas nie przypuszczał, że narzędzie to zrewolucjonizuje sposób postrzegania...

W 2022 roku naukowcy z amerykańskiego laboratorium OpenAI zaprezentowali światu prototyp inteligentnego chatbota GPT. Nikt wówczas nie przypuszczał, że narzędzie to zrewolucjonizuje sposób postrzegania chatbotów. Obecnie coraz więcej branż korzysta z rozwiązania, jakim jest inteligentny, cyfrowy rozmówca. O jakich branżach mowa? Sprawdź.

BayWa r.e. Solar Systems System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku

System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku

To pierwsza taka instalacja w Polsce! Nowy system montażowy na dach zielony od firmy novotegra miał swój debiut w Poznaniu na dachu jednego z biurowców. Instalację wykonała firma D3RS Czymbor, Koperski...

To pierwsza taka instalacja w Polsce! Nowy system montażowy na dach zielony od firmy novotegra miał swój debiut w Poznaniu na dachu jednego z biurowców. Instalację wykonała firma D3RS Czymbor, Koperski Sp. j.

ECO Comfort Fotowoltaika na gruncie – inwestuj i oszczędzaj!

Fotowoltaika na gruncie – inwestuj i oszczędzaj! Fotowoltaika na gruncie – inwestuj i oszczędzaj!

Montaż instalacji fotowoltaicznej to doskonałe remedium na rosnące ceny prądu oraz limity zużycia, z gwarantowaną stawką za kilowatogodzinę. W dobie niepewnych czasów na rynku energetycznym oraz ciągle...

Montaż instalacji fotowoltaicznej to doskonałe remedium na rosnące ceny prądu oraz limity zużycia, z gwarantowaną stawką za kilowatogodzinę. W dobie niepewnych czasów na rynku energetycznym oraz ciągle rosnącej inflacji, takie rozwiązanie pozwala cieszyć się spokojem i niezależnością. Choć najczęstszym sposobem montażu instalacji fotowoltaicznej jest konstrukcja na dachu, istnieją wskazania i okoliczności, by zamontować panele fotowoltaiczne na gruncie. W jakich sytuacjach sprawdzą się stelaże naziemne?...

karnix.pl Kombinacja rolet i karniszy - jak stworzyć spójną dekorację okienną?

Kombinacja rolet i karniszy - jak stworzyć spójną dekorację okienną? Kombinacja rolet i karniszy - jak stworzyć spójną dekorację okienną?

Spójna dekoracja okna zależy od wielu czynników, ale często i przede wszystkim od tego, jakiego typu rolety i karnisze dopasujemy. Różnorodna oferta dostępnych produktów umożliwia przygotowanie innowacyjnej...

Spójna dekoracja okna zależy od wielu czynników, ale często i przede wszystkim od tego, jakiego typu rolety i karnisze dopasujemy. Różnorodna oferta dostępnych produktów umożliwia przygotowanie innowacyjnej i ciekawej aranżacji, dlaczego jednak nie zawsze daje ona tak duże wrażenie estetyczne? Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak udekorować okno wykonując aranżację okna pod klucz to koniecznie zajrzyj do dalszej części tego poradnika.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. Hybrydowa pompa ciepła

Hybrydowa pompa ciepła Hybrydowa pompa ciepła

Wyobraź sobie, że w 2030 r. po europejskich drogach nie jeździ ani jeden samochód. Dzięki temu do atmosfery nie trafia 500 mln ton dwutlenku węgla. Czy taki kompromis byłby satysfakcjonujący? Na szczęście...

Wyobraź sobie, że w 2030 r. po europejskich drogach nie jeździ ani jeden samochód. Dzięki temu do atmosfery nie trafia 500 mln ton dwutlenku węgla. Czy taki kompromis byłby satysfakcjonujący? Na szczęście nie jest konieczny - według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej taki sam potencjał zmniejszenia emisji CO2 mają pompy ciepła.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.