RynekInstalacyjny.pl

Nowoczesne ciepłomierze – zdalny odczyt i dwustronna komunikacja

Ciepłomierze muszą spełniać wymogi rozporządzenia w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły
fot. pixabay

Ciepłomierze muszą spełniać wymogi rozporządzenia w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły


fot. pixabay

Zgodnie z prawem unijnym, w którym widać dążenie do zwiększania energooszczędności i tzw. inteligencji budynków, ciepłomierze (podobnie jak i inne liczniki stosowane w budynkach) albo już muszą zapewniać zdalny odczyt wskazań, albo będą musiały zostać wyposażone w tę funkcjonalność wkrótce.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

merXu Narzędzia pomiarowe na merXu

Narzędzia pomiarowe na merXu Narzędzia pomiarowe na merXu

Internetowa platforma zakupowa merXu tworzy bezpieczne środowisko biznesowe dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, łącząc zweryfikowanych sprzedających i kupujących. Bogata oferta rozwiązań dostępnych...

Internetowa platforma zakupowa merXu tworzy bezpieczne środowisko biznesowe dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, łącząc zweryfikowanych sprzedających i kupujących. Bogata oferta rozwiązań dostępnych za jej pośrednictwem obejmuje produkty dla branży budowlanej oraz instalacyjnej.

NIVELCO-Poland Sp.z.o.o. Nowości od NIVELCO

Nowości od NIVELCO Nowości od NIVELCO

Firma NIVELCO w ostatnim czasie zaprezentowała dużo nowości m.in. nowe czujniki ciśnienia NIPRESS, przetworniki poziomu EasyTREK SP-500, ekonomiczny radar bezkontaktowy z anteną plenarną oraz przetwornik...

Firma NIVELCO w ostatnim czasie zaprezentowała dużo nowości m.in. nowe czujniki ciśnienia NIPRESS, przetworniki poziomu EasyTREK SP-500, ekonomiczny radar bezkontaktowy z anteną plenarną oraz przetwornik MV110 Przepływomierz ISOMAG.

W artykule:

• Indywidualne rozliczanie zużycia ciepła w budynkach
• Ciepłomierze – precyzyjne rozliczanie
• Odczyt mobilny z zastosowaniem technologii radiowej

Na mocy dyrektywy (UE) 2018/2002 w sprawie efektywności energetycznej, zwanej popularnie dyrektywą EED (Energy Efficiency Directive) [1], od 25 października 2020 r. nowo instalowane liczniki (urządzenia pomiarowe) muszą umożliwiać zdalny odczyt swoich wskazań.

Indywidualne rozliczanie zużycia ciepła w budynkach

Do tej pory w odniesieniu do nowych budynków wielorodzinnych wymogiem dyrektywy EED [1], spójnym z ustawą Prawo energetyczne [2] i rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło [3], było zapewnienie możliwości indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła. Dyrektywa EED wprowadziła obowiązek zagwarantowania prawa do rozliczeń i informacji o rozliczeniach lub zużyciu ciepła także tym odbiorcom, którzy nie są stroną umowy z dostawcą ciepła. Taka sytuacja najczęściej występuje w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez spółdzielnię lub wspólnotę – stroną umowy jest zarządca, a nie odbiorca końcowy.

Indywidualne rozliczenie wymaga uzyskania wiarygodnej informacji o zużyciu ciepła przez danego odbiorcę. Prawo energetyczne [2] dopuszcza metody rozliczeń oparte na:

 • wskazaniach ciepłomierzy;
 • wskazaniach urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, a niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych (tzw. podzielniki ciepła);
 • powierzchni lub kubaturze lokali.

Ciepłomierze – precyzyjne rozliczanie

Najbardziej precyzyjną metodą rozliczeń za ciepło w budynkach jest opomiarowanie zużycia w lokalach za pomocą ciepłomierzy indywidualnych. W budynkach wielorodzinnych najczęściej stosuje się ciepłomierze zespolone (kompaktowe), w których wszystkie części urządzenia połączone są w jednej obudowie. Występują dwa rodzaje ciepłomierzy, które różnią się zastosowanym przetwornikiem:

 • ciepłomierz z przetwornikiem mechanicznym, który działa dzięki wirnikowi napędzanemu strumieniem przepływającej wody. Ten rodzaj ciepłomierza jest tańszy w zakupie i eksploatacji, ale ze względu na obecność części mechanicznych mniej dokładny i mniej trwały, a bardziej podatny na uszkodzenia;
 • ciepłomierz z przetwornikiem ultradźwiękowym, w którym przepływ jest mierzony dzięki dwukierunkowej technice promieni UV. Licznik taki jest droższy, ale cechuje się większą dokładnością i trwałością.

Niezależnie od zastosowanej technologii przetwarzania, ciepłomierze muszą spełniać wymogi rozporządzenia w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły [4], oraz normy PN-EN 1434-1 dot. wymagań ogólnych dla ciepłomierzy [5] i mieć ocenę zgodności [6]. Oba rodzaje ciepłomierzy dają również – wymaganą dla urządzeń nowo instalowanych, a przydatną dla istniejących – możliwość zdalnego odczytu ich wskazań, a także komunikacji dwukierunkowej lub włączenia w system BMS (Building Management System). Podstawowe wymagania dla wymiany danych między miernikiem a urządzeniem odczytowym podaje część trzecia normy produktowej ciepłomierzy – PN-EN 1434-3 [7].

Każdy licznik może wysyłać następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne (np. numer fabryczny), które pozwalają zidentyfikować ciepłomierz w zbiorze danych i jednoznacznie przypisać do niego pozostałe dane;
 • bieżący odczyt zużycia ciepła;
 • archiwalny odczyt zużycia ciepła z momentu zamknięcia poprzedniego okresu rozliczeniowego (ułatwia i usprawnia przygotowanie rozliczeń);
 • bieżące parametry eksploatacyjne;
 • informacje o nieprawidłowościach – np. próba zdjęcia nakładki przez użytkownika, próba rozmagnesowania licznika, przepływ wsteczny;
 • alarmy – np. wyciek czy przekroczenie przepływu maksymalnego.

Odczyt zdalny można prowadzić z zastosowaniem technologii bezprzewodowych (radiowych) lub przewodowych (przez magistralę umożliwiającą wymianę danych między licznikiem a urządzeniem komputerowym). Możliwe jest zarówno zastosowanie nowych urządzeń ze wbudowanym modułem komunikacyjnym, jak i doposażenie urządzeń istniejących w nakładki do odczytu bezprzewodowego (radiowego) lub w moduły umożliwiające komunikację z różnymi protokołami.

Technologią stosowaną w wymianie danych jest M-Bus (Meter-Bus) – zoptymalizowane kosztowo, ustandaryzowane na poziomie europejskim rozwiązanie powstałe specjalnie do przekazywania informacji między licznikami, takimi jak ciepłomierze, wodomierze czy gazomierze, a urządzeniem odczytowym. Technologia, urządzenia i proces wymiany danych określa norma PN-EN 13757 (choć w Polsce jest ona dostępna tylko w wersji okładkowej) [8] – część 1 podaje ogólne informacje o wymianie danych, a część 2 i 4 odnoszą się bezpośrednio do samych mierników – PN-EN 13757-2 do mierników w komunikacji przewodowej, a PN-EN 13757-4 do mierników w komunikacji bezprzewodowej (radiowej). Standard wymiany bezprzewodowej nosi nazwę Wireless M-Bus.

Odczyt mobilny z zastosowaniem technologii radiowej

Technologia bezprzewodowa wymaga bliskiego położenia stacji bazowej (anteny), która zbiera pakiety danych wysyłane przez liczniki. Stacja bazowa łączy się z urządzeniem wyposażonym w odbiornik radiowy i program do odczytu – dzięki temu dane są przetwarzane i zapisywane. Dane pochodzące z urządzenia można zgrać np. na komputer stacjonarny, a następnie wykorzystać je do rozliczeń z użytkownikami opomiarowanych lokali (lub innych obiektów) oraz do analizy dotyczącej zużycia prądu, pracy instalacji cieplnej w budynku czy nieprawidłowości.

System odczytu z zastosowaniem technologii radiowej składa się z następujących komponentów:

 • licznik „inteligentny”, czyli wyposażony we wbudowany moduł lub zewnętrzną nakładkę radiową;
 • stacja bazowa (antena): wbudowana w czytnik (w syste­mie obchodowym – ­walk-by) lub zewnętrzna na dachu samochodu (w systemie objaz­dowym – drive-by);
 • urządzenia do przetwarzania i odczytu danych.

Rozwiązanie takie umożliwia inkasentowi dokonanie odczytu:

 • jednoznacznego (bezbłędnego) – wyeliminowana jest możliwość błędu ludzkiego;
 • szybkiego – np. jeden z producentów podaje, że możliwy jest odczyt 100 liczników w ciągu 10–15 minut;
 • bliskiego jednoczesnemu – odczyty z urządzeń z jednego obiektu pochodzą niemal z tej samej chwili (z dokładnością do kilkunastu minut, a nie kilku godzin czy nawet kilku dni);
 • sprawnego i niekłopotliwego zarówno dla osób odczytujących, jak i użytkowników lokali – odczytu dokonuje się bez wchodzenia do lokali, można też odczytać wskazania urządzenia trudno dostępnego.

Ciepłomierze wyposażone w nakładkę do odczytu radiowego są o ok. 25% droższe od liczników bez tego rozwiązania, umożliwiają jednak tańszą eksploatację. Wynika ona ze znacznego ograniczenia kosztów pracy związanej z odczytami wzrokowymi i późniejszym przygotowaniem rozliczeń na tej podstawie. Z symulacji producentów ciepłomierzy i rozwiązań do odczytu zdalnego wynika, że koszt wzrokowych odczytów wskazań jest zwykle wyższy niż różnica w cenie między ciepłomierzami, które umożliwiają odczyt wzrokowy, a tymi, które można odczytywać zdalnie. Im więcej lokali w danym budynku (także takich z utrudnionym dostępem), tym większe korzyści ekonomiczne.

Odczyt stacjonarny z zastosowaniem technologii przewodowej

Zastosowanie technologii przewodowej (Wired M-Bus) umożliwia prowadzenie odczytów bez pracy w terenie. Dane z ciepłomierzy przekazywane są przewód (magistralę, szynę) M-Bus do urządzeń zbierających i przetwarzających dane. Pakiety danych wysyłane są do urządzenia odczytowego, np. komputera. Może ono mieścić się w tym samym lub innym budynku (np. w siedzibie zarządcy). Oprogramowanie na urządzeniu odczytowym umożliwia wygodny odczyt tych danych oraz ich interpretację – nie tylko przygotowanie rozliczeń dla użytkowników poszczególnych lokali, ale też monitoring urządzeń i całej sieci. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie nieprawidłowości lub awarii, a także tworzenie analiz służących do optymalizacji pracy instalacji w obiekcie.

Ciepłomierze muszą być wyposażone w moduł komunikacyjny i połączone przewodem, który umożliwia przesłanie danych do urządzenia M-Bus Master. Do jednego urządzenia, zgodnie z normą EN 13757, można podłączyć do 250 liczników, a długość powstałej w ten sposób sieci M-Bus może wynosić do 2800 m. Możliwa jest także – z zastosowaniem dodatkowych, odpowiednio sprzężonych urządzeń zbierających i przetwarzających sygnał – rozbudowa sieci, tak by zawierała większą liczbę liczników.

Komunikacja między ciepłomierzem a urządzeniem odczytowym może przebiegać jedno- lub dwukierunkowo. W komunikacji jednokierunkowej ciepłomierz wysyła dane (zużycie chwilowe, sygnały alarmowe) do urządzenia odczytowego, a w komunikacji dwukierunkowej urządzenie odczytowe dodatkowo wysyła informacje do ciepłomierza. Daje to następujące możliwości:

 • wysyłanie danych z ciepłomierza na zapytanie urządzenia odczytowego;„ potwierdzenie odbioru danych z licznika;
 • zdalne programowanie licznika;
 • zdalne ustawienie zakresu odczytu z danego licznika;
 • zdalne kasowanie alarmów;
 • zdalna synchronizacja daty i godziny.

Odczyt zdalny – wymagania i korzyści

Zapewnienie możliwości odczytu zdalnego jest wymagane przez prawo na mocy dyrektywy EED [1]. Oprócz już obowiązującego wymagania dla urządzeń nowo instalowanych dyrektywa przewiduje podobny wymóg dla wszystkich zainstalowanych urządzeń pomiarowych. Będą one musiały zostać doposażone w zdalny odczyt swoich wskazań lub wymienione do 1 stycznia 2027 r.

Za wprowadzeniem urządzeń z odczytem zdalnym przemawiają m.in.:

 • komfort mieszkańców – nie muszą oni uczestniczyć w procedurze odczytów;
 • precyzyjne i tańsze pozyskiwanie odczytów – wyklucza się pomyłki, błędy ludzkie czy koszty związane np. z koniecznością kilkukrotnego odwiedzenia danego lokalu;
 • transparentne i „sprawiedliwe” odczyty – nieobecność lokatora w trakcie odczytu nie oznacza konieczności rozliczenia na podstawie prognoz czy oszacowań;
 • tańsza obsługa rozliczeń ciepła – dużo łatwiej zgromadzić i zinterpretować dane oraz przygotować dokumenty dla użytkowników;
 • większa częstotliwość odczytów (np. raz na kwartał, raz na miesiąc, a nawet raz na godzinę).

Należy podkreślić, że większa częstotliwość odczytów ma znaczenie nie tylko dla wyższej precyzji i wartości pozyskanych danych. Dyrektywa EED [1] określa także obowiązek raportowania do użytkowników o zużyciu mierzonych mediów. Obecnie użytkownik może uzyskać raport w ujęciu kwartalnym, na własną prośbę. Jednak już od 1 stycznia 2022 r. każdy użytkownik będzie otrzymywał taki raport co miesiąc.

Z odczytów prowadzonych z dużą częstotliwością powstają wartościowe zbiory danych, które umożliwiają stały monitoring i analizę danych dotyczących zużycia energii. Dlatego ciepłomierze włączane są do systemu BMS.

Ciepłomierze w systemach BMS

Odpowiednia częstotliwość odczytu danych (np. co godzinę lub jeszcze częściej) umożliwia stworzenie wartościowego pod kątem analizy zbioru danych. Szczegółowe przebiegi zużycia ciepła dla poszczególnych lokali pozwalają np. zidentyfikować punkty szczególnie dużego poboru ciepła, wraz z rozkładem czasowym jego zużycia. Zarządca może nie tylko poszukiwać przyczyn takiego stanu, ale też potraktować te informacje jako punkt wyjścia do działań związanych z budynkiem. Może to być – w zależności od rodzaju obiektu – na przykład kontrola instalacji cieplnej i wczesna interwencja w przypadku wykrytych nieprawidłowości, weryfikacja pracy całego systemu BMS (czy jest skonfigurowany optymalnie do danego budynku), analiza możliwości modernizacji budynku w obszarach szczególnie ciepłochłonnych (np. zastosowanie odnawialnych źródeł energii) czy nawet zmiana dostawcy usług lub renegocjacja umowy. Po przeprowadzeniu takich działań analiza wskazań ciepłomierzy daje możliwość oceny, czy wdrożone rozwiązania przyniosły oczekiwany skutek.

Warto dodać, że coraz więcej firm oferuje wyposażone w intuicyjny interfejs programy działające w oparciu o zdalne odczyty ciepłomierzy, ale skierowane do użytkowników. Dzięki dostępowi do takiego programu (najczęściej przez przeglądarkę, a nawet w aplikacji mobilnej), użytkownicy mogą śledzić bieżące zużycie ciepła i swoje rozliczenia.

Czy wymieniać ciepłomierze na urządzenia z odczytem zdalnym?

Wymiana ciepłomierzy dla całego obiektu, nawet prowadzona etapami, to duże wyzwanie kosztowe i logistyczne, które ze względu na wymagania prawne musi jednak zostać podjęte. Wymianę taką można połączyć np. z procedurą legalizacji ciepłomierzy.

Ciepłomierze można stosować przez 5 lat od pierwszego dnia po dacie tzw. legalizacji pierwotnej [9]. Po tym czasie konieczna jest legalizacja wtórna, do której konieczne są badania urządzeń w oddziale Głównego Urzędu Miar lub w punkcie legalizacyjnym. Może się wówczas okazać, że proces ponownej legalizacji (z uwzględnieniem kosztów regulacji czy serwisu urządzeń) jest niewiele tańszy niż wymiana urządzeń. Mając na uwadze wymagania prawne oraz ciągły rozwój rynku, dobrym pomysłem dla zarządcy może być zaplanowanie wymiany ciepłomierzy na „inteligentne” przy najbliższej wtórnej legalizacji oraz odpowiednia komunikacja z użytkownikami budynku, pozwalająca wyjaśnić im zasadność takiego rozwiązania.

Literatura

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z 11 grudnia 2018 r., zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 328/210 z 21.12.2018).
 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU 1997, nr 54, poz. 348, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU 2017, poz. 1988).
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (DzU 2008, nr 1, poz. 2).
 5. PN-EN 1434-1 Ciepłomierze. Wymagania ogólne.
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (DzU 2016, poz. 815).
 7. PN-EN 1434-3:2016-02 Ciepłomierze. Część 3: Wymiana danych i interfejsy (wersja angielska).
 8. PN-EN 13757 System komunikacji dla przyrządów pomiarowych (wersja angielska).
 9. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (DzU 2019, poz. 759).
 10. Materiały firm: Antap, Apator, BMeters, Diehl Metering, Ecomess, Itron, Maddalena, Siemens.

Komentarze

Powiązane

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

NETECS SP. Z O.O. NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

PHU DAMBAT Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda” Program „Moja Woda”

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie...

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej nadal się opłaca – także bez dotacji.

ARDON POLSKA SPÓŁKA Z O. O. W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Siniat Sp. z o.o. Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120 Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym...

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym przykładem jest nowa linia zaworów kulowych F-Power firmy Ferro. Linia F-Power jest wyjątkowa również ze względu na jej wszechstronność i mnogość możliwych zastosowań. Oprócz instalacji wodnych, F-Power nadają się też do montażu w systemach sprężonego powietrza oraz chłodniczych i solarnych.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać? Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych...

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych dostarczonych przez PORT PC. Nic dziwnego, to bowiem rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz praktycznie bezobsługowe. Dodatkowym atutem jest fakt, że obejmuje je ulga termomodernizacyjna. Warto jednak pamiętać, że na komfort użytkowania czy efektywność systemu grzewczego wpływa nie...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Redakcja RI news Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Ciepłomierze to urządzenia elektroniczne służące do rejestracji poboru ciepła. Nowoczesne ciepłomierze dają nie tylko podstawę do rozliczeń odbiorcy z dostawcą energii, ale także stanowią element systemów...

Ciepłomierze to urządzenia elektroniczne służące do rejestracji poboru ciepła. Nowoczesne ciepłomierze dają nie tylko podstawę do rozliczeń odbiorcy z dostawcą energii, ale także stanowią element systemów smart building i ułatwiają obniżenie kosztów eksploatacji.

Joanna Ryńska Zdalny odczyt ciepłomierzy jako element budynków inteligentnych

Zdalny odczyt ciepłomierzy jako element budynków inteligentnych Zdalny odczyt ciepłomierzy jako element budynków inteligentnych

Zgodnie z dyrektywą EED jednym ze sposobów zwiększania efektywności energetycznej budynków jest powszechne stosowanie w obiektach wielolokalowych urządzeń służących do rozliczania zużytego ciepła lub chłodu...

Zgodnie z dyrektywą EED jednym ze sposobów zwiększania efektywności energetycznej budynków jest powszechne stosowanie w obiektach wielolokalowych urządzeń służących do rozliczania zużytego ciepła lub chłodu ze zdalnym odczytem ich wskazań. Nowelizacja polskiego prawa, na czele z Prawem energetycznym, umożliwiła implementację konkretnych postanowień tej dyrektywy.

Redakcja RI news Pierwsza dzielnica smart city w Berlinie zasilana przez Panasonic

Pierwsza dzielnica smart city w Berlinie zasilana przez Panasonic Pierwsza dzielnica smart city w Berlinie zasilana przez Panasonic

Panasonic ogłosił uruchomienie innowacyjnego, energooszczędnego projektu typu smart city – Future Living® Berlin. Jest to ważne przedsięwzięcie w portfolio firmy, które przyczyni się do wzrostu jej konkurencyjności...

Panasonic ogłosił uruchomienie innowacyjnego, energooszczędnego projektu typu smart city – Future Living® Berlin. Jest to ważne przedsięwzięcie w portfolio firmy, które przyczyni się do wzrostu jej konkurencyjności w kontekście dekarbonizacji środowiska.

Waldemar Joniec Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych....

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych. Także administracja i obsługa budynków przejdą przyspieszony proces cyfryzacji zarządzania i nadzoru nad instalacjami. Paradoksalnie pandemia nie zahamuje rozwoju, ale przyczyni się do szybszego wdrażania unijnych zaleceń dotyczących opomiarowania i zużycia mediów oraz inteligentnych budynków.

mgr inż. Katarzyna Rybka Inteligentne liczniki. Ciepłomierze

Inteligentne liczniki. Ciepłomierze Inteligentne liczniki. Ciepłomierze

Dobry ciepłomierz jest możliwie dokładny, bezawaryjny i wyposażony w opcję zdalnego odczytu. Jeszcze lepiej, gdy producent dostarcza urządzenie razem z odpowiednim oprogramowaniem, wtedy zarządca budynku...

Dobry ciepłomierz jest możliwie dokładny, bezawaryjny i wyposażony w opcję zdalnego odczytu. Jeszcze lepiej, gdy producent dostarcza urządzenie razem z odpowiednim oprogramowaniem, wtedy zarządca budynku lub sieci sam może dokonywać odczytów. System może stanowić uzupełnienie inteligentnego budynku – takie rozwiązania są możliwe dzięki rozwojowi elektroniki i automatyki procesów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.