RynekInstalacyjny.pl

Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Amendments to technical conditions in fire safety

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru.
arch. red.

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru.


arch. red.

Zmiany warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stanowią realizację części postulatów zgłaszanych przez różne środowiska. Niektóre z wprowadzonych zmian służą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w budynku, część jednak spełnia głównie oczekiwania inwestorów i stanowi istotne złagodzenie wymagań obowiązujących dotychczas. Wiele kwestii nie zostało jeszcze wyjaśnionych lub doprecyzowanych, a planowane modyfikacje m.in. ustawy o ochronie ppoż. będą okazją do wprowadzenia kolejnych zmian.

Zobacz także

Jarema Chmielarski Armaflex Protect – skuteczna zapora ogniowa

Armaflex Protect – skuteczna zapora ogniowa Armaflex Protect – skuteczna zapora ogniowa

Nowa elastyczna izolacja kauczukowa zapewnia odporność ogniową przepustów instalacyjnych w klasie EI 120 oraz skuteczną, szczelną i ciągłą izolację termiczną i antyroszeniową rur do średnicy 326 mm.

Nowa elastyczna izolacja kauczukowa zapewnia odporność ogniową przepustów instalacyjnych w klasie EI 120 oraz skuteczną, szczelną i ciągłą izolację termiczną i antyroszeniową rur do średnicy 326 mm.

Redakcja RI Skuteczne oddymianie zimą

Skuteczne oddymianie zimą Skuteczne oddymianie zimą

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących...

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących z nią siłowników system nie spełni swojej funkcji.

wj news Wprowadzanie do obrotu zespołów pomp pożarowych

Wprowadzanie do obrotu zespołów pomp pożarowych Wprowadzanie do obrotu zespołów pomp pożarowych

Od 1 lipca 2022 r. w instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych mogą być montowane pompy oraz zespoły pompowe mające Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Od 1 lipca 2022 r. w instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych mogą być montowane pompy oraz zespoły pompowe mające Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

W grudniu 2017 roku opublikowane zostało rozporządzenie wprowadzające od dawna zapowiadane zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. W artykule omówiono wybrane zmienione zapisy dotyczące VI rozdziału „Bezpieczeństwo pożarowe” i ich konsekwencje dla projektowania rozwiązań służących ochronie przeciwpożarowej.

Pierwsza istotna korekta w rozdziale VI dotyczy opisanych w § 207 wymagań podstawowych, jakie spełnić muszą nowo projektowane budynki i znajdujące się w nich urządzenia w czasie pożaru. Tekst omawianego paragrafu został dostosowany do treści art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011. Na wstępie § 207 podkreślono, że Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru (…) [1].

Jest to wyraźne wskazanie dla projektanta i wykonawcy, którzy powinni położyć szczególny nacisk na zastosowanie w budynku bezpiecznych materiałów i rozwiązań technicznych. W dalszej części § 207 wymienione są warunki podstawowe, jakie muszą zostać spełnione w razie wystąpienia pożaru. W stosunku do poprzedniego brzmienia tego paragrafu w pkt 4 pojawiła się alternatywa dla ewakuacji ludzi. Jeżeli z różnych względów, np. obecności osób niepełnosprawnych lub ograniczonego dostępu do zabezpieczonych dróg, ewakuacja może być technicznie trudna do zrealizowania, należy zapewnić inną metodę ratowania zagrożonych osób. Może to być np. umożliwienie im przetrwania pożaru w wydzielonej, zabezpieczonej przestrzeni budynku.

W § 208 w ust. 2 pkt 2 wymienione zostały wymagania Polskich Norm (przywołanych w zał. 1) oraz warunków określonych w załączniku 3 koniecznych dla stosowania przepisów omawianego rozporządzenia. Zmienione zostały i rozszerzone podpunkty b, c i e, które w nowym brzmieniu dotyczą zasad ustalania: b) klas odporności ogniowej i dymoszczelności elementów budynku oraz elementów stosowanych w instalacjach, w tym zamknięć otworów; c) klas odporności dachów na ogień zewnętrzny oraz e) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej [1].

Z załącznika 1 usunięte zostały niektóre normy, zaktualizowany też został wykaz norm, których nowe wersje weszły w życie po poprzedniej nowelizacji warunków technicznych, np.: PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa czy PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne lub PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne itd.

W miejsce Polskich Norm Budowlanych odnoszących się do projektowania konstrukcji (pozycja 49 w załączniku 1) podana została seria Polskich Norm wprowadzających europejskie normy projektowania konstrukcji – Eurokody. Pojawiło się zastrzeżenie, że zatwierdzone i opublikowane w języku polskim Eurokody są stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991 [1]. Do tej pozycji wprowadzono przepisy przejściowe mówiące o tym, że dotychczasowe normy można stosować do obiektów, których proces budowlany rozpoczął się przed 1 stycznia 2021. W załączniku 1 wyraźnie stwierdzono, że w przypadku pojawiających się norm niedatowanych należy stosować najnowszą normę opublikowaną w języku polskim.

W § 208a ust. 5 zmieniono klasę dymoszczelności drzwi. Zamiast obowiązującej dotychczas klasy Sm dotyczącej przepływu dymu zarówno w temperaturze otoczenia, jak i 200°C, pojawiły się określane na podstawie badań odporności ogniowej zgodnych z PN klasy dymoszczelności drzwi Sa i S200. Klasa Sa oznacza szczelność 3 m3/h/mb przy temperaturze otoczenia i ciśnieniu do 25 Pa, a klasa S200  20 m3/h dla drzwi jednoskrzydłowych i 30 m3/h dla dwuskrzydłowych przy temperaturze otoczenia 200°C i ciśnieniu do 50 Pa. Ustawodawca nie wskazał jednak, kiedy stosowanie klasy Sa można uznać za bezpieczne pod względem ochrony ppoż.

Z nowej wersji § 213 wynika, że zwolnienie z wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej budynków obejmuje zarówno klasę odporności ogniowej elementów budynku, jak i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy. Jednocześnie jednak doprecyzowany został zakres stosowania tego złagodzenia, które np. w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej oraz mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych dotyczy tylko obiektów mających w zależności od przeznaczenia i kubatury maks. dwie lub trzy kondygnacje.

Bardzo istotna zmiana w warunkach technicznych, szczególnie w kontekście częstych, a niekiedy tragicznych w skutkach pożarów rozprzestrzeniających się po elewacji, dotyczy § 223 ust. 3. Za równorzędne z pasami miedzykondygnacyjnymi uznaje się obecnie elementy poziome, które powinny spełniać wymagania szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej, również w obrębie połączenia ze ścianami zewnętrznymi, przez okres odpowiadający czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do ścian zewnętrznych budynku i być nierozprzestrzeniające ognia. Zapis ten jest szczególnie istotny w kontekście powszechnie wykonywanych termomodernizacji budynków z wykorzystaniem np. styropianu. Przy praktycznym zastosowaniu omawianego wymagania możliwość rozprzestrzeniania się ognia w warstwie izolacji zostanie poważnie ograniczona.

Ważna zmiana dotyczy możliwości powiększenia strefy pożarowej w budynkach klasyfikowanych jako ZL, poza budynkami wysokimi i wysokościowymi. W § 227 ust. 4 pkt 1 zamiast dotychczasowych, pozwalających na powiększenie strefy o 100%, stałych urządzeń tryskaczowych wprowadzone zostały stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. Sankcjonuje to możliwość stosowania alternatywnych rozwiązań w postaci np. mgły wodnej.

Istotne zmiany dla projektowania instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym wentylacji pożarowej, nastąpiły w brzmieniu § 245. Dotychczas wymagania zabezpieczenia przed zadymieniem lub oddymiania klatek schodowych odnosiły się do kategorii zagrożenia ludzi budynku (ZL). Obecnie jednoznacznie zaznaczono, że wymagania dotyczą klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji ze strefy pożarowej. Oznacza to, że występujące w budynku wielokondygnacyjnym pomieszczenia stanowiące oddzielną strefę pożarową i posiadające niezależne od reszty budynku wyjście bezpośrednio na zewnątrz nie determinują wymagań dla innych klatek schodowych w tym budynku. Przykładem może być niski lub średniowysoki budynek mieszkalny (ZL IV), w którym na parterze zlokalizowane jest np. przedszkole lub przychodnia (ZL II) z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz. W takim przypadku wymagania dla klasy ZL II nie są obligatoryjne dla całego budynku i na pozostałych klatkach schodowych nie ma już obowiązku stosowania np. systemów wentylacji pożarowej. Jest to rozsądne złagodzenie wymagań.

W tym samym paragrafie występują również zaostrzenia wymagań. Po pierwsze, klatki schodowe wymienione w § 245 będą musiały być zamykane drzwiami dymoszczelnymi. Wpłynie to na zwiększenie poziomu szczelności pionowych dróg ewakuacji, co poprawi warunki przetrwania pożaru w budynku. Wyższy poziom szczelności klatki schodowej należy również uwzględnić przy doborze wielkości urządzeń wykonawczych zarówno systemu oddymiania, jak i zapobiegania zadymieniu. Może to nieco zmniejszyć wielkość urządzeń wykonawczych każdego z tych systemów lub stworzyć korzystne warunki dla szerszego zastosowania systemów oddymiania grawitacyjnego.

Następny zapis § 245, zwiększający wymagania dla systemów wentylacji pożarowej, dotyczy samoczynnego uruchamiania za pomocą systemu wykrywania dymu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu na pionowych drogach ewakuacji. Oznacza to, że nie będzie już można stosować wyłącznie ręcznych przycisków oddymiania (RPO) nawet przy najprostszych systemach grawitacyjnych. Warto przypomnieć, że w WT cały czas jest mowa o urządzeniach do usuwania dymu, co czasami interpretowane jest jako konieczność wykonania wyłącznie automatycznie otwieranych klap dymowych. Tymczasem dla efektywnego działania instalacji konieczne jest równoczesne otwarcie zarówno klapy dymowej, jak i otworu napływu powietrza lub uruchomienie nawiewu mechanicznego.

Drobne, ale istotne zmiany nastąpiły również w § 246 dotyczącym zabezpieczenia klatek schodowych w budynkach wysokich i wysokościowych. Doprecyzowano, że jeżeli budynek musi mieć m.in. dwie klatki schodowe, to dla każdej z nich musi zostać zapewniona możliwość ewakuacji. Oznacza to, że każda klatka schodowa musi być wyposażona w system zapobiegania zadymieniu. Zmodyfikowane zostały również kryteria, przy których spełnieniu budynek może mieć tylko jedną przeznaczoną do ewakuacji klatkę schodową. Może to być budynek wysoki (bez strefy pożarowej ZL II), jeżeli wewnętrzna powierzchnia kondygnacji nie przekracza w nim 750 m2 lub budynek strefy pożarowej ZL IV, jeżeli łączna powierzchnia wewnętrzna mieszkań na kondygnacji lub jej części nie przekracza 750 m2. Dzięki tej modyfikacji budynki, które na poziomie parteru lub kilku najniższych kondygnacji mają powierzchnię rzutu większą niż 750 m2, mogą mieć tylko jedną klatkę schodową w części wysokiej. 

W § 249 wykreślony został ust. 2, który zwalniał z obowiązku posiadania klasy odporności pożarowej ściany i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej łączącej kondygnacje w obrębie jednej strefy pożarowej. Wynika z tego, że obecnie klatki takie muszą mieć stosowną obudowę, co zarówno sprzyja możliwości ewakuacji w początkowej fazie pożaru, jak i poprawia warunki przetrwania na kondygnacjach zlokalizowanych powyżej pożaru. W ust. 6 omawianego paragrafu doprecyzowane zostały ponadto wymagania odnośnie do odległości między ścianą zewnętrzną stanowiącą obudowę klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji, o której mowa w § 245, 246 i 256 ust. 2, a inną ścianą zewnętrzną tego samego lub innego budynku.

Z pewnymi wyjątkami odległość ta powinna być ustalona zgodnie z wymaganiami opisanymi w § 271. Kolejna istotna zmiana dotyczy § 253, w którym opisane zostały wymagania dotyczące dźwigów dla straży pożarnej. W nowym brzmieniu dźwig dla ekip ratowniczych powinien zapewniać dostęp do każdej strefy pożarowej na kondygnacji bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej. Oznacza to, że w przypadku budynków, których kondygnacje dzielone są na kilka stref pożarowych połączonych korytarzami, nie będzie już wymogu stosowania wind dla ekip ratowniczych niezależnie dla każdej z tych stref.

Szczególnie korzystna zmiana w nowej wersji WT dotyczy posiadaczy działek leśnych lub graniczących z lasem. Zawarta została w § 271 ust. 8 oraz dodanym ust. 8a. Granica lasu została tu zdefiniowana jako granica (kontur) rozumiana jako grunt leśny (Ls) określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny. Czyli jako las nie będą już traktowane grunty zadrzewione oznaczone na tych planach jako Lz. Co jeszcze istotniejsze, zmniejszono do 4 m wymaganą odległość od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na sąsiedniej działce dla budynków (wymienionych w § 213) wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212.

Jeżeli granica ta znajduje się na działce, na której sytuuje się budynek, odległości pod pewnymi warunkami nie określa się. Warunki te są spełnione, jeżeli teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a w przypadku braku planu miejscowego – grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne. W wielu przypadkach te modyfikacje przepisów pozwolą na budowę domu lub innego budynku bez konieczności ubiegania się o odstępstwo.

W kwestii zabezpieczenia garaży zamkniętych wprowadzone zostały zmiany stanowiące zarówno złagodzenie, jak i zwiększenie wymagań w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego. Przykładem jest § 277, w którym zmienione zostało brzmienie ust. 3 i 4. Ustęp 3 wprowadza obowiązek stosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych w garażach zamkniętych obejmujących więcej niż dwie kondygnacje podziemne lub znajdujących się poniżej drugiej kondygnacji podziemnej. Wymóg ten dotyczy więc garaży, w przypadku których utrudniona jest ewakuacja oraz opanowanie pożaru przez straż pożarną. Jednocześnie z wymagania tego zwolnione są strefy pożarowe garaży, które mają bezpośredni wjazd lub wyjazd z budynku.

Ustęp 4 zawiera istotne złagodzenie dotyczące stosowania w garażu zamkniętym wentylacji oddymiającej. Uruchamiana za pomocą systemu wykrywania dymu instalacja tego typu wymagana jest, gdy garaż nie ma bezpośredniego wjazdu lub wyjazdu z budynku albo gdy powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1500 m2. Tym samym, tak jak przed 2009 r., wymóg stosowania systemu oddymiania odnosi się do powierzchni strefy pożarowej, a nie powierzchni całkowitej garażu. Ponownie wprowadzony został więc oczekiwany przez inwestorów zapis, który może poważnie ograniczyć zakres stosowania systemów oddymiania.

W § 278 zmodyfikowano i doprecyzowano wymagania dotyczące warunków ewakuacji z garażu. Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne wymagane są obecnie ze strefy garażu, która ma więcej niż 25 stanowisk postojowych i nie jest wyposażona w instalację wentylacji oddymiającej lub ma powierzchnię przekraczającą 1500 m2. W przypadku strefy pożarowej garażu obejmującej więcej niż dwie kondygnacje wyjścia ewakuacyjne należy zapewnić na poziomie każdej kondygnacji (ust. 1 ww. paragrafu).

Długość przejścia od stanowiska postojowego do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie uległa zmianie i tak jak dotychczas wynosi w garażu zamkniętym 40 m, a w garażu otwartym 60 m. Istotna zmiana dotyczy jednak możliwości zwiększenia długości tego przejścia. Może być ona powiększona zgodnie z zasadami określonymi w § 237 ust. 6 i 7, ale złagodzenia tego nie stosuje się w przypadku zastosowania w garażu instalacji wentylacji oddymiającej strumieniowej. Tym samym po raz pierwszy w WT pojawił się zapis odnoszący się bezpośrednio do wentylacji strumieniowej, kończąc tym samym trwającą od lat dyskusję, czy zastosowanie tego typu systemu oddymiania pozwala, czy też nie na wydłużenie dojścia ewakuacyjnego. Kolejne ważne doprecyzowanie zawarto w ust. 4 § 278. Wynika z niego, że wyjścia ewakuacyjne z każdej strefy garażu mają być dostępne nie tylko jak dotychczas w przypadku zamknięcia bram pomiędzy strefami, ale również zamknięcia wjazdu lub wyjazdu z garażu. Jest to wymóg, który zwiększa bezpieczeństwo ewakuacji z garażu zamkniętego.

Opublikowane zmiany WT stanowią realizację części postulatów zgłaszanych przez różne środowiska związane z bezpieczeństwem pożarowym. Wiele kwestii nie zostało jednak wyjaśnionych lub doprecyzowanych. Wymienić można chociażby zabezpieczenie przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacji (§ 247). Należy jednak mieć na uwadze, że obecna nowelizacja nie jest ostatnią, a w kontekście planowanych zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawie Prawo budowlane kolejne modyfikacje nie muszą być odległe w czasie.

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285).
  2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2015, poz. 1422).
  3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU nr 81/1991, poz. 351, z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88/5).
  5. Janik P., Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wybrane aspekty, Seminarium „Ochrona ppoż. w budownictwie”, Zakopane, 19–21.10.2017.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • Andrzej34 Andrzej34, 19.07.2018r., 11:04:55 Jeżeli zamierzamy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego warto, żebyśmy zadbali o odpowiednie wyposażenie domu lub miejsca pracy w elementy konstrukcyjne, bądź ochronne dla instalacji i elementów łatwopalnych. Sporo w tym temacie mogą doradzić eksperci z http://techfire.pl/

Powiązane

dr inż. Grzegorz Kubicki Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej

Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej

Nietypowe rozwiązania inżynierskie łączące funkcjonalność systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu mogą stanowić alternatywę dla kosztownych systemów różnicowania ciśnienia. Projektując i budując...

Nietypowe rozwiązania inżynierskie łączące funkcjonalność systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu mogą stanowić alternatywę dla kosztownych systemów różnicowania ciśnienia. Projektując i budując takie rozwiązania, należy bezwzględnie przestrzegać zasady dokładnego ustalenia zagrożeń oraz określenia kryteriów funkcjonalnych zapewniających spełnienie wymagań podstawowych. A to oznacza szczególnie wnikliwą ocenię skutków działania całego systemu i jego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników.

dr inż. Grzegorz Kubicki Oddymianie klatek schodowych wspomagane sterowanym nawiewem. Dlaczego warto stosować takie rozwiązanie

Oddymianie klatek schodowych wspomagane sterowanym nawiewem. Dlaczego warto stosować takie rozwiązanie Oddymianie klatek schodowych wspomagane sterowanym nawiewem. Dlaczego warto stosować takie rozwiązanie

Dla zapewnienia warunków przynajmniej częściowej ewakuacji budynku lub możliwości przetrwania pożaru – do czego obligują przepisy – konieczne jest stosowanie przetestowanych, skutecznych rozwiązań technicznych....

Dla zapewnienia warunków przynajmniej częściowej ewakuacji budynku lub możliwości przetrwania pożaru – do czego obligują przepisy – konieczne jest stosowanie przetestowanych, skutecznych rozwiązań technicznych. Systemy oddymiania klatek schodowych o zwiększanej wydajności nawiewu umożliwiają efektywne usuwanie dymu po odcięciu jego napływu do klatki schodowej, ograniczenie zadymienia tej przestrzeni (redukcję strat materialnych) oraz znaczną poprawę warunków prowadzenia akcji ratowniczych.

Redakcja RI Skuteczne oddymianie zimą

Skuteczne oddymianie zimą Skuteczne oddymianie zimą

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących...

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących z nią siłowników system nie spełni swojej funkcji.

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy wentylacji pożarowej – nowe standardy i nowatorskie realizacje

Systemy wentylacji pożarowej – nowe standardy i nowatorskie realizacje Systemy wentylacji pożarowej – nowe standardy i nowatorskie realizacje

Artykuł zawiera praktyczne spostrzeżenia dotyczące budowy i prawidłowego funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynkach użytkowych, w tym opis procedur i działań koniecznych dla konstrukcji efektywnych...

Artykuł zawiera praktyczne spostrzeżenia dotyczące budowy i prawidłowego funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynkach użytkowych, w tym opis procedur i działań koniecznych dla konstrukcji efektywnych rozwiązań, które poprawiają bezpieczeństwo użytkowania obiektów.

dr inż. Grzegorz Kubicki Wybrane problemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych

Wybrane problemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych Wybrane problemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych

Funkcjonowanie wentylacji pożarowej regulowane jest przez zaledwie kilka przepisów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane oraz o ochronie przeciwpożarowej. Z jednej strony te skąpe regulacje umożliwiają...

Funkcjonowanie wentylacji pożarowej regulowane jest przez zaledwie kilka przepisów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane oraz o ochronie przeciwpożarowej. Z jednej strony te skąpe regulacje umożliwiają stosowanie systemów wentylacji pożarowej w budynkach, ale z drugiej ich ogólność nie zawsze sprzyja stosowaniu rozwiązań najwłaściwszych z technicznego punktu widzenia. Niestety w wielu przypadkach nadal dominującym kryterium wyboru jest cena, a nie skuteczność systemu. Minimalizacja kosztów powoduje...

dr inż. Grzegorz Kubicki Wentylatory w systemach oddymiania

Wentylatory w systemach oddymiania Wentylatory w systemach oddymiania

Systemy oddymiania mechanicznego to jedne z najbardziej rozpowszechnionych układów wentylacji pożarowej stosowanych w budynkach wielkokubaturowych i wielokondygnacyjnych. Wentylatory oddymiające, jako...

Systemy oddymiania mechanicznego to jedne z najbardziej rozpowszechnionych układów wentylacji pożarowej stosowanych w budynkach wielkokubaturowych i wielokondygnacyjnych. Wentylatory oddymiające, jako urządzenia odpowiedzialne za usuwanie toksycznych produktów spalania poza budynek, zajmują w tych systemach szczególne miejsce. Zarówno w układach mechanicznego oddymiania, jak i zapobiegania zadymieniu wentylatory muszą być wykonane bardzo starannie i spełniać rygorystyczne wymagania techniczne. Jednak...

Redakcja RI news Izolacje AF/ArmaFlex® Evo

Izolacje AF/ArmaFlex® Evo Izolacje AF/ArmaFlex® Evo

Najnowsza generacja izolacji AF/ArmaFlex® Evo łączy sprawdzoną osłonę przed zawilgoceniem i stratami energetycznymi z podwyższonym stopniem bezpieczeństwa pożarowego w klasie B/BL-s2, d0.

Najnowsza generacja izolacji AF/ArmaFlex® Evo łączy sprawdzoną osłonę przed zawilgoceniem i stratami energetycznymi z podwyższonym stopniem bezpieczeństwa pożarowego w klasie B/BL-s2, d0.

opr. red. Bierna ochrona ppoż.

Bierna ochrona ppoż. Bierna ochrona ppoż.

Przepusty instalacyjne dobierane są i wykonywane dla otworów, przez które przechodzi pojedynczy przewód czy kabel, oraz dla kilku rodzajów instalacji, przewodów i kabli. Przepusty nie są elementami konstrukcyjnymi...

Przepusty instalacyjne dobierane są i wykonywane dla otworów, przez które przechodzi pojedynczy przewód czy kabel, oraz dla kilku rodzajów instalacji, przewodów i kabli. Przepusty nie są elementami konstrukcyjnymi budynku i WT wymagają od nich tylko szczelności (E) i izolacyjności ogniowej (I), czyli odporności ogniowej, nie wymagają natomiast nośności ogniowej (R).

dr inż. Grzegorz Kubicki Wentylacja pożarowa klatek schodowych budynków mieszkalnych – wybór rozwiązania

Wentylacja pożarowa klatek schodowych budynków mieszkalnych – wybór rozwiązania Wentylacja pożarowa klatek schodowych budynków mieszkalnych – wybór rozwiązania

Dla bezpieczeństwa pożarowego użytkowników budynków wielokondygnacyjnych fundamentalne znaczenie ma ochrona klatki schodowej jako podstawowej, a w przypadku obiektów wysokich jedynej dostępnej drogi ewakuacji....

Dla bezpieczeństwa pożarowego użytkowników budynków wielokondygnacyjnych fundamentalne znaczenie ma ochrona klatki schodowej jako podstawowej, a w przypadku obiektów wysokich jedynej dostępnej drogi ewakuacji. W takich budynkach, obok właściwego wydzielenia pożarowego, kluczową rolę przy ewakuacji odgrywają skuteczne systemy wentylacji pożarowej. Zakresem odpowiedzialności projektanta jest więc zaprojektowanie rozwiązania uwzględniającego indywidualne dla każdego obiektu uwarunkowania. W każdym przypadku...

Waldemar Joniec Rozwiązania techniczne przepustów instalacyjnych

Rozwiązania techniczne przepustów instalacyjnych Rozwiązania techniczne przepustów instalacyjnych

Współczesne budynki zawierają wiele różnych instalacji sanitarnych, a wraz z dążeniem do uczynienia ich obiektami inteligentnymi przybywa przewodów sanitarnych i elektrycznych. Tym samym rośnie znaczenie...

Współczesne budynki zawierają wiele różnych instalacji sanitarnych, a wraz z dążeniem do uczynienia ich obiektami inteligentnymi przybywa przewodów sanitarnych i elektrycznych. Tym samym rośnie znaczenie skutecznego zabezpieczania przepustów instalacyjnych w oddzieleniach pożarowych, tak aby nie dochodziło do rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie strefy pożarowe na danym poziomie i pomiędzy kondygnacjami. Skuteczność tej biernej ochrony ma duże znaczenie nie tylko dla zdrowia i życia osób ewakuowanych...

Redakcja RI news Zmiana mechanizmu sterującego w klapach przeciwpożarowych od Lindab

Zmiana mechanizmu sterującego w klapach przeciwpożarowych od Lindab Zmiana mechanizmu sterującego w klapach przeciwpożarowych od Lindab

Zadaniem odcinających klap przeciwpożarowych stosowanych w instalacjach wentylacji bytowej jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się gorących gazów, ognia i dymu z obszaru objętego pożarem do innych stref...

Zadaniem odcinających klap przeciwpożarowych stosowanych w instalacjach wentylacji bytowej jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się gorących gazów, ognia i dymu z obszaru objętego pożarem do innych stref budynku. Klapy, które są kluczowym elementem bezpieczeństwa pożarowego, przeznaczone są do instalacji w miejscach przejścia przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściany, stropy). Pełnią więc niezwykle ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa budynku i osób znajdujących...

Redakcja RI news FBC i FNC – przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab

FBC i FNC – przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab FBC i FNC – przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab

Kiedy myślimy o warunkach korzystania z budynków, pierwszą i najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo ich użytkowników. W sytuacji kryzysowej każdy człowiek znajdujący się w budynku musi mieć możliwość...

Kiedy myślimy o warunkach korzystania z budynków, pierwszą i najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo ich użytkowników. W sytuacji kryzysowej każdy człowiek znajdujący się w budynku musi mieć możliwość bezpiecznej ewakuacji na zewnątrz lub schronienia się w niezagrożonej części budynku. Stąd też stworzono szereg wymagań formalnych i technicznych, które mają zapewnić takie właśnie warunki.

Redakcja RI news Mercor jest pierwszym autoryzowanym dostawcą zabezpieczeń ppoż.

Mercor jest pierwszym autoryzowanym dostawcą zabezpieczeń ppoż. Mercor jest pierwszym autoryzowanym dostawcą zabezpieczeń ppoż.

Mercor S.A. podpisał umowę z PZU LAB, co oznacza, że jest pierwszym w Polsce autoryzowanym dostawcą zabezpieczeń przeciwpożarowych z certyfikatem PZU LAB Approved. Stworzony przez PZU LAB nowatorski system...

Mercor S.A. podpisał umowę z PZU LAB, co oznacza, że jest pierwszym w Polsce autoryzowanym dostawcą zabezpieczeń przeciwpożarowych z certyfikatem PZU LAB Approved. Stworzony przez PZU LAB nowatorski system certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych istotnie zwiększa bezpieczeństwo dla biznesu, a dla Grupy MERCOR otwiera dodatkowe możliwości realizacji na rynku usług serwisowych.

Redakcja RI news Co architekt powinien wiedzieć o wentylacji pożarowej? Weź udział w webinarium!

Co architekt powinien wiedzieć o wentylacji pożarowej? Weź udział w webinarium! Co architekt powinien wiedzieć o wentylacji pożarowej? Weź udział w webinarium!

Zapraszamy do wzięcia udział w webinarium Smay ArchiVent „Architektura wentylacji”, który odbędzie się w środę 25 marca 2020 r. o godzinie 11:00 i będzie trwać 90 minut.

Zapraszamy do wzięcia udział w webinarium Smay ArchiVent „Architektura wentylacji”, który odbędzie się w środę 25 marca 2020 r. o godzinie 11:00 i będzie trwać 90 minut.

Redakcja RI news Wystartowała konferencja „Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych” Rynku Instalacyjnego!

Wystartowała konferencja „Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych” Rynku Instalacyjnego! Wystartowała konferencja „Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych” Rynku Instalacyjnego!

Punktualnie o 9.00 wystartowała nasza 9. konferencja szkoleniowa pt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”. Konferencję...

Punktualnie o 9.00 wystartowała nasza 9. konferencja szkoleniowa pt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”. Konferencję uroczyście rozpoczął krótkim wystąpieniem redaktor naczelny Rynku Instalacyjnego Waldemar Joniec, witając gości, prelegentów oraz sponsorów.

Redakcja RI news Lepiej zapobiegać niż gasić – jak uchronić się przed pożarem?

Lepiej zapobiegać niż gasić – jak uchronić się przed pożarem? Lepiej zapobiegać niż gasić – jak uchronić się przed pożarem?

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w 2018 roku odnotowała aż 149 tys. pożarów. Prawie połowa z nich miała miejsce w obiektach handlowo-usługowych (sklepy, lokale gastronomiczne czy hurtownie). Niestety...

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w 2018 roku odnotowała aż 149 tys. pożarów. Prawie połowa z nich miała miejsce w obiektach handlowo-usługowych (sklepy, lokale gastronomiczne czy hurtownie). Niestety znaczny wzrost pożarów nastąpił w obiektach mieszkalnych – było ich o 1132 więcej niż w 2017 roku. Dlatego warto zastanowić się nad bezpieczeństwem, możliwością ochrony oraz minimalizacją konsekwencji, które może wywołać pożar.

wj Instalacje wentylacyjne a ochrona przeciwpożarowa

Instalacje wentylacyjne a ochrona przeciwpożarowa Instalacje wentylacyjne a ochrona przeciwpożarowa

Podczas 8. Konferencji Szkoleniowej „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja” obrady koncentrowały się wokół systemów wentylacji...

Podczas 8. Konferencji Szkoleniowej „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja” obrady koncentrowały się wokół systemów wentylacji pożarowej i ich roli w strategii ochrony ppoż. budynków wielokondygnacyjnych. Były też wystąpienia nt. projektowania wentylacji w garażach, doboru systemów różnicowania ciśnień, technik zabezpieczania ppoż. kanałów wentylacyjnych, instalacji hydrantowych, a także holistycznego spojrzenia na...

Redakcja RI Wentylacja pożarowa 2020 – pobierz darmowy e-book

Wentylacja pożarowa 2020 – pobierz darmowy e-book Wentylacja pożarowa 2020 – pobierz darmowy e-book

Mamy dla Was nowy, zaktualizowany bezpłatny e-book poświęcony wentylacji pożarowej. Dzięki niemu dowiesz się m.in. detekcji i sterowaniu wentylacją w garażach wielostanowiskowych, oddymianiu garaży zamkniętych,...

Mamy dla Was nowy, zaktualizowany bezpłatny e-book poświęcony wentylacji pożarowej. Dzięki niemu dowiesz się m.in. detekcji i sterowaniu wentylacją w garażach wielostanowiskowych, oddymianiu garaży zamkniętych, mieszanym rozwiązaniom wentylacji pożarowej oraz systemach ochrony dróg ewakuacyjnych.

Robert Wawszkiewicz, mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka Jak prawidłowo montować klapy pożarowe i na co zwracać uwagę?

Jak prawidłowo montować klapy pożarowe i na co zwracać uwagę? Jak prawidłowo montować klapy pożarowe i na co zwracać uwagę?

Klapy przeciwpożarowe mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu budowlanego. Ich zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu i ognia w budynku, co niejednokrotnie pozwala nie tylko...

Klapy przeciwpożarowe mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu budowlanego. Ich zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu i ognia w budynku, co niejednokrotnie pozwala nie tylko ograniczyć straty materialne, ale również uratować ludzkie życie. Tylko prawidłowe rozmieszczenie i montaż umożliwiają spełnianie przez te urządzenia powierzonych im funkcji.

mgr inż. Ewelina Szmytke, mgr inż. Natalia Kraus-Namroży Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych

Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych

W wielu starszych obiektach, zwłaszcza zabytkowych, spełnienie wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Należy...

W wielu starszych obiektach, zwłaszcza zabytkowych, spełnienie wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Należy zatem opracować ekspertyzę techniczną ppoż. rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcy budowlanego, w której wskazane zostaną rozwiązania zastępcze. W celu skutecznego zabezpieczenia ppoż. obiektów zabytkowych można zastosować m.in. systemy sygnalizacji pożaru i stałe urządzenia...

inż. Nikon Gawryluk Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura

Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura

Poprawna nomenklatura w ochronie przeciwpożarowej, w tym w procesie składania wniosków o krajowe oceny techniczne, jest bardzo ważna, gdyż w zależności od zastosowanej nazwy zmienia się zamierzone zastosowanie...

Poprawna nomenklatura w ochronie przeciwpożarowej, w tym w procesie składania wniosków o krajowe oceny techniczne, jest bardzo ważna, gdyż w zależności od zastosowanej nazwy zmienia się zamierzone zastosowanie wyrobu, a czasem również wymagania prawne. Z tych powodów konieczne jest odwoływanie się do definicji zawartych w prawie – ustawach i rozporządzeniach oraz normach.

Redakcja RI Czy wiesz wszystko o ochronie ppoż.?

Czy wiesz wszystko o ochronie ppoż.? Czy wiesz wszystko o ochronie ppoż.?

Projektujesz systemy oddymiania budynków i ochrony przeciwpożarowej? Sięgnij po informacje dotyczące projektowania, wykonania i odbioru instalacji przeciwpożarowej.

Projektujesz systemy oddymiania budynków i ochrony przeciwpożarowej? Sięgnij po informacje dotyczące projektowania, wykonania i odbioru instalacji przeciwpożarowej.

mgr inż. Magdalena Gawrońska-Dudek Oddymianie grawitacyjne w energetyce

Oddymianie grawitacyjne w energetyce Oddymianie grawitacyjne w energetyce

Rosnące wymagania stawiane zakładom produkującym energię elektryczną w zakresie emisji szkodliwych substancji wpłynęły na modernizacje w energetyce nie tylko w odniesieniu do instalacji SCR, IMOS, ale...

Rosnące wymagania stawiane zakładom produkującym energię elektryczną w zakresie emisji szkodliwych substancji wpłynęły na modernizacje w energetyce nie tylko w odniesieniu do instalacji SCR, IMOS, ale również w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Waldemar Joniec Detektory gazów jako sterowniki wentylacji

Detektory gazów jako sterowniki wentylacji Detektory gazów jako sterowniki wentylacji

Samochody coraz częściej znikają z ulic, gdyż brakuje na nich miejsc do parkowania. Zamknięte i podziemne garaże w nowych obiektach stają się standardem. Ich wentylacja wymaga stosowania skutecznego systemu...

Samochody coraz częściej znikają z ulic, gdyż brakuje na nich miejsc do parkowania. Zamknięte i podziemne garaże w nowych obiektach stają się standardem. Ich wentylacja wymaga stosowania skutecznego systemu usuwającego gazy spalinowe oraz zapobiegającego zagrożeniom w razie wycieku gazów wybuchowych, którymi coraz częściej zasila się silniki samochodów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.