RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Zbiornik retencyjno-rozsączający w przestrzeni miejskiej (stan tuż po posadzeniu drzewa)
Źródło: Wavin
 

Zbiornik retencyjno-rozsączający w przestrzeni miejskiej (stan tuż po posadzeniu drzewa)


Źródło: Wavin


 

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ważną rolę w tych zadaniach odgrywają rozwiązania inżynierskie z obszaru zielono-niebieskiej infrastruktury.

W artykule:

• Adaptacja do zmian klimatu – polskie przymiarki

Nowoczesne podejście do retencji

Infrastruktura zielono-niebieska

Zielone dachy, ściany, przystanki

W przestrzeni miejskiej wyraźnie widoczny jest wpływ trendów klimatycznych na codzienne funkcjonowanie miasta oraz na zwiększanie częstotliwości krótkotrwałych zagrożeń.

Zmiany warunków termicznych wiążą się z rosnącą średnią temperaturą globalną oraz ze wzrostem średniej liczby dni z temperaturą powyżej 35°C. W miastach zjawisko to jest nasilane przez powstawanie miejskich wysp ciepła, co polega na występowaniu w mieście wyższej temperatury powietrza w porównaniu do terenów przyległych [1]. Sztuczne powierzchnie (beton, asfalt, cegła itp.) akumulują promienie słoneczne i oddają energię do otoczenia, powodując podwyższanie jego temperatury. Efekt ten jest potęgowany przez niewielki udział zieleni będącej naturalnym buforem ciepła, ograniczenie przewietrzania oraz aktywność człowieka, jak np. produkcja, chłodzenie powodujące oddawanie ciepła do otoczenia czy ruch samochodowy.

Naprzemienne występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych oznacza następowanie po sobie deszczy nawalnych powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz suszy i wynikających z niej deficytów wody. Długie okresy bezdeszczowe czy posuszne przerywane są opadami, często o charakterze ekstremalnym. Powodują one tzw. powodzie błyskawiczne (flash floods) oraz powodzie miejskie (urban flood) – jest to zjawisko jeszcze mało rozpoznane, przykładowo w planach zarządzania ryzykiem powodziowym na lata 2022–2027 brakuje systemowych rozwiązań ukierunkowanych na powodzie miejskie [2]. Czynnikami wpływającymi na powstawanie i nasilenie powodzi miejskich są: niewydolna praca systemów odprowadzania wód deszczowych zwymiarowanych na niższe wartości opadów ekstremalnych od obecnie występujących, uszczelnienie powierzchni miast przyspieszające spływ wód deszczowych, brak naturalnej retencji miejskiej, wyeliminowanej np. przez osuszenie lub degradację czy „pogrzebanie” rzek, rozumiane jako poprowadzenie cieku powierzchniowego kanałem podziemnym. Wynikiem powodzi miejskich są przeciążenia systemów kanalizacyjnych, podtopienia i większa częstotliwość wysokich zrzutów burzowych – ilość ścieków trafiających do małych rzek miejskich podczas opadów nawalnych wielokrotnie przekracza ich średni przepływ [2]. Próba zwiększenia efektywności systemów kanalizacyjnych przez rozbudowę tradycyjnych rozwiązań – bez rozszczelnienia powierzchni, zapewnienia retencji w miejscu powstawania opadu i spowolnienia odpływu – jest zwykle skazana na niepowodzenie. Generuje wysokie koszty inwestycyjne i podwyższenie kosztów utrzymania infrastruktury, a przy dalszym nasilaniu się ekstremalnych zjawisk pogodowych wcześniejsze problemy powrócą.

Zaburzenia cyrkulacji powietrza (brak „przewietrzania miast”) oznacza brak ruchu powietrza i jego wymiany w przestrzeni miejskiej. Efekt ten jest potęgowany przez smog, który powstaje w wyniku unoszenia się pyłów i spalin z komunikacji i emisji spalin z budynków oraz stagnacji zanieczyszczeń powietrza w danym miejscu.

konstrukcja zielonej sciany

Fot. 1. Konstrukcja „zielonej ściany” na hotelu w Katowicach


Źródło: Hadart

Adaptacja do zmian klimatu – polskie przymiarki

W Polsce odpowiedzią na wyzwania klimatyczne współczesnych miast ma być m.in. inicjatywa przedstawiona w dokumencie Polski Ład pt. „Koniec z betonem w centrach miast”, której wdrażanie koordynuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jej głównym celem jest tworzenie rozwiązań dotyczących ograniczenia betonu i asfaltu w centrach miast, m.in. dzięki miejskiej infrastrukturze zielono-niebieskiej rozumianej jako sieć naturalnych, półnaturalnych i sztucznych ekosystemów wodnych i lądowych. Praktycznym przejawem ministerialnej inicjatywy ma być nowa ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej [3].

 

katowice deszczowa

Fot. 2. Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach


Źródło: Urząd Miasta Katowice [7]

krakow park duchacki

Fot. 3. Park Duchacki w Krakowie jako przykład infrastruktury zielono-niebieskiej


Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie [7]

W ustawie o samorządzie gminnym nowy art. 5a ma wprowadzać wymóg, że co najmniej 30% środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego wyodrębnia się na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego, w szczególności na projekty, których realizacja ma prowadzić do poprawy stanu oraz zwiększania powierzchni terenów zieleni [3]. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że proces „zazielenienia” budżetu obywatelskiego już się rozpoczął – w latach 2016–2018 w skontrolowanych miastach działania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowiły 23% wszystkich zadań, a na ich realizację przeznaczono blisko 25 mln zł [4].

Natomiast zgodnie z nowelizacją Prawa ochrony środowiska miasta liczące powyżej 20 tys. mieszkańców będą zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia.

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu ma być docelowo zdefiniowany w prawie ochrony środowiska w art. 3 jako dokument o charakterze strategicznym, obejmujący swoim zakresem teren danego miasta, którego celem jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu poprzez ograniczenie podatności miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowywania się do zmian klimatu [3].

W krajowym Strategicznym Planie Adaptacji do zmian klimatu z 2013 r. [5] wskazano, że adaptacja ta powinna obejmować m.in.: rewitalizację przyrodniczą miasta ze szczególnym uwzględnieniem małej retencji, wymianę szczelnych powierzchni gruntu na powierzchnię przepuszczalną oraz uwzględnienie w planach zagospodarowania zwiększenia obszarów zieleni, wód i korytarzy wentylacyjnych. Nawet na podstawie tak pobieżnego zarysu widać, że duże znaczenie będzie tu miała infrastruktura zielono-niebieska.

wyspa ciepla

Fot. 4. Natężenie miejskiej wyspy ciepła (UHI-index) w przykładowym dniu [1]

Nowoczesne podejście do retencji

Na pierwsze miejsce w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu wysuwa się kwestia gospodarowania wodami opadowymi w miastach – odejście od zasady szybkiego odwadniania na rzecz paradygmatu „miasta gąbki”, które dzięki zatrzymaniu, rozsączaniu, magazynowaniu i oddawaniu wód opadowych w okresach deficytów deszczowych będzie sobie radzić zarówno z nawalnymi deszczami, jak i z suszą. Ważne dla miasta gąbki jest zdecentralizowane zarządzanie spływami opadowymi, oparte na podejściu „źródło – ścieżka – odbiornik” [2]:

 •  „u źródła” – zwiększanie możliwości retencji (zatrzymywania), detencji (przechowywania) oraz infiltracji do gruntu i wykorzystania wody w miejscu opadu. Ciekawymi przykładami są tu obiekty mikroretencji, towarzyszące budynkom użyteczności publicznej. W ramach projektu Gmina Skawina chwyta wodę w 2021 r. powstawały ogrody deszczowe – np. ogród przyszkolny o powierzchni 3,2 m2 może zgromadzić 4 m3 wody opadowej pochodzącej z dachu budynku, trawnika i chodnika [6]. W Warszawie pod koniec 2018 r. oddano do użytku przedszkole z trawiastym dachem zielonym przeznaczonym na cele rekreacji dzieci – woda deszczowa z tego dachu odpływa do zbiornika retencyjnego, skąd jest pobierana do podlewania zieleni przedszkolnej;
 • „na ścieżce” – odchodzenie od szybkiego odprowadzania wód deszczowych na rzecz systemów spływu i retencji i odciążenie infrastruktury podziemnej. Przykładami takich rozwiązań są nie tylko połączenia infrastruktury podziemnej z systemami otwartymi, ale też odwodnienia podziemne z funkcją retencji zapewniające okresowe zwiększenie pojemności systemu odwodnień. Odpowiednio zaplanowane rozwiązania drenażowe służą także zasilaniu podziemnych warstw wodonośnych, których dobra kondycja odgrywa ważną rolę w procesach retencji;
 • „w odbiorniku” – ochrona terenów zagrożonych podtopieniami i powodziami, rezygnacja z inwestycji na rzecz zwiększania retencji tych terenów i ich roli w podczyszczaniu spływów burzowych, np. przez tworzenie parków buforowych, rekonstrukcję mokradeł miejskich i poprawę bioróżnorodności.

Infrastruktura zielono-niebieska

Zieleń w miastach tradycyjnie działa jako filtr zanieczyszczeń, pochłaniając dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy oraz zatrzymując na powierzchni liści pyły zawieszone, spełnia także funkcje rekreacyjne i edukacyjne oraz sprzyja tworzeniu więzi społecznych. Natomiast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu może się przyczynić do łagodzenia zarówno skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak i miejskiej wyspy ciepła. Zieleń miejska ogranicza ryzyko powodziowe, zapobiega lokalnym podtopieniom, zmniejsza zanieczyszczanie wód odpływowych, wyrównuje różnice temperatury i przyczynia się do wymiany powietrza (przewietrzania).

Przykładem realizacji tej ostatniej funkcji jest powstała w 2019 r. w Sochaczewie zielona kurtyna o długości ok. 900 m, z ponad 3700 krzewów i drzew. Obszar zielonej kurtyny uznano za korytarz powietrzny wspomagający walkę ze smogiem – od czasu zakończenia inwestycji w jej obszarze poprawiła się cyrkulacja powietrza i filtracja zanieczyszczeń [7].

optigruen

Fot. 5. Dach zielony intensywny


Źródło: Optigruen

siemiatycze

Fot. 6. Zielony przystanek w Siemiatyczach


Źródło: Urząd Miasta Siemiatycze

W polskich miastach widać ostatnio, że zielono-niebieska infrastruktura jest nie tylko modnym hasłem – coraz częściej inwestycje w zieleń miejską idą w parze z rozwiązaniami inżynierskimi odpowiadającymi za retencję. Przykładowo we Wrocławiu w zabytkowym centrum miasta powstaje parking z nasadzeniami drzew, które dzięki podziemnemu systemowi skrzynek retencyjno-rozsączających będą miały zapewniony dostęp do wody, tlenu i składników odżywczych oraz możliwość niezakłóconego rozrostu korzeni (przy jednoczesnej ochronie infrastruktury przed uszkodzeniami wynikającymi z tego rozrostu).

W Sopocie od 2014 r. działa zbiornik o głębokości 2,5 m, który może pomieścić 1,325 m3 wody opadowej. Przy sprzyjającej pogodzie służy jako miejsce rekreacji – nad meandrującym strumykiem obsadzonym zielenią ustawiono kładki, a zbiornik otoczono ławkami i siedziskami [8]. W Czeladzi w ramach inwestycji „Zielone płuca miasta” w największym parku miejskim Grabek obok zasadzenia rodzimych drzew i krzewów odtworzono sieć strumieni i zbiornik zasilany wodami rzeki Brynicy [7].

Ciekawy ekosystem zrealizowano w Parku Duchackim w Krakowie: zwiększając funkcjonalność nieefektywnej sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicy Podgórze Duchackie zrewitalizowano dwa stawy – naturalny staw górny wodno-błotny oraz staw dolny pełniący funkcję retencyjną i wypoczynkową wraz z otaczającym go parkiem. Poprawiając ukształtowanie terenu i zwiększając różnorodność biologiczną usprawniono retencję wód opadowych i rozwiązano problem podtopień [7].

W historycznej dzielnicy Katowic zrealizowano ponad 115 m sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz system zbiorników retencyjnych, co umożliwia nieprzerwane retencjonowanie wód opadowych i roztopowych. W okresach bezdeszczowych i deficytowych zgromadzona woda ma być wykorzystywana do podlewania zieleni lub mycia ulic – w ten sposób miasto zmniejsza zużycie wody, odciążając grunt i wody powierzchniowe od niekontrolowanych dopływów wód opadowych i roztopowych [7].

Zielone dachy, ściany, przystanki

W centrach miast o gęstej zabudowie tworzy się zbiorowiska roślinne pokrywające istniejące dachy i ściany, np. zielone przystanki, zielone fasady (ogrody wertykalne) i dachy zielone. W ten sposób łatwo nagrzewające się materiały budowlane są osłonięte przed nadmiernym pochłanianiem promieni słonecznych – różnica temperatury między dachem standardowym a dachem zielonym latem wynosi średnio ok. 20°C, a we wnętrzach budynków pokrytych dachem zielonym temperatura w dzień jest o średnio 2°C niższa niż w przypadku budynku z dachem standardowym [9]. Ograniczane jest dzięki temu natężenie miejskiej wyspy ciepła. Ze względu na wysokie zdolności retencyjne dachy i ściany zielone łagodzą także skutki deszczy nawalnych i pozytywnie wpływają na jakość powietrza atmosferycznego w mieście. Zielone przystanki budowane są w wielu miastach – np. w 2017 r. w centrum Siemiatycz powstały dwie drewniane wiaty, porośnięte krzewami, bluszczem i kwiatami, przede wszystkim o funkcji antysmogowej. W Polsce przybywa także zielonych ścian – imponująca konstrukcja licząca ponad 164 m2, mająca 17 m wysokości oraz obsadzona 8000 sadzonkami 14 gatunków roślin powstała w kwietniu 2021 r. jako uzupełnienie ściany narożnej hotelu w Katowicach. Najbardziej popularny jest dach zielony – konstrukcja o określonych warstwach, w tym z warstwą wegetacyjną zachowującą się analogicznie do podobnych naturalnych zbiorowisk roślinnych. Dachy zielone efektywnie retencjonują wodę i opóźniają spływ deszczówki z dachu – część wody magazynowana jest w podłożu dla roślin i w warstwie drenażowej oraz docelowo wykorzystywana przez nie do procesów życiowych, część wraca do atmosfery w procesie ewapotranspiracji (parowania i oddychania roślin), a odpływ do odbiornika następuje po wyczerpaniu zdolności do przyjęcia wody przez warstwy konstrukcyjne. Dachy zielone zatrzymują od 50 do 80% opadów latem oraz do 20% opadów zimą [10], a podczas deszczów nawalnych umożliwiają opóźnienie i osłabienie przepływu szczytowego. 

sopot

Fot. 7. Meandrujący zbiornik retencyjny w Sopocie


Źródło: Urząd Miasta Sopotu

zbiornik retencyjno rozsaczajacy

Fot. 8. Zbiornik retencyjno-rozsączający w przestrzeni miejskiej (stan tuż po posadzeniu drzewa)


Źródło: Wavin

przygotowanie zbiornika

Fot. 9. Przygotowanie zbiornika retencyjno-rozsączającego do zagęszczenia gruntu na zewnątrz


Źródło: Wavin

Odciążają w ten sposób system odprowadzania wód opadowych. Największą zdolność łagodzenia skutków deszczu nawalnego dachy zielone mają wtedy, gdy podłoże nie jest nasycone wodą, zatem są bardziej efektywne w łagodzeniu skutków deszczu intensywnego i krótkiego niż opadów długotrwałych. Zdolność retencyjna konkretnego dachu zielonego zmienia się zależnie od pory roku, rozkładu opadów czy odstępu czasowego między kolejnymi deszczami. Ciekawym rozwiązaniem zwiększającym zdolność retencyjną dachów są tzw. dachy niebieskie (retencyjne), oferowane przez producentów jako gotowe systemy – z dodatkową przestrzenią retencyjną w warstwach dachowych. Cechują się one zdolnością zatrzymania wody z gwałtownego opadu przez określony czas (np. 24 h) i kontrolowanego odprowadzania wody poza dach z określoną intensywnością. Do czasowego magazynowania wody przeznaczona jest dodatkowa przestrzeń w warstwach dachowych.

Za zazielenienie budynku prywatnego mieszkańcy mogą otrzymać zachętę finansową na poziomie miasta lub gminy. Jedną z pierwszych takich uchwał w Polsce podjął w latach 2015–2021 Wrocław. Z podatku od nieruchomości zwolniono powierzchnie użytkowe mieszkań w budynkach, które w tym okresie zyskały zielone dachy wielowarstwowe z warstwą wegetacyjną co najmniej 40 cm obsadzone roślinami wieloletnimi lub ogrody wertykalne na ścianach zewnętrznych o powierzchni co najmniej 15 m2 [11]. Podobna uchwała w Częstochowie ma od 2023 r. zapewnić częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości właścicielom domów, którzy w 2022 r. wykonają dach zielony, zieloną fasadę lub ogród wertykalny. W wielu gminach realizowane są projekty wspierające małą retencję, np. wysokie dofinansowania do montażu zbiorników przez obywateli i przedsiębiorców lub warsztaty zakładania ogrodów deszczowych. Wiadomo także, że w 2022 r. nie będzie prowadzony program rządowy „Moja Woda”, który w latach 2020–2021 wspierał małą retencję i cieszył się zainteresowaniem odbiorców.

 

Literatura

 1. Błażejczyk Anna i in., Miejska wyspa ciepła w Warszawie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2014
 2. Gospodarowanie wodą – wyzwanie dla Polski. Dokument programowy Wodnego Okrągłego Stołu, Wrocław, 8 września 2021 r.
 3. Minister Klimatu i Środowiska, Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. Projekt z dnia 19 sierpnia 2021 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350802 (dostęp: 16.03.2022)
 4. Funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych (obywatelskich). Lata 2016­–2018, NIK, Warszawa 2019
 5. Ministerstwo Środowiska, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Warszawa 2013
 6. Gmina Skawina chwyta wodę, https://sendzimir.org.pl/projekty/gmina-skawina-chwyta-wode/ (dostęp: 16.03.2022)
 7. Ministerstwo Środowiska, Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt. Podręcznik dobrych praktyk, Warszawa 2021
 8. Więcej relaksu w Sopocie. Zbiornik retencyjny i... rekreacyjny, www.trojmiasto.pl (dostęp: 16.03.2022)
 9. Walawender Jakub, Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście, http://zielonainfrastruktura.pl (dostęp: 16.03.2022)
 10. Environment Protection Agency, Green Roofs for Stormwater Runoff Control, 2009
 11. Uchwała nr XV/268/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia
 12. Materiały firm: Arup, Ekobudex, Geberit, Green Water Solutions, Hadart, Hauraton, MPI, Optigruen, Rehau, Wavin

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Akcja „Łapiemy deszczówkę” w Katowicach

Akcja „Łapiemy deszczówkę” w Katowicach Akcja „Łapiemy deszczówkę” w Katowicach

Katowice walczą z suszą na wielu frontach m.in. poprzez wdrożenie retencji. Z jednej strony to duże inwestycje o wartości ponad 60 mln zł i budowa zbiorników w dzielnicach, a z drugiej strony mała retencja...

Katowice walczą z suszą na wielu frontach m.in. poprzez wdrożenie retencji. Z jednej strony to duże inwestycje o wartości ponad 60 mln zł i budowa zbiorników w dzielnicach, a z drugiej strony mała retencja przy budynkach miejskich. Akcja „Łapiemy deszczówkę” została zainicjowana przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, poprzez montaż 19 zbiorników przy budynkach, którymi zarządza.

Redakcja RI news 60 mln zł na dotacje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi

60 mln zł na dotacje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi 60 mln zł na dotacje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi

Od 29 czerwca samorządy miejskie będą mogły starać się o unijne dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wód opadowych. W budżecie NFOŚiGW na ten cel...

Od 29 czerwca samorządy miejskie będą mogły starać się o unijne dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wód opadowych. W budżecie NFOŚiGW na ten cel jest 60 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nabór potrwa do 28 sierpnia 2020 r.

Redakcja RI news Efektywne wykorzystywanie wody opadowej

Efektywne wykorzystywanie wody opadowej Efektywne wykorzystywanie wody opadowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyzna dotacje, które umożliwią miastom rozwinąć system gospodarowania „deszczówką”. Skorzysta z takiego dofinansowania m.in. Sulejówek i Zielona...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyzna dotacje, które umożliwią miastom rozwinąć system gospodarowania „deszczówką”. Skorzysta z takiego dofinansowania m.in. Sulejówek i Zielona Góra, którzy wykorzystają środki na zwiększenie odporności na niebezpieczeństwo zalania i nagłych podtopień oraz wykorzystanie zgromadzonej wody w czasie suszy.

Redakcja RI news Woda pitna nie powinna być używana do podlewania ogródków

Woda pitna nie powinna być używana do podlewania ogródków Woda pitna nie powinna być używana do podlewania ogródków

Niedobór wody daje się we znaki rolnikom i z pewnością odbije się na tegorocznych plonach. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie chce wydać w 2020 roku 2 mld zł na inwestycje, które mają przynieść...

Niedobór wody daje się we znaki rolnikom i z pewnością odbije się na tegorocznych plonach. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie chce wydać w 2020 roku 2 mld zł na inwestycje, które mają przynieść poprawę bilansu wodnego w Polsce. Zdaniem specjalistów susza nie będzie miała jednak negatywnego wpływu na wydajność ujęć wody pitnej i stosowanie znacznych ograniczeń w jej zużyciu nie będzie konieczne. Jednak to nie zwalnia z racjonalnego wykorzystania wody, m.in. podczas podlewania ogrodów. Eksperci...

Krystyna Nowotczyńska, Jerzy Nowotczyński news Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news To może być jedna z najgorszych suszy w historii Polski

To może być jedna z najgorszych suszy w historii Polski To może być jedna z najgorszych suszy w historii Polski

Według hydrologa wiceprezesa PAN prof. Pawła Rowińskiego, jeśli nie pojawią się regularne opady deszczu to latem czeka nas jedna z największych suszy w historii Polski. Do takiej sytuacji przyczyniły się...

Według hydrologa wiceprezesa PAN prof. Pawła Rowińskiego, jeśli nie pojawią się regularne opady deszczu to latem czeka nas jedna z największych suszy w historii Polski. Do takiej sytuacji przyczyniły się niskie opady spowodowane zmianami klimatu i nieodpowiednie zarządzanie dostępnymi, ograniczonymi zasobami wody.

Redakcja RI news Wody Polskie ruszają z programem kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych

Wody Polskie ruszają z programem kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych Wody Polskie ruszają z programem kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych

Wody Polskie ogłosiły przetargi na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł na...

Wody Polskie ogłosiły przetargi na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski.

Redakcja RI news Kolejna susza w Polsce

Kolejna susza w Polsce Kolejna susza w Polsce

Polskę może dotknąć największa susza od dziesiątków lat. Rekordowo ciepła zima połączona z brakiem opadów sprawiła, że spada poziom wody w rzekach. W marcu padało najmniej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu...

Polskę może dotknąć największa susza od dziesiątków lat. Rekordowo ciepła zima połączona z brakiem opadów sprawiła, że spada poziom wody w rzekach. W marcu padało najmniej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Niestety przez pandemię koronawirusa mogą być opóźnienia w podejmowaniu decyzji i działań rządu oraz władz samorządowych na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy. Kluczowe tutaj są działania, które mają przywrócić tzw. naturalną retencję.

RI news Dofinansowanie na gospodarowanie deszczówką

Dofinansowanie na gospodarowanie deszczówką Dofinansowanie na gospodarowanie deszczówką

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło 60 mln zł ze środków Unii Europejskiej na inwestycje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi w miastach. Pieniądze mogą zostać przeznaczone...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło 60 mln zł ze środków Unii Europejskiej na inwestycje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi w miastach. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na systemy zbierania i retencjonowania deszczówki oraz budowę i modernizację sieci kanalizacji zbierającej opady. Ma to przeciwdziałać zmianom klimatu i zwiększyć ilości retencjonowanej wody.

Redakcja RI news Wystartował nabór wniosków w Sosnowcu na zbieranie deszczówki

Wystartował nabór wniosków w Sosnowcu na zbieranie deszczówki Wystartował nabór wniosków w Sosnowcu na zbieranie deszczówki

Od początku marca można składać wnioski w nowym miejskim programie „PO(D)LEJ DESZCZEM W SOSNOWCU”. Na wnioski sosnowiecki magistrat czeka do końca czerwca. Program adresowany jest do osób fizycznych będących...

Od początku marca można składać wnioski w nowym miejskim programie „PO(D)LEJ DESZCZEM W SOSNOWCU”. Na wnioski sosnowiecki magistrat czeka do końca czerwca. Program adresowany jest do osób fizycznych będących właścicielem lub posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. To oznacza, że nie mogą w nim brać udziału wspólnoty mieszkaniowe czy administracje.

Redakcja RI news Samorządy nie wiedzą co robić z wodą opadową

Samorządy nie wiedzą co robić z wodą opadową Samorządy nie wiedzą co robić z wodą opadową

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w ramach programu NOAH, samorządy nie wiedzą co robić z deszczówką. Celem programu NOAH jest pomoc miastom skuteczniej zapobiegać zagrożeniem powodziowym, a co za...

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w ramach programu NOAH, samorządy nie wiedzą co robić z deszczówką. Celem programu NOAH jest pomoc miastom skuteczniej zapobiegać zagrożeniem powodziowym, a co za tym idzie, zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego.

Redakcja RI news Program „Złap deszcz 2020” we Wrocławiu

Program „Złap deszcz 2020” we Wrocławiu Program „Złap deszcz 2020” we Wrocławiu

Wystartowała druga edycja programu „Złap deszcz” we Wrocławiu, który ma na celu zachęcić mieszkańców do zbierania wody opadowej.

Wystartowała druga edycja programu „Złap deszcz” we Wrocławiu, który ma na celu zachęcić mieszkańców do zbierania wody opadowej.

Redakcja RI news Inteligentne urządzenie pozwoli oszczędzić wodę

Inteligentne urządzenie pozwoli oszczędzić wodę Inteligentne urządzenie pozwoli oszczędzić wodę

Do 2025 roku nawet dwie trzecie światowej populacji może stanąć w obliczu niedoboru wody. Z tego powodu firmy coraz częściej szukają sposobów na ograniczenie jej zużycia. Hydraloop opracował inteligentne...

Do 2025 roku nawet dwie trzecie światowej populacji może stanąć w obliczu niedoboru wody. Z tego powodu firmy coraz częściej szukają sposobów na ograniczenie jej zużycia. Hydraloop opracował inteligentne urządzenie do recyklingu wody. Dzięki niemu można odzyskać do 95 proc. wody z prysznica i wanny oraz opcjonalnie 50 proc. z pralki. Do ponownego użytku trafia do 85 proc. całkowitej wody użytkowej.

Redakcja RI news Sosnowiec wesprze zbieranie deszczówki

Sosnowiec wesprze zbieranie deszczówki Sosnowiec wesprze zbieranie deszczówki

W przyszłym roku samorząd Sosnowca zadecydował, że dofinansuje zbieranie wody deszczowej. Mieszkańcy będą mogli zainwestować środki związane z gromadzeniem deszczówki np. pod kątem podlewania zieleni.

W przyszłym roku samorząd Sosnowca zadecydował, że dofinansuje zbieranie wody deszczowej. Mieszkańcy będą mogli zainwestować środki związane z gromadzeniem deszczówki np. pod kątem podlewania zieleni.

Redakcja RI news Green Water Solutions nagrodzona na PLGBC Green Building Awards 2019

Green Water Solutions nagrodzona na PLGBC Green Building Awards 2019 Green Water Solutions nagrodzona na PLGBC Green Building Awards 2019

Green Building Awards to nagrody przyznawanej przy okazji Green Building Sympozjum, organizowanego przez PLGBC Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego najbardziej prestiżowego wydarzenia merytorycznego...

Green Building Awards to nagrody przyznawanej przy okazji Green Building Sympozjum, organizowanego przez PLGBC Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego najbardziej prestiżowego wydarzenia merytorycznego skierowanego do branży zielonego budownictwa. 9 edycja wydarzenia odbyła się w dniu 3.10.2019 w budynku The Tides w Warszawie.

Redakcja RI news Dotacje na ochronę środowiska w Warszawie

Dotacje na ochronę środowiska w Warszawie Dotacje na ochronę środowiska w Warszawie

Od 23 października można starać się o dofinansowanie z nowych dotacji na likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii i podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej. Nowością jest także dofinansowanie...

Od 23 października można starać się o dofinansowanie z nowych dotacji na likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii i podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej. Nowością jest także dofinansowanie na budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową.

Redakcja RI news Warszawa dofinansuje przydomową retencję wody

Warszawa dofinansuje przydomową retencję wody Warszawa dofinansuje przydomową retencję wody

Warszawa dofinansuje budowę instalacji przydomowej retencji wody. O dotację będą mogły się starać zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Warszawa dofinansuje budowę instalacji przydomowej retencji wody. O dotację będą mogły się starać zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Redakcja RI news Wrocław startuje z programem „Złap deszcz”

Wrocław startuje z programem „Złap deszcz” Wrocław startuje z programem „Złap deszcz”

Już 2 sierpnia wystartuje pilotażowy program Wrocławia – „Złap deszcz”. Mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie na instalacje zbiornika do zbierania deszczówki lub jeśli już taki zbiornik mają...

Już 2 sierpnia wystartuje pilotażowy program Wrocławia – „Złap deszcz”. Mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie na instalacje zbiornika do zbierania deszczówki lub jeśli już taki zbiornik mają i chcą go zmodernizować, również mogą liczyć na zwrot kosztów. Program jest finansowany w całości z budżetu miasta.

Redakcja RI news Wrocław „łapie” deszcz

Wrocław „łapie” deszcz Wrocław „łapie” deszcz

We Wrocławiu wystartował nowy pilotażowy projekt „Złap deszcz”. Celem projektu jest utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie...

We Wrocławiu wystartował nowy pilotażowy projekt „Złap deszcz”. Celem projektu jest utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Wrocławia. W ramach dotacji mieszkańcy mogą otrzymać nawet do 5 tys. zł. dofinansowania na budowę systemów deszczowych.

Redakcja RI Poznań szuka wykonawcy ścieżki rowerowej, kanalizacji i wodociągów

Poznań szuka wykonawcy ścieżki rowerowej, kanalizacji i wodociągów Poznań szuka wykonawcy ścieżki rowerowej, kanalizacji i wodociągów

Jeszcze przez niecały miesiąc firmy budowlane mogą składać oferty w przetargu na budowę ul. Folwarcznej w Poznaniu. Nowe rozwiązanie komunikacyjne ma uspokoić ruch na ul. Folwarcznej, Browarnej i Dymka...

Jeszcze przez niecały miesiąc firmy budowlane mogą składać oferty w przetargu na budowę ul. Folwarcznej w Poznaniu. Nowe rozwiązanie komunikacyjne ma uspokoić ruch na ul. Folwarcznej, Browarnej i Dymka oraz połączyć osiedle PTBS z pętlą tramwajową. Dzięki przebudowie ulicy mieszkańcy będą mogli w kilkanaście minut dotrzeć do centrum miasta.

Redakcja RI Gdzie i jak zagospodarować wodę z odzysku deszczu?

Gdzie i jak zagospodarować wodę z odzysku deszczu? Gdzie i jak zagospodarować wodę z odzysku deszczu?

W domu wykonujemy mnóstwo czynności, do których używamy wody, np. gotujemy, pierzemy, myjemy się lub podlewamy ogródek. Czy jednak do wszystkich tych czynności potrzebujemy wody pitnej? Nie! Możemy wykorzystać...

W domu wykonujemy mnóstwo czynności, do których używamy wody, np. gotujemy, pierzemy, myjemy się lub podlewamy ogródek. Czy jednak do wszystkich tych czynności potrzebujemy wody pitnej? Nie! Możemy wykorzystać do nich wodę deszczową. Jak uzyskać wodę z odzysku deszczu i gdzie ją zagospodarować?

dr inż. Edmund Nowakowski Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych

Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych

W ostatnim półwieczu zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez hotele, zwłaszcza  w miejscowościach uzdrowiskowych. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywieniem zaczęto  organizować konferencje...

W ostatnim półwieczu zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez hotele, zwłaszcza  w miejscowościach uzdrowiskowych. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywieniem zaczęto  organizować konferencje oraz udostępniać różne formy wypoczynku, zarówno dla gości  hotelowych, jak i dla klientów zewnętrznych. Wiele z tych hoteli ma oddziały odnowy  biologicznej. W artykule przedstawione są propozycje, w jaki sposób rozwiązać działalność  takich zakładów.

Zenon Świgoń Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych

Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych

Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie...

Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie terminologii), czy jest to zdefiniowane, co możemy zrobić, jak możemy wykonać i ile inwestycja kosztuje? Dopiero po wykonaniu takiej analizy można podjąć decyzję o ewentualnej inwestycji.

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz Przygotowanie i rozliczanie c.w.u. w węzłach grupowych

Przygotowanie i rozliczanie c.w.u. w węzłach grupowych Przygotowanie i rozliczanie c.w.u. w węzłach grupowych

Problem opomiarowania węzłów grupowych jest złożony i może doprowadzić do błędów przy doborze urządzeń pomiarowych, to zaś spowoduje kłopoty z rozliczaniem ciepła i ustaleniem rzeczywistej stawki za podgrzanie...

Problem opomiarowania węzłów grupowych jest złożony i może doprowadzić do błędów przy doborze urządzeń pomiarowych, to zaś spowoduje kłopoty z rozliczaniem ciepła i ustaleniem rzeczywistej stawki za podgrzanie wody. W artykule zawarto uwagi dotyczące projektowania i eksploatacji węzłów grupowych, pozwalające na wydłużanie okresu ich bezawaryjnej pracy i zwiększanie niezawodności pomiarów.

Wybrane dla Ciebie

100% wydajności grzewczej w bardzo niskiej temperaturze »

100% wydajności grzewczej w bardzo niskiej temperaturze » 100% wydajności grzewczej w bardzo niskiej temperaturze »

Dołącz do grona elektro - wykonawców »

Dołącz do grona elektro - wykonawców » Dołącz do grona elektro - wykonawców »

Bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Bezpłatny audyt fotowoltaiki » Bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Czego nie może zabraknąć w elektro narzędziach »

Czego nie może zabraknąć w elektro narzędziach » Czego nie może zabraknąć w elektro narzędziach »

Czego może brakować w kominie?

Czego może brakować w kominie? Czego może brakować w kominie?

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Co zrobić by zatrzymać ciepło w domu »

Co zrobić by zatrzymać ciepło w domu » Co zrobić by zatrzymać ciepło w domu »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” » Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe » Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii » Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii »

Zostań Instalatorem HVAC »

Zostań Instalatorem HVAC » Zostań Instalatorem HVAC »

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. »

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. » Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. »

Uzyskaj zwrot z programu czyste powietrze »

Uzyskaj zwrot z programu czyste powietrze » Uzyskaj zwrot z programu czyste powietrze »

Czy wiesz, jak utrzymać ciśnienie w wodociągu?

Czy wiesz, jak utrzymać ciśnienie w wodociągu? Czy wiesz, jak utrzymać ciśnienie w wodociągu?

Jaki grzejnik wybrać? Stalowy czy aluminiowy?

Jaki grzejnik wybrać? Stalowy czy aluminiowy? Jaki grzejnik wybrać? Stalowy czy aluminiowy?

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji »

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji » Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji »

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie »

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie » Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie »

Poznaj ekologiczny wymiar ogrzewania

Poznaj ekologiczny wymiar ogrzewania Poznaj ekologiczny wymiar ogrzewania

Poznaj sposób na usprawnienie opomiarowania budynku »

Poznaj sposób na usprawnienie opomiarowania budynku » Poznaj sposób na usprawnienie opomiarowania budynku »

Steruj urządzeniami z jednego miejsca

Steruj urządzeniami z jednego miejsca Steruj urządzeniami z jednego miejsca

Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca

Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca

Najnowsze produkty i technologie

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Klimatyzator BREVA od marki Beretta – latem chłodzi, zimą ogrzewa

Klimatyzator BREVA od marki Beretta – latem chłodzi, zimą ogrzewa Klimatyzator BREVA od marki Beretta – latem chłodzi, zimą ogrzewa

Idzie lato, a wraz z nim upały... Te potrafią być ciężkie do zniesienia – zwłaszcza, gdy mieszkamy w miejscach o dużych zyskach ciepła. Najprostszym rozwiązaniem jest zakup klimatyzacji – jednak nie warto...

Idzie lato, a wraz z nim upały... Te potrafią być ciężkie do zniesienia – zwłaszcza, gdy mieszkamy w miejscach o dużych zyskach ciepła. Najprostszym rozwiązaniem jest zakup klimatyzacji – jednak nie warto z tym zwlekać do ostatniej chwili. Sprawdź, dlaczego warto wybrać propozycję od marki Beretta i jak zaoszczędzić na zakupie klimatyzatora.

V-TAC Poland Sp. z o.o. Mechanizm Long Life w oświetleniu LED-owym V-TAC – czym wyróżniają się produkty z tym rozwiązaniem?

Mechanizm Long Life w oświetleniu LED-owym V-TAC – czym wyróżniają się produkty z tym rozwiązaniem? Mechanizm Long Life w oświetleniu LED-owym V-TAC – czym wyróżniają się produkty z tym rozwiązaniem?

Oświetlenie LED-owe, czyli diodowe, zyskało ogromną popularność w ciągu ostatnich lat ze względu na swoje liczne zalety w porównaniu do tradycyjnych żarówek. Jedną z najważniejszych cech oświetlenia LED-owego...

Oświetlenie LED-owe, czyli diodowe, zyskało ogromną popularność w ciągu ostatnich lat ze względu na swoje liczne zalety w porównaniu do tradycyjnych żarówek. Jedną z najważniejszych cech oświetlenia LED-owego jest jego długa żywotność, która w przypadku produktów V-TAC z mechanizmem Long Life sięga nawet 50 000 godzin – jeżeli światło jest włączone 12 godzin na dobę, to aż 11,4 lat! Dla porównania żywotność LED-ów bez mechanizmu Long Life to około 15-20 tysięcy godzin.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej

Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej

Panasonic Heating & Cooling Solutions, jeden z liderów w branży klimatyzacji z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze, ruszył z nową kampanią promocyjną „Home Cool Home”. Ma ona na celu wsparcie instalatorów...

Panasonic Heating & Cooling Solutions, jeden z liderów w branży klimatyzacji z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze, ruszył z nową kampanią promocyjną „Home Cool Home”. Ma ona na celu wsparcie instalatorów poprzez dotarcie do zwykłego Kowalskiego oraz zachęcenie ich do zaopatrzenia się w urządzenia klimatyzacyjne Panasonic, aby zapewnić klientom końcowym niespotykany dotąd komfort w domu podczas upalnych, letnich dni, jednocześnie gwarantując czystsze powietrze dzięki wbudowanej w urządzenia...

Kanlux SA news Polska Fabryka Kanlux

Polska Fabryka Kanlux Polska Fabryka Kanlux

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych...

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych często) wymogów projektu. Oczywiście liczy się też niezawodność, i bezawaryjność dostarczonych produktów.

IZOMIX sp. z o.o. IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta! IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji...

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji przemysłowych oraz blacharze. Wysokiej jakości materiały i możliwość skorzystania z fachowych porad zapewni im sklep IZOMIX.

KFA Armatura Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Obalamy mity o grzejniku aluminiowym Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów...

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów oraz fałszywych przekonań. Postanowiliśmy więc obalić niektóre z nich i podzielić się wiedzą, podając kilka niezaprzeczalnych faktów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.