RynekInstalacyjny.pl

Wyznaczanie współczynników oporów miejscowych podczas przepływu wody przez zgrzewane kolana i trójniki z polipropylenu

Determination of local resistance coefficients during water flow through welded polypropylene elbows and T-junctions

Weryfikacja prawidłowości modelu potęgowego do obliczania współczynnika oporów miejscowych ζ
rys. Autor

Weryfikacja prawidłowości modelu potęgowego do obliczania współczynnika oporów miejscowych ζ


rys. Autor

Do obliczeń hydraulicznych instalacji wodociągowej lub centralnego ogrzewania niezbędna jest znajomość wartości liczbowej współczynnika oporów miejscowych ζ, którą można wyznaczyć, korzystając z dostępnej literatury. Jednak w przypadku kształtek zgrzewanych z polipropylenu wartości tego współczynnika podawane w literaturze i katalogach oraz wyznaczane wg normy ­PN-EN 806-3 znacznie odbiegają od wartości rzeczywistych otrzymywanych podczas badań. Dla przewodów z PP o średnicy 13,2 mm opracowano nomogram do odczytywania wartości współczynnika oporów miejscowych ζ zgrzewanych kształtek. Znaczne różnice wartości między współczynnikami wyznaczanymi z pomiarów i wartościami podawanymi m.in. w katalogach wskazują, że należy uściślić zalecane metody obliczania wartości współczynnika oporów miejscowych dla kształtek.

Zobacz także

Grupa Aliaxis Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej...

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej wdrażając nowe technologie i procesy. Producenci materiałów i produktów budowlanych również starają się iść z duchem czasu. Niestety zbyt często „gotowość na BIM” jest upraszczana i sprowadzana do posiadania biblioteki obiektów BIM (np. rodzin Revit). Co gorsza, jakość plików i danych do pobrania...

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

merXu Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji

Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji

Platforma handlowa merXu umożliwia promocyjne zakupy materiałów z branży instalacyjnej. Robiąc większe zamówienie, zwiększamy swój rabat, a dodatkowo zyskujemy bezpłatną dostawę towarów.

Platforma handlowa merXu umożliwia promocyjne zakupy materiałów z branży instalacyjnej. Robiąc większe zamówienie, zwiększamy swój rabat, a dodatkowo zyskujemy bezpłatną dostawę towarów.

Kształtki, w tym łuki, kolana, trójniki, dyfuzory, konfuzory czy zawory odcinające, są nieodzownymi elementami każdego systemu hydraulicznego. Przepływ cieczy przez kształtki łączące rurociągi jest bardziej skomplikowany niż przez proste odcinki [1]. Straty ciśnienia wywołane przez kształtki spowodowane są zakłóceniami przepływu cieczy, które występują podczas zmiany jego kierunku, nagłych lub stopniowych zmian przekroju, lub kształtu rurociągu. Przewidywanie wysokości strat ciśnienia w kształtkach jest dużo bardziej niepewne niż w przypadku prostych rurociągów [2], a mechanizm przepływu cieczy wewnątrz kształtek nie jest jasno zdefiniowany.

Kształtki rurociągów są najważniejszą częścią każdego systemu sieci i instalacji wodociągowych, ciepłowniczych lub przemysłowych, ponieważ zapewniają elastyczność w wyznaczaniu przebiegu trasy rurociągów. Badania przepływu wody przez kształtki mają ogromne znaczenie w zrozumieniu i poprawie ich przepustowości oraz minimalizacji strat hydraulicznych. Wiadomo, że przepływ lepkich cieczy nieściśliwych [3], jak również ściśliwych gazów [4] przez kształtki charakteryzuje się rozdziałem przepływu [5,6], występowaniem przepływów wtórnych [7,8], wirów Deana i ogólnie dużą niestabilnością przepływu [7–10].

W instalacjach wodociągowych i ciepłowniczych stosuje się różne kształtki, które powinny być szczelne w miejscach połączeń, nie ulegać korozji, być odporne na oddziaływania mechaniczne i chemiczne cieczy oraz umożliwiać przepływ cieczy przy jak najmniejszych oporach hydraulicznych (stratach hydraulicznych). Obecnie dostępne są kształtki z różnych materiałów (stal, żeliwo, miedź, mosiądz, polichlorek winylu – PVC, polibutylen – PB, polietylen – PE, polipropylen – PP) i są one łączone z rurociągami według różnych technologii. W literaturze naukowo-technicznej niewiele jest nowych publikacji, w których poruszane byłyby zagadnienia związane z wyznaczaniem wartości współczynnika oporów miejscowych æ kształtek podczas przepływu cieczy newtonowskich [2,11–16].

Do obliczeń hydraulicznych instalacji wodociągowej lub centralnego ogrzewania niezbędna jest znajomość wartości liczbowej współczynnika oporów miejscowych ζ, którą można wyznaczyć, korzystając z dostępnej literatury [2,12–21]. W zależności od tego, z jakich źródeł literatury korzysta się przy dobieraniu wartości tego współczynnika, otrzymujemy różne wyniki. Na wzrost oporów hydraulicznych w danej kształtce ma wpływ szorstkość jej wewnętrznej ścianki, kąt wygięcia, wielkość średnicy oraz sposób łączenia z rurociągiem. W związku z tym instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania, w których występują duże opory, charakteryzują się większymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, ponieważ wymagają pomp o większej wysokości podnoszenia, które muszą być wyposażone w silniki elektryczne o większej mocy.

W dostępnej literaturze naukowo-technicznej brakuje informacji, jak należy obliczać do celów projektowych wartości współczynnika oporów miejscowych ζ w zgrzewanych kolanach i trójnikach z polipropylenu. W artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników badań wartości tego współczynnika wyznaczonych doświadczalnie na stanowisku pomiarowym i według wytycznych [16] oraz zaproponowano równania do celów projektowych i nomogramy do ich obliczania.

Opis stanowiska pomiarowego

Na rys. 1 przedstawiono schemat stanowiska pomiarowego do badania oporu hydraulicznego w kolanach z polipropylenu, a na rys. 2 – w trójnikach z polipropylenu. Układ rurociągów i urządzeń pomiarowych został zamontowany za pomocą obejm na dwóch stalowych statywach. Rurociąg (1) doprowadzał wodę do pompy (2), która wymuszała przepływ przez stanowisko pomiarowe. Za pompą zamontowano elektromagnetyczny przepływomierz (3) typu PROMAG 33FT40 do pomiaru ilości przepływającej wody oraz zawór iglicowy (4), który odcinał dopływ wody podczas wymiany kolan (rys. 1) i trójników (rys. 2). Zakres pomiarowy elektromagnetycznego przepływomierza wynosił od 0,0 do 106 dm3 · min–1. Na początku i na końcu kolana lub trójnika (7) zostały zamontowane wężyki impulsowe (8), które podłączono do odcinających zaworów kulowych (9). Opory hydrauliczne w poszczególnych kolanach i trójnikach mierzono za pomocą piezoelektrycznego miernika różnicy ciśnienia (10) typu DELTABAR 230, którego zakres pomiarowy wynosił od 0,0 do 500 mbar. Kolana i trójniki na stanowisku pomiarowym montowano za pomocą śrubunku (5) i krótkiego odcinka z rury PP (6). W najwyższym punkcie układu pomiarowego zamontowano odpowietrzniki (11). Natężenie przepływu wody na stanowisku pomiarowym regulowano za pomocą zaworu iglicowego (12). Za zaworem iglicowym zamontowano elektroniczny termometr oporowy (13 – rys. 1, 24 – rys. 2) do pomiaru temperatury wody w trakcie wykonywanych pomiarów. Stanowisko pomiarowe pracowało w układzie otwartym, a woda odprowadzana była spustem do kanalizacji (14 – rys. 1, 13 – rys. 2).

schemat stanowiska pomiarowego

Rys. 1.  Schemat stanowiska pomiarowego do badania oporów hydraulicznych w kolanach do wyznaczania współczynników oporów miejscowych [22, 23]: 1 – rurociąg doprowadzający wodę, 2 – pompa, 3 – elektromagnetyczny przepływomierz wody, 4 – zawór iglicowy, 5 – śrubunek, 6 – odcinek z rury PP, 7 – kolano, 8 – wężyki impulsowe, 9 – odcinające zawory kulowe, 10 – piezoelektryczny miernik różnicy ciśnienia, 11 – odpowietrznik, 12 – zawór iglicowy do regulacji przepływu wody, 13 – elektroniczny termometr oporowy, 14 – spust do kanalizacji

schemat stanowiska pomiarowego

Rys. 2.  Schemat stanowiska pomiarowego do badania oporu hydraulicznego trójników z polipropylenu [22, 23]: 1 – rurociąg doprowadzający wodę, 2 – pompa, 3 – przepływomierz elektromagnetyczny, 4 – zawór iglicowy, 5 – śrubunki, 6 – odcinki rur z polipropylenu, 7 – trójnik, 8 – wężyki impulsowe, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 – odcinające zawory kulowe, 10 – piezoelektryczny miernik różnicy ciśnień, 11 – odpowietrzniki, 12 – zawór iglicowy do regulacji przepływu wody, 13 – spust do kanalizacji, 24 – elektroniczny termometr oporowy,  A – przepływ wody w układzie przelotowym, B – przepływ wody w układzie rozbieżnym, C – przepływ wody w układzie zbieżnym

Błąd pomiaru przepływomierza elektromagnetycznego i piezoelektrycznego miernika różnicy ciśnienia był mniejszy od 1%, a wyjściowy sygnał prądowy miał zakres 4–20 mA. Dokładność pomiarowa zastosowanego elektronicznego termometru oporowego wynosiła ±1°C, a rozdzielczość pomiaru 0,1°C.

Kolana i trójniki z polipropylenu zgrzewano za pomocą elektrycznej zgrzewarki polifuzyjnej (rys. 3).

zgrzewarka polifuzyjna

Rys. 3.  Zgrzewarka polifuzyjna [23]: 1 – lampki kontrolne temperatury, 2 – płyta grzejna, 3 – trzpień grzewczy, 4 – tuleja grzewcza

---

Literatura

 1. Ono A., Kimura N., Kamide H., Tobita A.. Influence of elbow curvature on flow structure at elbow outlet under high Reynolds number condition, „Nucl. Eng. Des.” 2011, 41, 4409–4419.
 2. Wichowski P., Siwiec T., Kalenik M., Effect of the Concentration of Sand in a Mixture of Water and Sand Flowing through PP and PVC Elbows on the Minor Head Loss Coefficient, „Water” 2019, 11(4), 828–845; https://doi.org:10.3390/w11040828.
 3. Štigler J., Klas R., Kotek M., Kopecký V., The Fluid Flow in the T-Junction. The Comparison of the Numerical Modeling and Piv Measurement, „Procedia Eng.” 2012, 39, 19–27.
 4. Röhrig R., Jakirlić S., Tropea C., Comparative computational study of turbulent flow in a 90° pipe elbow, „Int. J. Heat Fluid Fl.” 2015, 55, 120–131.
 5. Takamura H., Ebara S., Hashizume H., Aizawa K., Yamano H., Flow visualization and frequency characteristics of velocity fluctuations of complex turbulent flow in a short elbow piping under high Reynolds number condition, „J. Fluid. Eng.” 2012, 134(10), 101201–101209.
 6. Kim J., Yadav M., Kim S., Characteristics of secondary flow induced by 90-degree elbow in turbulent pipe flow, „Eng. Appl. Comp. Fluid”, 2014, 8(2), 229–239.
 7. Selvam P.K., Kulenovic R., Laurien E., Experimental and numerical analyses on the effect of increasing inflow temperatures on the flow mixing behavior in a T-junction, „Int. J. Heat Fluid Fl.” 2016, 61, 323–342.
 8. Koka F., Myoseb R., Hoffmannb K.A., Numerical assessment of pulsatile flow through diverging tees with a sharp and round-edge junction, „Int. J. Heat Fluid Fl.” 2019, 76, 1–13.
 9. Sakowitz A., Mihaescu M., Fuchs L., Turbulent flow mechanisms in mixing T-junctions by Large Eddy Simulations, „Int. J. Heat Fluid Fl.” 2014, 45, 135–146.
 10. Dutta P., Saha S.K., Nandi N., Pal N., Numerical study on flow separation in 90° pipe bend under high Reynolds number by k-å modeling, „Eng. Sci. Technol. Int. J.” 2016, 19, 904–910.
 11. Bassett M.D., Winterbone D.E., Pearson R. J. Calculation of steady flow pressure loss coefficients for pipe junctions, „Proc. Instn. Mech. Engrs.” 2001, 215, Part C, 861–881.
 12. Csizmadia P., Hős C., CFD-based estimation and experiments on the loss coefficient for Bingham and power-law fluids through diffusers and elbows, „Comput. Fluids” 2014, 99, 116–123.
 13. Gietka N.K., Doświadczalna analiza współczynników oporów lokalnych na kolankach w systemach przewodów wielowarstwowych, „Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus” 2015, 14(1), 47–56.
 14. Li A., Chen X., Chen L., Gao R., Study on local drag reduction effects of wedge-shaped components in elbow and T-junction close-coupled pipes, „Build. Simul.” 2014, 7(2), 175–184.
 15. Cisowska I., Studies of hydraulic resistance in polypropylene pipe fittings, „Structure & Environment” 2009, 1(1), 53–58.
 16. Rennels D.C., Hudson H.M., Pipe Flow. A practical and comprehensive guide, Copyright by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2012.
 17. Liu M., Duan Y.F., Resistance properties of coal-water slurry flowing through local piping fittings, „Exp. Therm. Fluid Sci.” 2009, 33, 828–837.
 18. PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.
 19. Strzelecka K., Jeżowiecka-Kabsch K., Rzeczywiste wartości współczynnika oporów miejscowych podczas przepływu wody przez skokowe rozszerzenie rury, „Ochr. Sr.” 2008, 30(2), 29–33.
 20. Li Y., Wang C., Ha M., Experimental determination of local resistance coefficient of sudden expansion tube, „En. Power Eng.” 2015, 7, 154–159.
 21. Pliżga O., Kowalska B., Musz-Pomorska A., Laboratory and numerical studies of water flow through selected fittings installed at copper pipelines, „Rocz. Ochr. Sr.” 2016, 18, 873–884.
 22. Kalenik M., Rzeczywiste wartości współczynnika oporów miejscowych podczas przepływu wody przez zgrzewane kolana z polipropylenu, „Ochr. Sr.” 2019, 41(1) 23–30.
 23. Kalenik M., Chalecki M., Wichowski P., Real Values of Local Resistance Coefficients during Water Flow through Welded Polypropylene T-Junctions, „Water” 2020, 12(3), 895-910, https://doi.org/10.3390/w12030895.
 24. PN-EN 1267:2012 Armatura przemysłowa. Badania oporu przepływu wodą.
 25. Costa N.P., Maia R., Proença M.F., Pinho F.T.. Edge Effects on the Flow Characteristics in a 90 deg Tee Junction, „J. Fluids Eng.” 2006, 128, 1204–1217.
 26. PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3: Wymiarowanie przewodów. Metody uproszczone.

W artykule:

• Opis stanowiska pomiarowego
• Metodyka badań
• Wyniki badań i ich dyskusja

streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań współczynników oporów miejscowych ζ w zgrzewanych kolanach i trójnikach z polipropylenu o średnicy wewnętrznej 13,2 mm. Badania wykonano na wybudowanym w laboratorium stanowisku pomiarowym. Zakres badań obejmował kolana i trójniki, które były zgrzewane przy właściwej temperaturze i wciskane na rurę z właściwą siłą. Rzeczywiste wartości współczynników oporów miejscowych ζ z pomiarów wyznaczono według normy PN-EN 1267:2012.abstract

The paper presents results of investigations of local resistance coefficients ζ in welded polypropylene elbows and T-junctions with the internal diameter 13.2 mm. The investigations were performed on a laboratory measurement stand. The scope of the investigations encompassed the elbows and T-junctions which were welded by a proper temperature and pressed onto the pipe with proper force. The real values of local resistance coefficients ζ determined in measurements according to the standard PN-EN 1267:2012.

Aby przeczytać pełną wersję artykułu, należy się zalogować. wykupić prenumeratę i zalogować się.

Komentarze

Powiązane

HP - Hydraulika Siłowa i Mechanika Maszyn S.C. Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych

Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych

Przewody hydrauliczne są bardzo ważnymi elementami, które znaleźć można w maszynach rolniczych, sprzętach budowlanych i różnego rodzaju urządzeniach, korzystających ze sterowania lub napędu hydraulicznego....

Przewody hydrauliczne są bardzo ważnymi elementami, które znaleźć można w maszynach rolniczych, sprzętach budowlanych i różnego rodzaju urządzeniach, korzystających ze sterowania lub napędu hydraulicznego. Są one wykorzystywane w wielu branżach, między innymi w transporcie, budownictwie, rolnictwie, motoryzacji, leśnictwie itp. Ich zadaniem jest przetłaczanie olejów oraz innych substancji pochodnych, zasilających układy hydrauliczne w maszynach rolniczych, a także wielu urządzeń. Węże hydrauliczne,...

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas

Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas

Podstawą utrzymania gospodarstwa domowego jest dbałość o sprawność wszystkich układów, w tym instalacji centralnego ogrzewania. Regularne sprawdzanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych usterek pozwala...

Podstawą utrzymania gospodarstwa domowego jest dbałość o sprawność wszystkich układów, w tym instalacji centralnego ogrzewania. Regularne sprawdzanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych usterek pozwala w porę uniknąć większych awarii i cieszyć się doskonałą wydajnością kotła c.o. Sprawdź, jak dbać o centralne ogrzewanie i które produkty Ci to ułatwią.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022 Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności....

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności. Pojawiły się także nowe urządzenia, takie jak jednostka Artcool Beige – w stylowym, beżowym kolorze.

Redakcja RI news Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów...

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Armacell Poland Sp. z o.o. Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania...

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania przeznaczone zarówno do wnętrz mieszkalnych, jak i biurowych. Co więcej, skuteczna bariera od niechcianych dźwięków może mieć grubość jedynie jednego milimetra.

EuroClean Polska Sp. z o.o. Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody? Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności....

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności. Jak możemy zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

carrefour.pl Zakładamy kompostownik w ogrodzie

Zakładamy kompostownik w ogrodzie Zakładamy kompostownik w ogrodzie

Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik to miejsce, w którym powstaje kompost, czyli całkowicie naturalny nawóz. Sam kompost to produkt niemal idealny, bo przy niewielkim nakładzie pracy „robi się” praktycznie...

Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik to miejsce, w którym powstaje kompost, czyli całkowicie naturalny nawóz. Sam kompost to produkt niemal idealny, bo przy niewielkim nakładzie pracy „robi się” praktycznie sam, zawiera wszystkie potrzebne roślinom do wzrostu składniki odżywcze i poprawia strukturę podłoża w ogrodzie. I co najważniejsze w przypadku początkujących ogrodników – nie ma niebezpieczeństwa, że zastosuje się zbyt dużą dawkę kompostu, co jest niestety częste w przypadku chemicznych nawozów...

BayWa r.e. Solar Systems NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger

NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku...

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku powiedzenie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Tak – właśnie to udowadnia nam Meyer Burger. Moduły opracowywane są w Szwajcarii, a produkowane wyłącznie w Niemczech z zachowaniem najsurowszych standardów jakości.

ADEY Innovation SAS Pełna ochrona systemów grzewczych

Pełna ochrona systemów grzewczych Pełna ochrona systemów grzewczych

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały...

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały wentylacyjne i oddymiające. Do ich wykonania wykorzystywane muszą być materiały niepalne o odpowiedniej odporności ogniowej, zapewniające szczelność i izolacyjność ogniową dla systemów instalacyjnych pomiędzy różnymi strefami pożarowymi – ścianami i stropami.

AS ENERGY RUCKZUCK BIZ SP. Z O.O. Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd” Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Grupa Aliaxis Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego...

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego rozwój oraz realizację potrzeb, po prostu dachu nad głową. By ów dach nie spadł mieszkańcom na głowę, na przestrzeni lat zaczęto coraz większą wagę przykładać do jego kształtu, funkcjonalności oraz kwestii odprowadzenia wody deszczowej, która stanowi dodatkowe obciążenie dla połaci dachowych.

KFA Armatura Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment...

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment na innowacje. Firma stawia na nowoczesne technologie i nowe produkty. Aby móc realizować swoje plany sięgnęła do sprawdzonego źródła wsparcia czyli do Funduszy Europejskich, a konkretnie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Katarzyna Cesluk Zawory antyskażeniowe – praktyczne aspekty doboru, montażu i eksploatacji

Zawory antyskażeniowe – praktyczne aspekty doboru, montażu i eksploatacji Zawory antyskażeniowe – praktyczne aspekty doboru, montażu i eksploatacji

Instalacja wodociągowa musi zapewnić ciągłość dostawy wody w odpowiedniej ilości i jakości. W tym drugim aspekcie szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo użytkowników i zagwarantowanie, że w sieci i instalacji...

Instalacja wodociągowa musi zapewnić ciągłość dostawy wody w odpowiedniej ilości i jakości. W tym drugim aspekcie szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo użytkowników i zagwarantowanie, że w sieci i instalacji płynie woda niestanowiąca zagrożenia dla ich zdrowia. Obowiązkiem projektanta jest wskazanie odpowiedniego zabezpieczenia sieci i instalacji – w tym przed wtórnym zanieczyszczeniem.

Joanna Ryńska Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

Woda w instalacjach narażona jest na wtórne zanieczyszczenie, związane po pierwsze z kondycją fizykochemiczną i mikrobiologiczną przewodów, przez które przepływa, a po drugie z przepływem zwrotnym z instalacji...

Woda w instalacjach narażona jest na wtórne zanieczyszczenie, związane po pierwsze z kondycją fizykochemiczną i mikrobiologiczną przewodów, przez które przepływa, a po drugie z przepływem zwrotnym z instalacji zawierającej wodę nienadającą się do celów spożywczych. Zgodnie z prawem instalacja wodociągowa musi być zabezpieczona przed takim zanieczyszczeniem przy zastosowaniu urządzeń spełniających odpowiednie wymagania.

dr inż. Edmund Nowakowski Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych

Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych

W ostatnim półwieczu zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez hotele, zwłaszcza  w miejscowościach uzdrowiskowych. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywieniem zaczęto  organizować konferencje...

W ostatnim półwieczu zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez hotele, zwłaszcza  w miejscowościach uzdrowiskowych. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywieniem zaczęto  organizować konferencje oraz udostępniać różne formy wypoczynku, zarówno dla gości  hotelowych, jak i dla klientów zewnętrznych. Wiele z tych hoteli ma oddziały odnowy  biologicznej. W artykule przedstawione są propozycje, w jaki sposób rozwiązać działalność  takich zakładów.

Zenon Świgoń Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych

Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych

Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie...

Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie terminologii), czy jest to zdefiniowane, co możemy zrobić, jak możemy wykonać i ile inwestycja kosztuje? Dopiero po wykonaniu takiej analizy można podjąć decyzję o ewentualnej inwestycji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.