RynekInstalacyjny.pl

Uprawnienia budowlane w branży instalacji sanitarnych (cz. 1)

Uprawnienia budowlane to nie jest prosta sprawa/ Rockwool Polska

Uprawnienia budowlane to nie jest prosta sprawa/ Rockwool Polska

Uzyskanie uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie nie jest obecnie proste. Poza dyskusją, zdaniem autora, pozostaje jednak stwierdzenie, że uprawnienia są dla wszystkich „budowlańców”, a więc także reprezentujących branżę instalacji sanitarnych, kwestią być albo nie być na budowlanym rynku zawodowym. W części pierwszej artykułu autor dokonuje przeglądu regulacji prawnych dotyczących uprawnień budowlanych na przestrzeni lat oraz obecne wymagania w tym zakresie, w następnej części szczegółowo omówiona zostanie kwestia uprawnień w branży instalacji sanitarnych.

Zobacz także

Grupa Aliaxis Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej...

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej wdrażając nowe technologie i procesy. Producenci materiałów i produktów budowlanych również starają się iść z duchem czasu. Niestety zbyt często „gotowość na BIM” jest upraszczana i sprowadzana do posiadania biblioteki obiektów BIM (np. rodzin Revit). Co gorsza, jakość plików i danych do pobrania...

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

merXu Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji

Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji

Platforma handlowa merXu umożliwia promocyjne zakupy materiałów z branży instalacyjnej. Robiąc większe zamówienie, zwiększamy swój rabat, a dodatkowo zyskujemy bezpłatną dostawę towarów.

Platforma handlowa merXu umożliwia promocyjne zakupy materiałów z branży instalacyjnej. Robiąc większe zamówienie, zwiększamy swój rabat, a dodatkowo zyskujemy bezpłatną dostawę towarów.

Możliwość prowadzenia samodzielnej działalności w budownictwie praktycznie zawsze podlegała znacznym ograniczeniom i była zagwarantowana dla osób dysponujących, oprócz praktycznych umiejętności zawodowych, także odpowiednimi dokumentami formalno-prawnymi.

Nie wchodząc już zbyt głęboko w historię (z której jednak wyniknęłoby jasno, że z takim wymaganiami mieliśmy już do czynienia i w starożytnym Egipcie, i w świecie antycznym basenu Morza Śródziemnego), zauważmy, że pierwsze polskie regulacje w tej materii pojawiły się w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli [1], będącym de facto pierwszym polskim prawem budowlanym (było to rozporządzenie wydane z mocą dekretu, czyli odpowiadające rangą obecnym ustawom).

Rozporządzenie poświęciło aż 14 artykułów kwestiom uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie, z których jedynie dwa, istotne dla dalszej treści niniejszego omówienia, pozwolę sobie przytoczyć niżej: 

Art. 361. (1) Do kierowania robotami budowlanymi, z wyjątkiem kierowania robotami konstrukcyjnymi, dotyczącymi budynków, określonych w art. 358 ust. (2), są uprawnione osoby, które:

 1. posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ukończone przepisanymi egzaminami, nabyte w jednej z państwowych politechnik w kraju na wydziale architektonicznym albo na odpowiadającym mu wydziale uczelni zagranicznych,

 2. wykażą się dostateczną, co najmniej trzyletnią praktyką, przy robotach budowlanych w służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej, zaświadczoną przez odnośny urząd lub przez osoby, uprawnione do kierowania robotami, i

 3. złożą egzamin z ustawodawstwa budowlanego i z tych przepisów ustawodawstwa administracyjnego, których znajomość przy wykonywaniu zawodu jest potrzebna.

(2) Wspomnianym osobom przysługuje prawo do sporządzania projektów robót, do kierowania którymi są upoważnione.

Interesują Cię wymagania jakości powietrza na 2021? Pobierz bezpłatny e- book »

Art. 364. (1) Do kierowania robotami budowlanymi − z wyjątkiem robót, dotyczących budynków zabytkowych, pomników i budynków monumentalnych, jak również budynków większych o skomplikowanych konstrukcjach żelaznych, żelazo-betonowych i innych, które w razie potrzeby określi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych − są uprawnione osoby, które:

 1. ukończyły w kraju państwową lub prywatną, uznaną przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za równorzędną:

  a) średnią szkołę budowlaną, albo

  b) wydział budowlany innej średniej szkoły zawodowej, lub

  c) szkołę budownictwa naziemnego stopnia licealnego, zorganizowaną na podstawie ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa (DzU RP nr 38, poz. 389),

 2. mają dostateczną, co najmniej pięcioletnią, praktykę przy robotach budowlanych w służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej, zaświadczoną przez właściwy urząd lub przez osoby, upoważnione do kierowania robotami, i

 3. złożą egzamin, określony w art. 361 pkt c).

(2) Osoby, wymienione w tym artykule, otrzymują razem z odnośnymi uprawnieniami tytuł budowniczego.

(3) Osoby te uprawnione są do sporządzania projektów (planów) robót budowlanych, do kierowania którymi są one uprawnione, z wyjątkiem planów robót budowlanych w miastach: Warszawie, Bydgoszczy, Częstochowie, Grudziądzu, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wilnie. [1]

Z treści artykułów wynika, że podobnie jak obecnie do uzyskania prawa wykonywania funkcji kierownika budowy (robót budowlanych) oraz projektowania konieczne było posiadanie odpowiedniego wykształcenia, odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu.

Wyraźnie też widać, że wykształcenie na poziomie szkoły średniej również było uznane za wystarczające do uzyskania uprawnień budowlanych i poważnie brzmiącego tytułu „budowniczego”, choć uprawnienia takie miały w tym wypadku, jak wynika z treści art. 364 ust. 1, istotne ograniczenia, w pewnym stopniu odpowiadające obecnym uprawnieniom budowlanym w tzw. ograniczonym zakresie [1].

Regulacje te przetrwały aż do 14 sierpnia 1961 r., kiedy to zaczęła obowiązywać pierwsza powojenna ustawa Prawo budowlane z 31 stycznia 1961 r. [2]. Sam fakt, że przedwojenne przepisy, pochodzące jeszcze z lat 20. XX w., nadawały się do stosowania jeszcze przez 16 lat od zakończenia II wojny światowej, może budzić zdziwienie, zwłaszcza w zestawieniu z dzisiejszą gorączką legislacyjną i permanentnymi zmianami obecnego Prawa budowlanego (ok. 50 nowelizacji, niekiedy bardzo daleko idących w trakcie 15 lat obowiązywania ustawy).

Świadczy to w sposób jednoznaczny o uniwersalności i ponadczasowości tamtych przepisów, czego akurat z pewnością nie da się powiedzieć o obecnych. Jeszcze jednym argumentem na ich korzyść może być konstatacja, że ustawa z roku 1961 w zakresie regulacji dotyczących pełnienia samodzielnych funkcji technicznych niewiele właściwie zmieniła.

Z odpowiednich, przytoczonych niżej jej zapisów wynika bowiem, że:

Art. 17.1. Osoby wykonujące funkcje techniczne projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, majstra budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje fachowe w zakresie wykształcenia technicznego i praktyki, stwierdzone przez właściwe organy. Decyzje właściwego organu, stwierdzające posiadanie kwalifikacji fachowych, zwane są w dalszych przepisach ustawy „uprawnieniami budowlanymi”.

Art. 18.1. Uprawnienia budowlane mogą być wydawane jako uprawnienia do projektowania bądź jako uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, a także jako uprawnienia do projektowania i kierowania. 2. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi upoważniają do wykonywania funkcji technicznych kierownika budowy, kierownika robót, majstra budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.(...)

Art. 21.1. Przewodniczący Komitetu Budownictwa wyda w drodze rozporządzenia dla budownictwa powszechnego przepisy szczegółowe, które określą: zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych poszczególnymi rodzajami uprawnień budowlanych, rodzaje studiów wyższych i średnich, rodzaje i czasokres praktyk wymaganych dla uzyskania uprawnień, tryb wydawania uprawnień, oraz określi zakres prac projektowych robót budowlanych, do których wykonywania nie jest wymagane posiadanie odpowiednich uprawnień.2. Właściwi ministrowie w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Budownictwa, a w zakresie górnictwa również w porozumieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, określą dla budownictwa specjalnego:

 1. specjalności techniczno-budowlane, dla których wydawane będą uprawnienia budowlane,

 2. rodzaje studiów wyższych i średnich oraz rodzaje i zakresy praktyki wymagane do uzyskania uprawnień,

 3. zakres prac projektowych i robót budowlanych, do których wykonywania wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień,

 4. organy właściwe do wydawania oraz tryb wydawania uprawnień budowlanych. 3. W przepisach, o których mowa w ust. 1 i 2, może być wprowadzony obowiązek złożenia egzaminu przez osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Przepisy o egzaminach powinny określać program egzaminów, sposób ich przeprowadzenia oraz wysokość opłat i ich przeznaczenie. [2]

Czyli, jak wynika z powyższych przepisów, nadal wystarczającą podstawą do starania się o uprawnienia budowlane było wykształcenie już na poziomie średnim. Przewidziana była także możliwość wprowadzenia aktem wykonawczym egzaminu, który oczywiście został wprowadzony, i, co należy dodać, nie był wcale egzaminem łatwym. Prawo budowlane w wydaniu z roku 1961 i zawarte w nim regulacje dotyczące uprawnień budowlanych obowiązywały do połowy lat 70.

Kolejne nowe przepisy, wprowadzone w kwietniu 1975 r., kiedy to w życie weszła kolejna ustawa Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r. [3], zniosły na blisko 20 lat obowiązek zdawania egzaminu na uprawnienia budowlane, a związane z uprawnieniami (zwanymi wówczas „stwierdzeniem posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie”) uregulowania miały postać:

Art. 18.1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania tych funkcji, a w szczególności odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań, związanych z wykonywaną funkcją.2. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się wykonywanie działalności zawodowej w budownictwie, związanej z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych w tej działalności lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień urbanistycznych, architektonicznych i innych technicznych oraz technicznoorganizacyjnych, a w szczególności działalności obejmującej:

 1. projektowanie w budownictwie,

 2. sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych w budownictwie,

 3. kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną robót budowlanych,

 4. kierownictwo i kontrolę techniczną wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych,

 5. kontrolę techniczną utrzymywania obiektów budowlanych,

 6. wykonywanie nadzoru inwestorskiego. (...)

5. Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych określi w drodze rozporządzenia wymagania, jakim powinno odpowiadać przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania oraz zasady i tryb ustanawiania rzeczoznawców budowlanych. [3]

Jak więc wynika z art. 18, pojęcie samodzielnych funkcji technicznych odpowiadało niemal w 100% ich dzisiejszemu zakresowi, a rozporządzenie regulujące kwestie szczegółowe, o którym mówi ust. 5 tego artykułu, ukazało się 20 lutego 1975 r. [4]. Ze względu na brak delegacji ustawowej nie można już było w nim, wzorem przepisów z roku 1961, wprowadzić obowiązku zdawania jakiegokolwiek egzaminu. Stan taki utrzymał się do końca 1994 roku (Czytaj więcej na ten temat).

Od 1 stycznia 1995 r. zaczęła obowiązywać następna, chronologicznie już trzecia powojenna ustawa Prawo budowlane [5], definiująca w art. 12 wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych:

Art. 12.1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

 1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno- budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

 2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;

 3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;

 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

 5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;

 6. (uchylony) − do 11 lipca 2003 r. widniała tu praca w organach nadzoru budowlanego – przyp. autora;

 7. rzeczoznawstwo budowlane. [5]

Co bardzo istotne, ustawa ta w pełni respektuje, do dzisiaj, tzw. prawa nabyte i stanowi, że:

Art. 104. Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. [5]

Treść art. 104 potwierdza więc przyjęte założenie, że historia ma jednak istotny wpływ na stan obecny i, jak mam nadzieję, stanowi też wytłumaczenie jego dość dużej obszerności. Znaczna bowiem liczba osób do dziś wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (w tym także autor niniejszego artykułu) legitymuje się uprawnieniami uzyskanymi przed końcem roku 1994.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Zasady związane z uzyskiwaniem uprawnień budowlanych i prawem do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ulegały już od stycznia 1995 r. wielokrotnym modyfikacjom, których nawet pobieżne omówienie przekroczyłoby zdecydowanie ramy niniejszej publikacji, zwłaszcza że w konsekwencji zmianom podlegały także odpowiednie przepisy wykonawcze dotyczące kwestii szczegółowych.

Niewątpliwie jednak należy przynajmniej wspomnieć o zmianie wprowadzonej powstaniem w budownictwie samorządu zawodowego (ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów [6]) i związanym z tym przeniesieniem w roku 2002 nadawania uprawnień budowlanych z rąk wojewody, jako organu administracji publicznej, w gestię izb samorządowych oraz ostatnich zmianach, wprowadzonych 1 stycznia 2006 r., w bardzo znaczny sposób podnoszących poprzeczkę wymagań w zakresie wykształcenia, jakim musi wykazać się osoba starająca się o nadanie uprawnień budowlanych.

Obecne regulacje ustawowe dotyczące prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej, zapisane w dalszej części przytoczonego już art. 12 ustawy Prawo budowlane [5], mają postać:

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.

5. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych.

6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Z podanego wyżej ust. 7 wynika także, że samo posiadanie uprawnień budowlanych, choć jest warunkiem niezbędnym, nie jest już warunkiem wystarczającym do legalnego wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie. Konieczne stało się bowiem także wpisanie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku osób z uprawnieniami budowlanymi branży sanitarnej jest nią Polska Izba Inżynierów Budownictwa) oraz decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisaniu danej osoby do centralnego rejestru osób z uprawnieniami budowlanymi.

Na szczęście oba te ostatnie wymagania są dość łatwe do spełnienia. W Izbie wystarczy złożyć deklarację członkowską (i oczywiście zapłacić składki – za rok 2008 było to 440 zł), a Główny Inspektor decyzję administracyjną o wpisie do rejestru podejmuje automatycznie, po   przesłaniu mu dokumentów z PIIB, nawet bez składania przez zainteresowanego jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie.

W dwóch kolejnych artykułach obecna ustawa określa zasady podziału nadawanych uprawnień na oddzielne: uprawnienia projektowe i uprawnienia do kierowania robotami (czyli tzw. wykonawcze):

Art. 13.1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do:

 1. projektowania;

 2. kierowania robotami budowlanymi.2.

W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem. 3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5.

Ustawa określa też specjalności, w jakich uprawnienia są nadawane, wśród których wymieniona jest także branża instalacji sanitarnych:

Art. 14.1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:

 1. architektonicznej;

 2. konstrukcyjno-budowlanej;

  a) drogowej;
  b) mostowej;
  c) kolejowej;
  d) wyburzeniowej;
  e) telekomunikacyjnej;

 3. (uchylony);

 4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

 5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

 6. (uchylony).2.

W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-budowlane.

Wspominana zmiana z 1 stycznia 2006 r. (wprowadzona nowelizacją Prawa budowlanego z 28 lipca 2005 r.) spowodowała, że obecne wymagania warunkujące staranie się o uprawnienia budowlane i dopuszczenie do egzaminu, o którym mówi w ust. 2 i 3 wyżej cytowany artykuł 12 ustawy, mają następującą postać:

Art. 14.3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga:

 1. do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:

  a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

  b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

  c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

 2. do projektowania w ograniczonym zakresie:

  a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisówo szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

  b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

  c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

  a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

  b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

 4. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

  a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o  szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

  b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

 5. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

 6. Do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. B i c lub ust. 3 pkt 3 lit. b.

Zatem warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień budowlanych stało się wykształcenie wyższe, przy czym wyższe na poziomie zawodowym, tj. tytuł inżyniera, pozwala się starać jedynie o uprawnienia w zakresie ograniczonym, zarówno te dotyczące projektowania, jak i te dla wykonawstwa. Do uprawnień pełnych niezbędny stał się tytuł magistra inżyniera. Całkowicie na boczny tor odeszli, po dokonaniu tej zmiany, technicy budowlani, którzy drogę do uprawnień budowlanych (choć tylko w ograniczonym zakresie) mieli do tej pory zawsze (w latach 1928–2005) otwartą.

Wydaje się, że warto na chwilę cofnąć się do początku artykułu, do przepisów przedwojennych (z roku 1928, lecz obowiązujących do roku 1961), aby skonstatować, do czego wtedy uprawniał tytuł inżyniera i zobaczyć, jak wielki krok naprzód (ale czy na pewno naprzód?) od tego czasu zrobiliśmy. Jedynym wyjątkiem od podanych wyżej zasad są tylko te osoby z wykształceniem średnim, które przed dniem wejścia w życie tych przepisów zdążyły rozpocząć nabywanie praktyki zawodowej (tj. pobrały i zarejestrowały w izbie samorządowej tzw. Książkę praktyki zawodowej) − one nadal będą traktowane według starych zasad.

Tak znaczne zaostrzenie wymagań dotyczących wykształcenia spotkało się z dość powszechną krytyką, zwłaszcza w zakresie uprawnień do kierowania robotami. Obecnie w projekcie kolejnej, bardzo daleko idącej nowelizacji Prawa budowlanego przygotowywanej przez Ministerstwo Infrastruktury przewidywany jest, sugerowany zresztą także przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, powrót do możliwości uzyskiwania, w zakresie wykonawstwa, uprawnień budowlanych bez ograniczeń, także przez inżynierów nieposiadających tytułu magistra.

Druga część artykułu – w nr. 1-2/2009

Literatura

 1. Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (tekst jednolity: DzU RP z 17.04.1939 r. nr 34, poz. 216).

 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane (DzU nr 7, poz. 46).

 3. Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (DzU nr 38, poz. 229).

 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU nr 8, poz. 46).

 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89, poz. 414, ze zm.).

 6. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DzU z 2001 r. nr 5, poz. 42).

 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU nr 83, poz. 578).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • ksiazkapraktykizawodowej.pl ksiazkapraktykizawodowej.pl, 27.01.2014r., 18:47:14 Zanim inżynier przystąpi do egzaminu na uprawnienia budowlane musi wypełnić i złożyć książkę praktyki zawodowej.
 • Program do nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane Program do nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane, 17.03.2014r., 15:27:17 Sporo materiału jest do ogarnięcia do egzaminu na uprawnienia budowlane. Można jednak skutecznie przygotować się do pisemnego egzaminu korzystając z programu TestMe! Uprawnienia Budowlane. Program dostępny jest online. Wystarczy się zarejestrować na stronie uprawnieniabudowlane.info by otrzymać dostęp do podstawowej bazy pytań testowych oraz ponad 160 aktów prawnych. Sprawdzałem i polecam ;)
 • Technik Technik, 20.03.2015r., 11:27:27 Jak zwykle wszystko schrzaniono. Rozpoczeto "produkcje" niedouczonych inzynierow, ktorzy po 3 latach na budowie maja taka sama wiedze, co przed studiami. Technikow pominieto, jesli chodzi o mozliwosc zdobycia uprawnien, choc ich wiedza zawodowa wielokrotnie przewyzsza wiedze nieudacznikow z 6 literami przed nazwiskiem. Jestem technikiem z 43 letnim stazem pracy na roznych stanowiskach i wiem, co pisze. Boze chron nasz kraj i budownictwo przed tymi pseudoinzynierami z "matura" bez matematyki. Oprzytomnijcie decydenci z ministerstwa, bo obudzicie sie z reka w nocniku. Wasi inzynierowie do piet nie siegaja technikom z poprzednich lat. Gdyby nie my, to nie kto ma ich uczyc? Na koniec dwa pytania zadane mi przez absolwenta studio wyzszych, ktory bedzie za rok posiadal uprawnienia instalacyjne. 1. Czy mozna patrzec, jak ktos spawa elektrycznie? 2. Czym rozni sie rura ze szwem od tej bez szwu. Mam jeszcze setki przykladow.
 • mgr inż. mgr inż., 30.08.2017r., 12:17:31 Panie techniku masz 43 lata doświadczenia i chełpisz się na forum, żeś mądrzejszy od dzieciaka po studiach robiącego praktykę do uprawnień ??? też znałem kilka osób z tytułami technika na budowie, którzy za wszelką cenę musieli sobie i innym udowadniać, że mają większą wiedzę od młodych mgr inż. ... i różnie im to wychodziło .... jedyne co rzucało się w oczy to kompleks słabszego wykształcenia ...
 • Egzamin na uprawnienia budowlane Egzamin na uprawnienia budowlane, 27.03.2019r., 23:30:44 Samo przebrnięcie przez praktykę zawodową i zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane to dopiero początek. Odpowiedzialność wzrasta drastycznie, a wynagrodzenie niekoniecznie. Dopiero doświadczenie zdobyte po zdanym [url=http://uprawnieniabudowlane.info]egzaminie na uprawnienia budowlane[/url] jako kierownik robót zaczyna coś dawać, w sensie lepszych zarobków itp..

Powiązane

Jerzy Chodura Kolektory słoneczne. Wymagania i certyfikaty

Kolektory słoneczne. Wymagania i certyfikaty Kolektory słoneczne. Wymagania i certyfikaty

Kolektory słoneczne muszą być odporne na wszystkie oddziaływania mogące wystąpić w trakcie eksploatacji, a jednocześnie po wystąpieniu takiego oddziaływania powinny być nadal zdolne do działania. Zgodnie...

Kolektory słoneczne muszą być odporne na wszystkie oddziaływania mogące wystąpić w trakcie eksploatacji, a jednocześnie po wystąpieniu takiego oddziaływania powinny być nadal zdolne do działania. Zgodnie z normą PN-EN 12975-1:2004 [1] zaleca się, by obudowa kolektora była wodoszczelna, co zapobiegnie wnikaniu wody deszczowej...

Marek Wawryniuk Obowiązki właścicieli instalacji i certyfikacja personelu oraz firm serwisowych (cz. 2)

Obowiązki właścicieli instalacji i certyfikacja personelu oraz firm serwisowych (cz. 2) Obowiązki właścicieli instalacji i certyfikacja personelu oraz firm serwisowych (cz. 2)

W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kilkanaście lat temu przepisy wymogły zakaz stosowania czynnika chłodniczego R12 i innych z...

W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kilkanaście lat temu przepisy wymogły zakaz stosowania czynnika chłodniczego R12 i innych z grupy CFC. W 2010 r. podobny los spotka czynniki chłodnicze HCFC, łącznie z popularnym i sprawdzonym czynnikiem R22. Jednocześnie Wspólnota Europejska konsekwentnie dąży do możliwie szybkiej realizacji zaleceń Protokołu z Kioto, którego podstawą jest hipoteza o ogrzewaniu klimatu przez człowieka, w...

Marek Wawryniuk Obowiązki właścicieli instalacji oraz certyfikacja personelu i firm serwisowych (cz. 1.)

Obowiązki właścicieli instalacji oraz certyfikacja personelu i firm serwisowych (cz. 1.) Obowiązki właścicieli instalacji oraz certyfikacja personelu i firm serwisowych (cz. 1.)

W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kilkanaście lat temu przepisy wymogły zakaz stosowania czynnika chłodniczego R12 i innych z...

W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kilkanaście lat temu przepisy wymogły zakaz stosowania czynnika chłodniczego R12 i innych z grupy CFC. W przyszłym roku podobny los spotka czynniki chłodnicze HCFC, łącznie z popularnym i sprawdzonym czynnikiem R22. Jednocześnie Wspólnota Europejska konsekwentnie dąży do możliwie szybkiej realizacji zaleceń Protokołu z Kioto, którego podstawą jest hipoteza o ogrzewaniu klimatu przez człowieka,...

dr inż. Anna Charkowska Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych...

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach ludzi dostarczała ona powietrze o oczekiwanej czystości pyłowej, gazowej oraz mikrobiologicznej. Kontynuacją działań projektanta powinna być regularna kontrola w trakcie eksploatacji instalacji, zarówno ze względu na jej prawidłowy stan techniczny, jak i higieniczny, a także ze względu...

Jerzy Kosieradzki Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić? Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych...

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, wykonywania kontroli kotłów i systemów klimatyzacji. Z ostatnim dniem grudnia br. kończy się okres przejściowy i do stycznia 2009 r. wymagania tej dyrektywy są obowiązkowe. Obowiązek okresowych kontroli kotłów wdrożyła do polskiego prawa zmiana w ustawie Prawo budowlane wprowadzona...

mgr inż. Maciej Kula Kominy w Polsce – prawo i rynek

Kominy w Polsce – prawo i rynek Kominy w Polsce – prawo i rynek

Wdrożenie do polskiego systemu legislacyjnego dyrektywy 89/106/EEC dot. wyrobów budowlanych [1] spowodowało uporządkowanie rynku produktów stosowanych w budownictwie i ujednoliciło możliwe interpretacje...

Wdrożenie do polskiego systemu legislacyjnego dyrektywy 89/106/EEC dot. wyrobów budowlanych [1] spowodowało uporządkowanie rynku produktów stosowanych w budownictwie i ujednoliciło możliwe interpretacje dopuszczaniach do obrotu. W grupie takich wyrobów znalazły się kominy. Zostały one ujęte w decyzji Komisji Europejskiej 95/467/EC [2] dyrektywy 89/106/EWG [1], a odpowiadający im system oceny zgodności to System 2+, w którym zadaniem producenta jest: przeprowadzenie wstępnych badań typu, zakładowa...

Dariusz Ryżkowski Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC

Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC

Cztery lata temu, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową [1], oparta zresztą na unijnym rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 [2], w większości omówień i wystąpień prawie...

Cztery lata temu, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową [1], oparta zresztą na unijnym rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 [2], w większości omówień i wystąpień prawie w ogóle nie zwracano uwagi na punkty mówiące o szczególnych, przyszłościowych zakazach zawartych w tych regulacjach i skupiano się na rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem branży chłodnictwa i klimatyzacji w zmienionej rzeczywistości. Czas jest jednak nieubłagany i wspomniane...

dr inż. Kazimierz Żarski Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Zenon Świgoń Indywidualne systemy oczyszczania ścieków

Indywidualne systemy oczyszczania ścieków Indywidualne systemy oczyszczania ścieków

Polska, podpisując traktat akcesyjny, zobowiązała się do wdrożenia m.in. tzw. dyrektywy ściekowej [1], której art. 3 brzmi: „W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że...

Polska, podpisując traktat akcesyjny, zobowiązała się do wdrożenia m.in. tzw. dyrektywy ściekowej [1], której art. 3 brzmi: „W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska”. Jednoznacznie nakazuje ona na terenach, na których budowa kanalizacji jest nieuzasadniona, budowę lokalnych oczyszczalni...

dr inż. Zdzisław Gebhardt, Waldemar Joniec Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów...

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów spalinowych i dymowych. Uwzględniają one uwagi od lat zgłaszane przez producentów kotłów gazowych, i to na producentach będzie teraz spoczywała większa odpowiedzialność za dostarczenie do urządzenia instrukcji umożliwiającej prawidłowy dobór i montaż przewodów. Zmiany te powinny być też...

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Michał Andrzejewski Szczelność kanalizacji

Szczelność kanalizacji Szczelność kanalizacji

Zastanawiające jest to, że w żadnych aktach prawnych kwestia odpowiedzialności nie jest w zasadzie sformułowana wprost. Jeśli jednak spojrzymy na nieszczelną kanalizację jako na źródło zanieczyszczeń gleby...

Zastanawiające jest to, że w żadnych aktach prawnych kwestia odpowiedzialności nie jest w zasadzie sformułowana wprost. Jeśli jednak spojrzymy na nieszczelną kanalizację jako na źródło zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych oraz przyczynę zmian stosunków wodnych, to sytuacja zaczyna wyglądać poważnie. Warto zacytować kilka obowiązujących aktów prawnych, ocenę ich wymowy pozostawiając czytelnikom.

dr inż. Jerzy Dylewski Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. 1)

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. 1) Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. 1)

W pierwszej części artykułu omówiono przepisy prawne i formalne wymagania warunkujące działalność nadzoru inwestorskiego, obiekty i prace, dla których ustanowienie inspektora nadzoru jest konieczne, a...

W pierwszej części artykułu omówiono przepisy prawne i formalne wymagania warunkujące działalność nadzoru inwestorskiego, obiekty i prace, dla których ustanowienie inspektora nadzoru jest konieczne, a także jego podstawowe obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane. W części drugiej autor kontynuuje omawianie ustawowych obowiązków inspektora, wskazuje na możliwość rozszerzenia zakresu powinności w umowach o pełnienie nadzoru oraz analizuje prawa inspektorów i zasady ustalania ich wynagrodzeń.

dr inż. Anna Charkowska Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach...

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach „Rynku Instalacyjnego” zagadnień związanych z czystością i czyszczeniem instalacji. Przedstawione zostaną najnowsze informacje na ten temat, wynikające m.in. z pojawienia się w lipcu 2008 r. wersji roboczej normy europejskiej dotyczącej czystości instalacji.

Jarema Chmielarski Izolacje instalacji wody lodowej

Izolacje instalacji wody lodowej Izolacje instalacji wody lodowej

W artykule przedstawiono zasady doboru izolacji do instalacji wody lodowej ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej izolacji h [W/m2K] i konieczności należytego...

W artykule przedstawiono zasady doboru izolacji do instalacji wody lodowej ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej izolacji h [W/m2K] i konieczności należytego zwiększenia grubości izolacji w razie braku swobodnej cyrkulacji powietrza. Dobór minimalnej grubości izolacji ze względu na zapobieganie kondensacji pary wodnej uzupełniony jest informacją nt. optymalnej grubości izolacji z punktu widzenia oszczędności energii. W dalszej części omówione zostały...

mgr inż. Kamil Więcek Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089

Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089 Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089

W artykule zawarto wybrane fragmenty znowelizowanych wytycznych VDI 2089, szczególnie istotnych przy obliczeniach wentylacji w halach basenowych.

W artykule zawarto wybrane fragmenty znowelizowanych wytycznych VDI 2089, szczególnie istotnych przy obliczeniach wentylacji w halach basenowych.

dr inż. Edmund Nowakowski Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny...

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Rozpatrzmy ważniejsze z tych wymagań odnoszących się do instalacji sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej.

dr inż. Bogdan Nowak Wentylacja w budynkach niemieszkalnych wg PN-EN 15251

Wentylacja w budynkach niemieszkalnych wg PN-EN 15251 Wentylacja w budynkach niemieszkalnych wg PN-EN 15251

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 32.) w artykule pt. "Warunki środowiska wewnętrznego..." opisano ogólne wymagania zawarte w normie PN-EN 15251, w tym m.in. zasady obliczeń strumienia...

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 32.) w artykule pt. "Warunki środowiska wewnętrznego..." opisano ogólne wymagania zawarte w normie PN-EN 15251, w tym m.in. zasady obliczeń strumienia powietrza wentylacyjnego w budynkach mieszkalnych wynikające z warunków higienicznych. Obecnie szerzej omówione zostaną wymagania opisane w tej normie dotyczące budynków niemieszkalnych.

Waldemar Joniec Legionella w instalacjach c.w.u.

Legionella w instalacjach c.w.u. Legionella w instalacjach c.w.u.

Od stycznia 2008 r. obowiązuje przepis prawny [8] zobowiązujący do badania w budynkach zamieszkania zbiorowego i w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętych stanu instalacji ciepłej wody na obecność bakterii...

Od stycznia 2008 r. obowiązuje przepis prawny [8] zobowiązujący do badania w budynkach zamieszkania zbiorowego i w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętych stanu instalacji ciepłej wody na obecność bakterii Legionella, a w przypadku jej wykrycia obowiązek dezynfekcji instalacji. Obowiązek taki spoczywa na administratorach tych obiektów. Brak przestrzegania wymaganej temperatury w instalacjach c.w.u. w zakresie 55÷60°C i niewłaściwie prowadzona ich konserwacja oraz występowanie osadów i biofilmu, a...

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają...

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają we wnętrzu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub są przenoszone do pomieszczeń. Osiadłe w instalacjach zanieczyszczenia stałe, namnażające się drobnoustroje świadczą o stanie higienicznym instalacji, który wpływa na czystość oraz jakość powietrza nawiewanego do wentylowanych lub klimatyzowanych...

dr inż. Edmund Nowakowski Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych

Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych

W ostatnim półwieczu zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez hotele, zwłaszcza  w miejscowościach uzdrowiskowych. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywieniem zaczęto  organizować konferencje...

W ostatnim półwieczu zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez hotele, zwłaszcza  w miejscowościach uzdrowiskowych. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywieniem zaczęto  organizować konferencje oraz udostępniać różne formy wypoczynku, zarówno dla gości  hotelowych, jak i dla klientów zewnętrznych. Wiele z tych hoteli ma oddziały odnowy  biologicznej. W artykule przedstawione są propozycje, w jaki sposób rozwiązać działalność  takich zakładów.

Zenon Świgoń Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych

Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych

Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie...

Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie terminologii), czy jest to zdefiniowane, co możemy zrobić, jak możemy wykonać i ile inwestycja kosztuje? Dopiero po wykonaniu takiej analizy można podjąć decyzję o ewentualnej inwestycji.

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz Przygotowanie i rozliczanie c.w.u. w węzłach grupowych

Przygotowanie i rozliczanie c.w.u. w węzłach grupowych Przygotowanie i rozliczanie c.w.u. w węzłach grupowych

Problem opomiarowania węzłów grupowych jest złożony i może doprowadzić do błędów przy doborze urządzeń pomiarowych, to zaś spowoduje kłopoty z rozliczaniem ciepła i ustaleniem rzeczywistej stawki za podgrzanie...

Problem opomiarowania węzłów grupowych jest złożony i może doprowadzić do błędów przy doborze urządzeń pomiarowych, to zaś spowoduje kłopoty z rozliczaniem ciepła i ustaleniem rzeczywistej stawki za podgrzanie wody. W artykule zawarto uwagi dotyczące projektowania i eksploatacji węzłów grupowych, pozwalające na wydłużanie okresu ich bezawaryjnej pracy i zwiększanie niezawodności pomiarów.

dr inż. Florian Piechurski Ochrona przed hałasem w instalacjach wod-kan

Ochrona przed hałasem w instalacjach wod-kan Ochrona przed hałasem w instalacjach wod-kan

Ochrona przed hałasem w budynku ma bardzo ważne znaczenie dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców. Dlatego szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, szkołach, szpitalach i biurowcach akustyka...

Ochrona przed hałasem w budynku ma bardzo ważne znaczenie dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców. Dlatego szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, szkołach, szpitalach i biurowcach akustyka instalacji wymaga szczególnej uwagi. W przeciwieństwie do elementów budowlanych statycznych – w instalacjach, armaturze i innym wyposażeniu instalacji zachodzą procesy dynamiczne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.