RynekInstalacyjny.pl

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Czysty przewód wentylacyjny
Clinikka

Czysty przewód wentylacyjny


Clinikka

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają we wnętrzu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub są przenoszone do pomieszczeń. Osiadłe w instalacjach zanieczyszczenia stałe, namnażające się drobnoustroje świadczą o stanie higienicznym instalacji, który wpływa na czystość oraz jakość powietrza nawiewanego do wentylowanych lub klimatyzowanych pomieszczeń.

Zobacz także

Flowair Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie...

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie rooftopów Cube firmy FLOWAIR.

VTS Sp. z o. o. VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy...

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy silników, ale też parlamenty wielu krajów. Unia Europejska wydaje odpowiednie przepisy nakładające na producentów urządzeń elektrycznych obowiązek stosowania coraz bardziej sprawnych napędów. Firma VTS – podążając za swoją długotrwałą strategią, odpowiadając na potrzeby swoich wieloletnich klientów...

Rosenberg Polska sp. z o.o. CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Można wymienić trzy podstawowe powody, dla których należy czyścić instalacje klimatyzacyjne:

  • zagwarantowanie w klimatyzowanym pomieszczeniu warunków służących poprawie, a w najgorszym przypadku niepogarszających stanu zdrowotnego osób w nich przebywających,
  • uzyskanie założonych przez projektanta parametrów pracy urządzeń uzdatniających i przesyłających powietrze,
  • wykluczenie lub w najgorszym przypadku ograniczenie zagrożenia pożarem i wybuchem (np. w instalacjach odciągów miejscowych w zakładach przemysłowych oraz w kuchniach) [5].

Na problemy zdrowotne będące konsekwencją zanieczyszczenia instalacji i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych zwracają też uwagę lekarze alergolodzy: Wydawać by się mogło, że klimatyzatory i wentylatory, pozwalając na pozostawienie drzwi i okien zamkniętych, zabezpieczają pomieszczenia przed przedostawaniem się zarodników z zewnątrz. Często bywa jednak inaczej, ponieważ urządzenia te, nie zawsze utrzymane w idealnej czystości, same stają się z czasem źródłem alergenów grzybów. Zastosowanie nawilżaczy powietrza może również zwiększać stężenie zarodników wewnątrz pomieszczeń [9].

A zatem istnieją istotne powody, dla których należałoby się bliżej przyjrzeć zagadnieniom związanym z zanieczyszczeniami występującymi w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich usuwaniu.

Akty prawne

W ostatnim roku zostały przyjęte jako uznaniowe nowe normy dotyczące kontroli czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Poniżej wyszczególniono wszystkie akty prawne, w których znajdują się wymagania oraz zalecenia dotyczące kontroli i czyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych [3]:

  • rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [15],
  • rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [16],
  • rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej [17],
  • PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów [12],
  • PN-EN 15239:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji (oryg.) [13],
  • PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji (oryg.) [14].

W rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej [17] zapisano wymaganie dot. częstotliwości czyszczenia instalacji: § 50. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.

Natomiast w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [16] wymagane jest regularne, wykonywane co najmniej raz w roku, czyszczenie przewodów wyciągowych znad kuchni w obiektach gastronomicznych przez przygotowane wcześniej otwory rewizyjne.

W rozdziale 7. rozporządzenia [16] pt. „Instalacje i urządzenia techniczne” stwierdza się, że:

§ 30.1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej cztery razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej dwa razy w roku.

2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych [16].

W normie PN-EN 12097:2007 [12] określono wymagania dotyczące wymiarów, kształtu i lokalizacji klap rewizyjnych do czyszczenia i obsługi sieci przewodów, które odpowiadają wymaganiom PN-EN 1505, PN-EN 1506 i PN-EN 13180.

A w normie PN-EN 15239:2007 [13] opisano metody kontroli instalacji wentylacji mechanicznej i naturalnej pod względem zużycia energii w budynkach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Celem tej normy nie jest podanie pełnego audytu instalacji wentylacji, lecz ocena działania instalacji oraz jej wpływu na zużycie energii. Zawarto w niej także zalecenia dotyczące ewentualnych usprawnień instalacji.

Natomiast w normie PN-EN 15240:2007 [14] opisano metody kontroli instalacji klimatyzacji pod względem zużycia energii. Norma podaje wskaźniki do prawidłowej oceny działania instalacji oraz określenia jej wpływu na zużycie energii. Zawarto w niej także zalecenia dotyczące ewentualnych usprawnień instalacji lub zastosowania rozwiązań zastępczych.

W tych dwóch normach [13, 14] znalazły się zalecenia dotyczące czyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wynikające z konieczności ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez instalacje. Ze względu na jeszcze niezbyt powszechną znajomość tych norm, zostaną one szerzej omówione w niniejszym artykule.

Zapisy zawarte w wymienionych normach są konsekwencją zaleceń zamieszczonych w dyrektywie 2002/91/EC [8]. Jej celem jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynków, uwzględniając zewnętrzne i wewnętrzne warunki oraz opłacalność przedsięwzięć. Ustanowienie dyrektywy spowodowane było następującymi przesłankami [8, 3]:

  • potrzebą zwiększenia efektywności zużycia energii w krajach UE, w celu wywiązania się z zaleceń protokołu z Kioto dotyczącego ograniczenia emisji CO2, w którym kraje UE zobowiązują się do zredukowania emisji CO2 o 8% do 2010 r., w stosunku do wartości bazowej z 1990 r.,
  • potrzebą stworzenia narzędzia zarządzania popytem na energię umożliwiającym Wspólnocie wpływ na światowy rynek energii i w efekcie zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego krajów UE.

Wynika to z faktu, że sektor budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej obejmujący większość wszystkich budynków we Wspólnocie pochłania ponad 40% energii i wartość ta w wyniku rozwoju stale rośnie, a co z tym się wiąże wzrasta także emisja CO2.

Dyrektywa 2002/91/WE [8] w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) ustanawia wymagania dotyczące:

  • ogólnych założeń metody obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków,
  • certyfikacji energetycznej budynków,
  • regularnych inspekcji kotłów i systemów klimatyzacji oraz oceny instalacji grzewczych w budynkach, w których kotły są starsze niż 15 lat,
  • zastosowania minimalnych wymagań dotyczących jakości energetycznej wznoszonych budynków,
  • zastosowania minimalnych wymagań dotyczących jakości energetycznej istniejących budynków poddawanych znacznej modernizacji.

W art. 9. dyrektywy [8] odniesiono się do oceny systemów klimatyzacji w następujący sposób: Mając na uwadze ograniczenie zużycia energii oraz redukcję emisji dwutlenku węgla, kraje członkowskie powinny zapewnić środki niezbędne do przeprowadzania regularnej oceny pracy systemów klimatyzacji o efektywnej mocy wejściowej większej niż 12 kW. Ocena powinna obejmować ocenę efektywności i wielkości systemu w stosunku do wymagań klimatyzacyjnych budynku [8]. Użytkownicy powinni mieć zapewnioną pomoc w formie doradztwa dotyczącego poprawy pracy systemu, jego wymiany lub innych alternatywnych rozwiązań. Kolejne istotne informacje znajdują się w art. 10., 19. i 20. dyrektywy [8]:

  • art. 10. – kraje członkowskie powinny zadbać o to, żeby certyfikaty budynków, opisy zalecanych prac i inspekcja kotłów i systemów klimatyzacji były przeprowadzane w sposób niezależny przez wykwalifikowanych lub akredytowanych ekspertów, którzy działają jako niezależne firmy lub zatrudnieni są przez instytucje państwowe/prywatne,
  • art. 19. – prawidłowa eksploatacja kotłów centralnego ogrzewania i systemów klimatyzacji przez kwalifikowany personel decyduje o jakości pracy systemu i dostosowaniu parametrów pracy do faktycznych potrzeb, czyli zapewnienia optymalnych warunków pracy systemu z punktu widzenia środowiska, bezpieczeństwa i zużycia energii; niezależna ocena pracy systemu obejmująca analizę kosztów powinna być wykonana w przypadku wymiany kotła, 
  • art. 20. – rachunki dla mieszkańców za ogrzewanie, klimatyzację i ciepłą wodę liczone w oparciu o aktualne zużycie mogą przyczynić się do oszczędności energii w sektorze mieszkaniowym.

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w dyrektywie [8], świadectwo energetyczne będzie musiał mieć prawie każdy budynek i lokal mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej zarówno nowo wznoszony, jak i poddawany gruntownemu remontowi (o koszcie przekraczającym 25% wartości budynku), a także ten, który jest przeznaczony do sprzedaży lub zawarcia nowej umowy najmu. Certyfikacji nie podlegają budynki objęte ochroną konserwatorską, kultu religijnego, czasowego użytkowania oraz o powierzchni poniżej 50 m2.

Zanieczyszczenia wewnątrz instalacji

W zasadzie wszystkie osoby przebywające w wentylowanych pomieszczeniach zwracają uwagę jedynie na czystość zewnętrznych (a zatem widocznych od strony pomieszczenia) powierzchni nawiewników i wywiewników (fot. 1.). Jeśli jednak są one zabrudzone, to stan przewodów wentylacyjnych transportujących z centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej uzdatnione powietrze jest znacznie gorszy.

Fot. 1. Zabrudzone nawiewniki powietrza
oraz sufit wokół nawiewników

Fot. 1. Zabrudzone nawiewniki powietrza oraz sufit wokół nawiewników

Niewłaściwe czyszczenie instalacji (lub niewykonywanie tej czynności) i/lub nieodpowiednia eksploatacja sprawiają, że wewnątrz instalacji wytwarzają się bardzo dobre warunki do przeżycia oraz rozwoju mikroorganizmów, co prowadzi do pojawienia się problemów zdrowotnych, natomiast gromadzenie się pyłu powoduje obniżenie sprawności pracy instalacji [4].

Wewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajduje się wiele rodzajów zanieczyszczeń o bardzo zróżnicowanym pochodzeniu (tab. 1.). W typowych instalacjach (nie dotyczy to instalacji przygotowujących powietrze dla pomieszczeń czystych, jakimi w szpitalach są sale operacyjne, sale intensywnej opieki i inne pomieszczenia o wysokich wymaganiach dotyczących czystości powietrza) filtry powietrza są zazwyczaj umieszczane jedynie na wlocie powietrza zewnętrznego do centrali klimatyzacyjnej i dlatego nie mogą zatrzymać wszystkich zanieczyszczeń; ze względu na swoją ograniczoną skuteczność (są to tzw. filtry wstępne) przepuszczają drobne i średnie zanieczyszczenia.

Tabela 1. Zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz instalacji wentylacyjnych
oraz ich pochodzenie [21]

Tabela 1. Zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz instalacji wentylacyjnych oraz ich pochodzenie [21]

W praktyce mogą one jedynie w pewnym stopniu chronić urządzenia znajdujące się w centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej przed zabrudzeniem. Natomiast bez stosowania większej liczby filtrów powietrza znajdujących się nie tylko na wlocie powietrza do centrali, lecz także za ostatnim urządzeniem uzdatniającym powietrze oraz tuż przed lub po prostu wewnątrz nawiewnika powietrza, nie jest możliwa ochrona ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z transportowania brudnego powietrza do pomieszczeń.

Dodatkowym negatywnym zjawiskiem jest wtórne zanieczyszczenie wnętrza instalacji wynikające z przywierania cząstek do wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych i odrywania ich przez przepływające do pomieszczeń powietrze w późniejszym okresie pracy instalacji.

Zanieczyszczenia wewnątrz instalacji gromadzą się nie tylko w trakcie jej eksploatacji. Wymienione w tab. 1. mogą pojawić się na elementach instalacji i na urządzeniach do uzdatniania powietrza podczas produkcji, transportu, składowania oraz montażu (fot. 2., 3. i 4.). W trakcie użytkowania instalacji zanieczyszczenia te są porywane przez przepływające powietrze i przyczyniają się do pogorszenia stanu higienicznego powietrza nawiewanego do klimatyzowanych lub wentylowanych pomieszczeń. Ich usuwanie jest ze względu na bezpieczeństwo ludzi niezwykle ważne. I na szczęście – dzięki ciągle udoskonalanej technologii kontroli i czyszczenia instalacji – możliwe do przeprowadzenia.

Fot. 2. Zanieczyszczone pyłem wnętrze
przewodu wentylacyjnego

Fot. 2. Zanieczyszczone pyłem wnętrze przewodu wentylacyjnego


Źródło: Clinikka Clean Air Technologies


 


 

Fot. 3. Zanieczyszczone elementy wyposażenia
instalacji

Fot. 3. Zanieczyszczone elementy wyposażenia instalacji

Fot. 4. Przedmioty znalezione podczas kontroli
wewnątrz przewodów wentylacyjnych

Fot. 4. Przedmioty znalezione podczas kontroli wewnątrz przewodów wentylacyjnych


 

Częstotliwość kontroli czystości ze względu na energooszczędność

W normie PN-EN 15239:2007 [13] zamieszczono następujące wymagania dotyczące wykonania oraz stanu higienicznego instalacji wentylacyjnych:

  • instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej i/lub nawiewnej: osadzone zanieczyszczenia w przewodach wentylacyjnych: w celu zapewnienia dobrej jakości powietrza, podczas kontroli mogą zostać przedstawione pewne zalecenia dotyczące czyszczenia instalacji wywiewnej oraz nawiewnej, w raporcie pokontrolnym należy opisać ocenianą wizualnie czystość lub zanieczyszczenie przewodów i urządzeń wentylacyjnych; osadzone w przewodach wentylacyjnych zanieczyszczenia mogą być powodem zagrożenia higienicznego, mogą prowadzić do zmniejszenie przepływającego strumienia powietrza, wpływać na pracę wentylatora oraz zmniejszać wielkość odzyskiwanego ciepła; skuteczna filtracja powietrza i związane z tym wykorzystanie filtrów chroni przewody i inne elementy instalacji, takie jak wymienniki ciepła, przed osadzaniem się niepożądanej warstwy zanieczyszczeń;
   – w raporcie należy także wziąć pod uwagę opinie użytkowników pomieszczeń oraz zarządcy obiektu,
  • inspekcja wzrokowa (wizualna): osoby przeprowadzające kontrolę wizualną powinny udokumentować stan oraz integralność sieci przewodów; podczas tej kontroli wzrokowej należy uwzględnić następujące elementy: powietrznoszczelność, uwzględniając jakość połączeń kształtek (jakość uszczelek, mas uszczelniających, połączeń itp.), jakość izolacji przewodów: rodzaj izolacji, stan powierzchni zewnętrznej warstwy izolującej, właściwe zaizolowanie połączeń przewodów, powietrznoszczelność izolacji, zniszczenia, miejsca zawilgocenia izolacji, czystość oraz łatwy dostęp do poszczególnych odcinków instalacji, a także sekcji wentylatorowej, w celu ich konserwacji i obsługi (PN-EN 12097 [12]), błędy projektowe: krytyczne punkty związane ze spadkiem ciśnienia powietrza, czystość i właściwe działanie nawiewników i wywiewników powietrza.

W załączniku D do PN-EN 15239:2007 [13] zamieszczono przykładową częstotliwość przeprowadzania kontroli. Stwierdzono, że kontrolę wszystkich systemów i elementów instalacji powinno przeprowadzać się co 5 lat. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę na filtry powietrza, wymienniki ciepła, czujniki. Natomiast w załączniku F napisano, że częstotliwość kontroli będzie zależeć od rodzaju instalacji i jej podatności na zanieczyszczenie, starzenie się instalacji oraz od przepływu powietrza, jak również od właściwej lub nieodpowiedniej konserwacji (tab. 2.).

Instalacje wentylacji naturalnej są zazwyczaj odporne na zużycie i zanieczyszczenie (duże otwory, prosta budowa kratek, brak części ruchomych), niemniej jednak są bardziej „wrażliwe” na wszelkie odstępstwa od projektu. Natomiast mechaniczne instalacje wentylacyjne wyposażone w urządzenia do odzysku ciepła są bardziej podatne na zanieczyszczenie oraz zużycie się części, a mniej na zmiany w wykończeniu budynku (pod warunkiem, że te zmiany prowadzą do poprawienia szczelności).

W normie PN-EN 15240:2007 [14] dotyczącej instalacji klimatyzacyjnych zaleca się przeprowadzać kontrolę czystości zgodnie ze zdefiniowanymi w danym kraju wymaganiami, przyjmując jako wartość orientacyjną (domyślną) 3 lata. W zależności od rodzaju instalacji i jej wyposażenia kontrolę jakości konserwacji oraz przeznaczenia można przeprowadzać z większą lub mniejszą częstotliwością.

Tabela 2. Czynniki wpływające na częstotliwość kontroli instalacji wentylacyjnych
w budynkach zgodnie z PN-EN 15239:2007 [13]

Tabela 2. Czynniki wpływające na częstotliwość kontroli instalacji wentylacyjnych w budynkach zgodnie z PN-EN 15239:2007 [13]


Źródło: archiwum autora


 

I tak zaleca się przeprowadzać kontrolę czystości:

  • w trakcie oceny efektywności pracy wymiennika ciepła (parownika) w systemie chłodzącym (jednostka wewnętrzna klimatyzatorów typu split lub multisplit) przeprowadzić kontrolę m.in.: otworów nawiewnych i wywiewnych (jeśli jest to możliwe) w celu sprawdzenia, czy są drożne, zarówno ze względu na bliskie sąsiedztwo przegród budowlanych, a także ze względu na ewentualne uszkodzenia lub nagromadzone zanieczyszczenia, powierzchni wymiennika ciepła ze względu na możliwość osadzenia się zanieczyszczeń lub uszkodzenia, wolnych przestrzeni wewnątrz wymiennika ciepła w celu sprawdzenia, czy nie ma żadnych przeszkód (także zanieczyszczeń) ograniczających prawidłowy przepływ powietrza, stanu filtrów powietrza umieszczonych na wlocie powietrza zewnętrznego do instalacji,
  • podczas kontroli części nawiewnej centrali klimatyzacyjnej i sieci przewodów nawiewnych przeprowadzić kontrolę m.in.: częstotliwości wymiany lub czyszczenia (jeśli taka metoda jest dopuszczona przez producenta) filtra lub filtrów powietrza, aktualnego poziomu zanieczyszczenia filtra, zamocowania oraz uszczelnienia filtrów, wymienników ciepła ze względu na ich ewentualne uszkodzenia lub zablokowanie przepływu powietrza w wyniku osadzenia zanieczyszczeń,
  • podczas kontroli nawiewnej części instalacji od czerpni powietrza do filtrów wstępnych przeprowadzić kontrolę m.in. ograniczenia przepływu powietrza w wyniku zablokowania przestrzeni przelotowych przez osadzone zanieczyszczenia lub w wyniku innego rodzaju utrudnień przez elementy nawiewne (np. kratki, żaluzje), ekrany, filtry wstępne.

Częstotliwość kontroli czystości ze względu na stan higieniczny

Najlepszym sposobem prowadzącym do oceny czystości instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych jest regularne kontrolowanie ich stanu higienicznego. Czyszczenie instalacji musi być dostosowane do bieżących potrzeb. Nie zawsze bowiem jest konieczne. Nawet jeśli zalega w nich warstwa pyłu, bez jego ilościowej i mikrobiologicznej oceny, nie powinno podejmować się kosztownego i często kłopotliwego procesu czyszczenia instalacji, gdyż może okazać się, że np. grubość warstwy lub jego gęstość powierzchniowa nie przekraczają dopuszczalnych wartości podanych np. w wymaganiach zagranicznych.

Z tego powodu we wszystkich zagranicznych dokumentach prawnych podaje się zalecaną częstotliwość kontroli (tab. 3.), a nie częstotliwość czyszczenia instalacji. Wyjątek stanowią instalacje odciągów miejscowych od okapów w kuchniach zawodowych, w których z powodu warstwy tłuszczu zawsze osadzającej się podczas użytkowania kuchni bardzo szybko po oczyszczeniu instalacji znowu pojawia się zagrożenie wybuchu pożaru. Aby ograniczyć to niebezpieczeństwo, w wielu krajach (także w Polsce) w przypadku kuchni zbiorowego żywienie podawana jest częstotliwość czyszczenia [3].

W tab. 3. przedstawiono obecnie stosowane zalecenia dotyczące częstotliwości kontroli instalacji wynikające z ewentualnego wpływu zanieczyszczonych instalacji na zdrowie użytkowników wentylowanych lub klimatyzowanych pomieszczeń, do których dopływają wraz ze strumieniem powietrza pyły oraz drobnoustroje niezatrzymane przez filtry powietrza oraz oderwane od wewnętrznych ścianek przewodów i powierzchni urządzeń uzdatniających powietrze. Natomiast omówione wcześniej wymagania zaczerpnięte z norm PN-EN 15239 [13] i PN-EN 15240 [14] są związane z ograniczeniem zużycia przez instalacje energii elektrycznej i jak dotychczas nie uwzględnia się ich do określania częstotliwości kontroli stanu instalacji.

Tabela 3. Maksymalne częstotliwości kontroli centrali klimatyzacyjnej lub wentylacyjnej oraz sieci przewodów wentylacyjnych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ARC 2006 [1]

Tabela 3. Maksymalne częstotliwości kontroli centrali klimatyzacyjnej lub wentylacyjnej oraz sieci przewodów wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w ARC 2006 [1]


Źródło: archiwum autora


 

Członkowie europejskiego stowarzyszenia EVHA (European Ventilation Hygiene Association) od pewnego czasu pracują nad stworzeniem wytycznych dotyczących zapewnienia czystości w instalacjach. Ponieważ będą one oparte m.in. na standardzie amerykańskim ARC 2006 [1] oraz na wytycznych niemieckich VDI 6022 [19], w artykule zacytowano zamieszczone w tych dokumentach zalecenia dotyczące częstotliwości kontroli instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W wytycznych VDI 6022 [19] stwierdza się, że ze względu na możliwość zanieczyszczenia instalacje klimatyzacyjne obsługujące biura oraz sale zebrań muszą podlegać regularnej kontroli przeprowadzanej przez wykwalifikowany personel co 2 lata – w przypadku instalacji z nawilżaniem powietrza, i co 3 lata – w przypadku instalacji bez nawilżania powietrza. Wytyczne te nie dotyczą szpitali. Natomiast w Finlandii, zgodnie z regulacjami wydanymi przez ministerstwo spraw wewnętrznych, kontrolę czystości należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat w następujących budynkach [21]:

  • zakłady opiekuńczo-pielęgniarskie, zakłady karne,
  • obiekty zgromadzeń publicznych i/lub obiekty gastronomiczne (hotele, restauracje itp.).

Należy spodziewać się, że tak jak w innych krajach, również w Polsce zostaną sformułowane rozwiązania prawne dotyczące kontroli oraz czyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pomagające (i jednocześnie wymuszające takie działanie) zapewnić bezpieczne dla zdrowia warunki przebywania. Problem ten dotyczy wszystkich rodzajów obiektów, w których przebywają ludzie, takich jak np. budownictwo mieszkaniowe, biura, szpitale, szkoły, restauracje, hotele, zakłady farmaceutyczne, zakłady spożywcze, obiekty w przemyśle elektronicznym, zakłady produkcji komputerów. Ten sam problem dotyczy samolotów, statków, promów [3].

Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń

Metodyka oceny stopnia zanieczyszczenia wnętrza instalacji zależy od etapu użytkowania budynku. Podawane są dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla instalacji:

  • użytkowanych,
  • nowych, oddawanych do użytkowania. Dopuszczalna ilość zanieczyszczeń pyłowych i mikrobiologicznych wewnątrz instalacji jest definiowana w zależności od etapu użytkowania obiektu. Takie wartości określono w odniesieniu do użytkowanych budynków (tab. 4.) i do budynków oddawanych do użytkowania [5]. Podobnie, zależnie od etapu użytkowania instalacji, wymieniane są różne rodzaje kontrolowanych zanieczyszczeń.
 Ocena stanu czystości pyłowej

Tabela 4. Ocena stanu czystości pyłowej użytkowanych przewodów według różnych wytycznych [10]

Podczas kontroli stanu higienicznego użytkowanej instalacji powinno się oceniać:

  • ilość osadzonego pyłu (przedstawianą jako gęstość powierzchniowa lub grubość warstwy pyłu),
  • ilość kolonii grzybów pleśniowych i bakterii znajdujących się w osiadłym pyle i w przepływającym powietrzu (ocena ilościowa i jakościowa).

Niestety, nie tylko w Polsce brakuje jasno sprecyzowanej oceny zagrożenia wynikającego z występowania mikroorganizmów w pyle lub powietrzu wewnątrz instalacji. Ze względu na różnorodność gatunków i rodzajów mikroorganizmów, rzadko pojawiają się propozycje oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, chociaż proponowane są pewne sposoby klasyfikacji czystości mikrobiologicznej instalacji.

Częstokroć prowadzone są dyskusje, w jaki sposób można ocenić poziom zanieczyszczenia (lub jak niektórzy wolą – czystości) instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Proponuje się przeprowadzanie oceny ilościowej pyłu zgromadzonego na dnie przewodów wentylacyjnych (podawaną jako gęstość powierzchniowa w g/m2), jak również ocenę ilościową znajdujących się w tym pyle mikroorganizmów (przedstawioną jako liczbą jednostek tworzących kolonie wyizolowanych w 1 g pyłu [JTK/g]).

Ocenie mikrobiologicznej podlega zazwyczaj ogólna liczba kolonii grzybów pleśniowych oraz bakterii. Na podstawie wykrytej ilości zanieczyszczeń pyłowych i/lub mikrobiologicznych ocenia się poziom ryzyka dla zdrowia ludzi, wynikającego z zanieczyszczenia instalacji [5]. W tabeli 5. przedstawiono jedną z takich propozycji. Jest to sformułowana przez NVG (Nordic Ventilation Group) klasyfikacja poziomu ryzyka wynikająca z występowania w pobranym pyle zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Jak na razie propozycje te nie znalazły odzwierciedlenia w aktach prawnych, jednak w Skandynawii stosuje się je z powodzeniem.

W cytowanych publikacjach brakuje niestety informacji dotyczących czystości mikrobiologicznej wody (obecności grzybów i bakterii) znajdującej się w urządzeniach do nawilżania powietrza, np. komorach zraszania lub złożach zraszanych. Jedynie w wytycznych niemieckich VDI 6022 [19] stwierdza się, że podczas kontroli jakości mikrobiologicznej wody doprowadzanej do nawilżaczy należy oznaczyć ogólną liczbę bakterii.

Zaleca się zastosowanie podłoża agarowego z krwią, a przeprowadzenie inkubacji w temp. 20°C ±1 i 36°C ±1. Zgodnie z omawianymi wytycznymi maksymalne dopuszczalne stężenie ogólnej liczby bakterii wynosi 1000 JTK/ml. W przypadku występowania bakterii z rodzaju Legionella, stężenie nie może przekroczyć 1 JTK/ml. W wytycznych [19] zaleca się przeprowadzanie kontroli zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody co 2 tygodnie. Dezynfekcja może być przeprowadzona za pomocą metod fizycznych lub chemicznych.

Zaleca się, aby do dezynfekcji chemicznej zastosować środki bakteriobójcze (zwane biocydami), których skuteczność i jednoczesny brak negatywnego oddziaływania na materiały instalacji oraz na zdrowie ludzi przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach sprawdzono w warunkach rzeczywistych, na rzeczywistym obiekcie. W wytycznych stwierdza się także, że w przypadku stosowania nawilżaczy parowych, wytwarzana para wodna nie może zawierać szkodliwych substancji. Jednocześnie wymaga się takie wykonanie zbiorników wody, aby w przypadku przerwy w pracy nawilżaczy wodnych możliwe było całkowite ich opróżnienie i usunięcie wody do kanalizacji [19].

Natomiast opis kontroli nowych, oddawanych do użytkowania instalacji można znaleźć w wydanym w 2001 r. przez stowarzyszenia FiSIAQ (the Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate) dokumencie „The Classification of Indoor Climate 2000”, zawierającym także nieobligatoryjną klasyfikację jakości powietrza i klimatu wewnętrznego dla nowych budynków. Według wytycznych FiSIAQ w przypadku nowej instalacji konieczne jest sprawdzenie występowania w instalacji takich rodzajów zanieczyszczeń, jak:

  • smar w przewodach,
  • smar na powierzchniach wyposażenia, urządzeniach końcowych, przepustnicach powietrza, klapach przeciwpożarowych,
  • włókna mineralne uwolnione ze strumienia powietrza,
  • osadzony pył (po wyprodukowaniu urzą dzenia).

W tabelach 6. i 7. zamieszczono zgodne z dokumentem FiSIAQ wymagania projektowe i wymagania dotyczące czystości urządzeń uzdatniających powietrze oraz kryteria oceny czystości metalowych przewodów oraz wyposażenia nowych instalacji uzdatniających powietrze.

Tabela 6. Wymagania projektowe oraz wymagania dotyczące czystości urządzeń
uzdatniających powietrze [18]

Tabela 6. Wymagania projektowe oraz wymagania dotyczące czystości urządzeń uzdatniających powietrze [18]

Tabela 7. Kryteria oceny czystości metalowych przewodów oraz wyposażenia nowych
instalacji uzdatniających powietrze [7, 18]

Tabela 7. Kryteria oceny czystości metalowych przewodów oraz wyposażenia nowych instalacji uzdatniających powietrze [7, 18]

Literatura

 1.  ARC 2006, Standard Developed by the National Air Duct Cleaners Association, Waszyngton, NADCA 2006.
 2. Cellai G., Carletti C., Raffellini G., Alfano G., Cennini L., Air Quality and Ductwork Contamination: Survey Methodology and Acceptable Values, Proceedings 7th REHVA World Congress, Clima 2000/Napoli 2001 World Congress, 15–18 September 2001, CD.
 3. Charkowska A., Czystość przewodów wentylacyjnych – wpływ na efektywność działania instalacji i zdrowie człowieka, VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Efektywność energetyczna urządzeń i instalacji”, Warszawa 2007.
 4. Charkowska A., Instalacje klimatyzacyjne – Dr. Jekyll czy Mr. Hyde ?, Chłodnictwo & Klimatyzacja, Wydanie specjalne, II edycja pt. Hotele 2006.
 5. Charkowska A., Kontrola i czyszczenie wentylacji oraz klimatyzacji (cz. 1.), Rynek Instalacyjny 3/2007, s. 44. 
 6. Charkowska A., Metody czyszczenia przewodów wentylacyjnych Chłodnictwo & Klimatyzacja 8 /2005. 
 7. Cleanliness Classification of Air Handling Components, www.rts.fi
 8. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzU UE Nr L001 z dnia 4.01.2003 r., s. 65. 
 9. Lipiec A., Grzyby pleśniowe, http://www.alergen.info.pl/grzyby_pl.htm 
 10. Müller B., Airless a European project: Maintenance of HVAC-systems and components, definition of cleanliness!, Proceedings 7th REHVA World Congress, Clima 2000/Napoli 2001 World Congress, 15–18 September 2001, CD.
 11. Performance Criteria of Buildings for Health and Comfort, ISIAQ-CIB Task Group TG 42, Final Draft January, 2003. 
 12. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów. 
 13. PN-EN 15239:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji (oryg.).
 14. PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji (oryg.).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet - nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690).
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU Nr 80, poz. 563).
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (DzU Nr 213, poz. 1568). 
 18. Säteri J., Finnish Classification of Indoor Climate 2000: Revised Target Values, Proceedings of The 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Indoor Air 2002, Monterey, California, 2002, Vol. 3, p. 643-648.
 19. VDI 6022, Part 1, 1998, Hygiene standards for ventilation and air-conditioning systems. Offices and assembly rooms.
 20. www.clinikka.pl
 21. www.lifa.net

Autorka składa podziękowania firmie Clinikka Clean Air Technologies za udostępnienie zdjęć wykonanych podczas kontroli instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W drugiej części artykułu zostaną opisane metody czyszczenia oraz eksploatacja i konserwacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy nawiewu pożarowego

Systemy nawiewu pożarowego Systemy nawiewu pożarowego

System oddymiania pożarowego składa się z dwóch zasadniczych elementów: urządzeń odbioru dymu oraz otworów lub urządzeń dostarczania powietrza zewnętrznego (kompensacyjnego). W poprzednich artykułach (RI...

System oddymiania pożarowego składa się z dwóch zasadniczych elementów: urządzeń odbioru dymu oraz otworów lub urządzeń dostarczania powietrza zewnętrznego (kompensacyjnego). W poprzednich artykułach (RI nr 10 i 11/2010) opisane zostały zasady wykorzystania w układach wentylacji pożarowej klap oddymiających i wentylatorów pożarowych. Przyszła zatem kolej na omówienie rozwiązań służących dostarczaniu powietrza kompensacyjnego, których zadaniem jest wypchnięcie powstającego podczas pożaru dymu ze strefy...

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

Grzegorz Gwiżdż CLIMAVER – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oprogramowanie wspomagające projektowanie

CLIMAVER – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oprogramowanie wspomagające projektowanie CLIMAVER – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oprogramowanie wspomagające projektowanie

Rosnące wymagania stawiane przez projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych programom wspomagającym projektowanie wpływają na konieczność ich ciągłego udoskonalania, poprawiania funkcjonalności...

Rosnące wymagania stawiane przez projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych programom wspomagającym projektowanie wpływają na konieczność ich ciągłego udoskonalania, poprawiania funkcjonalności i wydajności.

Jerzy Kosieradzki Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Odzysk ciepła − możliwości i zasady Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych...

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych stosowanie recyrkulacji jest niemożliwe ze względu na występujące zanieczyszczenia powietrza i całe powietrze nawiewane pobierane jest z zewnątrz. Problem oszczędności energii cieplnej zużywanej przez urządzenia centralnego ogrzewania został częściowo rozwiązany poprzez zwiększenie izolacyjności...

dr inż. Kazimierz Wojtas Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2)

Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2) Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2)

Przy obliczeniach natężenia promieniowania padającego na ścianę o określonym nachyleniu i orientacji model przegrody przezroczystej wg ASHARAE zakłada, że natężenie promieniowania całkowitego jest sumą...

Przy obliczeniach natężenia promieniowania padającego na ścianę o określonym nachyleniu i orientacji model przegrody przezroczystej wg ASHARAE zakłada, że natężenie promieniowania całkowitego jest sumą promieniowania bezpośredniego rozproszonego pochodzącego od „nieboskłonu” oraz promieniowania rozproszonego odbitego od powierzchni ziemi.

Mitsubishi Heavy Industries LTD. Model Kanałowy HOTELOWY

Model Kanałowy HOTELOWY Model Kanałowy HOTELOWY

Jednostki kanałowe typu FDUH dedykowane są szczególnie dla rozwiązań hotelowych, pod względem trzech optymalnych zakresów mocy chłodniczych, jak i zalet technicznych. Bardzo cicha praca umozliwia komfortowy...

Jednostki kanałowe typu FDUH dedykowane są szczególnie dla rozwiązań hotelowych, pod względem trzech optymalnych zakresów mocy chłodniczych, jak i zalet technicznych. Bardzo cicha praca umozliwia komfortowy pobyt, pracę i odpoczynek  w hotelu. Urządzenia te charakteryzują się niewielkimi wymiarami, wysoką energooszczednością i niewielką wagą (tylko 20 kg).

dr inż. Anna Charkowska Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie...

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie ilości substancji zanieczyszczających atmosferę, takich jak tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki siarki.

dr inż. Anna Charkowska Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych...

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach ludzi dostarczała ona powietrze o oczekiwanej czystości pyłowej, gazowej oraz mikrobiologicznej. Kontynuacją działań projektanta powinna być regularna kontrola w trakcie eksploatacji instalacji, zarówno ze względu na jej prawidłowy stan techniczny, jak i higieniczny, a także ze względu...

Waldemar Joniec Przewody oddymiające

Przewody oddymiające Przewody oddymiające

Celem systemów odprowadzających dym jest wytworzenie nad podłogą warstwy wolnej od niego. Systemy grawitacyjne wykorzystują zjawisko unoszenia się dymu. Mechaniczne odprowadzanie dymu pełni te same funkcje...

Celem systemów odprowadzających dym jest wytworzenie nad podłogą warstwy wolnej od niego. Systemy grawitacyjne wykorzystują zjawisko unoszenia się dymu. Mechaniczne odprowadzanie dymu pełni te same funkcje co odprowadzanie naturalne. Zaletą oddymiania wymuszonego jest to, że pełna moc wolumetryczna jest dostępna natychmiast i może być użyta także wobec zimnego dymu. Jednak przepływ gazów spowodowany przez wentylatory zmniejsza się w miarę wzrostu temperatury tych gazów, dlatego tak ważna jest odporność...

dr inż. Edmund Nowakowski Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne

Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne

W artykule opisano problemy, które występują przy wyborze nazewnictwa elementów składowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Niejednoznaczne nazwy związane są prawdopodobnie z faktem tłumaczeń...

W artykule opisano problemy, które występują przy wyborze nazewnictwa elementów składowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Niejednoznaczne nazwy związane są prawdopodobnie z faktem tłumaczeń normy europejskiej EN 12792:2003 przez osoby nieznające słownictwa technicznego określonej branży wyrobów.

Materiały PR Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny...

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny system dystrybucji powietrza oraz wymiennik gruntowy.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Redakcja RI Izolacje cieplne przewodów

Izolacje cieplne przewodów Izolacje cieplne przewodów

Podejmując decyzję, jakiej izolacji cieplnej użyć, projektant powinien zastanowić się, czy zaproponowane przez niego rozwiązanie jest najlepsze pod względem technicznym. Nie bez znaczenia jest także cena....

Podejmując decyzję, jakiej izolacji cieplnej użyć, projektant powinien zastanowić się, czy zaproponowane przez niego rozwiązanie jest najlepsze pod względem technicznym. Nie bez znaczenia jest także cena. Jak postępować, by podjąć prawidłową decyzję?

mgr inż. Marcin Łuczak Triki automatyki

Triki automatyki Triki automatyki

W artykule scharakteryzowano rozwiązania zmierzające do optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów sterowania centralą wentylacyjną, czyli bez konieczności ponoszenia dodatkowych...

W artykule scharakteryzowano rozwiązania zmierzające do optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów sterowania centralą wentylacyjną, czyli bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na urządzenia.Więcej na str. 75 Rynku Instalacyjnego 9/2009

Piotr Cembala Sambud – komin „na raty”

Sambud – komin „na raty” Sambud – komin „na raty”

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

mgr inż. Krzysztof Drab Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie...

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie powietrza z odzyskiem ciepła do dalszej poprawy bilansu energetycznego.

dr inż. Anna Charkowska Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach...

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach „Rynku Instalacyjnego” zagadnień związanych z czystością i czyszczeniem instalacji. Przedstawione zostaną najnowsze informacje na ten temat, wynikające m.in. z pojawienia się w lipcu 2008 r. wersji roboczej normy europejskiej dotyczącej czystości instalacji.

mgr inż. Kamil Więcek Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089

Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089 Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089

W artykule zawarto wybrane fragmenty znowelizowanych wytycznych VDI 2089, szczególnie istotnych przy obliczeniach wentylacji w halach basenowych.

W artykule zawarto wybrane fragmenty znowelizowanych wytycznych VDI 2089, szczególnie istotnych przy obliczeniach wentylacji w halach basenowych.

dr inż. Edmund Nowakowski Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny...

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Rozpatrzmy ważniejsze z tych wymagań odnoszących się do instalacji sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej.

dr inż. Anna Charkowska Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1) Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte...

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte informacje o materiałach stosowanych obecnie do wykonania filtrów powietrza, a także o budowie filtrów powietrza oraz podstawowe wymagania dotyczące odbioru instalacji zawierających filtry powietrza.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji...

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W drugiej i ostatniej części opisano metody czyszczenia oraz rozwiązania dotyczące eksploatacji i konserwacji tych systemów. W artykule zachowano ciągłość numeracji rysunków oraz tabel.

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Tomasz Trusewicz Nasada kominowa - sposób na ciąg wsteczny

Nasada kominowa - sposób na ciąg wsteczny Nasada kominowa - sposób na ciąg wsteczny

Najczęstszym problemem w wentylacji naturalnej są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Ich skutkiem jest z reguły niewystarczająca wymiana powietrza w budynku, która powoduje zawilgocenia i pogorszenie...

Najczęstszym problemem w wentylacji naturalnej są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Ich skutkiem jest z reguły niewystarczająca wymiana powietrza w budynku, która powoduje zawilgocenia i pogorszenie jakości powietrza. Powodem jest osłabienie ciągu kominowego. Niejednokrotnie towarzyszy mu także odwracanie kierunku przepływu powietrza w kanałach wywiewnych. Zjawiskom tym skutecznie zapobiega zamontowanie nasady kominowej.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.) Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich...

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich długości oraz po narysowaniu podstawowego schematu ich przebiegu należy przemyśleć szczegóły rozwiązania instalacji. Dodatkowe informacje zamieszczone poniżej przydadzą się podczas tej fazy projektowania...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.