RynekInstalacyjny.pl

Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Kontrola czystości instalacji

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach ludzi dostarczała ona powietrze o oczekiwanej czystości pyłowej, gazowej oraz mikrobiologicznej. Kontynuacją działań projektanta powinna być regularna kontrola w trakcie eksploatacji instalacji, zarówno ze względu na jej prawidłowy stan techniczny, jak i higieniczny, a także ze względu na kontrolę zużycia energii. W niniejszym artykule zamieszczono informacje dotyczące stanu prawnego w tej dziedzinie oparte na krajowych aktach prawnych oraz na wybranych europejskich i światowych normach i wytycznych.

Zobacz także

Flowair Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie...

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie rooftopów Cube firmy FLOWAIR.

VTS Sp. z o. o. VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy...

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy silników, ale też parlamenty wielu krajów. Unia Europejska wydaje odpowiednie przepisy nakładające na producentów urządzeń elektrycznych obowiązek stosowania coraz bardziej sprawnych napędów. Firma VTS – podążając za swoją długotrwałą strategią, odpowiadając na potrzeby swoich wieloletnich klientów...

Rosenberg Polska sp. z o.o. CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Krajowe akty prawne dotyczące stanu higienicznego instalacji

Wymagania i zalecenia dotyczące kontroli i czyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajdują się w następujących aktach prawnych [2]:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [8];
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [9];
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej [10];
 • PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów [3];
 • PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji [4];
 • PN-EN 15239:2007 (oryg.) Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji [5];
 • PN-EN 15240:2007 (oryg.) Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji [6].

Zawarte w wymienionych normach i rozporządzeniach wymagania dotyczące czystości instalacji można podzielić na trzy grupy związane z przewidywanymi korzyściami wynikającymi z czyszczenia instalacji:

 1. Zapewnienie odpowiedniej czystości nawiewanego powietrza, rozpatrywanej ze względu na zdrowie ludzi przebywających w wentylowanych i klimatyzowanych pomieszczeniach.
 2. Ochrona przeciwpożarowa budynku.
 3. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez instalacje.

W dwóch ostatnich wymienionych normach (PN-EN 15239:2007 oraz PN-EN 15240:2007) znalazły się zalecenia dotyczące czyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wynikające z konieczności ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez instalacje. Normy tewspierają zasadnicze wymagania dyrektywy UE 2002/91/WE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (EPBD – the Energy Performance of Buildings Directive). Stanowią element serii norm, których celem jest europejska harmonizacja metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku.

W wymienionych rozporządzeniach zamieszczono następujące wymagania dotyczące kontroli i czyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [8]:

§ 147, ust. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.

§ 153, ust. 6. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czy nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

§ 154, ust. 3. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe, klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i chłodząco-wentylacyjne, powinny być tak instalowane, aby była zapewniona możliwość ich okresowej kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany.

§ 154, ust. 5. W przypadku pomieszczeń o specjalnych wymaganiach higienicznych należy stosować centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umożliwiające utrzymanie podwyższonej czystości wewnątrz obudowy, wyposażone w oświetlenie wewnętrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnątrz.

Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej [10]:

§ 50 Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [9]:

§ 30. 1.W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej cztery razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej dwa razy w roku

2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Dodatkowe informacje, uzupełniające zamieszczone w [8] wymagania dotyczące kontroli instalacji, a dokładniej wymiarów, wykonania i rozlokowania otworów rewizyjnych, znaleźć można w wydanych w 2002 r. „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” [7].

Również w normie dotyczącej odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (PN-EN 12599:2002/AC:2004 [4]) zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia dostępu do instalacji w celu ich kontroli i czyszczenia.

W normie tej stwierdza się, że w trakcie sprawdzania kompletności wykonanych prac należy:

 • skontrolować, czy jest zapewniony dostęp umożliwiający obsługę instalacji ze względu na poprawność jej działania i konieczność czyszczenia,
 • sprawdzić czystość instalacji zgodnie z wymaganiami ENV 12097.

Norma ENV 12097 została w roku 2007 ustanowiona jako norma polska PN-EN 12097:2007 pt. Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów [3].

Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku A2 do normy PN-EN 12599 w trakcie badania instalacji należy sprawdzić m.in.:

 • dostęp do elementów obsługi i konserwacji,
 • stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia,
 • rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i sieci przewodów.

Kontrola czystości instalacji

Kontrola czystości ze względu na zapewnienie czystości powietrza dopływającego do pomieszczeń

Podjęcie decyzji o czyszczeniu instalacji powinna poprzedzać kontrola czystości wnętrza przewodów wentylacyjnych oraz zewnętrznych powierzchni urządzeń do przygotowywania powietrza. Tylko na podstawie uzyskanych wyników kontroli można bowiem jednoznacznie stwierdzić zasadność przeprowadzenia czyszczenia instalacji i określić jego zakres oraz metodykę.

W polskich dokumentach prawnych brakuje wskazówek związanych z częstotliwością kontroli stanu higienicznego instalacji (w rozporządzeniu [10] podana została częstotliwość czyszczenia – a nie kontroli – instalacji w obiektach służby zdrowia). Z tego powodu poniżej zacytowano informacje zamieszczone w wybranych zagranicznych normach lub zaleceniach (amerykańskich, niemieckich i fińskich).

Maksymalne częstotliwości kontroli

Tabela 1. Maksymalne częstotliwości kontroli centrali klimatyzacyjnej lub wentylacyjnej oraz sieci przewodów wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w standardzie ARC 2006 [1]

W tabeli 1 zamieszczono wymagania amerykańskie przedstawione w standardzie ARC 2006 [1] wydanym w 2006 roku przez stowarzyszenie NADCA (The National Air Duct Cleaners Association), w tabeli 2 – wytyczne niemieckie zgodne z VDI 6022, part 1 [12]. Wytyczne niemieckie odnoszą się do instalacji klimatyzacyjnych obsługujących biura oraz sale zebrań, natomiast, jak zaznaczono, nie dotyczą tak specyficznych obiektów jak szpitale.

Częstotliwość regularnej kontroli

Tabela 2. Częstotliwość regularnej kontroli instalacji klimatyzacyjnych obsługujących biura i sale zebrań podana w wytycznych VDI 6022, part 1 [12]

Natomiast w Finlandii, zgodnie z regulacjami wydanymi przez fińskie ministerstwo spraw wewnętrznych, należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat kontrolę czystości instalacji wentylacyjnych w następujących budynkach [13]:

 • zakłady opiekuńczo-pielęgniarskie, zakłady karne,
 • obiekty zgromadzeń publicznych i/lub obiekty gastronomiczne (hotele, restauracje itp.).

Na podstawie informacji dotyczących zalecanej częstotliwości kontroli instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamieszczonej w cytowanych zagranicznych normach i regulacjach prawnych można zauważyć, że nie ma jednolitych wymagań, na których można by oprzeć polskie zalecenia. W praktyce firmy przeprowadzające kontrole i czyszczenia instalacji w Polsce najczęściej korzystają z normatywów pochodzących z kraju, w którym wyprodukowano nabyty sprzęt do czyszczenia instalacji (i/lub w którym pracownicy danej firmy przeszli odpowiednie szkolenie).

Częstotliwość czyszczenia kuchennych

Tabela 3. Częstotliwość czyszczenia kuchennych wyciągowych systemów wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w wytycznych HVCA TR/19 z roku 2008 [11]

Kontrola czystości instalacji ze względu na bezpieczeństwo pożarowe budynku

W odróżnieniu od instalacji obsługujących obiekty użyteczności publicznej lub budynki mieszkalne, w których dominującym zanieczyszczeniem nie jest warstwa cząstek tłuszczu, w przypadku wyciągowych instalacji kuchennych (okapy kuchenne i przewody odprowadzające powietrze z okapów) w kuchniach zawodowych wymagania zagraniczne (tak samo jak polskie) podają zalecaną częstotliwość ich czyszczenia.

W angielskich wytycznych (powszechnie znanych w Europie) TR/19 HVCA Guide to Good Practice Internal Cleanliness of Ventilation Systems [11] zamieszczono przedstawione w tabeli 3 zalecane częstotliwości czyszczenia wyciągowych instalacji kuchennych.

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w wytycznych TR/19 HVCA [11] pomiary kontrolne wykonuje się w następujących miejscach wyciągowych instalacji kuchennych (jeśli tylko są one dostępne):

 • w okapie/przewodzie wyciągowym za filtrem,
 • w przewodzie wyciągowym w odległości 1,0 m za okapem,
 • w przewodzie wyciągowym w odległości 3,0 m za okapem,
 • w przewodzie łączącym okap z wentylatorem – w połowie odległości,
 • w przewodzie przed wentylatorem wyciągowym,
 • w przewodzie wyciągowym za wentylatorem.

W krajowych „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” [7] zapisano jedynie, że w poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m.

W Stanach Zjednoczonych problemami związanymi z czyszczeniem odciągów w kuchniach zajmuje się stowarzyszenie International Kitchen Exhaust Cleaning Association (IKECA). IKECA zaleca, zależnie od częstotliwości używania kuchni i obciążenia instalacji zanieczyszczeniami, czyścić instalacje wyciągowe np. co miesiąc. W typowych restauracjach instalacje czyści się co 3 miesiące. Coroczne czyszczenie uważane jest za obowiązkowe [12].

Natomiast w najnowszej wersji amerykańskiej normy NFPA 96 „Standard for Ventilation Control ond Fire Protection of Commercial Cooking Operations” wydanej w roku 2008 przez the National Fire Protection Association podana jest inaczej zdefiniowana, zamieszczona w tabeli 4, częstotliwość czyszczenia instalacji wyciągowych w kuchniach.

Częstotliwość czyszczenia instalacji

Tabela 4. Częstotliwość czyszczenia instalacji wyciągowych w kuchniach zgodnie z normą NFPA 96 z roku 2008

Kontrola czystości instalacji ze względu na energooszczędność

We wcześniej wymienionej normie PN-EN 15239:2007 [5] zamieszczono następujące wymagania dotyczące kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnych, której przeprowadzenie jest związane z analizą zużycia energii przez instalację:

 • Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej i/lub nawiewnej:
  - w celu zapewnienia dobrej jakości powietrza podczas kontroli mogą zostać przedstawione pewne zalecenia dotyczące czyszczenia instalacji wywiewnej oraz nawiewnej wynikające z osadzenia zanieczyszczeń w przewodach wentylacyjnych;
  - w raporcie pokontrolnym należy opisać ocenianą wizualnie czystość lub zanieczyszczenie przewodów i urządzeń wentylacyjnych. Osadzone w przewodach wentylacyjnych zanieczyszczenia mogą być powodem zagrożenia higienicznego, mogą prowadzić do zmniejszenia przepływającego strumienia powietrza, wpływać na pracę wentylatora oraz zmniejszać wielkość odzyskiwanego ciepła. Skuteczna filtracja powietrza i związane z tym wykorzystanie filtrów chroni przewody i inne elementy instalacji, takie jak wymienniki ciepła, przed osadzaniem się niepożądanej warstwy zanieczyszczeń. W raporcie należy także wziąć pod uwagę opinie użytkowników pomieszczeń oraz zarządcy obiektu.
 • Inspekcja wzrokowa (wizualna):
  - przewody wentylacyjne – osoby przeprowadzające kontrolę wizualną powinny udokumentować stan oraz integralność sieci przewodów.

W trakcie kontroli wzrokowej należy uwzględnić następujące elementy:

 • powietrznoszczelność, uwzględniając jakość połączeń kształtek (jakość taśmy klejącej uszczelek, mas uszczelniających, połączeń itp.);
 • jakość izolacji przewodów: rodzaj izolacji, stan powierzchni zewnętrznej warstwy izolującej, właściwe zaizolowanie połączeń przewodów, powietrznoszczelność izolacji, zniszczenia, miejsca zawilgocenia izolacji;
 • czystość oraz łatwy dostęp do poszczególnych odcinków instalacji, a także sekcji wentylatorowej, w celu ich konserwacji i obsługi (PN EN 12097 [4]);
 • błędy projektowe: krytyczne punkty związane ze spadkiem ciśnienia powietrza;
 • czystość i właściwe działanie nawiewników i wywiewników powietrza.

W załączniku D do normy PN-EN 15239:2007 [5] zamieszczono przykładową częstotliwość przeprowadzania kontroli. Stwierdzono, że częstotliwość przeprowadzania kontroli wszystkich systemów i elementów instalacji powinna wynosić 5 lat. Ze względu na zgłoszone lub przewidywane problemy zdrowotne użytkowników wentylowanych pomieszczeń podczas kontroli należy zwrócić uwagę na filtry powietrza, wymienniki ciepła, czujniki.

Czynniki wpływające

Tabela 5. Czynniki wpływające na częstotliwość kontroli instalacji wentylacyjnych w budynkach zgodnie z normą PN-EN 15239:2007 [5]

W załączniku F stwierdzono natomiast, że częstotliwość kontroli zależeć będzie od rodzaju instalacji i jej podatności na zanieczyszczenie, starzenie się instalacji oraz przepływu powietrza, jak również od właściwej lub nieodpowiedniej konserwacji (tabela 5). Instalacje wentylacji naturalnej są zazwyczaj bardziej odporne na zużycie i zanieczyszczenie (duże otwory, prosta budowa kratek, brak części ruchomych), niemniej jednak są bardziej wrażliwe na wszelkie odstępstwa od projektu. Natomiast mechaniczne instalacje wentylacyjne wyposażone w urządzenia do odzysku ciepła są podatne na zanieczyszczenie oraz zużycie się części, a mniej na zmiany w wykończeniu budynku (pod warunkiem, że te zmiany prowadzą do poprawienia szczelności) [2].

Natomiast w normie PN EN 15240 [6] dotyczącej instalacji klimatyzacyjnych o nominalnej mocy użytecznej chłodzenia większej niż 12 kW w załączniku C (informacyjnym) zapisano, że minimalny zakres i częstotliwość kontroli określa się na poziomie krajowym, przy czym zalecana standardowa częstotliwość kontroli wynosi 5 lat. Na zasadach dobrowolności możliwe są bardziej szczegółowe i częstsze kontrole. Kontrola ma obejmować ocenę efektywności klimatyzacji oraz jej zwymiarowania w odniesieniu do zapotrzebowania na chłód budynku. Podczas kontroli należy także poinformować użytkowników o możliwości ewentualnych usprawnień lub wymiany instalacji klimatyzacyjnej albo o rozwiązaniach alternatywnych.

Częstotliwość kontroli zależy od: typu budynku, wpływu instalacji na zużycie energii, rodzaju urządzeń, jakości dokumentacji instalacji, dostępności zapisów wyników pomiarów i/lub zużycia energii oraz jakości obserwacji. W przypadku centralnych instalacji chłodzenia i wentylacji poszczególne części instalacji mogą wymagać częstszych kontroli. Poniżej podane zostały wybrane zalecane czynności do wykonywania podczas kontroli instalacji klimatyzacyjnych oraz stosowne posunięcia lub zalecenia dotyczące działań związanych z zanieczyszczonymi elementami instalacji. Ze względu na prowadzone prace nad treścią roboczej wersji normy EN 15240 różnią się one od znanych dotychczas zaleceń cytowanych w oparciu o wcześniejszą wersję tej normy.

Podczas kontroli stanu instalacji zgodnie z normą PN-EN 15240 [6] zaleca się:

 • w trakcie kontroli wstępnej (załącznik D informacyjny) wykonać m.in.:
  1. plan konserwacji i protokoły konserwacji instalacji chłodniczych, w tym czyszczenia wymienników wewnątrz i na zewnątrz budynku (…),
  2. plan konserwacji i protokoły konserwacji systemów doprowadzenia powietrza, w tym czyszczenia i wymiany filtrów i czyszczenia wymienników ciepła,
 • w trakcie kontroli zewnętrznych urządzeń odprowadzających ciepło (załącznik F informacyjny) sprawdzić (…):
  1. wzrokowo stan i działanie zewnętrznych urządzeń odprowadzających ciepło (zwrócić uwagę, czy urządzenia mają wystarczający swobodny dostęp do powietrza zewnętrznego, stosownie do sytuacji zalecić usunięcie zanieczyszczeń lub powiększenie otworów do przepływu powietrza w obudowach),
  2. czy nie występują przeszkody na drodze przepływu powietrza przez zewnętrzne urządzenia odprowadzające ciepło (stosownie do sytuacji, zalecić czyszczenie lub naprawę),
 • w trakcie kontroli efektywności wymiany ciepła w jednostkach wewnętrznych urządzeń chłodniczych w systemach typu split i z rozprowadzeniem czynnika pośredniczącego (załącznik F informacyjny) sprawdzić (…):
  1. wzrokowo stan i działanie urządzeń wewnętrznych (zwrócić uwagę, czy urządzenia mają wystarczający swobodny dostęp do powietrza wewnętrznego, zalecane usunięcie osadów lub likwidacja zanieczyszczeń zatykających otwory przepływu powietrza – stosownie do sytuacji),
  2. czy nie występują przeszkody na drodze przepływu powietrza we wlotach i wylotach (dodatkowe zalecenia jak w punkcie 1),
  3. czy nie występują przeszkody na drodze przepływu powietrza przez wymienniki ciepła (zalecić czyszczenie lub naprawę – stosownie do sytuacji),
  4. aktualny stan i jakość filtrów wlotowych powietrza (dodatkowe zalecenia jak w punkcie 3),
 • w trakcie kontroli systemów doprowadzenia powietrza w centralach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych i przyłączonej sieci przewodów (załącznik F informacyjny) (…):
  1. sprawdzić częstotliwość wymiany lub czyszczenia filtrów (zalecić przyjęcie wytycznych przemysłowych dobrej praktyki dotyczącej czyszczenia i wymiany, jeśli nie jest stosowana),
  2. ocenić aktualny stan czystości lub obłożenia filtrów (w stosownej sytuacji zalecić wymianę i przyjęcie wytycznych przemysłowych dobrej praktyki dotyczących czyszczenia [jeśli taka metoda jest dopuszczona przez producenta – przypis autorki] i wymiany filtrów),
  3. zwrócić uwagę na stan manometru różnicowego filtru (zalecić naprawę, jeśli jest niesprawny),
  4. ocenić dopasowanie i uszczelnienie filtrów i obudowy (zalecić czyszczenie lub fachową konserwację, gdy w sposób widoczny filtr jest źle dopasowany),
  5. zbadać, czy wymienniki ciepła nie są uszkodzone lub znacznie obłożone przez osady lub pył (zalecić czyszczenie lub fachową konserwację – stosownie do sytuacji),
  6. zbadać zwilżone i mokre elementy oraz tacę ociekową pod względem rdzy, osadów i zatkania rur (zalecić czyszczenie i rekonstrukcję – stosownie do sytuacji).
 • W trakcie kontroli czerpni powietrza zewnętrznego (załącznik F informacyjny) (…):
  1. sprawdzić, czy nie występują przeszkody lub obłożenie krat wlotowych, ekranów i filtrów wstępnych (zalecić usunięcie gruzu lub czyszczenie – stosownie do sytuacji),
  2. ocenić położenie czerpni ze względu na bliskość miejscowych źródeł ciepła lub otworów wywiewnych (wypowiedzieć się na temat położenia czerpni powietrza i zalecić uzyskanie fachowej porady, jeśli wydaje się niewłaściwa).

Podsumowanie

Poza wymienionymi dokumentami nie ma obecnie w Polsce aktów prawnych lub wytycznych, w których podane byłyby zalecenia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli i czyszczenia instalacji (np. częstotliwość i metody kontroli czystości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń pyłowych przed i po czyszczeniu w zależności od przeznaczenia przewodów wentylacyjnych, np. nawiewne, wywiewne; wymagania dotyczące wyciągowych instalacji kuchennych; zalecenia dotyczące dopuszczalnych stężeń drobnoustrojów; warunki stosowania różnych metod czyszczenia instalacji i urządzeń uzdatniających powietrze). Z tego też powodu w kolejnych artykułach przedstawione zostaną stosowane z powodzeniem (także w Polsce) istniejące zagraniczne zalecenia oraz wymagania zawarte w od dawna oczekiwanej propozycji normy europejskiej.

Literatura

 1. ARC 2006, Standard Developed by the National Air Duct Cleaners Association, Waszyngton, NADCA 2006.
 2. Charkowska A., Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne – ich kontrola, czyszczenie, eksploatacja i konserwacja, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2008, s. 51–58.
 3. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów.
 4. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 5. PN-EN 15239:2007 (oryg.), Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji.
 6. PN-EN 15240:2007 (oryg.) Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji.
 7. Pykacz S., Buczyńska-Tytz E., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5, Warszawa 2002.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690).
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563).
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (DzU nr 213, poz. 1568).
 11. TR/19 HVCA Guide to Good Practice Internal Cleanliness of Ventilation Systems, 2008.
 12. VDI 6022, Part 1, 1998, Hygiene standards for ventilation and air-conditioning systems. Offices and assembly rooms.
 13. www.ikeca.org.14. www.lifa.net.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono...

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie musi spełnić skuteczny system zapobiegania zadymieniu.

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy nawiewu pożarowego

Systemy nawiewu pożarowego Systemy nawiewu pożarowego

System oddymiania pożarowego składa się z dwóch zasadniczych elementów: urządzeń odbioru dymu oraz otworów lub urządzeń dostarczania powietrza zewnętrznego (kompensacyjnego). W poprzednich artykułach (RI...

System oddymiania pożarowego składa się z dwóch zasadniczych elementów: urządzeń odbioru dymu oraz otworów lub urządzeń dostarczania powietrza zewnętrznego (kompensacyjnego). W poprzednich artykułach (RI nr 10 i 11/2010) opisane zostały zasady wykorzystania w układach wentylacji pożarowej klap oddymiających i wentylatorów pożarowych. Przyszła zatem kolej na omówienie rozwiązań służących dostarczaniu powietrza kompensacyjnego, których zadaniem jest wypchnięcie powstającego podczas pożaru dymu ze strefy...

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

Grzegorz Gwiżdż CLIMAVER – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oprogramowanie wspomagające projektowanie

CLIMAVER – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oprogramowanie wspomagające projektowanie CLIMAVER – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oprogramowanie wspomagające projektowanie

Rosnące wymagania stawiane przez projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych programom wspomagającym projektowanie wpływają na konieczność ich ciągłego udoskonalania, poprawiania funkcjonalności...

Rosnące wymagania stawiane przez projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych programom wspomagającym projektowanie wpływają na konieczność ich ciągłego udoskonalania, poprawiania funkcjonalności i wydajności.

Jerzy Kosieradzki Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Odzysk ciepła − możliwości i zasady Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych...

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych stosowanie recyrkulacji jest niemożliwe ze względu na występujące zanieczyszczenia powietrza i całe powietrze nawiewane pobierane jest z zewnątrz. Problem oszczędności energii cieplnej zużywanej przez urządzenia centralnego ogrzewania został częściowo rozwiązany poprzez zwiększenie izolacyjności...

dr inż. Kazimierz Wojtas Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2)

Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2) Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2)

Przy obliczeniach natężenia promieniowania padającego na ścianę o określonym nachyleniu i orientacji model przegrody przezroczystej wg ASHARAE zakłada, że natężenie promieniowania całkowitego jest sumą...

Przy obliczeniach natężenia promieniowania padającego na ścianę o określonym nachyleniu i orientacji model przegrody przezroczystej wg ASHARAE zakłada, że natężenie promieniowania całkowitego jest sumą promieniowania bezpośredniego rozproszonego pochodzącego od „nieboskłonu” oraz promieniowania rozproszonego odbitego od powierzchni ziemi.

Mitsubishi Heavy Industries LTD. Model Kanałowy HOTELOWY

Model Kanałowy HOTELOWY Model Kanałowy HOTELOWY

Jednostki kanałowe typu FDUH dedykowane są szczególnie dla rozwiązań hotelowych, pod względem trzech optymalnych zakresów mocy chłodniczych, jak i zalet technicznych. Bardzo cicha praca umozliwia komfortowy...

Jednostki kanałowe typu FDUH dedykowane są szczególnie dla rozwiązań hotelowych, pod względem trzech optymalnych zakresów mocy chłodniczych, jak i zalet technicznych. Bardzo cicha praca umozliwia komfortowy pobyt, pracę i odpoczynek  w hotelu. Urządzenia te charakteryzują się niewielkimi wymiarami, wysoką energooszczednością i niewielką wagą (tylko 20 kg).

dr inż. Anna Charkowska Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie...

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie ilości substancji zanieczyszczających atmosferę, takich jak tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki siarki.

Waldemar Joniec Przewody oddymiające

Przewody oddymiające Przewody oddymiające

Celem systemów odprowadzających dym jest wytworzenie nad podłogą warstwy wolnej od niego. Systemy grawitacyjne wykorzystują zjawisko unoszenia się dymu. Mechaniczne odprowadzanie dymu pełni te same funkcje...

Celem systemów odprowadzających dym jest wytworzenie nad podłogą warstwy wolnej od niego. Systemy grawitacyjne wykorzystują zjawisko unoszenia się dymu. Mechaniczne odprowadzanie dymu pełni te same funkcje co odprowadzanie naturalne. Zaletą oddymiania wymuszonego jest to, że pełna moc wolumetryczna jest dostępna natychmiast i może być użyta także wobec zimnego dymu. Jednak przepływ gazów spowodowany przez wentylatory zmniejsza się w miarę wzrostu temperatury tych gazów, dlatego tak ważna jest odporność...

dr inż. Edmund Nowakowski Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne

Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne

W artykule opisano problemy, które występują przy wyborze nazewnictwa elementów składowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Niejednoznaczne nazwy związane są prawdopodobnie z faktem tłumaczeń...

W artykule opisano problemy, które występują przy wyborze nazewnictwa elementów składowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Niejednoznaczne nazwy związane są prawdopodobnie z faktem tłumaczeń normy europejskiej EN 12792:2003 przez osoby nieznające słownictwa technicznego określonej branży wyrobów.

Materiały PR Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny...

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny system dystrybucji powietrza oraz wymiennik gruntowy.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Redakcja RI Izolacje cieplne przewodów

Izolacje cieplne przewodów Izolacje cieplne przewodów

Podejmując decyzję, jakiej izolacji cieplnej użyć, projektant powinien zastanowić się, czy zaproponowane przez niego rozwiązanie jest najlepsze pod względem technicznym. Nie bez znaczenia jest także cena....

Podejmując decyzję, jakiej izolacji cieplnej użyć, projektant powinien zastanowić się, czy zaproponowane przez niego rozwiązanie jest najlepsze pod względem technicznym. Nie bez znaczenia jest także cena. Jak postępować, by podjąć prawidłową decyzję?

mgr inż. Marcin Łuczak Triki automatyki

Triki automatyki Triki automatyki

W artykule scharakteryzowano rozwiązania zmierzające do optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów sterowania centralą wentylacyjną, czyli bez konieczności ponoszenia dodatkowych...

W artykule scharakteryzowano rozwiązania zmierzające do optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów sterowania centralą wentylacyjną, czyli bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na urządzenia.Więcej na str. 75 Rynku Instalacyjnego 9/2009

Piotr Cembala Sambud – komin „na raty”

Sambud – komin „na raty” Sambud – komin „na raty”

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

mgr inż. Krzysztof Drab Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie...

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie powietrza z odzyskiem ciepła do dalszej poprawy bilansu energetycznego.

dr inż. Anna Charkowska Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach...

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach „Rynku Instalacyjnego” zagadnień związanych z czystością i czyszczeniem instalacji. Przedstawione zostaną najnowsze informacje na ten temat, wynikające m.in. z pojawienia się w lipcu 2008 r. wersji roboczej normy europejskiej dotyczącej czystości instalacji.

mgr inż. Kamil Więcek Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089

Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089 Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089

W artykule zawarto wybrane fragmenty znowelizowanych wytycznych VDI 2089, szczególnie istotnych przy obliczeniach wentylacji w halach basenowych.

W artykule zawarto wybrane fragmenty znowelizowanych wytycznych VDI 2089, szczególnie istotnych przy obliczeniach wentylacji w halach basenowych.

dr inż. Edmund Nowakowski Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny...

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Rozpatrzmy ważniejsze z tych wymagań odnoszących się do instalacji sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej.

dr inż. Anna Charkowska Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1) Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte...

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte informacje o materiałach stosowanych obecnie do wykonania filtrów powietrza, a także o budowie filtrów powietrza oraz podstawowe wymagania dotyczące odbioru instalacji zawierających filtry powietrza.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji...

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W drugiej i ostatniej części opisano metody czyszczenia oraz rozwiązania dotyczące eksploatacji i konserwacji tych systemów. W artykule zachowano ciągłość numeracji rysunków oraz tabel.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają...

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają we wnętrzu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub są przenoszone do pomieszczeń. Osiadłe w instalacjach zanieczyszczenia stałe, namnażające się drobnoustroje świadczą o stanie higienicznym instalacji, który wpływa na czystość oraz jakość powietrza nawiewanego do wentylowanych lub klimatyzowanych...

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Tomasz Trusewicz Nasada kominowa - sposób na ciąg wsteczny

Nasada kominowa - sposób na ciąg wsteczny Nasada kominowa - sposób na ciąg wsteczny

Najczęstszym problemem w wentylacji naturalnej są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Ich skutkiem jest z reguły niewystarczająca wymiana powietrza w budynku, która powoduje zawilgocenia i pogorszenie...

Najczęstszym problemem w wentylacji naturalnej są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Ich skutkiem jest z reguły niewystarczająca wymiana powietrza w budynku, która powoduje zawilgocenia i pogorszenie jakości powietrza. Powodem jest osłabienie ciągu kominowego. Niejednokrotnie towarzyszy mu także odwracanie kierunku przepływu powietrza w kanałach wywiewnych. Zjawiskom tym skutecznie zapobiega zamontowanie nasady kominowej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.