RynekInstalacyjny.pl

Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

Filtr instalacji klimatyzacyjnej

Filtr instalacji klimatyzacyjnej

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte informacje o materiałach stosowanych obecnie do wykonania filtrów powietrza, a także o budowie filtrów powietrza oraz podstawowe wymagania dotyczące odbioru instalacji zawierających filtry powietrza.

Zobacz także

Flowair Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie...

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie rooftopów Cube firmy FLOWAIR.

VTS Sp. z o. o. VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy...

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy silników, ale też parlamenty wielu krajów. Unia Europejska wydaje odpowiednie przepisy nakładające na producentów urządzeń elektrycznych obowiązek stosowania coraz bardziej sprawnych napędów. Firma VTS – podążając za swoją długotrwałą strategią, odpowiadając na potrzeby swoich wieloletnich klientów...

Rosenberg Polska sp. z o.o. CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiwań użytkowników pomieszczeń oraz od wymagań związanych z bezpieczeństwem przeprowadzanego procesu badawczego lub przemysłowego.

W wyniku zatrzymania zanieczyszczeń wewnątrz i na powierzchni filtrów powietrza najczęściej w sposób mechaniczny zostają z powietrza usunięte cząstki stałe. Natomiast substancje gazowe mogłyby być adsorbowane na filtrach węglowych, gdyby stosowanie tych filtrów było powszechne. Klasyczny system filtracji nie składa się bowiem z dużej liczby różnorodnych pod względem zasady działania i zastosowanego materiału filtracyjnego, lecz z jednego, maksymalnie dwóch filtrów powietrza, których zadaniem jest ochrona urządzeń uzdatniających powietrze przed zanieczyszczeniem.

Są to najczęściej filtry włókninowe, nie będące w stanie zatrzymać nie tylko związków gazowych, ale także drobnych frakcji pyłów (w tym pyłów alergizujących oraz respirabilnych), a także drobnoustrojów. Świadczy o tym układ filtrów powietrza zalecany przez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [24], mający za zadanie jedynie ochronę urządzeń uzdatniających powietrze przed zanieczyszczeniem.

Definicje

Filtracja powietrza jest to uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych [13]. Podczas opisu działania filtrów powietrza stosuje się pojęcie charakterystyka filtra lub charakterystyka filtracyjna. Jest to zbiór danych zawierający podstawowe właściwości (parametry) filtracyjne i przepływowe filtra. Podstawowymi parametrami służącymi do opisu i oceny procesu filtracji powietrza, zwanymi wskaźnikami filtracyjnymi są:

 • skuteczność filtracji (lub współczynnik przeskoku): całkowita lub przedziałowa (frakcyjna),
 • strata ciśnienia podczas przepływu powietrza przez filtr (opór przepływu),
 • pojemność pyłowa filtru. 

Skuteczność filtracji jest to zdolność urządzenia filtracyjnego lub materiału filtracyjnego do zatrzymywania zanieczyszczeń, określona jako stosunek ilości (masy, liczby cząstek) zanieczyszczeń zatrzymanych przez filtr do ilości doprowadzonej do filtra.

Współczynnik przeskoku (penetracji, przenikania) jest to stosunek ilości pyłu opuszczającego filtr do ilości pyłu doprowadzonego do filtra.

Pojemność pyłowa filtra jest to masa pyłu zatrzymanego przez filtr, przypadająca na jednostkę powierzchni filtracyjnej, przy której został osiągnięty stan końcowy filtra, podawana w [g/m2].

Strata ciśnienia podczas przepływu powietrza przez filtr (opór przepływu powietrza, spadek ciśnienia powietrza) jest to różnica ciśnienia statycznego przed i za filtrem.

Początkowy opór przepływu jest to spadek ciśnienia statycznego powietrza na niezapylonym filtrze przy nominalnym natężeniu przepływu powietrza.

Końcowy opór przepływu (górna wartość graniczna) jest to ustalona przez producenta filtra górna wartość oporu przepływu powietrza, po osiągnięciu której materiał filtracyjny powinien być wymieniony. Opory przepływu powietrza podawane są w [Pa].

Klasyfikacja 

Klasyfikacja filtrów powietrza oraz metody ich badań są omówione w normach [15÷19]: PN-EN 779:2005; PN-EN 1822-1:2001; PN-EN 1822- 2:2001; PN-EN 1822-3:2001; PN-EN 1822-4:2002; PN-EN 1822-5:2002. Podział filtrów powietrza na klasy jakości dokonywany jest na podstawie wielkości skuteczności filtracji (lub współczynnika przeskoku – w przypadku filtrów wysokoskutecznych) określanej przy użyciu odpowiedniej dla danej klasy filtrów metody pomiarowej oraz właściwego aerozolu testowego.

Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtra, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych. Na rys. 1. znajduje się przykład graficznej charakterystyki filtracyjnej, a na rys. 2. – przebieg skuteczności frakcyjnej dla filtrów o średniej skuteczności 35÷99,9%.

Wykres charakterystyka filtracyjna

Rys. 1. Charakterystyka filtracyjna filtra badanego z wykorzystaniem pyłu syntetycznego [1]; Źródło: archiwum autora

Frakcyjna skuteczność filtracji

Rys. 2. Frakcyjna skuteczność filtracji dla filtrów powietrza o średniej skuteczności 35÷99,9% [6]; Źródło: archiwum autora

Wybór metody pomiarowej służącej do określenia wielkości parametrów filtracyjnych zależy od rodzaju i przeznaczenia badanego materiału filtracyjnego (filtr wstępny, dokładny, wysokoskuteczny: HEPA – High Efficiency Particulate Air – standardowy filtr aerozoli koloidalnych o średniej i wysokiej skuteczności filtracji, ULPA – Ultra Low Penetration Air – filtr aerozoli koloidalnych, o bardzo wysokiej skuteczności filtracji).

Rodzaj i wielkość cząstek aerozolu testowego stosowanego podczas pomiarów są ściśle związane z przeznaczeniem badanego materiału filtracyjnego. Im dokładniejszy jest filtr, tym drobniejszy stosuje się aerozol [4].  W tabeli 1. zamieszczono zestawienie informacji dotyczących klas jakości filtrów powietrza, od klasy G1 do klasy U17.

Klasyfikacja filtrów powietrza

Tabela 1. Klasyfikacja filtrów powietrza według skuteczności filtracji zgodnie z normami [15, 16, 20]

Włókninowe materiały filtracyjne

Uzyskana skuteczność filtracji jest zależna w dużym stopniu od zastosowanego materiału filtracyjnego, a właściwości materiałów filtracyjnych są pochodną właściwości włókien, z których zostały wykonane. Materiały wykonane z włókien odpornych termicznie lub biologicznie zachowują te cechy, a tkaniny z włókien o dużej wytrzymałości mechanicznej są z reguły bardzo wytrzymałe, choć ta cecha zależy także od sposobu wykonania włókniny lub tkaniny filtracyjnej [8].

Obecnie do celów filtracji powietrza, w filtrach stosowanych w wentylacji i klimatyzacji komfortu, najczęściej wykorzystuje się włókniny wykonane z syntetycznych włókien poliestrowych, szklanych, poliuretanowych, naturalnych włókien lateksowych oraz papier filtracyjny wykonany z włókien syntetycznych lub włókien szklanych. Poniżej przedstawiono charakterystykę użytkową najczęściej stosowanych włókien poliestrowych oraz szklanych [4].

Włókna poliestrowe 

Szacuje się, że ponad połowa wytwarzanych obecnie materiałów filtracyjnych jest wykonywana ze stosunkowo tanich włókien poliestrowych. Włókna te mogą pracować w temperaturze do 130°C w gazach suchych i do 110°C w gazach wilgotnych. Są dość odporne na działanie rozcieńczonych kwasów i większości rozpuszczalników organicznych. Mogą być degradowane przez stężone kwasy: siarkowy, fluorowodorowy i karbolowy; mają dużą odporność na alkalia; są dodatkowo słabo higroskopijne [9].

Włókna szklane 

Materiały filtracyjne wykonane z włókien szklanych cechuje wysoka wytrzymałość termiczna. Znaczący spadek wytrzymałości występuje dopiero po przekroczeniu temperatury 315°C. Przy dłuższym działaniu ciepła dopuszczalna temperatura użytkowa wynosi ok. 260°C, natomiast w temp. 370°C włókna tracą ok. 50% swojej wytrzymałości. Włókna szklane nie palą się, natomiast w płomieniu żarzą się na czerwono, następnie topią się tworząc jasną kulkę nie wydzielając żadnego zapachu.  Włókna szklane nie absorbują wody i z tego powodu nie pęcznieją, jednak w środowisku wody występuje niewielki spadek wytrzymałości. Ujemną cechą włókien szklanych jest bardzo mała odporność na zginanie, dotyczy to zwłaszcza grubszych włókien. Stąd tendencja do wytwarzania włókien o mniejszej średnicy decydującej o wytrzymałości na dynamiczne i zmęczeniowe naprężenia. Są one bardzo sprężyste nawet po odkształceniu blisko punktu zerwania.

Włókna szklane, wytwarzane najczęściej ze szkła glinowo-borokrzemowego (z dodatkiem związków fluorowych), mogą być formowane w znacznym zakresie średnic (0,1÷100 µm). W zależności od średnicy włókien elementarnych w zakresie najmniejszych średnic rozróżnia się:

 •  włókna ultracienkie (poniżej 1 µm),
 •  włókna niskomikronowe (1÷3 µm),
 •  włókna normalne (4÷7 µm),
 •  rowing (9÷12 µm).

Cechuje je doskonała odporność na działanie rozpuszczalników organicznych oraz bardzo dobra odporność na działanie większości kwasów. Jedynie gazy zawierające HF, SiF4 i BF3, a także bezpośrednie działanie stężonych kwasów H2SO4 i HCl, gorącego H3PO4 oraz silnych zasad mogą spowodować uszkodzenie włókien szklanych. Włókna te mają bardzo dużą gęstość i dlatego wyroby z nich wytwarzane mają stosunkowo duży ciężar [5, 9].

Filtry węglowe 

Filtry węglowe stosowane w wentylacji i klimatyzacji mają za zadanie adsorpcję substancji gazowych znajdujących się w transportowanym i poddawanym uzdatnianiu powietrzu zewnętrznym.

Węgiel aktywny (aktywowany) jest to substancja składająca się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę). Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę masy (500÷2500 m2/g – dla porównania powierzchnia kortu tenisowego wynosi ok. 260 m2), dzięki czemu jest doskonałym adsorberem wielu związków chemicznych.

Wielka powierzchnia właściwa węgla aktywnego jest wynikiem istnienia wewnętrznej struktury porowatej odziedziczonej w dużym stopniu po wyjściowym materiale organicznym, a rozwiniętej w procesie wygrzewania w wysokiej pojedynczych przy ograniczonym dostępie powietrza. Większość porów to silnie adsorbujące mikropory oraz pełniące głównie rolę kanałów transportowych mezopory. Węgiel aktywny jest często modyfikowany (np. przez usunięcie popiołu lub impregnację związkami chemicznymi), aby zachowując swoje właściwości adsorpcyjne, mógł bardziej specyficznie pochłaniać określony składnik (np. metale ciężkie).

Znaczenie węgla podnosi fakt, że jest to substancja nietoksyczna (nawet przy spożyciu), tania w produkcji (otrzymywana np. z drewna jako węgiel drzewny oraz z wielu pojedynczych odpadów, np. z pestek śliwek), a jednocześnie łatwa do utylizacji po zużyciu (przez spalenie). Jeżeli adsorbowane były na przykład metale ciężkie, można je łatwo odzyskać z powstałego popiołu [22, 25].

Orientacyjnie można przyjmować, że 1 g węgla aktywnego, odpowiadający objętości ok. 2 cm3 ma powierzchnię wewnętrzną albo właściwą od 900 do 1200 m2 [22]. Własności adsorpcyjne węgla można wykorzystać optymalnie tylko wtedy, gdy są do siebie dopasowane: węgiel aktywowany, impregnacja i substancja, która ma być zaadsorbowana. Takich rodzajów gazów, jak: N2, O2, CO2, węgiel aktywowany nie może adsorbować, ponieważ występują one powszechnie i węgiel aktywowany już po wytworzeniu „nasyca się” ich molekułami. Zmiany stężenia tych gazów (przy przejściu przez węgiel aktywowany) nie zachodzą [22].

Do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych produkuje się pojedyncze komory albo wkłady do filtrów. Płyty z węgla aktywnego dla małych stężeń zapachów umieszcza się zygzakowato w filtrach komorowych albo kanałowych dla uzyskania powierzchni filtrującej przy małej powierzchni czołowej nawiewu. Czas kontaktu powietrza z materiałem filtrującym wynosi wówczas 0,08÷0,1 s.

Przy wyższych wymaganiach stosuje się ładunki węgla aktywnego mocowane hermetycznie na ramach nośnych za pomocą śrub. Stosuje się kombinacje z filtrem wstępnym. Filtry wstępne są zawsze pożądane, pomagają uniknąć zapchania filtra z węgla aktywnego pyłem i skrócenia przez to jego żywotności [22].

Obecnie, w celu zwiększenia skuteczności oczyszczania powietrza podczas przepływu przez filtr węglowy, w wyniku przedłużenia czasu oraz powierzchni kontaktu powietrza z węglem aktywnym, odchodzi się od stosowania filtrów płytowych, stosując filtry cylindryczne (tzw. patrony). Masa zanieczyszczeń zatrzymanych przez filtr węglowy może wynosić maksymalnie do 0,3÷0,6 kg/1 kg węgla aktywnego.

Proponuje się także umieszczenie filtrów węglowych w centralach z urządzeniami do odzysku ciepła. Ze względu na właściwości sorpcyjne węgla aktywnego, obecnie możliwe jest stosowanie wymiennika rotacyjnego nawet w instalacjach z bardzo dużą koncentracją substancji zapachowych w powietrzu. W wymienniku obrotowym tylko ok. 2% substancji zapachowych przenika ze strony powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego.

Umieszczając filtr węglowy po stronie tłocznej wentylatora nawiewnego eliminuje się występowanie zapachów w powietrzu nawiewanym oraz, co jest bardzo istotne, czas prawidłowej pracy tego filtra zostanie maksymalnie wydłużony (nawet do kilku lat). Zaletą stosowania filtra węglowego jest oczyszczenie powietrza zewnętrznego z zapachów pochodzących np. ze spalin samochodowych. Kolejną korzyścią z użycia filtra węglowego jest dodatkowe wytłumienie dźwięku (5 dB w paśmie 250 Hz) [2].

Literatura

 1. ANSI/ASHRAE 52.2 1999 Method of Testing General Ventilation Air cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size 52.2.
 2. BASIC Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, katalog produktów firmy Swegon.
 3. Charkowska A., Czystość przewodów wentylacyjnych – wpływ na efektywność działania instalacji i zdrowie człowieka, IX Konferencja „Efektywność Energetyczna urządzeń i instalacji”, Chłodnictwo&Klimatyzacja, Warszawa 2007.
 4. Charkowska A., Filtracja i filtry powietrza, Polski Instalator 7–8/2003.
 5. Charkowska A., Probabilistyczna ocena numerycznej skuteczności filtracji aerozolu w materiałach mikrowłóknistych o słabo zdeterminowanej strukturze, praca doktorska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa 1997.
 6. Ensor D.S., Hanley J.T., Sparks L.E., Particle-size-dependent efficiency of air cleaners. Washington D.C., IAQ 1991, Healthy Buildings/IAQ, 1991.
 7. Federal Standard 209e, Airborne Particulate Cleanliness Classes in Cleanrooms and Clean Zones, 1992.
 8. Juda J., Nowicki M., Urządzenia odpylające, PWN, Warszawa 1979.
 9. Kabsch P., Odpylanie i odpylacze, t. 1. Mechanika aerozoli i odpylanie suche, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992.
 10. Kubicki G., Filtracja i uzdatnianie powietrza w klimatyzatorach typu split, www.instalsystem.pl/document,, id,79101.html.
 11. Makles Z., Nanomateriały – nowe materiały, nowe zagrożenia, Bezpieczeństwo Pracy 2/2005. 
 12. Performance Criteria of Buildings for Health and Comfort, ISIAQ-CIB Task Group TG 42, Final Draft January, 2003.
 13. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
 14. PN-EN 13779:2005 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji (ang.).
 15. PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) Część 1: Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie.
 16. PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) Część 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek.
 17. PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) Część 3: Badanie płaskiego materiału filtracyjnego.
 18. PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) Część 4: Określanie przecieku filtru (metoda przeszukiwania).
 19. PN-EN 1822-5:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) Część 5: Określanie skuteczności filtru.
 20. PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określanie parametrów filtracyjnych.
 21. PN-EN ISO 14644-1:2005 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza. 
 22. Recknagel H., Sprenger E., Hönmann W., Schramek E.R., Poradnik Ogrzewanie + Klimatyzacja, EWFE, Gdańsk 1994.
 23. Ryńska J., Filtry w klimatyzacji, www.e-instalacje.pl. 
 24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 25. Węgiel aktywny: http://pl.wikipedia.org/wiki/ W%C4%99giel_aktywny

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy nawiewu pożarowego

Systemy nawiewu pożarowego Systemy nawiewu pożarowego

System oddymiania pożarowego składa się z dwóch zasadniczych elementów: urządzeń odbioru dymu oraz otworów lub urządzeń dostarczania powietrza zewnętrznego (kompensacyjnego). W poprzednich artykułach (RI...

System oddymiania pożarowego składa się z dwóch zasadniczych elementów: urządzeń odbioru dymu oraz otworów lub urządzeń dostarczania powietrza zewnętrznego (kompensacyjnego). W poprzednich artykułach (RI nr 10 i 11/2010) opisane zostały zasady wykorzystania w układach wentylacji pożarowej klap oddymiających i wentylatorów pożarowych. Przyszła zatem kolej na omówienie rozwiązań służących dostarczaniu powietrza kompensacyjnego, których zadaniem jest wypchnięcie powstającego podczas pożaru dymu ze strefy...

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

Grzegorz Gwiżdż CLIMAVER – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oprogramowanie wspomagające projektowanie

CLIMAVER – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oprogramowanie wspomagające projektowanie CLIMAVER – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Oprogramowanie wspomagające projektowanie

Rosnące wymagania stawiane przez projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych programom wspomagającym projektowanie wpływają na konieczność ich ciągłego udoskonalania, poprawiania funkcjonalności...

Rosnące wymagania stawiane przez projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych programom wspomagającym projektowanie wpływają na konieczność ich ciągłego udoskonalania, poprawiania funkcjonalności i wydajności.

Jerzy Kosieradzki Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Odzysk ciepła − możliwości i zasady Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych...

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych stosowanie recyrkulacji jest niemożliwe ze względu na występujące zanieczyszczenia powietrza i całe powietrze nawiewane pobierane jest z zewnątrz. Problem oszczędności energii cieplnej zużywanej przez urządzenia centralnego ogrzewania został częściowo rozwiązany poprzez zwiększenie izolacyjności...

dr inż. Kazimierz Wojtas Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2)

Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2) Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2)

Przy obliczeniach natężenia promieniowania padającego na ścianę o określonym nachyleniu i orientacji model przegrody przezroczystej wg ASHARAE zakłada, że natężenie promieniowania całkowitego jest sumą...

Przy obliczeniach natężenia promieniowania padającego na ścianę o określonym nachyleniu i orientacji model przegrody przezroczystej wg ASHARAE zakłada, że natężenie promieniowania całkowitego jest sumą promieniowania bezpośredniego rozproszonego pochodzącego od „nieboskłonu” oraz promieniowania rozproszonego odbitego od powierzchni ziemi.

Mitsubishi Heavy Industries LTD. Model Kanałowy HOTELOWY

Model Kanałowy HOTELOWY Model Kanałowy HOTELOWY

Jednostki kanałowe typu FDUH dedykowane są szczególnie dla rozwiązań hotelowych, pod względem trzech optymalnych zakresów mocy chłodniczych, jak i zalet technicznych. Bardzo cicha praca umozliwia komfortowy...

Jednostki kanałowe typu FDUH dedykowane są szczególnie dla rozwiązań hotelowych, pod względem trzech optymalnych zakresów mocy chłodniczych, jak i zalet technicznych. Bardzo cicha praca umozliwia komfortowy pobyt, pracę i odpoczynek  w hotelu. Urządzenia te charakteryzują się niewielkimi wymiarami, wysoką energooszczednością i niewielką wagą (tylko 20 kg).

dr inż. Anna Charkowska Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie...

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie ilości substancji zanieczyszczających atmosferę, takich jak tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki siarki.

dr inż. Anna Charkowska Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych...

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach ludzi dostarczała ona powietrze o oczekiwanej czystości pyłowej, gazowej oraz mikrobiologicznej. Kontynuacją działań projektanta powinna być regularna kontrola w trakcie eksploatacji instalacji, zarówno ze względu na jej prawidłowy stan techniczny, jak i higieniczny, a także ze względu...

Waldemar Joniec Przewody oddymiające

Przewody oddymiające Przewody oddymiające

Celem systemów odprowadzających dym jest wytworzenie nad podłogą warstwy wolnej od niego. Systemy grawitacyjne wykorzystują zjawisko unoszenia się dymu. Mechaniczne odprowadzanie dymu pełni te same funkcje...

Celem systemów odprowadzających dym jest wytworzenie nad podłogą warstwy wolnej od niego. Systemy grawitacyjne wykorzystują zjawisko unoszenia się dymu. Mechaniczne odprowadzanie dymu pełni te same funkcje co odprowadzanie naturalne. Zaletą oddymiania wymuszonego jest to, że pełna moc wolumetryczna jest dostępna natychmiast i może być użyta także wobec zimnego dymu. Jednak przepływ gazów spowodowany przez wentylatory zmniejsza się w miarę wzrostu temperatury tych gazów, dlatego tak ważna jest odporność...

dr inż. Edmund Nowakowski Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne

Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne

W artykule opisano problemy, które występują przy wyborze nazewnictwa elementów składowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Niejednoznaczne nazwy związane są prawdopodobnie z faktem tłumaczeń...

W artykule opisano problemy, które występują przy wyborze nazewnictwa elementów składowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Niejednoznaczne nazwy związane są prawdopodobnie z faktem tłumaczeń normy europejskiej EN 12792:2003 przez osoby nieznające słownictwa technicznego określonej branży wyrobów.

Materiały PR Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny...

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny system dystrybucji powietrza oraz wymiennik gruntowy.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Redakcja RI Izolacje cieplne przewodów

Izolacje cieplne przewodów Izolacje cieplne przewodów

Podejmując decyzję, jakiej izolacji cieplnej użyć, projektant powinien zastanowić się, czy zaproponowane przez niego rozwiązanie jest najlepsze pod względem technicznym. Nie bez znaczenia jest także cena....

Podejmując decyzję, jakiej izolacji cieplnej użyć, projektant powinien zastanowić się, czy zaproponowane przez niego rozwiązanie jest najlepsze pod względem technicznym. Nie bez znaczenia jest także cena. Jak postępować, by podjąć prawidłową decyzję?

mgr inż. Marcin Łuczak Triki automatyki

Triki automatyki Triki automatyki

W artykule scharakteryzowano rozwiązania zmierzające do optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów sterowania centralą wentylacyjną, czyli bez konieczności ponoszenia dodatkowych...

W artykule scharakteryzowano rozwiązania zmierzające do optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów sterowania centralą wentylacyjną, czyli bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na urządzenia.Więcej na str. 75 Rynku Instalacyjnego 9/2009

Piotr Cembala Sambud – komin „na raty”

Sambud – komin „na raty” Sambud – komin „na raty”

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

mgr inż. Krzysztof Drab Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie...

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie powietrza z odzyskiem ciepła do dalszej poprawy bilansu energetycznego.

dr inż. Anna Charkowska Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach...

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach „Rynku Instalacyjnego” zagadnień związanych z czystością i czyszczeniem instalacji. Przedstawione zostaną najnowsze informacje na ten temat, wynikające m.in. z pojawienia się w lipcu 2008 r. wersji roboczej normy europejskiej dotyczącej czystości instalacji.

mgr inż. Kamil Więcek Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089

Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089 Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089

W artykule zawarto wybrane fragmenty znowelizowanych wytycznych VDI 2089, szczególnie istotnych przy obliczeniach wentylacji w halach basenowych.

W artykule zawarto wybrane fragmenty znowelizowanych wytycznych VDI 2089, szczególnie istotnych przy obliczeniach wentylacji w halach basenowych.

dr inż. Edmund Nowakowski Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny...

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Rozpatrzmy ważniejsze z tych wymagań odnoszących się do instalacji sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji...

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W drugiej i ostatniej części opisano metody czyszczenia oraz rozwiązania dotyczące eksploatacji i konserwacji tych systemów. W artykule zachowano ciągłość numeracji rysunków oraz tabel.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają...

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają we wnętrzu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub są przenoszone do pomieszczeń. Osiadłe w instalacjach zanieczyszczenia stałe, namnażające się drobnoustroje świadczą o stanie higienicznym instalacji, który wpływa na czystość oraz jakość powietrza nawiewanego do wentylowanych lub klimatyzowanych...

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Tomasz Trusewicz Nasada kominowa - sposób na ciąg wsteczny

Nasada kominowa - sposób na ciąg wsteczny Nasada kominowa - sposób na ciąg wsteczny

Najczęstszym problemem w wentylacji naturalnej są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Ich skutkiem jest z reguły niewystarczająca wymiana powietrza w budynku, która powoduje zawilgocenia i pogorszenie...

Najczęstszym problemem w wentylacji naturalnej są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Ich skutkiem jest z reguły niewystarczająca wymiana powietrza w budynku, która powoduje zawilgocenia i pogorszenie jakości powietrza. Powodem jest osłabienie ciągu kominowego. Niejednokrotnie towarzyszy mu także odwracanie kierunku przepływu powietrza w kanałach wywiewnych. Zjawiskom tym skutecznie zapobiega zamontowanie nasady kominowej.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.) Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich...

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich długości oraz po narysowaniu podstawowego schematu ich przebiegu należy przemyśleć szczegóły rozwiązania instalacji. Dodatkowe informacje zamieszczone poniżej przydadzą się podczas tej fazy projektowania...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.