RynekInstalacyjny.pl

Koszty wentylacji i ogrzewania hal basenowych przy zastosowaniu central o różnych konstrukcjach

Analysis of running costs of ventilation and heating in indoor swimming pool halls using various constructions of air handling units

www.localfitness.com.au

www.localfitness.com.au

Na rynku central klimatyzacyjnych występują zasadniczo dwa rozwiązania technologiczne, różniące się stopniem złożoności konstrukcji oraz kosztami eksploatacji. Porównanie ich pod tym ostatnim względem pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, zastosowanie którego z nich jest bardziej opłacalne.

Zobacz także

Castorama Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać? Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią...

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią dodatkowe miejsce do pracy. Wybierz kolor, który lubisz, udekoruj meble miękkimi poduszkami i ciesz się niepowtarzalnym charakterem Twojego ogrodu, który docenią goście.

ebm-papst Polska Sp. z.o.o., Jacek Skotak Wentylatory typu „Plug Fans”

Wentylatory typu „Plug Fans” Wentylatory typu „Plug Fans”

Nowe wentylatory typu „Plug Fans” firmy ebm-papst zostały specjalnie zaprojektowane tak, by spełnić wymagania nowoczesnych central wentylacyjnych, ale mogą być także używane tam, gdzie wymagane są: wysoka...

Nowe wentylatory typu „Plug Fans” firmy ebm-papst zostały specjalnie zaprojektowane tak, by spełnić wymagania nowoczesnych central wentylacyjnych, ale mogą być także używane tam, gdzie wymagane są: wysoka sprawność, wydajność, możliwość sprostania dużym oporom przepływu, kompaktowa konstrukcja i płynna regulacja prędkości.

dr inż. Florian Piechurski, mgr inż. Paulina Madej Ocena jakości wody w różnych nieckach basenowych po przeprowadzonej modernizacji systemów jej oczyszczania

Ocena jakości wody w różnych nieckach basenowych po przeprowadzonej modernizacji systemów jej oczyszczania Ocena jakości wody w różnych nieckach basenowych po przeprowadzonej modernizacji systemów jej oczyszczania

W Polsce działa kilkaset basenów z różnymi technologiami uzdatniania wody i niektóre z nich wymagają modernizacji. Zapewnienie wymaganej jakości wody basenowej w nieckach o różnym przeznaczeniu wymaga...

W Polsce działa kilkaset basenów z różnymi technologiami uzdatniania wody i niektóre z nich wymagają modernizacji. Zapewnienie wymaganej jakości wody basenowej w nieckach o różnym przeznaczeniu wymaga m.in. dobrania do nich odpowiednich technologii, tak aby nie przekraczać dozwolonych poziomów chloru i chloroformu w wodzie, a jednocześnie zapewnić czystość mikrobiologiczną. Badania jakości wody przeprowadzone parę lat po modernizacji wskazują na właściwy dobór technologii i poprawną eksploatację...

Pierwsza grupa central klimatyzacyjnych do procesu osuszania hali basenowej wykorzystuje wyłącznie powietrze zewnętrzne. Centrale te wyposażone są w układ odzysku ciepła w formie przeponowych wymienników ciepła (wymienniki krzyżowe, przeciwprądowe, wielostopniowe) lub wymienników z czynnikiem pośredniczącym (rurki ciepła, układy glikolowe).

Odzysk ciepła odbywa się pasywnie – oznacza to, że zużycie energii elektrycznej przez centrale w procesie odzysku ciepła jest względnie małe i ogranicza się głównie do pokonania przez wentylatory oporów przepływu powietrza przez wymiennik ciepła i inne podzespoły. Odzysk ciepła jest ograniczony i nie może przekroczyć 100%.

Druga grupa central wyposażona jest nie tylko w pasywny odzysk ciepła w oparciu o przeponowe lub pośredniczące wymienniki ciepła, ale także w aktywny odzysk w formie pompy ciepła. Pompa ciepła pełni podwójną funkcję – pozwala na silne schłodzenie powietrza usuwanego z budynku, zatem zwiększa odzysk ciepła, a w określonych sytuacjach (na przykład w nocy) umożliwia też osuszanie hali basenowej w recyrkulacji, całkowicie eliminując występowanie wentylacyjnych strat ciepła.

Współczynnik efektywności energetycznej takiej centrali może przekroczyć 100%, przy czym wiąże się to z dostarczeniem dodatkowej znacznej ilości energii elektrycznej do napędu sprężarki.

Porównując te dwie grupy central klimatyzacyjnych, intuicyjnie zakłada się, że centrale wyposażone w aktywny odzysk ciepła powinny być bardziej energooszczędne niż centrale z odzyskiem pasywnym.

W zasadzie należy się zgodzić ze stwierdzeniem, że centrala klimatyzacyjna wysokiej klasy wyposażona w pompę ciepła powinna zapewnić najniższe koszty eksploatacji. Jeśli jednak zastosowana pompa ma niską efektywność energetyczną, a stosunek ceny energii elektrycznej do kosztów ciepła jest odpowiednio wysoki, okazuje się, że stosowanie takiej centrali przestaje być opłacalne w porównaniu z wersją wyposażoną w pasywny odzysk ciepła.

Niniejsza analiza ma na celu określenie orientacyjnych jednostkowych kosztów eksploatacji wentylacji i ogrzewania hali basenowej przy wykorzystaniu central klimatyzacyjnych z pasywnym oraz aktywnym i pasywnym odzyskiem ciepła, a także określenie warunków opłacalności stosowania obydwu rozwiązań.

Opis modelu badawczego

Dla celów uproszczonej analizy kosztów eksploatacji przyjęto model krytej pływalni o następujących parametrach:

  • niecka basenowa: 25×12,5 m,
  • temperatura wody basenowej: 28°C,
  • parametry powietrza w hali basenowej: 30°/54% (14,3 g/kg), przy czym parametry w okresie letnim ulegają zmianie, zgodnie z zapisami normy VDI 2089 [1],
  • obliczeniowe straty ciepła hali basenowej w zimie wynoszą 75 kW i zmniejszają się proporcjonalnie do wzrostu temperatury powietrza zewnętrznego, a przy temperaturze zewnętrznej równej 30°C ustają zupełnie ze względu na brak różnicy temperatur,
  • zyski wilgoci obliczone zgodnie z VDI 2089 i z uwzględnieniem rzeczywistego obciążenia hali basenowej wynoszą 72 kg/h w trybie basenowym i 24 kg/h w trybie spoczynkowym,
  • koszt energii elektrycznej: 0,60 zł/kWh,
  • koszt ciepła technologicznego przyjęto na dwóch poziomach: 0,2 zł/kWh = 55,6 zł/GJ (ciepło trzykrotnie tańsze od energii elektrycznej) oraz 0,15 zł/kWh = 41,6 zł/GJ (ciepło czterokrotnie tańsze od energii elektrycznej),
  • częstotliwość występowania stanów pogody przyjęto na podstawie DIN 4710 [2] jak dla niemieckiej Ratyzbony (parametry statystyczne klimatu zbliżone do Warszawy [3]).

W analizie posłużono się normą DIN 4710 z braku dokładnych danych klimatycznych dla miast polskich ujętych w łatwo dostępnych normatywach. Przykładowo norma PN-76/B­‑03420 podaje jedynie wartości obliczeniowe temperatur powietrza zewnętrznego dla zimy i lata, bez podania częstotliwości występowania danych temperatur oraz wartości średnich.

Norma DIN 4710 podaje tabele zawierające korelacje temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego dla wielu niemieckich miast. Wartości tam zawarte uśrednione zostały w okresach 6-minutowych. Norma udostępnia dane pogodowe dla okresu 24-godzinnego (zsumowane parametry dla dnia 7.00–18.00 i nocy 18.00–7.00) oraz oddzielnie dla dnia (7.00–18.00).

Taki podział ułatwia kalkulacje energetyczne dla obiektów klimatyzowanych (biur, basenów i innych), w których następuje rozróżnienie funkcjonalne okresu dziennego (obiekt użytkowany) i nocnego (nieużytkowany).

Opis centrali klimatyzacyjnej z pasywnym odzyskiem ciepła (wariant 1)

W wariancie 1 centrala klimatyzacyjna z pasywnym odzyskiem ciepła ma następujące parametry:

  • centrala klimatyzacyjna wyposażona w układ odzysku ciepła z przeciwprądowym płytowym wymiennikiem ciepła o średniorocznej sprawności ponad 90%,
  • nominalny przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego: 15 000 m3/h,
  • zmienny udział powietrza zewnętrznego w zależności od zawartości wilgoci w powietrzu zewnętrznym,
  • spręż dyspozycyjny central: króciec nawiewny 300 Pa, króciec wywiewny 300 Pa, króciec powietrza zewnętrznego 100 Pa, króciec powietrza usuwanego 100 Pa (dla uproszczenia przyjęto, że opory przepływu przez kanały nie zmniejszają się pomimo zmiennego stopnia recyrkulacji powietrza),
  • w trybie spoczynkowym wentylatory w centralach pracują na obniżonych obrotach, co redukuje zużycie energii elektrycznej o 50%,
  • kalkulacje przeprowadzono na podstawie obliczeń z serwera Menerga Designer [4] dla uśrednionych warunków pogodowych dla temperatury: –20°, –15, –10, –5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 i 30°C. Liczbę godzin występowania danej temperatury uśredniono tak, że powyżej podane temperatury stanowią środki poszczególnych zakresów.

Opis centrali klimatyzacyjnej z aktywnym i pasywnym odzyskiem ciepła (wariant 2)

W wariancie 2 centrala klimatyzacyjna z aktywnym i pasywnym odzyskiem ciepła ma następujące parametry:

  • centrala klimatyzacyjna wyposażona w układ odzysku ciepła z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności średniorocznej ok. 70% i pompą ciepła o średniorocznym współczynniku COP powyżej 6,
  • nominalny przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego: 15 000 m3/h,
  • zmienny udział powietrza zewnętrznego w zależności od zawartości wilgoci w powietrzu zewnętrznym,
  • pompa ciepła wykorzystywana zarówno w funkcji zwiększania odzysku ciepła z powietrza usuwanego, jak i w funkcji osuszania w recyrkulacji,
  • intensywność działania pompy maleje wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej, a przy 30°C ustaje zupełnie,
  • spręż dyspozycyjny central: króciec nawiewny 300 Pa, króciec wywiewny 300 Pa, króciec powietrza zewnętrznego 100 Pa, króciec powietrza usuwanego 100 Pa (dla uproszczenia przyjęto, że opory przepływu przez kanały nie zmniejszają się pomimo zmiennego stopnia recyrkulacji powietrza),
  • gdy nastawy temperatury i wilgotności są utrzymane, wentylatory w centralach pracują na obniżonych obrotach, co redukuje ich zużycie energii elektrycznej o 50%,
  • kalkulacje przeprowadzono na podstawie obliczeń z serwera Menerga Designer dla uśrednionych warunków pogodowych dla temperatury: –20, –15, –10, –5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 i 30°C. Liczbę godzin występowania danej temperatury uśredniono tak, że powyżej podane temperatury stanowią środki poszczególnych zakresów.

Analiza kosztów eksploatacji

Wykorzystując powyżej przedstawione dane wejściowe uzyskano wyniki obliczeń dla dwóch alternatywnych poziomów cen ciepła i energii elektrycznej. Przy założeniu, że energia elektryczna kosztuje 0,6 zł/kWh i jest trzykrotnie droższa od ciepła (0,2 zł/kWh), obliczono jednostkowe godzinowe koszty eksploatacji wentylacji i ogrzewania hali basenowej w zależności od zmiennej temperatury zewnętrznej. Wyniki przedstawiono na rys. 4 i 5.

Jednostkowy godzinowy koszt dostarczenia powietrza nawiewanego

Rys. 4. Jednostkowy godzinowy koszt dostarczenia powietrza nawiewanego o temperaturze 30⁰C przy danej temperaturze zewnętrznej dla wariantu 1 i wariantu 2; energia elektryczna 0,6 zł/kWh, ciepło 0,2 zł/kWh

Jednostkowy godzinowy koszt eksploatacji wentylacji i ogrzewania

Rys. 5. Jednostkowy godzinowy koszt eksploatacji wentylacji i ogrzewania hali basenowej przy danej temperaturze zewnętrznej dla wariantu 1 i wariantu 2; energia elektryczna 0,6 zł/kWh, ciepło 0,2 zł/kWh


Źródło: Menerga


 

Alternatywnie przyjęto założenie, że energia elektryczna kosztuje 0,6 zł/kWh i jest czterokrotnie droższa od ciepła (0,15 zł/kWh). Obliczono jednostkowe godzinowe koszty eksploatacji wentylacji i ogrzewania hali basenowej w zależności od zmiennej temperatury zewnętrznej. Wyniki przedstawiono na rys. 6 i 7.

 Jednostkowy godzinowy koszt dostarczenia powietrza nawiewanego

Rys. 6. Jednostkowy godzinowy koszt dostarczenia powietrza nawiewanego o temperaturze 30⁰C przy danej temperaturze zewnętrznej dla wariantu 1 i wariantu 2; energia elektryczna 0,6 zł/kWh, cieło 0,15 zł/kWh

Jednostkowy godzinowy koszt dostarczenia powietrza nawiewanego

Rys. 7. Jednostkowy godzinowy koszt dostarczenia powietrza nawiewanego o temperaturze 30⁰C przy danej temperaturze zewnętrznej dla wariantu 1 i wariantu 2; energia elektryczna 0,6 zł/kWh, ciepło 0,15 zł/kWh

Wnioski

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że ogólne roczne koszty wentylacji i ogrzewania hali basenowej w wariantach 1 i 2 różnią się przy przyjętych założeniach zaledwie o kilka procent.

Podstawiając różne dane wejściowe, stwierdzono, że wraz ze spadkiem ceny ciepła przy stałej cenie energii elektrycznej opłacalność zastosowania centrali klimatyzacyjnej z pompą ciepła maleje. Z kolei przy zwiększeniu ceny ciepła i niezmiennym koszcie energii elektrycznej zastosowanie pompy ciepła staje się coraz bardziej opłacalne.

Centrala klimatyzacyjna z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła (wariant 1) charakteryzuje się względnie dużym zapotrzebowaniem na energię, co wpływa na koszty eksploatacji. Jej zaletą jest mniejsza liczba elementów ruchomych i prostsza zasada działania, co przekłada się na żywotność instalacji, a także koszty konserwacji i serwisu.

Centrala klimatyzacyjna z wymiennikiem krzyżowym i pompą ciepła (wariant 2) zużywa za to znaczne ilości energii elektrycznej, kompensując to minimalnym zużyciem ciepła. Z tego jednak powodu koszty eksploatacji tej centrali są bardziej uzależnione od wzrostu ceny energii elektrycznej. Zastosowanie sprężarkowego układu chłodniczego wymusza wyższe koszty obsługi bieżącej. Konieczne jest okresowe sprawdzenie szczelności, a żywotność sprężarek jest wprawdzie coraz dłuższa, ale ograniczona.

Należy też podkreślić, że pompa ciepła jest składnikiem centrali działającym okresowo, tylko wówczas, gdy konieczne jest obniżenie wilgotności powietrza oraz dostarczenie odpowiednio wysokiej mocy grzewczej. Oznacza to, że czas działania układu sprężarkowego w rzeczywistych warunkach może być krótszy, choćby z powodu mniejszego zapotrzebowania na osuszanie lub ciepło.

W analizie posłużono się wynikami obliczeń dotyczących centrali klimatyzacyjnej o wysokim współczynniku COP. Podobna analiza przeprowadzona dla centrali klimatyzacyjnej z pompą ciepła o niższym COP wykazałaby, że jej zastosowanie staje się nieopłacalne w porównaniu z wysokosprawnym, 90-proc. pasywnym odzyskiem ciepła.

Artykuł powstał na podstawie referatu wygłoszonego podczas IX Sympozjum Naukowo-Technicznego „Instalacje basenowe”, Zakopane 2013

Literatura

 1. VDI 2089:01-2010 Blatt 1. Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern. Hallenbäder.
 2. DIN 4710:11-1982 Dane meteorologiczne do obliczania zużycia energii.
 3.  Więcek K., Analiza rozwiązań energooszczędnych wentylacji basenów publicznych, praca dyplomowa, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 4. www.menerga.com/designer.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • kp_priv kp_priv, 26.09.2016r., 17:48:56 Czy w obliczeniach uwzględniono zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymienników krzyżowego i przeciwprądowego?

Powiązane

inż. Natalia Wysocka, dr inż. Piotr Michalak, dr Stanisław Grygierczyk Wybrane aspekty eksploatacyjne systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku niskoenergetycznym

Wybrane aspekty eksploatacyjne systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku niskoenergetycznym Wybrane aspekty eksploatacyjne systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku niskoenergetycznym

Kontrolowane zmiany wartości strumieni powietrza wentylacyjnego pozwalają na zmniejszenie strat ciepła w okresie zimowym. W rejonach występowania niskiej emisji wentylacja mechaniczna pełni też istotną...

Kontrolowane zmiany wartości strumieni powietrza wentylacyjnego pozwalają na zmniejszenie strat ciepła w okresie zimowym. W rejonach występowania niskiej emisji wentylacja mechaniczna pełni też istotną funkcję w oczyszczaniu powietrza wewnętrznego zanieczyszczonego pyłami.

mgr inż. Mikołaj Matuszczak Ograniczenie zapotrzebowania na energię do wentylacji pomieszczeń handlowych centralnymi strefowymi urządzeniami wentylacyjnymi

Ograniczenie zapotrzebowania na energię do wentylacji pomieszczeń handlowych centralnymi strefowymi urządzeniami wentylacyjnymi Ograniczenie zapotrzebowania na energię do wentylacji pomieszczeń handlowych centralnymi strefowymi urządzeniami wentylacyjnymi

Zastosowanie w wentylacji pomieszczeń handlowo-usługowych wysokosprawnych urządzeń do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego oraz zaprojektowanie układu z regulacją jakościowo-ilościową może w dużym stopniu...

Zastosowanie w wentylacji pomieszczeń handlowo-usługowych wysokosprawnych urządzeń do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego oraz zaprojektowanie układu z regulacją jakościowo-ilościową może w dużym stopniu ograniczyć moce maksymalne takich urządzeń jak nagrzewnica lub chłodnica, a także zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do uzdatniania i transportu powietrza w cyklu całorocznym. Kolejne oszczędności to ograniczenie czasu działania nagrzewnic strefowych i kosztów serwisowo-remontowych, np. związanych...

Joanna Ryńska Centrale wentylacyjne - technologie i wymagania

Centrale wentylacyjne - technologie i wymagania Centrale wentylacyjne - technologie i wymagania

Zmiany konstrukcyjne i kierunki rozwoju central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dyktowane są przede wszystkim względami energooszczędności. Te z kolei wymuszane są nie tylko przez oczekiwania inwestorów,...

Zmiany konstrukcyjne i kierunki rozwoju central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dyktowane są przede wszystkim względami energooszczędności. Te z kolei wymuszane są nie tylko przez oczekiwania inwestorów, ale i wymagania prawne.

dr hab. inż. Dariusz Obracaj, dr inż. Marek Korzec, mgr inż. Sebastian Sas Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oraz jego wpływ na projektowane wydajności urządzeń na przykładzie chłodnicy powietrza

Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oraz jego wpływ na projektowane wydajności urządzeń na przykładzie chłodnicy powietrza Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oraz jego wpływ na projektowane wydajności urządzeń na przykładzie chłodnicy powietrza

W klimatyzacji komfortu, realizowanej np. w obiektach muzealnych i archiwach, bardzo ważne jest utrzymanie stałych parametrów wilgotności i temperatury powietrza. Istotnym czynnikiem w tym aspekcie, szczególnie...

W klimatyzacji komfortu, realizowanej np. w obiektach muzealnych i archiwach, bardzo ważne jest utrzymanie stałych parametrów wilgotności i temperatury powietrza. Istotnym czynnikiem w tym aspekcie, szczególnie w okresie letnim oraz przejściowym, jest praca chłodnicy powietrza. Jej dobór warto poprzedzić analizą porównawczą zapotrzebowania na moc chłodniczą według danych normowych oraz danych z najbliższej stacji meteorologicznej.

Paweł Bocian Właściwa wentylacja hali basenowej

Właściwa wentylacja hali basenowej Właściwa wentylacja hali basenowej

Podajemy zasady projektowania i doboru, kluczowe zagadnienia, dostępne rozwiązania dotyczące projektowania odpowiedniej wentylacji hal pływalni.

Podajemy zasady projektowania i doboru, kluczowe zagadnienia, dostępne rozwiązania dotyczące projektowania odpowiedniej wentylacji hal pływalni.

mgr inż. Katarzyna Rybka Odzysk ciepła z wentylacji – luksus czy konieczność

Odzysk ciepła z wentylacji – luksus czy konieczność Odzysk ciepła z wentylacji – luksus czy konieczność

Nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania energooszczędnych rozwiązań ogrzewania, wentylacji, a także chłodzenia. Odzysk ciepła w systemach wentylacji...

Nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania energooszczędnych rozwiązań ogrzewania, wentylacji, a także chłodzenia. Odzysk ciepła w systemach wentylacji mechanicznej jest obecnie praktycznie niezbędny, a wymagania w tym zakresie będą coraz wyższe.

Redakcja RI Nowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Nowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Nowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Wentylacja nowoczesnych budynków wymaga zastosowania obecnie wysoce energooszczędnych urządzeń. Wiele zależy od centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, która jest sercem systemu.

Wentylacja nowoczesnych budynków wymaga zastosowania obecnie wysoce energooszczędnych urządzeń. Wiele zależy od centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, która jest sercem systemu.

Redakcja RI Rekuperatory - wskazówki do projektowania wentylacji mechanicznej

Rekuperatory - wskazówki do projektowania wentylacji mechanicznej Rekuperatory - wskazówki do projektowania wentylacji mechanicznej

Rekuperator to w uproszczeniu centrala wentylacyjna wyposażona w wymiennik ciepła – przeciwprądowy, krzyżowy lub obrotowy. Urządzenie pozwala na wykorzystanie ciepła zawartego w zużytym powietrzu do ogrzania...

Rekuperator to w uproszczeniu centrala wentylacyjna wyposażona w wymiennik ciepła – przeciwprądowy, krzyżowy lub obrotowy. Urządzenie pozwala na wykorzystanie ciepła zawartego w zużytym powietrzu do ogrzania nawiewanego, świeżego powietrza.

Paweł Bocian Dyrektywa Ekoprojekt w skrócie

Dyrektywa Ekoprojekt w skrócie Dyrektywa Ekoprojekt w skrócie

Krótki przewodnik dla projektanta, wykonawcy i inwestora. Prezentujemy najważniejsze zmiany w przepisach, nową klasyfikację urządzeń oraz to, na co warto zwrócić uwagę.

Krótki przewodnik dla projektanta, wykonawcy i inwestora. Prezentujemy najważniejsze zmiany w przepisach, nową klasyfikację urządzeń oraz to, na co warto zwrócić uwagę.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, mgr inż. Klaudia Baworska, mgr inż. Agnieszka Falkowska Porównanie dwóch systemów wentylacji dla małego banku

Porównanie dwóch systemów wentylacji dla małego banku Porównanie dwóch systemów wentylacji dla małego banku

W opisywanym budynku wentylacja grawitacyjna nie spełniała swojej funkcji – ilość dwutlenku węgla i wilgotność nie mieściły się w wartościach normatywnych. Analizie poddano inwestycję w nowy system wentylacji...

W opisywanym budynku wentylacja grawitacyjna nie spełniała swojej funkcji – ilość dwutlenku węgla i wilgotność nie mieściły się w wartościach normatywnych. Analizie poddano inwestycję w nowy system wentylacji i porównano dwa rozwiązania: z zastosowaniem centrali wentylacyjnej oraz centrali wentylacyjno‑klimatyzacyjnej.

dr inż. Jarosław Müller Wymienniki gruntowe pod budynkiem

Wymienniki gruntowe pod budynkiem Wymienniki gruntowe pod budynkiem

Grunt jako źródło energii dla systemu wentylacyjnego to dobre rozwiązanie, jednak stosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła wymaga każdorazowo dokładnej analizy energetycznej i ekonomicznej projektowanej...

Grunt jako źródło energii dla systemu wentylacyjnego to dobre rozwiązanie, jednak stosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła wymaga każdorazowo dokładnej analizy energetycznej i ekonomicznej projektowanej instalacji. Lokalizowanie wymienników gruntowych pod budynkiem to najmniej korzystny wariant.

dr inż. Andrzej Jedlikowski, mgr inż. Demis Pandelidis, dr Michał Karpuk Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła – cz. 2

Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła – cz. 2 Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła – cz. 2

Na powstawanie szronu w kanałach powietrza wywiewanego rekuperacyjnych wymienników ciepła wpływa wiele czynników, m.in. temperatura i wilgotność powietrza nawiewanego oraz sprawność wymiennika. By-pass...

Na powstawanie szronu w kanałach powietrza wywiewanego rekuperacyjnych wymienników ciepła wpływa wiele czynników, m.in. temperatura i wilgotność powietrza nawiewanego oraz sprawność wymiennika. By-pass nie zawsze jest skutecznym zabezpieczeniem – konieczne bywa zastosowanie nagrzewnicy wstępnej. Uzasadnione może też być zastosowanie wymiennika o niższej sprawności w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych systemu poprzez redukcję mocy nagrzewnicy wstępnej.

Redakcja RI Co warto wiedzieć o efektywności energetycznej?

Co warto wiedzieć o efektywności energetycznej? Co warto wiedzieć o efektywności energetycznej?

Na efektywność energetyczną budynków składa się wiele elementów, które jako całokształt wpływają na wartość rynkową tego obiektu. To ile będziemy musieli zapłacić za użytkowanie obiektu zależyw dużej...

Na efektywność energetyczną budynków składa się wiele elementów, które jako całokształt wpływają na wartość rynkową tego obiektu. To ile będziemy musieli zapłacić za użytkowanie obiektu zależyw dużej mierze od zastosowanych w nim energooszczędnych rozwiązań. Zaostrzające się dynamicznie wymagania dotyczące energooszczędności budynku jako całości, ale także odrębnych urządzeń funkcjonujących w instalacjach ogrzewania i wentylacji wymuszają na projektantach poszukiwanie nowych metod na ograniczenie...

dr inż. Andrzej Jedlikowski, mgr inż. Demis Pandelidis, dr Michał Karpuk Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła

Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła

Rosnące ceny paliw i regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska skłaniają do wdrażania rozwiązań energooszczędnych we wszystkich sektorach gospodarki. Prowadzone są także działania mające na celu poprawę...

Rosnące ceny paliw i regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska skłaniają do wdrażania rozwiązań energooszczędnych we wszystkich sektorach gospodarki. Prowadzone są także działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania układów wentylacji i klimatyzacji, które zużywają duże ilości energii elektrycznej i ciepła w sektorze budownictwa, w tym przy cieplno-wilgotnościowej obróbce powietrza w centralach wentylacyjnych. Zużycie energii można obniżyć poprzez instalowanie wymienników do odzysku...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

Igor Sikończyk Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających...

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania.

dr inż. Jarosław Müller Wentylacja basenu – czy warto stosować centrale bez pompy ciepła?

Wentylacja basenu – czy warto stosować centrale bez pompy ciepła? Wentylacja basenu – czy warto stosować centrale bez pompy ciepła?

Instalacja wentylacji basenu ma zapewnić założone warunki cieplno-wilgotnościowe w hali poprzez nawiew odpowiednio przygotowanego powietrza.

Instalacja wentylacji basenu ma zapewnić założone warunki cieplno-wilgotnościowe w hali poprzez nawiew odpowiednio przygotowanego powietrza.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Agnieszka Zając Eksploatacja central wentylacyjnych a dotacje dla domów energooszczędnych

Eksploatacja central wentylacyjnych a dotacje dla domów energooszczędnych Eksploatacja central wentylacyjnych a dotacje dla domów energooszczędnych

Budownictwo energooszczędne i pasywne to obecnie jeden z najgłośniejszych i najbardziej spornych tematów w branży budowlanej i instalacyjnej. Planowana zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,...

Budownictwo energooszczędne i pasywne to obecnie jeden z najgłośniejszych i najbardziej spornych tematów w branży budowlanej i instalacyjnej. Planowana zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz system dotacji dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego spowodowały, że producenci prześcigają się wręcz w doskonaleniu swoich wyrobów. Również wśród inwestorów możliwość otrzymania dodatkowych funduszy na budowę domu jedno- bądź wielorodzinnego...

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja fasadowa

Wentylacja fasadowa Wentylacja fasadowa

We współczesnej architekturze dominują budynki z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Zgodnie z wymaganiami prawnymi muszą to być obiekty energooszczędne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych...

We współczesnej architekturze dominują budynki z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Zgodnie z wymaganiami prawnymi muszą to być obiekty energooszczędne, w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uzyskuje się wysoki komfort cieplny przy niskim zużyciu energii. Wymóg ograniczenia zużycia energii dotyczy także instalacji wentylacyjnych budynków, w tym wentylacji i klimatyzacji. Ze względu na konieczność wymiany powietrza wewnętrznego na świeże niezbędne jest zapewnienie sprawnej...

Jakub Jankowski Zamarzanie central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Zamarzanie central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Zamarzanie central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Podczas zimy miewamy do czynienia z bardzo niskimi temperaturami powietrza zewnętrznego, dochodzącymi nawet do –25°C. Tak niskie temperatury do dobry sprawdzian poprawności doboru i dokładności montażu...

Podczas zimy miewamy do czynienia z bardzo niskimi temperaturami powietrza zewnętrznego, dochodzącymi nawet do –25°C. Tak niskie temperatury do dobry sprawdzian poprawności doboru i dokładności montażu instalacji wentylacyjnych.

Waldemar Joniec Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przed każdym projektantem i inwestorem stoi zadanie jednoczesnego zminimalizowania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W większości wypadków te cele wykluczają się nawzajem, gdyż rozwiązanie tanie...

Przed każdym projektantem i inwestorem stoi zadanie jednoczesnego zminimalizowania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W większości wypadków te cele wykluczają się nawzajem, gdyż rozwiązanie tanie w inwestycji okazuje się przeważnie drogie w eksploatacji. Wybór powinien być zatem poprzedzony wnikliwą analizą, w której nie można pomijać konkretnych uwarunkowań danego obiektu i zakładanego okresu użytkowania urządzeń oraz instalacji, a także potencjalnej możliwości jej rozbudowy lub przyszłej...

Maciej Kosowski Kominek w domu z rekuperatorem

Kominek w domu z rekuperatorem Kominek w domu z rekuperatorem

„Energooszczędność przede wszystkim” – jest to hasło coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Tanim, dodatkowym źródłem ciepła jest kominek, a znaczne obniżenie kosztów ogrzewania można...

„Energooszczędność przede wszystkim” – jest to hasło coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Tanim, dodatkowym źródłem ciepła jest kominek, a znaczne obniżenie kosztów ogrzewania można uzyskać dzięki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ale jak pogodzić obie te instalacje tak, aby ich użytkowanie nie stanowiło problemu?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.