RynekInstalacyjny.pl

Wyznaczanie i sprawdzanie deklarowanego współczynnika przewodzenia cieplnego wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Determination and verification of declared thermal conductivity of thermal insulation products for building equipment and industrial installations

W artykule omówiono sposoby wyznaczania krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła dla wyrobów służących do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
Fot. Paroc

W artykule omówiono sposoby wyznaczania krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła dla wyrobów służących do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych


Fot. Paroc

Wraz z rosnącymi wymaganiami wobec efektywności energetycznej budynków i instalacji technicznych i przemysłowych rośnie znaczenie jakości wyrobów do izolacji cieplnej. W przypadku inwestycji termomodernizacyjnych zasadna jest analiza parametrów cieplnych tych wyrobów, w tym służących do izolacji wysokotemperaturowych, w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z deklarowanymi właściwościami i zapewniają opłacalność prowadzonych prac.

Zobacz także

Armacell Poland Sp. z o.o. Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania...

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania przeznaczone zarówno do wnętrz mieszkalnych, jak i biurowych. Co więcej, skuteczna bariera od niechcianych dźwięków może mieć grubość jedynie jednego milimetra.

merXu Conrad Electronic na merXu

Conrad Electronic na merXu Conrad Electronic na merXu

Platforma merXu, skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, umożliwi firmom poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel...

Platforma merXu, skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, umożliwi firmom poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel materiałami budowlanymi.

merXu Kupuj narzędzia na merXu

Kupuj narzędzia na merXu Kupuj narzędzia na merXu

Drobne prace w domu i ogrodzie wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi - młotków, śrubokrętów, wkrętaków, szczypiec, pił, sekatorów, nożyc czy różnego rodzaju kluczy. Zarówno profesjonalistom, jak...

Drobne prace w domu i ogrodzie wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi - młotków, śrubokrętów, wkrętaków, szczypiec, pił, sekatorów, nożyc czy różnego rodzaju kluczy. Zarówno profesjonalistom, jak i majsterkowiczom przydają się również akcesoria takie jak: latarka, poziomnica czy miarka.

W artykule:

• Wyznaczanie i weryfikacja krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła
• Sprawdzanie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła
• Prawidłowe wyznaczenie krzywej deklarowa­nego współczynnika przewodzenia ciepła

Opisane w artykule działania generalnie dotyczą producenta bądź upoważnionego przedstawiciela wprowadzającego wyrób do obrotu i zapewniającego stałość jego właściwości użytkowych. 

W przypadku odbiorców wyrobu dostępnego na rynku czy też projektantów określających potencjalne oszczędności inwestycji termomodernizacyjnej sprawdzenie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła jest w praktyce ograniczone do wykonania badań wyrobu w odpowiednio wyposażonym laboratorium lub analizy i potwierdzenia deklaracji własności cieplnych wyrobu na podstawie dostępnych informacji od producenta. Informacje te to przede wszystkim deklaracja właściwości użytkowych oraz raporty i sprawozdania z badań udostępniane przez producentów na firmowych stronach internetowych (dostępność powyższych danych jest, zdaniem autorów, dobrą praktyką). 

Jeśli wyniki pomiarowe zostały udostępnione, ich analiza pozwoli ocenić, czy deklarowane parametry są opracowane z wykorzystaniem poprawki statystycznej/bezpieczeństwa (więcej – w dalszej części artykułu), czy też bez uwzględnienia zagrożeń związanych np. z niejednorodnością produkcji. Z analizy informacji prezentowanych przez producentów wynika, że pewna ich część traktuje zmierzone wartości współczynnika przewodzenia ciepła jako wartości deklarowane i na tej podstawie wyznacza krzywą deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła (jej definicja poniżej), bez uwzględnienia ww. poprawki. Jest to postępowanie, które w praktyce może skutkować zaaplikowaniem wyrobu o parametrach niespełniających założeń inwestorskich. Inną dość częstą praktyką jest podawanie wartości maksymalnej temperatury stosowania wyrobu wyższej niż maksymalna wartość temperatury, w której został określony deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła – nie odpowiada to postanowieniom norm wyrobów, zgodnie z którymi krzywa deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła powinna być określona w całym zakresie temperatur stosowania, a nie tylko w jego pewnej części.

Producenci wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych (np. wełny mineralnej, pianek poliuretanowych, pianek kauczukowych, polipropylenowych wg odpowiednich norm wyrobów [1–5]) zobowiązani są do przedstawienia krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła dla danego wyrobu [6]. Krzywa ta, określona jako zależność współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu od temperatury, powinna charakteryzować własności cieplne w całym temperaturowym zakresie stosowania izolacji. Krzywa deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła (podobnie jak pozostałe deklarowane właściwości określone przez odpowiednie specyfikacje wyrobów) jest deklarowana na odpowiedzialność producenta i powinna być zakomunikowana odbiorcy wyrobu (np. określona w deklaracji właściwości użytkowych, umieszczona na etykiecie wyrobu). Producent powinien ustanowić efektywny nadzór nad dotrzymywaniem deklarowanych właściwości cieplnych poprzez objęcie ich systemem zakładowej kontroli produkcji, czyli m.in. periodycznym sprawdzaniem krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła.

Wyznaczanie i weryfikacja krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła

W zależności od rodzaju materiału korelacja współczynnika przewodzenia ciepła od temperatury ma różny przebieg (rys. 1).

Zależność współczynnika przewodzenia ciepła

Rys. 1. Zależność współczynnika przewodzenia ciepła różnych materiałów od temperatury [7]

W celu wyznaczenia krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła zgodnie z PN-EN ISO 13787 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Określanie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła [7] pierwszym etapem postępowania jest przedstawienie przez producenta proponowanej krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła. Kolejnym etapem działań jest wykonanie badań na reprezentatywnej próbce (próbkach) wyrobu w celu weryfikacji proponowanej krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła [8]. Producenci powinni w tym momencie wziąć pod uwagę zagadnienia formalne wprowadzania wyrobu do obrotu (Załącznik ZA do norm [1–5]) i zdaniem autorów powyższe badania powinny być przeprowadzone w laboratoriach notyfikowanych.

W PN-EN ISO 13787 nie zostały wyraźnie sprecyzowane wytyczne, na jakiej podstawie producent powinien określić proponowaną krzywą. Zdaniem autorów podstawą, do jej określenia mogą być wyniki pomiarów bezpośrednich bądź pośrednich czy też wartości szacowane na podstawie innych znanych wyrobów producenta.

Aby prawidłowo przeprowadzić badania w celu weryfikacji proponowanej krzywej, należy [8]:

 • uzyskać co najmniej trzy wyniki pomiarowe współczynnika przewodzenia ciepła w różnych temperaturach (różnica pomiędzy kolejnymi temperaturami pomiaru nie powinna przekroczyć 100 K w zakresie do 500°C, a powyżej tej temperatury nie powinna być większa niż 200 K),         
 • uzyskać pomiary w całym zakresie stosowania wyrobu (maksymalna temperatura stosowania [10] powinna być górną granicą zakresu temperatur badania, ponieważ nie jest dopuszczalne ekstrapolowanie wyników badań poza zakres temperatur badania współczynnika przewodzenia ciepła),         
 • wykonać pomiary przy różnicy temperatur strony zimnej i ciepłej aparatów do badań dobranej tak, aby uzyskać maksymalną dokładność pomiaru (jednak nie mniejszej niż 10 K),   
 • wykonać pomiary na próbkach poddanych procesowi starzenia (jeżeli proces starzenia jest istotny z punktu widzenia właściwości cieplnych).

Warto w tym momencie podkreślić, że zgodnie z zapisami przywołanych wcześniej norm [1–5] za reprezentatywne mogą zostać uznane:   

 • dla wyrobów płaskich – badania na jednej próbce (aczkolwiek normy zalecają uwzględnienie sytuacji, gdy dla całego zakresu grubości deklarowana jest jedna wartość współczynnika przewodzenia ciepła),   
 • dla otulin – badania na czterech próbkach (dla dwóch różnych średnic wewnętrznych, najmniejszej i największej grubości dla każdej ze średnic wewnętrznych).

W przypadku gdy wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu w całym zakresie temperatur stosowania znajdują się poniżej proponowanej krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła, proponowana krzywa staje się krzywą deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła dla danego wyrobu (zamiast krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła dopuszczalne jest prezentowanie wartości deklarowanych w postaci tabeli).

Jeżeli natomiast jedna zmierzona wartość (lub więcej) przekracza o co najmniej 10% wartość współczynnika przewodzenia ciepła z proponowanej krzywej, wówczas nie może być ona przyjęta jako krzywa deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła.

W przypadku gdy wartości pomiarowe są wyższe od odpowiadających im współczynników przewodzenia ciepła z proponowanej krzywej, ale żadna z nich nie przekracza proponowanej wartości o 10%, możliwe jest podjęcie działań zmierzających do podtrzymania pierwotnie proponowanej krzywej. Wymagane jest w tym celu przeprowadzenie badań na dwóch kolejnych próbach materiałowych:

 • jeżeli istnieją wyniki pomiarów przekraczające o co najmniej 10% wartość współczynnika przewodzenia ciepła z proponowanej krzywej, należy ją definitywnie odrzucić (nie może być ona przyjęta jako krzywa deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła),         
 • jeżeli żaden z nowych wyników pomiarów nie przekracza o 10% wartość współczynnika przewodzenia ciepła z proponowanej krzywej, następuje obliczenie wartości średniej z trzech pomiarów dla danej temperatury i porównanie z wartością z proponowanej krzywej (proponowana krzywa staje się krzywą deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła dla danego wyrobu, jeżeli wszystkie wyliczone wartości średnie są równe lub mniejsze od wartości z proponowanej krzywej).

Jednym z częściej występujących braków przy określaniu krzywej deklarowanej jest nieuwzględnienie podejścia statystycznego (bądź innego) dającego wysokie prawdopodobieństwo, że wartości współczynnika przewodzenia ciepła produkowanych materiałów będą leżały poniżej krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła. Ustalenie krzywej bez uwzględnienia „poprawki statystycznej/bezpieczeństwa” może skutkować tym, że niewielka zmiana w wyrobie, np. w zakresie gęstości, może spowodować niespełnienie deklaracji producenta. Co więcej, brak poprawki fałszuje parametry cieplne, wprowadzając w błąd potencjalnych klientów.

W przypadku gdy producent dysponuje większą liczbą wyników badań, zalecane jest wzięcie pod uwagę propozycji zawartej w informacyjnym załączniku B do PN-EN ISO 13787 Metoda statystyczna ustalania krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła. We wspomnianym załączniku rozważane są dwa przypadki: kiedy dostępna jest duża liczba wyników (n ≥ 50) i mała (n < 50). W pierwszym przypadku dla każdej średniej temperatury pomiaru (punktu pomiarowego) tśr obliczamy średnią wartość współczynnika przewodzenia ciepła λśr wraz z odchyleniem standardowym σ i korzystając z tablicy zawierającej współczynniki jednostronnego przedziału tolerancji k, wyznaczamy wartości deklarowane współczynnika przewodzenia ciepła dla danej temperatury tśr zgodnie ze wzorem:

gdzie:

 • λD tśr – deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła w danej średniej temperaturze pomiaru, W/(m K);
 • λśr – współczynnik przewodzenia ciepła w danej średniej temperaturze pomiaru, W/(m K);
 • σtśr – odchylenie standardowe rozkładu podstawowego, W/(m K);
 • kn – współczynnik statystyczny zależny od liczby wyników pomiarowych.

Na podstawie wyliczonych deklarowanych wartości można wykreślić zależność od średniej temperatury pomiaru, która stanowić będzie krzywą deklarowaną współczynnika przewodzenia ciepła. W miarę uzyskiwania większej liczby wyników pomiarowych krzywa deklarowana może być weryfikowana i poprawiana.

W drugim przypadku, gdy wyników pomiarowych jest mniej niż 50, procedura jest bardzo podobna, z tą różnicą, że wartość średnia λśr i odchylenie standardowe jest szacowane, a współczynnik statystyczny kn ma inne wartości dla szacowanego odchylenia standardowego. Szacowanie wartości średniej λśr i odchylenia standardowego jest możliwe na podstawie co najmniej trzech pomiarów w średniej temperaturze tśr.

Niestety, nie zawsze producent dysponuje co najmniej trzema wynikami dla danej średniej temperatury. Powyższa metoda nie może być wówczas zastosowana. Zdaniem autorów, jednym ze sposobów przedstawienia krzywej deklarowanego współczynnika ciepła z uwzględnieniem „poprawki statystycznej/bezpieczeństwa” na podstawie tylko jednego pomiaru w danej temperaturze może być wykorzystanie niepewności pomiarowej. Zakładając, że niepewność pomiarowa współczynnika przewodzenia ciepła dla wyrobów płaskich w zakresie od 50 do 300°C wynosi u = 3%, wartość, na podstawie której wyznaczana jest krzywa deklarowana, powinna zostać zwiększona o 3% (rys. 2).

Przykładowa propozycja

Rys. 2. Przykładowa propozycja deklaracji zależności współczynnika przewodzenia ciepła dla wyrobu z wełny mineralnej. Na wykresie przedstawiono wartości rzeczywiste oraz krzywą deklarowaną współczynnika przewodzenia ciepła

Wartość niepewności pomiarowej została wzięta z rzeczywistej wartości niepewności pomiaru wyznaczonej dla metod pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów płaskich (fot. 1) oraz rurowych (fot. 2) Laboratorium Materiałów Budowlanych IZOLACJA Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS), Oddział w Katowicach. Wartość ta nie odbiega od wartości niepewności innych laboratoriów badających przewodność cieplną w wysokich temperaturach, zrzeszonych w Grupie Eksperckiej VDI-Keymark [9] przy CEN, do której IMBiGS należy.

Aparat z osłoniętą płytą

Fot. 1. Aparat z osłoniętą płytą grzejną GHP 456 Titan (zakres temperaturowy Tmean od –160 do 700°C) do pomiarów wyrobów płaskich

Aparat do pomiarów współczynnika

Fot. 2. Aparat do pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów rurowych (zakres temperaturowy Tmean od –40 do 600°C)

Sprawdzanie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła

Jak wspomniano wcześniej, krzywa deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła jest opracowywana i deklarowana na odpowiedzialność producenta. Deklaracja własności cieplnych (w postaci krzywej bądź tabeli) powinna zostać zakomunikowana odbiorcy wyrobu (np. określona w deklaracji właściwości użytkowych lub umieszczona na etykiecie wyrobu).

W celu dotrzymania deklarowanych właściwości cieplnych producent powinien przeprowadzać periodyczne sprawdzanie krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła w ramach systemu zakładowej kontroli produkcji. Zgodnie z wymaganiami norm [1–5] Załącznik A Zakładowa kontrola produkcji, takie okresowe badania współczynnika przewodzenia ciepła według danych z krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła (a zatem w pełnym zakresie stosowania wyrobu) należy przeprowadzać co najmniej raz na dwa lata. Badaniom tym powinny towarzyszyć tzw. badania pośrednie wykonywane raz w ciągu doby (kiedy odbywa się produkcja), obejmujące gęstość wyrobu i inne według metod producenta (np. współczynnik przewodzenia ciepła w jednej temperaturze).

Należy zwrócić uwagę, aby badania współczynnika przewodzenia ciepła (metodą bezpośrednią, raz na dwa lata) przeprowadzane były w temperaturach identycznych lub zbliżonych do temperatur zastosowanych podczas wyznaczania krzywej deklarowanej (różnica temperatur nie powinna przekraczać 5 K dla pomiarów w temperaturach równych lub niższych od 100°C oraz 10 K w przypadku pomiarów w temperaturach wyższych niż 100°C). Jeśli pomiary nie były wykonane w takich samych temperaturach (t’) jak podczas wyznaczania krzywej (t), należy przeprowadzić konwersję zmierzonych wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ’) na wartości odpowiadające temperaturom z krzywej deklarowanej (λ), przyjmując niezmienione parametry nachylenia krzywej: gdzie:

 • t’ – temperatura pomiaru próbki podczas sprawdzenia, °C;
 • t – temperatura pomiaru próbki podczas ustalania krzywej deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła, °C;
 • λ’ – wartość współczynnika przewodzenia ciepła uzyskana podczas sprawdzenia, W/(m K);
 • λ – wartość współczynnika przewodzenia ciepła uzyskana podczas ustalania krzywej deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła, W/(m K);
 • α – nachylenie krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła.

Wyniki badania powinny być porównane z krzywą deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła. Przy porównywaniu otrzymanych wartości pomiarowych, podobnie jak w opisanym wcześniej przypadku weryfikacji proponowanej krzywej, mogą wystąpić następujące sytuacje:

 1. wszystkie otrzymane wyniki są równe bądź mniejsze od wartości współczynnika przewodzenia ciepła z krzywej deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła,
 2. istnieją wartości pomiarowe wyższe od odpowiadających im współczynników przewodzenia ciepła z krzywej deklarowanej, ale żadna z nich nie przekracza odpowiedniej wartości z krzywej deklarowanej o 10%,
 3. jedna lub więcej zmierzonych wartości przekracza odpowiadający jej współczynnik przewodzenia ciepła z krzywej deklarowanej o co najmniej 10%.

W sytuacjach wskazanych w pkt 1 i 3 decyzja odnośnie do jakości wyrobu jest oczywista – w przypadku pierwszym wyrób jest zgodny z deklaracją producenta w zakresie parametrów cieplnych, w drugim – nie jest zgodny. W tej drugiej sytuacji należy przeprowadzić działania polegające np. na sprawdzeniu, czy do obrotu, w okresie od ostatniego sprawdzenia krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła, nie został wprowadzony wyrób niespełniający wymagań deklaracji właściwości wyrobu i ewentualnie wycofać go ze sprzedaży czy też podjąć decyzję o zmianie krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła, co ostatecznie wiąże się ze zmianą deklaracji właściwości użytkowych.

Mniej oczywista jest sytuacja z pkt 2, ponieważ już w trakcie weryfikacji proponowanej krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła akceptowana była możliwość wykorzystania takich wyników. Zdaniem autorów, możliwe jest przyjęcie, podobnie jak w programie certyfikacji KEYMARK [9], mechanizmu przewidzianego dla procedury weryfikacji proponowanej krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła (z wszystkimi opisanymi wcześniej uwarunkowaniami) – wykonanie badania dla dwóch innych prób materiałowych oraz podjęcie decyzji o spełnieniu/niespełnieniu deklaracji producenta w zakresie parametrów cieplnych na podstawie średniej z uzyskanych trzech pomiarów.

Jeśli ustalenie krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła odbywało się według metody statystycznej opisanej w załączniku B do PN-EN ISO 13787, możliwe jest również zastosowanie metody statystycznej analogicznej jak dla weryfikacji proponowanej krzywej. Wymagane jest wówczas przeprowadzenie kolejnych badań w danym punkcie pomiarowym, w którym zmierzone wartości są wyższe o maksymalnie 10% od wartości z krzywej. Liczba uzyskanych wartości pomiarowych powinna być nie mniejsza niż 3 (n2 ≥ 3). Po obliczeniu wartości średniej współczynnika przewodzenia ciepła z przeprowadzonych prób -λ-2 oraz uzyskanej wyższej wartości pomiarowej i odchylenia standardowego σ sprawdzenie, czy nowa wartość średnia -λ-2 spełnia deklarowaną wartość z krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła, następuje poprzez obliczenie odpowiedniego kryterium dopuszczalności (dla małej liczby danych):

gdzie: 

 • n1 – liczba pomiarów użyta do ustalenia krzywej deklarowanej;
 • n2 – liczba pomiarów w danym punkcie pomiarowym;
 • -λ-1 – średnia wartość współczynnika przewodzenia ciepła z krzywej deklarowanej;
 • -λ-2 – średnia wartość współczynnika przewodzenia ciepła z przeprowadzonych prób oraz uzyskanej wyższej wartości pomiarowej;
 • σ1 – odchylenie standardowe określone podczas określania wartości średniej współczynnika przewodzenia ciepła krzywej deklarowanej;
 • σ2 – odchylenie standardowe określone podczas określania średniej wartości współczynnika przewodzenia ciepła w danym punkcie pomiarowym.
Rozkład t dla stopni

Tabela 1. Rozkład t dla danych stopni swobody f przy prawdopodobieństwie p = 90%

Zakładając α = 10% poziom prawdopodobnego błędu, jednostronny przedział:

oraz obliczając stopnie swobody f zgodnie z:

i wykorzystując tablicę B.3 z PN-EN ISO 13787 (tabela 1) dla rozkładu t przy prawdopodobieństwie p = 90%, można sprawdzić, czy nowe zmierzone wartości są akceptowalne i mieszczą się w deklaracji zgodnie z krzywą deklarowaną współczynnika przewodzenia ciepła. Jeżeli dla danej liczby stopni swobody f obliczona wartość kryterium t jest mniejsza niż podana w tabeli 1 wartość c (t < c), można stwierdzić, że weryfikowany wyrób spełnia zakładaną deklarację parametrów cieplnych.

Podsumowanie

Prawidłowe wyznaczenie krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła jest istotne nie tylko dla końcowego odbiorcy, ale również dla producenta, któremu wspomniana zależność umożliwia kontrolę zapewnienia stałości właściwości cieplnych produkowanego wyrobu.

Sprawdzenie parametrów cieplnych wyrobów służących do izolacji cieplnej, w tym do izolacji wysokotemperaturowych, powinno być podstawowym elementem zapewnienia, że wyroby wprowadzane do obrotu są zgodne z deklarowanymi właściwościami, czego konsekwencją jest opłacalność przeprowadzanych inwestycji termomodernizacyjnych instalacji technicznych i przemysłowych.

Literatura

 1. PN-EN 14303:2012 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 2. PN-EN 14304+A1:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 3. PN-EN 14308+A1:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 4. N-EN 14313+A1:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 5. PN-EN 14314+A1:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 6. PN-EN ISO 13787:2005 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Określanie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła.
 7. Furmański P., Wiśniewski T.S., Banaszek J., Izolacje cieplne. Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Warszawa 2006.
 8. Miros A., Wyroby płaskie do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych, „Izolacje” nr 9/2012, s. 42–45.9. www.insulation-keymark.org.
 9. PN-EN 14706:2013-04 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych. Określanie maksymalnej temperatury stosowania.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

PHU DAMBAT Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda” Program „Moja Woda”

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie...

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej nadal się opłaca – także bez dotacji.

ARDON POLSKA SPÓŁKA Z O. O. W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Siniat Sp. z o.o. Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120 Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym...

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym przykładem jest nowa linia zaworów kulowych F-Power firmy Ferro. Linia F-Power jest wyjątkowa również ze względu na jej wszechstronność i mnogość możliwych zastosowań. Oprócz instalacji wodnych, F-Power nadają się też do montażu w systemach sprężonego powietrza oraz chłodniczych i solarnych.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać? Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych...

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych dostarczonych przez PORT PC. Nic dziwnego, to bowiem rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz praktycznie bezobsługowe. Dodatkowym atutem jest fakt, że obejmuje je ulga termomodernizacyjna. Warto jednak pamiętać, że na komfort użytkowania czy efektywność systemu grzewczego wpływa nie...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

REGULUS®-system Grzejniki do pompy ciepła?

Grzejniki do pompy ciepła? Grzejniki do pompy ciepła?

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji...

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Inwestorzy mają potem żal, że nikt ich o tej konieczności nie poinformował.

Redakcja RI news Powstanie efektywna energetycznie biblioteka

Powstanie efektywna energetycznie biblioteka Powstanie efektywna energetycznie biblioteka

Energooszczędny budynek biblioteki powstanie w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez NFOŚiGW kwotą ok. 1,2 mln zł (ok. 560 tys. zł dotacji i taką samą kwotą pożyczki)....

Energooszczędny budynek biblioteki powstanie w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez NFOŚiGW kwotą ok. 1,2 mln zł (ok. 560 tys. zł dotacji i taką samą kwotą pożyczki). Wybudowany obiekt będzie charakteryzować się niższym wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.

Redakcja RI news Płyty zespolone ISOVER EasyTherm

Płyty zespolone ISOVER EasyTherm Płyty zespolone ISOVER EasyTherm

Blisko do 24% więcej powierzchni użytkowej (przy minimalnej grubości zabudowy), doskonały komfort cieplny, wysoka odporność na zniszczenia, szybki i łatwy montaż to kluczowe benefity, jakie niesie zastosowanie...

Blisko do 24% więcej powierzchni użytkowej (przy minimalnej grubości zabudowy), doskonały komfort cieplny, wysoka odporność na zniszczenia, szybki i łatwy montaż to kluczowe benefity, jakie niesie zastosowanie nowych płyt zespolonych ISOVER EasyTherm.

dr inż. Maciej Knapik Analiza doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczych

Analiza doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczych Analiza doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczych

W toku projektowania instalacji w budynkach, a następnie na etapie wykonawstwa danej instalacji grzewczej czy chłodniczej należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność projektu z wymaganiami Warunków Technicznych....

W toku projektowania instalacji w budynkach, a następnie na etapie wykonawstwa danej instalacji grzewczej czy chłodniczej należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność projektu z wymaganiami Warunków Technicznych. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że brak izolacji cieplnej rur powoduje wiele negatywnych skutków, wpływających na działanie instalacji c.o. oraz istotny wzrost kosztów jej eksploatacji.

Termo Organika Sp. z o.o. Wiosna – idealny czas na ocieplanie domu!

Wiosna – idealny czas na ocieplanie domu! Wiosna – idealny czas na ocieplanie domu!

Każdy dom powinien być ciepły zimą i chłodny latem. Bez uciążliwych rachunków za ogrzewanie i bez klimatyzacji. Naprawdę można mieć taki dom, pod warunkiem, że jego bryła będzie mieć solidną warstwę termoizolacji...

Każdy dom powinien być ciepły zimą i chłodny latem. Bez uciążliwych rachunków za ogrzewanie i bez klimatyzacji. Naprawdę można mieć taki dom, pod warunkiem, że jego bryła będzie mieć solidną warstwę termoizolacji w Kompletnym Systemie Ocieplenia.

Redakcja RI news Stowarzyszenie MIWO ws. nowych Warunków Technicznych

Stowarzyszenie MIWO ws. nowych Warunków Technicznych Stowarzyszenie MIWO ws. nowych Warunków Technicznych

Stowarzyszenie MIWO dołączyło do organizacji, które podpisały list skierowany do Ministerstwa Rozwoju przez Związek Zawodowy „Budowlani”, popierający zasadność wprowadzenia planowanego zaostrzenia przepisów...

Stowarzyszenie MIWO dołączyło do organizacji, które podpisały list skierowany do Ministerstwa Rozwoju przez Związek Zawodowy „Budowlani”, popierający zasadność wprowadzenia planowanego zaostrzenia przepisów dotyczących energooszczędności budynków od stycznia 2021 roku.

dr Artur Miros Termomodernizacja istniejących izolacji technicznych w instalacjach

Termomodernizacja istniejących izolacji technicznych w instalacjach Termomodernizacja istniejących izolacji technicznych w instalacjach

Z uwagi na rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej kwestia izolowania termicznego stała się przedmiotem zainteresowania wielu gałęzi gospodarki. Podczas modernizacji obiektów w budownictwie...

Z uwagi na rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej kwestia izolowania termicznego stała się przedmiotem zainteresowania wielu gałęzi gospodarki. Podczas modernizacji obiektów w budownictwie mieszkalnym, publicznym i przemysłowym duże znaczenie ma poprawny dobór i wykonanie nie tylko izolacji termicznej konstrukcji, ale też izolacji instalacji grzewczych, ciepłej i zimnej wody oraz wentylacyjnych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.