RynekInstalacyjny.pl

Wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego w warunkach polskich

Application of concentrated solar radiation in Polish conditions

Koncentrator promieniowania słonecznego na dachu budynku KZRE AGH
K. Sornek

Koncentrator promieniowania słonecznego na dachu budynku KZRE AGH


K. Sornek

W poprzednich publikacjach [1, 2] przedstawiono możliwości zastosowania systemów koncentrujących opartych na soczewkach Fresnela. Tematem poniższego artykułu jest alternatywne rozwiązanie, w którym wykorzystuje się koncentratory zwierciadlane.

W Polsce coraz popularniejsze stają się instalacje wykorzystujące promieniowanie słoneczne, zwłaszcza kolektory służące do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Pod koniec 2011 r. łączna powierzchnia instalacji kolektorów słonecznych przekroczyła 90 ha, a roczny przyrost wyniósł ponad 20 ha.

Instalacje te przyczyniają się niewątpliwie do oszczędności paliw kopalnych i zmniejszenia emisji do środowiska, jednak coraz bardziej widoczne dla użytkowników stają się również mankamenty systemów tego typu, takie jak niska temperatura czynnika roboczego, nadpodaż ciepła w lecie czy konieczność stosowania kosztownej instalacji hydraulicznej ze zbiornikiem akumulacyjnym.

Przeczytaj: Sezonowe wykorzystanie energii słonecznej >>

Pierwsze dwa można w znacznym stopniu zniwelować dzięki wykorzystaniu skoncentrowanego promieniowania słonecznego. Przyjęło się, że w warunkach polskich technologia ta jest nieopłacalna i niepraktyczna – pogląd ten jest niewątpliwie uzasadniony w przypadku dużych instalacji, np. elektrowni heliotermicznych czy innych bazujących na różnych systemach koncentracji.

W Polsce liczba godzin bezpośredniego promieniowania słonecznego nie jest duża – ok. 1600 godzin rocznie. Jednak zasób ten można efektywnie wykorzystać w przypadku małych instalacji poprzez połączenie koncentratora z instalacją zwykłych kolektorów słonecznych czy też zastosowanie go jako samodzielnej jednostki. Pozwala to uzyskać czynnik grzewczy o wyższej temperaturze i wykorzystać go np. do celów chłodniczych w układach chłodziarek absorpcyjnych.

Przykłady rozwiązań stosowanych na świecie

Istnieje wiele rozwiązań i zastosowań małych systemów koncentrujących, ale układy hybrydowe nisko- i wysokotemperaturowe nie są zbyt popularne. Przy odpowiedniej konfiguracji mogą mieć jednak wiele zalet. Przykładem może być rozwiązanie opracowane w Chinach – koncentrator słoneczny o charakterystycznej formie tuby.

W urządzeniu tym promieniowanie słoneczne odbija się od ścianek leja w kierunku dolnego otworu, przez który, już skupione, kierowane jest do tzw. pieca solarnego. Pomimo że system ten ma jedynie ręczny układ śledzenia położenia słońca, temperatura wewnątrz pieca osiąga nawet 250°C przy wysokim natężeniu promieniowania słonecznego, ok. 850 W/m2 [3].

Urządzenie to połączono z łatwo dostępnymi kolektorami słonecznymi (rys. 1). Czynnik roboczy przepływał przez kolektory próżniowo­‑rurowe o powierzchni 3 m2 i kierowany był do pieca solarnego połączonego z tubalnym koncentratorem słonecznym. Na końcowym etapie czynnik oddawał uzyskane ciepło do zbiornika z wodą – w ciągu 10–17 minut można było zagotować ok. 4–8 kg wody [4].

 

Schemat systemu, w którym połączono kolektor tubalny z kolektorami rurowymi

Rys. 1. Schemat systemu, w którym połączono kolektor tubalny z kolektorami rurowymi; 1 – kolektory próżniowe rurowe, 2 – koncentrator tubalny, 3 – piec solarny, 4 – zbiornik z wodą [4]

Wstępne wyniki polskich badań

Na Wydziale Energetyki i Paliw AGH skonstruowano koncentrator promieniowania słonecznego, w którym wykorzystano lustro paraboliczne o średnicy 1,2 m oraz folię odbijającą (fot. 1). Na rys. 2 pokazano schemat budowy czaszy koncentratora.

 

 Koncentrator promieniowania słonecznego na dachu budynku

Fot. 1. Koncentrator promieniowania słonecznego na dachu budynku KZRE AGH. Widoczne są dwie warstwy skupiające promieniowanie – zwierciadło i naklejona folia. Za czaszą koncentratora widać dwa silniki liniowe odpowiedzialne za ruch obrotowy koncentratora podczas śledzenia położenia słońca


Źródło: K. Sornek


 

Szkice techniczne koncentratora

Rys. 2. Szkice techniczne koncentratora obrazujące wymiary zewnętrzne, promienie obydwu warstw koncentrujących oraz położenie ognisk


Źródło: P. Wajss

Aktywna powierzchnia koncentratora wynosi ok. 2,4 m2, układ wyposażono w dwa ogniska usytuowane w odległości ok. 70 i 85 cm od powierzchni lustra. Współpracuje on z układem obrotowym śledzącym położenie słońca, w którym elementami wykonawczymi są dwa silniki liniowe o obciążeniu dynamicznym 1000 N i statycznym 3400 N dla wykonywania obrotu w kącie azymutu oraz odpowiednio 8000 N i 15 000 N dla zmiany kąta elewacji.

Za śledzenie położenia słońca odpowiada układ elektroniczny w trybie sterowania astronomicznego (położenie wyliczane jest przy pomocy odpowiednich algorytmów). Waga całkowita układu wraz z odbiornikami promieniowania wynosi ok. 100 kg.

Pomiar temperatury w ognisku

Dokładne pomiary i rejestracja temperatury wymagają zastosowania bardzo kosztownego sprzętu pomiarowego. Przy zastosowaniu zwykłych termopar otrzymano ok. 1400°C, jednak urządzenia te ulegały zniszczeniu podczas badania. O wysokiej temperaturze świadczy np. topnienie metalu (stali) i zjawisko wypalania dziur w rurach stalowych (fot. 2). Układ tego typu może być z pewnością wykorzystywany do topienia metali lub ich cięcia.

 

Dziury wypalone w rurze stalowej

Fot. 2. Dziury wypalone w rurze stalowej o ściance grubości 2 mm. Okrągły kształt otworów świadczy o dużej koncentracji promieniowania. Wypalenie następowało po kilku sekundach od umieszczenia rury w ognisku koncentratora


Źródło: M. Szubel

Konwersja na pracę mechaniczną – silnik Stirlinga

Wysokotemperaturowe ciepło można łatwo przekonwertować na inne formy energii – np. pracę mechaniczną. W tym wypadku wykorzystano specjalnie skonstruowany model silnika Stirlinga z „gorącym końcem”, który można umieścić w pobliżu ogniska koncentratora. Temperatura i przesyłany strumień ciepła okazały się wystarczające do uruchomienia modelu.

Na fot. 3 zobrazowano usytuowanie modelu, na rys. 3 – analizę termograficzną rozkładu temperatur w układzie silnika (gorący koniec i radiator), a na rys. 4 – rozkład temperatur na końcu silnika. W istotnych punktach układu temperatura strony gorącej wyniosła ok. 300°C, a radiatora ok. 70°C. Na gorącym końcu silnika występuje silny gradient temperatury (ok. 100 K/cm) spowodowany różnymi czynnikami: wielkością obszaru, na którym skoncentrowana została energia, poborem ciepła przez silnik czy stratami ciepła do otoczenia.

Zmiany mocy zaobserwowano, gdy słońce było chwilowo przysłaniane chmurami lub zmieniała się prędkość wiatru – radiator był wtedy lepiej chłodzony.

Usytuowanie silnika Stirlinga na elemencie mechanicznym

Fot. 3. Usytuowanie silnika Stirlinga na elemencie mechanicznym umożliwiającym jego przesuwanie wzdłuż ogniskowej koncentratora. Część koncentratora została zasłonięta w celu zmniejszenia mocy przekazywanej do silnika – badano zachowanie się silnika dla różnych dostarczanych mocy


Źródło: M. Filipowicz


 

Wizualizacja rozkładu temperatury

Rys. 4. Wizualizacja rozkładu temperatury na końcu silnika Stirlinga – wzdłuż promienia oraz w istotnych punktach układu


Źródło: K. Sornek

Wykorzystanie koncentratora do dostarczania światła

Układy tego typu umożliwiają pozyskanie dużej ilości światła, które może być wykorzystane np. do oświetlania pomieszczeń czy ich fragmentów. Przeprowadzono test transportu światła z układu koncentratora za pomocą kabla światłowodowego składającego się z 25 włókien o średnicy 0,75 mm każde. Końcówka kabla wyposażona w głowicę umieszczana była w różnych miejscach koncentratora, w takim oddaleniu od ogniska, by nie uległa zniszczeniu.

Na fot. 4 pokazano głowicę światłowodu i jej usytuowanie, a na rys. 5 końcówki kabla światłowodowego. Część końcówek świeci, a część po zmatowieniu (zeszlifowaniu drobnym papierem ściernym) dostarcza światło bocznie na długości kilku centymetrów.

 

Głowica światłowodu

Fot. 4. Głowica światłowodu umieszczona przy koncentratorze, ale poza jego ogniskiem


Źródło: M. Filipowicz

Świecące końcówki światłowodów.

Rys. 5. Świecące końcówki światłowodów. Światłowody zmatowione świecą intensywnie w miejscu zmatowienia (żółte kółko)


Źródło: M. Szubel

Wstępne pomiary pokazują, że taka ilość światła może być wystarczająca do wykorzystania np. w uprawach roślin na niedużej przestrzeni, oczywiście przy zwiększeniu liczby i przekroju pojedynczych włókien, ewentualnie przy zastosowaniu światłowodu gruboziarnistego.

Zwiększenie wydajności ogniw fotowoltaicznych

Zastosowanie układów tego typu to również sposób na zwiększenie wydajności ogniw fotowoltaicznych. Im większe natężenie padającego promieniowania, tym więcej energii wytworzyć może ogniwo. Należy oczywiście mieć na uwadze nagrzewanie się ogniwa i możliwość jego zniszczenia, dlatego powinno ono pracować w układzie chłodzącym, przy czym ciepło z chłodzenia (np. wodnego) może być dodatkowo wykorzystane. W tym wypadku można mówić o hybrydowym układzie kogeneracyjnym.

Badania pokazały, że możliwe jest zwiększenie mocy ogniwa fotowoltaicznego w zależności od jego umieszczenia względem ogniska. Uzyskano następujące zwiększenie mocy (przy bezchmurnym niebie i skierowaniu bezpośrednio w stronę słońca):

  • ok. 1,4 razy w wypadku ogniwa skierowanego na koncentrator i umieszczonego ok. 25 cm za ogniskiem, przy aktywności tylko części „foliowej” koncentratora,
  • ok. 1,9 razy dla ogniwa skierowanego na koncentrator i znajdującego się ok. 15 cm za ogniskiem, aktywna tylko część „foliowa”,
  • ok. 6,8 razy dla ogniwa skierowanego na koncentrator i umieszczonego ok. 25 cm za ogniskiem, przy aktywności zarówno folii odbijającej, jak i lustra parabolicznego.

Usytuowanie ogniwa względem koncentratora pokazano schematycznie na rys. 6.

Usytuowanie ogniw fotowoltaicznych

Rys. 6. Usytuowanie ogniw fotowoltaicznych podczas pomiaru mocy w trakcie pracy na skoncentrowanym promieniowaniu


Źródło: M. Tomski

Jak wspomniano, zbyt długie przebywanie ogniwa fotowoltaicznego w strumieniu odpowiednio silnie skoncentrowanego promieniowania powoduje niestety jego zniszczenie (przegrzanie). Dlatego nie można w ten sposób znacząco zwiększyć ilości energii wytworzonej przez ogniwo. Rozwiązaniem może być jego chłodzenie.

Wnioski

Uzyskane wyniki badań są obiecujące. Pomiary przeprowadzono we wrześniu i październiku 2012 r., czyli w okresie o nie najwyższym nasłonecznieniu. Na podstawie [5] określono, że bezpośrednie promieniowanie słoneczne występowało we wrześniu przez prawie 80 godzin. Natężenie promieniowania waha się w ciągu dnia, przyjęto, że wynosi ono ok. 250 W/m2, co przy powierzchni ok. 2,4 m2 pozwala uzyskać ok. 20 kWh wysokotemperaturowego ciepła. Ilość ta może być porównywalna lub nawet wyższa niż energii pozyskanej przez układ fotowoltaiczny o takiej samej powierzchni.

Energia elektryczna jest „cenniejszą” formą energii niż ciepło wysokotemperaturowe, jednak w praktyce zależy to od sposobu jej dalszego wykorzystania. Po uwzględnieniu różnych sprawności może się okazać na przykład, że wykorzystanie chłodziarki absorpcyjnej napędzanej ciepłem wysokotemperaturowym jest energetycznie bardziej efektywne niż zasilanie energią elektryczną chłodziarek sprężarkowych.

W celu szerszego wykorzystania tego typu rozwiązań należy oczywiście rozstrzygnąć jeszcze wiele kwestii, do których zaliczyć można: dokładniejsze śledzenie położenia słońca, dobór odpowiednich materiałów oraz odbiór i transport ciepła. W Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego AGH trwają obecnie dalsze prace związane z możliwościami wykorzystania skoncentrowanego promieniowania słonecznego.

Praca wykonana w ramach działalności statutowej Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego AGH

Literatura

  1. Szubel M., Sornek K., Filipowicz M., Soczewki Fresnela – nowoczesne elementy optyczne, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2012.
  2. Szubel M., Sornek K., Filipowicz M., Soczewki Fresnela – przykłady zastosowań, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2012.
  3. Kaiyan H., Hongfei Z., Tao T., Xiaodi X., Experimental investigation of high temperature congregating energy solar stove with sun light funnel, „Energy Conversion and Management” No. 50 (2009).
  4. Xiaodi X., Hongfei Z., Kaiyan H., Zhili C., Tao T., Guo X., Experimental study on a new solar boiling water system with holistic track solar funnel concentrator, „Energy” No. 35 (2010).
  5. http://meteo.kdwd.webd.pl/.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać? Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych...

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych dostarczonych przez PORT PC. Nic dziwnego, to bowiem rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz praktycznie bezobsługowe. Dodatkowym atutem jest fakt, że obejmuje je ulga termomodernizacyjna. Warto jednak pamiętać, że na komfort użytkowania czy efektywność systemu grzewczego wpływa nie...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

NETECS SP. Z O.O. NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

PHU DAMBAT Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda” Program „Moja Woda”

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie...

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej nadal się opłaca – także bez dotacji.

ARDON POLSKA SPÓŁKA Z O. O. W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Siniat Sp. z o.o. Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120 Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym...

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym przykładem jest nowa linia zaworów kulowych F-Power firmy Ferro. Linia F-Power jest wyjątkowa również ze względu na jej wszechstronność i mnogość możliwych zastosowań. Oprócz instalacji wodnych, F-Power nadają się też do montażu w systemach sprężonego powietrza oraz chłodniczych i solarnych.

dr inż. Jolanta Fieducik Budowa i działanie powietrznego kolektora słonecznego w warunkach klimatycznych Polski

Budowa i działanie powietrznego kolektora słonecznego w warunkach klimatycznych Polski Budowa i działanie powietrznego kolektora słonecznego w warunkach klimatycznych Polski

Powietrzne kolektory słoneczne są tanie w budowie oraz eksploatacji i mogą być wykorzystywane do ogrzewania, osuszania, wentylacji, a także podgrzewania wody użytkowej. Wykorzystanie promieniowania słonecznego...

Powietrzne kolektory słoneczne są tanie w budowie oraz eksploatacji i mogą być wykorzystywane do ogrzewania, osuszania, wentylacji, a także podgrzewania wody użytkowej. Wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji ciepła nabiera znaczenia w kontekście ograniczania emisji spalin z paliw kopalnych. Powietrzne kolektory słoneczne nie mają tak szerokiego zastosowania, jak instalacje PV, niemniej mogą wnosić sporo energii do niewielkich obiektów, zwłaszcza tych z odpowiednio dużą powierzchnią...

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych...

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych okien i żaluzji bez odpowiedniego algorytmu sterowania nimi oraz oświetleniem nie gwarantuje zysków energetycznych i utrzymania komfortu. Wypadkowa efektywność energetyczna tego typu rozwiązań jest trudna do określenia bez przeprowadzenia badań symulacyjnych. Dlatego warto je wykonać na etapie...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, inż. Agata Taudul Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach cz. 2.Obliczenia słonecznych zysków ciepła

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach cz. 2.Obliczenia słonecznych zysków ciepła Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach cz. 2.Obliczenia słonecznych zysków ciepła

Przy określaniu charakterystyki energetycznej budynku słoneczne zyski ciepła obliczane są jedynie dla przezroczystych elementów zbierających obudowy, z pominięciem wpływu powierzchni nieprzezroczystych....

Przy określaniu charakterystyki energetycznej budynku słoneczne zyski ciepła obliczane są jedynie dla przezroczystych elementów zbierających obudowy, z pominięciem wpływu powierzchni nieprzezroczystych. Przy przyjęciu miesięcznego kroku obliczeniowego może to prowadzić do znacznego niedoszacowania zapotrzebowania na energię do celów chłodzenia.

Jerzy Chodura Promieniowanie słoneczne – podstawowe wiadomości, Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 2

Promieniowanie słoneczne – podstawowe wiadomości, Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 2 Promieniowanie słoneczne – podstawowe wiadomości, Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 2

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o promieniowaniu słonecznym oraz jego parametrach, odgrywających zasadniczą rolę w termicznych instalacjach solarnych. Spektrum oraz ilość dostępnego w danej...

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o promieniowaniu słonecznym oraz jego parametrach, odgrywających zasadniczą rolę w termicznych instalacjach solarnych. Spektrum oraz ilość dostępnego w danej lokalizacji promieniowania słonecznego ma duże znaczenie dla właściwego doboru i badania kolektorów słonecznych.

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.