RynekInstalacyjny.pl

Nawiewniki powietrza w wentylacji i klimatyzacji

Air inlets in ventilation and air conditioning

Nawiewnik fotelowy
Swegon

Nawiewnik fotelowy


Swegon

W pomieszczeniu obsługiwanym przez wentylację i klimatyzację ze scentralizowanym przygotowaniem powietrza jedynymi widocznymi dla użytkowników elementami instalacji są nawiewniki i wywiewniki powietrza.

Zobacz także

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

Nawiewnik powietrza zgodnie z definicją zamieszczoną w normie PN-EN 12792:2006 [5] to uzbrojony otwór, przez który powietrze dopływa do obsługiwanego pomieszczenia. Jego konstrukcja ma zapewnić utrzymanie określonych warunków komfortu w zakresie temperatury, prędkości, wilgotności powietrza i poziomu dźwięku w strefie przebywania ludzi. Natomiast wywiewnik to urządzenie, przez które powietrze opuszcza obsługiwane pomieszczenie.

Pojęciem nierozerwalnie związanym z nawiewnikami, wywiewnikami i ich pracą jest tzw. rozdział powietrza, czyli rozprowadzenie powietrza w sposób zapewniający określone warunki, takie jak wielkość wymiany powietrza, ciśnienie, czystość, temperatura, wilgotność, prędkość powietrza i poziom dźwięku, w określonej strefie tego pomieszczenia, osiągane zazwyczaj za pomocą nawiewników i wywiewników, które tworzą wspólnie granice między obsługiwanym pomieszczeniem i systemem rozprowadzenia powietrza [5].

Projektant, rozważając wybór metody rozdziału powietrza w pomieszczeniu, powinien uwzględnić oprócz konieczności zapewnienia oczekiwanych parametrów w strefie przebywania użytkowników także efektywność wentylacji, uznawaną za miarę stopnia, w jakim usuwane są zanieczyszczenia [11].

Rodzaje przepływu powietrza

Dla budynków użyteczności publicznej, zwanych komfortowymi, rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje przepływów powietrza w pomieszczeniach warunkujące dobór odpowiedniego nawiewnika powietrza: przepływ mieszający i przepływ wyporowy.

Zadaniem przepływu mieszającego jest możliwie szybkie i równomierne rozcieńczenie zanieczyszczeń w całej kubaturze pomieszczenia i szybkie ich z niego usunięcie. Powietrze nawiewane jest z dość znaczną prędkością, czego skutkiem jest wprawienie w ruch praktycznie całego powietrza w pomieszczeniu.

W takim rozwiązaniu wentylacji nie występuje stratyfikacja warstw powietrza, ale uzyskuje się w miarę jednorodne stężenia zanieczyszczeń powietrza i wartości temperatury. W odróżnieniu od wentylacji wyporowej wentylacja mieszająca stosowana jest zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania, a wentylacji podlega całe pomieszczenie.

W obiektach użyteczności publicznej w trakcie pracy wentylacji wyporowej powietrze o temperaturze niższej od temperatury powietrza wewnętrznego nawiewane jest z niską prędkością na poziomie podłogi (w obiektach produkcyjnych i przemysłowych stosuje się inne rodzaje nawiewników wyporowych – usytuowane nad stanowiskiem pracy z nawiewem nad głowami pracowników) w sposób niskoburzliwy. W obiektach produkcyjnych i przemysłowych stosuje się inne rodzaje nawiewników wyporowych – usytuowane nad stanowiskami pracy z nawiewem nad głowami pracowników.

Realizując przepływ wyporowy powietrza, celowo wytwarza się w pomieszczeniu dwie strefy: o czystym powietrzu, znajdującą się w dolnej części pomieszczenia, i o powietrzu zanieczyszczonym – w górnej części. Wysokość strefy czystej, określana od poziomu podłogi, wynika z założeń projektowych dotyczących sposobu przebywania i pracy ludzi – w pozycji siedzącej (wysokość strefy 1,1 m) lub stojącej (1,8 m). W rzeczywistości tylko w tej strefie zapewnia się warunki komfortu, co powoduje zmniejszenie dostarczanej ilości energii chłodniczej w porównaniu z wentylacją mieszającą.

Uzdatnione powietrze wtłaczane jest z niewielką prędkością do dolnej części pomieszczenia, a następnie rozprzestrzenia się tuż nad poziomem podłogi, tworząc efekt tzw. zimnego jeziora. Po natrafieniu na źródła ciepła powietrze ulega ogrzaniu i unosi się do górnej części pomieszczenia wraz ze znajdującymi się w nim zanieczyszczeniami.

W ostatniej fazie procesu ciepłe i zanieczyszczone powietrze jest usuwane z górnej części pomieszczenia przez odrębną instalację wyciągową [10]. Tym samym pojawia się w pomieszczeniu stratyfikacja zarówno stężenia zanieczyszczeń (im warstwa powietrza położona jest wyżej nad podłogą, tym większe będzie stężenie zanieczyszczeń jako konsekwencja wypierającego przepływu powietrza rozpoczynającego się od poziomu podłogi), jak i temperatury powietrza.

Skutkiem tego jest ograniczenie mieszania się zanieczyszczonego powietrza z czystym nawiewanym przez nawiewnik i w rezultacie niska koncentracja zanieczyszczeń w strefie pracy. Wadą jest możliwość powstania (przy dużych zyskach ciepła w pomieszczeniu) znacznej pionowej różnicy temperatury (gradientu) na wysokości 1,1 i 0,1 m, co zwykle oceniane jest negatywnie przez użytkowników pomieszczeń.

Stosując wentylację wyporową, uzyskuje się wysoką efektywność systemów wentylacyjnych, tzn. możliwie najniższe zanieczyszczenie powietrza w połączeniu z optymalnym komfortem cieplnym w obszarach pracy i strefie przebywania ludzi (SPL).

Trzeci rodzaj przepływu, zwany zazwyczaj laminarnym (choć preferowana w normie PN-EN 14644-4 [7] nazwa to przepływ jednokierunkowy) jest wykorzystywany w specjalistycznych obiektach o wysokich wymaganiach dotyczących czystości powietrza (np. sale operacyjne w szpitalach, pomieszczenia czyste w zakładach produkcyjnych).

W tym przypadku stosuje się inne, specjalistyczne nawiewniki, zapewniające równomierny wypływ powietrza w sposób tłokowy, w postaci równoległych strug w kierunku obszaru chronionego. Należy zaznaczyć, że w praktyce nie jest możliwe uzyskanie idealnego przepływu laminarnego, dlatego też stosuje się często nazwę przepływ quasi-laminarny.

Efektywność wentylacji

Efektywność wentylacji jest ściśle związana z jej rodzajem (mieszająca lub wyporowa) i wzajemnym rozmieszczeniem nawiewników i wywiewników w pomieszczeniu. Za pomocą tego terminu opisywana jest relacja pomiędzy stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu nawiewanym do pomieszczenia a ich stężeniem w powietrzu wywiewanym i wewnętrznym w strefie oddychania ludzi, znajdującej się wewnątrz ich strefy przebywania. Z tego powodu efektywność wentylacji zwana jest często efektywnością usuwania zanieczyszczeń [6].

W zależności od rodzaju wentylacji, a w przypadku wentylacji mieszającej zależnie od kierunku wypływu powietrza z nawiewnika  (pionowy lub poziomy) oraz różnicy temperatury powietrza nawiewanego wewnętrznego w SPL uzyskuje się różne wartości efektywności wentylacji, zamieszczone w tab. 1. Wartość efektywności wentylacji określa się w oparciu o zależność [6]:

gdzie:

eV – efektywność wentylacji,

CWYW – stężenie zanieczyszczeń w powietrzu wywiewanym [mg/m3],

CWEW – stężenie zanieczyszczeń w wewnętrznym powietrzu (w strefie oddychania znajdującej się w strefie przebywania ludzi) [mg/m3],

CNAW – stężenie zanieczyszczeń w powietrzu nawiewanym [mg/m3].

Wartość tego wskaźnika zależy od rozdziału powietrza, lokalizacji i rodzaju źródeł zanieczyszczeń w pomieszczeniu. Efektywność może być inna dla różnych zanieczyszczeń. W przypadku całkowitego wymieszania powietrza i zanieczyszczeń wartość wskaźnika wynosi 1,0.

Na podstawie przykładowych rozwiązań rozdziału powietrza przedstawionych w tabeli 1 można zauważyć, że najlepszym rozwiązaniem jest wentylacja wyporowa doprowadzająca do pomieszczenia powietrze o temperaturze niższej od temperatury powietrza wewnętrznego. Wówczas efektywność według informacji zamieszczonych w [6] może być nawet wyższa od 2,0 (wartości maksymalnej podanej w tab. 1).

Przykładowe wielkości efektywności wentylacji dla wentylacji mieszającej i wyporowej

Tabela 1. Przykładowe wielkości efektywności wentylacji dla wentylacji mieszającej i wyporowej

Lokalizacja nawiewników powietrza

Wybór odpowiedniego miejsca zamontowania nawiewników i ich liczba to elementy istotnie wpływające na poprawny rozpływ powietrza w pomieszczeniu, czyli jego właściwą wentylację. Na projekt rozmieszczenia nawiewników wpływ mają: kształt i wysokość pomieszczenia, jego przewidywane wyposażenie, lokalizacja drzwi i okien, elementy konstrukcyjne oraz oświetlenie, które mogłyby zakłócić prawidłowy i bezkolizyjny przepływ strumienia powietrza od nawiewnika do strefy przebywania ludzi i dalej – aż do ich strefy oddychania.

Rodzaje nawiewników powietrza i ich charakterystyka

 

Wentylacja mieszająca

 

Parametry charakteryzujące nawiewniki

Do parametrów pracy nawiewników w wentylacji mieszającej zalicza się:

 • strumień powietrza nawiewanego (objętościowy lub masowy),
 • temperaturę powietrza nawiewanego,
 • różnicę temperatury pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem nawiewanym,
 • zasięg strugi powietrza nawiewanego,
 • prędkość efektywną wypływu powietrza z nawiewnika,
 • prędkość zamierania określaną w nawiewanej strudze powietrza,
 • prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi,
 • ugięcie strugi nawiewanej,
 • stopień indukcji powietrza z pomieszczenia,
 • stratę ciśnienia powietrza podczas przepływu przez nawiewnik,
 • poziom mocy akustycznej nawiewnika.

Klasyfikacja nawiewników

Klasyfikację można przeprowadzić w zależności od rodzaju wentylacji i jej zakresu (ogólna czy indywidualna) oraz lokalizacji nawiewników.

W wentylacji mieszającej ogarniającej całe pomieszczenie (w odróżnieniu od nawiewników miejscowych – indywidualnych) stosuje się następujące rodzaje nawiewników, zależnie od miejsca ich zamontowania:

 • sufitowe,
 • ścienne:
  - z tzw. oddziaływaniem sufitu (gdy odległość górnej krawędzi kratki od sufitu £  0,3 m, pojawia się efekt Coandy, czyli zjawisko przylepiania się strumienia w wyniku podciśnienia, przez co następuje wydłużenie strumienia powietrza nawiewanego) [2],
  - bez oddziaływania sufitu (odległość ³  0,8 m) [2],
  - podestowe,
  - podłogowe.

W wentylacji indywidualnej stosowane są nawiewniki fotelowe i biurkowe. Nawiewniki fotelowe mogą być montowane w nogach fotela lub w podgłówku, z nawiewem powietrza w kierunku twarzy widza z niżej usytuowanego rzędu foteli. Przykładowym nawiewnikiem fotelowym może być produkt o średnicy 100 mm stanowiący część podstawy („nogi”) zamontowanego na stałe fotela w sali teatralnej czy widowiskowej [13].

Charakteryzuje się stosunkowo małymi oporami przepływu powietrza, rzędu 5 Pa przy przepływie ok. 45 m3/h. Nawiew realizowany jest przez powierzchnię perforowaną w kierunku nóg osoby siedzącej na fotelu. Przy takim rozwiązaniu mimo indywidualnego nawiewu powietrza w kierunku widza nie ma on możliwości regulacji parametrów pracy nawiewnika.

Inaczej dzieje się w przypadku nawiewników stanowiskowych (wmontowanych w blat biurka lub znajdujących się nad monitorem komputera) z indywidualną regulacją, czyli rzeczywiście służących do indywidualnego kształtowania środowiska powietrznego bezpośrednio otaczającego człowieka.

Zapewniają one dopływ czystego powietrza do strefy oddychania użytkownika o parametrach oraz ilości zależnych od jego oczekiwań w konkretnym momencie, faktycznie zatem realizowana jest idea wentylacji indywidualnej lub personalnej (ang. personalized ventilation – PV). Takie rozwiązanie gwarantuje indywidualizację parametrów powietrza na stanowisku pracy.

Nawiewniki indywidualne są montowane w najbliższym sąsiedztwie stanowisk pracy w ilości równej liczbie pracowników. Pozostałą część pomieszczenia należy wentylować z wykorzystaniem ogólnej wentylacji mieszającej lub wyporowej w celu zapewnienia właściwych warunków osobom tam przebywającym. W tabeli 2 zamieszczono wybrane informacje dotyczące nawiewników powietrza stosowanych w wentylacji mieszającej uzyskane na podstawie kart katalogowych [2].

Poza wymienionymi w tab. 2 rodzajami nawiewników w obiektach wielkokubaturowych stosowane są dysze nawiewne i nawiewniki wirowe o długim zasięgu strumienia powietrza. Mogą być one także wykorzystywane do zastosowań specjalnych – oprócz obiektów produkcyjnych i przemysłowych, obiektów sportowych i audytoriów dysze dalekiego zasięgu bardzo dobrze sprawdzają się np. w studiach nagraniowych ze względu na swoją cichą pracę.

Nawiewniki powietrza dla wentylacji mieszającej w obiektach komfortowych i ich charakterystyka

Tabela 2. Nawiewniki powietrza dla wentylacji mieszającej w obiektach komfortowych i ich charakterystyka

Wentylacja wyporowa

 

Parametry charakteryzujące nawiewniki

Do parametrów opisujących działanie nawiewników wyporowych należą:

 • prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi,
 • prędkość efektywna nawiewu,
 • temperatura powietrza nawiewanego,
 • zasięg strumienia powietrza,
 • strefa oddziaływania,
 • stratyfikacja temperatury powietrza (tzw. gradient).

Istotnym parametrem charakteryzującym pracę wentylacji wyporowej jest, rzadko uwzględniana przy projektowaniu wentylacji mieszającej w pomieszczeniach komfortowych o typowej wysokości, temperatura powietrza usuwanego z pomieszczenia, wyższa od temperatury powietrza w pomieszczeniu nawet o 9 K.

Zgodnie z zasadą działania tego typu wentylacji o funkcji chłodzenia strugi powietrza nawiewanego chłodniejsze od powietrza w pomieszczeniu, ścielą się nad podłogą, dopóki nie napotkają źródła ciepła (np. człowieka lub emitującego ciepło urządzenia). Wówczas w sposób konwekcyjny strumienie powietrza unoszą się ku górze.

Elementy wywiewne powinny być umieszczone w górnej części pomieszczenia. Efektywność instalacji zwiększa się, gdy wywiewniki umieszczane są w pobliżu źródeł ciepła [10].

Ze względu na nawiew chłodnego powietrza w pomieszczeniu w okolicy nawiewnika wyodrębnia się strefa o niekomfortowych parametrach powietrza, zwana strefą oddziaływania strumienia powietrza (strefą bezpośrednią). Jest to obszar, który nie powinien być na stałe zajmowany przez ludzi.

W przypadku projektowania wentylacji wyporowej zakładane (obliczone) zyski ciepła w pomieszczeniu w przeliczeniu na powierzchnię podłogi nie powinny przekroczyć 30–50 W/m2 [12]. W tabeli 3 zamieszczono zalecane parametry powietrza dla wentylacji wyporowej w zależności od przeznaczenia obsługiwanego pomieszczenia (komfortowe lub przemysłowe).

Zgodnie z normą PN-EN ISO 7730:2006 [9] dla zapewnienia komfortu użytkownikom średnia prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi nie powinna przekroczyć 0,25 m/s w okresie letnim. Według PN-78/B-03421 [4] dla pracy lekkiej wykonywanej w okresie letnim maksymalna prędkość w strefie przebywania nie powinna przekraczać 0,3 m/s. W praktyce projektowej często przyjmowaną wartością jest 0,2 m/s.

Budowa nawiewników i ich rodzaje

Nawiewniki wyporowe ze względu na nawiewanie powietrza z niską prędkością (w porównaniu z wentylacją mieszającą) muszą charakteryzować się dużymi powierzchniami płaszczyzny wypływu powietrza. Jednocześnie muszą być tak skonstruowane, by zachowana była jednakowa prędkość efektywna powietrza w każdym punkcie płaszczyzny nawiewnej.

Podstawowymi elementami nawiewników wyporowych są [10]:

 • duża skrzynka rozprężna z elementami do równomiernego rozprowadzenia powietrza,
 • osłona maskująca nawiewnik,
 • powierzchnia wypływu powietrza: blachy perforowane, włókniny lub tworzywo piankowe,
 • cokół montażowy.

Nawiewniki wyporowe wykonywane są najczęściej jako:

 • wolnostojące cylindryczne lub prostopadłościenne,
 • półcylindryczne przylegające do ściany pomieszczenia,
 • ćwierćcylindryczne i trójkątne w przekroju – do montażu w narożnikach pomieszczenia,
 • płaskie – do montażu w ścianach, tak aby od strony pomieszczenia widoczna była tylko powierzchnia wypływu powietrza.

Kontrola prawidłowego nawiewu powietrza do strefy przebywania ludzi

W celu sprawdzenia poprawności pracy instalacji nawiewnej i wywiewnej w zakresie rozdziału powietrza, wielkości strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz parametrów powietrza wewnętrznego, takich jak prędkość powietrza oraz jego temperatura, można wykonać pomiary wskazane w normie PN-EN 15726:2011 [8].

Norma ta odnosi się do pomiarów wybranych parametrów komfortu cieplnego i akustycznego w pomieszczeniach. Można ją stosować podczas pomiarów na placu budowy lub podczas pomiarów laboratoryjnych w skali rzeczywistej. Norma dotyczy systemów wentylacji lub klimatyzacji zaprojektowanych w celu zapewnienia warunków komfortu w budynkach. Nie stosuje się jej w przypadku systemów służących do kontroli procesów przemysłowych lub innych procesów wymagających specjalnego środowiska.

W celu określenia parametrów powietrza zgodnie z wymaganiami wskazanymi w [8] pomiary należy wykonać w warunkach zwanych rzeczywistymi, czyli tymi, dla których projektant określił strumień powietrza wentylacyjnego, opierając się na założeniach projektowych dotyczących źródeł zysków ciepła i wilgoci oraz ich wielkości. Pomiary należy rozpocząć przynajmniej po godzinie od rozpoczęcia normalnego użytkowania pomieszczenia, tak aby możliwe było uzyskanie w miarę ustabilizowanych wartości parametrów wewnętrznych.

W przypadku pomieszczeń o znacznej powierzchni planując badania, należy określić lokalizację punktów pomiarowych, dzieląc pomieszczenie na obszary o powierzchni podłogi nieprzekraczającej 20 m2. Wewnątrz tak wybranego obszaru powinien znajdować się przynajmniej jeden punkt pomiarowy (zazwyczaj jest ich więcej). Pomiary wykonywane są na wysokości 1,1 m nad powierzchnią podłogi.

W normie [8] wyszczególniono dwa warianty pomiarów:

 • o ograniczonym zakresie, nazwane ogólnymi,
 • rozszerzone, bardziej szczegółowo uwzględniające parametry środowiska wewnętrznego – badania te wykonywane są po określeniu wartości wskazanych w wariancie ogólnym.

Badania, które należy wykonać na etapie przeprowadzania pomiarów ogólnych, to wizualizacja przepływu powietrza z zastosowaniem dymu z wytwornicy oraz pomiar temperatury powietrza w wyznaczonych punktach. Podczas przeprowadzania szczegółowych badań należy jeszcze wykonać pomiar wielkości strumienia objętości powietrza nawiewanego do pomieszczenia oraz (opcjonalnie przy dodatkowo rozszerzonym zakresie pomiarów) pomiar wielkości strumienia objętości powietrza usuwanego z pomieszczenia.

W przypadku gdy zmierzone wielkości strumieni powietrza różnią się od zaprojektowanych, dopiero po wyregulowaniu instalacji można przystąpić do dalszych pomiarów – prędkości oraz temperatury powietrza. Jako dodatkowy pomiar, istotny dla oceny komfortu cieplnego w pomieszczeniu, można wykonać badanie asymetrii promieniowania cieplnego oraz efektywności wentylacji (wzór przedstawiony wcześniej) [1].

Metody wykonywania pomiarów prędkości powietrza w pomieszczeniu i liczba punktów pomiarowych będą się różnić w zależności od typu i lokalizacji nawiewników i wywiewników. Pomiary wykonuje się na trzech wysokościach (0,1; 0,6 i 1,1 m dla pracowników siedzących oraz 0,1; 1,1 i 1,7 m dla osób stojących). Minimalna odległość pomiędzy sąsiednimi punktami pomiarowymi wynosi 2,0 m. Pomiar temperatury powietrza przeprowadza się w tych samych lokalizacjach co pomiar prędkości powietrza.

Literatura

 1. Bogdan A., Pomiar parametrów powietrza w strefie przebywania ludzi wg PN-EN 15726, „Chłodnictwo & Klimatyzacja” nr 5/2012.
 2. Nawiewniki powietrza, www.trox.pl.
 3. Nawiewniki wyporowe, karta katalogowa, Trox.
 4. PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
 5. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
 6. PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 7. PN-EN ISO 14644-4:2006 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska o kontrolowanej czystości powietrza. Część 4: Projekt, budowa i rozruch.
 8. PN-EN 15726:2011 Wentylacja budynków. Rozdział powietrza. Pomiary w strefie przebywania ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, mające na celu ocenę warunków cieplnych i akustycznych (oryg.).
 9. PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego (oryg.).
 10. Poradnik wentylacji wyporowej, Gryfin.
 11. Teoria, Swegon.
 12. www.smay.pl.
 13. www.swegon.pl.
 14. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa 1980.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Daniel Daniel, 15.03.2019r., 11:41:02 Zaopatrzyłem się w nawiewniki okienne z jednego prostego powodu. Dmuchało mi z kratki wentylacyjnej. Za szczelna stolarka okienna i ciąg się odwrócił. Dopiero później czytałem że nawiewniki mają też inne zalety. Kupiłem nawiewniki higrosterowane marki Brevis i jestem z nich zadowolony :)

Powiązane

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

PVGE Fotowoltaika Sp. z o.o. BuyPV. Dajemy dobrą energię

BuyPV. Dajemy dobrą energię BuyPV. Dajemy dobrą energię

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga...

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. Dla takich Klientów powstała marka BuyPV.

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

NETECS SP. Z O.O. NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Redakcja RI news Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą...

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

Redakcja RI news Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja pojawi się ponad 170 wystawców

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja pojawi się ponad 170 wystawców Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja pojawi się ponad 170 wystawców

Już 3 i 4 marca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja największych w Polsce targów FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA. Specjalistyczna impreza skierowana jest wyłącznie do profesjonalistów - projektantów,...

Już 3 i 4 marca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja największych w Polsce targów FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA. Specjalistyczna impreza skierowana jest wyłącznie do profesjonalistów - projektantów, instalatorów i użytkowników instalacji. Zgromadzi ponad 170 wystawców, którzy na powierzchni 10 000 m2 zaprezentują swoją ofertę. W tegorocznej edycji będą obecni się nie tylko liderzy polskiego rynku, ale także wystawcy z Turcji, Ukrainy, Litwy, Niemiec, Czech, Szwajcarii.

Joanna Ryńska Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń

Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń

Stan epidemii powoduje, że mieszkańcy, użytkownicy i zarządcy budynków zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Na rynku dostępne są rozwiązania zarówno do bieżącej higienizacji powietrza...

Stan epidemii powoduje, że mieszkańcy, użytkownicy i zarządcy budynków zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Na rynku dostępne są rozwiązania zarówno do bieżącej higienizacji powietrza w pomieszczeniu, jak i do dezynfekcji pomieszczeń po pobycie w nich osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Joanna Ryńska Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego

W powietrzu wewnętrznym, którym oddychamy w pomieszczeniach, nie brakuje patogenów – m.in. zarodników grzybów, bakterii i wirusów. W dobie pandemii choroby COVID-19, kiedy cały świat szuka odpowiedzi na pytanie,...

W powietrzu wewnętrznym, którym oddychamy w pomieszczeniach, nie brakuje patogenów – m.in. zarodników grzybów, bakterii i wirusów. W dobie pandemii choroby COVID-19, kiedy cały świat szuka odpowiedzi na pytanie, jak radzić sobie z rozprzestrzenianiem powodującego ją wirusa SARS-CoV-2, ze zdwojoną siłą powraca dyskusja o znaczeniu prawidłowej wentylacji, klimatyzacji i uzdatniania powietrza wewnętrznego dla czystości mikrobiologicznej pomieszczeń.

Waldemar Joniec Detektory gazów jako sterowniki wentylacji

Detektory gazów jako sterowniki wentylacji Detektory gazów jako sterowniki wentylacji

Samochody coraz częściej znikają z ulic, gdyż brakuje na nich miejsc do parkowania. Zamknięte i podziemne garaże w nowych obiektach stają się standardem. Ich wentylacja wymaga stosowania skutecznego systemu...

Samochody coraz częściej znikają z ulic, gdyż brakuje na nich miejsc do parkowania. Zamknięte i podziemne garaże w nowych obiektach stają się standardem. Ich wentylacja wymaga stosowania skutecznego systemu usuwającego gazy spalinowe oraz zapobiegającego zagrożeniom w razie wycieku gazów wybuchowych, którymi coraz częściej zasila się silniki samochodów.

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.