RynekInstalacyjny.pl

Uciążliwość zapachowa a parowanie ścieków

Odors nuisance and wastewater evaporation

Powodem wyczuwalnych uciążliwości jest najczęściej obecność w otoczeniu oczyszczalni ścieków bytowych tzw. złowonnych zapachów, czyli odorów we wdychanym powietrzu, nawet przy ich bardzo małym stężeniu
Fot. pixabay.com

Powodem wyczuwalnych uciążliwości jest najczęściej obecność w otoczeniu oczyszczalni ścieków bytowych tzw. złowonnych zapachów, czyli odorów we wdychanym powietrzu, nawet przy ich bardzo małym stężeniu


Fot. pixabay.com

Oczyszczalnie ścieków i ich poszczególne obiekty mogą być uciążliwe zapachowo dla otoczenia. W obiektach oczyszczania mechanicznego i biologicznego ilość odorantów przedostających się do otoczenia zależy głównie od ilości wody odparowywanej z lustra ścieków. Powiązanie potencjalnej ilości odparowywanej wody z progami wyczuwalności poszczególnych odorantów w powietrzu mogłoby dać przesłanki do prognozowania uciążliwości zapachowej poszczególnych otwartych obiektów na etapie ich projektowania i tym samym wskazywać na ewentualną potrzebę ich hermetyzacji i uwzględniania wentylacji przestrzeni pomiędzy lustrem ścieków a przykryciem.

Zobacz także

Waldemar Joniec Wpływ składu ścieków na pracę instalacji kanalizacyjnych i pompowni

Wpływ składu ścieków na pracę instalacji kanalizacyjnych i pompowni Wpływ składu ścieków na pracę instalacji kanalizacyjnych i pompowni

W ostatnich latach skład naszych ścieków bardzo się zmienił, a pompowanie ścieków surowych staje się coraz większym wyzwaniem dla zakładów wodno-kanalizacyjnych. Jest to zjawisko powszechnie obserwowane...

W ostatnich latach skład naszych ścieków bardzo się zmienił, a pompowanie ścieków surowych staje się coraz większym wyzwaniem dla zakładów wodno-kanalizacyjnych. Jest to zjawisko powszechnie obserwowane nie tylko w Polsce, ale i całej Europie oraz na świecie. Przyczyn nowych trudności eksploatacyjnych jest kilka, jedne z nich wynikają z pozytywnych działań na rzecz oszczędzania wody, a inne z braku przestrzegania zasad korzystania z kanalizacji. Jednym z czynników wpływających na skład ścieków są...

Waldemar Joniec Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Zapobieganie zagniwaniu ścieków Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad...

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej zebrano doświadczenia i powstały rozwiązania techniczne oraz procedury eksploatacji zapobiegające temu zjawisku.

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

W artykule:

• Uciążliwość dla otoczenia związana z parowaniem ścieków – odory
• Temperatury powietrza i ścieków
• Parowanie ze swobodnej powierzchni wody
• Parowanie ze swobodnej powierzchni ścieków

streszczenie

Przedmiotem niniejszego opracowania problemowego są analogie pomiędzy parowaniem ścieków w obiektach ze strumienia ściekowego i parowaniem wody z niecek basenów kąpielowych.abstract

The main subject of the present article are similarities the evaporation of wastewater in objects belongs to wastewater stream and evaporation of water from swimming-pool basins.

 

Zestawienia zawarte w [1] szeroko prezentują fakty dotyczące uciążliwości zapachowej dla otoczenia poszczególnych obiektów średnich i dużych oczyszczalni ścieków w Polsce. Pokazują duże zróżnicowanie odczuwalnych uciążliwości zapachowych z poszczególnych obiektów w ich ciągu ściekowym.

Natomiast przedstawione w artykule bezpośrednie porównanie uciążliwości zapachowej poszczególnych obiektów ze strumienia ściekowego, w ramach tych samych grup wielkości oczyszczalni, jak i pomiędzy obiektami tego samego rodzaju w obu grupach, umożliwiło naświetlenie przyczyn uciążliwości i ich zróżnicowania oraz określenie powiązań tych uciążliwości z parowaniem z lustra ścieków. Wiąże się to z takimi parametrami obiektów, jak głębokość, powierzchnia lustra ścieków, sfalowanie powierzchni lustra ścieków czy etap oczyszczania ścieków, to jest z ilością zanieczyszczeń organicznych wprowadzanych do danego obiektu w jednostce czasu hydraulicznego zatrzymania ścieków w obiekcie.

Pionowe ruchy powietrza

Rys. 1. Pionowe ruchy powietrza nad lustrem ścieków w różnych porach roku [Borowski J., Mechanizmy emisji zanieczyszczeń, „Wodociągi-Kanalizacja” nr 5/2013, s. 84–89]

W celu jednoznacznego porównania uciążliwości zapachowej dla otoczenia od poszczególnych obiektów należałoby porównywać ustalenia dokonane w jednakowym czasie lub w tych samych warunkach atmosferycznych, zwłaszcza dla obiektów otwartych.

Parowanie z lustra ścieków jest w swojej istocie fizycznie podobne do parowania z lustra wody. Jednak parowanie ścieków niesie dla otoczenia inne implikacje, niż to ma miejsce w przypadku parowania czystej wody, związane z ewentualną uciążliwością dla otoczenia przedostających się do atmosfery (wraz z parą wodną) złowonnych odorantów, szczególnie tych z niskimi progami wyczuwalności (patrz dalej: progi wyczuwalności odorantów) oraz tych szkodliwych dla zdrowia ludzi przebywających w środowisku o dużym ich stężeniu, w szczególności np. siarkowodoru (rys. 1).

Obecnie wiele obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków bytowych z ciągu ściekowego (takich jak osadniki wstępne, komory oczyszczania i osadniki wtórne, czy z ciągu osadowego, jak zagęszczacze, otwarte komory fermentacyjne czy stacje przeróbki osadów), jest szczelnie przykrywanych. Niemniej jednak mają one mniej lub bardziej skomplikowane instalacje, przez które powietrze z zanieczyszczeniami gazowymi, zapachowymi i mikroorganicznymi przechodzi i w większym lub mniejszym stopniu oczyszczone wprowadzane jest do powietrza atmosferycznego.

Zdaniem autora przy określaniu ilości wody odparowywanej z powierzchni swobodnego zwierciadła ścieków w obiektach zakrytych można skorzystać z danych na temat ilości odparowywanej wody z niecek basenowych w krytych pływalniach sportowych czy rekreacyjnych.

Ilość wody odparowywanej z jednostki powierzchni z lustra wody w jednostce czasu, czyli natężenie parowania, może być wskaźnikiem dotyczącym możliwej obecności uciążliwych zanieczyszczeń zapachowych w parującej wodzie z technologicznych obiektów oczyszczalni ścieków bytowych.

Z powodu niedostępności informacji nt. intensywności parowania wody i innych składników ze ścieków, poniżej przytoczone zostaną dostępne literaturowe dane liczbowe dot. parowania wody z niecek basenowych w warunkach podobnych do panujących w obiektach ciągu ściekowego oczyszczalni ścieków.

Jak wspomniano, na natężenie i ilość odparowywanej wody ma wpływ cały szereg czynników i parametrów, głównie takich jak:

 • prężność pary nasyconej i pary wodnej nad zwierciadłem wody,
 • przepływ powietrza ponad lustrem wody/ścieków w powiązaniu z:
 • napełnieniem/głębokością danego obiektu wypełnionego wodą,
 • faktem, czy lustro wody jest spokojne, czy sfalowane,
 • temperatura wody i powietrza.

W przypadku odkrytych zbiorników ze ściekami bytowymi na zasięg ich uciążliwości zapachowej dla otoczenia istotny wpływ ma również przemieszczanie się mas powietrza wynikające z różnic ciśnień atmosferycznych czy z różnic gęstości powietrza ponad zbiornikami i w ich otoczeniu.

Uciążliwość dla otoczenia związana z parowaniem ścieków – odory

Powodem wyczuwalnych uciążliwości jest najczęściej obecność w otoczeniu oczyszczalni ścieków bytowych tzw. złowonnych zapachów, czyli odorów we wdychanym powietrzu, nawet przy ich bardzo małym stężeniu (tab.1).

Progi wyczuwalności związków

Tabela 1. Progi wyczuwalności ściekowych odorowych związków siarkowych [Odor and Corrosion Control in Sanitary Sewage Systems and Treatment Plants, WWBKD M43 USPA ORD, EPA 625/1-85-O/8,1985]

Zagrożenie emisją odorów

Potencjalne zagrożenie dla otoczenia emisją odorów i zanieczyszczeń mikrobiologicznych z poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków bytowych zestawiono w tab. 2 i tab. 3. Uwaga: szczegółowe dane na temat liczby poszczególnych urządzeń oczyszczalni ścieków w Polsce z uciążliwością zapachową zostały przedstawione w [1].

Stopień zagrożenia

Tabela 2. Stopień zagrożenia otoczenia emisją odorów. [Odor and Corrosion Control in Sanitary Sewage Systems and Treatment Plants, WWBKD M43 USPA ORD, EPA 625/1-85-O/8,1985]

Stopień zagrożenia

Tabela 3. Stopień zagrożenia otoczenia emisją zanieczyszczeń mikrobiologicznych (w oparciu o dane o przeżywalności mikroorganizmów w ściekach) [Borowski J., Mechanizmy emisji zanieczyszczeń, „Wodociągi-Kanalizacja” nr 5/2013, s. 84–89]

Liczba obiektów a uciążliwość zapachowa dla otoczenia

tab. 4, tab. 5itab. 6 zawarto porównanie liczby obiektów oczyszczalni ścieków ze strumienia ściekowego z uciążliwością zapachową dla otoczenia w Polsce. 

Odsetek uciążliwych zapachowo obiektów

Tabela 4. Odsetek [%] uciążliwych zapachowo obiektów (w strumieniu ściekowym z przeliczenia dla 423 oczyszczalni ścieków średniej wielkości)

Odsetek uciążliwych zapachowo obiektów

Tabela 5. Odsetek [%] uciążliwych zapachowo obiektów (w strumieniu ściekowym) z przeliczenia dla 39 dużych oczyszczalni ścieków (powyżej 200 000 RLM)

Porównanie obiektów

Tabela 6. Porównanie % udziałów uciążliwych zapachowo otwartych obiektów w średnich i dużych oczyszczalniach ścieków

Na potrzeby tego porównania przeliczono odpowiednio wybrane przedmiotowe dane dla obiektów ze strumienia ściekowego ujętych w [1] i zestawiono na tej podstawie liczbę piaskowników, osadników wstępnych, tlenowych komór biologicznego oczyszczania ścieków i osadników wtórnych uciążliwych zapachowo oraz wyspecyfikowano przyczyny zróżnicowania uciążliwości zapachowej wiążące się odpowiednio z intensywnością parowania wody.

Temperatury powietrza i ścieków

Powszechnie wiadomo, że różnice temperatur powietrza i wody mają wpływ na intensywność parowania wody. Temperatury te znajdują odzwierciedlenie w sposób jawny lub ukryty we wszystkich przywołanych dalej wzorach na intensywność parowania wody z niecek krytych basenów kąpielowych.

W przypadku odkrytych komór ze ściekami parowanie wody ma też wpływ na zmniejszenie gęstości powietrza ponad lustrem ścieków w stosunku do powietrza suchego. W połączeniu ze zmianą różnic temperatur ścieków i powietrza w skali roku może to zmienić długość okresów, w których zachodzi wertykalna emisja bioaerozoli (dających uciążliwość zapachową) do atmosfery, natomiast na zasięg ich wyczuwalności wpływa jeszcze różnica ich stężeń i horyzontalne ruchy mas powietrza [3].

Na marginesie: fakt mniejszej gęstości powietrza wilgotnego od powietrza suchego należałoby uwzględniać w projektowaniu kanalizacji podciśnieniowej w części dotyczącej przewidywanej ilości natężenia powietrza potrzebnego do uzyskania odpowiedniego natężenia przepływu ścieków.

Czy i w jakim stopniu parowanie wody ze ścieków może mieć wpływ na bilans oczyszczanych ścieków, można będzie orientacyjnie wywnioskować na podstawie przytoczonych poniżej intensywności odparowywanej wody z basenów kąpielowych dla określonych warunków, po uwzględnieniu wielkości powierzchni lustra ścieków w analogicznych warunkach fizycznych (m.in. temperatury) i hydraulicznych (tj. głębokość czy sfalowanie powierzchni) w komorze ze ściekami i w niecce basenu kąpielowego.

Czytaj też: Odzysk ciepła ze ścieków w pralniach przemysłowych >>>

Parowanie ze swobodnej powierzchni wody

Poniżej zdefiniowano pokrótce czynniki uwzględniane przy obliczeniach ilości wody odparowywanej z niecek basenów kąpielowych.

Prężność pary wodnej to ciśnienie, jakie wykazuje para. Prężność pary nasyconej (tab. 7) zależy od temperatury, kształtu powierzchni rozdziału faz i obecności gazu obojętnego ponad tą powierzchnią.

 • Wilgotność powietrza bezwzględna to gęstość pary wodnej zawartej w powietrzu, wyraża się ja w gramach pary na metr sześcienny powietrza.
 • Wilgotność powietrza względna to ilość pary wodnej rzeczywiście zawartej w powietrzu w stosunku do tej ilości pary wodnej, która w danych warunkach mogłaby się pomieścić w powietrzu.
 • Szybkość/intensywność parowania – masa cieczy wyparowywanej w jednostce czasu z jednostki powierzchni, wyrażona np. w g/s/cm2; zależy m.in. od rodzaju cieczy i powierzchni, rośnie ze wzrostem temperatury cieczy.
 • Ciepło parowania – ilość ciepła, którą należy dostarczyć w danej temperaturze i pod określonym ciśnieniem, żeby jednostkę masy cieczy przeprowadzić w parę; zależy od rodzaju substancji i temperatury, wyraża się je w J/mol lub cal/g (tab. 8).
Prężność pary nasyconej

Tabela 7. Prężność pary nasyconej [Gnatowski S., Fizyka. Część I, PWN, 1970]

Ciepło parowania

Tabela 8. Ciepło parowania [Gnatowski S., Fizyka. Część I, PWN, 1970]

Parowanie ze swobodnej powierzchni ścieków

Ponieważ, w zależności od etapu oczyszczania, woda stanowi ok. 98–99% ścieków, a w strumieniu ściekowym stopniowo maleje zawartość zanieczyszczeń organicznych, to z powierzchni ścieków w decydującej mierze paruje woda oraz substancje o dużej uciążliwości zapachowej (patrz tab.1). Dlatego ilość odparowywanej wody i substancji odorowych jest bezpośrednią przyczyną występowania zróżnicowania uciążliwości zapachowej poszczególnych obiektów ze strumienia ściekowego.

Jednostkowy strumień odparowywanej wody ze swobodnego lustra ścieków

Dla przykładowego obliczenia jednostkowego strumienia parowania wody ze swobodnego lustra ścieków posłużono się wzorem VDI [4]:

(1)

gdzie:

Spw – strumień odparowującej wody, kg/(h m2);

βa, βb – współczynnik odparowania wody: 7 dla niecek używanych i nieużywanych (przy głębokości <1,35 m) i odpowiednio 28 dla niecek nieużywanych (przy głębokości >1,35 m) lub 40 dla niecek używanych (przy głębokości >1,35 m), m/h;

Ro – stała gazowa pary wodnej = 461,52 J/(kg K);

T – średnia arytmetyczna z temperatury wody basenowej i powietrza, K;

pwn – ciśnienie nasycenia pary wodnej przy temperaturze wody basenowej, Pa;

pw – ciśnienie pary wodnej w powietrzu hali basenowej, Pa.

Przyjęto, że:

T = 303;

pwn = 4243 Pa;

pw = 1440 Pa

i dla βa, βb odpowiednio 7, 28 i 40 m/h;

otrzymano następujące wyniki Spw:

0,14; 0,56 i 0,80 kg/(h m2).

Dla porównania poniżej przytoczono wielkości strumienia odparowywanej wody ze swobodnego lustra wody w krytych nieckach basenowych.

Zestawienie wyników obliczeń jednostkowego strumienia parowania wody dla krytych niecek basenowych z innych wzorów [6]

Parametry przyjęte do obliczenia strumienia odparowywanej wody z basenów to:

 • temperatura wody tw= 28°C = 301 K,
 • temperatura powietrza tp = 30°C = 303 K,
 • temperatura warstwy granicznej (między wodą a powietrzem) tpw = 28°C,
 • prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi w = 0,2 m/s = 0,72 km/h,
 • wilgotność względna powietrza w hali basenowej φp. = 60%,
 • zawartość wilgoci w powietrzu w hali basenowej xp. = 16 g/kg,
 • zawartość wilgoci w powietrzu nawiewanym (średnio) xw = 11 g/kg.

Prężność pary nasyconej w temperaturze powietrza 303 K wynosi 31,824×133,3224 Pa = 4242,9 Pa. Wyniki obliczeń podano w tab. 9 i tab.10.

Jednostkowe strumienie

Tabela 9. Jednostkowe strumienie odparowywanej wody z niewzburzonej powierzchni wody [Ratajczak K., Kunicki B., Parowanie wody w krytych basenach pływackich, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2016, s. 40–44.] (patrz tabela 3, RI 1–2/2016)

Jednostkowe strumienie

Tabela 10. Jednostkowe strumienie odparowywanej wody ze wzburzonej powierzchni wody [Ratajczak K., Kunicki B., Parowanie wody w krytych basenach pływackich, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2016, s. 40–44.] (patrz tabela 4, RI 1–2/2016)

Orientacyjne prędkości parowania wody z krytych zbiorników ścieków komunalnych

W celu wykorzystania znanych wzorów na parowanie wody w krytych pływalniach do obliczenia strumienia odparowywanej wody z lustra zbiorników ścieków komunalnych w tab. 11 i tab. 12 zestawiono charakterystyki tych zbiorników oraz temperatury ścieków i powietrza. Służy to ustaleniu sytuacji, dla których taki zamiar mógłby być zasadny, i ewentualnemu potwierdzeniu prawdopodobnych przyczyn uciążliwości zapachowej i mikrobiologicznej obiektów dla otoczenia.

Prawdopodobne prędkości parowania

Tabela 11. Prawdopodobne prędkości parowania z krytych zbiorników ze ściekami na oczyszczalniach ścieków bytowych wg wzoru VDI

Zakresy temperatur ścieków

Tabela 12. Zakresy temperatur ścieków i powietrza [°C] (tabelę sporządzono, korzystając z rys. 1)

Do wzorów przytoczonych w [6] odpowiednie temperatury podawane są w kelwinach. W tab. 13 podano temperatury ścieków i powietrza przeliczone ze stopni Celsjusza na kelwiny, do wykorzystania obliczenia intensywności parowania wody ze swobodnej powierzchni ścieków w poszczególnych porach roku.

Uśrednione temperatury ścieków

Tabela 13. Uśrednione temperatury ścieków i powietrza [K]

Ciśnienie nasycenia pary wodnej przy temperaturze ścieków:

 • 280 K – ok. 8,05 mm Hg, tj. 8,05×133,3224 Pa = 1073,2 Pa;
 • 288,5 K – ok. 13,79 mm Hg, tj. 13,79×133,3224 Pa = 1838,3 Pa.

Podsumowanie

Zarówno całe oczyszczalnie ścieków, jak i, co przedstawiono powyżej, ich poszczególne obiekty mogą być uciążliwe zapachowo dla otoczenia.

W artykule skoncentrowano się na obiektach strumienia ściekowego oraz obiektach z przełomu oczyszczania mechanicznego i biologicznego, oraz ich parametrach rzutujących na ilość odparowywanej wody z lustra ścieków jako głównej przyczyny takiej uciążliwości.

Wraz z wodą odparowują lub ulatniają się do powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia zwane odorantami. Powiązanie potencjalnej ilości odparowywanej wody z progami wyczuwalności poszczególnych odorantów w powietrzu mogłoby dać przesłanki do prognozowania uciążliwości zapachowej poszczególnych otwartych obiektów z ciągu ściekowego na etapie projektowania w oparciu o wzory na parowanie wody z niecek zamkniętych basenów kąpielowych, dokumentować potrzebę ich hermetyzacji i projektowania wentylacji przestrzeni pomiędzy lustrem ścieków a przykryciem.

Powyżej zestawione dane procentowe dotyczące uciążliwości zapachowej poszczególnych obiektów ze strumienia ściekowego z przełomu oczyszczania mechanicznego i biologicznego opracowano na podstawie wyników badań oczyszczalni średnich i dużych w Polsce, przedstawionych w pracy [1]. Umożliwiają one pokazanie pewnych oczywistych i nieoczywistych prawidłowości, które są następstwem ilości odparowywanej wody i etapu oczyszczania ścieków (to jest z zawartością zanieczyszczeń biologicznych i zawiesiny), a mianowicie:

z zakresu objętego wnioskowaniem mniejszy procent obiektów zamkniętych jest uciążliwy zapachowo w porównaniu z takimi samymi obiektami otwartymi (patrz tab. 4 i tab. 5);

w przypadku obiektów ze sfalowaną powierzchnią ścieków ilość odparowywanej wody będzie w sposób naturalny większa od tej z obiektów o takiej samej funkcji i wielkości, ale z niesfalowanym lustrem ścieków (patrz tab. 9, tab.10 i tab. 11);

procent obiektów uciążliwych zapachowo z etapu wstępnego oczyszczania ścieków jest większy w porównaniu z takimi samymi obiektami oczyszczania biologicznego (patrz tab. 6);

w wyrażonej w procentach liczbie obiektów uciążliwych zapachowo duży udział mają obiekty z największą powierzchnią lustra ścieków, pomimo że przechowywane są w nich ścieki o większym stopniu oczyszczenia (patrz tab. 6);

w tab. 7, tab. 8 i tab. 13 podano wielkości fizyczne z przeznaczeniem do ich ewentualnego wykorzystania w indywidualnych obliczeniach intensywności parowania czy ilości odparowywanej wody w faktycznych warunkach, ze wzorów autorów wymienionych w tab. 9.

Wszystkie powyższe prawidłowości wiążą się z intensywnością odparowywanej wody, powierzchnią lustra ścieków i jego stanem w obiektach ze strumienia ściekowego oczyszczalni ścieków.

 

Literatura

 1. Szynkowska M., Zwoździak J., Współczesna problematyka odorowa, PWN, 2010.
 2. Odor and Corrosion Control in Sanitary Sewage Systems and Treatment Plants, WWBKD M43 USPA ORD, EPA 625/1-85-O/8,1985.
 3. Borowski J., Mechanizmy emisji zanieczyszczeń, „Wodociągi-Kanalizacja” nr 5/2013, s. 84–89.
 4. Więcek H., Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2009, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2008, s. 94–98.
 5. Gnatowski S., Fizyka. Część I, PWN, 1970.
 6. Ratajczak K., Kunicki B., Parowanie wody w krytych basenach pływackich, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2016, s. 40–44.

Czytaj też: Ciśnieniowe techniki membranowe w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i odcieków z wysypisk komunalnych >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

NETECS SP. Z O.O. NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

PHU DAMBAT Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda” Program „Moja Woda”

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie...

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej nadal się opłaca – także bez dotacji.

ARDON POLSKA SPÓŁKA Z O. O. W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie W ciemności trzeba nosić jakościową odzież odblaskową. Może ci to uratować życie

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Piesi giną na drogach zwykle w nocy lub w złych warunkach pogodowych, ponieważ kierowcy ich nie zauważają.

Siniat Sp. z o.o. Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120 Jedyny na rynku trzywarstwowy szacht w klasie EI 120

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

Nowe rozwiązanie firmy Siniat, trzywarstwowy system zabudowy szachtów instalacyjnych NIDA SZACHT EI 120, stanowi przełom w ofercie płyt ogniochronnych stosowanych w systemach ochrony ppoż.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym...

W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym przykładem jest nowa linia zaworów kulowych F-Power firmy Ferro. Linia F-Power jest wyjątkowa również ze względu na jej wszechstronność i mnogość możliwych zastosowań. Oprócz instalacji wodnych, F-Power nadają się też do montażu w systemach sprężonego powietrza oraz chłodniczych i solarnych.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać? Powietrzna pompa ciepła – co trzeba wiedzieć, aby dobrze wybrać?

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych...

Powietrzne pompy ciepła stają się jednymi z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w Polsce. W samym roku 2021 odnotowano wzrost ich sprzedaży w stosunku do roku 2020 aż o 88%, jak wynika z danych dostarczonych przez PORT PC. Nic dziwnego, to bowiem rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz praktycznie bezobsługowe. Dodatkowym atutem jest fakt, że obejmuje je ulga termomodernizacyjna. Warto jednak pamiętać, że na komfort użytkowania czy efektywność systemu grzewczego wpływa nie...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Redakcja RI news Bezemisyjny transport ścieków

Bezemisyjny transport ścieków Bezemisyjny transport ścieków

EkoWodrol oferuje BTS – Bezemisyjny Transport Ścieków, który rozwiązuje problem zagniwania ścieków i powstawania odorów.

EkoWodrol oferuje BTS – Bezemisyjny Transport Ścieków, który rozwiązuje problem zagniwania ścieków i powstawania odorów.

Waldemar Joniec Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Zapobieganie zagniwaniu ścieków Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad...

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej zebrano doświadczenia i powstały rozwiązania techniczne oraz procedury eksploatacji zapobiegające temu zjawisku.

Delfin Sp.z.o.o. SBRmad Prestige - nowa przydomowa oczyszczalnia ścieków DELFIN

SBRmad Prestige - nowa przydomowa oczyszczalnia ścieków DELFIN SBRmad Prestige - nowa przydomowa oczyszczalnia ścieków DELFIN

Delfin SBRmad Prestige to nowoczesna, jednozbiornikowa, dwukomorowa przydomowa oczyszczalnia dla budownictwa na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Doskonałe rozwiązanie dla właścicieli małych...

Delfin SBRmad Prestige to nowoczesna, jednozbiornikowa, dwukomorowa przydomowa oczyszczalnia dla budownictwa na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Doskonałe rozwiązanie dla właścicieli małych działek. Nieduży, niski zbiornik to prosty montaż, również w warunkach wysokich wód gruntowych z niewielkim zapotrzebowaniem terenu.

Redakcja RI news 200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK

200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK 200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków – obsługujące gospodarstwa domowe lub agroturystyczne...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków – obsługujące gospodarstwa domowe lub agroturystyczne oraz obiekty użyteczności publicznej – na obszarach poza granicami aglomeracji wymienionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Nabór wniosków rozpocznie się już 17 czerwca, a budżet wynosi 200 mln zł.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Projektowanie pompowni ścieków – wybrane zagadnienia

Projektowanie pompowni ścieków – wybrane zagadnienia Projektowanie pompowni ścieków – wybrane zagadnienia

W artykule omówiono zastosowanie obliczeń hydraulicznych do rozpoznania przyczyn nieprawidłowej pracy przepompowni ścieków. Zastosowano model numeryczny zbudowany w programie Epanet2, udostępnionym bez...

W artykule omówiono zastosowanie obliczeń hydraulicznych do rozpoznania przyczyn nieprawidłowej pracy przepompowni ścieków. Zastosowano model numeryczny zbudowany w programie Epanet2, udostępnionym bez ograniczeń co do stosowania przez Agencję Ochrony Środowiska USA. Ten dobrze znany program do obliczania sieci wodociągowych ma wiele innych zastosowań i stanowi m.in. efektywne narzędzie przeznaczone do obliczania kanalizacji ciśnieniowej. Obliczenia w nim prowadzone zajmują mało czasu i dostarczają...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.