RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Systemy ogrzewania powietrznego zintegrowane z kominkami jako źródło zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego

Air heating systems integrated with fireplaces as a source of indoor air pollution

W Polsce znajduje się ponad 5 mln domów jednorodzinnych, z czego jedna czwarta wyposażona jest w kominek bądź piec wolnostojący.
Fot. archiwum Eksperta Budowlanego

W Polsce znajduje się ponad 5 mln domów jednorodzinnych, z czego jedna czwarta wyposażona jest w kominek bądź piec wolnostojący.


Fot. archiwum Eksperta Budowlanego

Prawidłowa eksploatacja kominków oraz systemów dystrybucji ciepłego powietrza wymaga ich regularnego czyszczenia w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza wewnętrznego, powstających m.in. w wyniku spiekania się kurzu na zewnętrznych powierzchniach wkładu kominkowego oraz przewodu kominowego.

Zobacz także

Systema Polska Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur

Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur

Zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu Rooftop do ogrzewania i wentylacji średnich i wielkokubaturowych obiektów przemysłowych zapewnia komfort cieplny pracy ludzi oraz minimalizuje wysokie...

Zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu Rooftop do ogrzewania i wentylacji średnich i wielkokubaturowych obiektów przemysłowych zapewnia komfort cieplny pracy ludzi oraz minimalizuje wysokie koszty utrzymania obiektu.

VTS Polska Sp. z o.o. VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Królewska jakość Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika. Możesz wybrać między prostym w obsłudze i tanim w zakupie silnikiem AC a energooszczędnym, przynoszącym...

Królewska jakość Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika. Możesz wybrać między prostym w obsłudze i tanim w zakupie silnikiem AC a energooszczędnym, przynoszącym korzyści finansowe w trakcie eksploatacji, nowoczesnym silnikiem EC.

VTS Polska Sp. z o.o. Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika.

Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika.

W artykule:

• Skala popularności kominków wśród użytkowników w Polsce i na świecie
• Związek eksploatacji kominków z emisją zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego
• Opis eksperymentu badawczego przeprowadzonego w celu zbadania skali problemu zanieczyszczeń emitowanych przez kominki
• Wyniki badań, dyskusja i wnioski

Kominki zyskały w ostatnich latach bardzo dużą popularność. Tworzą przyjemną atmosferę i uważane są za tanie w eksploatacji źródło ciepła. Stosowane są zwykle jako alternatywa dla konwencjonalnego systemu centralnego ogrzewania, rzadziej także do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kominki i inne podobne urządzenia, jak piece wolnostojące, są jednak źródłem szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza zewnętrznego. W zależności od sposobu działania urządzenia grzewczego, jego przygotowania i konserwacji oprócz dwutlenku i tlenku węgla uwalnia się wiele innych produktów spalania. Należą do nich pyły, aldehydy, tlenki azotu oraz węglowodory aromatyczne [1–4]. Część z emitowanych zanieczyszczeń jest wysoce toksyczna dla organizmu ludzkiego.

Kominki oraz piece wolnostojące są również uważane za potencjalne źródło zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego. W trakcie badań przeprowadzonych w Danii stężenie pyłów o średnicy mniejszej niż 0,1 µm w pomieszczeniu wzrastało jedynie podczas otwierania drzwiczek pieca wolnostojącego [5].

Do podobnych wniosków doszli naukowcy niemieccy [6] – otwieranie drzwiczek od wkładu kominkowego powodowało wzrost stężenia pyłu oraz bezno[a]pirenu.

Badacze nie zaobserwowali istotnego wpływu pracy kominka na stężenie dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenków azotu oraz sumaryczne stężenie lotnych związków organicznych. Co ciekawe, wzrosty stężenia benzenu w powietrzu wewnętrznym odnotowano podczas używania oferowanej na rynku podpałki do rozpalania ognia.

Schemat budowy kominka

Rys. 1. Schemat budowy kominka wraz z przedstawionym procesem ogrzewania powietrza w pomieszczeniu; 1 – wkład kominkowy, 2 – przewód kominowy, 3 – komora grzewcza, 4 – komora dekompresyjna, 5 – obudowa kominka, 6 – kratka dolotowa (może być zastąpiona otworem /niszą/ pod wkładem kominkowym), 7 – kratka wylotowa; rys. archiwum autora (T. Pietrucha)

Wkład kominkowy

Rys. 2. Wkład kominkowy i przewód kominowy pokryty pyłem (kurzem) na całej powierzchni po kilku sezonach użytkowania; fot. archiwum autora (T. Pietrucha)

Badano także relacje między chorobami układu oddechowego a obecnością pieca wolnostojącego lub kominka w Kanadzie [7].

Z kolei według badaczy z USA wymiana starych pieców wolnostojących na nowe, szczelniejsze w ramach programu prowadzonego w latach 2005–2007 spowodowała ponad 70-procentowe obniżenie średniego dziennego stężenia pyłu PM2,5 w powietrzu wewnętrznym [8].

Wymienione powyżej publikacje wskazują, że istotną rolę w emisji zanieczyszczeń do powietrza wewnętrznego może odgrywać szczelność wkładu kominkowego. Zanieczyszczenia pochodzące z procesu spalania przedostają się do pomieszczeń głównie podczas operacji związanych z obsługą, np. rozpalaniem i dokładaniem drewna.

Szacuje się, że w Polsce znajduje się ponad 5 mln domów jednorodzinnych, z czego jedna czwarta wyposażona jest w kominek bądź piec wolnostojący [9].

Na Dolnym Śląsku większość kominków wykonywanych jest obecnie w konstrukcji przedstawionej na rys. 1.

Ogrzewanie pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, następuje poprzez podgrzanie powietrza, które omywa wkład kominkowy znajdujący się wewnątrz obudowy. Powietrze dostaje się do komory grzewczej kratką dolotową i przedostaje do pomieszczenia kratką wylotową. Skutkiem takiego przepływu powietrza jest pył (kurz) szybko gromadzący się niemal na całej powierzchni wkładu kominkowego i przewodu kominowego (rys. 2).

Pył, na który oddziałują wysokie temperatury wkładu kominkowego, przekraczające nawet 400°C [10], może być źródłem zanieczyszczeń do powietrza wewnętrznego, takich jak amoniak i inne gazy działające drażniąco na drogi oddechowe [11]. Problem ten jest znany szczególnie w ogrzewnictwie – w niektórych rodzajach budynków, np. szpitalach, stosuje się grzejniki, które można bardzo łatwo wyczyścić.

Pył spiekający się na zewnętrznej powierzchni wkładu kominkowego może być kolejnym źródłem zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego. Autor artykułu nie znalazł w literaturze naukowej informacji na temat badań tego zjawiska.

Czytaj też: Nieszablonowe rozwiązanie z kominkiem >>>

Pomiary emisji do powietrza wewnętrznego

W celu zbadania problemu zaplanowano eksperyment przedstawiony na rys. 3. Doświadczenie oparto na hipotezie, że wraz z rozpalaniem w kominku i wzrostem temperatury wkładu kominkowego stężenie zanieczyszczeń emitowanych wskutek spiekania się kurzu będzie rosło. Natomiast obniżać się będzie w związku z wygasaniem ognia we wkładzie kominkowym i spadkiem temperatury powietrza wewnątrz obudowy.Założono, że emitowanymi zanieczyszczeniami będą amoniak i inne lotne związki organiczne.

Do pomiaru zanieczyszczeń użyto detektora fotojonizacyjnego (ang. photo-ionization detector, PID) wyposażonego w lampę 10,6 eV

Detektor PID szeroko używany jest do pomiaru lotnych związków organicznych w badaniach jakości powietrza wewnętrznego [12]. Przyrząd cechuje się małymi wymiarami i bardzo cichą pracą. Z punktu widzenia eksperymentu były to bardzo istotne atrybuty, ponieważ pomiary wykonywane były podczas obecności i normalnego funkcjonowania użytkowników badanych obiektów.

Schemat zaplanowanego eksperymentu

Rys. 3. Schemat zaplanowanego eksperymentu: 1 – rejestrator temperatury z trzema termoparami typu K, 2 – detektor fotojonizacyjny wraz z przewodem teflonowym do pobierania próbki, 3 – przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza oraz stężenia dwutlenku i tlenku węgla w powietrzu; rys. archiwum autora (T. Pietrucha)

PID jest detektorem nieselektywnym. Oferuje wynik pomiaru w postaci sumarycznego stężenia lotnych związków organicznych. Ze względu na wstępny charakter badań informację o charakterze ilościowym uznano za wystarczającą.

Zdecydowano, że powietrze pod względem LZO będzie badane przy jednej z kratek wylotowych. W związku z napotkanymi trudnościami przy pomiarze temperatury powierzchni wkładu kominkowego, wynikającymi z ograniczonego dostępu do wnętrza obudowy kominka, zdecydowano się na pomiar temperatury powietrza wewnątrz komory.

Założono, że temperatura powietrza powinna się zmieniać podobnie jak temperatura wkładu kominkowego.

Pomiar temperatury powietrza wewnątrz obudowy przeprowadzono trzema termoparami typu K na trzech wysokościach (rys. 3):

a) w pobliżu wkładu kominkowego,

b) w połowie odległości między wkładem kominkowym a kratką wylotową,

c) przy kratce wylotowej.

Równolegle wykonano pomiar innych parametrów powietrza w pomieszczeniu:

 • temperatury,
 • wilgotności względnej,
 • stężenia tlenku węgla,
 • stężenia dwutlenku węgla.

Podczas pomiarów zapisywano zdarzenia związane z aktywnością mieszkańców mogące wpłynąć na wyżej wymienione parametry.

Pomiary przeprowadzono na dwóch kominkach w okresie grzewczym na przełomie 2016 i 2017 roku:

 • kominek A znajdował się w salonie domu jednorodzinnego,
 • kominek B w salonie mieszkania znajdującego się w zabytkowej kamienicy.
Wkład kominkowy

Rys. 4. Pokryty kurzem wkład kominkowy i przewód kominowy w kominku A; fot. archiwum autora (T. Pietrucha)

Wkład kominkowy

Rys. 5. Pokryty kurzem wkład kominkowy i przewód kominowy w kominku B; fot. archiwum autora (T. Pietrucha)

Kominki A i B wyposażono w trzy kratki wylotowe, a funkcję kratki dolotowej spełniała nisza znajdująca się pod wkładem kominkowym.

 • W obu przypadkach niezbędne do spalania powietrze z zewnątrz dostarczane było osobnym kanałem wentylacyjnym.
 • Kominek A użytkowany był przez cztery sezony grzewcze, a kominek B przez dziesięć sezonów.
 • Kominki nigdy nie były czyszczone wewnątrz, przez co na wkładzie i przewodzie kominowym zebrała się warstwa kurzu (rys. 4 i rys. 5).
 • Kominek B wyposażony był w instalację rozprowadzającą ciepłe powietrze z komory do innych pomieszczeń.
 • Podczas badań instalacja nie była używana. Wentylacja domu jednorodzinnego oraz mieszkania odbywała się poprzez otwieranie okien oraz wentylację grawitacyjną wywiewną.
 • Obiekty były wyposażone w nowe szczelne okna z opcją mikrouchyłu, bez nawietrzaków.

Uzyskano zgodę właścicieli kominków na łącznie cztery sesje pomiarowe:

 • trzy sesje na kominku A,
 • jedną sesję na kominku B.

Każda trwała ok. 20 godzin.

Pomiary rozpoczynane były w godzinach od 11:00 do 13:00, przed rozpaleniem w kominku, i kończyły się następnego dnia w godzinach porannych (7:00–9:00).

Każda sesja pomiarowa rozpoczynana była kalibracją detektora fotojonizacyjnego.

Temperatury powietrza

Rys. 6. Temperatury powietrza występujące w kominku A; rys. archiwum autora (T. Pietrucha)

Podczas pierwszej sesji pomiarowej zaplanowano zbadanie temperatury powietrza panującej w kominku A. Przekraczała ona zakres pracy detektora fotojonizacyjnego (rys. 6).

W celu rozwiązania problemu zdecydowano, że próbka gazu do detektora fotojonizacyjnego będzie pobierana przez przewód teflonowy. Dzięki temu wychładzała się do wartości temperatury powietrza w pomieszczeniu i plasowała w zakresie temperatur pracy detektora.

Następnie przeprowadzono dwie kolejne sesje na kominku A, podczas których mierzono już wszystkie zaplanowane parametry powietrza.

Ostatnią sesję wykonano na kominku B. Odstęp między sesjami wynosił od 1 do 2 tygodni.

Czytaj też: Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła >>>

Wyniki badań i dyskusja

W ramach badań przeprowadzono trzy sesje pomiarowe, podczas których mierzone były wszystkie zaplanowane parametry powietrza.

Niestety, na potrzeby analizy dane z pierwszej pełnej sesji pomiarowej musiały zostać odrzucone.

Badania odbywały się podczas normalnego użytkowania pomieszczenia, w którym spożywano w tym czasie posiłki, a nawet wietrzono, często bez kontroli prowadzącego pomiary. Miało to bardzo duży wpływ na uzyskane wyniki pomiarów, szczególnie z detektora PID, i uniemożliwiało ich interpretację.

Po wyeliminowaniu niekontrolowanych czynników wpływających na pomiary (również w przypadku kominka B) do analizy wykorzystano dane z drugiej i trzeciej pełnej sesji.

Średnie, maksymalne i minimalne wartości mierzonych parametrów wraz z odchyleniem standardowym zestawiono w tab. 1 i tab. 2.

Pod względem temperatury powietrza w pomieszczeniu z kominkiem A oraz pomieszczeniu z kominkiem B przez większość czasu panowały warunki komfortu.

Wilgotność względna w pomieszczeniu z kominkiem B także utrzymywała się na odpowiednim poziomie, natomiast w pomieszczeniu z kominkiem A znajdowała się poniżej wartości komfortowych. Pomieszczenie to było jednak dużo lepiej wentylowane, na co wskazuje średnie stężenie dwutlenku węgla.

Temperatury powietrza w kominku nie osiągały wartości większych niż 100°C (rys. 6) i były znacznie niższe od przedstawionych w innym badaniu [10].

W punktach a), b) i c) temperatura powietrza była bardzo zbliżona, a najwyższa wartość podczas pracy kominka osiągana była w punkcie b).

Zauważono bardzo duże podobieństwo pomiędzy zmianą temperatury powietrza wewnątrz obudowy a sumarycznym stężeniem lotnych związków organicznych mierzonym przez detektor fotojonizacyjny przy kratce wylotowej (rys. 7 i rys. 8).

Wartości parametrów

Tabela 1. Średnie, maksymalne i minimalne wartości parametrów mierzonych na kominku A podczas drugiej sesji pomiarowej

Wartości parametrów

Tabela 2. Średnie, maksymalne i minimalne wartości parametrów mierzonych na kominku B podczas trzeciej sesji pomiarowej

Pomiary równoległe stężenia

Rys. 7. Pomiary równoległe sumarycznego stężenia lotnych związków organicznych mierzonych detektorem fotojonizacyjnym (wartości uśrednione dla jednej minuty), temperatury powietrza w komorze grzewczej kominka oraz stężenia dwutlenku węgla w powietrzu w pomieszczeniu. Pomiary wykonane podczas drugiej sesji pomiarowej na kominku A; rys. archiwum autora (T. Pietrucha)

Pomiary równoległe stężenia

Rys. 8. Pomiary równoległe sumarycznego stężenia lotnych związków organicznych mierzonych detektorem fotojonizacyjnym (wartości uśrednione dla jednej minuty), temperatury powietrza w komorze grzewczej kominka oraz stężenia dwutlenku węgla w powietrzu w pomieszczeniu. Pomiary wykonane podczas trzeciej sesji pomiarowej na kominku B. Wzrost stężenia CO2 spowodowany był większą liczbą osób w pomieszczeniu i nie miał przełożenia na wzrost stężenia lotnych związków organicznych; rys. archiwum autora (T. Pietrucha)

Fragment danych

Rys. 9. Fragment danych pochodzących z czwartej sesji pomiarowej, z widocznymi skokami sygnału detektora fotojonizacyjnego, które pojawiły się podczas otwarcia drzwiczek wkładu kominkowego; rys. archiwum autora (T. Pietrucha)

Stężenie LZO oraz temperatura powietrza zaczynała rosnąć i maleć w tych samych momentach.W miejscach, gdzie zmienność zmierzonych wartości temperatury i stężenia LZO była inna, wystąpiły czynniki wpływające na pomiar.

Podczas drugiej sesji pomiarowej otworzono okno w celu wywietrzenia (rys. 9). Zdarzenie to zaznaczone zostało na trzecim wykresie obrazującym zmienność stężenia dwutlenku węgla.

Wietrzenie wpłynęło na pomiar detektorem PID, jednakże przed otwarciem okna zauważalny jest wzrost stężenia LZO, który rozpoczął się wraz ze wzrostem temperatury w kominku.

Podczas drugiego rozpalenia wzrost stężenia LZO nie został zakłócony przez żaden czynnik i był wyraźnie widoczny. Podobna sytuacja wystąpiła podczas pomiarów przeprowadzonych na kominku B (rys. 8).

Wraz z rozpaleniem i wzrostem temperatury powietrza w obudowie kominka nastąpił wzrost stężenia lotnych związków organicznych. Wartość LZO zaczęła maleć ze spadkiem temperatury powietrza.Po ostygnięciu kominka do temperatury początkowej stężenie lotnych związków organicznych podczas obu sesji pomiarowych wracało do poziomu podobnego do tego sprzed użytkowania kominka.

Obecność ludzi może skutkować zmianami stężenia lotnych związków organicznych – są oni jednym z wewnętrznych źródeł tych zanieczyszczeń. Podczas badań w pomieszczeniach przebywały 1–3 osoby (dwóch domowników oraz prowadzący badania).

Na podstawie uzyskanych pomiarów nie zauważono, żeby mieszkańcy przebywający w pomieszczeniu wpływali na stężenie LZO. Świadczy o tym brak zmian stężenia LZO w momencie wyjścia wszystkich mieszkańców z pomieszczenia (wykresy dwutlenku węgla).

Z kolei na początku sesji pomiarowej przeprowadzonej na kominku B właściciele mieszkania mieli niespodziewanych gości – ich wyjście z salonu zostało oznaczone na wykresie.

Stężenie tlenku węgla w obu pomieszczeniach znajdowało się na bardzo niskim poziomie (tab. 1 i tab. 2). Świadczy to o poprawnym wykonaniu dopływu świeżego powietrza na potrzeby spalania oraz wysokiej szczelności wkładów kominkowych.

Ewentualne wzrosty stężenia CO były spowodowane otwarciem wkładu kominkowego w celu rozpalenia lub dołożenia drewna, jednak nie powodowały zwiększenia stężenia tego związku do wartości mogących wywołać niebezpieczne skutki zdrowotne [13].

Na wysoką szczelność wkładów kominkowych wskazują także pomiary stężenia dwutlenku węgla. Zauważono, że zmienność tego parametru uzależniona była od aktywności ludzkiej oraz wietrzenia, a jego wartość utrzymywała się na poziomach spotykanych w budynkach mieszkalnych [14]. Na tej podstawie można sądzić, że za wzrost sygnału na detektorze fotojonizacyjnym nie były odpowiedzialne zanieczyszczenia wydostające się z wkładu kominkowego, podczas gdy jest on zamknięty.

Kolejnym czynnikiem mogącym wpływać na stężenie lotnych związków organicznych mierzonych na kominkach A i B jest rozpalanie kominka oraz dokładanie drewna – podczas tych czynności drzwiczki są otwarte.

Udowodniono w trakcie innych badań, że powyższe operacje mogą skutkować przedostawaniem się zanieczyszczeń do pomieszczenia [5, 6].

Na rys. 9 przedstawiono fragment pomiarów lotnych związków organicznych co jedną sekundę przy kratce wylotowej kominka B. Zauważono, że przy każdym otwarciu drzwiczek podczas dokładania drewna stężenie LZO na kilka sekund rosło.

Wzrosty sygnału detektora PID były prawdopodobnie spowodowane zanieczyszczeniami zawartymi w gorącym powietrzu unoszącym się z otwartego paleniska i trafiającym w pobliże miejsca pobierania próbki. Wzrosty miały jedynie chwilowy charakter i nie wpływały na dalsze mierzone wartości.

Średnie oraz maksymalne sumaryczne stężenie lotnych związków organicznych mierzonych podczas pracy kominka B było większe niż w przypadku kominka A (tab. 1 i tab. 2). Wkład oraz przewód kominowy kominka B był bardziej pokryty kurzem niż kominka A, przez co emitowana mogła być większa ilość zanieczyszczeń.

Przyczyną większej ilości kurzu jest prawdopodobnie dłuższy okres użytkowania kominka B oraz obecność instalacji wentylacyjnej rozprowadzającej ciepłe powietrze do innych pomieszczeń w mieszkaniu. Zasysanie większej ilości powietrza z pomieszczenia może intensyfikować proces osiadania kurzu na wewnętrznych elementach kominka.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obserwacji wykazano, że za zmiany sygnału na detektorze fotojonizacyjnym odpowiedzialne są zanieczyszczenia pochodzące z wnętrza komory grzewczej, powstające w wyniku spiekania się kurzu na gorących elementach kominka.

Wykluczono inne potencjalne źródła lotnych związków organicznych w pomieszczeniach, jak nieszczelny wkład kominkowy, operacje związane z dokładaniem drewna i rozpalaniem w kominku oraz emisja LZO od ludzi.

Przeprowadzone badania nie są niestety kompletne i można je uznać za wstęp do dalszych eksperymentów. Pomiary te miały wiele słabych stron:

 • nie przeprowadzono badań na kominku nowo wybudowanym, bez kurzu na elementach instalacji;
 • przeprowadzono bardzo małą liczbę sesji pomiarowych i wykonano badania na bardzo małej liczbie obiektów;
 • nie wykonano analizy jakościowej z rozróżnieniem na poszczególne zanieczyszczenia.

Eksperyment stanowi jednak pewną nowość w badaniach nad emisją zanieczyszczeń z kominków do powietrza wewnętrznego.

Wnioski

Badania przeprowadzono w oparciu o twierdzenie, że wraz ze wzrostem temperatury kominka stężenie zanieczyszczeń mierzonych przez detektor fotojonizacyjny przy kratce wylotowej będzie rosło, a obniżało ze spadkiem temperatury. Zależność udało się potwierdzić, co może świadczyć o tym, że spiekający się kurz na gorących powierzchniach wkładu kominkowego oraz przewodu kominowego może być źródłem lotnych związków organicznych do powietrza wewnętrznego.

Autorowi nie są znane rzeczywiste stężenia ani rodzaj zanieczyszczeń emitowanych z wnętrza kominka. Nie można także określić, jakie skutki zdrowotne może nieść ekspozycja na powstające zanieczyszczenia.

Eksperyment wskazuje na nowe zastosowanie detektora fotojonizacyjnego do badań jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Żeby uniknąć emisji zanieczyszczeń do powietrza wewnętrznego powstających w wyniku spiekania się kurzu na zewnętrznych powierzchniach wkładu kominkowego oraz przewodu kominowego, wnętrze kominka powinno być regularnie czyszczone.

Badania wykonano w ramach środków pochodzących z projektu statutowego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej o numerze 0402/0090/16.

streszczenie

Wpływ eksploatacji kominków na jakość powietrza wewnętrznego przedstawiono w wielu publikacjach naukowych. W większości prac proces spalania traktowano jako jedyne źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza wewnętrznego.
Bardzo dużą wadą obecnie budowanych kominków jest szybkie osiadanie kurzu na trudnodostępnych elementach zintegrowanej z kominkami instalacji ogrzewania powietrznego. Ich powierzchnie często rozgrzane są do bardzo wysokiej temperatury.
W ogrzewnictwie znany jest problem spiekającego się kurzu na elementach grzewczych, który prowadzi do emisji zanieczyszczeń do powietrza wewnętrznego.
W celu zbadania, czy problem ten może występować także w obudowanych wkładach kominkowych, zaplanowano eksperyment z użyciem m.in. detektora fotojonizacyjnego służącego do pomiaru wielu zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego.
Pomiary przeprowadzono na dwóch kominkach.
Wyniki badań wskazały na związek między temperaturą wewnątrz obudowy kominka a sumarycznym stężeniem lotnych związków organicznych emitowanych z wnętrza obudowy.abstract

Fireplaces and their impact on indoor air were presented in many scientific publications. In all cases, the combustion process was treated as the sole source of pollutant emissions into the indoor air.
A very big disadvantage of the currently built fireplaces is the very fast settling of dust on the hardly accessible components of the air heating installation integrated with fireplaces. Their surfaces are often heated to a very high temperature.
In heating, the problem of sintering dust on heating elements is known to lead to emissions of pollutants into the indoor air.
In order to investigate whether this problem may also occur in fireplaces, an experiment was carried out using a photo-ionization detector, which can measure many internal air contaminants.
Measurements were made on two fireplaces.
The results show the relationship between the temperature of the fireplace and the total concentration of volatile organic compounds emitted from the interior of the fireplace.

Literatura

 1. Seljeskog M., Sevault A., Ostorn A., Skreiberg O., Variables affecting emission measurements from domestic wood combustion, The 8th International Conference on Applied Energy – ICAE2016, Beijing, China, 8–10 October 2016.
 2. Lea-Langton A. R., Baeza-Romero M. T., Boman G. V. et al., A study of smoke formation from wood combustion, „Fuel Processing Technology” 2015, No. 137, p. 327–332.
 3. Sornek K., Filipowicz M., Rzepka K., Study of clean combustion of wood in a stove-fireplace with accumulation, „Journal of the Energy Institute” 2017, No. 90, p. 613–623.
 4. Alves C., Goncalves C., Fernandes A. P., Tarelho L., Pio C., Fireplace and woodstove fine particle emissions from combustion of western Mediterranean wood types, „Atmospheric Research” 2011, No. 101, p. 692–700.
 5. Carvalho R. L., Jensen O. M., Afshari A., Bergsoe N. C., Wood-burning stoves in low-carbon dwellings, „Energy and Buildings” 2013, No. 59, p. 244–251.
 6. Salthammer T., Schripp T., Wientzek S., Wensing M., Impact of operating wood- burning fireplace ovens on indoor air quality, „Chemosphere” 2014, No. 103, p. 205–211
 7. Levesque B., Allaire S., Gauvin D. et al., Wood-burning appliances and indoor air quality, „The Science of the Total Environment” 2001, No. 281, p. 47–62.
 8. Ward T., Noonan C., Results of a residential indoor PM2.5 sampling program before and after a woodstove changeout, „Indoor Air” 2008, No. 18, p. 408–415.
 9. http://www.kominki.org/strefa-dla-profesjonalistow/aktualnosci-branzowe/art,5341,rynek-branzy-kominkowej-w-polsce-wystapienie-redaktora-naczelnego-swiata-kominkow-na-targach-ish.html (29.06.2017).
 10. http://www.kominki.org/kominki/abc- kominka/art,2760,rozklad-ciepla-wokol-wkladu-kominkowego.html (29.06.2017).
 11. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R., Kompendium wiedzy: ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo, Wyd. Omni Scala, Wrocław 2008.
 12. Kostyrko K., Wargocki P., Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach, ITB, Warszawa 2012.
 13.  Kaiser K., Tlenek i dwutlenek węgla w pomieszczeniach, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2010, s. 90–96.
 14. Langer S., Beko G., Bloom E., Widheden A., Ekberg L., Indoor air quality in passive and conventional new houses is Sweden, „Building and Environment” 2015, No. 93, p. 92–100.

Warto przeczytać: Szczelny, bezpieczny i trwały dach - pobierz darmowy poradnik >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Pomiary elektryczne z Testo

Pomiary elektryczne z Testo Pomiary elektryczne z Testo

Super promocyjne ceny na innowacyjne przyrządy do pomiarów elektrycznych Testo

Super promocyjne ceny na innowacyjne przyrządy do pomiarów elektrycznych Testo

Bazoš Jak sprzedać maszyny rolnicze i przemysłowe? Wykorzystaj darmowe ogłoszenia w internecie!

Jak sprzedać maszyny rolnicze i przemysłowe? Wykorzystaj darmowe ogłoszenia w internecie! Jak sprzedać maszyny rolnicze i przemysłowe? Wykorzystaj darmowe ogłoszenia w internecie!

Skuteczna sprzedaż w internecie wcale nie jest uzależniona od tego, z jakich serwisów ogłoszeniowych korzystasz. Możesz wybrać darmowe ogłoszenia online i równie skutecznie przyciągnąć uwagę potencjalnych...

Skuteczna sprzedaż w internecie wcale nie jest uzależniona od tego, z jakich serwisów ogłoszeniowych korzystasz. Możesz wybrać darmowe ogłoszenia online i równie skutecznie przyciągnąć uwagę potencjalnych kupujących – nawet tego samego dnia po wystawieniu oferty sprzedaży. Zobacz, jak pisać skuteczne darmowe ogłoszenia.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

Redakcja RI Konferencja „Bezpieczne Ciepło”

Konferencja „Bezpieczne Ciepło” Konferencja „Bezpieczne Ciepło”

W dniach 11–13 października odbyła się w Opolu VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczne Ciepło”, zorganizowana przez Cech Kominiarzy Polskich, Korporację Kominiarzy Polskich, Wydział Budownictwa i Architektury...

W dniach 11–13 października odbyła się w Opolu VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczne Ciepło”, zorganizowana przez Cech Kominiarzy Polskich, Korporację Kominiarzy Polskich, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej oraz Państwową Straż Pożarną, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dziennikarze dla Zdrowia” i firmą Jawar.

Redakcja RI Zwiększanie środków na walkę ze smogiem to za mało

Zwiększanie środków na walkę ze smogiem to za mało Zwiększanie środków na walkę ze smogiem to za mało

Dwanaście polskich metropolii na ochronę środowiska, w tym na walkę ze smogiem, wydaje ponad 2,5 mld zł. Samo zwiększanie budżetów jednak nie jest wystarczające, konieczne są natomiast długookresowe strategie...

Dwanaście polskich metropolii na ochronę środowiska, w tym na walkę ze smogiem, wydaje ponad 2,5 mld zł. Samo zwiększanie budżetów jednak nie jest wystarczające, konieczne są natomiast długookresowe strategie ekologicznego rozwoju miast.

Redakcja RI Czym oddychamy w naszych domach

Czym oddychamy w naszych domach Czym oddychamy w naszych domach

Badania przeprowadzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Krakowski Alarm Smogowy wskazują, że stężenia pyłów wewnątrz budynków są niższe, choć i tak pozostają na wysokim poziomie.

Badania przeprowadzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Krakowski Alarm Smogowy wskazują, że stężenia pyłów wewnątrz budynków są niższe, choć i tak pozostają na wysokim poziomie.

Redakcja RI Antysmogowa alternatywa ogrzewania domu

Antysmogowa alternatywa ogrzewania domu Antysmogowa alternatywa ogrzewania domu

Sezon grzewczy w pełni. Wraz z nim drastycznie spada jakość powietrza. To, czym oddychamy, zależy w dużej mierze od nas - od tego co wrzucamy do naszych pieców i w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. Producenci...

Sezon grzewczy w pełni. Wraz z nim drastycznie spada jakość powietrza. To, czym oddychamy, zależy w dużej mierze od nas - od tego co wrzucamy do naszych pieców i w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. Producenci urządzeń grzewczych oferują nowoczesne rozwiązania łączące ekologię i ekonomię, przyjazne środowisku i jednocześnie oszczędne.

Redakcja RI KE daje Polsce żółtą kartkę za niewystarczające regulacje antysmogowe

KE daje Polsce żółtą kartkę za niewystarczające regulacje antysmogowe KE daje Polsce żółtą kartkę za niewystarczające regulacje antysmogowe

Na początku grudnia Polska została upomniana przez Komisję Europejską za niewdrożenie na czas unijnych przepisów, które mają poprawić jakość powietrza.

Na początku grudnia Polska została upomniana przez Komisję Europejską za niewdrożenie na czas unijnych przepisów, które mają poprawić jakość powietrza.

Redakcja RI Zielona Eskadra ratuje ziemię

Zielona Eskadra ratuje ziemię Zielona Eskadra ratuje ziemię

Z początkiem września ruszyła kampania społeczna firmy NIBE-BIAWAR pod nazwą Zielona Eskadra. Projekt ma za zadanie uświadomić społeczeństwu, jak ważne są działania proekologiczne oraz promowanie dobrych...

Z początkiem września ruszyła kampania społeczna firmy NIBE-BIAWAR pod nazwą Zielona Eskadra. Projekt ma za zadanie uświadomić społeczeństwu, jak ważne są działania proekologiczne oraz promowanie dobrych praktyk.

Redakcja RI Strona internetowa wspiera mieszkańców w walce z emisją przemysłową

Strona internetowa wspiera mieszkańców w walce z emisją przemysłową Strona internetowa wspiera mieszkańców w walce z emisją przemysłową

Jak można walczyć z emisją przemysłową poważnie zanieczyszczającą powietrze na danym obszarze? Organizacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi założyła stronę internetową, która skupia mieszkańców i nagłaśnia...

Jak można walczyć z emisją przemysłową poważnie zanieczyszczającą powietrze na danym obszarze? Organizacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi założyła stronę internetową, która skupia mieszkańców i nagłaśnia problem.

Redakcja RI Polacy chcą energooszczędnych domów

Polacy chcą energooszczędnych domów Polacy chcą energooszczędnych domów

Według danych z raportu „Budownictwo energooszczędne oczami Polaków” 88 proc. respondentów zdecydowałoby się na budowę domu energooszczędnego. Oznacza to, że polscy inwestorzy – mimo niekoniecznie szerokiej...

Według danych z raportu „Budownictwo energooszczędne oczami Polaków” 88 proc. respondentów zdecydowałoby się na budowę domu energooszczędnego. Oznacza to, że polscy inwestorzy – mimo niekoniecznie szerokiej wiedzy z tego zakresu – są świadomi korzyści płynących z zastosowania rozwiązań energooszczędnych wpływających na komfort, zdrowie i środowisko naturalne.

Redakcja RI Relacja z konferencji Bezpieczne Ciepło 2017

Relacja z konferencji Bezpieczne Ciepło 2017 Relacja z konferencji Bezpieczne Ciepło 2017

W dniach 5-7 października odbyła się konferencja Bezpieczne Ciepło 2017. Podobnie jak podczas poprzednich edycji głównym organizatorem przedsięwzięcia był Cech Kominiarzy Polskich w Opolu.

W dniach 5-7 października odbyła się konferencja Bezpieczne Ciepło 2017. Podobnie jak podczas poprzednich edycji głównym organizatorem przedsięwzięcia był Cech Kominiarzy Polskich w Opolu.

Redakcja RI Nowe czujniki sprawdzą jakość powietrza w Tychach

Nowe czujniki sprawdzą jakość powietrza w Tychach Nowe czujniki sprawdzą jakość powietrza w Tychach

W ubiegłym sezonie grzewczym na Śląsku, choć nie tylko, zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu niejednokrotnie przekraczała normę. W ostatnich dniach w Tychach zamontowano 10 czujników mierzących stężenie...

W ubiegłym sezonie grzewczym na Śląsku, choć nie tylko, zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu niejednokrotnie przekraczała normę. W ostatnich dniach w Tychach zamontowano 10 czujników mierzących stężenie pyłów w poszczególnych częściach miasta. Wyniki pomiarów są dostępne w internecie.

Redakcja RI Górne spalanie nie uwolni nas od smogu

Górne spalanie nie uwolni nas od smogu Górne spalanie nie uwolni nas od smogu

Tzw. górne spalanie przedstawia się jako prostą i tanią metodę, której upowszechnienie mogłaby umożliwć poradzenie sobie z problemem polskiego smogu. Chcąc sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest, Krakowski...

Tzw. górne spalanie przedstawia się jako prostą i tanią metodę, której upowszechnienie mogłaby umożliwć poradzenie sobie z problemem polskiego smogu. Chcąc sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest, Krakowski Alarm Smogowy zlecił Instytutowi Chemicznej Przeróbki Węgla badania jego potencjału. Najważniejszy wniosek jest taki: górne spalanie nie uwolni nas od smogu. Może za to być niebezpieczne dla tych, którzy zdecydują się je stosować.

Redakcja RI news Uchwała antysmogowa w Czarnym Dunajcu przyjęta

Uchwała antysmogowa w Czarnym Dunajcu przyjęta Uchwała antysmogowa w Czarnym Dunajcu przyjęta

Radni Czarnego Dunajca (Małopolskie) przyjęli lokalną uchwałę antysmogową, zakładającą eliminację kotłów węglowych. Wcześniej zrobiły to już Krzeszowice, Niepołomice, Nowy Targ, Oświęcim, Skawina. Pomysłodawcą...

Radni Czarnego Dunajca (Małopolskie) przyjęli lokalną uchwałę antysmogową, zakładającą eliminację kotłów węglowych. Wcześniej zrobiły to już Krzeszowice, Niepołomice, Nowy Targ, Oświęcim, Skawina. Pomysłodawcą uchwał jest małopolski urząd marszałkowski.

Redakcja RI news Eurovent – nowa rekomendacja

Eurovent – nowa rekomendacja Eurovent – nowa rekomendacja

Eurovent opublikował 2 grudnia 2020 roku pierwsze wydanie Rekomendacji Eurovent 14/6 - Interpretacja rozporządzenia UE 2019/2018 i rozporządzenia UE 2019/2024. Celem tego kodeksu dobrych praktyk jest...

Eurovent opublikował 2 grudnia 2020 roku pierwsze wydanie Rekomendacji Eurovent 14/6 - Interpretacja rozporządzenia UE 2019/2018 i rozporządzenia UE 2019/2024. Celem tego kodeksu dobrych praktyk jest przedstawienie interpretacji branżowej w odniesieniu do tych dwóch rozporządzeń dotyczących ekoprojektu i etykietowania energetycznego: rozporządzenia UE 2019/2018 i rozporządzenia 2019/2024 oraz wsparcie Komisji Europejskiej w przygotowaniu przyszłych wytycznych związanych z tymi rozporządzeniami.

inż. Kamila Pawełek, inż. Karolina Papis, inż. Maciej Żołądek, mgr inż. Krzysztof Sornek, dr hab. inż. Mariusz Filipowicz Analiza możliwości spalania biomasowych paliw energetyki zawodowej w domowych kominkach

Analiza możliwości spalania biomasowych paliw energetyki zawodowej w domowych kominkach Analiza możliwości spalania biomasowych paliw energetyki zawodowej w domowych kominkach

Na proces spalania biomasy w kominkach wpływa szereg czynników, m.in. ułożenie paliwa w komorze spalania, dopływ powietrza czy warunki fizykochemiczne paliwa. W praktyce niemożliwe jest dobranie optymalnej...

Na proces spalania biomasy w kominkach wpływa szereg czynników, m.in. ułożenie paliwa w komorze spalania, dopływ powietrza czy warunki fizykochemiczne paliwa. W praktyce niemożliwe jest dobranie optymalnej stałej nastawy przepustnicy dla danego paliwa – żeby uzyskać niską emisję szkodliwych związków w spalinach oraz efektywne energetycznie spalanie, konieczne jest automatyczne sterowanie przepustnicą w zależności od aktualnego stężenia O2 i CO w spalinach. Odpowiednia kontrola procesu spalania oraz...

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

Maciej Kosowski Kominek w domu z rekuperatorem

Kominek w domu z rekuperatorem Kominek w domu z rekuperatorem

„Energooszczędność przede wszystkim” – jest to hasło coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Tanim, dodatkowym źródłem ciepła jest kominek, a znaczne obniżenie kosztów ogrzewania można...

„Energooszczędność przede wszystkim” – jest to hasło coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Tanim, dodatkowym źródłem ciepła jest kominek, a znaczne obniżenie kosztów ogrzewania można uzyskać dzięki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ale jak pogodzić obie te instalacje tak, aby ich użytkowanie nie stanowiło problemu?

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.