RynekInstalacyjny.pl

Analiza możliwości spalania biomasowych paliw energetyki zawodowej w domowych kominkach

The analysis of the possibilities of combustion biomass fuels from conventional power plant in home fireplaces

Kominek z przyłączonym analizatorem spalin
Fot. archiwum autorów (K. Pawełek, K. Papis, M. Żołądek, K. Sornek, M. Filipowicz)

Kominek z przyłączonym analizatorem spalin


Fot. archiwum autorów (K. Pawełek, K. Papis, M. Żołądek, K. Sornek, M. Filipowicz)

Na proces spalania biomasy w kominkach wpływa szereg czynników, m.in. ułożenie paliwa w komorze spalania, dopływ powietrza czy warunki fizykochemiczne paliwa. W praktyce niemożliwe jest dobranie optymalnej stałej nastawy przepustnicy dla danego paliwa – żeby uzyskać niską emisję szkodliwych związków w spalinach oraz efektywne energetycznie spalanie, konieczne jest automatyczne sterowanie przepustnicą w zależności od aktualnego stężenia O2 i CO w spalinach. Odpowiednia kontrola procesu spalania oraz montaż filtrów spalin mogą sprawić, że emisja powodowana przez kominki opalane biomasą będzie mieścić się w zakresie ustalonym dla kotłów piątej klasy.

Zobacz także

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Hoval Sp. z o.o. Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej...

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne – zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

W artykule:

• Wiadomości ogólne dotyczące spalania biomasy
• Opis eksperymentu badawczego (rodzaj paliwa, opis stanowiska badawczego i metodyki badawczej, wyniki pomiarów, wnioski)

Rozwój energetyki zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz dyrektywami Unii Europejskiej wymaga zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) i zastępowania nimi paliw konwencjonalnych [1]. Jednym z najpopularniejszych rodzajów „zielonego paliwa” jest biomasa.

Ze względu na ograniczone możliwości reprodukcyjne lasów i związane z tym limity spalania drewna biomasa do celów energetycznych najczęściej pochodzi z rolnictwa. Jest to głównie słoma z upraw roślin oleistych (słonecznik, rzepak) oraz słoma zbóż [2]. Biomasa taka charakteryzuje się dużą różnorodnością właściwości w obrębie jednego typu, co wynika z różnic w warunkach atmosferycznych i glebowych. Fakt ten ma znaczny wpływ na sam proces spalania: jego szybkość i stabilność oraz projektowanie instalacji przeznaczonych do konwersji biomasy [3].

Aby skoncentrować masę i energię biomasy oraz zredukować zawartość wilgoci, przekształca się ją w brykiet lub pelet. Proces ten zachodzi pod dużym ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze [4].

Czyste Powietrze Logo

System dofinansowań termomodernizacji w Polsce, na przykład w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, stawia liczne wymagania, w szczególności wymianę źródeł ciepła na wysokosprawne urządzenia o obniżonej emisji pyłów i tlenku węgla.


Na zdjęciu: logo programu Czyste Powietrze

Spalanie cząstki paliwa charakteryzuje się dużą dynamiką i mnogością zachodzących procesów, a jego celem jest uzyskanie maksymalnej ilości energii cieplnej i największego stopnia konwersji do CO2 i H2O. Trzy najważniejsze etapy to:

 • nagrzewanie cząstki z odparowaniem wilgoci,
 • piroliza,
 • spalanie powstającego karbonizatu [5].

Procesom tym towarzyszy wydzielanie szkodliwych dla środowiska naturalnego gazów: CO, NOX i SO2 – ich ilość zależy od składu chemicznego paliwa oraz nadmiaru powietrza. Zwłaszcza pomiary zawartości CO w spalinach są istotnym elementem kontroli jakości spalania biomasy, ponieważ emisje w dużym stopniu zależą od sposobu prowadzenia procesu spalania [6].

Poza bezpośrednim spalaniem lub współspalaniem z węglem, paliwo to wykorzystuje się w procesach: karbonizacji, pirolizy, zgazowania, fermentacji lub transestryfikacji [7].

System dofinansowań termomodernizacji w Polsce, na przykład w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, stawia liczne wymagania, w szczególności wymianę źródeł ciepła na wysokosprawne urządzenia o obniżonej emisji pyłów i tlenku węgla.

W artykule przedstawiono analizę procesu spalania różnych typów biomasy w kominkach, pozwalającą na opracowanie systemu sterowania procesami spalania w celu spełnienia wymagań tego programu.

Wykorzystane paliwo

Próbki poddane badaniom (rys. 1) pochodzą z elektrowni, w której paliwo dla kotła fluidalnego stanowi mieszanina 80% (masowo) biomasy leśnej i 20% biomasy agro.

Paliwa biomasowe

Rys. 1. Paliwa biomasowe wykorzystane w projekcie badawczym; rys. archiwum autorów (K. Pawełek, K. Papis, M. Żołądek, K. Sornek, M. Filipowicz)

Paliwo zostało przygotowane do badań poprzez osuszenie i rozdrobnienie. Analizę techniczną i elementarną przeprowadzono w laboratorium własnym elektrowni – wyniki podano w tab. 1.

Wartość opałowa

Tabela 1. Wartość opałowa oraz zawartość wodoru, siarki, węgla i azotu w badanych paliwach

Stanowisko pomiarowe

Próbki paliwa spalano we wkładzie kominkowym, którego parametry podane zostały w tab. 2.

Dane techniczne

Tabela 2. Dane techniczne wkładu kominkowego

Schemat stanowiska badawczego przedstawia rys. 2.

W skład aparatury kontrolno-pomiarowej wchodziły:

 • analizator spalin Eco 3000 Plus,
 • automatyczna przepustnica regulująca dopływ powietrza do paleniska,
 • termopary typu K umieszczone w deflektorze i na czopuchu,
 • sterownik PLC z serii Wago 750–880,
 • waga pomostowa umożliwiająca pomiar masy paliwa podczas spalania.

Rzeczywisty wygląd stanowiska obrazuje rys. 3.

Analizator spalin wykorzystuje dwie metody pomiarowe: elektrochemiczną i Non-Despersive Infrared (NDIR) [8].

Schemat stanowiska badawczego

Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego; rys. archiwum autorów (K. Pawełek, K. Papis, M. Żołądek, K. Sornek, M. Filipowicz)

Kominek z analizatorem

Rys. 3. Kominek z przyłączonym analizatorem spalin; rys. archiwum autorów (K. Pawełek, K. Papis, M. Żołądek, K. Sornek, M. Filipowicz)

Metodyka badawcza

Próbki paliwa spalano we wkładzie kominkowym o małej mocy w laboratorium Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej przy różnym dopływie powietrza do komory spalania. Jako parametry opisujące ten proces wyodrębniono:

 • temperaturę komory spalania i spalin,
 • udział CO2, O2 w spalinach,
 • emisje CO, SO2 i NOx,
 • ubytek masy paliwa.

Dzięki zastosowaniu programu CoDeSys możliwa była wizualizacja gromadzonych danych, np. kreślenie charakterystyk. Również nastawy przepustnicy dokonywano za pomocą wirtualnego suwaka.

Aby otrzymać miarodajne pomiary, spalanie każdego rodzaju paliwa powtórzono trzy razy, starając się odtworzyć ten sam piramidalny układ paliwa i podpałki. Stopień otwarcia przepustnicy wynosił odpowiednio 50, 75 i 100%. Do spalania wykorzystano metalowy ruszt, co miało zwiększyć przepływ powietrza oraz powierzchnię wymiany ciepła [9].

Wyniki pomiarów

Przebieg krzywych temperaturowych komory spalania dla każdego z badanych paliw przy różnym stopniu otwarcia przepustnicy pokazuje rys. 4.

Temperatura komory spalania

Rys. 4. Temperatura komory spalania przy otwarciu przepustnicy: 50, 75 i 100% dla: a) peletu ze słomy, b) brykietu ze słomy, c) peletu ze słonecznika i d) zrębek drzewnych; rys. archiwum autorów (K. Pawełek, K. Papis, M. Żołądek, K. Sornek, M. Filipowicz)

Wartości przyjmowane dla poszczególnych paliw zależą od wielkości cząstek biomasy oraz jej struktury fizykochemicznej i szybkości nagrzewania.

 • Spalanie peletu i brykietu ze słomy przebiega w sposób najbardziej powtarzalny: paliwo gwałtownie się ogrzewa i osiąga maksimum dla nastawy 100%.
 • Dla peletu ze słonecznika i zrębek drzewnych temperatura paleniska w znacznym stopniu zależy od stopnia otwarcia przepustnicy – najwyższą odnotowano dla nastawy 50%.
 • Spalanie zrębki drzewnej podlega największym wahaniom temperatury i jest najmniej powtarzalne.

Na podstawie wszystkich wykresów można stwierdzić, że im więcej powietrza jest dostarczane do paleniska, tym szybciej się ono rozgrzewa.

Udział CO2 i O2

Rys. 5a. Udział CO2 i O2 w spalinach oraz emisja CO przeliczona na 13% O2 dla spalania przy 50% otwarciu przepustnicy; rys. archiwum autorów (K. Pawełek, K. Papis, M. Żołądek, K. Sornek, M. Filipowicz)

Udział CO2 i O2

Rys. 5b. Udział CO2 i O2 w spalinach oraz emisja CO przeliczona na 13% O2 dla spalania przy 100% otwarciu przepustnicy; rys. archiwum autorów (K. Pawełek, K. Papis, M. Żołądek, K. Sornek, M. Filipowicz)

Na rys. 5a i rys. 5b przedstawiono charakterystyki emisji CO, CO2 i O2.

Dla nastawy 50% przy spalaniu peletów i brykietu występuje największa emisja CO, nawet do 10 000 ppm, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Świadczy to o zbyt szybkim spalaniu i niedoborze powietrza, które nie pozwala na utlenienie się CO do CO2.

Przy pełnym otwarciu przepustnicy emisje CO są bardzo niskie, nawet ok. 500 ppm dla peletów i brykietu, jednak w fazie dopalania znów rosną.

Najbardziej złożony proces spalania zachodzi dla biomasy drzewnej – poszczególne etapy są rozmyte, a więc muszą zachodzić równocześnie w całej objętości paliwa. Po osiągnięciu maksymalnej temperatury spalania we wszystkich przypadkach odnotowano znaczny wzrost emisji CO.

Równie ważnymi parametrami procesu spalania są emisje tlenków siarki i tlenków azotu (rys. 6a i rys. 6b), których ilość zależy od zawartości pierwiastków S i N w paliwie oraz od jakości procesu spalania.

Największe emisje przy nastawie 50% odnotowano dla brykietu ze słomy: 300 ppm NOx i powyżej 100 ppm SO2 w fazie zapalenia części stałych paliwa.

Najmniejsze emisje występują w przypadku spalania zrębek drzewnych, co wynika z ich składu pierwiastkowego.

Emisja SO2 i NOx

Rys. 6a. Emisja SO2 i NOx przeliczona na 13% O2 dla spalania przy 50% otwarciu przepustnicy; rys. archiwum autorów (K. Pawełek, K. Papis, M. Żołądek, K. Sornek, M. Filipowicz)

Emisja SO2 i NOx

Rys. 6b. Emisja SO2 i NOx przeliczona na 13% O2 dla spalania przy 100% otwarciu przepustnicy; rys. archiwum autorów (K. Pawełek, K. Papis, M. Żołądek, K. Sornek, M. Filipowicz)

Podobne zależności obserwuje się przy otwarciu przepustnicy na 100%, jednak im więcej powietrza doprowadzano do paleniska, tym szybciej następowały emisje omawianych tlenków.

Ubytek masy paliwa informuje o szybkości procesu spalania oraz wydajności danego rodzaju paliwa. Największe spadki świadczą o dużej zawartości części lotnych, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla biomasy. Im otwarcie przepustnicy jest większe, tym paliwo szybciej się wypala. Paliwo w formie peletów spala się wolniej niż brykiety.

Odchyłki, które są widoczne na wykresach (rys. 7a i rys. 7b), wynikają z niedopalenia paliwa bądź z kroku wagi, który wynosił 0,2 kg, co zaznacza się również jako charakterystyka schodkowa.

Obliczono również procentowy udział produktu wtórnego spalania, czyli popiołu w ogólnej masie paliwa. Wyniki zestawione zostały w tab. 3.

Ubytek masy

Rys. 7a. Ubytek masy wszystkich paliw dla otwarcia 50% przepustnicy; rys. archiwum autorów (K. Pawełek, K. Papis, M. Żołądek, K. Sornek, M. Filipowicz)

Ubytek masy

Rys. 7b. Ubytek masy wszystkich paliw dla otwarcia 100% przepustnicy; rys. archiwum autorów (K. Pawełek, K. Papis, M. Żołądek, K. Sornek, M. Filipowicz)

Zawartość popiołu

Tabela 3. Zawartość popiołu w poszczególnych paliwach

Wykorzystano wzór:

wzór analiza możliwości spalania

gdzie:

A – zawartość popiołu w ogólnej masie paliwa, %;

Mk– masa końcowa badanego paliwa, kg;

Mp– masa początkowa badanego paliwa, kg.

Podsumowanie

 • Przeprowadzone badania pokazują, że na proces spalania wpływa szereg czynników, m.in. ułożenie paliwa w komorze spalania, dopływ powietrza czy warunki fizykochemiczne paliwa. Parametry opisujące zachodzące procesy są wzajemnie powiązane, np. temperatura komory spalania oddziałuje na emisje gazów.
 • Stwierdzono, że niemożliwe jest dobranie optymalnej nastawy przepustnicy dla danego paliwa – powinna być ona modyfikowana w zależności od fazy spalania. Jedno stałe ustawienie skutkuje wzrostem emisji szkodliwych tlenków i zbyt szybkim wypalaniem paliwa. Aby w pełni kontrolować proces spalania, konieczne jest automatyczne sterowanie przepustnicą w zależności od aktualnego stężenia O2 i CO w spalinach.
 • Początkowe fazy spalania wymagają dużej ilości powietrza, jednak wraz ze wzrostem temperatury należy zmniejszać jego dopływ poprzez domykanie przepustnicy. Zbyt duże otwarcie powoduje wychładzanie się komory spalania.
  Warto zauważyć, że powierzchnia kontaktu paliwa z utleniaczem zależy również od właściwości fizykochemicznych biomasy i sposobu jej ułożenia. Rozwiązaniem może być ruchomy ruszt paleniska.
  Warto rozważyć stosowanie kominków z płaszczem wodnym, które akumulują ciepło pobrane od ognia w palenisku oraz ciepło pobrane ze spalin [10].
 • Zaobserwowane przebiegi emisji tlenków siarki i azotu prowadzą do wniosku, że niskie zawartości azotu i siarki w paliwie (poparte analizą elementarną tego paliwa), przekładają się na niską zawartość odpowiednio tlenków azotu i siarki w spalinach.
 • Odpowiednia kontrola procesu spalania oraz montaż filtrów spalin mogą sprawić, że emisja tlenku węgla oraz pyłów powodowana przez kominki opalane biomasą będzie się mieścić w zakresie ustalonym dla kotłów piątej klasy. W przypadku użytkowania tych urządzeń w pomieszczeniach ich dodatkową zaletą jest fakt, że cechują się one wysoką estetyką.

Literatura

 1. Kosowska-Golachowska M., Wolski K., Sieradzka M., Skrzypczyk D., Musiał T., Analiza właściwości fizyko-chemicznych brykietów z biomasy Agro, www.researchgate.net/publication/304479576 (dostęp: 16.12.2017).
 2. Denisiuk W., Słoma – potencjał masy i energii, „Inżynieria Rolnicza” nr 2/2008, s. 23–30.
 3. Szufa S., Biomasa i jej wykorzystanie w energetyce, www.proakademia.eu (dostęp: 29.12.2017).
 4. Wisz J., Matwiejew A., Biomasa – badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania, Energopomiar Sp. z o.o., Centralne Laboratorium „Energetyka” – wrzesień 2005.
 5. Ściążko M., Pronobis M., Zuwała J., Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy, Zabrze–Kraków 2003.
 6. Filipowicz M., Sornek K., Figórski A., Badania energetycznych i ekologicznych parametrów pracy domowych urządzeń grzewczych typu piecokominki, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury” nr 2/2015, s. 79.
 7. Proces spalania, www.rojewo.osp.org.pl (dostęp: 16.12.2017).
 8. Dane firmy Mru-Instruments nt. analizatora ECO 3000 PLUS, www.mru-instruments.pl (dostęp: 17.12.2017).
 9. Sornek K., The Impact of Micro Scale Combustion of Biomass Fuels on Environment, „Ecological Chemistry and Engineering”, 23 (2), 2016, p. 247.
 10. Żołądek M., Boroń A., Nabożna S., Markuś M., Sornek K., Filipowicz M., Analiza pracy wymiennika akumulacyjnego jako elementu wspomagającego system grzewczy z kominkiem, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 10(48)/2017, s. 395.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Edyta Dudkiewicz Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin rurowych promienników gazowych

Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin rurowych promienników gazowych Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin rurowych promienników gazowych

Sezonowe zapotrzebowanie na paliwo w obiektach wielkokubaturowych jest tak duże, że warto analizować możliwości zastosowania różnych technologii ogrzewania oraz odzysku ciepła. Każdą inwestycję należy...

Sezonowe zapotrzebowanie na paliwo w obiektach wielkokubaturowych jest tak duże, że warto analizować możliwości zastosowania różnych technologii ogrzewania oraz odzysku ciepła. Każdą inwestycję należy rozpatrywać indywidualnie, na opłacalność zastosowanej technologii ogrzewania oraz odzysku ciepła wpływa bowiem wiele czynników.

Redakcja RI Jak zabezpieczać się przed ciągiem wstecznym?

Jak zabezpieczać się przed ciągiem wstecznym? Jak zabezpieczać się przed ciągiem wstecznym?

Dobór systemu kominowego dla budynku to jeden z ważniejszych zagadnień, z jakimi należy się mierzyć przy projektowaniu instalacji grzewczych w budynku. Zapewnienie stałego ciągu kominowego w przypadku...

Dobór systemu kominowego dla budynku to jeden z ważniejszych zagadnień, z jakimi należy się mierzyć przy projektowaniu instalacji grzewczych w budynku. Zapewnienie stałego ciągu kominowego w przypadku wielu budynków, może być trudne, dlatego zaleca się stosować odpowiednie nasady kominowe.

Redakcja RI news Uchwała antysmogowa w Czarnym Dunajcu przyjęta

Uchwała antysmogowa w Czarnym Dunajcu przyjęta Uchwała antysmogowa w Czarnym Dunajcu przyjęta

Radni Czarnego Dunajca (Małopolskie) przyjęli lokalną uchwałę antysmogową, zakładającą eliminację kotłów węglowych. Wcześniej zrobiły to już Krzeszowice, Niepołomice, Nowy Targ, Oświęcim, Skawina. Pomysłodawcą...

Radni Czarnego Dunajca (Małopolskie) przyjęli lokalną uchwałę antysmogową, zakładającą eliminację kotłów węglowych. Wcześniej zrobiły to już Krzeszowice, Niepołomice, Nowy Targ, Oświęcim, Skawina. Pomysłodawcą uchwał jest małopolski urząd marszałkowski.

Redakcja RI news Eurovent – nowa rekomendacja

Eurovent – nowa rekomendacja Eurovent – nowa rekomendacja

Eurovent opublikował 2 grudnia 2020 roku pierwsze wydanie Rekomendacji Eurovent 14/6 - Interpretacja rozporządzenia UE 2019/2018 i rozporządzenia UE 2019/2024. Celem tego kodeksu dobrych praktyk jest...

Eurovent opublikował 2 grudnia 2020 roku pierwsze wydanie Rekomendacji Eurovent 14/6 - Interpretacja rozporządzenia UE 2019/2018 i rozporządzenia UE 2019/2024. Celem tego kodeksu dobrych praktyk jest przedstawienie interpretacji branżowej w odniesieniu do tych dwóch rozporządzeń dotyczących ekoprojektu i etykietowania energetycznego: rozporządzenia UE 2019/2018 i rozporządzenia 2019/2024 oraz wsparcie Komisji Europejskiej w przygotowaniu przyszłych wytycznych związanych z tymi rozporządzeniami.

mgr inż. Tomasz Pietrucha Systemy ogrzewania powietrznego zintegrowane z kominkami jako źródło zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego

Systemy ogrzewania powietrznego zintegrowane z kominkami jako źródło zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego Systemy ogrzewania powietrznego zintegrowane z kominkami jako źródło zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego

Prawidłowa eksploatacja kominków oraz systemów dystrybucji ciepłego powietrza wymaga ich regularnego czyszczenia w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza wewnętrznego, powstających m.in. w...

Prawidłowa eksploatacja kominków oraz systemów dystrybucji ciepłego powietrza wymaga ich regularnego czyszczenia w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza wewnętrznego, powstających m.in. w wyniku spiekania się kurzu na zewnętrznych powierzchniach wkładu kominkowego oraz przewodu kominowego.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

Maciej Kosowski Kominek w domu z rekuperatorem

Kominek w domu z rekuperatorem Kominek w domu z rekuperatorem

„Energooszczędność przede wszystkim” – jest to hasło coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Tanim, dodatkowym źródłem ciepła jest kominek, a znaczne obniżenie kosztów ogrzewania można...

„Energooszczędność przede wszystkim” – jest to hasło coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Tanim, dodatkowym źródłem ciepła jest kominek, a znaczne obniżenie kosztów ogrzewania można uzyskać dzięki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ale jak pogodzić obie te instalacje tak, aby ich użytkowanie nie stanowiło problemu?

Piotr Cembala Sambud – komin „na raty”

Sambud – komin „na raty” Sambud – komin „na raty”

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

dr inż. Jacek Zawistowski Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła...

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła – zespół urządzeń umożliwiających przekazanie uzyskanego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie), transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów; układ sterowania – zespół urządzeń umożliwiających racjonalne prowadzenie ruchu kotła. Podstawą podziału kotłów na charakterystyczne grupy stanowią rozwiązania...

dr inż. Władysław Węgrzyn Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane...

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego dostosowane do postaci występowania i parametrów fizyko-chemicznych produktu, wyrobu lub odpadu określanego jako biomasa.Jeżeli w procesach technologicznych u wytwórcy produktu, wyrobu lub odpadu technologicznego, który w elektrociepłowni...

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

Waldemar Joniec, Sławomir Pilarski Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi...

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi instalacjami z zaworami termostatycznymi i jednocześnie z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła, a nawet z instalacjami zasilanymi dodatkowo kotłami olejowymi lub na gaz płynny. Powyższe wymagania mogą być w pełni spełnione w instalacjach zamkniętych. Jednak dotychczas prawo dopuszczało...

Jerzy Kosieradzki Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić? Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych...

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, wykonywania kontroli kotłów i systemów klimatyzacji. Z ostatnim dniem grudnia br. kończy się okres przejściowy i do stycznia 2009 r. wymagania tej dyrektywy są obowiązkowe. Obowiązek okresowych kontroli kotłów wdrożyła do polskiego prawa zmiana w ustawie Prawo budowlane wprowadzona...

Olgierd Romanowski Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać? Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu...

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach: certyfikację energetyczną budynków i okresową kontrolę kotłów grzewczych, a także jednorazową kontrolą instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat. Jednak zawarte w polskich przepisach szczegółowe wymagania są nieprecyzyjne i osoby zobowiązane do ich...

Waldemar Joniec Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty...

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty płynie gorący płyn, a po drugiej – w przeciwprądzie – płyn zimny. Każda płyta wymiennika ma specjalne wytłoczenia, które zwiększają turbulencje obu płynów, co podwyższa wartość współczynników przenikania ciepła.

Jan Bylicki, Grażyna Lechman Uwagi na temat spalania

Uwagi na temat spalania Uwagi na temat spalania

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o. Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji...

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji kotłów na tzw. ekogroszek. Deficyt węgli sortymentu groszek wpłynął na opracowanie palników retortowych nowej generacji do spalania węgla sortymentu miał i węgli o podwyższonej spiekalności. Producenci kotłów i ich użytkownicy powinni uwzględnić te uwarunkowania przed podjęciem decyzji o inwestycjach.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

Leszek Pacuła Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Siłownie ORC – ciekawa alternatywa Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami,...

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami, mającymi wymierną wartość rynkową. Kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o biomasę jest atrakcyjną alternatywą dla powszechnych w Polsce kotłowni węglowych, zasilających nieduże organizmy miejskie, osiedla satelickie większych miast czy obiekty przemysłowe, w których generowane...

dr inż. Zdzisław Gebhardt, Waldemar Joniec Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów...

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów spalinowych i dymowych. Uwzględniają one uwagi od lat zgłaszane przez producentów kotłów gazowych, i to na producentach będzie teraz spoczywała większa odpowiedzialność za dostarczenie do urządzenia instrukcji umożliwiającej prawidłowy dobór i montaż przewodów. Zmiany te powinny być też...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.