RynekInstalacyjny.pl

Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kocioł z wężownicą schładzającą
Windhager

Kocioł z wężownicą schładzającą


Windhager

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi instalacjami z zaworami termostatycznymi i jednocześnie z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła, a nawet z instalacjami zasilanymi dodatkowo kotłami olejowymi lub na gaz płynny. Powyższe wymagania mogą być w pełni spełnione w instalacjach zamkniętych. Jednak dotychczas prawo dopuszczało zasilanie kotłami na paliwa stałe jedynie instalacji otwartych.

Zobacz także

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Hoval Sp. z o.o. Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej...

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne – zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

W § 133 ust. 7 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadzono zapis, który brzmiał: Zabrania się zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamkniętego, wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze. Spełnienie tego wymagania nie przysparzało instalatorom trudności i zapewniało bezpieczeństwo użytkowania. Ale zapis ten był od lat krytykowany, gdyż nie uwzględniał postępu technicznego w budowie kotłów i ich zabezpieczeń oraz dążenia do coraz dokładniejszej regulacji instalacji centralnego ogrzewania.

Po wprowadzonych w tym roku zmianach, od dnia 8 lipca zapis ten brzmi następująco: Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła [2].

Już w 2002 roku, w pięć dni po podpisaniu przez ministra rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, powstała polska norma PN-EN 303-5:2002 Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie [3], w której określono kotły grzewcze o mocy nominalnej do 300 kW przewidziane do opalania wyłącznie paliwami stałymi.

Dokumentem tym wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę europejską EN 303-5:1999. Norma była przez szereg lat argumentem dla zwolenników zasilania kotłów na paliwa stałe instalacji zamkniętych zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zawiera bowiem wymagania dotyczące regulatorów i ogranicznika temperatury w zamkniętych układach grzewczych oraz, co najważniejsze, wymagania wobec urządzeń do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej.

Jednak w załączniku do wspomnianego rozporządzenia norma ta nie jest przywołana do zapisu § 133 ust. 7. Czy aby nie jest to zbyt daleko idąca swoboda w zabezpieczaniu instalacji? Treść rozporządzenia powinna być zgodna z postanowieniami normy dotyczącymi wymaganego wyposażenia kotła, w zależności od systemu wyłączania spalania, lub w rozporządzeniu powinna być ta norma przywołana.

Czy brak w rozporządzeniu wyraźnego odniesienia do normy w zakresie badania skuteczności działania urządzenia do odprowadzania nadmiaru mocy nie otwiera furtki dla stosowania nieprzebadanych rozwiązań? Oby te zmiany w przepisach nie były zachętą dla niektórych instalatorów do wykonywania „autorskich” rozwiązań. W ostatnich latach uzbierało się sporo przykładów takich działań, a dowiadywaliśmy się o nich przeważnie po eksplozji i zniszczeniu kotła oraz instalacji, a nawet budynku. Producenci często podają informację, że kocioł spełnia wymagania normy PN-EN 303-5, ale nie zawsze wyraźnie podają, w jakim zakresie.

Na polskim rynku nieliczne są sytuacje, gdy producent informuje (tak jak to ma miejsce w Niemczech), że kocioł jest przebadany zgodnie z tą normą na skuteczność działania zabezpieczeń i urządzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej w warunkach krytycznych. Wynika to być może z faktu, że dotychczas kotły na paliwa stałe mogły zasilać jedynie układy otwarte. Miejmy nadzieję, że instalatorzy będą korzystać z rozwiązań zalecanych przez producentów do danych kotłów.

Producent może również zlecić przeprowadzenie badań kotła w jednostce badawczej posiadającej odpowiednią akredytację. Wprawdzie badania zgodności wykonania i wyposażenia kotła z normą PN-EN 303-5:2002 oraz jego własności funkcjonalnych nie są obligatoryjne, to jednak stanowią ważną informację o jakości kotła i bezpieczeństwie jego eksploatacji.

Badania takie wykonuje m.in. Instytut Energetyki, Zakład Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi. Przeprowadza procesy certyfikacji wyrobów w zakresie:

 • Certyfikacji dobrowolnej urządzeń grzewczych w celu potwierdzenia spełnienia przez te wyroby wymagań w zakresie efektywności energetycznej przy zachowaniu wymagań dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa eksploatacji. Certyfikacja dobrowolna obejmuje m.in. kotły grzewcze wodne, kominki i wkłady kominkowe oraz ogrzewacze pomieszczeń opalane paliwami stałymi.
 • Certyfikacji obowiązkowej w zakresie badań projektu WE w celu potwierdzenia zgodności projektu kotłów grzewczych wodnych zasilanych ręcznie paliwem stałym z zasadniczymi wymaganiami ustalonymi w dyrektywie 97/23/WE. Uzyskanie certyfikatu badania projektu WE stanowi dla producenta podstawę do wydania deklaracji zgodności z zasadniczymi wymaganiami i oznakowania wyrobu znakiem CE zgodnie z dyrektywą 97/23/WE.
 • W ramach certyfikacji dobrowolnej weryfikację wyrobu według modułu F kotłów grzewczych wodnych zasilanych ręcznie paliwem stałym z zasadniczymi wymaganiami ustalonymi w dyrektywie 97/23/WE. Weryfikacja obejmuje jednostkowy odbiór wyrobu dokonywany przez zespół, co umożliwia producentowi oznakowanie wyrobu znakiem CE przy współudziale jednostki notyfikowanej.

Wymagania dla kotłów zasilających instalacje zamknięte według PN-EN 303-5

Norma przewiduje możliwość stosowania kotłów grzewczych w instalacjach systemu zamkniętego pod warunkiem wyposażenia kotła w urządzenia regulacyjno-zabezpieczające. Rodzaj tych urządzeń zależy od systemu wyłączania spalania paliwa w kotle. Norma wyróżnia trzy systemy wyłączania spalania:

 • szybko wyłączający,
 • częściowo wyłączający,
 • niewyłączalny.

W systemie spalania szybko wyłączającym we wszystkich przypadkach zakłóceń pracy (np. przy zaniku zasilania energetycznego lub nagłej przerwie w odbiorze ciepła) wytwarzanie ciepła w palenisku może być przerwane tak szybko, że po stronie wodnej i po stronie spalania nie występują stany zagrożenia. Za stan zagrożenia uważa się wzrost temperatury wody w kotle powyżej 110°C lub nagromadzenie się mieszaniny gazów palnych w komorze spalania i/lub kanałach spalinowych.

W systemie spalania częściowo wyłączającym wytwarzanie ciepła (wskutek zadziałania urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających) może być na krótko w znacznej części przerwane, przez co nie zaistnieje w komorze spalania stan zagrożenia. Pozostała w palenisku moc cieplna, przekazywana po wyłączeniu do wody, nazywana jest szczątkową mocą cieplną.

W przypadku systemu szybko wyłączającego wymagane wyposażenie kotła stanowią: regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z ręcznym powrotem do pozycji wyjściowej. W kotłach z wyłączanym systemem spalania nie jest wymagane stosowanie urządzenia do odprowadzania szczątkowej mocy cieplnej. W systemie częściowo wyłączającym wymagane wyposażenie kotła to: regulator temperatury, ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z ręcznym powrotem do pozycji wyjściowej i niezawodne urządzenie do odprowadzania szczątkowej mocy cieplnej, w stanie awaryjnym niedopuszczające do wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 110°C, przy czym szczątkowa moc cieplna pozostająca w kotle po zadziałaniu ogranicznika temperatury (odprowadzana przez niezawodne urządzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej) nie powinna przekraczać 100 kW.

W przypadku kotłów z niewyłączalnym systemem spalania ich nominalna moc cieplna nie powinna przekraczać 100 kW, a wyposażenie kotła stanowią: regulator temperatury i niezawodne urządzenie do odprowadzania możliwie maksymalnej mocy cieplnej w przypadku powstania zakłóceń, niedopuszczające w stanie awaryjnym do wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 110°C.

Z przytoczonych postanowień normy PN-EN 303-5:2002 wynika, że moc urządzenia do odprowadzania z kotła szczątkowej mocy cieplnej nie powinna przekraczać 100 kW. Ograniczenie to podyktowane jest niewątpliwie tym, że gabaryty urządzeń odprowadzających większe moce cieplne wykluczałyby ich praktyczne zastosowanie w kotłach grzewczych.

Skuteczność działania wyżej wymienionych urządzeń regulacyjno-zabezpieczających (wg normy PN-EN 303-5:2002) należy sprawdzać podczas badań typu. Badania te, jak wyżej wspomniano, nie są obligatoryjne. Producent kotła w instrukcji instalowania i eksploatacji powinien podać informację, czy kocioł może być stosowany w instalacji ogrzewczej systemu zamkniętego oraz o wymaganym sposobie zabezpieczenia kotła i instalacji. Informacje te producent podaje na własną odpowiedzialność.

Schemat zabezpieczenia kotła za pomocą wbudowanej wężownicy chłodzącej i z zabezpieczeniem termicznym

Rys. 1. Schemat zabezpieczenia kotła za pomocą wbudowanej wężownicy chłodzącej i z zabezpieczeniem termicznym SYR 3065

Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła – przykłady rozwiązań

 

Wymienniki

Jedno z rozwiązań [5] oparte jest na wykorzystaniu wymiennika w postaci miedzianej wężownicy o mocy wyższej od mocy znamionowej kotła, tak aby wymiennik ten mógł skutecznie i, co najważniejsze, szybko odebrać nadmiar energii z płaszcza wodnego kotła, w przypadku gdy woda w nim przekroczy zadaną temperaturę, np. 90°C.

Wymiennik ten jest montowany w płaszczu wodnym, w miejscu gdzie woda osiąga najwyższą temperaturę – bliską temperaturze zasilenia instalacji c.o. Lokalizacja ta nie jest bez znaczenia, gdyż umożliwia najskuteczniejszy odbiór nadmiaru temperatury ze strumienia wody kierowanej z kotła do przewodów c.o.

Wymiennik zamontowany w płaszczu wodnym jest podłączony do przewodu z wodą zimną, która przepływa przez niego tylko w przypadku otwarcia się zaworu termicznego z czujnikiem zanurzonym w płaszczu wodnym kotła po przekroczeniu zadanej temperatury. Woda przechodzi przez wymiennik i odbiera ciepło z płaszcza wodnego kotła, po czym odprowadzana jest do studzienki schładzającej, gdyż skierowanie gorącej wody bezpośrednio do przewodów kanalizacyjnych mogłoby je uszkodzić.

Według zapewnień producenta taki wymiennik jest w stanie obniżyć temperaturę wody w płaszczu kotła o kilka stopni w ciągu kilkunastu sekund. Jeśli temperatura wody w płaszczu kotła spadnie poniżej zadanej wartości, to zawór zamyka dopływ wody do wymiennika. W tym rozwiązaniu bardzo istotna jest wysoka jakość wymiennika i zaworu, pozwalająca na nawet kilkukrotne następujące po sobie włączanie i wyłączanie zabezpieczeń.

Zabezpieczenie termiczne 3065

Fot. 1. Zabezpieczenie termiczne 3065

W rozwiązaniach z wbudowaną w kocioł wężownicą bezpieczeństwa stosuje się np. zabezpieczenie termiczne 3065. Na rysunku 1 pokazano montaż zaworu na wejściu zimnej wody do chłodnicy w kotle na paliwo stałe.

Tak zamontowany zawór jest najlepiej chroniony przed uszkodzeniem przez osady kamienia kotłowego i ma zapewnioną długą żywotność. Zimna woda przepływająca przez chłodnicę pośrednio chłodzi przegrzany kocioł. Dzięki temu maksymalna temperatura wody w instalacji nie zostaje przekroczona [6].

Zasobniki

Do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej stosowane są też zasobniki. Taki zbiornik może pełnić jednocześnie funkcje:

 • zabezpieczenia kotła,
 • zasobnika c.w.u. z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych,
 • akumulatora ciepła, zwłaszcza dla kotłów zgazowujących drewno.

Pojemność zasobnika buforowego dla zabezpieczenia instalacji przed przegrzaniem można wyznaczyć na podstawie normy PN-EN 303-5, która zawiera wytyczne do obliczeń pojemności zbiornika akumulacyjnego dla kotłów grzewczych z załadunkiem ręcznym. W przybliżeniu na 1 kW mocy kotła należy instalować 40 dm3 pojemności zasobnika buforowego. Zatem dla typowego domu jednorodzinnego zbiornik musiałby mieć 800–900 dm3.

Taki system odbioru nadmiaru ciepła z kotła w sytuacjach awaryjnych jest zalecany dla kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa, zwłaszcza na drewno. Ponadto bufor ten magazynuje ciepło, gdyż nadwyżka energii wytworzonej w kotle występuje przez większą część okresu grzewczego, a dodatkowo kotły, pracując w sposób niedławiony, z mocą nominalną, osiągają znacznie większą sprawność.

Praca z mocą nominalną ma jeszcze tę zaletę, że powoduje niską emisję zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania. Zastosowanie zasobnika buforowego w instalacji z kotłem na paliwo stałe pozwala na uzyskanie komfortu użytkowania, gdyż wydłużają się okresy pomiędzy załadunkami, a latem można korzystać z c.w.u. wytworzonej w kolektorach słonecznych lub uruchamiać kocioł tylko raz na parę dni. I rzecz najistotniejsza – zastosowanie zbiornika buforowego, który pełni jednocześnie rolę akumulatora ciepła, pozwala osiągnąć ok. 20% oszczędności w wydatkach na paliwo w stosunku do instalacji bez zasobnika, a instalacja daje się łatwo i płynnie sterować.

Schemat instalacji składającej się z kotła na paliwo stałe, kotła gazowego lub olejowego

Rys. 2. Schemat instalacji składającej się z kotła na paliwo stałe, kotła gazowego lub olejowego, zbiornika buforowego, obwodu c.o. pośredniego z zaworem mieszającym, obwodu c.o.dodatkowego bezpośredniego oraz z obwodu przygotowania c.w.u. Kocioł na paliwo stałe zabezpieczony zaworem zabezpieczenia termicznego typu 3065 w układzie z wymiennikiem chłodzącym lub typu 5067 w układzie bez wymiennika chłodzącego

W układach, w których kocioł nie jest wyposażony w wymiennik chłodzący, zalecane jest stosowanie zabezpieczenia termicznego 5067. Zawór ten składa się z: zaworu zwrotnego, reduktora ciśnienia, sterowanego termicznie zaworu napełniającego i wyrzutowego oraz czujnika temperatury z kapilarą. Zawór redukcyjny jest połączony z siecią wodną, wyjście sterowanego termicznie zaworu napełniającego podłączone jest do przewodu powrotnego kotła, jak pokazano to na rysunku 2.

Do przewodu zasilającego podłączony jest zawór wyrzutowy i z instalacji grzewczej wypływa gorąca woda, a zimna woda może wpływać z przewodu zasilającego, dzięki czemu ochładza się kocioł. Czujnik temperatury montowany jest w najcieplejszym miejscu, najlepiej w górnej części kotła. Zawór wyrzutowy otwiera się przy temperaturze 97°C.

Przy obniżeniu temperatury kotła do 94°C zawór wyrzutowy zostaje zamknięty. Dzięki sterowanemu termicznie zaworowi napełniającemu oraz czujnikowi temperatury przywrócone zostaje właściwe ciśnienie przepływu w instalacji grzewczej. Kiedy temperatura wody w kotle osiąga 88°C, zamyka się również zawór napełniający.

Zabezpieczenia kotłów z automatycznym podawaniem paliwa

Kotły na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa nie stwarzają znaczącego zagrożenia niekontrolowanym wzrostem temperatury w instalacji c.o., gdyż ilość paliwa podawana do palnika retortowego jest niewielka. Ponadto w razie wzrostu temperatury zabezpieczenia i działania automatyczne uruchomione zostają bez udziału użytkownika.

Schemat podłączenia zabezpieczenia termicznego 5067

Rys. 3. Schemat podłączenia zabezpieczenia termicznego 5067

Rozwiązania te powinny posiadać skuteczne zabezpieczenia przed wydostaniem się ognia poza komorę spalania na podajnik i zasobnik paliwa. Stosuje się zabezpieczenia przed zapaleniem się podawanego paliwa w podajniku ślimakowym i zasobniku. Uruchamiają się one, gdy temperatura podajnika przekroczy np. 86°C.

W takim przypadku sterownik wyłączy podajnik na 30 sek., aby usunąć z niego żar. Jeśli po dwóch minutach od wykonanej próby usunięcia żaru temperatura podajnika nie zmniejszy się, sterownik dokona kolejnej próby. Gdy po czterech takich próbach od osiągnięcia temperatury 86°C sterownik nie zdoła obniżyć temperatury podajnika, nastąpi zatrzymanie pracy kotła i jego awaryjne wygaszenie.

Awaryjne urządzenie gaszące, zabezpieczające przed zapłonem paliwa w zasobniku, może być też podłączone do instalacji wodociągowej i w przypadku przekroczenia zadanej temperatury urządzenie gaszące otwiera zawór wody i działa niezależnie od zasilania elektrycznego. Kocioł może być również wyposażony w zasobnik wypełniony wodą, którego grawitacyjny wypływ zabezpieczony jest parafiną i w przypadku wzrostu temperatury parafina mięknie, a woda zalewa podajnik.

Niebezpieczeństwu przedostania się ognia do zasobnika z paliwem przeciwdziałają też:

 • dobieg podajnika kotła dłuższy od podajnika z zasobnika,
 • wyższe obroty podajnika kotła od podajnika z zasobnika,
 • szczelna konstrukcja podajnika paliwa,
 • grawitacyjny transport paliwa pomiędzy podajnikami,
 • klapa na odcinku grawitacyjnego transportu paliwa, która po przejściu kotła w tryb przytłumienia, wyłączeniu kotła lub odcięciu zasilania elektrycznego automatycznie się zamyka.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56, poz. 461).
 3. PN-EN 303-5:2002 Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
 4. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania.
 5. www.cichewicz.pl.
 6. www.syr.pl.
 7. www.itgs.radom.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Rafał Radajewski, mgr inż. Łukasz Młynarz, mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, dr hab. inż. Aniela Kamińska Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB

Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB

Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB, który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu...

Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB, który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu w zależności od jego rodzaju, pory dnia i innych warunków zewnętrznych oraz określonych przez użytkownika.

Henryk Sitek Grzejniki na miarę

Grzejniki na miarę Grzejniki na miarę

Firma Zehnder ma w swojej ofercie różne typy grzejników. Dużą część asortymentu stanowią grzejniki na miarę. Wśród nich wyróżniają się Stratos – najmocniejszy stalowy grzejnik konwektorowy i Charleston...

Firma Zehnder ma w swojej ofercie różne typy grzejników. Dużą część asortymentu stanowią grzejniki na miarę. Wśród nich wyróżniają się Stratos – najmocniejszy stalowy grzejnik konwektorowy i Charleston – kreatywne „żeberka”.

dr inż. Jacek Zawistowski Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła...

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła – zespół urządzeń umożliwiających przekazanie uzyskanego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie), transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów; układ sterowania – zespół urządzeń umożliwiających racjonalne prowadzenie ruchu kotła. Podstawą podziału kotłów na charakterystyczne grupy stanowią rozwiązania...

dr inż. Edmund Nowakowski Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny...

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Rozpatrzmy ważniejsze z tych wymagań odnoszących się do instalacji sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej.

dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Bogdan Nowak Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy...

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy sumą wskazań liczników mieszkaniowych a energią chemiczną zawartą w zakupionym paliwie wskazuje na niesatysfakcjonującą sprawność źródła ciepła i instalacji przesyłowych. Nie można tego wytłumaczyć niedokładnością wskazań mierników – przyczyną jest raczej brak właściwej eksploatacji systemu.

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Materiały PR Jak chronić instalację przed korozją?

Jak chronić instalację przed korozją? Jak chronić instalację przed korozją?

Złożoność i różnorodność rozwiązań oraz różne wymagania wobec instalacji skłaniają projektantów i użytkowników do dbałości o ich niezawodność i żywotność. Największym zagrożeniem dla instalacji jest korozja....

Złożoność i różnorodność rozwiązań oraz różne wymagania wobec instalacji skłaniają projektantów i użytkowników do dbałości o ich niezawodność i żywotność. Największym zagrożeniem dla instalacji jest korozja. Wynalezienie stali nierdzewnej i nierdzewnych stopów dawało przekonanie, że problem ten został rozwiązany. Okazało się jednak, że korozja atakuje bez wyjątku wszystkie metale, a nawet tworzywa.

dr inż. Władysław Węgrzyn Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane...

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego dostosowane do postaci występowania i parametrów fizyko-chemicznych produktu, wyrobu lub odpadu określanego jako biomasa.Jeżeli w procesach technologicznych u wytwórcy produktu, wyrobu lub odpadu technologicznego, który w elektrociepłowni...

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

Jerzy Kosieradzki Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić? Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych...

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, wykonywania kontroli kotłów i systemów klimatyzacji. Z ostatnim dniem grudnia br. kończy się okres przejściowy i do stycznia 2009 r. wymagania tej dyrektywy są obowiązkowe. Obowiązek okresowych kontroli kotłów wdrożyła do polskiego prawa zmiana w ustawie Prawo budowlane wprowadzona...

Olgierd Romanowski Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać? Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu...

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach: certyfikację energetyczną budynków i okresową kontrolę kotłów grzewczych, a także jednorazową kontrolą instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat. Jednak zawarte w polskich przepisach szczegółowe wymagania są nieprecyzyjne i osoby zobowiązane do ich...

Waldemar Joniec Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty...

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty płynie gorący płyn, a po drugiej – w przeciwprądzie – płyn zimny. Każda płyta wymiennika ma specjalne wytłoczenia, które zwiększają turbulencje obu płynów, co podwyższa wartość współczynników przenikania ciepła.

Jan Bylicki, Grażyna Lechman Uwagi na temat spalania

Uwagi na temat spalania Uwagi na temat spalania

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o. Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji...

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji kotłów na tzw. ekogroszek. Deficyt węgli sortymentu groszek wpłynął na opracowanie palników retortowych nowej generacji do spalania węgla sortymentu miał i węgli o podwyższonej spiekalności. Producenci kotłów i ich użytkownicy powinni uwzględnić te uwarunkowania przed podjęciem decyzji o inwestycjach.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

Leszek Pacuła Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Siłownie ORC – ciekawa alternatywa Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami,...

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami, mającymi wymierną wartość rynkową. Kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o biomasę jest atrakcyjną alternatywą dla powszechnych w Polsce kotłowni węglowych, zasilających nieduże organizmy miejskie, osiedla satelickie większych miast czy obiekty przemysłowe, w których generowane...

dr inż. Zdzisław Gebhardt, Waldemar Joniec Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów...

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów spalinowych i dymowych. Uwzględniają one uwagi od lat zgłaszane przez producentów kotłów gazowych, i to na producentach będzie teraz spoczywała większa odpowiedzialność za dostarczenie do urządzenia instrukcji umożliwiającej prawidłowy dobór i montaż przewodów. Zmiany te powinny być też...

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Kotły z automatycznym podawaniem paliwa Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych....

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Od tego czasu obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji i sprzedaży tych kotłów, skutkujący poprawianiem się ich jakości. W Polsce w eksploatacji znajduje się ok. 250 tys. kotłów z automatycznym podawaniem paliwa o łącznej mocy ok. 5000 MW. To ponad 10% wszystkich eksploatowanych w kraju małych kotłów...

prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, mgr inż. Weronika Lewandowska-Iwaniak Bilans cieplny w budynku. Jak zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło?

Bilans cieplny w budynku. Jak zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło? Bilans cieplny w budynku. Jak zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło?

W artykule szczegółowo przedstawiono znaczący wpływ izolacji na zapotrzebowanie budynku na ciepło i komfort cieplny jego mieszkańców. W kolejnej publikacji omówione zostaną izolacje transparentne, umożliwiające...

W artykule szczegółowo przedstawiono znaczący wpływ izolacji na zapotrzebowanie budynku na ciepło i komfort cieplny jego mieszkańców. W kolejnej publikacji omówione zostaną izolacje transparentne, umożliwiające pozyskanie przez budynek ciepła z otoczenia.

ROTH POLSKA Sp. z o.o. ROTH... życie pełne energii

ROTH... życie pełne energii ROTH... życie pełne energii

ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy ROTH Industries GmbH & Co. rodzinnej firmy, która w roku 1947 zatrudniała kilka osób, zajmowała się produkcją kotłów i miała ograniczony zasięg...

ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy ROTH Industries GmbH & Co. rodzinnej firmy, która w roku 1947 zatrudniała kilka osób, zajmowała się produkcją kotłów i miała ograniczony zasięg działania, a której rozwój nastąpił bardzo szybko – budowa pierwszej hali produkcyjnej, poszerzenie palety produktów, znaczne zwiększenie zatrudnienia, wreszcie rozpoczęcie działalności na szerokim europejskim rynku. Obecnie ROTH Industries GmbH & Co. jest koncernem posiadającym 24 oddziały i biura...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.