RynekInstalacyjny.pl

Złączki zaprasowywane do instalacji gazowych

Złączki zaprasowywane do instalacji gazowych

Złączki zaprasowywane do instalacji gazowych

Historia stosowania złączek zaprasowywanych ma swój początek w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Pierwsze złącza tego typu zaczęto wykorzystywać w instalacjach sanitarnych ciepłej i zimnej wody. Możliwość uzyskania dokładnego, szczelnego i wytrzymałego połączenia wpłynęła na dynamiczny rozwój tego rozwiązania również w innych instalacjach, także gazowych. Od kilku lat złącza zaprasowywane są używane do budowy instalacji gazowych w wielu krach UE, a jakość i szybkość wykonania przysparzają tej technologii coraz więcej zwolenników. Dzięki ubiegłorocznej zmianie przepisów również w Polsce w instalacjach gazowych stosowane są już złącza zaprasowywane.

Zobacz także

GASPOL S.A. Sieć gazowa LPG – wygodne i czyste ogrzewanie gazem płynnym

Sieć gazowa LPG – wygodne i czyste ogrzewanie gazem płynnym Sieć gazowa LPG – wygodne i czyste ogrzewanie gazem płynnym

Budujesz domy jednorodzinne, domy w zabudowie szeregowej lub bloki w niskiej zabudowie, a może planujesz wymianę starego ogrzewania? Obecnie nie masz możliwości podłączenia gazu z sieci lub skorzystania...

Budujesz domy jednorodzinne, domy w zabudowie szeregowej lub bloki w niskiej zabudowie, a może planujesz wymianę starego ogrzewania? Obecnie nie masz możliwości podłączenia gazu z sieci lub skorzystania z miejskiej ciepłowni? Jest na to rada – zastosuj ogrzewanie gazem płynnym. Sieć gazowa LPG pozwala ogrzać nawet całe osiedle, a dodatkowo służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej i zasila kuchenki gazowe.

Grupa Armatura Super Euro FPGS w ofercie przyłączy gazowych Grupy Armatura

Super Euro FPGS w ofercie przyłączy gazowych Grupy Armatura Super Euro FPGS w ofercie przyłączy gazowych Grupy Armatura

Elastyczny przewód stalowy Super Euro FPGS to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie przyłączy gazowych proponowane przez Grupę Armatura. Materiały, z których został wykonany, a także jego specyficzna struktura...

Elastyczny przewód stalowy Super Euro FPGS to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie przyłączy gazowych proponowane przez Grupę Armatura. Materiały, z których został wykonany, a także jego specyficzna struktura zapewniają najwyższą jakość, bezpieczne użytkowanie i wygodę w utrzymaniu.

Grupa Armatura Bezpieczna instalacja gazowa z zaworami kulowymi Grupy Armatura

Bezpieczna instalacja gazowa z zaworami kulowymi Grupy Armatura Bezpieczna instalacja gazowa z zaworami kulowymi Grupy Armatura

Zawór gazowy jest jednym z najistotniejszych elementów sieci instalacyjnej. Od jego niezawodności i szczelności zależy prawidłowy przepływ gazu. Ma on także kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa danego...

Zawór gazowy jest jednym z najistotniejszych elementów sieci instalacyjnej. Od jego niezawodności i szczelności zależy prawidłowy przepływ gazu. Ma on także kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa danego obiektu, gdyż pozwala na szybkie odcięcie gazu w sytuacji awaryjnej. Decydując się na wybór tak ważnego akcesorium montażowego, należy brać pod uwagę tylko produkty najwyższej jakości.

W lipcu 2009 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne wprowadzone zmianą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [1, 2]. Celem zmian była konieczność aktualizacji polskiego prawa spowodowana wprowadzeniem do zbioru polskich norm nowych norm europejskich i międzynarodowych, a także dostosowania podanych w rozporządzeniu wymagań do obecnego stanu wiedzy. Umożliwiło to m.in. stosowanie w instalacjach gazowych złączek zaprasowywanych. I tak, po 6 latach od pierwszych polskich badań i 5 latach od złożenia w ministerstwie propozycji zmiany przepisów w tej sprawie, na rynku polskim wreszcie zagościłyzaprasowywane złączki do gazu.

Paragraf 163 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [1], który bezpośrednio dotyczy złączy zaprasowywanych, w ustępie 4 otrzymał brzmienie: W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej, a w pozostałych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali użytkowych powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2, łączonych również z zastosowaniem połączeń gwintowanych lub z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym.

Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur, jeżeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków.

Ten zapis w połączeniu z nowelizacją normy PN-EN 1775:2007 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze <=5 bar. Zalecenia funkcjonalne sprawił, że możliwe jest stosowanie złączek zaprasowywanych w instalacjach gazowych, oczywiście pod pewnymi warunkami. W normie PN-EN 1775:2007, w punkcie 3.4.4 podano ogólne definicje złączy zaprasowywanych, a w punkcie 3.4.4.2 – definicję złącza zaprasowanego wykonanego z miedzi. Od 2009 r. norma ta jest dostępna w języku polskim [3].

W tym miejscu wypada wyraźnie podkreślić, że w przypadku złączy zaprasowywanych nie można mówić tylko o samym produkcie. Jest to cała technologia, dzięki której uzyskuje się szczelne i wytrzymałe połączenie.

Złączki zaprasowywane do gazu można wprowadzić do obrotu na podstawie deklaracji zgodności, którą wystawia się po spełnieniu określonych warunków. Złączki oceniane są według pierwszego systemu oceny zgodności. Oznacza to, że jednostka akredytowana na podstawie prowadzonej przez producenta zakładowej kontroli produkcji i uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, po wstępnym badaniu typu, inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, przy ciągłym jej nadzorze, ocenie i akceptacji, wydaje certyfikat zgodności będący podstawą do oznaczania złączek znakiem budowlanym B.

Na rynku europejskim funkcjonuje kilka firm, które produkują złącza zaprasowywane do instalacji paliw gazowych i ciekłych. Idea połączenia zaprasowanego w przypadku każdej z firm jest podobna – złącze stanowi rura prosta oraz szereg kształtek, takich jak łączniki proste, trójniki i kolanka, zaciśniętych przy użyciu odpowiedniego urządzenia. Sposób działania takiego urządzenia uniemożliwia, poprzez system kolejnych zabezpieczeń, nieprawidłowe zaciśnięcie złączek.
Różnice w systemie zaciskania mogą polegać jedynie na tym, że niektórzy producenci oferują złączki dwustronnie zaciskane (Viega, Comap i IBP do mniejszych średnic), a inni zaciskane jednostronnie (Sanha). Jednak zarówno jedne, jak i drugie złączki muszą spełniać te same kryteria.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa producenci złączek wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia – firma Viega proponuje rozwiązanie pozwalające na łatwą lokalizację nieszczelności powstałych w wyniku nieprawidłowego zaciśnięcia, czyli złączki Profipress-G z SC-Contur, a firma Comap – pierścień umożliwiający wizualną ocenę prawidłowości zacisku (Visu-Kontrol Technologie). Dostępne autorce badania złączek zaciskanych typu Profipress-G firmy Viega pochodzą z 1999 r.

Wykonane zostały przez Niemieckie Stowarzyszenie Gazu i Wody (DVGW) i certyfikatem tej instytucji wprowadzono złączki do stosowania na rynku niemieckim. Warunki dopuszczenia obejmują opis produktu, wymagania oraz badania przedstawionych złączy zaciskanych w instalacjach paliw gazowych. W świetle warunków opracowanych przez DVGW złącza takie powinny między innymi spełniać wymagania wobec rodzaju zastosowanego materiału, czyli miedzi i jej stopów, oraz materiału, z którego powinny być wykonane uszczelnienia.

Ponieważ są one bardzo ważnym elementem wpływającym na szczelność, połączenia muszą spełniać wymagania podane w normach PN-EN 682:2004 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek do rur i kształtek stosowanych do przesyłania gazu i węglowodorów płynnych oraz PN-EN 549:2000 Materiały gumowe do uszczelnienia i membrany stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowej.Badania przeprowadzone przez laboratoria DVGW obejmowały sprawdzenie atestów na użyte materiały, budowy złączek zaciskanych, ich szczelności, wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne, rozciąganie, przesunięcie, zginanie i skręcanie oraz sprawdzenie oznakowania i instrukcji montażu. Polską instytucją, która przeprowadziła badania złączek zaciskanych, jest Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Przeprowadzono je w oparciu o zalecenia dla wyrobu będącego przedmiotem aprobaty technicznej.

Badania złączek zaciskanych Profipress G z SC-Contur prowadzone były według następującego harmonogramu:

 • szczelność próbek zaciśniętych – ciśnienie: 1,1 PN, próby p = 5,5 bar, czas próby t = 600 s;
 • odporność na zmiany temperatury – 6 cykli grzania w temperaturze 70 ±2°C, studzenia: 20 ±5°C, oziębiania: –20 ±2°C;
 • wytrzymałość mechaniczna (próba hydrauliczna) – ciśnienie próby: 30 bar, czas trwania: 48 h;
 • wytrzymałość na zginanie – obciążenie próbne zależne od średnicy złącza, ciśnienie próby p = 5,5 + 0,5 bar, dopuszczalne ugięcie: 100 mm;
 • wytrzymałość na skręcanie – 10 cykli skręcania, kąt ±5°;
 • odporność na wibracje – amplituda: 2 mm, częstotliwość: 20 Hz, 1 mln cykli;
 • wytrzymałość termiczna – temperatura: 650 ±10°C, ciśnienie próby: 5,5 bar, wyciek dopuszczalny: 30 dm3/h;
 • działanie złączek SC-Contur.

Dodatkowo na zlecenie producenta przeprowadzono próbę odporności na podwyższoną temperaturę z podaniem wartości powstałej w trakcie badań nieszczelności (tab.). Badania przeprowadzono zgodnie z Załącznikiem A (informacyjnym) do normy PN-EN 1775:2001.

Odporność termiczna złączek

Tabela. Wyniki badań odporności termicznej złączek Profipress G z SC-Contur

Na zakończenie warto przytoczyć dopuszczalne wartości nieszczelności. Wymagania DVGW dopuszczają nieszczelność w wysokości 30 dm3/h dla złącza w temperaturze 650°C (próba HTB). Dla porównania dopuszczalna wartość nieszczelności dla gazomierzy badanych według PN-EN 1359:2002 wynosi aż 650 dm3/h. Podane w tabeli wartości powstałych nieszczelności są dużo niższe od dopuszczalnych.Możliwość uzyskania tak dokładnych, szczelnych i wytrzymałych połączeń oraz szybkość ich wykonania będą z całą pewnością sprzyjały coraz szerszemu stosowaniu technologii złączy zaprasowywanych w budowie instalacji gazowych.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56, poz. 461).
 3. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne.

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Nowa akcja Viega „Don’t work hard. Work smart”

Nowa akcja Viega „Don’t work hard. Work smart” Nowa akcja Viega „Don’t work hard. Work smart”

Po co utrudniać sobie prace instalacyjne, kiedy istnieje tak prosta metoda łączenia rur? Oto pytanie, które firma Viega stawia instalatorom z 15 różnych krajów, w ramach szeroko zakrojonej kampanii marketingowej....

Po co utrudniać sobie prace instalacyjne, kiedy istnieje tak prosta metoda łączenia rur? Oto pytanie, które firma Viega stawia instalatorom z 15 różnych krajów, w ramach szeroko zakrojonej kampanii marketingowej. Główny przekaz oparty jest na haśle „Don’t work hard. Work smart”, odnoszącym się do kluczowych korzyści oferowanych przez technikę zaprasowywania, czyli szybszym montażu i bezpieczeństwie. Viega chce przekonać zwolenników spawania i lutowania, by wypróbowali w swojej pracy bardziej ekonomiczną...

Redakcja RI news Przystawka do zaciskarek

Przystawka do zaciskarek Przystawka do zaciskarek

System Megapress umożliwia łączenie rur ze stali grubościennej poprzez zaprasowywanie na zimno. Montaż odbywa się za pomocą sprawdzonych zaciskarek Viega Pressgun.

System Megapress umożliwia łączenie rur ze stali grubościennej poprzez zaprasowywanie na zimno. Montaż odbywa się za pomocą sprawdzonych zaciskarek Viega Pressgun.

Redakcja RI news Megapress S XL

Megapress S XL Megapress S XL

System Megapress firmy Viega umożliwia zaprasowywanie grubościennych rur stalowych o średnicy nie tylko w zakresie od 3/8 do 2", ale i 2 ½, 3 i 4".

System Megapress firmy Viega umożliwia zaprasowywanie grubościennych rur stalowych o średnicy nie tylko w zakresie od 3/8 do 2", ale i 2 ½, 3 i 4".

Redakcja RI news Profipress – połączenia zaprasowywane z miedzi do wszystkich typów instalacji

Profipress – połączenia zaprasowywane z miedzi do wszystkich typów instalacji Profipress – połączenia zaprasowywane z miedzi do wszystkich typów instalacji

Firma Viega upowszechnia na polskim rynku nowoczesną technikę zaprasowywania na zimno. Nowa akcja promocyjna systemu Profipress ma przekonać wykonawców, że zaprasowywanie miedzi, to optymalne i ekonomiczne...

Firma Viega upowszechnia na polskim rynku nowoczesną technikę zaprasowywania na zimno. Nowa akcja promocyjna systemu Profipress ma przekonać wykonawców, że zaprasowywanie miedzi, to optymalne i ekonomiczne rozwiązanie również w instalacjach wody użytkowej, grzewczych i solarnych, a nie tylko gazowych.

Redakcja RI news Złączki Megapress S

Złączki Megapress S Złączki Megapress S

Firma Viega oferuje nowe złączki Megapress S o średnicach od 3/8 do 2" i ciśnieniu maksymalnym 16 barów do instalacji o temperaturze roboczej do 140°C.

Firma Viega oferuje nowe złączki Megapress S o średnicach od 3/8 do 2" i ciśnieniu maksymalnym 16 barów do instalacji o temperaturze roboczej do 140°C.

Redakcja RI Systemy instalacyjne – jakie materiały wybrać?

Systemy instalacyjne – jakie materiały wybrać? Systemy instalacyjne – jakie materiały wybrać?

W ostatnim czasie pojawiły się nowe materiały oraz techniki łączenia dedykowane systemom instalacyjnym. Dzięki temu praca instalatorów może być sprawniejsza, a co za tym idzie szybsza i bardziej estetycznie...

W ostatnim czasie pojawiły się nowe materiały oraz techniki łączenia dedykowane systemom instalacyjnym. Dzięki temu praca instalatorów może być sprawniejsza, a co za tym idzie szybsza i bardziej estetycznie wykonana. Jakie systemy instalacyjne obecnie przeważają na rynku?

Redakcja RI Systemy instalacyjne – materiały i techniki łączenia

Systemy instalacyjne – materiały i techniki łączenia Systemy instalacyjne – materiały i techniki łączenia

Nowe techniki łączenia i nowe materiały zmieniły pracę instalatorów. Instalacje są wykonywane szybko, estetycznie i z gwarancją szczelności. Rynek jest zdominowany przez kompletne systemy rur i złączek...

Nowe techniki łączenia i nowe materiały zmieniły pracę instalatorów. Instalacje są wykonywane szybko, estetycznie i z gwarancją szczelności. Rynek jest zdominowany przez kompletne systemy rur i złączek danych producentów. Przeważają systemy wielowarstwowe i z tworzyw, ale solidną pozycję cały czas utrzymuje miedź.

ROTH POLSKA Sp. z o.o. ROTH... życie pełne energii

ROTH... życie pełne energii ROTH... życie pełne energii

ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy ROTH Industries GmbH & Co. rodzinnej firmy, która w roku 1947 zatrudniała kilka osób, zajmowała się produkcją kotłów i miała ograniczony zasięg...

ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy ROTH Industries GmbH & Co. rodzinnej firmy, która w roku 1947 zatrudniała kilka osób, zajmowała się produkcją kotłów i miała ograniczony zasięg działania, a której rozwój nastąpił bardzo szybko – budowa pierwszej hali produkcyjnej, poszerzenie palety produktów, znaczne zwiększenie zatrudnienia, wreszcie rozpoczęcie działalności na szerokim europejskim rynku. Obecnie ROTH Industries GmbH & Co. jest koncernem posiadającym 24 oddziały i biura...

prof. dr inż. Paweł Wargocki Wytyczne dotyczące zasad projektowania wentylacji w celu osiągnięcia wysokiej jakości powietrza

Wytyczne dotyczące zasad projektowania wentylacji w celu osiągnięcia wysokiej jakości powietrza Wytyczne dotyczące zasad projektowania wentylacji w celu osiągnięcia wysokiej jakości powietrza

Podane poniżej wytyczne dotyczące zasad projektowania wentylacji opierają się na wynikach realizacji unijnego projektu HealthVent. Wstępne wytyczne opublikował Paweł Wargocki w „REHVA Journal” 2/2021,...

Podane poniżej wytyczne dotyczące zasad projektowania wentylacji opierają się na wynikach realizacji unijnego projektu HealthVent. Wstępne wytyczne opublikował Paweł Wargocki w „REHVA Journal” 2/2021, następnie zostały one rozwinięte przez ekspertów Nordic Ventilation Group i zredagowane przez P. Wargockiego i Ollego Seppänena.

Redakcja RI news Nowe normy – sierpień 2021

Nowe normy – sierpień 2021 Nowe normy – sierpień 2021

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog polskich norm znajduje się na www.pkn.pl.

Redakcja RI news Nowe normy – lipiec 2021

Nowe normy – lipiec 2021 Nowe normy – lipiec 2021

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog polskich norm znajduje się na www.pkn.pl.

Redakcja RI news Polskie Normy – czerwiec 2021

Polskie Normy – czerwiec 2021 Polskie Normy – czerwiec 2021

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog polskich norm znajduje się na www.pkn.pl.

Krystyna Nowotczyńska, Jerzy Nowotczyński news Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm styczeń 2020

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm styczeń 2020 Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm styczeń 2020

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Igor Sikończyk Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających...

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania.

mgr inż. Katarzyna Rybka Izolacje techniczne i przemysłowe Współczesne technologie i aktualne wymagania prawne

Izolacje techniczne i przemysłowe Współczesne technologie i aktualne wymagania prawne Izolacje techniczne i przemysłowe Współczesne technologie i aktualne wymagania prawne

W dobie budynków energooszczędnych stosowanie izolacji na instalacji jest praktycznie nieodzowne. Transport energii jest kosztowny, w przypadku sieci kanałowych jednostkowe straty energii w zależności...

W dobie budynków energooszczędnych stosowanie izolacji na instalacji jest praktycznie nieodzowne. Transport energii jest kosztowny, w przypadku sieci kanałowych jednostkowe straty energii w zależności od średnicy przewodów ciepłowniczych mogą sięgać nawet 90 W/m.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Agnieszka Zając Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji

Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji

Projektując instalacje techniczne, w tym systemy ogrzewania i wentylacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami należałoby korzystać z aktów prawnych z długoletnim stażem. Aktualna norma PN-82/B-02403...

Projektując instalacje techniczne, w tym systemy ogrzewania i wentylacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami należałoby korzystać z aktów prawnych z długoletnim stażem. Aktualna norma PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne [1] dzieli Polskę na pięć stref klimatycznych i podaje obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego dla okresu zimowego. W przypadku wentylacji stosowana jest norma PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,...

dr inż. Andrzej Górecki Korozyjność wody wodociągowej a materiał instalacji

Korozyjność wody wodociągowej a materiał instalacji Korozyjność wody wodociągowej a materiał instalacji

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 806:2004 wszystkie zaprojektowane rury i złącza instalacji wody pitnej powinny być przeznaczone do 50-letniej eksploatacji, przy uwzględnieniu odpowiedniego nadzoru oraz...

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 806:2004 wszystkie zaprojektowane rury i złącza instalacji wody pitnej powinny być przeznaczone do 50-letniej eksploatacji, przy uwzględnieniu odpowiedniego nadzoru oraz indywidualnych warunków pracy. Natomiast głównym zadaniem projektanta jest uniknięcie pogorszenia jakości wody w instalacji oraz spełnienie wymagań dotyczących fizykochemicznej i bakteriologicznej jakości wody pitnej w punktach jej poboru. Niezbędna jest do tego przynajmniej podstawowa wiedza na temat...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach (cz. 2)

Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach (cz. 2) Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach (cz. 2)

Zgodnie z przepisami [4, 5] w budynkach wysokich i wysokościowych, w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane chroniące przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne....

Zgodnie z przepisami [4, 5] w budynkach wysokich i wysokościowych, w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane chroniące przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne. Również klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, będące drogami ewakuacyjnymi, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu.

dr inż. Edmund Nowakowski Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody

Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody

Stosowana przy projektowaniu instalacji wodociągowych norma PN-92/B-01706 określała zasady wyznaczania obliczeniowych przepływów wody w budynkach, również mieszkalnych, jednak w 2009 r. dokument ten unieważniono...

Stosowana przy projektowaniu instalacji wodociągowych norma PN-92/B-01706 określała zasady wyznaczania obliczeniowych przepływów wody w budynkach, również mieszkalnych, jednak w 2009 r. dokument ten unieważniono bez wskazania normy zastępczej. Ponieważ instalacje wodociągowe muszą być nadal projektowane, w artykule porównano metody obliczeniowe przepływów wody określanych z wykorzystaniem normy radzieckiej SNiP-II-30-76 i normy PN-92/B-01706 oraz uzyskiwanych według metody uproszczonej podanej w...

dr inż. Edmund Nowakowski Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej....

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej. Wobec konieczności znalezienia innej metody obliczeniowej w artykule omówiono sposoby obliczeń wykorzystywane dotychczas w Polsce.

dr inż. Edmund Nowakowski Instalacje ciepłej wody ze stali kwasoodpornej

Instalacje ciepłej wody ze stali kwasoodpornej Instalacje ciepłej wody ze stali kwasoodpornej

W instalacjach ciepłej wody coraz częściej stosowane są rury ze stali kwasoodpornej, gdyż dobrze spełniają wymagania norm wobec wyrobów używanych w instalacjach przesyłu wody przeznaczonej do spożycia...

W instalacjach ciepłej wody coraz częściej stosowane są rury ze stali kwasoodpornej, gdyż dobrze spełniają wymagania norm wobec wyrobów używanych w instalacjach przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Brakuje jednak zasad projektowania takich instalacji – w artykule spróbowano wypełnić tę lukę.

Jerzy Chodura Kolektory słoneczne. Wymagania i certyfikaty

Kolektory słoneczne. Wymagania i certyfikaty Kolektory słoneczne. Wymagania i certyfikaty

Kolektory słoneczne muszą być odporne na wszystkie oddziaływania mogące wystąpić w trakcie eksploatacji, a jednocześnie po wystąpieniu takiego oddziaływania powinny być nadal zdolne do działania. Zgodnie...

Kolektory słoneczne muszą być odporne na wszystkie oddziaływania mogące wystąpić w trakcie eksploatacji, a jednocześnie po wystąpieniu takiego oddziaływania powinny być nadal zdolne do działania. Zgodnie z normą PN-EN 12975-1:2004 [1] zaleca się, by obudowa kolektora była wodoszczelna, co zapobiegnie wnikaniu wody deszczowej...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.