RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych
Fot. freeimages.com

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych


Fot. freeimages.com

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania.

Zobacz także

Flowair Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube Oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych rooftopów Cube

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie...

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Jednym z nich jest zastosowanie rooftopów Cube firmy FLOWAIR.

VTS Polska Sp. z o.o. VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend VOLCANO i WING z silnikami EC w standardzie - energooszczędna nagrzewnica i kurtyna powietrzna VTS wyznacza nowy rynkowy trend

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy...

Znaczący udział w poborze energii elektrycznej na świecie mają silniki stosowane w przemyśle. Wartości te są na tyle duże, że ich zmniejszeniem zainteresowani są nie tylko ponoszący koszty użytkownicy silników, ale też parlamenty wielu krajów. Unia Europejska wydaje odpowiednie przepisy nakładające na producentów urządzeń elektrycznych obowiązek stosowania coraz bardziej sprawnych napędów. Firma VTS – podążając za swoją długotrwałą strategią, odpowiadając na potrzeby swoich wieloletnich klientów...

Rosenberg Polska sp. z o.o. CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Efektem prowadzonych prac studyjnych w ramach projektów ENTR Lot 6 i ENER Lot 10 są opublikowane w listopadzie 2014 r. rozporządzenia Komisji Europejskiej:

 • 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych [1],
 • 1254/2014 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych [2].
 •  

Obie przywołane dyrektywy mają na celu ograniczenie zużycia energii, przy czym pierwsza realizuje to poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań przy projektowaniu urządzeń, natomiast druga poprzez zwiększenie świadomości konsumentów i ułatwienie im racjonalnego wyboru. Wdrażające je rozporządzenia są wiążące i obowiązują we wszystkich krajach członkowskich UE od momentu opublikowania (25 listopada 2014 r.) i nie wymagają wprowadzania do prawa krajowego.

Rozporządzenie 1253/2014 określa nowe wymagania, które muszą spełnić systemy wentylacyjne w budynkach w zakresie efektywności energetycznej, przy czym oddzielnie definiowane są wymagania dla systemów w budynkach mieszkalnych oraz dla systemów w budynkach niemieszkalnych.

Z kolei rozporządzenie 1254/2014 określa zasady oznaczania etykietami efektywności energetycznej urządzeń wentylacyjnych dla budynków mieszkalnych, to jest których wydajność nie przekracza 250 m3/h lub 1000 m3/h, jeśli producent deklaruje, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do budynków mieszkalnych. Systemy do budynków niemieszkalnych mają wydajność powyżej 1000 m3/h lub powyżej 250 m3/h, jeśli brakuje adnotacji producenta, że są one przeznaczone do budynków mieszkalnych.

Rozporządzenie 1253/2014 wprowadza szereg definicji i nowe wskaźniki służące do oceny efektywności w odniesieniu do zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej. Jego wymagania będą obowiązkowe od 1 stycznia 2016 r., a od 1 stycznia 2018 zostaną dodatkowo zaostrzone, co oznacza że od początku przyszłego roku nie będzie można wprowadzić do obrotu urządzeń niespełniających wymagań minimalnych.

Innymi słowy, przy projektowaniu systemów, które mają być instalowane dopiero w przyszłym roku, już dziś należy uwzględnić nowe wymagania.

Rozporządzenie odnosi się praktycznie do prawie wszystkich instalacji, a przewidziane wyjątki dotyczą rzadko spotykanych sytuacji, takich jak pobór mocy poniżej 30 W, praca w temperaturze poniżej –40 lub powyżej 100°C, albo w atmosferze zagrożonej wybuchem, oraz instalacji, które służą wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego.

Pomimo że w rozporządzeniu występuje sformułowanie "wymagania dla systemów wentylacyjnych", tak naprawdę definiuje ono wymogi dla urządzeń wentylacyjnych. Terminologia ta wydaje się jednak poprawna, gdyż obniżenie energochłonności wymusza zoptymalizowanie wszystkich elementów instalacji, a dostawcą całego sytemu (kratek, kanałów, rekuperatorów) jest często jeden producent.

Systemy dla budynków niemieszkalnych

W odniesieniu do systemów w budynkach niemieszkalnych istotną nowością jest wprowadzenie wskaźnika o nazwie wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora części pełniących funkcje wentylacyjne (JMWint). Określa on zużycie energii elektrycznej do pokonania oporów przepływu przez wewnętrzne podzespoły (Δps,int) urządzenia wchodzącego w skład tzw. konfiguracji wzorcowej, przy znamionowym przepływie powietrza (qnom) oraz znamionowym sprężu dyspozycyjnym (Δps,ext).

Konfiguracja wzorcowa urządzenia dwukierunkowego (nawiewno-wyciągowego) obejmuje obudowę, wentylator(-y) nawiewny i wyciągowy, czysty filtr F7 na nawiewie, czysty filtr M5 na wyciągu oraz układ odzysku ciepła.

Konfiguracja urządzenia jednokierunkowego (nawiewnego lub wyciągowego) obejmuje obudowę, wentylator(-y) oraz, jeśli produkt zaprojektowano do stosowania z filtrem, czysty filtr F7 po stronie wlotu.

Powyższe oznacza, że niezależnie od tego, jak skonfigurowane jest rzeczywiste urządzenie (dodatkowa chłodnica, nagrzewnica, tłumik, nawilżacz itp.) oraz czy pracuje z wydatkiem innym niż nominalny, a strumienie powietrza nawiewanego i usuwanego nie są równe, wskaźnik JMWint jest zawsze obliczany w odniesieniu do konfiguracji wzorcowej oraz dla znamionowego przepływu powietrza i znamionowego spadku ciśnienia. Dzięki temu wskaźnik ten pozwala – dla przyjętych założeń – sprowadzić porównanie różnych rozwiązań do wspólnego mianownika.

Rodzą się natomiast wątpliwości, jak definiować nominalny przepływ powietrza oraz nominalny spręż dyspozycyjny.

O ile w przypadku dużych urządzeń projektowanych „na miarę” można przyjąć, że są to parametry wynikające z projektu instalacji, o tyle w przypadku kompaktowych, produkowanych seryjnie urządzeń o szerokim zakresie pracy wartości nominalne nie są już tak oczywiste.

Zdefiniowanie tych wartości leży w gestii producentów systemów. Można przypuszczać, że parametry te będą wyznaczane na bazie nominalnego wydatku dla filtrów (przy prędkości napływu 2,7 m/s na powierzchnię czołową wg PN-EN 779:2012 [9]) oraz sprężu, przy którym wentylator osiąga maksymalną sprawność.

Zgodnie z prEN 16798-3 [4], która zastępuje aktualną normę EN 13779:2007 [7], wartość JMWint (SFPint) dla urządzeń nawiewno-wyciągowych określa się z zależności:

Wzór 1

gdzie:

SFPint – jednostkowa wewnętrzna moc wentylatora, W/(m³/s) lub Pa;

Δps.int_Naw – suma spadków ciśnienia statycznego konfiguracji wzorcowej po stronie nawiewu przy qnom, Pa;

Δps.int_Wyw – suma spadków ciśnienia statycznego konfiguracji wzorcowej po stronie wyciągu przy qnom, Pa;

ηfan – sprawność statyczna wentylatora uwzględniająca sprawność silnika, napędu i sterowania, odpowiednio dla strony nawiewu i wyciągu,

ηfan = ηstat_wirnika · ηsilnika · ηnapędu · ηsterowania.

Przy czym zgodnie z zapisami rozporządzenia przyjmuje się spadek ciśnienia na filtrze czystym, co stanowi różnicę w stosunku do podejścia prezentowanego w EN 13779:2007 [7], zgodnie z którym moc właściwą wentylatora w odniesieniu do centrali SFPE określa się dla projektowanego spadku ciśnienia, czyli z kolei zgodnie z EN 13053+A1:2011 [8] dla średniego spadku ciśnienia na filtrach. Jeśli strumienie nie są równe, jako nominalny przepływ powietrza należy przyjmować wyższą wartość.

Dopuszczalną wartość jednostkowej wewnętrznej mocy wentylatora (JMWint_limit) określa się zgodnie z metodyką podaną w rozporządzeniu w zależności od zakresu znamionowego wydatku powietrza, typu zastosowanego odzysku ciepła, nadwyżki sprawności odzysku ciepła nad wymaganą sprawnością minimalną oraz ewentualnych odstępstw zastosowanych filtrów od konfiguracji wzorcowej.

Dla urządzeń nawiewno-wyciągowych do wydatku 7200 m3/h wartość JMWint_limit maleje wraz ze wzrostem przepływu powietrza, a powyżej tego wydatku nie zależy od przepływu powietrza.

Dla urządzeń jednokierunkowych przeznaczonych do stosowania z filtrem wartość JMWint_limit jest stała.

Dodatkowo w przypadku urządzeń jednokierunkowych rozporządzenie podaje minimalną dopuszczalną sprawność statyczną wentylatora (ηSW) w zależności od znamionowego wydatku powietrza. W tym przypadku również sprawność wentylatora określa się w odniesieniu do konfiguracji wzorcowej oraz znamionowego przepływu powietrza i znamionowego spadku ciśnienia, z uwzględnieniem sprawności silnika, napędu i sterowania.

Oprócz wymagań dotyczących zużycia energii elektrycznej do napędu wentylatorów rozporządzenie określa wymogi minimalnej sprawności odzysku ciepła oraz funkcjonalności urządzeń. Przedstawiają się one następująco:

 • od 1 stycznia 2016:

- wszystkie wentylatory muszą mieć napęd wielobiegowy (powyżej dwóch prędkości) lub bezstopniową regulację obrotów,

- wszystkie urządzenia nawiewno-wyciągowe muszą mieć układ odzysku ciepła wyposażony w wymiennik do odzysku ciepła. Recyrkulacja nie jest traktowana jako odzysk ciepła,

- każdy układ odzysku ciepła musi być wyposażony w obejście termiczne,- sprawność odzysku ciepła (ηt_swnm) wymiennika z czynnikiem pośrednim (glikolowym): min. 63%,

- sprawność odzysku ciepła (ηt_swnm) pozostałych typów wymienników: min. 67%,minimalne wartości JMWint_limit oraz ηSW określane są wg metodyki rozporządzenia;

 • od 1 stycznia 2018 dodatkowo:

- minimalna sprawność odzysku ciepła (ηt_swnm) wymiennika z czynnikiem pośrednim (glikolowym) wynosić będzie 68%,

- minimalna sprawność odzysku ciepła pozostałych typów wymienników: 73%,- obniżone zostaną minimalne wartości JMWint_limit oraz ηSW,- obowiązkowa będzie sygnalizacja zabrudzenia filtrów (wizualna lub automatyczna w systemie sterowania).

Sprawność odzysku ciepła (ηt_swnm) określana jest dla warunków suchych przy różnicy temperatury pomiędzy strumieniem powietrza usuwanego i świeżego równej 20 K, co odpowiada wymaganiom PN-EN 308 [12].

Jeśli strumienie powietrza nie są równe, sprawność określana jest dla obu strumieni równych strumieniowi powietrza nawiewanego. Obejście termiczne odzysku ciepła jest zaś rozumiane jako rozwiązanie dające możliwość automatycznej lub ręcznej regulacji pracy układu (np. kanał obejściowy, regulator prędkości obrotowej lub wkład letni).

Czy centrale będą musiały być większe?

Nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, jednak obliczenia przeprowadzone dla dwóch przykładowych central pozwalają na wysunięcie pewnych wniosków.

Urządzenia dobrano tak, by spełniały obowiązujące wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych [3] w zakresie maksymalnej mocy właściwej wentylatora (SFPE­). Dla centrali wyposażonej w wymiennik obrotowy i dwa stopnie filtracji analizowano dwa przypadki:

 • w pierwszym przypadku założono niższy wydatek powietrza (odpowiadający prędkości przepływu przez chłodnicę na poziomie 2,9 m/s) oraz wyższy spręż dyspozycyjny, a w drugim wyższy wydatek powietrza (prędkość na chłodnicy 3,5 m/s), ale niższy spręż dyspozycyjny.
 • dla drugiej centrali, wyposażonej w wymiennik krzyżowy, założono wydatek odpowiadający prędkości na chłodnicy równej 2,8 m/s. Schematy urządzeń oraz wyniki wyliczeń przedstawiono na rys. 1: Centrala nr 1: konfiguracja rzeczywista i wzorcowa i rys. 2: Centrala nr 2: konfiguracja rzeczywista i wzorcowa oraz w ta­beli 1: Wyniki obliczeń dla centrali nr 1 – przypadek 1 i 2 i tabeli 2: Wyniki obliczeń dla centrali nr 2.
 •  

 

Centrala nr 1

Rys. 1. Centrala nr 1: konfiguracja rzeczywista i wzorcowa

Centrala nr 2

Rys. 2. Centrala nr 2: konfiguracja rzeczywista i wzorcowa


 

Tabela z wynikami obliczeń dla centrali nr 1

Tabela 1. Wyniki obliczeń dla centrali nr 1 – przypadek 1 i 2


 

Tabela wyników dla centrali 2

Tabela 2. Wyniki obliczeń dla centrali nr 2


 


 

Z wyników podanych w tabeli 1 i tabeli 2 wynika, że pomimo iż w żadnym przypadku nie została przekroczona dopuszczalna obecnie moc właściwa wentylatorów, jedynie dla pierwszej centrali przy niższym wydatku powietrza (przypadek 1) jednostkowa moc wentylatora JMWint nie przekroczyła wartości dopuszczalnych JMWint_limit obowiązujących od stycznia 2016 i 2018. Jednak to samo urządzenie przy wyższym wydatku, ale niższym sprężu dyspozycyjnym przekroczyło dopuszczalną wartość JMWint_limit półtorakrotnie.

W przypadku drugiej centrali - mimo stosunkowo niskich prędkości przepływu - również nie udało się osiągnąć wymaganej od przyszłego roku minimalnej wartości jednostkowej mocy wentylatora. Wynika to z faktu, że dopuszczalna wartość JWMint_limit jest znacznie niższa niż dla pierwszej centrali, gdyż metodyka określania JWMint_limit skonstruowana została tak, że wartość tego wskaźnika spada wraz ze wzrostem wydatku powietrza.

Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że wymagania rozporządzenia 1253/2014 wymuszą dalszy spadek stosowanych w centralach prędkości przepływu powietrza, a tym samym wzrost ich wymiarów poprzecznych – co istotne, w większym stopniu w odniesieniu do urządzeń o dużych wydajnościach niż urządzeń małych, co będzie szczególnie widoczne w przypadku urządzeń wyposażonych w odzysk ciepła z czynnikiem pośredniczącym, gdy pojawia się dodatkowo wymóg bardzo wysokiej jak na obecne standardy sprawności odzysku.

Można będzie ją osiągnąć jedynie przy bardzo niskiej prędkości napływu powietrza na blok lamelowy wymiennika (ok. 2 m/s), co przełoży się na wzrost przekroju poprzecznego central nawet o ponad 30% w stosunku do rozwiązań stosowanych obecnie.

Systemy dla budynków mieszkalnych

W odniesieniu do budynków mieszkalnych najważniejszy nowy wskaźnik to jednostkowe zużycie energii (JZE) [kWh/(m2/rok)], które określa roczne zużycie energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby wentylacji w przeliczeniu na m2 obsługiwanej ogrzewanej powierzchni mieszkania lub budynku. Jego wartość determinuje klasę efektywności energetycznej urządzenia.

Wskaźnik ten określa zależność:

Wzór 2

gdzie:

JPM – jednostkowy pobór mocy elektrycznej będący stosunkiem efektywnej elektrycznej mocy wejściowej do napędu wentylatorów oraz elementów układu sterowania do wartości odniesienia natężenia przepływu, określanych zgodnie z EN 13141-7:2011 oraz EN 13141-4:2011, kW/(m3/h);

ηt – sprawność cieplna układu odzysku ciepła mierzona dla warunków suchych przy różnicy między temperaturą zewnętrzną i wewnętrzną równej 13 K.

Pomimo że na pierwszy rzut oka formuła wydaje się złożona, rozporządzenie podaje domyślne wartości wszystkich jego składników oprócz JPM oraz ηt, które na podstawie pomiarów określa producent.

Taki sposób wyliczania wskaźnika wyraźnie promuje rozwiązania z zastosowaniem regeneracyjnych wymienników ciepła (człon uwzględniający energię do odszraniania rekuperatora = 0) w miejsce wymienników przeponowych oraz układy sterowania umożliwiające lepsze dostosowanie wydajności systemu do rzeczywistego zapotrzebowania (płynna regulacja obrotów wentylatorów zamiast wielobiegowej, indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniu w miejsce regulacji centralnej lub czasowej).

Ilustruje to rys. 3: Zależność JZE i klasy efektywności energetycznej od JPM oraz sprawności odzysku ciepła dla urządzeń nawiewno-wywiewnych do budynków mieszkalnych, przedstawiający dla urządzeń dwukierunkowych zależność pomiędzy wartością JZE (i odpowiadającym jej klasom efektywności energetycznej) oraz JPM dla różnych sprawności układu odzysku ciepła. Przy czym sprawności te nie są przedstawione w postaci krzywych, lecz pól, gdyż dla tej samej sprawności wartość JZE zależy dodatkowo od parametrów uwzględniających rodzaj sterowania, sposób regulacji prędkości wentylatorów oraz rodzaj wymiennika.

Zależność JZE i klasy efektywności energetycznej od JPM

Rys. 3. Zależność JZE i klasy efektywności energetycznej od JPM oraz sprawności odzysku ciepła dla urządzeń nawiewno-wywiewnych do budynków mieszkalnych

Ciągła linia graniczna pola danej sprawności odpowiada wariantowi z wymiennikiem przeponowym, sterowaniem ręcznym i napędem wielobiegowym, linia przerywana zaś wariantowi z wymiennikiem regeneracyjnym, sterowaniem centralnym i napędem bezstopniowym.

Dla porównania na wykresie pokazano także pole odpowiadające aktualnym minimalnym wymaganiom dla urządzeń dwukierunkowych zgodnie z wymogami warunków technicznych [3], wymaganiami NFOŚiGW dotyczącymi możliwości uzyskania dopłat do kredytu na budowę jednorodzinnych domów energooszczędnych w standardzie NF15 oraz wymaganiami Passive Haus Institut, choć ten ostatni zakres należy traktować orientacyjnie, gdyż warunki pomiarów oraz definicja sprawności odzysku ciepła określone przez tę instytucję odbiegają od przyjętych w rozporządzeniu.

Od 1 stycznia 2016 wartość JZE urządzeń dla budynków mieszkalnych określona dla klimatu umiarkowanego nie może przekraczać 0 kWh/(m2/rok), a od 1 stycznia 2018 – 20 kWh/(m2/rok).

Ponadto rozporządzenie 1253/2014 wymaga, by od przyszłego roku wszystkie urządzenia (oprócz dwufunkcyjnych) były wyposażone w napęd wielobiegowy lub bezstopniowy, a urządzenia dwukierunkowe miały termiczne obejście układu odzysku ciepła. Dodatkowo od 2018 r. urządzenia z filtrem muszą być wyposażone w wizualną sygnalizację jego zabrudzenia.

W rozporządzeniu 1254/2014 podano wzory etykiet efektywności energetycznej (rys. 4: Wzory etykiet efektywności energetycznej dlaurządzeń jedno- i dwukierunkowych do budynków mieszkalnych), którymi od stycznia przyszłego roku muszą być znakowanie urządzenia, oraz zakresy wartości JZW odpowiadające poszczególnym klasom efektywności energetycznej.

Rys. 4. Wzory etykiet efektywności energetycznej dla
urządzeń jedno- i dwukierunkowych do budynków
mieszkalnych

Rys. 4. Wzory etykiet efektywności energetycznej dla urządzeń jedno- i dwukierunkowych do budynków mieszkalnych

Kwestia nadzoru rynku

Rozporządzenia 1253 i 1254 regulują również kwestię nadzoru rynku, czyli procedurę weryfikacji przez odpowiednie organy państw członkowskich zgodności parametrów urządzeń wentylacyjnych wprowadzonych do obrotu z obowiązującymi wymogami.

W Polsce organem, w którego kompetencjach leży kontrolowanie wyrobów, jest Inspekcja Handlowa, natomiast organem monitorującym działanie systemu kontroli wyrobów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegółowe kompetencje Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli rynku wyrobów (w tym objętych środkami wykonawczymi wydanymi na podstawie dyrektywy 2009/125/WE) określa ustawa o Inspekcji Handlowej.

Zmiany w stosunku do aktualnego stanu prawnego

Wejście w życie 1 stycznia 2016 r. wymagań rozporządzenia 1253/2014 oznacza, że w zakresie pokrywającym się z aktualnymi warunkami technicznymi [3] dotychczasowe wymogi zostaną zastąpione nowymi. Najważniejsze z nadchodzących zmian zestawiono w tabeli 3: Najważniejsze nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych.

Tabela wymagań dla urządzeń wentylacyjnych

Tabela 3. Najważniejsze nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych

Podsumowanie

Omówione rozporządzenia wprowadzają nowe miary oceny efektywności energetycznej oraz wymagania dotyczące systemów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu na rynku Unii Europejskiej urządzeń niespełniających minimalnych wymagań podanych w tych aktach prawnych. Oznacza to, że wszystkie opracowywane dziś projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, muszą już uwzględniać nowe wymagania.

Literatura

 1.  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (DzU UE L 337/8).
 2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (DzU UE L 337/27).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
 4. prEN 16798-3 Energy performance of buildings. Part 3: Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems.
 5. PN-EN 13141-7:2010 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych. Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych.
 6. PN-EN 13141-4:2011 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań.
 7. PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 8. PN-EN 13053+A1:2011 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji.
 9. PN-EN 779:2012 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określanie parametrów filtracyjnych.
 10. Requirements and testing procedures for energetic and acoustical assessment of Passive House ventilation systems for Certification „Passive House suitable component”, http://www.passiv.de/downloads/03_Reqs_and_testing_procedures_ventilation_en.pdf.
 11. Wymagania techniczne do programu priorytetowego dopłat do budynków energooszczędnych NFOŚiGW, http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do-kredytow-na-domy-energooszczedne/.
 12. PN-EN 308:2001 Wymienniki ciepła. Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła – przykłady

Instalacje z pompami ciepła – przykłady Instalacje z pompami ciepła – przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

dr Artur Miros Preizolowane rury giętkie – badania własności

Preizolowane rury giętkie – badania własności Preizolowane rury giętkie – badania własności

Autor omawia zmiany procedur badawczych określania przewodności cieplnej rur preizolowanych oraz nowe wytyczne kontroli ich jakości i wprowadzania na rynek.

Autor omawia zmiany procedur badawczych określania przewodności cieplnej rur preizolowanych oraz nowe wytyczne kontroli ich jakości i wprowadzania na rynek.

mgr inż. Hubert Denda, prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, dr inż. Michał Ryms Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta...

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta jest prosta, szybka i nie wymaga kosztownych pomiarów. Po ustaleniu się równowagi temperaturowej, co zajmuje kilkanaście minut, oraz wykonaniu i przetworzeniu termogramu uzyskujemy dane badanego obszaru bez konieczności czasochłonnego próbkowania tradycyjnymi miernikami temperatury.

dr inż. Katarzyna Matuszek, mgr inż. Piotr Hrycko Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość...

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość procesu naturalnej eliminacji paliw stałych z sektora ogrzewnictwa indywidualnego zależeć będzie nie tylko od regulacji prawnych dotyczących emisji, w tym regionalnych, ale też od sytuacji gospodarczej w kraju. Ze względu na wymagania paliwowe automatycznych węglowych kotłów c.o. i możliwości polskich...

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, mgr inż. Przemysław Suchecki Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2 Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej...

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej eksploatacji całego systemu i wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas odbioru. Dzięki dobrym praktykom stosowanym przez instalatorów i użytkowników instalacja będzie pracowała przez wiele lat, zmniejszając koszty zużycia energii elektrycznej.

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Dobrosława Kaczorek Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym

Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym

Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego oraz przepisów krajowych, wprowadzając wymóg ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery, narzucają konieczność stosowania w technice...

Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego oraz przepisów krajowych, wprowadzając wymóg ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery, narzucają konieczność stosowania w technice budowlanej i instalacyjnej coraz nowszych energooszczędnych rozwiązań. W Polsce znaczący udział w zużyciu ciepła ma budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej zasilane z sieci ciepłowniczych. Stąd pomysł wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzania ciepłej wody użytkowej...

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski, dr inż. Maciej Grzywacz Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych...

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych rozliczeń lokali w budynkach wielorodzinnych.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła.

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

Jerzy Kosieradzki Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie...

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie było programów wspomagających liczenie przepływów w instalacjach, a pompę cyrkulacyjną dobierano raczej „na oko”. Użytkownik nie martwił się również tym, jak dużo wody bezpowrotnie traci, bo nie płacił za jej rzeczywiste zużycie. Dopiero wprowadzenie wodomierzy, zarówno na przewodach...

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 2)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 2) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 2)

W pierwszej części artykułu (RI 6/2014) usystematyzowano metodę obliczeń projektowanego obciążenia cieplnego na poziomie pomieszczenia, budynku i mieszkania według normy PN-EN 12831 i wskazano na brak...

W pierwszej części artykułu (RI 6/2014) usystematyzowano metodę obliczeń projektowanego obciążenia cieplnego na poziomie pomieszczenia, budynku i mieszkania według normy PN-EN 12831 i wskazano na brak implementacji otrzymanych wyników do dalszych obliczeń w instalacji c.o. rozprowadzonej w systemie pionowym. Poniżej zaprezentowano wpływ wyników obliczeń na wymiarowanie instalacji c.o. z rozprowadzeniem mieszkaniowym i zaproponowano właściwą implementację wyników normy poprzez zabudowę odpowiedniej...

Waldemar Joniec Energia z hybryd

Energia z hybryd Energia z hybryd

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami....

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami. Będą one wykorzystywać różne nośniki energii i w coraz większym stopniu energię odnawialną.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

Rafał Różycki Równoważenie małych instalacji c.o.

Równoważenie małych instalacji c.o. Równoważenie małych instalacji c.o.

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach...

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach częstym zjawiskiem jest nierówne grzanie grzejników. Najlepiej przeanalizować je na przykładzie małej instalacji, w której nie stosuje się zaworów podpionowych.

Jerzy Kosieradzki Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

Korozja w instalacji centralnego ogrzewania Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

mgr inż. Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.) Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich...

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich długości oraz po narysowaniu podstawowego schematu ich przebiegu należy przemyśleć szczegóły rozwiązania instalacji. Dodatkowe informacje zamieszczone poniżej przydadzą się podczas tej fazy projektowania...

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają...

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają we wnętrzu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub są przenoszone do pomieszczeń. Osiadłe w instalacjach zanieczyszczenia stałe, namnażające się drobnoustroje świadczą o stanie higienicznym instalacji, który wpływa na czystość oraz jakość powietrza nawiewanego do wentylowanych lub klimatyzowanych...

dr inż. Anna Charkowska Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1) Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte...

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte informacje o materiałach stosowanych obecnie do wykonania filtrów powietrza, a także o budowie filtrów powietrza oraz podstawowe wymagania dotyczące odbioru instalacji zawierających filtry powietrza.

dr inż. Anna Charkowska Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach...

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach „Rynku Instalacyjnego” zagadnień związanych z czystością i czyszczeniem instalacji. Przedstawione zostaną najnowsze informacje na ten temat, wynikające m.in. z pojawienia się w lipcu 2008 r. wersji roboczej normy europejskiej dotyczącej czystości instalacji.

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™ Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc...

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc te kwestie pod uwagę, świętuje właśnie drugą dekadę rewolucjonizowania przestrzeni wewnętrznych za pomocą technologii nanoe™. Od momentu powstania w 1997 r. do dnia dzisiejszego nanoe™ ewoluowało w innowację zmieniającą zasady gry i przekształcającą powietrze, którym oddychają ludzie, w czystsze i przyjemniejsze...

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Jak piknik, to tylko z marką Hisense! Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online! Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.