RynekInstalacyjny.pl

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

New energy performance - the guide. Part 3 - consumables method for determining the energy performance of buildings – the case study

Analizowany budynek jednorodzinny
Fot. archiwum autorki

Analizowany budynek jednorodzinny


Fot. archiwum autorki

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego.
Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej.
Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian w zakresie jego poprawy energetycznej, kiedy z kolei wynik metody obliczeniowej wskazuje wręcz na konieczność przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji budynku.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Obowiązująca nowa metodyka wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku [5] dopuszcza określenie wskaźników energetycznych za pomocą jednej z dwóch metod:

  • obliczeniowej opartej na standardowym sposobie użytkowania ocenianego obiektu oraz parametrach klimatu zewnętrznego określonych w typowych latach meteorologicznych (przybliżono ją w cz. 1 i 2 artykułu [2, 3]),
  • tzw. zużyciowej, bazującej na danych o rzeczywistym zużyciu energii w obiekcie.

Przeczytaj koniecznie: Nowa charakterystyka energetyczna. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację >>

Metoda zużyciowa może zostać wykorzystana do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków istniejących niewyposażonych w system chłodzenia, eksploatowanych od co najmniej trzech lat [5] i ma wspomóc ocenę budynków istniejących np. z niepełną dokumentacją techniczną, na co może wskazywać zapis mówiący o wymaganej możliwości określenia powierzchni o regulowanej temperaturze w analizowanym budynku. Powyższe jest możliwe bez posiadania dokumentacji, poprzez roboczy pomiar inwentaryzacyjny.

Warunki szczegółowe wykorzystania metody są następujące:

  • zapotrzebowanie na moc do ogrzewania i/ lub przygotowania ciepłej wody użytkowej pokrywane jest z własnego źródła zasilanego gazem lub z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • zużycie energii lub jej nośnika jest rozliczane odpowiednio poprzez wskazania licznika ciepła, gazomierza lub wodomierza w przypadku zużycia ciepła, gazu ziemnego lub ciepłej wody użytkowej,
  • istnieje możliwość udokumentowania zużycia ciepła lub gazu ziemnego w okresie trzech lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej, a jednocześnie w okresie tym nie przeprowadzono prac wpływających na zmianę potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię,
  • w przypadku wykorzystania gazu do ogrzewania i/lub przygotowania c.w.u. nośnik ten nie może być jednocześnie zużywany do pokrycia innych potrzeb użytkowych, jak np. przygotowanie posiłków czy procesy technologiczne.

Jeśli użytkownik nie dysponuje kompletem faktur, możliwe jest uzyskanie zestawienia dotyczącego zużycia od dostawcy ciepła lub gazu ziemnego. Przy założeniu, że budynek spełnia wymagania konieczne do zastosowania metody zużyciowej, w zależności od sposobu opomiarowania pozwalającego na wydzielenie składowej zużycia do przygotowania ciepłej wody oraz ogrzewania, możliwa jest jedna z dwóch sytuacji (tabela 1: Metoda zużyciowa – warianty obliczeniowe rocznego zapotrzebowania na energię), w których zapotrzebowanie na energię końcową na cele c.o. i c.w.u. liczone jest oddzielnie lub wspólnie.

Metoda zużyciowa

Tabela 1. Metoda zużyciowa – warianty obliczeniowe rocznego zapotrzebowania na energię

Metoda zużyciowa w praktyce

Przy spełnieniu ograniczeń stosowalności metody zużyciowej jej praktyczne zastosowanie jest bardzo proste, a czas potrzebny na obliczenia jest krótszy niż w metodzie obliczeniowej.

Sam wynik uzyskany z metody zużyciowej w dużym stopniu zależy nie tylko od rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz instalacyjnych budynków, ale również od indywidualnych przyzwyczajeń użytkowników, warunków klimatycznych panujących w analizowanym okresie czy sytuacji związanych ze specyficznymi warunkami użytkowania.

Sytuację tę można zobrazować, analizując wielkość wskaźników energetycznych uzyskanych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przedstawionego na fotografii przy artykule, uzyskanych metodą zużyciową oraz obliczeniową. Ów budynek jest przykładem typowego rozwiązania z połowy lat 60. XX wieku.

Podstawowe dane zestawiono w tabeli 2: Podstawowe dane poddanego analizie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Współczynniki przenikania ciepła przegród wyznaczono zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie.

Na podstawie zgromadzonych informacji na temat zużycia gazu ziemnego w analizowanym budynku, danych zestawionych w tabeli 2: Podstawowe dane poddanego analizie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zależności (4) określono zapotrzebowanie na energię końcową na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w okresie trzech minionych lat, tj. od początku 2012 do końca 2014 roku, oraz z dwóch, możliwych do wygenerowania, okresach poprzedzających, tj. z lat 2010–2012 oraz 2011–2013.

Dane budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Tabela 2. Podstawowe dane poddanego analizie budynku mieszkalnego jednorodzinnego


 

Dysponując dokumentacją projektową (projekt typowy MB-0165/B), wyznaczono również zapotrzebowanie na energię metodą obliczeniową [5]. Wyniki zestawiono w tabeli 3: Zapotrzebowanie na energię analizowanego budynku i zobrazowano na rys. 1: Zestawienie wskaźników energetycznych budynku (rys. 1) w zależności od przyjętej metody obliczeń oraz okresu analizy danych.

Rys. 1. Zestawienie wskaźników energetycznych budynku (rys. 1) w zależności od przyjętej metody
obliczeń oraz okresu analizy danych

Rys. 1. Zestawienie wskaźników energetycznych budynku (rys. 1) w zależności od przyjętej metody obliczeń oraz okresu analizy danych


Źródło: Opr. własne


 

Analiza wyników

Na podstawie zestawionych wyników obliczeń wskaźników zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną przykładowego jednorodzinnego budynku mieszkalnego (tabela 2, rys. 1) należy wskazać istotne różnice w uzyskanych wielkościach (tabela 3).

 Zapotrzebowanie na energię

Tabela 3. Zapotrzebowanie na energię analizowanego budynku

Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w przypadku przyjętej metody zużyciowej wyznaczony łącznie dla obu systemów w okresie 2010–2014 wyniósł zaledwie 12–14% wartości wskaźnika wyznaczonego metodą obliczeniową dla typowych warunkach użytkowania [6] oraz zewnętrznych określonych dla stacji meteorologicznej odniesienia Szczecin-Dąbie [7].

Przyczyn tak dużej różnicy wyników upatruje się między innymi w odmiennych warunkach użytkowych charakterystycznych dla obu metod.

Metoda obliczeniowa bazuje na niezmiennych w analizowanym okresie wartościach temperatury zewnętrznej opisanych statystykami miesięcznymi typowego roku meteorologicznego stacji odniesienia oraz w przypadku wnętrza o regulowanej temperaturze określonych przepisami techniczno-budowlanymi [6].

Metoda zużyciowa odzwierciedla rzeczywiste warunki użytkowania obiektu, jak obrazuje to przykład, często dalece odbiegające od warunków normatywnych.

W pomieszczeniach opisywanego budynku, ponieważ jest on zamieszkiwany tylko przez jedną osobę, występują długotrwałe obniżenia nastaw temperatury wewnętrznej. Ponadto użytkownik budynku nie był w nim obecny na przełomie 2010 i 2011 roku. Przez ten okres utrzymywana była temperatura wewnętrzna zabezpieczająca systemy techniczne przed wystąpieniem awarii.

Stan ten odzwierciedlony został w zestawieniu wielkości zużycia gazu ziemnego w poszczególnych latach (rys. 2: Zużycie gazu ziemnego [m3] w analizowanym budynku w poszczególnych latach) oraz w zwiększonym zapotrzebowaniu na energię na przywrócenie temperatury komfortowej po okresie nieobecności – pik zużycia w odczytach z 2011 r. (rys. 3: Zużycie gazu ziemnego [m3] w analizowanym budynku w 2011 r).

Rys. 2. Zużycie gazu ziemnego [m3] w analizowanym
budynku w poszczególnych latach

Rys. 2. Zużycie gazu ziemnego [m3] w analizowanym budynku w poszczególnych latach

Zużycie gazu ziemnego [m3]

Rys. 3. Zużycie gazu ziemnego [m3] w analizowanym budynku w 2011 r.

Istotne w metodzie zużyciowej są również oddziaływania rzeczywistych odnotowanych przebiegów temperatury zewnętrznej, stąd uzyskiwane wyniki zależą od okresu, dla którego wykonywane są obliczenia, co zobrazowano w zestawieniach przedstawionych w tabeli 3 i na rys. 1.

Zużycie energii określono w trzech przedziałach czasu: 2010–2012, 2011–2013 oraz 2012–2014. Uzyskane skrajne wartości zapotrzebowania na energię pierwotną: 86 i 105 kWh/(m2 rok), różnią się o ponad 18%.

Wyznaczony metodą zużyciową wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną analizowanego jednorodzinnego budynku mieszkalnego zaopatrywanego w energię z nieodnawialnego nośnika – gazu ziemnego – mieści się w zakresie aktualnych wymagań [EPmax = 120 kWh/(m2·rok)] pomimo datowania budynku na lata 60. zeszłego wieku.

Warto przeczytać: Nowa charakterystyka energetyczna. Obliczenia słonecznych zysków ciepła >>

Sama wartość wskaźnika nasuwa przypuszczenie o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej przegród budowlanych zamykających przestrzeń o regulowanej temperaturze, jakże błędne, zważywszy na średnią wielkość współczynnika przenikania ciepła obudowy wynoszącą aż 1,24 W/(m2·K) – w przypadku budynku nowego o takiej samej geometrii i przyjęcia wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła poszczególnych metod średnia przenikalność cieplna obudowy kształtowałaby się na poziomie 0,31 W/(m2·K).

Podsumowanie

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie pozwala na obiektywną ocenę wskaźników energetycznych obiektu. Z uwagi na dużą wrażliwość na warunki eksploatacyjne, indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego jest ona metodą niemiarodajną i zdaniem autorki przeczy idei przyświecającej wprowadzeniu systemu oceny energetycznej budynków, tj. dostarczenia rzetelnej i fachowej oceny budynku.

Wielkość zużycia energii wyznaczona metodą zużyciową w kolejnych okresach obliczeniowych określonych z przesunięciem jednego roku jest istotnie różna i nieporównywalna z wielkością określoną metodą obliczeniową, co w sytuacji np. uzależnienia ceny nieruchomości od jej charakterystyki energetycznej może prowadzić do powstania różnych nieprawidłowości. Może ponadto przyczynić się do błędnej oceny jakości budynku przez osobę postronną, np. przyszłego nabywcę.

Wskazana w artykule rozbieżność wyników pomiędzy obiema metodami będzie również skutkować w dalszych podejmowanych decyzjach – osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej w obliczu wyników metody zużyciowej, wpisujących się w aktualne wymagania prawne, prawdopodobnie nie zaleci zmian w zakresie poprawy jakości termicznej obudowy. Wynik metody obliczeniowej wskazuje natomiast na konieczność przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji budynku.

Przywołany w artykule budynek charakteryzujący się warunkami eksploatacyjnymi istotnie odbiegającymi od opisanych w przepisach techniczno-budowlanych [6] warunków normatywnych nie jest przypadkiem odosobnionym i może podlegać ocenie energetycznej wykonanej metodą zużyciową, zdaniem autorki błędną w swoich założeniach.

Metoda ta nie zapewnia dostarczenia rzetelnej informacji na temat charakterystyki energetycznej tego obiektu, wskazywanej w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynku [1] jako jeden z głównych celów sporządzania świadectw energetycznych.

Autorka składa podziękowania pani Wiesławie Kopczyńskiej za udostępnienie danych do analizy zaprezentowanej w artykule.

Literatura

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (DzU UE 2010 L 153/13).
 2. Kurtz-Orecka K., Siwińska A., Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach. Cz. 1 – straty ciepła przez przenikanie i wentylację, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2014,
 3. Kurtz-Orecka K., Taudul A., Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach. Cz. 2 – obliczenia słonecznych zysków ciepła, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2015.
 4. Projekt typowy MB-0165/B, arch. Krzysztof Kozłowski, Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego (brak dalszych danych źródłowych).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
 7. Typowy rok meteorologiczny, http://www.mir.gov.pl/.
 8. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa 2013.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.