RynekInstalacyjny.pl

Budynki wielorodzinne według wymagań WT 2021

Multi-family residential buildings according to the regulations of WT 2021

Rys. 1. Zrzut ekranu – model 3D budynku; Audytor Edu OZC 6.8 Pro

Rys. 1. Zrzut ekranu – model 3D budynku; Audytor Edu OZC 6.8 Pro

Wszystkie nowe budynki od 2021 roku mają być obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Wymagania dla nich zostały określone w Warunkach Technicznych – m.in. izolacyjność cieplna przegród oraz wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Sprostanie tym wymogom nie będzie proste.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

W artykule:

• Model obliczeniowy

• Charakterystyka energetyczna

• Usprawnienia

Budynki wielorodzinne z uwagi na stosowane źródła ciepła, większą liczbę mieszkańców, mniejszy współczynnik kształtu i ograniczoną dostępność odnawialnych źródeł energii mają inną niż domy jednorodzinne charakterystykę energetyczną. Jakie usprawnienia należy wprowadzić w procesie projektowania, aby spełnić wymagania na rok 2021? Czy konieczne jest wykorzystanie OZE? Dyrektywa EPBD wymaga, żeby wszystkie nowe budynki powstające od roku 2021 (a w przypadku budynków użyteczności publicznej od 2019 roku) były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). W Polsce wymagania dotyczące standardu NZEB zostały określone w Warunkach Technicznych [2]. Dotyczą one między innymi izolacyjności cieplnej przegród oraz wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). Ich realizacja, pomimo że wartości wskaźnika EP są większe od zera, wcale nie jest prosta. Powstało już wiele artykułów pokazujących, jak optymalizować projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych w celu spełnienia tych wymagań, jednak liczba opracowań dotyczących budynków wielorodzinnych jest wciąż niewielka. Tymczasem budynki te z uwagi na stosowane źródła ciepła, większą liczbę mieszkańców, mniejszy współczynnik kształtu i ograniczoną dostępność odnawialnych źródeł energii (OZE) mają inną charakterystykę energetyczną.

W ramach przeprowadzonej analizy podjęto próbę określenia, jakie usprawnienia należy wprowadzić, aby spełnić wymagania na rok 2021. Obliczenia wykonano dla całej Polski w odniesieniu do dwóch różnych źródeł ciepła – sieci ciepłowniczej lub kotła gazowego. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie OZE. Charakterystykę energetyczną określono dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego kolejno we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w Suwałkach i Koszalinie. Następnie dokonano analizy otrzymanych wyników i zaproponowano ulepszenia dla tych lokalizacji, gdzie wartość wskaźnika EP nie spełnia wymagań WT 2021. 

Model obliczeniowy

Projektowany budynek wielorodzinny to obiekt punktowy, dziewięciokondygnacyjny z dwiema kondygnacjami podziemnymi, zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej (rys. 1). Część mieszkalna zlokalizowana jest na wszystkich dziewięciu kondygnacjach nadziemnych. Mieszkania zostały zaprojektowane w układzie klatkowym. W części podziemnej oprócz garażu zaprojektowano komórki lokatorskie, a także pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W mieszkaniach zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej. Instalacja grzewcza została wykonana na potrzeby systemu ogrzewania wodnego grzejnikowego, podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji. 

Dla poszczególnych kondygnacji powtarzalnych wyliczono średnie temperatury części mieszkalnej. Obliczenia wykonano w oparciu o powierzchnię danych typów pomieszczeń. W łazienkach założono normową temperaturę 24°C, a dla pozostałych pomieszczeń temperaturę 20°C [1]. Na rys. 2 pokazano przyjęty sposób podziału wszystkich kondygnacji na strefy. Strefa nr 1 (oznaczona kolorem szarym) jest strefą mieszkalną o wyliczonej średniej temperaturze, natomiast strefa nr 2 (oznaczona kolorem żółtym) to klatka schodowa o założonej w programie temperaturze 8°. Przyjęto, że kondygnacje podziemne są nieogrzewane.

Rzut kondygnacji mieszkalnej

Rys. 2. Rzut powtarzanej kondygnacji mieszkalnej, kolor żółty – klatka schodowa.
Źródło: program Audytor Edu OZC 6.8 Pro

Wszystkie przegrody projektowanego budynku spełniają wymagania co do maksymalnego współczynnika przenikania ciepła, określonego w Warunkach Technicznych na rok 2021 (tabela 1). Maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych wynosi 65 kWh/(m2 rok) [2].

Współczynniki przenikania ciepła

Tabela. 1. Zestawienie współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych

Nakłady nieodnawialnej energii

Tabela. 2. Zestawienie współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskich sieci ciepłowniczych

Charakterystyka energetyczna

Pierwszym, jednocześnie bardzo trudnym etapem analizy było określenie współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (wi) dla ciepła dostarczanego z miejskich systemów ciepłowniczych. Nie wszystkie przedsiębiorstwa ciepłownicze udostępniają szersze dane na ten temat – w wielu przypadkach konieczny był bezpośredni kontakt autorów z pracownikami danej firmy. Ostatecznie udało się ustalić wartość wi dla wszystkich 18 miast obejmujących terytorium całej Polski (tabela 2).

Na rys. 3 przedstawiono mapę prezentującą wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP uzyskane dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego kolejno we wszystkich osiemnastu miastach. Kolorem zielonym zaznaczono wartości, które spełniają wymagania ujęte w Warunkach Technicznych, natomiast kolorem czerwonym te, które nie spełniają tych wymagań. Budynek jest zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Mapa wskaźnika EP

Rys. 3. Mapa wartości wskaźnika EP [kWh/(m2K)] dla Polski przy założeniu podłączenia do sieci ciepłowniczej dla przegród spełniających wymagania WT 2021. Źródło: Bing Maps

Kolejnym krokiem było obliczenie EP dla budynku wyposażonego w kocioł gazowy kondensacyjny, gdzie nośnikiem energii końcowej jest gaz ziemny. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi jest taki sam dla każdej lokalizacji i wynosi 1,10.

W przypadku zastosowania kotła gazowego otrzymane wyniki są znacznie gorsze niż dla miejskiej sieci ciepłowniczej (rys. 4). Żadna z lokalizacji nie spełnia wymagań WT 2021 w odniesieniu do zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Tylko w Bydgoszczy, Kielcach i Koszalinie rekomendowane jest zastosowanie kotłowni gazowej. W pozostałych miastach zaleca się podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Co więcej, w Gdańsku, Białymstoku, Zielonej Górze, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie i Katowicach osiągnięcie standardu NZEB nie wymaga żadnych dodatkowych usprawnień. Wystarczające jest takie zaprojektowanie przegród, aby ich współczynniki przenikania ciepła nie przekraczały wartości maksymalnych na rok 2021.

Wartości wskaźnika EP

Rys. 4. Mapa wartości wskaźnika EP dla Polski przy założeniu podłączenia kotła gazowego dla przegród spełniających wymagania WT 2021 Źródło: Bing Maps

Z uzyskanych charakterystyk energetycznych odczytano składowe wskaźnika EP, czyli wartości zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji (EPH), a także do przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPW) – tabela 3. Okazuje się, że większość energii wykorzystywana jest do przygotowania c.w.u. (ok. 65%) i to w tym systemie należałoby w pierwszej kolejności szukać możliwych oszczędności. Polepszenie izolacyjności cieplnej przegród ma niewielki wpływ na uzyskane wyniki. Korzystniej wypada system oparty na przyłączeniu do miejskich sieci ciepłowniczych.

Zestawienie wskaźnika EP

Tabela. 3. Zestawienie wartości wskaźnika EP i jego składowych dla każdej z lokalizacji

Usprawnienia

Dalszą analizę wykonano dla miast, w których wartość wskaźnika EP była najniższa oraz najwyższa spośród wartości niespełniających wymagań Warunków Technicznych.

W przypadku budynku, dla którego źródłem ciepła jest miejska sieć ciepłownicza, do analizy wybrano lokalizacje:

  • Warszawa – wartość EP minimalna, niespełniająca Warunków Technicznych;

  • Kielce – wartość EP maksymalna, niespełniająca Warunków Technicznych.

W przypadku gdy źródłem ciepła jest kotłownia gazowa, do analizy wybrano lokalizacje:

  • Szczecin – wartość EP minimalna, niespełniająca Warunków Technicznych;

  • Suwałki – wartość EP maksymalna, niespełniająca Warunków Technicznych.

Budynek zlokalizowany w Warszawie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej charakteryzuje się wartością EP wynoszącą 74,1 kWh/(m2 rok), z czego 65% stanowi zapotrzebowanie na c.w.u. Biorąc to pod uwagę, w pierwszej kolejności przeanalizowano możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych do podgrzania ciepłej wody. W obu przypadkach konieczne było obliczenie, ile kolektorów lub paneli danego typu zmieści się na dachu budynku. Założono, że kolektory płaskie będą zajmowały połowę powierzchni dachu (wynoszącej 408 m2), aby pozostawić miejsce na inne urządzenia techniczne i kominy. Kolektory będą zamocowane na konstrukcji wsporczej i nachylone w kierunku południowym pod kątem 45°. Przyjęto siedem kolektorów ustawionych w sześciu rzędach, co łącznie daje liczbę czterdziestu dwóch kolektorów o powierzchni 2,33 m2 każdy. Pokrycie zapotrzebowania na energię na potrzeby c.w.u. obliczono za pomocą programu Solo 2018. Procentowy udział pokrycia wyniósł 37,2%. Do obliczeń założono, że energia będzie w 65% pochodzić z sieci ciepłowniczej, a w 35% z instalacji kolektorów słonecznych (udział zmniejszono w stosunku do obliczeniowego). Przyjęte usprawnienie jest wystarczające, by obniżyć wskaźnik EP do 57,7 kWh/(m2rok) i spełnić wymagania na rok 2021.

Podobnie jak dla kolektorów przyjęto, że panele PV będą zajmowały połowę powierzchni dachu. Panele będą zamocowane na konstrukcji wsporczej i nachylone w kierunku południowym pod kątem 45°. Przyjęto jedenaście paneli fotowoltaicznych ustawionych w siedmiu rzędach, co łącznie daje siedemdziesiąt siedem paneli o powierzchni 1,64 m2 każdy. Ilość wyprodukowanej energii, która wyniosła 18 000 kWh, określono za pomocą informacji zawartych w portalu Photovoltaic Geographical Information System. Wartość ta stanowi 17% rocznego zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u. Do obliczeń założono, że energia będzie w 83% pochodzić sieci ciepłowniczej, a w 17% z instalacji PV. Otrzymano wartość wskaźnika EP na poziomie 66,3 kWh/(m2 rok), co nie pozwala spełnić wymagań na rok 2021.

W przypadku budynku zlokalizowanego w Kielcach podłączonego do miejskiej sieci ciepłowniczej wartość EP wynosi 117,2 kWh/(m2 rok). Ponawiając tok obliczeń jak w przypadku lokalizacji w Warszawie, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych otrzymano wartość wskaźnika EP na poziomie 91,6 kWh/(m2 rok). Konieczne okazało się zastosowanie kolejnych usprawnień w obszarze systemu wentylacji. Przyjęto do obliczeń wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła o projektowanej sprawności na poziomie 70%. Zwiększono również szczelność powietrzną budynku do poziomu n50 równego 1,5 h–1 [21]. Opisane usprawnienia nie umożliwiły uzyskania wyniku spełniającego wymagania WT 2021, a wskaźnik EP wyniósł 67,2 kWh/(m2 rok). Zwiększono zatem sprawność odzysku ciepła do 80% oraz sprawność przesyłu (dystrybucji) ciepła w instalacji c.w.u. z 0,6 na 0,7 poprzez zwiększenie grubości izolacji oraz skrócenie czasu krążenia ciepłej wody w obiegu cyrkulacyjnym. Przyjęte usprawnienia pozwoliły obniżyć wskaźnik EP do 57,7 kWh/(m2 rok) i spełnić wymagania dla standardu NZEB. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych i pozostałych uprawnień nie pozwala na spełnienie wymagań WT 2021.

Budynki, dla których źródłem ciepła jest kotłownia gazowa, wymagają zastosowania kompleksowych usprawnień. Same kolektory słoneczne lub panele PV nie są w stanie wystarczająco obniżyć wartości EP. Dopiero zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła, podwyższenie szczelności oraz zwiększenie sprawności dystrybucji c.w.u. daje pożądane efekty.

standard NZEB

Tabela. 4. Stopień trudności spełnienia wymagań standardu NZEB

Podsumowanie i wnioski

Przedstawioną analizę wpływu usprawnień na charakterystykę energetyczną wykonano analogicznie dla wszystkich miast. W tabeli 4 określono również stopień trudności spełnienia wymagań standardu NZEB. W tabeli 5 przedstawiono zalecane usprawnienia dla każdej z lokalizacji w przypadku podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub zainstalowania kotłowni gazowej wraz ze stopniem trudności (w skali z tabeli 4). Szczegółowe objaśnienie skrótów użytych w tym zestawieniu podano w tabeli 6.

Zalecenia dla budynku

Tabela. 5. Zalecenia dla budynku podłączonego do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz kotłowni gazowej w zależności od lokalizacji dla Warunków Technicznych od 2021 roku

Objaśnienia do tabeli 5

Tabela. 6. Objaśnienia skrótów użytych w tabeli 5

Jak pokazały obliczenia, w przypadku ana­lizowanego budynku wielorodzinnego najłatwiej będzie spełnić wymagania WT 2021 w miastach posiadających efektywny system ciepłowniczy, charakteryzujący się współczynnikiem wi poniżej 0,70. Tam, gdzie współczynnik ten jest wyższy, ale nie przekracza 1,0, konieczne jest zastosowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u. W pozostałych przypadkach należy dodatkowo wprowadzić wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła o projektowanej sprawności na poziomie 70% oraz podwyższyć szczelność powietrzną budynku do wartości n50 równej 1,5 h–1. Alternatywnym rozwiązaniem może być zastosowanie paneli PV i wykorzystanie produkowanej energii na potrzeby c.w.u. Takie usprawnienie wymaga jednak wyższej sprawności odzysku ciepła w systemie wentylacji – na poziomie 80% oraz zwiększenia sprawności dystrybucji w instalacji c.w.u. do wartości 0,7.

Przy kotłowni gazowej spełnienie wymagania WT 2021 jest trudne i w większości lokalizacji wymaga zamontowania kolektorów słonecznych oraz wentylacji z odzyskiem ciepła i podwyższenia szczelności budynku. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie paneli fotowoltaicznych wraz z wentylacją nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła o sprawności 80%, podwyższenie szczelności i zwiększenie sprawności dystrybucji w instalacji c.w.u. W trzech lokalizacjach (Olsztyn, Białystok, Suwałki), stosując panele fotowoltaiczne, nie zdołano spełnić wymagań. Z punktu widzenia standardu NZEB zastosowanie kotłowni gazowej wypada korzystniej tylko w Bydgoszczy, Kielcach i Koszalinie. Wyniki analiz prezentowane w artykule dotyczą jednego typu budynku wielorodzinnego, niepodzielonego na indywidualne mieszkania. Obliczenia wykonane dla innych projektów lub oddzielnie dla każdego mieszkania mogą dawać inne wyniki [22]. W przyszłości analizie poddany zostanie również rzeczywisty wpływ poszczególnych rozwiązań na środowisko naturalne [23].

Literatura

1. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285).

3. System ciepłowniczy Szczecin, SEC – Szczecińska Energetyka Cieplna, 2018, https://sec.com.pl/do_pobrania/projektant (dostęp: czerwiec 2019).

4. Współczynnik wi dla miejskiej sieci ciepłowniczej, Grupa GPEC, https://grupagpec.pl/dla-projektanta (dostęp: czerwiec 2019).

5. Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej w Olsztynie za rok 2015, MPEC Olsztyn, 2016, http://mpec.olsztyn.pl/pl/o_firmie/wskazniki-efektywnosci-energetycznej-dla-sieci-cieplowniczej-w-olsztynie-za-rok-2015 (dostęp: czerwiec 2019).

6. Informacja o wskaźnikach dla sieci ciepłowniczej, Enea, 2018, https://www.enea.pl/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/system-cieplowniczy/aktualizacja/strona-enea-aktualizacja-danych-za-2017-rok.docx?t=1533655424 (dostęp: czerwiec 2019).

7. Francuz R., Ciepło, cieplej... chłodno, Jasny podział korzyści i ciepło bez węgla, „Teraz Środowisko”, 2015, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Cieplo-cieplej-chlodno-1355.html (dostęp: czerwiec 2019).

8. Ciepło systemowe dla Poznania, Veolia Energia Poznań, 2017, http://www.energiadlapoznania.pl/cieplo-systemowe/zielone-cieplo (dostęp: czerwiec 2019).

9. Informacje własne autorów pozyskane od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

10. Ciepło systemowe dla Warszawy, Veolia Energia Warszawa, 2017, http://www.energiadlawarszawy.pl/cieplo-systemowe/dla-audytorow (dostęp: czerwiec 2019).

11. Informacje własne autorów pozyskane od Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., http://www.kogeneracja.com.pl/pl.

12. Ciepło systemowe dla Łodzi, Veolia Energia Łódź, 2017, https://energiadlalodzi.pl/dane-kluczowe/dane-techniczne (dostęp: czerwiec 2019).

13. Informacje własne autorów pozyskane od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach.

14. Wskaźniki dla audytorów, Efektywność energetyczna lubelskiego systemu ciepłowniczego, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 2016, http://www.lpec.pl/cieplo-systemowe/wskazniki-dla-audytorow (dostęp: czerwiec 2019).

15. Informacje własne autorów pozyskane od Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA, http://www.ecosa.pl.

16. Struktura paliw, Tauron Ciepło, Katowice 2016, http://www.tauron-cieplo.pl/SiteCollectionDocuments/struktura-paliw/WPc_2016.pdf (dostęp: czerwiec 2019).

17. Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie za rok 2017, MPEC Kraków, 2018, https://www.mpec.krakow.pl/download/wskaniki_efektywnoci_energetycznej_dla_sieci_ciepowniczej_MPEC_S.A._za_rok_2017.pdf (dostęp: czerwiec 2019).

18. Informacje własne autorów pozyskane od MPEC Rzeszów.

19. Materiały PEC Suwałki, 2018, http://pec.suwalki.pl/pliki/20180403081441-22-wspolczynnik1_2017.pdf (dostęp: czerwiec 2019).

20. Informacje własne autorów pozyskane od Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie.

21. Firląg Szymon, Miszczuk Artur, Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje, „Rynek Instalacyjny” nr 4/2015, s. 56–62, www.rynekinstalacyjny.pl.

22. Kaliszuk-Wietecka Agnieszka, Miszczuk Artur, Rozkład zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową w budynku wielorodzinnym, „Materiały Budowlane” nr 12/2013, s. 68–70.

23. Król Piotr, Firląg Szymon, Węglarz Arkadiusz, Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2013, s. 20–25, www.rynekinstalacyjny.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • SprytnyJan SprytnyJan, 30.01.2020r., 07:44:35 Czyli ceny nowych mieszkań pójdą w górę jeszcze bardziej i taj już podrożały.
  • Superbruk Superbruk, 06.07.2020r., 08:59:41 Teraz wszystko idzie do góry, a takie samowystarczalne budynki to świetna sprawa.

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra

Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra

W przyszłości kotły będą być może zasilane wodorem. Naukowcy już okrzyknęli wodór mianem „paliwa przyszłości”, jednak na wdrożenie tanich i bezpiecznych technologii jego produkcji i spalania trzeba jeszcze...

W przyszłości kotły będą być może zasilane wodorem. Naukowcy już okrzyknęli wodór mianem „paliwa przyszłości”, jednak na wdrożenie tanich i bezpiecznych technologii jego produkcji i spalania trzeba jeszcze trochę poczekać.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Piotr Wereszczyński Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło

Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło

W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej wymaganie...

W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej wymaganie to dotyczyło jedynie budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2. Obecnie obowiązuje niezależnie od wielkości budynku, a więc również dla domów jednorodzinnych.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Radomski, dr inż. Ilona Rzeźnik, mgr inż. Agnieszka Figielek Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury...

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury budynku innym, o lepszych właściwościach. Pokazują one istotne znaczenie jednoczesności spełnienia takich kryteriów, jak orientacja budynku względem stron świata, właściwy dobór materiałów, komponentów i zastosowanych technologii oraz dokładność przy projektowaniu.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.