RynekInstalacyjny.pl

Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

The choice of the heating and cooling system for a typical single-family building about nearly zero-energy (nZEB)

W artykule analiza wyboru źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) dla 10 rozwiązań technicznych odpowiedzialnych za zapewnienie warunków komfortu klimatycznego w obrębie budynku.
Fot. pixabay.com

W artykule analiza wyboru źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) dla 10 rozwiązań technicznych odpowiedzialnych za zapewnienie warunków komfortu klimatycznego w obrębie budynku.


Fot. pixabay.com

Warianty źródeł ciepła i chłodu w domach jednorodzinnych o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) wykorzystujących do chłodzenia pasywnego, c.o. i podgrzewu c.wu. pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami ciepła wykazują najmniejsze zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną oraz najniższe koszty eksploatacji, ale najwyższe koszty inwestycyjne
i amortyzacji urządzeń. Z ekonomicznego punktu widzenia – z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych prostych i zdyskontowanych całkowitych – najkorzystniejsze są rozwiązania z zastosowaniem gazowych kotłów kondensacyjnych jako źródeł ciepła oraz chłodzenia zrzutowego z pompy ciepła c.w.u. lub chłodzenia pasywnego z gruntowych wymienników ciepła.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

W artykule:

• Charakterystyka  typowego budynku jednorodzinnego o prawie zerowym zużyciu energii
• Roczne zapotrzebowanie na ciepło dla budynku
• Warianty źródeł ciepła oraz chłodu
• Obliczenia zużycia energii końcowej oraz pierwotnej
• Analiza ekonomiczna

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] budynek o niemal zerowym zużyciu energii to budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej (określonej w załączniku I), obejmującej obliczoną lub zmierzoną ilość energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania związanego z jego typowym użytkowaniem, wyrażoną poprzez zużycie energii pierwotnej w kWh/m2 na rok. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo dużym stopniu ze źródeł odnawialnych, w tym wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu, oraz wynikać z zastosowania wydajnych rozwiązań instalacyjno-konstrukcyjnych.

Określono tym samym minimalny standard nowo wznoszonych budynków, który ma w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku dla obiektów zajmowanych przez władze publiczne i będące ich własnością, a od 1 stycznia 2021 roku dla wszystkich obiektów nowo budowanych [2].

Definicja ta nie precyzuje, czy projektowany obiekt powinien być samowystarczalny energetycznie, co oznacza, że dopuszczone jest bilansowanie energii produkowanej na miejscu i wyeksportowanej do sieci oraz dostarczanej z sieci, co jest zgodne z zapisami zamieszczonymi w normach [3 i 4].

Charakterystyka typowego budynku jednorodzinnego o prawie zerowym zużyciu energii

Jako typowy budynek jednorodzinny, szczegółowo opisany pod względem architektoniczno-konstrukcyjnym i sposobu użytkowania, przyjęto budynek referencyjny NAPE.

Zgodnie z [5] jest to obiekt dwukondygnacyjny niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej Af = 149,8 m2, kubaturze Ve = 550,5 m3 oraz współczynniku kształtu Ae/Ve = 0,79 1/m. Użytkowany jest przez czteroosobową rodzinę (dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci).

W celu przeprowadzenia analizy przyjęto następujące założenia dodatkowe:

 • Zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na cele ogrzewania i wentylacji Eu = 15 kWh/m2 rok.
 • Długość sezonu grzewczego wynosi 2500 h.
 • Budynek jest wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła o nominalnym przepływie VN/VW = 260 m3/h pracującą w trybie ciągłym.
 • Ogrzewanie wodne centralne odbywa się za pomocą instalacji płaszczyznowych.
 • Chłodzenie – w zależności od wariantu, za pomocą dostarczanego powietrza wentylacyjnego i/lub z wykorzystaniem instalacji płaszczyznowych.
 • Pompa obiegowa instalacji płaszczyznowej pracuje przez cały rok: 8760 h.

Obliczenia przeprowadzono w autorskim arkuszu kalkulacyjnym (w MS Excel) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [6].

Roczne zapotrzebowanie na ciepło dla budynku

Zgodnie z założeniem obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na cele ogrzewania i wentylacji Eu (tab. 1) przyjęto jako 15 kWh/m2 rok.

Roczne zapotrzebowanie

Tabela 1. Roczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na cele ogrzewania i wentylacji

Obliczenia rocznego zapotrzebowania na ciepło użytkowe na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z [6] przedstawiono w tab. 2.

Roczne zapotrzebowanie

Tabela 2. Roczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej

Uwaga:

W celu przeanalizowania wariantów opartych na wykorzystaniu pompy ciepła c.w.u. rozbito zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na cele przygotowania c.w.u. na dwa okresy:

a) sezon zimowy, tj. 2004 h – zapotrzebowanie na c.w.u. Qw,nd = 825,45 kWh/rok (22,9%),

b) poza sezonem zimowym, tj. 6756 h – zapotrzebowanie na c.w.u. Qw,nd = 2782,82 kWh/rok (77,1%).

Za sezon zimowy uznano okres, kiedy temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa od 1°C.

Ilość ciepła pozyskanego przez próżniowe kolektory słoneczne wynosi Qw,nd = 1515,47 kWh/rok (42%).

Warianty źródeł ciepła oraz chłodu

W analizie uwzględniono dziesięć wariantów źródeł ciepła z możliwością schładzania budynku w okresie letnim i zestawiono je w tab. 3.

Warianty źródeł ciepła

Tabela 3. Warianty źródeł ciepła z możliwością schładzania budynku w okresie letnim

W dalszych obliczeniach w celu ochrony przed szronieniem wymiennika ciepła zlokalizowanego w centrali wentylacyjnej (rekuperatora) uwzględnia się podgrzew czerpanego świeżego powietrza do dodatniej wartości temperaturowej w okresie zimy.

Podgrzew można uzyskać za pomocą nagrzewnicy wstępnej elektrycznej (warianty 3, 4 i 9) lub z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła, np.:

 • GGWC – gruntowego glikolowego wymiennika ciepła wykorzystującego odwierty lub poziomy wymiennik ciepła od pompy ciepła (warianty 6 i 7),
 • GPWC – gruntowego powietrznego wymiennika ciepła (warianty 1, 2, 5 i 8),
 • GŻWC – gruntowego żwirowego wymiennika ciepła (wariant 10),

a także za pomocą układu sterowania w centrali wentylacyjnej polegającego na okresowej zmianie proporcji ilości powietrza wywiewanego do nawiewanego (wynoszącej podczas zwyczajnej pracy 1:1), co jest niezalecane w przypadku szczelnych obiektów o prawie zerowym zużyciu energii [7, 8].

Z uwagi na specyfikę obecnie wznoszonych budynków o prawie zerowym zużyciu energii (o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię potrzebną do ich ogrzania) oraz znaczne przeszklenia w orientacji południowej (możliwy do osiągnięcia tzw. efekt letniego przegrzania budynku) zaleca się zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła lub zapewnienie innej formy chłodzenia budynku w okresie letnim [7,8].

W przypadku świadomego i systematycznego wykorzystywania zjawiska naturalnego nocnego przewietrzania budynku (otwierane okna) i/lub instalacji wentylacji mechanicznej w trybie przewietrzania w okresie letnim w połączeniu z właściwym zastosowaniem przegród zacieniających użytkownik może zrezygnować z zastosowania gruntowego wymiennika ciepła, jednak w niniejszej analizie proponuje się jego zastosowanie (warianty 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10).

GWC pełni funkcję podgrzewu czerpanego powietrza świeżego w okresie zimowym, natomiast latem działa jak prosty układ chłodniczy, schładzając powietrze nawiewane i zapobiegając częściowo procesowi przegrzania budynku.

Inną formą chłodzenia obiektu w okresie letnim może być chłodzenie pasywne z wykorzystaniem dolnego źródła pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem pionowym lub poziomym i instalacji ogrzewania płaszczyznowego, tj. płyty grzewczej, stropu aktywowanego termicznie czy instalacji ogrzewania podłogowego (warianty 6 i 7), a także chłodzenie zrzutowe, będące efektem podgrzewu c.w.u. w pompie ciepła c.w.u. z wykorzystaniem powietrza nawiewanego do budynku – rozwiązanie to jest jednak mało efektywne (warianty 3 i 9).

Ostatnią rozpatrywaną formą chłodzenia budynku jest chłodzenie aktywne za pomocą rewersyjnej pompy ciepła typu powietrze/woda (wariant 4).

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła oraz chłodzenia pasywnego z wykorzystaniem instalacji płaszczyznowej i dolnego źródła ciepła gruntowej pompy ciepła zwiększa znacząco komfort użytkowy i termiczny panujący w środowisku wewnętrznym podczas okresu letniego. Należy mieć jednak na uwadze, że wyżej wymienione układy nie działają jak typowa klimatyzacja, tylko jak proste układy chłodnicze.

Dla wariantu nr 4 założono zapotrzebowanie na użytkowy chłód aktywny na poziomie Qc,nd = 1500 kWh/rok.

Obliczenia zużycia energii końcowej oraz pierwotnej

W obliczeniach przyjęto, że urządzenia pracują z następującą średnioroczną sprawnością wytwarzania ciepła z nośnika energii na cele ogrzewcze ηH,g oraz na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej ηW,g:

 • kocioł gazowy kondensacyjny: ηH,g = 0,94, ηW,g = 0,85;
 • pompa ciepła powietrzna c.w.u.: ηW,g = 3,8;
 • pompa ciepła powietrzna: ηH,g = 3,4, ηW,g = 3,5, SEER = 4,5;
 • pompa ciepła z gruntowym pionowym wymiennikiem ciepła: ηH,g = 4,8, ηW,g = 4,2;
 • pompa ciepła z gruntowym poziomym wymiennikiem ciepła: ηH,g = 3,7, ηW,g = 4,0;
 • kocioł elektrodowy: ηH,g i ηW,g = 0,99.

W dalszych obliczeniach przyjęto następujące współczynniki charakteryzujące efektywność regulacji, dystrybucji, magazynowania i sterowania instalacją centralnego ogrzewania oraz instalacją przygotowania c.w.u. (założono wartości tożsame dla wszystkich wariantów źródła ciepła):

 • średniosezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła – instalacja c.o.: ηH,e’ = 0,85;
 • średniosezonowa sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła – instalacja c.o.: ηH,d = 0,96;
 • średniosezonowa sprawność akumulacji ciepła – instalacja c.o.: ηH,s = 0,95;
 • średniosezonowa sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła – instalacja c.w.u.: ηW,d= 0,80;
 • średniosezonowa sprawność akumulacji ciepła – instalacja c.w.u.: ηW,s = 0,85;
 • średniosezonowa sprawność wykorzystania ciepła – instalacja c.w.u.: ηW,e = 1,00.

Czytaj też: Wpływ doboru pompy ciepła powietrze/woda na koszty eksploatacyjne instalacji grzewczej >>>

 

W tab. 4a i tab. 4b przedstawiono zapotrzebowanie na energię elektryczną urządzeń pomocniczych systemów technicznych.

Zapotrzebowanie na energię

Tabela 4a. Zapotrzebowanie na energię elektryczną urządzeń pomocniczych systemów technicznych

Zapotrzebowanie na energię

Tabela 4b. Zapotrzebowanie na energię elektryczną urządzeń pomocniczych systemów technicznych

Wyodrębniono z urządzeń pomocniczych instalacji c.o. instalację wentylacji mechanicznej z uwagi na znaczną konsumpcję energii elektrycznej. Czasy pracy urządzeń (te,i) są zgodne z [6] i/lub oparte na danych meteorologicznych dla Poznania [9] oraz bazują na doświadczeniu autora.

Moce elektryczne urządzeń pomocniczych to rzeczywiste wartości zaczerpnięte z kart katalogowych urządzeń technicznych.

W rozwiązaniach z wykorzystaniem gruntowego wymiennik ciepła (GWC żwirowe, GWC powietrzne rurowe, GWC glikolowe – chłodzenie pasywne PC) powietrze wentylacyjne w okresie grzewczym zostaje wstępnie ogrzane w sposób pasywny, natomiast dla rozwiązań bez GWC w sposób aktywny z wykorzystaniem wstępnej nagrzewnicy elektrycznej.

Bazując na zebranych informacjach oraz przyjętych założeniach, roczne zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), końcową (EK) oraz użytkową (EU) dla poszczególnych wariantów źródła ciepła zestawiono w tab. 5a, tab. 5b i tab. 6 oraz na rys. 1, rys. 2, rys. 3.

Roczne zapotrzebowanie

Tabela 5a. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP), energię końcową (EK) oraz energię użytkową (EU) dla poszczególnych wariantów

Roczne zapotrzebowanie

Tabela 5b. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP), energię końcową (EK) oraz energię użytkową (EU) dla poszczególnych wariantów

Koszty inwestycyjne

Tabela 6. Koszty inwestycyjne dla poszczególnych wariantów źródła ciepła i chłodu

Zapotrzebowanie na energię

Rys. 1. Zapotrzebowanie na energię końcową na cele c.o. i c.w.u. + energia pomocnicza

Zapotrzebowanie na energię

Rys. 2. Zapotrzebowanie na energię pierwotną

Wskaźniki energii końcowej

Rys. 3. Wskaźniki energii końcowej (EK) i pierwotnej (EP)

Analiza ekonomiczna

W celu przeprowadzenia analizy ekonomicznej przyjęto następujące założenia:

W obliczeniach kosztów inwestycyjnych wskazano wyłącznie różnice pomiędzy wariantami (np. nie wliczano instalacji dystrybucji czynnika grzewczego centralnego ogrzewania, orurowania, rozdzielaczy itd., ponieważ założono, że w każdym z wariantów koszt inwestycyjny będzie podobny lub tożsamy) – tab. 6, rys. 4, rys. 5a, rys. 5b, rys. 6a, rys. 6b, rys. 6c, rys. 6d i rys. 6e.

Do kosztów eksploatacyjnych zmiennych zaliczono koszty poszczególnych form energii oraz dodatkowy abonament w przypadku paliwa gazowego – tab. 7.

Koszty inwestycyjne

Rys. 4. Koszty inwestycyjne dla poszczególnych wariantów źródła ciepła i chłodu

Zestawienie rocznych kosztów

Rys. 5. Zestawienie rocznych kosztów zmiennych eksploatacji systemu dla poszczególnych wariantów. Całkowite koszty eksploatacyjne w ciągu roku.

Zestawienie rocznych kosztów

Rys. 5. Zestawienie rocznych kosztów zmiennych eksploatacji systemu dla poszczególnych wariantów. Całkowite jednostkowe koszty eksploatacyjne w ciągu roku.

Koszty całkowite zdyskontowane

Rys. 6a. Koszty całkowite zdyskontowane dla różnych okresów; po 3 latach

Koszty całkowite zdyskontowane

Rys. 6b. Koszty całkowite zdyskontowane dla różnych okresów; po 5 latach

Koszty całkowite zdyskontowane

Rys. 6c. Koszty całkowite zdyskontowane dla różnych okresów; po 10 latach

Koszty całkowite zdyskontowane

Rys. 6d. Koszty całkowite zdyskontowane dla różnych okresów; po 15 latach

Koszty całkowite inw

Rys. 6e. Koszty całkowite inw + eks zdyskontowane dla różnych okresów (po 15 latach)

W kosztach eksploatacyjnych stałych uwzględniono (tab. 8):

 • roczną amortyzację urządzeń przyjętych do analizy (4% wartości zakupu w przypadku gruntowych pomp ciepła oraz 6% dla pozostałych urządzeń ulegających zużyciu),
 • roczne koszty serwisu oraz napraw urządzeń – wg stawek rynkowych,
 • stopę dyskonta wynoszącą 2,0%.
Koszty zmienne

Tabela 7. Koszty zmienne poszczególnych form energii oraz abonament

Zestawienie rocznych kosztów

Tabela 8. Zestawienie rocznych kosztów zmiennych eksploatacji systemu dla poszczególnych wariantów

Rozwiązaniem charakteryzującym się najniższymi kosztami eksploatacyjnymi w ciągu roku jest wariant 6 – wykorzystanie pompy ciepła z gruntowym pionowym wymiennikiem ciepła. Rozwiązanie to jest stabilne, przynosi porównywalne roczne koszty utrzymania komfortu cieplnego wewnątrz obiektu pomimo występujących zmiennych warunków zewnętrznych.

Innymi rozwiązaniami są propozycje oparte na pompie ciepła z gruntowym poziomym wymiennikiem ciepła (wariant 7) oraz pompie ciepła typu powietrze/woda (warianty 5 i 10).

Rozwiązania wykorzystujące kocioł elektrodowy (warianty 8 i 9) charakteryzują się najwyższymi całkowitymi kosztami eksploatacji systemu.

Wariant 4 z pompą ciepła typu powietrze/woda z uwagi na chłodzenie aktywne budynku w okresie letnim oraz podgrzew elektryczny powietrza czerpanego jest rozwiązaniem o wysokich kosztach zmiennych eksploatacji.

Omówienie wyników oraz wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych prostych, a także zdyskontowanych kosztów całkowitych dla okresu 3, 5, 10 i 15 lat można stwierdzić, że z ekonomicznego punktu widzenia najkorzystniejsze są rozwiązania techniczne w wariantach 1 i 3, bazujące na zastosowaniu kotłów gazowych kondensacyjnych, a następnie wariant 9 z wykorzystaniem kotła elektrodowego (w obu przypadkach źródła konwencjonalne) (tab. 9).

Zestawienie kosztów inwestycyjnych

Tabela 9. Zestawienie kosztów inwestycyjnych [zł], rocznych kosztów stałych i zmiennych [zł/rok] oraz kosztów zdyskontowanych po określonym czasie [zł]

Kolejnymi korzystnymi aplikacjami są rozwiązania zgodne z wariantami 6 i 7 – wykorzystujące gruntowe pompy ciepła (OZE).

Warianty 5, 6, 7 i 10 wykorzystujące w pełni, tzn. na cele ogrzewcze i chłodnicze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, alternatywne źródła energii (pompy ciepła i gruntowe wymienniki ciepła) wykazują się najmniejszym zapotrzebowaniem na energię końcową oraz energię pierwotną, najniższymi kosztami eksploatacji, ale najwyższymi kosztami inwestycyjnymi i amortyzacji urządzeń.

Rozwiązanie wykorzystujące pompę ciepła z gruntowym pionowym wymiennikiem ciepła (wariant 6) bez względu na panujące zewnętrzne warunki atmosferyczne charakteryzuje się stabilnym, wysokim współczynnikiem efektywności wytwarzania ciepła z dostarczonego nośnika energii, co ma odzwierciedlenie w najniższych kosztach eksploatacji systemu. W okresie letnim, wykorzystując dolne źródło ciepła do pasywnego chłodzenia budynku (instalację płaszczyznową), zwiększa się przy okazji efektywność przygotowania c.w.u. i dodatkowo regeneruje grunt, co z kolei zwiększa jego zasobność energetyczną na początku okresu grzewczego.

Podsumowanie

Rekomendowanym dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) jest rozwiązanie techniczne opisane jako wariant 6. Cechuje się ono najwyższą efektywnością przetwarzania energii, niezależną od zewnętrznych warunków atmosferycznych i wysoką zdolnością pasywnego grzania powietrza czerpanego zimą, a także wysoką efektywnością pasywnego chłodzenia (instalacją płaszczyznową), dzięki czemu w obrębie budynku można w ciągu całego roku osiągnąć zadowalające parametry komfortu klimatycznego.

W przypadku budowy dodatkowego systemu pozyskiwania energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna – PV) dla przedstawionych systemów technicznych wykorzystujących pompy ciepła budynek o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) może zostać obiektem o dodatnim bilansie energetycznym w perspektywie średniorocznej, co przyczyni się do wzrostu wartości inwestycji.

Rozwiązania opisane jako warianty 4, 5 i 10 w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną (PV) i wykorzystaniem pasywnego i/lub aktywnego chłodzenia stają się ciekawą alternatywą dla wariantu 6. Komfort klimatyczny obsługiwanych pomieszczeń jest w nich taki sam, różnicę stanowią wyłącznie koszty inwestycyjne oraz późniejsze koszty eksploatacji układu, które dla wariantów 4, 5 i 10 w przypadku łagodnej zimy mogą być nawet niższe niż dla wariantu 6.

Literatura

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz. UE L 153/13).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285)
 3. PN-EN 15316-1:2009 Systemy ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania zapotrzebowania na energię i sprawności systemów. Cześć 1: Wymagania ogólne.
 4. PN-EN 15603:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Całkowite wykorzystanie energii i definicja wskaźników energetycznych.
 5. Kwiatkowski J., Mijakowski M., Sowa J., Jednorodzinny budynek referencyjny NAPE zdefiniowany na potrzeby oceny efektywności energetycznej systemów wentylacji w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa 2017.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).
 7. Radomski B., Projektowanie instalacji sanitarnych w budynkach pasywnych – studium przypadku, „Inżynier Budownictwa”, 142, 2016.
 8. Radomski B., Projektowanie w budynkach pasywnych instalacji ziębniczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, „Inżynier Budownictwa”, 144, 2016.
 9. Wskaźniki emisji i wartości opałowe paliwa oraz typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków, Ministerstwo Infrastruktury, www.miir.gov.pl.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • atencjusz atencjusz, 22.10.2020r., 11:14:43 Pytanie czy ceny nie są wciąż zaporowe.

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra

Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra

W przyszłości kotły będą być może zasilane wodorem. Naukowcy już okrzyknęli wodór mianem „paliwa przyszłości”, jednak na wdrożenie tanich i bezpiecznych technologii jego produkcji i spalania trzeba jeszcze...

W przyszłości kotły będą być może zasilane wodorem. Naukowcy już okrzyknęli wodór mianem „paliwa przyszłości”, jednak na wdrożenie tanich i bezpiecznych technologii jego produkcji i spalania trzeba jeszcze trochę poczekać.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Piotr Wereszczyński Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło

Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło

W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej wymaganie...

W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej wymaganie to dotyczyło jedynie budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2. Obecnie obowiązuje niezależnie od wielkości budynku, a więc również dla domów jednorodzinnych.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Radomski, dr inż. Ilona Rzeźnik, mgr inż. Agnieszka Figielek Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury...

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury budynku innym, o lepszych właściwościach. Pokazują one istotne znaczenie jednoczesności spełnienia takich kryteriów, jak orientacja budynku względem stron świata, właściwy dobór materiałów, komponentów i zastosowanych technologii oraz dokładność przy projektowaniu.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.