RynekInstalacyjny.pl

Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu

Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu; Fot. pixabay.com

Ogrzewanie – komfort cieplny i oszczędności zaczynają się od dobrego projektu; Fot. pixabay.com

Instalacje centralnego ogrzewania stanowią niezbędne wyposażenie budynków. Dzisiejsze instalacje ogrzewcze mają zapewnić nie tylko odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, ale też komfort cieplny i możliwości regulacji – tak, by można było dopasować temperaturę do potrzeb użytkowników oraz racjonalnie gospodarować zużyciem energii.

treść sponsorowana

Instalacja centralnego ogrzewania bazuje na zasilaniu wszystkich pomieszczeń i przestrzeni ogrzewanych w budynku medium przygotowanym centralnie – w indywidualnym źródle ciepła (np. kotle na paliwo stałe lub gazowe albo pompie ciepła) lub w węźle centralnego ogrzewania (wymienniki oparte o wodę z komunalnej sieci ciepłowniczej). Instalacja ogrzewania centralnego najczęściej jest instalacją wodną, gdzie medium doprowadzonym do urządzeń grzewczych jest woda. Instalacja grzewcza wodna może być zorganizowana jako:

  • grawitacyjna – różnica wysokości pomiędzy źródłem ciepła i najniżej położonym grzejnikiem musi wynosić co najmniej 2 m, a odległości w poziomie – do 25 m;
  • pompowa – z obiegiem wody grzewczej wymuszonym przez pompę obiegową, otwarta (woda grzewcza styka się bezpośrednio z powietrzem w naczyniu wzbiorczym) lub zamknięta.

Dowiedz się więcej >>

Instalacja centralnego ogrzewania może zasilać tradycyjne grzejniki ścienne (wysoko- lub niskotemperaturowe), pętle ogrzewania płaszczyznowego (najczęściej podłogowe, ale może być też ścienne lub sufitowe) oraz urządzenia ogrzewania powietrzno-wodnego (klimakonwektory lub belki chłodnicze). Wybór systemu urządzeń grzewczych zależy zarówno od przeznaczenia budynku (np. klimakonwektory najczęściej stosowane są w budynkach biurowych).

Zapotrzebowanie na ciepło

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) - temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić 20°C. Wymóg ten determinuje zapotrzebowanie na ciepło, które wyznacza się w oparciu o minimalną temperaturę zewnętrzną, dobraną dla określonego regionu Polski zgodnie z Polską Normą,  izolacyjność ogrzewanego budynku (własności cieplne przegród i stolarki okiennej, usytuowanie obiektu względem stron świata) oraz przewidywane zyski ciepła (od ludzi, nasłonecznienia, oświetlenia i wyposażenia) w odniesieniu do poszczególnych pomieszczeń. Uwzględnia się także wzajemne oddziaływanie pomieszczeń.

Wyznaczenie zapotrzebowania na ciepło musi być przeprowadzone także w przypadku modernizacji instalacji grzewczej w budynku, szczególnie w przypadku termomodernizacji. Docieplenie przegród, wymiana stolarki i wymiana źródła ciepła sprawia, że zapotrzebowanie na ciepło jest zupełnie inne (często niższe niż przed modernizacją). Powoduje to konieczność wymiany całej instalacji – przewodów i końcowych urządzeń grzewczych.

Przy projekcie należy uwzględnić także odpowiednie zabezpieczenie przewodów zasilających i powrotnych przed stratami ciepła – muszą być one odpowiednio zaizolowane. Grubość izolacji termicznej dla konkretnych przewodów wskazana jest w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych dla budynków.

Instalacja nisko- czy wysokotemperaturowa?

Instalacje ogrzewania centralnego z indywidualnym źródłem ciepła coraz częściej oparte są o niskotemperaturowe (temperatura wody grzewczej  zasilającej wynosi 35-45°C) źródła ciepła – kondensacyjne kotły gazowe lub pompę ciepła. Rozwiązanie to jest chętnie łączone z ogrzewaniem płaszczyznowym, ze względu na duży komfort cieplny zapewniany przez ten system (duży udział ogrzewania przez promieniowanie) i brak widocznych urządzeń grzewczych. Jednak ze względu na dużą bezwładność cieplną i mniejszą podatność na regulację – grzewcze instalacje płaszczyznowe  nagrzewają pomieszczenie dłużej i wolniej reagują na chwilowe zmiany zapotrzebowania na ciepło) - coraz częstszym wyborem jest instalacja mieszana. Przy takim wyborze każde pomieszczenie ma indywidualnie dobrany sposób ogrzewania. W takim rozwiązaniu należy zastosować rozdzielacze i grupy pompowe, umożliwiające spełnienie zapotrzebowania na ciepło każdego pomieszczenia, bez negatywnego wpływu na pozostałe pomieszczenia. Dowiedz się więcej >>

Regulacja i rozliczanie kosztów

Urządzenia instalacji grzewczej – zarówno źródło, jak i urządzenia pomieszczeniowe – powinny mieć możliwość regulacji (np. pogodowej) zależnie od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Zgodnie z przepisami, urządzenia w pomieszczeniach powinny być wyposażone w regulatory dopływu ciepła, które powinny działać automatycznie, dopasowując się do zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane.

Istotną sprawą pozostaje także rozliczenie kosztów ciepła, które potrafi budzić znaczne kontrowersje szczególnie w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Podstawą układu rozliczenia zużycia ciepła jest zastosowanie ciepłomierza głównego (węzeł cieplny lub kotłownia) oraz indywidualnych urządzeń do rozliczenia. Mogą to być ciepłomierze lokalowe (i jest to rozwiązanie często wybierane przy kompleksowej modernizacji instalacji c.o.) lub indywidualne podzielniki ciepła. Problemy powodowane są m.in. przez lokale nieopomiarowane i ogrzewanie przestrzeni wspólnych – koszty te są przynajmniej częściowo przenoszone na właścicieli lub najemców poszczególnych lokali.

Bezpieczeństwo instalacji grzewczej

Aby instalacja grzewcza funkcjonowała prawidłowo, należy zastosować odpowiednie rozwiązania materiałowe, z uwzględnieniem własności korozyjnych wody oraz możliwości ochrony przed korozją (konieczne może być stosowanie tzw. inhibitorów korozji, czyli odpowiedniej chemii instalacyjnej). Jeśli instalacja ma być okresowo wyłączana, konieczne jest także zabezpieczenie przed zamarzaniem (np. zastosowanie mieszanek glikolowych). Zgodnie z przepisami, instalacja wodna musi być zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury, odpowiednio do wymagań norm dotyczących zabezpieczeń instalacji ogrzewania wodnego.

Projekt kluczowy dla powodzenia

Instalacja grzewcza – zarówno dla obiektów nowych, jak i modernizowanych – musi być zaprojektowana z dużą starannością i we współpracy z autorami projektu budowlanego i architektonicznego, by można było skutecznie uwzględnić izolacyjność czy zdolności akumulacyjnej budynku. Zespół projektowy powinien nie tylko mieć doświadczenie i być na bieżąco z rozwiązaniami technicznymi oraz wymogami prawnymi, ale też posługiwać się nowoczesnym oprogramowaniem i narzędziami projektowymi. Takie podejście zapewnia firma Resan, która od wielu lat realizuje projekty instalacji grzewczych dla budynków użyteczności publicznej czy szpitali, ale też budynków biurowych czy hotelowych. Dzięki połączeniu doświadczenia i innowacyjnego podejścia firmy Resan powstają projekty optymalne dla danego budynku, także pod względem kosztów inwestycyjnych i ekonomicznych.

Oferując kompleksowe podejście do instalacji grzewczej – od koncepcji poprzez projekt budowlany, projekt wykonawczy, wykonanie i montaż układów na obiekcie po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – firma Resan gwarantuje, że instalacja grzewcza będzie działać wydajnie i efektywnie przez cały czas swojej pracy. Z usług firmy Resan korzystają architekci, deweloperzy, Generalni Wykonawcy, instytucje samorządowe oraz służba zdrowia, a w jej bogatym portfolio znajduje się szereg obiektów o optymalnie dobranym źródle ciepła, wpływającym nie tylko na komfort użytkowników, ale też energooszczędność danego budynku.

Resan logo

Resan Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Partyzantów 1a/302
35-242 Rzeszów
tel.: +48 577 277 870

e-mail: biuro@resan.rzeszow.pl
www.resan.rzeszow.pl

Komentarze

Powiązane

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

RESAN pracownia projektowa Jak dobrać klimatyzację do potrzeb konkretnego obiektu

Jak dobrać klimatyzację do potrzeb konkretnego obiektu Jak dobrać klimatyzację do potrzeb konkretnego obiektu

Klimatyzacja, czyli zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza obiegowego w pomieszczeniach, często kojarzy się z pojedynczym urządzeniem domowym. Nic bardziej mylnego! Dostępne są zaawansowane rozwiązania,...

Klimatyzacja, czyli zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza obiegowego w pomieszczeniach, często kojarzy się z pojedynczym urządzeniem domowym. Nic bardziej mylnego! Dostępne są zaawansowane rozwiązania, które nie tylko wyznaczają standard (np. w budynkach biurowych czy hotelowych), ale też są kluczowe dla prawidłowego procesu produkcyjnego (np. w farmaceutycznych zakładach produkcyjnych).

RESAN pracownia projektowa Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie...

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie były używane, muszą być w budynku obecne, a do tego prawidłowo zaprojektowane, wykonane i kontrolowane, by pozostawać w gotowości do ocalenia zdrowia i życia użytkowników w sytuacji zagrożenia.

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii  »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar  w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.