RynekInstalacyjny.pl

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych. Fot. Unsplash

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych. Fot. Unsplash

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

treść sponsorowana

Projektowanie instalacji wentylacyjnej w gastronomii

Najistotniejszą instalacją zapewniającą komfort w obiektach gastronomicznych jest wentylacja mechaniczna. Projekt wentylacji mechanicznej restauracji powinien uwzględniać wytyczne technologa. Znając przeznaczenie danego obiektu, ustawia on na rzucie niezbędne urządzenia, np. zlewy czy okapy. W lokalach gastronomicznych wyróżnia się następujące strefy:

 • zaplecze gastronomiczne (tj. kuchnia i zmywalnia),
 • magazynową ( tj. chłodnie, magazyny owoców i warzyw),
 • ekspedycyjną (rozdzielnia kelnerstwa, przygotowywania),
 • handlową (np. stanowiska sprzedaży detalicznej),
 • administracyjno-socjalną,
 • sale konsumenckie.

Główne zadania instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach gastronomicznych to: utrzymywanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń, odprowadzanie zysków ciepła oraz wyrzut zanieczyszczeń na zewnątrz. Przygotowując się do realizacji projektu wentylacji mechanicznej dla takiego obiektu, powinno się zacząć od rozpoznania pomieszczenia kuchni wraz zapleczem kuchennym. Tam gromadzi się największa ilość pary wodnej, tłuszczu, dwutlenku węgla oraz różne zapachy, które nie powinny przenikać do strefy jadalni. Parametry powietrza wewnętrznego muszą być takie, by zapewnić osobom w nich pracującym i przebywającym komfort cieplny, dobre samopoczucie oraz powietrze pozbawione rozmaitych zanieczyszczeń i zapachów.

Normy dotyczące wentylacji w gastronomii

W polskim ustawodawstwie brak jasno sprecyzowanych wytycznych, dotyczących projektowania wszelkich instalacji w obiektach gastronomicznych. Dlatego projektanci powinni podchodzić indywidualnie do każdego obiektu gastronomicznego, uwzględniając ogólne przepisy i normy, tj.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),
 • PN-83/B-03430 – „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”.

Bazując na tych wytycznych, można obliczyć minimalną ilość świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz określić właściwy bilans cieplno-wilgotnościowy. Pierwszy z czynników określa się w przeliczeniu na liczbę osób w danej części naszego lokalu. Każdy człowiek potrzebuje 30 m3 higienicznego (czystego i świeżego) powietrza w ciągu godziny. Inną liczbę wymian powietrza powinno się stosować w przypadku kuchni, a inną w sali konsumenckiej:

 • 5-10 wymian w ciągu 1 h dla sali konsumenckiej,
 • 10-25 wymian w ciągu 1 h dla kuchni i przygotowalni.

Natomiast w przypadku wilgotności powietrza i temperatury wytyczne są następujące:

 • temperatura powietrza powinna oscylować w zakresie od 20 do 22°C,
 • wilgotność powietrza zaś od 40 do 50 proc.,
 • prędkość powietrza w miejscu pracy: od 0,2 do 0,3 m/s.

Poza instalacją wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, w kuchniach gastronomicznych stosuje się wentylację miejscową okapami nad kuchenkami wielopalnikowymi. Ich obrys powinien przekraczać mniej więcej o 20 cm obrys urządzenia lub urządzeń, nad którymi został zawieszony. Okapy mogą pracować w systemie wyciągowym lub nawiewno-wyciągowym (pod warunkiem zastosowania filtrów tłuszczowych chroniących wymiennik ciepła).

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Podczas projektowania systemu wentylacji mechanicznej do obiektów gastronomicznych konieczne jest zaprojektowanie niezależnej centrali do sali jadalnej oraz do strefy kuchni. Na podstawie krotności wymian możliwe jest dobranie odpowiedniej wielkości centrali oraz jednostek sekcyjnych. Wśród jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Panasonic z wymiennikiem przeciwprądowym, mamy do wyboru centrale o wydajności od 250 do 1 000 m3/h. Zastosowanie przeciwprądowego wymiennika ciepła pozwala na znaczne obniżenie zużycia energii. Dzięki niemu obciążenie układu klimatyzacji zmniejsza się o około 20%, co pozwala na znaczne oszczędności.

Znając typoszereg centrali, w następnej kolejności projektant określa, co będzie źródłem ciepła i chłodu dla danej centrali. Rozwiązaniem o możliwie najniższych kosztach eksploatacyjnych jest wybór chłodnico-nagrzewnicy freonowej zasilanej pompą ciepła np. przy wykorzystaniu jednostki zewnętrznej PACi NX. Agregaty te dostępne są w mocach od 3,6 do 25,0 kW. Jednostki PACI NX wykorzystują ekologiczny czynnik chłodniczy R32, co pozwoliło zmniejszyć ilość czynnika o co najmniej 20%, dzięki czemu możliwe było obniżenie współczynnika GWP o 75%.

W serii ECOi EX (16-56 kW) znajdziemy jednostki o dużej mocy, wyróżniające się wysoką efektywnością nawet podczas pracy w skrajnych temperaturach otoczenia. Jednostki te zachowują 100-procentową wydajność przy temperaturze +43°C, osiągając przy tym wysoką sprawność chłodzenia w temperaturze. Jednostki 2-rurowe ECOi EX umożliwiają zbudowanie pojedynczego systemu o mocy nawet 224,0 kW.

Aby zapewnić sprawną współpracę między jednostką zewnętrzną pompy ciepła a centralą wentylacyjną oraz stworzyć układ mieszany (klimatyzację połączoną z systemem doprowadzenia świeżego powietrza), warto zastosować zestawy przyłączeniowe AHU. W przypadku jednostek małej mocy do 14 kW, zestawy przyłączeniowe AHU komunikują się z centralą poprzez wbudowany sterownik CONEX w wersji z Bluetooth® (CZ-RTC6BL). Zainstalowanie zestawów przyłączeniowych AHU pozwala na oszczędności energii: zapobiega zimnym przeciągom, kompensuje temperaturę nawiewanego powietrza, steruje nawilżaczem zewnętrznym, zapobiega szronieniu wymiennika oraz podaje sygnał stanu filtra na kanale czerpnym i wywiewnym.

Rozwiązania grzewczo-chłodzące

Wybierając odpowiedni system grzewczy do projektowanego obiektu gastronomicznego, trzeba` uwzględnić prawidłową temperaturę w pomieszczeniach kuchni, zaplecza kuchennego oraz na sali – w okresie grzewczym musi ona wynosić 20°C.

Aby dobrać odpowiednią moc źródła ciepła, projektant uwzgiędnia lokalizację budynku względem strefy klimatycznej (w Polsce występuje 5 stref klimatycznych dla okresu grzewczego), wielkość okien, wielkość i położenie grzejników oraz potrzeby cieplne wynikające z konieczności przygotowania ciepła technologicznego lub ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Idealne ogrzewanie powinno być bezpieczne, efektywne (spełniające potrzeby cieplne człowieka), a także pozwalające na racjonalne wykorzystanie. Do ogrzewania pomieszczeń zakładów gastronomicznych przeznaczone są także nowe, energooszczędne, przyjazne środowisku rozwiązania, m.in. pompy ciepła Aquarea T-CAP. Idealnie sprawdzają się do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania dużych ilości ciepłej wody do temperatury 65°C. Pozwalają na szybki zwrot z inwestycji, a także znaczne obniżenie emisji CO2. Tego typu pompy ciepła idealnie współpracują z ogrzewaniem podłogowym, pozwalając na uzyskanie wysokiego SCOP.

Jeżeli poszukujemy jednego systemu, który będzie ogrzewał restaurację zimą i chłodził latem, warto wybrać zintegrowany system grzewczo-chłodzący. Takim rozwiązaniem jest układ VRF ECOi EX zasilany energią elektryczną, sprawdzający się nawet w najbardziej wymagających obiektach gastronomicznych. Wyróżnia się on wysoką wydajnością i rozszerzonym zakresem temperatur roboczych, zapewniając ogrzewanie przy temperaturze zewnętrznej do -25°C (2-rurowe układy ECOi EX). ECOi EX to jednostki o dużej mocy chłodniczej i grzewczej, niezawodne nawet podczas pracy w skrajnych temperaturach otoczenia. Jednostki mogą pracować ze 100-procentową wydajnością przy temperaturze +43°C. Nowe jednostki ECOi EX mogą pochwalić się doskonałymi osiągami bez dodatkowych funkcji związanych z energooszczędnością. Do współpracy z systemem VRF warto wykorzystać jednostki wewnętrzne kanałowe o mocy od 1,5 kW. Pozwalają one precyzyjnie kontrolować temperatury nawet w małych pomieszczeniach. Dwa warianty montażu (w poziomie lub w pionie) i wysokie zewnętrzne ciśnienie statyczne 150 Pa stwarzają wiele możliwości wykonania instalacji.

Projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w gastronomii

W obiektach gastronomicznych duże znaczenie ma prawidłowo zaprojektowana instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Woda zimna do restauracji dostarczana jest z wodociągu publicznego lub rzadziej z własnego ujęcia. Zawór główny odcinający dopływ wody z zewnątrz budynku stosuje się zawsze w wewnętrznej instalacji wodociągowej, dzięki niemu możliwe jest całkowite odcięcie wody w przypadku awarii.

Według dostępnej literatury, zużycie zimnej wody do celów technologicznych wynosi około 80 dm* na dobę na jedno miejsce konsumenckie, opcjonalnie możemy przyjąć 4 dm* zimnej wody na przygotowanie posiłku. Uwaga: podane zużycie wody nie uwzględnia dodatkowo potrzeb wody do celów gospodarczych, sanitarnych i przeciwpożarowych. Ciepła woda użytkowa w obiektach gastronomicznych przygotowywana jest najczęściej w sposób pojemnościowy, w zasobniku na ciepłą wodę. Może ona być podgrzewana przez centralne źródło ciepła (kocioł gazowy, sieć ciepłownicza, pompa ciepła) lub miejscowe źródło ciepła (pojemnościowy podgrzewacz gazowy lub elektryczny).

Jeżeli wybierzemy rozwiązanie grzewcze oparte na systemie VRF i zasilane gazem ziemnym ECO G lub energią elektryczną ECOi, możemy zastosować wysokowydajny wodny wymiennik ciepła Panasonic do produkcji ciepłej wody użytkowej. Wymiennik ma również możliwość wytwarzania wody lodowej. Obsługa i sterowanie wodnym wymiennikiem ciepła odbywa się za pomocą sterownika zdalnego z timerem, który umożliwia energooszczędne sterowanie wydajnością całego układu. W urządzeniu zastosowano płytowy wymiennik ciepła z płytami ze stali nierdzewnej i zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym. Można przełączać automatycznie między pracą w trybie ogrzewania i chłodzenia.

Ważnym aspektem planowania instalacji w gastronomii jest prawidłowe zaprojektowanie instalacji kanalizacji sanitarnej – przed odprowadzeniem ścieków np. za pośrednictwem przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci, muszą one przejść przez proces odtłuszczania. Jest on konieczny, by zapobiec ścinaniu i osadzaniu się tłuszczu na ściankach przewodów, co mogłoby doprowadzić do ich całkowitego zatkania. Odtłuszczacze, czyli separatory tłuszczów, mogą znajdować się w budynku lub na zewnątrz, w warstwie gruntu. Urządzenia należy dobrać do natężenia przepływu ścieków w dm3/s, przy czym kieruje się do nich tylko te ścieki, które wymagają odtłuszczeniaktórych odtłuszczenie jest konieczne (wszystkie inne powinny być odprowadzane odrębnym kolektorem kanalizacyjnym).

Komentarze

Powiązane

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Promocja Panasonic Split dla instalatorów klimatyzacji domowej Panasonic

Promocja Panasonic Split dla instalatorów klimatyzacji domowej Panasonic Promocja Panasonic Split dla instalatorów klimatyzacji domowej Panasonic

Kupuj klimatyzatory domowe Panasonic RAC, rejestruj gwarancje i zgarnij nagrodę! Czas trwania promocji: 01.10.2022 - 28.02.2023 Co należy zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Kupuj klimatyzatory domowe Panasonic RAC, rejestruj gwarancje i zgarnij nagrodę! Czas trwania promocji: 01.10.2022 - 28.02.2023 Co należy zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”

Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych” Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”

Panasonic zaprasza na webinar pt. „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”. Wydarzenie online rozpocznie się już w najbliższy wtorek,...

Panasonic zaprasza na webinar pt. „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”. Wydarzenie online rozpocznie się już w najbliższy wtorek, 13 grudnia 2022 r., o godz. 10:00.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli

Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli

Podczas projektowania obiektów hotelarskich coraz ważniejsze dla architektów oraz projektantów branżowych stają się kwestie związane z racjonalnym zużyciem energii. Efekt ten jest osiągany poprzez zastosowanie...

Podczas projektowania obiektów hotelarskich coraz ważniejsze dla architektów oraz projektantów branżowych stają się kwestie związane z racjonalnym zużyciem energii. Efekt ten jest osiągany poprzez zastosowanie rozwiązań architektoniczno-budowlanych, które zmniejszają potrzeby cieplne budynku oraz likwidują mostki termiczne. Stosuje się też systemy instalacyjne, które zapewniają odpowiedni komfort cieplny, zmniejszają koszty eksploatacyjne budynku oraz podnoszą prestiż ekologiczny obiektu. Jakie rozwiązania...

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news „Pompa ciepła na fundamencie, na ścianie czy może na dachu?”

„Pompa ciepła na fundamencie, na ścianie czy może na dachu?” „Pompa ciepła na fundamencie, na ścianie czy może na dachu?”

Wydarzenie online rozpocznie się 26 października 2022 r. o godz. 10:00.

Wydarzenie online rozpocznie się 26 października 2022 r. o godz. 10:00.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów

Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów

Efektem rozbudowy i modernizacji ursynowskiego ratusza jest montaż nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji, który zapewnia komfortową i cichą pracę. Zastosowany system VRF firmy Panasonic...

Efektem rozbudowy i modernizacji ursynowskiego ratusza jest montaż nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji, który zapewnia komfortową i cichą pracę. Zastosowany system VRF firmy Panasonic spełnił wszystkie wymagania inwestora dotyczące energooszczędności, wysokiej wydajności, elastyczności działania i efektywności. Składająca się z 250 pomieszczeń siedziba Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów to obecnie największy budynek w Polsce, w którym zainstalowano nowoczesny system VRF.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic Nowy zbiornik c.w.u. o zwiększonej pojemności od Panasonic

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek nowy emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej (PAW-TA15C1E5) o pojemności zwiększonej do 167 litrów. Cechuje go jeszcze większa niż dotąd wydajność i elastyczność instalacji.

Service Cloud

Service Cloud Service Cloud

Service Cloud

Service Cloud

Smart Cloud

Smart Cloud Smart Cloud

Smart Cloud

Smart Cloud

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Szkolenia akredytacyjne

Szkolenia akredytacyjne Szkolenia akredytacyjne

Szkolenia akredytacyjne urządzeń klimatyzacyjnych Panasonic (RAC, Multi) we współpracy z regionalnymi Partnerami. Wybierz najbliższą lokalizację oraz termin z listy poniżej i zapisz się już dziś.

Szkolenia akredytacyjne urządzeń klimatyzacyjnych Panasonic (RAC, Multi) we współpracy z regionalnymi Partnerami. Wybierz najbliższą lokalizację oraz termin z listy poniżej i zapisz się już dziś.

Klimatyzator Professional Inverter -25 °C YKEA: KIT-Z50-YKEA

Klimatyzator Professional Inverter -25 °C YKEA: KIT-Z50-YKEA Klimatyzator Professional Inverter -25 °C YKEA: KIT-Z50-YKEA

Klimatyzator Professional Inverter -25 °C YKEA: KIT-Z50-YKEA

Klimatyzator Professional Inverter -25 °C YKEA: KIT-Z50-YKEA

Klimatyzator kasetonowy 60x60: KIT-50PY3ZH5

Klimatyzator kasetonowy 60x60: KIT-50PY3ZH5 Klimatyzator kasetonowy 60x60: KIT-50PY3ZH5

Klimatyzator kasetonowy 60x60: KIT-50PY3ZH5

Klimatyzator kasetonowy 60x60: KIT-50PY3ZH5

AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK 3 fazowa

AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK 3 fazowa AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK 3 fazowa

AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK 3 fazowa

AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK 3 fazowa

AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK

AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK

AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK

AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK

AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK 3 fazowa

AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK 3 fazowa AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK 3 fazowa

AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK 3 fazowa

AQUAREA T-CAP GENERACJI J TYPU MONOBLOK 3 fazowa

Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT

Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT

Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT

Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT

Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT

Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT

Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT

Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora...

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora dokonującego adaptacji zabytkowego budynku na nowoczesną, specjalistyczną klinikę medyczną. Powstało innowacyjne, ale przede wszystkim niezawodne, samowystarczalne i zrównoważone pod względem środowiskowym źródło energii elektrycznej, ciepła i chłodu, które w ciągu zaledwie kilku lat zacznie przynosić...

Aquarea T-CAP generacji J typu MONOBLOK

Aquarea T-CAP generacji J typu MONOBLOK Aquarea T-CAP generacji J typu MONOBLOK

Aquarea T-CAP generacji J typu MONOBLOK

Aquarea T-CAP generacji J typu MONOBLOK

Aquarea High Performance T-CAP typu SPLIT

Aquarea High Performance T-CAP typu SPLIT Aquarea High Performance T-CAP typu SPLIT

Aquarea High Performance T-CAP typu SPLIT

Aquarea High Performance T-CAP typu SPLIT

Aquarea High Performance generacji J typu SPLIT

Aquarea High Performance generacji J typu SPLIT Aquarea High Performance generacji J typu SPLIT

Aquarea High Performance

Aquarea High Performance

Aquarea High Performance generacji J typu SPLIT

Aquarea High Performance generacji J typu SPLIT Aquarea High Performance generacji J typu SPLIT

Aquarea High Performance generacji J typu SPLIT

Aquarea High Performance generacji J typu SPLIT

Aquarea High Performance generacji J typu MONOBLOK

Aquarea High Performance generacji J typu MONOBLOK Aquarea High Performance generacji J typu MONOBLOK

Aquarea High Performance generacji J typu MONOBLOK

Aquarea High Performance generacji J typu MONOBLOK

Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT

Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT

Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT

Aquarea High Performance generacji J typu All in One COMPACT

Wybrane dla Ciebie

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie? Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Dołącz do grona elektro - wykonawców

Dołącz do grona elektro - wykonawców Dołącz do grona elektro - wykonawców

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak uprościć pomiary stężenia spalin? Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak układać maty grzewcze pod panele

Jak układać maty grzewcze pod panele Jak układać maty grzewcze pod panele

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Co zrobić, by zatrzymać ciepło w domu

Co zrobić, by zatrzymać ciepło w domu Co zrobić, by zatrzymać ciepło w domu

Którą pompę wybrać i w jakiej cenie?

Którą pompę wybrać i w jakiej cenie? Którą pompę wybrać i w jakiej cenie?

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła? Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Najnowsze produkty i technologie

BayWa r.e. Solar Systems Dynamiczne równoważenie obciążenia ze stacjami ładowania Fronius Wattpilot

Dynamiczne równoważenie obciążenia ze stacjami ładowania Fronius Wattpilot Dynamiczne równoważenie obciążenia ze stacjami ładowania Fronius Wattpilot

Inteligentna stacja ładowania firmy Fronius daje wiele nowych możliwości. Nowy Fronius Wattpilot oferuje zarządzanie obciążeniem, większą elastyczność, wyższy stopień ochrony IP i maksymalną trwałość.

Inteligentna stacja ładowania firmy Fronius daje wiele nowych możliwości. Nowy Fronius Wattpilot oferuje zarządzanie obciążeniem, większą elastyczność, wyższy stopień ochrony IP i maksymalną trwałość.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w obiektach gastronomicznych

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa...

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

Barbara Jurek (Specjalista ds. techniczno-handlowych Caleffi Poland), Calefii Poland Sp. z o.o. Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła...

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła typu monoblok przed zamarznięciem w sytuacji wystąpienia awarii zasilania elektrycznego.

Messe Frankfurt news Targi ISH 2023

Targi ISH 2023 Targi ISH 2023

W dniach 13-17 marca 2023 roku we Frankfurcie nad Menem odbędą się kolejne targi ISH – wiodące wydarzenie dla branży instalacyjno-sanitarnej.

W dniach 13-17 marca 2023 roku we Frankfurcie nad Menem odbędą się kolejne targi ISH – wiodące wydarzenie dla branży instalacyjno-sanitarnej.

ESBE news Wymiana zaworu przełączającego – to warto sprawdzić

Wymiana zaworu przełączającego – to warto sprawdzić Wymiana zaworu przełączającego – to warto sprawdzić

Odpowiednio dobrane i poprawnie działające zawory przełączające mają wpływ na wydajną pracę systemu grzewczego. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany takiego zaworu, warto zwrócić uwagę na 5 podstawowych...

Odpowiednio dobrane i poprawnie działające zawory przełączające mają wpływ na wydajną pracę systemu grzewczego. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany takiego zaworu, warto zwrócić uwagę na 5 podstawowych kwestii.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.