RynekInstalacyjny.pl

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Building location and orientation and energy demand for space heating and ventilation of low energy building

Fot. PAROC

Fot. PAROC

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Na intensywnie rozwijającym się rynku budowlanym siłą przyzwyczajenia poszukiwane są rozwiązania pozwalające osiągnąć krótki czas realizacji inwestycji i ograniczające jej koszty. Działania takie niestety rzadko współgrają z osiąganiem wysokiej efektywności energetycznej – cechy szczególnie pożądanej w wieloletnim użytkowaniu obiektów.

W sektorze budownictwa indywidualnego znaczną część realizowanych projektów stanowią rozwiązania typowe, a przedstawiona projektowa charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla konkretnej lokalizacji i orientacji, pomimo że projekt zawiera z reguły wskazanie alternatywnego położenia na działce.

W artykule omówiono możliwą zmianę wielkości zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i wentylacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego w wyniku przyjęcia odmiennej lokalizacji na terenie kraju i zorientowania względem stron świata.

Sektor budownictwa odpowiedzialny jest za znaczne zużycie globalnie produkowanej energii, co wynika z podstawowej potrzeby zapewnienia człowiekowi schronienia, a także jakości energetycznej budynków, jak również przyzwyczajeń ich użytkowników. Wysoki, bo szacowany na 40% [2] udział sektora w całkowitym zużyciu energii stanowi jednocześnie potencjał ograniczenia jego energochłonności i emisji gazów cieplarnianych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań.

W przypadku nowych budynków remedium mają stanowić obiekty nisko- czy wręcz zeroenergetyczne przywołane w nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [2] jako obowiązujący standard nowych obiektów począwszy od trzeciej dekady XXI wieku.

Na niskie zapotrzebowanie na energię w budynku wpływa wiele czyn­ników, które można podzielić na związane z jego przeznaczeniem oraz układem funkcjonalno-użytkowym, składowe opisujące cechy konstrukcyjno-materiałowe czy sys­temy techniczne oraz czynniki zewnętrzne, jak lokalizacja i usytuowanie w terenie. Odpowiedź w postaci osiąganego wskaźnika zapotrzebowania na energię jest indywidualna dla każdego budynku.

Same składowe potrzeb energetycznych kształtowane są w trak­cie całego cyklu życia budynku, jednak skutki decyzji podjętych na etapie projektowania i budowy mogą na tyle zdeterminować jego jakość, że wstępnie prognozowane niskie zapotrzebowanie na nośniki energii jest w konsekwencji trudne do osiągnięcia.

Zapotrzebowanie na ciepło budynku to bilans pomiędzy stratami ciepła i jego zyskami. W przypadku obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię szczególnie istotna jest składowa zysków ze środowiska zewnętrznego w postaci promieniowania słonecznego docierającego do wnętrza i podlegającego naturalnej konwersji na energię cieplną.

Charakterystycznej zmianie ulega układ przeszkleń – z równomiernego na wszystkich elewacjach do koncentracji głównie po stronie południowej [3, 5, 8]. Z uwagi na przeważające stałe powiązanie budynku z gruntem (w przeciwieństwie do budynku Heliotrop, Friburg 1994 [6]) wymagana jest jego precyzyjna orientacja na działce budowlanej z powodu możliwego znacznego pogorszenia efektywności energetycznej na skutek zmiany azymutu mocno przeszklonej fasady południowej [4].

Dostępne na rynku rozwiązania typowe domów niskoenergetycznych i pasywnych oferują dokumentację projektową opracowaną dla przyjętych warunków lokalnych. Wskazane w projektowej charakterystyce zapotrzebowanie na energię ma odniesienie, poza samymi rozwiązaniami projektowymi, bezpośrednio do przyjętych danych – orientacji względem stron świata, zacienienia elewacji oraz warunków klimatu lokalnego.

Usytuowanie obiektu powtarzalnego w odmiennych warunkach otoczenia zewnętrznego może jednak znacząco zmienić pierwotnie wyznaczoną wielkość zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji budynku na skutek wystąpienia innych parametrów klimatu zewnętrznego oraz prawdopodobnej zmiany orientacji spowodowanej wpisaniem się w uwarunkowania terenu, na którym realizowana jest inwestycja. Różnice w zapotrzebowaniu na energię mogą dochodzić nawet do dwukrotności pierwotnie szacowanych wielkości.

Tematyka ta zobrazowana zostanie na przykładzie projektu niskoenergetycznego budynku jednorodzinnego [7].

Charakterystyka analizowanego budynku

Jako model do analiz zaproponowano wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny ze wbudowanym garażem. Dom zaprojektowany został na osi wschód-zachód jako dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. Jest on w pełni przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej, umożliwiając jej dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem wydzielonego ustępu na parterze.

Powierzchnia użytkowa przestrzeni ogrzewanej wynosi 161 m2. Zlokalizowany od strony północnej nieogrzewany garaż stanowi przestrzeń buforową. Zaproponowane rozwiązania architektoniczne przedstawiono na rys. 1 i 2, a izolacyjność termiczną przegród zestawiono w tabeli 1.

Układ funkcjonalno-użytkowy

Rys. 1. Układ funkcjonalno-użytkowy analizowanego domu [7]: a) rzut parteru, b) rzut piętra


Źródło: Autorzy

Aksonometria budynku

Rys. 2. Aksonometria budynku [7]: a) widok z południowego wschodu, b) widok z kierunku północno- -zachodniego


Źródło: Autorzy

Charakterystyka termiczna

Tabela 1. Charakterystyka termiczna przegród zewnętrznych analizowanego budynku [7]

Do zacienienia partii wejścia (elewacja wschodnia), stanowiących jednocześnie balkon drugiej kondygnacji, wykorzystano konstrukcję drewnianą oraz punktowe połączenie ze ścianami budynku w celu ograniczenia wpływu wielowymiarowej wymiany ciepła (mostków termicznych).

W budynku przewidziano zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego o sprawności ok. 75%. Współczynnik przepuszczalności całkowitej promieniowania słonecznego przegród szklanych g przyjęto jak dla szyby zespolonej bez powłok niskoemisyjnych (0,75).

Lokalizacja budynku a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania

Wyznaczone zgodnie z metodyką [9] projektowe zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji budynku przy założonej lokalizacji na terenie Szczecina oraz orientacji głównej prze­szklonej fasady w kierunku południowym wyniosło 24,5 kWh/(m2 rok).

Wyniki obliczeń wykonane dla pozostałych 60 lokalizacji, dla których dostępne są dane typowego roku meteorologicznego [12], przy zachowaniu wstępnie przyjętych warunków związanych z orientacją oraz najbliższym otoczeniem budynku zestawiono na rys. 3. Dla przyjętej podstawowej orientacji budynku na osi wschód-zachód najniższe zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji uzyskano dla danych klimatycznych ze stacji odniesienia Nowy Sącz i wyniosło ono 16,3 kWh/(m2 rok).

Rys. 3. Zapotrzebowanie na energię użytkową do
ogrzewania z optymalną orientacją względem
kierunku południowego

Rys. 3. Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania z optymalną orientacją względem kierunku południowego


Źródło: Autorzy

Największe potrzeby cieplne, z pominięciem stacji charakterystycznych [12], określone zostały dla Suwałk jako 39,5 kWh/(m2 rok). Wartość ta jest ponad dwukrotnie większa od wielkości minimalnej.

Przyjmując, że zapotrzebowanie na energię użytkową na cele ogrzewania i wentylacji budynku pasywnego nie przekracza 15 kWh/ (m2 rok), a w przypadku budynków niskoenergetycznych 50 kWh/(m2 rok) [10], wynik uzyskany dla obiektu zlokalizowanego w Nowym Sączu bliski jest parametrom budynku pasywnego, natomiast dla lokalizacji w Suwałkach – budynku niskoenerge­tycznego.

Zmiana lokalizacji budynku w odniesieniu do pierwotnej projektowej (Szczecin) w 11 przypadkach (Nowy Sącz, Racibórz, Lesko, Świnoujście, Opole, Tarnów, Bielsko-Biała, Koło, Sandomierz, Legnica, Słubice) przyczyniła się do poprawy standardu energetycznego, a w pozostałych 47 powoduje zwiększenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania, zwiększając tym samym koszty eksploatacji i obciążenie środowiska naturalnego emisją zanieczyszczeń.

Uwzględniając otrzymane zróżnicowane zapotrzebowanie na ciepło analizowanego budynku w poszczególnych lokalizacjach oraz obowiązujące stawki za gaz ziemny w grupie taryfowej W-3 odbiorców indywidualnych [11], tj. 1,3671 zł brutto za 1 m3 gazu, a także stawkę zmienną opłat sieciowych wynoszącą na podstawie danych udostępnianych przez sześciu dystrybutorów gazu średnio 0,4814 zł/m3, różnica w rocznych kosztach ponoszonych na zakup nośnika energii na cele ogrzewania i wentylacji wynosi 801,81 zł.

Wpływ orientacji na potrzeby cieplne budynku

W celu oszacowania skutków zmiany orientacji budynku w odniesieniu do przyjętej jako optymalna, wynikającej z uwarunkowań posiadanego terenu lub ewentualnego błędu projektanta, w rozpatrywanych 61 lokalizacjach obliczono zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji budynku w siedmiu przypadkach następującej po sobie rotacji o 45° (S – SW – W – NW – N – NE – E – SE).

Wyniki obliczeń uwzględniające obrót budynku o 180° (elewacja główna zwrócona w kierunku północnym) przedstawiono na rys. 4, natomiast rys. 5 opisuje procentowe przyrosty zapotrzebowania na ciepło do celów grzewczych wynikające ze zmiany orientacji z południowej na północną.

Rys. 4. Potrzeby cieplne przy zmianie orientacji
głównej przeszklonej elewacji z południowej
na północną

Rys. 4. Potrzeby cieplne przy zmianie orientacji głównej przeszklonej elewacji z południowej na północną


Źródło: Autorzy

Rys. 5. Przyrost zapotrzebowania na energię
do ogrzewania budynku po obrocie o 180⁰

Rys. 5. Przyrost zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku po obrocie o 180⁰


Źródło: Autorzy

Po zmianie orientacji (z S na N) swoista lista rankingowa rozpatrywanych lokalizacji porządkująca je w funkcji wzrostu zapotrzebowania na ciepło uległa zmianie. Po obrocie budynku o 180° najkorzystniejszy wynik uzyskano w odniesieniu do typowego roku meteorologicznego wygenerowanego z danych stacji odniesienia Świnoujście: 23,4 kWh/(m2 rok), natomiast najbardziej niekorzystna jest lokalizacja w Suwałkach: 44,93 kWh/(m2 rok).

Najniższy przyrost zapotrzebowania na energię uzyskano przy lokalizacji obiektu w Łebie (10,1%), a najwyższy w Nowym Sączu (57,8%). W przypadku tej ostatniej lokalizacji utrzymana została tendencja związana z niskim zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania i wentylacji – na poziomie 25,6 kWh/(m2 rok).

W zesta­wie­niu (rys. 4) Nowy Sącz stanowi drugą, po Świnoujściu, najbardziej efektywną lokalizację obiektu, nawet w przypadku błędnego zorientowania budynku pierwotną elewacją południową w kierunku północnym.

Uzyskane wyniki mogą sugerować, że spośród parametrów klimatu zewnętrznego – natężenia promieniowania słonecznego i średniej miesięcznej temperatury zewnętrznej – to roczny rozkład temperatury ma główny wpływ na kształtowanie potrzeb cieplnych w budynku.

Analizując uzyskane wyniki bilansu zapotrzebowania na ciepło, opisano wrażliwość lokalizacji rozpatrywanego budynku na zmianę jego optymalnej orientacji, która została określona jako średni bezwzględny przyrost zapotrzebowania na energię wynikający ze zmiany orientacji budynku w odniesieniu do wyniku uzyskanego dla orientacji pierwotnie założonej. Przyjęto, że wartość 1 odpowiada orientacji silnie przeszklonej elewacji budynku w kierunku południowym.

Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 6 – wynika z niego, że najbardziej wrażliwe na błędy związane z orientacją obiektu są lokalizacje górskie (np. Zakopane), natomiast najmniej te położone w pasie nadmorskim (np. Łeba). Tendencję tę potwierdzają również dane zamieszczone na rys. 7, obrazujące zmianę wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji przy sekwencyjnej rotacji budynku w wybranych lokalizacjach, tj. w Łebie, Suwałkach, Szczecinie, Warszawie, Zakopanem oraz Nowym Sączu.

Rys. 6. Średni bezwzględny przyrost zapotrzebowania
na energię wynikający ze zmiany optymalnej
orientacji budynku

Rys. 6. Średni bezwzględny przyrost zapotrzebowania na energię wynikający ze zmiany optymalnej orientacji budynku

Rys. 7. Zmienność zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku w wybranych lokalizacjach
w zależności od zorientowania głównej fasady przeszklonej

Rys. 7. Zmienność zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku w wybranych lokalizacjach w zależności od zorientowania głównej fasady przeszklonej


Źródło: Autorzy

W czterech z wymienionych miast (Nowy Sącz, Łeba, Zakopane, Suwałki) zapotrzebowanie na ciepło rozpatrywanego budynku przyjmuje skrajne wartości, Szczecin stanowi lokalizację wyjściową, a Warszawa przywołana została informacyjnie. W zestawieniu wyraźnie widać różnicę szacowanego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i wentylacji pomiędzy położeniem obiektu w Suwałkach i pozostałych stacjach.

Charakterystyczne są rozkłady zapotrzebowania na energię w lokalizacjach górskich – Nowy Sącz i Zakopane oraz pasie nadmorskim – Łeba i Szczecin. Krzywe łamane w lokalizacjach południowych cechują się znacznymi przyrostami zapotrzebowania na ciepło podczas zmiany orientacji budynku, zatem i większą wrażliwością na błędy lokalizacji obiektu na działce.

Sytuacja ta znajduje potwierdzenie w zestawieniu na rys. 5, w którym osiem lokalizacji o największych przyrostach zapotrzebowania na ciepło po obrocie budynku o 180° odpowiada miejscowościom położonym w górach lub na przedgórzu.

W przypadku pasa nadmorskiego widoczny jest akumulacyjny wpływ zbiorników wodnych i ich dużej pojemności cieplnej na obniżenie amplitudy temperatury, zarówno w skali dobowej, jak i rocznej. Uwidacznia się to na wykresach w postaci spłaszczenia krzywych zapotrzebowania na energię do celów grzewczych analizowanego budynku.

Podsumowanie

Oprócz charakterystycznych cech budynku, jak stopień przeszklenia elewacji, zastosowany rodzaj szyb czy jakość termiczna przegród budowlanych, na zapotrzebowanie na energię na potrzeby grzewcze istotnie wpływają warunki klimatyczne związane z położeniem budynku oraz jego orientacja.

Wskazana w artykule zmienność zapotrzebowania na ciepło uwarunkowana jest możliwością wykorzystania promieniowania słonecznego do kompensacji strat ciepła i stanowi istotny parametr kształtujący efektywność energetyczną budynków, w szczególności obiektów w małej skali, do których zaliczają się budynki jednorodzinne. Przy analizach zapotrzebowania na energię należy również uwzględnić fakt, że bardzo przeszklone elewacje mogą powodować przegrzewanie się pomieszczeń latem i tym samym zaburzać komfort termiczny użytkowników.

Przy realizacji budynku niskoenergetycznego na bazie projektu powtarzalnego należy mieć na względzie wykazany wpływ rotacji obiektu na osiągany wskaźnik zapotrzebowania na ciepło.

Oczywiste jest, że dostępność terenów budowlanych o optymalnej orientacji jest ograniczona, jednak w przy­padku adaptacji projektu typowego do warunków lokalnych w większości przypadków dopuszcza się wprowadzenie zmian w celu dostosowania budynku do istniejących warunków, np. lustrzanego odbicia. Powinno się również pamiętać o skorygowaniu projektowej charakterystyki energetycznej uwzględniającej rzeczywistą sytuację i orientację budynku.

Zagadnienie różnych orientacji i lokalizacji ma szczególne znaczenie dla budynków, które mają wykorzystywać nowoczesne technologie ogrzewania, m.in. gruntowe pompy ciepła. Różnice w zapotrzebowaniu na ciepło dla danej lokalizacji i orientacji takiego samego budynku muszą być każdorazowo analizowane i uwzględniane.

Przedstawione w artykule wyniki mają bezpośrednie odniesienie do rozpatrywanego obiektu, ponieważ są charakteryzowane indywidualnymi rozwiązaniami projektowymi, tj. geometrią budynku, izolacyjnością termiczną przegród, przyjętymi systemami technicznymi oraz, co istotne dla rozważań, rozmieszczeniem i wielkością okien na poszczególnych elewacjach.

Wnioski wynikające z zaprezentowanych analiz można jednak przenieść na szersze spektrum obiektów, podkreślając istotny wpływ ich lokalizacji i orientacji na kształtowanie potrzeb cieplnych oraz możliwych konsekwencji wynikających z błędnego usytuowania obiektu na działce budowlanej.

Szczegółowa analiza możliwości wykorzystania odnawialnego źródła energii w postaci promieniowania słonecznego staje się nieodzownym elementem w kształtowaniu budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Literatura

 1. Czym jest gaz ziemny, PGNiG S.A., www.pgnig.pl/dladomu/gaz_ziemny.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz UE L 153/13).
 3. Hegger M., Fuchs M., Stark T., Zeumer M., Energy Manual. Sustainable Architecture, Institut für International Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG, Monachium 2008.
 4. Idczak M., Ogólna koncepcja budynku pasywnego, Instytut Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A., www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/Marcin/Ogolna_koncepcja_budynku_pasywnego.pdf.
 5. Johnston D., Gibson S., Towards a zero energy home: a complete guide to energy self-sufficiency at home, The Taunton Press, Newtown 2010.
 6. Michler A., Heliotrope: The World’s First Energy Positive Solar Home, inhabitat.com/heliotrope-the-worlds-first-energy-positive-solar-home.
 7. Najder M., Projekt niskoenergetycznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, praca magisterska, ZUT w Szczecinie, 2012.
 8. Passive House Reqirements, Passive House Institut, 2012, www.passiv.de/en/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm.
 9. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.
 10. Żurawski J., Budownictwo energooszczędne, pasywne, zeroenergetyczne czy racjonalne?, www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/aktualnosci/2011/09/jerzy_zurawski.pdf.
 11. Zmiana Taryfy dla Paliw Gazowych PGNiG S.A. Część A. Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych nr 5/2012, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa 2012
 12. www.mir.gov.pl/budownictwo/rynek_budowlany_i_technika/efektywnosc_energetyczna_budynkow/typowe_lata_meteorologiczne/strony/start.aspx.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.