RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Kanalizacja grawitacyjna – rozwiązania konstrukcyjne i wykonawstwo

Gravity sewerage system – construction solutions and performance

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej; UM Grodzisk Wlkp.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej; UM Grodzisk Wlkp.

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze systemu kanalizacji na danym terenie zawsze należy zacząć od analizy możliwości zastosowania kanalizacji grawitacyjnej, ponieważ jest to system najmniej awaryjny.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zebranie i odprowadzenie z jednostki osadniczej wszystkich ścieków powstałych w wyniku życia ludzi, produkcji przemysłowej i przetwórczej oraz wód opadowych.

Ze względu na stopień segregacji ścieków usuwanych przez system kanalizacji grawitacyjnej wyróżnia się następujące systemy (rys. 1):

 • kanalizację ogólnospławną – to system kanalizacji, w którym wszystkie rodzaje ścieków są odprowadzane jedną siecią kanałów do oczyszczalni ścieków, a w węzłach sieci znajdujących się najbliżej odbiornika (np. rzeki) i o dużych przepływach buduje się burzowce (przelewy burzowe), którymi w okresie dużych opadów bądź roztopów nadmiar wód opadowych zmieszanych ze ściekami (ścieki rozcieńczone) doprowadzany jest bezpośrednio do odbiornika bez oczyszczania,

 • kanalizację rozdzielczą – to system kanalizacji, w którym ścieki bytowe i przemysłowe są odprowadzane siecią kanałów do oczyszczalni ścieków, natomiast wody opadowe odrębną siecią kanałów do odbiornika (np. rzeka), po usunięciu nadmiaru zanieczyszczeń (np. piasek, substancje ropopochodne) w separatorach służących do tego celu,

 • kanalizację półrozdzielczą – to system kanalizacji, w którym na sieci kanałów (rurociągów) odprowadzających wody opadowe do odbiornika (np. rzeki) zamontowane są separatory, które umożliwiają kierowanie najbardziej zanieczyszczonych wód opadowych do sieci kanałów, którymi ścieki bytowe i przemysłowe są odprowadzane do oczyszczalni ścieków,

 • kanalizację małośrednicową – to system kanalizacji, w którym następuje wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków bytowych w osadnikach gnilnych przed wprowadzeniem ścieków do sieci kanałów grawitacyjnych, które odprowadzają podczyszczone ścieki do oczyszczalni.

Schematy kanalizacji grawitacyjnej

Rys. 1. Schematy kanalizacji grawitacyjnej [5]: a) ogólnospławnej, b) rozdzielczej, c) półrozdzielczej, d) małośrednicowej; 1 – kanał ściekowy, 2 – kolektor ściekowy, 3 – przelew burzowy, 4 – kolektor odprowadzający ścieki surowe (rozcieńczone wodami opadowymi) bezpośrednio do odbiornika, 5 – oczyszczalnia ścieków (OŚ), 6 – kolektor odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika, 7 – rzeka, 8 – kanał deszczowy, 9 – kolektor deszczowy, 10 – wylot kolektora deszczowego, 11 – separator, 12 – separator tłuszczu (T), 13 – studzienka kanalizacyjna, 14 – strefowa pompowania ścieków (P), 15 – separator zanieczyszczeń (S), 16 – kanał awaryjny, 17 – przykanalik, 18 – osadnik gnilny (OG), 19 – czyszczak, 20 – czyszczak z rurą wentylacyjną, 21 – studzienka kaskadowa, 22 – separator substancji ropopochodnych (R); rys. archiwum autora (M. Kalenik)

System kanalizacji grawitacyjnej stosuje się, gdy spadek terenu występuje w kierunku oczyszczalni ścieków, zwierciadło wód gruntowych znajduje się na głębokości 0,5 m poniżej dna wykopu, zabudowa jest zwarta, a grunty nośne.

W małych miejscowościach (wsiach) nie buduje się kanalizacji ogólnospławnej ani deszczowej, tylko kanalizację ściekową (sanitarną), która odprowadza ścieki bytowe i przemysłowe, albo kanalizację małośrednicową, którą odprowadza się ścieki tylko bytowe i w której można wykorzystać istniejące zbiorniki na ścieki (szamba) jako osadniki gnilne.

Natomiast w dużych miejscowościach buduje się obecnie kanalizację rozdzielczą, półrozdzielczą lub kanalizację ze zbiornikami retencyjnymi na ścieki opadowe [4].

Szczególnie duże zastosowanie mają zbiorniki retencyjne w szybko rozwijających się dużych aglomeracjach miejskich, w których istniejący system kanalizacji nie jest w stanie odprowadzić np. ścieków deszczowych z nowo podłączanych osiedli mieszkaniowych. W związku z tym, żeby nie budować nowego systemu kanalizacji, buduje się zbiornik retencyjny na ścieki opadowe i podłącza go do istniejącego systemu.

Ze względu na obowiązujące wymagania ochrony środowiska i coraz wyższe opłaty za oczyszczanie ścieków obecnie bardzo rzadko buduje się kanalizację ogólnospławną. Można ją spotkać w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie została wybudowana wcześniej.

Czytaj też: Ocena przepustowości sieci kanalizacyjnej >>>

Obiekty uzbrojenia sieci kanalizacji grawitacyjnej

W systemach kanalizacji grawitacyjnej stosuje się kanały i kolektory ściekowe o przekroju:

 • kołowym (najczęściej),

 • gruszkowym,

 • jajowym

 • i dzwonowym [9].

Rury stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej powinny się charakteryzować szczelnością połączeń, dużą wytrzymałością na obciążenia zewnętrzne, powinny być trwałe i odporne na mechaniczne (np. ścieranie dna rury piaskiem) i chemiczne (np. agresywne substancje) oddziaływanie ścieków [8].

Kanały i kolektory ściekowe budowane są z rur: betonowych, żelbetowych, kamionkowych, żeliwnych, z tworzyw sztucznych oraz kompozytowych.

Na obszarach wiejskich nie zawsze jest możliwe zaprojektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej, ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne.

W związku z powyższym na obszarach wiejskich buduje się kanalizację grawitacyjno-pompową (rys. 2), która charakteryzuje się tym, że w danej miejscowości ścieki z obszaru o zabudowie zwartej kanalizacją grawitacyjną transportowane są do strefowej pompowni ścieków lub tłoczni ścieków [6], z której następnie rurociągiem tranzytowym są tłoczone do drugiego obszaru o zabudowie zwartej, w którym również ścieki kanalizacją grawitacyjną transportowane są do kolejnej pompowni ścieków itd.

W zależności od rodzaju systemu kanalizacji grawitacyjnej na sieci kanałów i kolektorów ściekowych budowane są obiekty uzbrojenia, do których zaliczamy:

 • studzienki kanalizacyjne,

 • separatory,

 • wpusty uliczne,

 • przelewy burzowe,

 • zbiorniki retencyjne,

 • syfony kanalizacyjne, itp.

Rys. 2. Schemat kanalizacji grawitacyjno-pompowej [5]: 1 – budynek mieszkalny, 2 – kanał ściekowy,
3 – studzienka kanalizacyjna, 4 – strefowa pompownia ścieków, 5 – obszar o zwartej zabudowie,
6 – rurociąg ciśnieniowy, 7 – studzienka rozprężna, 8 – tra.

Rys. 2. Schemat kanalizacji grawitacyjno-pompowej [5]: 1 – budynek mieszkalny, 2 – kanał ściekowy, 3 – studzienka kanalizacyjna, 4 – strefowa pompownia ścieków, 5 – obszar o zwartej zabudowie, 6 – rurociąg ciśnieniowy, 7 – studzienka rozprężna, 8 – transport ścieków rurociągiem ciśnieniowym do kolektora lub oczyszczalni ścieków; rys. archiwum autora (M. Kalenik)

Studzienki kanalizacyjne stosuje się przy zmianie kierunku kanału, w miejscach zmiany średnicy kanału, na zmianach spadku kanału, w miejscach łączenia się kanałów oraz na długich prostych odcinkach, średnio co 60–70 m. W zależności od funkcji, jaką pełnią w sieci kanalizacji grawitacyjnej, rozróżnia się studzienki rewizyjne i kaskadowe.

Studzienki kanalizacyjne budowane są najczęściej z kręgów żelbetowych o średnicy ok. 1,0–1,2 m i wysokości 0,3–0,6 m, cegły kanalizacyjnej lub twardego tworzywa sztucznego. Pokrywy do studzienek kanalizacyjnych wykonuje się z żeliwa typu lekkiego, jeżeli studzienka będzie umieszczona w chodniku, lub typu ciężkiego, jeżeli zostanie umieszczona w jezdni.

Dno studzienki (kineta) jest odpowiednio wyprofilowane i wykonywane z betonu, płytek ceramicznych lub tworzywa sztucznego. W studzienkach żelbetowych dno kinety wykonuje się z kamionkowych półrur, które są odporne na ścieranie dna piaskiem. Gdy głębokość posadowienia studzienki kanalizacyjnej przekracza 2,5 m, buduje się ją z kominem włazowym. W studzienkach kanalizacyjnych montuje się stopnie włazowe, które umożliwiają zejście służbom eksploatacyjnym.

Studzienki rewizyjne w sieci kanalizacji grawitacyjnej buduje się jako:

  • połączeniowe,
  • rozgałęzieniowe,
  • połączeniowo-rozgałęzieniowe,
  • przelotowe.

Umożliwiają służbom eksploatacyjnym kontrolowanie i wykonywanie niezbędnych napraw, żeby sieć kanalizacji grawitacyjnej pracowała prawidłowo. Połączenia kanałów i kolektorów ściekowych o średnicy powyżej 0,5 m należy budować o dużym promieniu krzywizny w żelbetowych komorach połączeniowych. Promień krzywizny nie powinien być mniejszy od dziesięciokrotnej szerokości kanału lub kolektora ściekowego.

Natomiast studzienki kaskadowe buduje się w systemach kanalizacji grawitacyjnej w celu pokonania dużych spadów terenu albo do podłączenia przykanalika lub kanału ściekowego z kolektorem ściekowym, gdy przykanalik lub kanał ściekowy jest zagłębiony płycej niż kolektor ściekowy.

Studzienki kaskadowe zaleca się stosować, gdy różnica rzędnych kanału doprowadzającego i odprowadzającego ścieki ze studzienki nie przekracza 4,0 m i gdy wewnętrzna średnica kanałów nie przekracza 0,6 m [3].

W przypadku gdy różnica wysokości jest większa niż 4,0 m, a średnica wewnętrzna kanału większa od 0,6 m, stosuje się komory kaskadowe. Średnica rury spadowej powinna być taka sama jak kanału ściekowego dopływowego.

Wpusty deszczowe uliczne lub podwórzowe stosuje się w grawitacyjnej kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej. Służą do zbierania ścieków opadowych z różnych powierzchni terenu. Wyposażone są najczęściej w kraty żeliwne typu ciężkiego o prześwicie ok. 25 mm. Budowane są bez osadnika i syfonu, z osadnikiem lub syfonem albo wyposaża się je w wiadro.

Stosując we wpustach deszczowych osadniki lub wiadra, zabezpiecza się sieć kanalizacji przed zanieczyszczeniami stałymi. Natomiast stosując syfony, zapobiega się wydostawaniu odorów z sieci kanalizacyjnej na zewnątrz, ale uniemożliwia przez to jej wentylację.

Wpusty deszczowe buduje się z kręgów betonowych o średnicy 0,4–0,6 m w obniżeniach terenu, najczęściej w jezdni drogi przy krawężniku.

Z siecią kanalizacji grawitacyjnej wpusty deszczowe łączy się rurami o średnicy 0,15–0,20 m. Przy projektowaniu odstępów między wpustami deszczowymi przyjmuje się na jeden wpust uliczny ok. 400 m2 powierzchni szczelnej do odwodnienia, a przepustowość wpustu w zakresie od 10 do 20 dm3 · s-1 [2].

Wskazane jest wykonywanie wpustów deszczowych przed przejściami dla pieszych i rowerzystów oraz dla dróg rowerowych usytuowanych poza jezdnią drogową.

Separatory buduje się na sieci kanalizacji grawitacyjnej półrozdzielczej w pobliżu rzeki, w miejscach przecięcia się kolektorów zbierających ścieki bytowe z kolektorami prowadzącymi ścieki opadowe do odbiornika (rys. 3).

Schemat separatora kaskadowego

Rys. 3. Schemat separatora kaskadowego [5]: a) przekrój podłużny, b) widok z góry; 1 – pokrywa żeliwna, 2 – korpus żeliwny, 3 – stopnie włazowe, 4 – komora robocza, 5 – kolektor ściekowy, 6 – płyta fundamentowa, 7 – komin włazowy, 8 – dopływowy kolektor deszczowy, 9 – odpływowy kolektor deszczowy, 10 – próg; rys. archiwum autora (M. Kalenik)

Separatory służą do kierowania bardzo zanieczyszczonych ścieków opadowych do kanału ściekowego, którym zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków.

Ścieki opadowe zawierają różnego rodzaju zanieczyszczenia. Powstają przez spływ powierzchniowy wody z opadów atmosferycznych, z polewania i mycia ulic, z topniejącego śniegu, z dachów domów, ulic, utwardzonych placów, powierzchni terenu do wpustów ulicznych.

Stężenie zanieczyszczeń w ściekach opadowych zależy od intensywności opadu atmosferycznego i spływu powierzchniowego.

Opady atmosferyczne w wyniku transformacji w spływ powierzchniowy usuwają znajdujące się na powierzchni terenu substancje ropopochodne (oleje, smary, ropa, benzyna), uliczne śmieci, resztki nawozów sztucznych, obornika, pestycydów itp. oraz wychwytują z powietrza różne substancje stałe i gazowe usuwane do atmosfery przez zakłady produkcyjne, środki transportu i urządzenia grzewcze. Szczególnie w okresie wiosennym, gdy topnieją śniegi, następuje znaczne zwiększenie zanieczyszczeń w ściekach opadowych resztkami skumulowanych w warstwie śniegu środków utrzymania dróg i śmieci ulicznych.

Największy ładunek zanieczyszczeń w ściekach opadowych występuje w początkowej fazie opadu atmosferycznego. W związku z tym gdy w początkowych minutach opadu atmosferycznego przepływ ścieków w dopływowym kolektorze deszczowym jest mały, separator kieruje ścieki opadowe zawierające największy ładunek zanieczyszczeń do kolektora ściekowego. Natomiast w kolejnych minutach, gdy intensywność dopływu ścieków wzrasta, a stężenie w nich zanieczyszczeń jest małe, separator część ścieków opadowych kieruje do odpływowego kolektora deszczowego, którym ścieki są odprowadzane do rzeki.

Przelewy burzowe buduje się na sieci kanalizacji ogólnospławnej w pobliżu rzeki na kolektorach ściekowych o średnicy ponad 0,5 m. Służą do odciążenia oczyszczalni ścieków podczas dużych opadów deszczu (burz), odprowadzając ścieki (o stopniu rozcieńczenia najczęściej 1:3 lub 1:4) bezpośrednio do rzeki lub zbiorników retencyjnych.

Przelewy burzowe zależnie od usytuowania korony przelewu dzieli się na:

 • boczne – korona przelewu usytuowana równolegle do osi kolektora ściekowego odprowadzającego ścieki do oczyszczalni,

 • czołowe – korona przelewu usytuowana prostopadle do osi kolektora ściekowego odprowadzającego ścieki do oczyszczalni,

 • ukośne – korona przelewu usytuowana pod kątem do osi kolektora ściekowego odprowadzającego ścieki do oczyszczalni.

Przelewy burzowe są budowane z jedną lub dwiema koronami przelewu i projektowane jako:

 • zatopione (zwierciadło ścieków w kolektorze burzowym położone jest powyżej korony przelewu) lub

 • niezatopione (zwierciadło ścieków w kolektorze burzowym położone jest poniżej korony przelewu).

Pod względem hydraulicznym lepiej pracują niezatopione przelewy burzowe, jednak wymagają głębszego posadowienia kolektorów burzowych.

Zbiorniki retencyjne budowane są na sieci kanalizacji deszczowej, która odprowadza ścieki z dużych jednostek osadniczych (miast). Są to konstrukcje żelbetowe jedno- albo wielokomorowe o działaniu grawitacyjnym lub grawitacyjno-pompowym. Służą do odciążenia sieci kanalizacyjnej, uśrednienia dopływów ścieków opadowych do oczyszczalni lub oczyszczania ścieków opadowych w procesie mechanicznym. W związku z tym zbiorniki retencyjne dzieli się na [1]:

 • zbiorniki retencyjne odciążające – budowane są wtedy, gdy przepustowość sieci kanalizacji oraz obiektów i urządzeń znajdujących się poniżej zbiorników lub przepustowość odbiornika (rowu, rzeki) jest niewystarczająca do przejęcia i transportu ścieków w czasie intensywnych opadów deszczu albo intensywnego topnienia śniegu. Są również budowane w zakładach produkcyjnych do regulacji zrzutu ścieków przemysłowych do kanalizacji zbiorczej. Zbiorniki te nie zmieniają ładunku zanieczyszczeń zawartych w odprowadzanych ściekach, natomiast zmieniają chwilowe natężenie dopływu ładunku zanieczyszczeń do oczyszczalni ścieków lub odbiornika.

 • zbiorniki retencyjne uśredniające – budowane są do zatrzymania pierwszej fali bardzo zanieczyszczonych ścieków opadowych, które spłynęły z terenów zamieszkałych przez ludność lub obszarów przemysłowych, i skierowania ich do oczyszczalni ścieków. Zbiorniki te nie zmniejszają ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych, jedynie odciążają odbiornik ścieków od bardzo dużego ładunku zanieczyszczeń znajdującego się w pierwszej fali ścieków opadowych.

 • zbiorniki retencyjne oczyszczające – budowane są do oczyszczania ścieków opadowych z wykorzystaniem procesu sedymentacji. Gdy ścieki opadowe wpłyną do zbiornika, następuje wytrącenie prędkości przepływu ścieków i zatrzymanie stałych zanieczyszczeń mineralnych i organicznych. Kiedy ścieki w zbiorniku osiągną odpowiedni poziom, przez przelew ze zbiornika odprowadzane są do odbiornika. Osady zgromadzone na dnie zbiornika są kierowane do kolektora ściekowego i transportowane do oczyszczalni ścieków lub wywożone taborem asenizacyjnym.

Syfony kanalizacyjne w systemach sieci kanalizacji grawitacyjnej buduje się do przekraczania naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych, takich jak: rzeki, kanały żeglugowe, wąwozy, tunele kolejowe, drogowe, magistrale wodociągowe, ciepłownicze.

Przepływ ścieków w rurociągach syfonowych jest wymuszony różnicą poziomów zwierciadła ścieków pomiędzy komorą wlotową i wylotową. Budowane są przynajmniej z dwoma rurociągami syfonowymi o minimalnej średnicy wewnętrznej 0,15 m [12].

Dla syfonów projektowanych pod korytem rzeki minimalne zagłębienie zależy od ruchu rumowiska w rzece (podnoszenie się lub obniżanie dna rzeki) i nie powinno być mniejsze niż 0,5 m dla rzek nieżeglownych i 1,0 m dla żeglownych.

Przy przepływie ścieków przez przewody syfonowe musi zostać zachowana prędkość samooczyszczania 0,9 ms-1 dla kanalizacji rozdzielczej i 1,2 ms-1 dla ogólnospławnej [12].

W komorze wlotowej należy zainstalować kratę rzadką i zamknięcia dla poszczególnych przewodów syfonowych. Krata, zatrzymując większe zanieczyszczenia, będzie zapobiegać zatkaniu się przewodów syfonowych, natomiast zamknięcia przewodów syfonowych umożliwią prowadzenie ewentualnych prac remontowych i konserwacyjnych.

Wskazane jest wyniesienie włazów komory wlotowej i wylotowej powyżej zwierciadła wielkiej wody, aby uniknąć zalania syfonu podczas przejścia fali powodziowej.

Załamania trasy przewodów syfonowych należy projektować pod niewielkimi kątami, aby ograniczyć wielkość oporów lokalnych i zapewnić skuteczne wypłukiwanie osadów ze środkowych poziomych i wznoszących części przewodów.

Czytaj też: Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym >>>

Układanie kanałów i kolektorów ściekowych

Budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej rozpoczyna się od wykonania wykopów, w których w pierwszej kolejności buduje się obiekty sieciowe, a następnie układa z odpowiednimi spadkami kanały i kolektory ściekowe [10]. Sposób układania kanałów i kolektorów (rys. 4 i rys. 5) o przekroju kołowym uzależniony jest od rodzaju podłoża.

Na podłożu suchym bez kamieni w gruntach z piasku grubego, średniego i drobnego rury można układać bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowanym odpowiednio dnem, które stanowi łożysko nośne rury (rys. 4a). Natomiast na podłożu z gruntów skalistych (skały, rumosze, zwietrzeliny), gliniastych (piaski gliniaste, gliny) i ilastych (piaski ilaste, iły) rury układa się na zagęszczonej podsypce o minimalnej miąższości 0,2 m (rys. 4b).

W przypadku podłoża z gruntu o niskiej nośności jak torf, ale małej miąższości, należy usunąć torf i wypełnić zagęszczoną podsypką z piasku do poziomu posadowienia rury (rys. 4c). Natomiast w torfach o dużej miąższości na dnie wykopu należy wykonać płytę fundamentową z betonu lub żelbetu, na której na zagęszczonej podsypce o minimalnej miąższości 0,2 m układa się rury z tworzywa sztucznego (rys. 4d).

Rury betonowe lub żelbetowe można układać bezpośrednio na ławie fundamentowej i je zabetonować. Wykop wokół rury wypełnia się warstwami z piasku (obsypka), zagęszczając każdą warstwę. Nad rurą wykonuje się zasypkę z piasku o miąższości minimum 0,3 m, którą zagęszcza się na całej szerokości wykopu.

W miejscu łączenia rur kielichowych wykonuje się rowki montażowe o głębokości około 10 cm (rys. 5), żeby ułatwić ich montaż i nie zabrudzić końca bosego piaskiem.

Podczas łączenia rur koniec bosy i uszczelkę gumową należy posmarować środkiem przeciwadhezyjnym, żeby zmniejszyć tarcie.

Złącza rur zasypuje się dopiero po wykonaniu próby szczelności.

Wykop powyżej zasypki z piasku wypełnia się warstwami z gruntu rodzimego, zagęszczając każdą warstwę.

Rury w wykopie układa się od najniższego punktu ku górze.

W przypadku występowania wód gruntowych powyżej dna wykopu przed ułożeniem rur należy wykop odwodnić.

Układanie kanałów i kolektorów ściekowych

Rys. 4. Układanie kanałów i kolektorów ściekowych na podłożu z gruntów [5]: a) piaszczystych, b) skalistych, gliniastych, ilastych, c) torfowych o płytkim zaleganiu, d) torfowych o głębokim zaleganiu; 1 – grunt rodzimy lub piasek, 2 – zasypka z pisaku, 3 – kanał lub kolektor ściekowy, 4 – obsypka z piasku, 5 – podsypka z piasku, 6 – płyta fundamentowa z betonu lub żelbetu; rys. archiwum autora (M. Kalenik)

Układanie kanałów i kolektorów ściekowych

Rys. 5. Układanie kanałów i kolektorów ściekowych [5]: 1 – kanał lub kolektor ściekowy, 2 – zasypka z piasku, 3 – kierunek układania rur, 4 – dołek montażowy, 5 – podsypka z piasku; rys. archiwum autora (M. Kalenik)

Podsumowanie

 • Przy podejmowaniu decyzji o wyborze systemu kanalizacji na danym terenie – ciśnieniowym, grawitacyjnym czy podciśnieniowym – zawsze należy zacząć od analizy możliwości zastosowania kanalizacji grawitacyjnej, ponieważ jest ona najmniej awaryjna w porównaniu do pozostałych systemów. Dopiero jeżeli dla analizowanego terenu zastosowanie kanalizacji grawitacyjnej jest nieuzasadnione, gdyż występuje rozproszona zabudowa, małe spadki terenu czy wysoko położone zwierciadło wody gruntowej, a z tym wiążą się duże koszty inwestycyjne, należy rozważyć możliwość zastosowania systemu kanalizacji ciśnieniowej lub podciśnieniowej.

 • Trzeba pamiętać, żeby sieć wodociągowa zawsze była budowana po jednej stronie ulicy, a sieć kanalizacji grawitacyjnej po drugiej stronie. Takie rozwiązanie bardzo ułatwia późniejsze usuwanie wszelkiego rodzaju awarii w trakcie eksploatacji kanalizacji grawitacyjnej [7].

 • Należy również pamiętać, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Środowiska [11] w granicach aglomeracji miejskiej można budować jedynie zbiorcze systemy odprowadzania ścieków (czyli kanalizację grawitacyjną, ciśnieniową lub podciśnieniową), a nie można stawiać przydomowych oczyszczalni ścieków.

streszczenie

W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne systemów kanalizacji grawitacyjnej. Omówiono budowę i zasadę działania kanalizacji grawitacyjnej oraz wytyczne układania kanałów i kolektorów ściekowych.

abstract

The paper presents construction solutions gravity sewer systems. The discussed of construction and operation rules gravity sewer system and guidelines laying of sewers and interceptors.

Literatura

 1. Dziopak J., Modelowanie wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.

 2. Edel R., Odwadnianie dróg, WKŁ, Warszawa 2002.

 3. Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacja. Kanalizacja, WSiP, Warszawa 1999.

 4. Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G., Sanitacja wsi, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2008.

 5. Kalenik M., Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015.

 6. Kalenik M., Siwiec T., Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2013, s. 67–69.

 7. Kalenik M., Siwiec T., Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej na terenach niezurbanizowanych, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2013, s. 24–27.

 8. Kuliczkowski A., Rury kanalizacyjne. Tom 1. Właściwości materiałowe, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001.

 9. Madryas C., Kolanko A., Wysocki L., Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2002.

 10. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU 2014, poz. 1800).

 12. Szpindor A., Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady, Warszawa 1998.

Czytaj też: Wdrażanie innowacyjnych systemów kanalizacyjnych w Polsce >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera! 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

dr inż. Florian Piechurski, mgr inż. Maciej Lesiak Analiza kosztów budowy kanalizacji deszczowej metodą wykopową i bezwykopową

Analiza kosztów budowy kanalizacji deszczowej metodą wykopową i bezwykopową Analiza kosztów budowy kanalizacji deszczowej metodą wykopową i bezwykopową

Przy wyborze metod budowy sieci kanalizacji deszczowej warto poddać je dokładnej analizie pod względem kosztów inwestycyjnych – zarówno metody wykopowej, jak i bezwykopowej oraz zastosowania różnych materiałów....

Przy wyborze metod budowy sieci kanalizacji deszczowej warto poddać je dokładnej analizie pod względem kosztów inwestycyjnych – zarówno metody wykopowej, jak i bezwykopowej oraz zastosowania różnych materiałów. Przykładowo technologia budowy kanalizacji przeciskiem hydraulicznym sterowanym ma swoje zalety, jednak w analizowanym przypadku jej koszty były wyższe niż technologii wykopowej. W analizie warto wziąć również pod uwagę cały cykl życia budowanej sieci i żywotność jej elementów, ma to bowiem...

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 2)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 2) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 2)

W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych. W poprzedniej części (RI 7–8/2011) omówione zostały właściwości oraz zastosowanie rur: kamionkowych,...

W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych. W poprzedniej części (RI 7–8/2011) omówione zostały właściwości oraz zastosowanie rur: kamionkowych, betonowych i żelbetowych, polimerobetonowych, bazaltowych, żeliwnych oraz z GRP.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja grawitacyjna – zasady projektowania

Kanalizacja grawitacyjna – zasady projektowania Kanalizacja grawitacyjna – zasady projektowania

Koncepcja zwodociągowania i skanalizowania miejscowości lub gminy powinna uwzględniać perspektywę przynajmniej 20–25-letniego rozwoju danego obszaru. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne buduje się etapami...

Koncepcja zwodociągowania i skanalizowania miejscowości lub gminy powinna uwzględniać perspektywę przynajmniej 20–25-letniego rozwoju danego obszaru. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne buduje się etapami i ich pełna wizja pozwala na unikanie błędów m.in. w zakresie przepustowości czy prowadzenia przez rozdrobnione grunty. Artykuł stanowi kontynuację publikacji z numeru „Rynku Instalacyjnego” nr 5/2017r., w której omówiono możliwe rozwiązania konstrukcyjne oraz sposób wykonania kanalizacji grawitacyjnej.

mgr inż. Agata Chojnicka, dr hab. inż. Magdalena Gajewska Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowychProjektowanie według zasad francuskich

Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowychProjektowanie według zasad francuskich Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowychProjektowanie według zasad francuskich

Oczyszczalnie hydrofitowe to technologia, która spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem oceny czasu życia produktu. W ostatnich latach technologia ta...

Oczyszczalnie hydrofitowe to technologia, która spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem oceny czasu życia produktu. W ostatnich latach technologia ta została znacznie rozwinięta, jednak w Polsce brakuje wytycznych uwzględniających aktualny stan wiedzy na jej temat. Oczyszczalnie hydrofitowe – jak wszystkie urządzenia techniczne – wymagają starannego zaprojektowania i poprawnej eksploatacji.

Waldemar Joniec Pompownie ścieków

Pompownie ścieków Pompownie ścieków

Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno‑ściekowej. Przetłaczają ścieki do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej...

Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno‑ściekowej. Przetłaczają ścieki do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej (ciśnieniowej). Nowoczesne przepompownie to zwarte i kompletne urządzenia wyposażane w zależności od zadań, jakie się im stawia.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac

Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac

System kanalizacji podciśnieniowej stanowi w pewnych warunkach alternatywę dla kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Poprawnie wybudowana kanalizacja podciśnieniowa pracuje zwykle bez zakłóceń, jest...

System kanalizacji podciśnieniowej stanowi w pewnych warunkach alternatywę dla kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Poprawnie wybudowana kanalizacja podciśnieniowa pracuje zwykle bez zakłóceń, jest jednak przez inwestorów pomijana m.in. dlatego, że wykonawstwo i eksploatacja wiążą się z odmiennymi wymaganiami niż w przypadku tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej na terenach niezurbanizowanych

Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej na terenach niezurbanizowanych Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej na terenach niezurbanizowanych

Główną zasadą eksploatacji kanalizacji grawitacyjnej jest utrzymanie ciągłego przepływu ścieków kanałami i kolektorami ściekowymi.

Główną zasadą eksploatacji kanalizacji grawitacyjnej jest utrzymanie ciągłego przepływu ścieków kanałami i kolektorami ściekowymi.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

Redakcja RI news Wymiana kanalizacji w Warszawie zabezpieczy przed skutkami zmian klimatu

Wymiana kanalizacji w Warszawie zabezpieczy przed skutkami zmian klimatu Wymiana kanalizacji w Warszawie zabezpieczy przed skutkami zmian klimatu

Pięciokilometrowy kolektor Burakowski został oddany oddany do użytku. Modernizacja ma pomóc przystosować miasto do zmiany klimatu. Coraz częstsze nawalne deszcze zmuszają miasta do inwestycji w kanalizację....

Pięciokilometrowy kolektor Burakowski został oddany oddany do użytku. Modernizacja ma pomóc przystosować miasto do zmiany klimatu. Coraz częstsze nawalne deszcze zmuszają miasta do inwestycji w kanalizację. Prawie 5 kilometrów rur przeciągnięto pod ziemią w sposób niezauważalny dla mieszkańców, w dotychczasowej kanalizacji, pod funkcjonującą częścią miasta – Żoliborzem i Starymi Bielanami w Warszawie.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

Redakcja RI news 4 mld na inwestycje wodno-kanalizacyjne

4 mld na inwestycje wodno-kanalizacyjne 4 mld na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Rząd przeznaczy 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Ponad 1700 gmin otrzyma dodatkowe fundusze, a pieniądze zostaną przekazane jeszcze w tym roku. O wsparciu poinformował premier podczas wizyty...

Rząd przeznaczy 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Ponad 1700 gmin otrzyma dodatkowe fundusze, a pieniądze zostaną przekazane jeszcze w tym roku. O wsparciu poinformował premier podczas wizyty w stacji uzdatniania wody w Ząbkach.

Redakcja RI news Wybrane Polskie Normy ogłoszone przez PKN we wrześniu 2021

Wybrane Polskie Normy ogłoszone przez PKN we wrześniu 2021 Wybrane Polskie Normy ogłoszone przez PKN we wrześniu 2021

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog polskich norm znajduje się na www.pkn.pl.

Redakcja RI news Bydgoszcz modernizuje kanalizację i dostosowuje ją do zmian klimatycznych

Bydgoszcz modernizuje kanalizację i dostosowuje ją do zmian klimatycznych Bydgoszcz modernizuje kanalizację i dostosowuje ją do zmian klimatycznych

ILF Consulting Engineers Polska przygotuje kompleksową dokumentację projektową dla inwestycji budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych...

ILF Consulting Engineers Polska przygotuje kompleksową dokumentację projektową dla inwestycji budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszcz. Projekt realizowany będzie na zlecenie IDS BUD S.A.

Joanna Ryńska Jak ograniczyć hałas od instalacji kanalizacyjnych?

Jak ograniczyć hałas od instalacji kanalizacyjnych? Jak ograniczyć hałas od instalacji kanalizacyjnych?

Standardowe instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych mogą przenosić drgania i powodować powstawanie hałasu uciążliwego dla użytkowników pomieszczeń. Jednak zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych...

Standardowe instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych mogą przenosić drgania i powodować powstawanie hałasu uciążliwego dla użytkowników pomieszczeń. Jednak zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych i odpowiedniego standardu wykonawstwa pozwala ten problem wyeliminować.

Waldemar Joniec Opomiarowanie ścieków

Opomiarowanie ścieków Opomiarowanie ścieków

Prawo wodne przewiduje stosowanie przyrządów umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi. Obowiązek ich stosowania został odroczony do 2027 roku z powodu braku...

Prawo wodne przewiduje stosowanie przyrządów umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi. Obowiązek ich stosowania został odroczony do 2027 roku z powodu braku regulacji w zakresie prawa dotyczącego metrologii. Ale technicznie zaawansowane urządzenia do pomiaru ilości ścieków są już dostępne, pozwalając obciążyć dany podmiot opłatą za ścieki rzeczywiście przezeń wyprodukowane. Pomiary przepływu ścieków są także konieczne w relacjach z instytucjami zajmującymi...

Redakcja RI news GDDKIA: wody opadowe z krajowych dróg pomogą w walce z suszą

GDDKIA: wody opadowe z krajowych dróg pomogą w walce z suszą GDDKIA: wody opadowe z krajowych dróg pomogą w walce z suszą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych o zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych. Ścisła współpraca umożliwi racjonalne i bezpieczne...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych o zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych. Ścisła współpraca umożliwi racjonalne i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie wód na terenach leśnych.

Redakcja RI news Zbiorniki deszczówki w Katowicach

Zbiorniki deszczówki w Katowicach Zbiorniki deszczówki w Katowicach

Katowice walczą z suszą oraz gwałtownymi deszczami dzięki budowie zbiorników deszczowych. Urząd Miasta poinformował, że zostało już wybudowanych 8 z 25 planowanych zbiorników deszczowych, o łącznej docelowej...

Katowice walczą z suszą oraz gwałtownymi deszczami dzięki budowie zbiorników deszczowych. Urząd Miasta poinformował, że zostało już wybudowanych 8 z 25 planowanych zbiorników deszczowych, o łącznej docelowej pojemności 10 tys. m sześc. wody.

Redakcja RI news MPWiK: prace nad alternatywnym układem przesyłowym ścieków

MPWiK: prace nad alternatywnym układem przesyłowym ścieków MPWiK: prace nad alternatywnym układem przesyłowym ścieków

W poniedziałek 7 grudnia, zgodnie z planem – ogłoszono przetarg na drugą nitkę alternatywnego układu przesyłowego. Podobnie jak pierwsza, będzie ona budowana pod dnem Wisły metodą bezwykopową.

W poniedziałek 7 grudnia, zgodnie z planem – ogłoszono przetarg na drugą nitkę alternatywnego układu przesyłowego. Podobnie jak pierwsza, będzie ona budowana pod dnem Wisły metodą bezwykopową.

Redakcja RI Pompownie przeciwpożarowe

Pompownie przeciwpożarowe Pompownie przeciwpożarowe

Pompownie pożarowe to potoczna nazwa pomieszczenia, w którym umieszczane są pompy i inne urządzenia służące do zasilania w medium instalacji gaśniczych. Mogą to być pompownie zasilające instalacje gaśnicze...

Pompownie pożarowe to potoczna nazwa pomieszczenia, w którym umieszczane są pompy i inne urządzenia służące do zasilania w medium instalacji gaśniczych. Mogą to być pompownie zasilające instalacje gaśnicze pianowe, instalacje hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych czy instalacje tryskaczowe.

Waldemar Joniec Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Zapobieganie zagniwaniu ścieków Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad...

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej zebrano doświadczenia i powstały rozwiązania techniczne oraz procedury eksploatacji zapobiegające temu zjawisku.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.