RynekInstalacyjny.pl

Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym

Dynamics of daily amount of domestic wastewater generated in a single-family detached home

Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym
arch. redakcji

Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym


arch. redakcji

W praktyce inżynierskiej rzeczywista ilość ścieków oraz nierównomierność ich dopływu do oczyszczalni ścieków to podstawowe dane, które determinują prawidłowe zaprojektowanie infrastruktury wodno-ściekowej. W praktyce pomiędzy wartościami obliczeniowymi a rzeczywistymi występują znaczne różnice. Zaprezentowane badania dobowej ilości powstających ścieków w gospodarstwie domowym stanowią wskazówkę dla projektantów w procesie wyznaczania bilansu ścieków dopływających do oczyszczalni oraz dla eksploatatorów oczyszczalni przy prognozowaniu charakterystycznych przepływów oraz prac remontowych i modernizacyjnych.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Opracowanie bilansu ilościowo-jakościowego dla komunalnych systemów oczyszczania ścieków opiera się najczęściej na prognostycznych danych wyjściowych.

Podstawą do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków jest średnia dobowa i maksymalna godzinowa ilość ścieków poddawanych oczyszczaniu. Prognozowanie ilości powstających ścieków bytowo-gospodarczych jest dosyć kłopotliwe. Projektanci posługują się najczęściej wartościami jednostkowymi w przeliczeniu na jednego mieszkańca w skali doby. Powszechnie ilość ścieków bytowo-gospodarczych określa się iloczynem zużycia wody przez jednego mieszkańca i liczby mieszkańców [3, 5, 6, 7].

Jednostkowa dobowa ilość ścieków odprowadzana z gospodarstw domowych może być przyjmowana na podstawie polskich wytycznych do obliczania zapotrzebowania na wodę w miejskich jednostkach osadniczych, które zalecają wartości na poziomie 140–160 dm3/(M ∙ d) w odniesieniu do mieszkań z pełnym wyposażeniem sanitarnym, lokalnym urządzeniem do podgrzewania wody i zbiorczą kanalizacją oraz 80–100 dm3/(M ∙ d) dla mieszkań z niepełnym wyposażeniem sanitarnym i lokalną kanalizacją bądź zbiornikiem bezodpływowym [18]. Przyjmuje się wówczas ilość ścieków równą strumieniowi wody zużytej.

Podobne kryteria postulują Heidrich i Witkowski [7]: przeciętna jednostkowa ilość ścieków dla miejskich jednostek osadniczych wynosi 120–150 dm3/(M ∙ d), a dla terenów wiejskich 80–100 dm3/(M ∙ d).Odnotowuje się jednak znaczne różnice pomiędzy wartością obliczeniową i rzeczywistą.

Obserwowana tendencja spadkowa zużycia wody w Polsce [1, 2, 4, 10, 16] skutkuje zmniejszeniem ilości powstających ścieków komunalnych. W tej sytuacji taki sposób określania przepływów charakterystycznych wydaje się zdezaktualizowany. Weryfikacja przyjętych założeń projektowych skutkuje często mniejszą ilością ścieków dopływających do oczyszczalni, w wyniku czego wiele obiektów, przede wszystkim małych i średnich, funkcjonuje w warunkach niedociążenia hydraulicznego [3, 8].

Zagadnienia analizy oraz dynamiki zmian jednostkowego zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze były przedmiotem wielu badań [1, 2, 9, 12, 13, 15, 19]. Brakuje z kolei rozważań naukowych i technicznych związanych z określeniem jednostkowej dobowej ilości ścieków.

Uznaje się najczęściej, że jednostkowa dobowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych stanowi wartość dobowego zużycia wody. Niemniej obserwuje się tendencję opomiarowania gospodarstw domowych, przede wszystkim na terenach wiejskich i małych miast, w wodomierze wody bezpowrotnie zużytej oraz wody deszczowej wykorzystanej w celach poza konsumpcyjnych (podlewanie trawnika, pranie itp.).

Możliwa staje się również ankietyzacja społeczeństwa w celu określenia ilości powstających ścieków [11]. W artykule poddano analizie dynamikę zmian ilości ścieków bytowo-gospodarczych powstających w jednorodzinnym gospodarstwie domowym w latach 2003–2014.

Obiekt badawczy

Analizę jednostkowej dobowej ilości ścieków bytowo-gospodarczych przeprowadzono dla lat 2003–2014 w oparciu o archiwalne rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków (rachunki, faktury) dokonywane na podstawie odczytów wskazań wodomierza głównego dla wody wodociągowej oraz dodatkowego wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Analizie poddano gospodarstwo domowe w miejscowości Żabno w powiecie tarnowskim (Małopolska) – dwukondygnacyjny budynek jednorodzinny o powierzchni ok. 120 m2. W początkowym okresie badań był on zamieszkiwany przez cztery osoby dorosłe (2003–2006), a w latach 2007–2014 przez trzy osoby.

Gospodarstwo było wyposażone w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne na poziomie IV klasy wg [18]. Woda doprowadzana była siecią wodociągową, a ścieki odprowadzane zbiorowym systemem kanalizacyjnym. Budynek był wyposażony w wodomierz główny oraz podlicznik wody bezpowrotnie zużytej. Woda na cele bytowe była czerpana z dziewięciu punktów (zlew kuchenny, wanna, kabina prysznicowa, trzy baterie umywalkowe, dwie miski ustępowe, pralka automatyczna). Z kolei woda bezpowrotnie zużyta pobierana była z dwóch punktów czerpalnych i wykorzystywana w procesie hodowli drobnego inwentarza i drobiu oraz do utrzymania czystości budynku mieszkalnego i posesji, mycia samochodu, a także pielęgnacji ogrodu (podlewanie roślin, trawnika itp.).

Rozliczenia za dostarczaną wodę wodociągową oraz odprowadzanie ścieków, z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej, prowadzone były w latach 2003–2014 z częstotliwością jednego miesiąca, czasami w cyklach dwumiesięcznych i kwartalnych.

Zebrane dane posłużyły do obliczenia jednostkowej dobowej ilości ścieków bytowo-gospodarczych (qj) poprzez pełną charakterystykę statystyczną (wartości maksymalne, minimalne i średnie, odchylenie standardowe, mediana, współczynnik zmienności, rozstęp oraz percentyl 15% i 85%) w skali roku, miesięcy, kwartałów oraz pór roku. Określono także rozkład częstości występowania wartości qj dla całego rozpatrywanego okresu. Dodatkowo dokonano ogólnej analizy jednostkowego dobowego zużycia wody przez mieszkańców w gospodarstwie (qw) oraz ilości wody bezpowrotnie zużytej (qb).

 

Dynamika zmian zużycia wody i ilości powstających ścieków bytowo-gospodarczych

Rys. 1. Dynamika zmian zużycia wody i ilości powstających ścieków bytowo-gospodarczych

Analiza wyników i dyskusja

Konfrontacja zużycia wody oraz ilości powstających ścieków bytowo-gospodarczych wykazała, że blisko 15% strumienia wody wykorzystanej w gospodarstwie domowym stanowiła woda bezpowrotnie zużyta (rys. 1, tab. 1). Jednostkowy jej wskaźnik w przeliczeniu na 1 mieszkańca (qb) wynosił od 0,2 dm3/(M ∙ d) (grudzień 2007) do 134,2 dm3/(M ∙ d) (maj 2006).

ednostkowe zużycie wody, ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz jednostkowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych w latach

Tabela 1. Jednostkowe zużycie wody, ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz jednostkowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych w latach 2003–2014 [dm3/(M ∙ d)]

Zależność pomiędzy zużyciem wody a ilością powstających ścieków bytowo-gospodarczych

Rys. 2. Zależność pomiędzy zużyciem wody a ilością powstających ścieków bytowo-gospodarczych (n = 4383)

W analizowanym okresie wartość jednostkowego dobowego zużycia wody kształtowała się na poziomie 78,1–275,6 dm3/(M ∙ d), a jednostkowa dobowa ilość ścieków wynosiła od 62,5 do 220 dm3/(M ∙ d). Co oczywiste, odnotowano zależność statystyczną pomiędzy zużyciem wody a ilością powstających ścieków bytowo-gospodarczych (rys. 2), jednak nie zawsze wysokim wartościom qw odpowiadały wysokie ilości qj.Przedstawione w tabelach wyniki pozwalają w sposób syntetyczny określić dynamikę zmian jednostkowej ilości ścieków w cyklach rocznych (tab. 2) i miesięcznych (tab. 3).

Charakterystyka jednostkowej dobowej ilości ścieków bytowo-gospodarczych w analizowanym gospodarstwie domowym w latach 2003–2014

Tabela 2. Charakterystyka jednostkowej dobowej ilości ścieków bytowo-gospodarczych w analizowanym gospodarstwie domowym w latach 2003–2014

Średnia jednostkowa dobowa ilość ścieków w poszczególnych miesiącach analizowanego okresu

Tabela 3. Średnia jednostkowa dobowa ilość ścieków w poszczególnych miesiącach analizowanego okresu

Z analizy histogramu i dystrybuanty rozkładu wskaźnika qj wynika, że dominujący przedział jego wartości w analizowanym okresie wynosił 120–140 dm3/(M ∙ d), czyli 37,3% zbioru danych (rys. 3). Najniższe wartości jednostkowe dobowe ilości ścieków na poziomie <70 dm3/(M ∙ d)) stanowiły zaledwie 2,7%, z kolei najwyższe 130–140 dm3/(M ∙ d) – 21,2%.

Wartości zbliżone do średniej arytmetycznej występowały w 8,5% danych. Na zwrócenie uwagi zasługują również przedziały wartości wskaźnika qj na poziomie 70–90 dm3/(M ∙ d) oraz 100–110 dm3/(M ∙ d), które stanowiły odpowiednio 20 i 10% obserwacji. Pozostałe zakresy wartości jednostkowej ilości ścieków [>150 dm3/(M ∙ d)] występowały sporadycznie, średnio 2% obserwacji, a sumarycznie nie przekroczyły 7,5% zbioru danych.

Analiza cyklów rocznych wskazuje na duże zróżnicowanie jednostkowej dobowej ilości ścieków w gospodarstwie domowym. Średnia jednostkowa ilość ścieków wynosiła od 77,4 do 155,4 dm3/(M ∙ d)) w zależności od roku (tab. 2).

Maksymalne wartości qj odnotowano w 2003 i 2005 r., a najniższe w latach 2013–2014. W okresie tym wartość qj nie przekroczyła 90,0 dm3/(M ∙ d). Od 2009 r. obserwuje się systematyczną regresję ilości powstających ścieków.

 

Histogram i dystrybuanta wartości jednostkowej dobowej ilości ścieków w latach 2003–2014

Rys. 3. Histogram i dystrybuanta wartości jednostkowej dobowej ilości ścieków w latach 2003–2014

Tendencja spadku zużycia wody w wyniku jej racjonalnego wykorzystania prezentowana była w wielu pracach [2, 9, 10, 15, 16]. Ponadto badania wykazały, że liczebność mieszkańców w gospodarstwie domowym nie wpływa na poziom jednostkowej dobowej ilości ścieków.

Zarówno w latach 2003–2006, jak i 2007–2014 odnotowano zróżnicowane wartości wskaźnika qj, dla których nie stwierdzono statystycznej zależności względem liczby mieszkańców.

Największą nierównomierność powstających ścieków w analizowanym gospodarstwie odnotowano w 2005 roku (największy rozrzut wartości w całym wieloleciu), a najmniejszą w 2014 r. Określona jednostkowa roczna ilość ścieków (qjr) kształtowała się na poziomie 29,0–56,6 m3/(M ∙ a) i ma wyraźną tendencję spadkową w czasie (rys. 4). Średnia wartość rocznego wskaźnika qjr wyniosła 42,4 m3/(M ∙ a). Analiza ilości powstających ścieków w gospodarstwie domowym w latach 2013–2014 wykazuje, że uzyskane wartości roczne są o ok. 40% mniejsze od średniej dla województwa małopolskiego i średniej dla całego kraju, które wynoszą odpowiednio 49,2 i 46,0 m3/(M ∙ a) [17], przy czym wartości statystyczne oparte są na bezwzględnej ilości ścieków dopływających do komunalnych oczyszczalni, a tym samym mogą uwzględniać np. wody przypadkowe lub infiltracyjne.

Wskaźnik jednostkowej rocznej ilości ścieków bytowo-gospodarczych

Rys. 4. Wskaźnik jednostkowej rocznej ilości ścieków bytowo-gospodarczych

Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w poszczególnych miesiącach również wskazuje na duże zróżnicowanie. Obserwowana jest tendencja spadkowa ilości ścieków w okresie miesięcznym (tab. 3, rys. 5).

Przebieg jednostkowej dobowej ilości ścieków w latach 2003–2014

Rys. 5. Przebieg jednostkowej dobowej ilości ścieków w latach 2003–2014 (średnie wartości miesięczne)

Maksymalne wartości qj ścieków odnotowano najczęściej w lipcu (2005, 2006, 2007, 2010, 2011), sierpniu (2006, 2012, 2013) oraz w maju i czerwcu (2003, 2007).

Największa różnica pomiędzy jednostkową ilością ścieków w poszczególnych miesiącach wystąpiła w roku 2005, wynosząc aż 138,8 dm3/(M ∙ d), natomiast najmniejsza na poziomie 11,3 dm3/(M ∙ d) w 2014. W pozostałych latach wartość qj kształtowała się na poziomie od 25,5 do 65,4 dm3/(M ∙ d).

Analiza średnich wartości wskaźnika qj w poszczególnych miesiącach wskazuje, że najwyższe wartości wystąpiły w lipcu – 130,0 dm3/(M ∙ d) i sierpniu – 129,5 dm3/(M ∙ d), a najniższa w marcu – 107 dm3/(M ∙ d) (rys. 6).

Średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych w poszczególnych miesiącach

Rys. 6. Średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych w poszczególnych miesiącach

Interesująca wydaje się sezonowa dynamika zmian jednostkowej ilości ścieków w poszczególnych kwartałach i porach roku. Kwartalna dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków również wykazuje znaczne zróżnicowanie w rozpatrywanym okresie. Analiza danych wykluczyła dynamikę periodyczną. Okresy kwartalne w poszczególnych latach charakteryzowały się bowiem odmiennym przebiegiem wartości qj (rys. 7).

Jednostkowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych w danym kwartale w latach 2003–2014

Rys. 7. Jednostkowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych w danym kwartale w latach 2003–2014

Średnia jednostkowa dobowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych w poszczególnych kwartałach

Rys. 8. Średnia jednostkowa dobowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych w poszczególnych kwartałach (średnia wartość dla analizowanego wielolecia)

Najwyższa jednostkowa dobowa ilość ścieków odnotowana została siedmiokrotnie w III kwartale (2005–2007, 2010–2012, 2014), czterokrotnie w II kwartale (2003, 2004, 2008, 2009) i raz w IV kwartale w 2013 r.

Z kolei najniższe wartości qj występowały w I kwartale. Zarówno w II, jak i III kwartale znaczne ilości ścieków związane były z wysokimi temperaturami i w konsekwencji zwiększonym zużyciem wody na cele sanitarne.

Analiza średnich wartości jednostkowej ilości ścieków w ujęciu kwartalnym wskazuje, że najwyższe wartości qj występują w III kwartale(126,7 dm3/(M ∙ d), natomiast najniższe w I kwartale (108,3 dm3/(M ∙ d). Średnia jednostkowa ilość ścieków w III kwartale była wyższa o odpowiednio 16,9%, 6,4% i 13,6% względem I, II i IV kwartału.

Podobnie jak w przypadku analizy kwartalnej, zmiany jednostkowej ilości ścieków w poszczególnych porach roku również były zróżnicowane (rys. 9).

Przebieg zmienności wskaźnika qj pokrywał się częściowo w cyklach kwartalnych i pór roku. Najwyższa jednostkowa dobowa ilość ścieków odnotowana została siedmiokrotnie latem (2005–2007, 2010–2012, 2014), trzykrotnie wiosną (2003–2004, 2009) i dwukrotnie jesienią (2008, 2013).

Analiza danych w całym wieloleciu wskazuje, że średnia jednostkowa ilość ścieków w sezonie letnim [127,3 dm3/(M ∙ d)] była znacznie wyższa niż w pozostałych porach roku, średnio o ok. 10%.

W okresie letnim z oczywistych względów następuje wzrost ilości ścieków związany z kąpielami i częstym praniem. Wiosną średnia wartość qj wyniosła 117,2 dm3/(M ∙ d), a w pozostałych dwóch porach roku była jeszcze niższa, jesienią 112,7 dm3/(M ∙ d) oraz w zimie 108,1 dm3/(M ∙ d). Podobne spostrzeżenia w zakresie sezonowego zużycia wody odnotowali Pawełek i Kaczor [14].

 

Średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych w poszczególnych porach roku

Rys. 9. Średnia dobowa jednostkowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych w poszczególnych porach roku (wartość średnia dla analizowanego wielolecia)

Podsumowanie i wnioski

Obserwowana obecnie tendencja spadkowa zużycia wody, wynikająca z kosztów wody wodociągowej, wodooszczędnej armatury sanitarnej oraz edukacji ekologicznej, powodująca zmniejszenie się ilości ścieków bytowo-gospodarczych staje się istotnym problemem zarówno na etapie projektowania, jak i funkcjonowania systemów oczyszczania ścieków.

Prognozy wskazują na utrzymywanie się w najbliższym okresie malejącego zapotrzebowania na wodę w sektorze gospodarstw domowych [2,10]. Odzwierciedleniem takiego stanu rzeczy jest eksploatacja oczyszczalni ścieków, przede wszystkim małych i średnich przepustowości, w warunkach niskiego, poniżej optymalnego, obciążenia hydraulicznego. Właściwe określenie wartości jednostkowej dobowej ilości ścieków na etapie projektowania oczyszczalni determinuje zatem jej poprawne działanie.

Zaprezentowana w artykule dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków powstającej w jednorodzinnym gospodarstwie domowym umożliwia inne spojrzenie na problematykę oszacowania strumienia ścieków względem zużycia wody i w konsekwencji na poprawność sporządzania bilansu ilościowego ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni.

W analizowanym gospodarstwie domowym jednostkowa dobowa ilość ścieków bytowo-gospodarczych kształtowała się na poziomie 62,5–220 dm3/(M ∙ d), przy średniej wartości 116,4 dm3/(M ∙ d). Woda bezpowrotnie zużyta stanowiła średnio 15% wody wykorzystanej w gospodarstwie domowym.

Interpretacja danych wskazuje, że średnia jednostkowa ilość ścieków oszacowana w rozpatrywanym okresie dla gospodarstwa domowego jest porównywalna z wartością wskaźnika qj = 111,0 dm3/(M ∙ d) dla grupy miejscowości o wielkości 2000–5000 mieszkańców w województwie podkarpackim [11].

Przeprowadzone badania stanowią istotną wskazówkę interpretacyjną dla projektantów w celu zdefiniowania racjonalnego bilansu ścieków dopływających do oczyszczalni. Dodatkowo znajomość sezonowej struktury ilości powstających ścieków może być przydatna dla eksploatatorów oczyszczalni w procesie prognozowania charakterystycznych przepływów, a tym samym zaplanowania np. remontów bądź modernizacji wybranych urządzeń czy obiektów.

Analiza ilości ścieków przeprowadzona w sposób zaprezentowany w artykule obarczona jest mniejszym błędem niż obliczenia wykonywane w oparciu o rzeczywiste zużycie wody albo badania ankietowe.

Publikacja powstała  w ramach projektu U-547/DS

 

Literatura

 1. Bajer J., Iwanejko R., Dynamika zmian jednostkowego zużycia wody w wybranych miastach Polski południowej, „Instal” nr 4/2014.
 2. Batóg B., Batóg J., Analiza tendencji zużycia wody w polskich miastach w sektorze gospodarstw domowych, „Zarządzanie i Finanse” nr 3/2013.
 3. Chotkowski W., Lis G., Krótkoterminowe prognozowanie dopływu ścieków do oczyszczalni na podstawie ilości zużywanej wody, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 5/2006.
 4. Heidrich Z., Jędrzejkiewicz J., Analiza zużycia wody w miastach polskich w latach 1995–2005, „Ochrona Środowiska” nr 4/2007.
 5. Heidrich Z., Kozak T., Ocena stopnia wykorzystania przepustowości istniejących miejskich oczyszczalni ścieków w Polsce, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 12/2008.
 6. Heidrich Z., Stańko G., Ilość i jakość ścieków dopływających do miejskiej oczyszczalni ścieków, „Przegląd Komunalny” nr 7/2003.
 7. Heidrich Z., Witkowski A., Urządzenia do oczyszczania ścieków, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2010.
 8. Kaczor G., Jednostkowe odpływy ścieków z kanalizacji wiejskiej w gminie Koszyce, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 2/2006.
 9. Kłoss-Trębakiewicz H., Osuch-Pajdzińska E., Analiza tendencji zmian zużycia wody w miastach polskich, „Ochrona Środowiska” nr 4/2005.
 10. Legutko-Kobus P., Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w latach 2007–2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 oraz kluczowych strategii sektorowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 11. Masłoń A., Charakterystyka jednostkowych dobowych ilości ścieków bytowo-gospodarczych w województwie podkarpackim, „Technologia Wody” nr 2/2014.
 12. Mikołajczyk M., Analiza jednostkowych wskaźników zużycia wody w gospodarstwach domowych w warunkach miejskich i wiejskich, „Instal” nr 2/2012.
 13. Nowakowski E., Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2010.
 14. Pawełek J., Kaczor G., Jednostkowe zużycie wody w gospodarstwie domowym w 8-letnim okresie obserwacji, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 2/2006.
 15. Pawęska K., Bawiec A., Włodek S., Smaga E., Wstępna analiza średniego zużycia wody w jednorodzinnych gospodarstwach domowych, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 1/2013.
 16. Piasecki A., Analiza wielkości i struktury zużycia wody w miastach Polski, [w:] Ciupa T., Suligowski R. (red.) „Woda w mieście”, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG – tom 2, Kielce 2014.
 17. Rocznik Statystyczny Województw 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, grudzień 2014 r.
 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DzU nr 8, poz. 70).
 19. Żuchowicki A., Gawin R., Struktura zużycia wody w budynkach jednorodzinnych, „Rocznik Ochrona Środowiska” nr 15/2013.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, inż. Monika Plata Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody

Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Dla tej samej ekspansji złoża w czasie płukania w warunkach zimowych wymagana jest bowiem...

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Dla tej samej ekspansji złoża w czasie płukania w warunkach zimowych wymagana jest bowiem znacznie mniejsza intensywność płukania niż w warunkach letnich.

mgr inż. Jakub Kozicki Analiza doboru żywic w rehabilitacji kanałów sanitarnych

Analiza doboru żywic w rehabilitacji kanałów sanitarnych Analiza doboru żywic w rehabilitacji kanałów sanitarnych

Coraz większym problemem dużych miast jest konieczność rehabilitacji kanałów sanitarnych. Problemem z punktu widzenia inwestora jest mocno rozwinięta infrastruktura podziemna, co często dyskwalifikuje...

Coraz większym problemem dużych miast jest konieczność rehabilitacji kanałów sanitarnych. Problemem z punktu widzenia inwestora jest mocno rozwinięta infrastruktura podziemna, co często dyskwalifikuje metody wykopowe. W zależności od stanu technicznego w kontekście zróżnicowanego toku obliczeniowego, a także warunków panujących w sieci kluczowe znaczenie ma zastosowanie odpowiedniej żywicy, zarówno pod względem mechanicznym, jak i chemicznym.

Redakcja RI Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych

Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych

Jak zapewnić energooszczędną eksploatację i odpowiednie ciśnienie wody w każdym punkcie instalacji wodociągowej? Wiele zależy od doboru hydroforów i ich poprawnej eksploatacji. Priorytetem jest ciągłość...

Jak zapewnić energooszczędną eksploatację i odpowiednie ciśnienie wody w każdym punkcie instalacji wodociągowej? Wiele zależy od doboru hydroforów i ich poprawnej eksploatacji. Priorytetem jest ciągłość i bezpieczeństwo dostaw, ale energoefektywność to nie tylko opłaty za energię, ale też mniejsza awaryjność i dłuższa żywotność przewodów i armatury. Koszty energii elektrycznej na przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach to główny składnik kosztów zaopatrzenia w wodę.

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową

Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową

Systemy trzcinowe do zagospodarowania osadów mogą stanowić bardzo dobre rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi. Powodują równoczesną stabilizację...

Systemy trzcinowe do zagospodarowania osadów mogą stanowić bardzo dobre rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi. Powodują równoczesną stabilizację i odwadnianie osadów, opierając się na procesach naturalnych, które nie obciążają środowiska. Mimo wielu zalet nie są jednak powszechnie stosowane w Polsce m.in. z powodu braku doświadczeń wśród projektantów.

inż. Nikon Gawryluk Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018 Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych...

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych urządzeniach gaśniczych. Dotyczyć to będzie m.in. agregatów pompowych, kolektorów wlotowych i rozdzielaczy, zaworów i zasuw, filtrów, zaworów zwrotnych, uchwytów i zestawów mocowania przewodów rurowych oraz czujników/przełączników przepływu wody i ciśnienia. Elementy te będą mogły zostać wprowadzone...

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych

Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych

Systemy trzcinowe do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych są alternatywą dla technologii o wysokich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Naśladują naturalne procesy, które zachodzą w bagnach,...

Systemy trzcinowe do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych są alternatywą dla technologii o wysokich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Naśladują naturalne procesy, które zachodzą w bagnach, i charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością odwadniania oraz stabilizacji. Najlepiej sprawdzają się w małych oczyszczalniach ścieków, znacząco obniżając koszty gospodarowania osadami ściekowymi, jednak w dużych oczyszczalniach również dają dobre efekty.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu...

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu warto posiłkować się algorytmem wymiarowania kanalizacji wg ATV-DVWK-A 116 oraz korzystać z metod projektowania opracowanych przez firmy na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni

Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni

Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. O jej przydatności dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji, stanowiące 5–10%...

Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. O jej przydatności dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji, stanowiące 5–10% kosztów powszechnie stosowanych rozwiązań. Rozwiązanie to ma niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną i nie wymaga stosowania dodatkowych substancji chemicznych poprawiających odwadnianie osadów.

wj Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają...

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają się bakterie i drobnoustroje, zwłaszcza w odcinkach martwych lub o małym poborze.

dr inż. Jarosław Müller Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji

Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji

Kolejne wprowadzane wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie są z punktu widzenia projektanta skomplikowane, ale wymagają uwzględnienia zmieniających się gabarytów urządzeń oraz możliwości wycofania...

Kolejne wprowadzane wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie są z punktu widzenia projektanta skomplikowane, ale wymagają uwzględnienia zmieniających się gabarytów urządzeń oraz możliwości wycofania z produkcji niektórych modeli. Współpraca projektanta z dostawcą pozwoli uniknąć doboru urządzeń wycofywanych z oferty czy problemu brakującego miejsca na montaż.

Joanna Ryńska Pompy do ścieków

Pompy do ścieków Pompy do ścieków

Pompy do przetłaczania wody brudnej i ścieków są wykorzystywane nie tylko w dużych rozwiązaniach infrastrukturalnych (jak przepompownie czy oczyszczalnie), wspierają także instalację grawitacyjną bezpośrednio...

Pompy do przetłaczania wody brudnej i ścieków są wykorzystywane nie tylko w dużych rozwiązaniach infrastrukturalnych (jak przepompownie czy oczyszczalnie), wspierają także instalację grawitacyjną bezpośrednio w obiektach lub odprowadzają z nich ścieki do instalacji ciśnieniowej.

Marcin Janczak Możliwości i ograniczenia zwiększania sprawności pomp samozasysających

Możliwości i ograniczenia zwiększania sprawności pomp samozasysających Możliwości i ograniczenia zwiększania sprawności pomp samozasysających

Zastosowanie zmodyfikowanych pomp odśrodkowych zamiast krążeniowych pozwala na oszczędności ok. 35% energii zużywanej na pompowanie. Tym samym w instalacjach przemysłowych, w których wymagana jest zdolność...

Zastosowanie zmodyfikowanych pomp odśrodkowych zamiast krążeniowych pozwala na oszczędności ok. 35% energii zużywanej na pompowanie. Tym samym w instalacjach przemysłowych, w których wymagana jest zdolność do samozasysania cieczy, pompy krążeniowe zastępowane są pompami odśrodkowymi z członami krążeniowymi. Takimi instalacjami są w szczególności bazy paliw płynnych, w tym gazu skroplonego.

mgr inż. Marzena Mucha Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców)

Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców) Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców)

Wybór sposobu rozbudowy oczyszczalni w celu spełnienia zaostrzonych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wymaga uwzględnienia szeregu czynników technologicznych i środowiskowych oraz aspektów...

Wybór sposobu rozbudowy oczyszczalni w celu spełnienia zaostrzonych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wymaga uwzględnienia szeregu czynników technologicznych i środowiskowych oraz aspektów ekonomicznych. Na nakłady inwestycyjne duży wpływ mają koszty wyposażenia w urządzenia technologiczne oraz koszty budowy. Przed wyborem rozwiązania należy przeprowadzić analizę wariantowych koncepcji rozbudowy oczyszczalni i przedstawić inwestorowi przewidywane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

inż. Martyna Cieniawska, dr inż. Agnieszka Malesińska Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne

Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne

W artykule podjęto próbę przybliżenia wymagań stawianych budynkom mieszkalnym pod kątem wyposażenia ich w zawory hydrantowe i hydranty oraz związanych z hydrantami zewnętrznymi. W obowiązujących przepisach...

W artykule podjęto próbę przybliżenia wymagań stawianych budynkom mieszkalnym pod kątem wyposażenia ich w zawory hydrantowe i hydranty oraz związanych z hydrantami zewnętrznymi. W obowiązujących przepisach znaleźć można wiele niejasności, które z punktu widzenia projektanta mogą być przyczyną błędów projektowych.

Redakcja RI Jak dobrać zestaw hydroforowy?

Jak dobrać zestaw hydroforowy? Jak dobrać zestaw hydroforowy?

Zestawy hydroforowe służą do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach i sieciach. Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego urządzenia, warto rozważyć kilka czynników.

Zestawy hydroforowe służą do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach i sieciach. Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego urządzenia, warto rozważyć kilka czynników.

dr inż. Agnieszka Ludwińska, dr inż. Joanna Paduchowska Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość...

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

mgr inż. Katarzyna Skrzypiec, dr hab. inż. Magdalena Gajewska Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku

Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku

Jak wynika z analizy, systemy hydrofitowe sprawdzają się na obszarach, na których występują duże wahania dopływu ścieków do oczyszczalni. Znaczna zmienność obciążeń hydraulicznych oraz ładunkami zanieczyszczeń...

Jak wynika z analizy, systemy hydrofitowe sprawdzają się na obszarach, na których występują duże wahania dopływu ścieków do oczyszczalni. Znaczna zmienność obciążeń hydraulicznych oraz ładunkami zanieczyszczeń ogranicza możliwość zastosowania w małych miejscowościach turystycznych innych technologii oczyszczania ścieków.

mgr inż. Kamil Świętochowski Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady

Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady

Aktywna kontrola wycieków jest ważnym elementem procesu obniżania strat wody w sieci wodociągowej. Poszukiwanie i lokalizacja miejsca awarii na sieci powinny się rozpocząć jak najszybciej od momentu jej...

Aktywna kontrola wycieków jest ważnym elementem procesu obniżania strat wody w sieci wodociągowej. Poszukiwanie i lokalizacja miejsca awarii na sieci powinny się rozpocząć jak najszybciej od momentu jej powstania. Jedną z metod jest korelacja szumu wycieku.

mgr inż. Katarzyna Skrzypiec, mgr inż. Aleksandra Bejnarowicz, dr hab. inż. Magdalena Gajewska Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Tematem artykułu jest oczyszczanie ścieków bytowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Omówiono dostępne technologie oczyszczania stosowane dla małych jednostek osadniczych. Scharakteryzowano i porównano...

Tematem artykułu jest oczyszczanie ścieków bytowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Omówiono dostępne technologie oczyszczania stosowane dla małych jednostek osadniczych. Scharakteryzowano i porównano pod względem ekonomicznym możliwe do zastosowania na takich obszarach rozwiązania gospodarki ściekowej, w tym małe, lokalne oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii złóż hydrofitowych.

Damian Żabicki Pompy i przepompownie do ścieków

Pompy i przepompownie do ścieków Pompy i przepompownie do ścieków

O zastosowaniu konkretnej pompy do ścieków decyduje przede wszystkim jej konstrukcja. Z kolei przepompownie ścieków znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej jest trudne,...

O zastosowaniu konkretnej pompy do ścieków decyduje przede wszystkim jej konstrukcja. Z kolei przepompownie ścieków znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej jest trudne, a czasami nawet niemożliwe.

mgr inż. Anna Lempart, dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego

Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego

Bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników pływalni zależą przede wszystkim od parametrów jakości wody, warunków przepływu w nieckach basenów, prawidłowej eksploatacji stacji oczyszczania wody oraz instalacji...

Bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników pływalni zależą przede wszystkim od parametrów jakości wody, warunków przepływu w nieckach basenów, prawidłowej eksploatacji stacji oczyszczania wody oraz instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku pływalni.

dr inż. Agnieszka Ludwińska, dr inż. Joanna Paduchowska Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym

Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym

Zagospodarowanie wód szarych może być nie tylko inicjatywą proekologiczną, ale również inwestycją służącą obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. Nie ma w Polsce wymagań prawnych i systemu zachęt do budowy...

Zagospodarowanie wód szarych może być nie tylko inicjatywą proekologiczną, ale również inwestycją służącą obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. Nie ma w Polsce wymagań prawnych i systemu zachęt do budowy takich układów oraz wytycznych do ich projektowania, można jednak w tym celu wykorzystać normy i przepisy innych krajów UE.

dr inż. Marek Kalenik, dr inż. Piotr Wichowski, mgr inż. Dariusz Morawski Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego

Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego

Ze względu na występujący na niektórych obszarach deficyt wody oraz oddziaływanie antropogeniczne coraz częściej sięga się po wodę trudną do uzdatnienia. W tym celu niezbędne jest udoskonalenie urządzeń...

Ze względu na występujący na niektórych obszarach deficyt wody oraz oddziaływanie antropogeniczne coraz częściej sięga się po wodę trudną do uzdatnienia. W tym celu niezbędne jest udoskonalenie urządzeń i metod uzdatniania wody do różnych celów gospodarczych [12] oraz projektowanie stacji uzdatniania o jak najmniejszej energochłonności przy największej wydajności.

dr inż. Zbigniew Mucha, mgr inż. Marzena Mucha Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków

Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków

W artykule przedstawiono rozwiązania technologiczne i przeprowadzono analizę pracy czterech oczyszczalni z biologicznymi reaktorami o działaniu cyklicznym typu SBR, wybudowanych lub zmodernizowanych w...

W artykule przedstawiono rozwiązania technologiczne i przeprowadzono analizę pracy czterech oczyszczalni z biologicznymi reaktorami o działaniu cyklicznym typu SBR, wybudowanych lub zmodernizowanych w ostatnich latach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.