RynekInstalacyjny.pl

Połączenia blokowane przewodów żeliwnych

Restrained joints of ductile iron pipes

Stanowisko do próby szczelności połączeń przewodów z żeliwa; Fot. autor

Stanowisko do próby szczelności połączeń przewodów z żeliwa; Fot. autor

Postęp w produkcji żeliwa sferoidalnego oraz nowe rozwiązania w łączeniu przewodów i ochrony przed korozją spowodowały, że wyparło ono produkty z żeliwa szarego i jest nadal powszechnie stosowanym materiałem do budowy sieci wodociągowych, szczególnie przewodów tranzytowych i magistralnych.

Zobacz także

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Ze względu na trudności w umiejscowieniu bloków oporowych w gęstej infrastrukturze podziemnej miast kielichowe połączenia blokowane stosowane są nie tylko w przewodach żeliwnych. Jednak to w przypadku rur z żeliwa sferoidalnego występują najczęściej. Stosowane są nawet przy budowie linii przesyłowych wody pod przeszkodami metodą wiercenia sterowanego, a z krótkich odcinków możliwe jest budowanie rur ochronnych, które w razie potrzeby mogą być wyciągane w odcinkach od kielicha do kielicha i rozłączane. Z uwagi na szerokie zastosowanie połączenia te zasługują na osobne omówienie.

Rys historyczny

Infrastruktura podziemna, zwłaszcza w miastach, to zbiór instalacji z różnych lat i okresów. Od XVI wieku przewody z żeliwa szarego stosowane były do budowy systemów zaopatrzenia w wodę zamków niemieckich, a następnie francuskich. Początkowo przewody żeliwne odlewane były wyłącznie w pionowych formach, co wymagało zachowania znacznej grubości ścian. W 1920 roku po raz pierwszy zastosowano odśrodkową technologię odlewania w formach poziomych – jest ona z pewnymi modyfikacjami stosowana do dziś.

Kolejnym rewolucyjnym krokiem w produkcji rur żeliwnych było wynalezienie żeliwa sferoidalnego, w którym grafit wytrąca się w postaci kulek, a nie nieregularnych form o ostrych brzegach. Sam wynalazek żeliwa sferoidalnego datuje się na rok 1945. Jednak dopiero w latach 70. zostało ono upowszechnione i obecnie całkowicie wyparło żeliwo szare z produkcji przewodów wodociągowych. Powodem jest dwukrotnie większa wytrzymałość żeliwa sferoidalnego na rozciąganie przy tej samej wytrzymałości na ściskanie.

Przewody z żeliwa szarego o tej samej średnicy i przy tym samym ciśnieniu nominalnym wymagały dla dużych średnic dwukrotnie grubszych ścianek niż wykonane ze stali przewodowej. Natomiast obecnie rury z żeliwa sferoidalnego mają grubość ścian identyczną jak stalowe i dlatego już w 2005 roku udział żeliwa szarego w budowie nowych sieci wodociągowych był w Polsce niewielki [5], a od 1992 roku zmalał dziesięciokrotnie, podczas gdy udział żeliwa sferoidalnego w nowych budowach w tym samym czasie tylokrotnie wzrósł.

Materiały w nowych przewodach

Tabela 1. Procentowy udział poszczególnych materiałów w budowie nowych przewodów w latach 1992 oraz 2005 według opracowania ankietowego opublikowanego w pracy [6]

Strukturę materiałową nowo budowanych przewodów podano w tab. 1 na podstawie danych zawartych w [6].

Przewody żeliwne są studzone zewnętrznie wodą w obracającej się formie odlewniczej i dlatego w pobliżu krawędzi zewnętrznej świeży odlew zawiera dużo drobnych wytrąceń grafitu i poprawienie jego struktury wymaga zastosowania kilkugodzinnego procesu wyżarzania. W tym czasie rozżarzona powierzchnia przewodu jest w kontakcie z powietrzem, które zawiera wilgoć, co powoduje pokrycie się powierzchni rur cienką warstwą produktów korozji.

Obserwacje pod skaningowym mikroskopem elektronowym z zastosowaniem przystawki EDS do badania składu powierzchni obserwowanych prób materiału wykazały, że w rzeczywistości produkty te składają się z dwóch cienkich warstw o nieco różnym składzie chemicznym i, co istotne, są one zazwyczaj oddzielone pęknięciem [9].

Fakt ten spowodował wyraźny podział metod ochrony zewnętrznej powierzchni przewodów żeliwnych między producentów europejskich i amerykańskich:

 • pierwsi stosują normę ISO [7] i rozpoczynają nakładanie zewnętrznych warstw ochronnych od ogniowego cynkowania w ilości nie mniejszej niż 200 g/m2 cynkiem o czystości co najmniej 99,99%, a w gruntach silnie korozyjnych stopem Zn/Al, wagowo odpowiednio 85 i 15%;

 • w drugim przypadku nakłada się nie mniej niż 400 g/m2 przewodu.

Przy ogniowym cynkowaniu z dodatkiem aluminium (glinu) istotne jest umieszczenie w łuku elektrycznym tylko jednego drutu ze stopu cynku i aluminium. Umożliwia to bardziej równomierny skład warstwy ochronnej, niż gdyby zastosowano dwa odrębne druty: jeden cynkowy, a drugi aluminiowy.

Według wyników pomiarów przeprowadzonych przez producentów przewodów żeliwnych szybkość korozji przewodu chronionego powłoką cynkowo-aluminiową jest początkowo większa, a następnie mniejsza niż w przypadku zastosowania wyłącznie pokrywy cynkowej.

W ostatnich latach dodaje się również nieduże ilości miedzi, żeby przeciwdziałać korozji mikrobiologicznej. Muszą to być ilości niewielkie, gdyż w elektrolitach wodnych cynk jest anodą w połączeniu z żelazem, przez co korozja jest w miarę równomiernie rozłożona na powierzchni przewodów, a miedź stanowiłaby katodę, co groziłoby powstaniem korozji wżerowej.

To, czy pęknięcia w warstwie produktów korozji powstałych w wyniku wyżarzania nie utrudniają biernej ochrony katodowej, którą zapewnia połączenie w środowisku wodnym żelaza i cynku, jest fascynującym zagadnieniem badawczym.

Czytaj też: Jakość przewodów z żeliwa sferoidalnego i ich warstw ochronnych >>>

Oddział badawczy amerykańskich producentów rur z żeliwa sferoidalnego DIPRA (Ductile Iron Producers Research Association) prezentuje inny pogląd, zgodnie z którym powstałe po wyżarzeniu produkty korozji stanowią co prawda naturalną powłokę ochronną przewodów żeliwnych, ale jako podkład nie gwarantują odpowiedniej stabilności dla ściśle przylegających warstw ochronnych, dlatego w USA stosowane są często worki polietylenowe o długości większej od długości rur. Worki te są połączone szczelnymi zamknięciami w postaci taśmy przylepnej. Jednakże na eksport producenci amerykańscy wytwarzają przewody żeliwne z zewnętrzną powłoką cynkową i oczywiście dodatkowymi warstwami zabezpieczającymi.

Wewnątrz przewody są standardowo chronione wyprawą cementową, a dla małych średnic w zastosowaniu do wód o niskiej zasadowości ogólnej natryskiem z poliuretanów lub żywicy epoksydowej.

W kielichu nie ma miejsca na wyprawę cementową, zatem są one cynkowane. Wewnątrz kielichów odlane są wszystkie informacje wymagane przez normę PN-EN 545:2010 [7], a na rurze – na zewnątrz – jedynie w celach promocyjnych umieszczana jest nazwa producenta i średnica przewodu [4].

Wraz z rozwojem technologii tworzenia właściwej struktury żeliwa sferoidalnego oraz warstw ochronnych, a także udoskonalaniem ochrony katodowej połączenia rur kielichowych przeszły rewolucyjne zmiany.

Kiedyś przewody te łączone były z zastosowaniem sznura konopnego i ołowiu. W kielichu znajdowało się trójkątne zagłębienie na całym obwodzie, które musiało zostać wypełnione ołowiem, aby uszczelnienie nie zostało wypchnięte na zewnątrz przez parcie od transportowanej wody. Połączenie takie stawało się nieszczelne po zmianie położenia względem siebie kąta pomiędzy osiami kolejnych przewodów, a takie zmiany położenia mogły spowodować ruchy ziemi w czasie jej zamarzania pomimo ułożenia przewodów poniżej strefy zamarzania. Świadczy o tym najwyższa awaryjność przewodów zbudowanych z rur żeliwnych, która występuje w czasie zamarzania i odmarzania gruntu. Jedynie w czasie najmroźniejszych i bezśnieżnych zim jest ona największa w czasie największych spadków temperatury.

W czasie gdy stosowano rury z żeliwa szarego łączone sznurem i ołowiem na odcinkach tranzytowych, dopuszczalny był jedynie montaż przewodów z zachowaniem kierunku przepływu od kielicha do końca bosego.

Obecnie warunek taki nie tylko jest zbędny, byłby w dodatku niemożliwy do spełnienia, gdyż zmiany kierunku odbywają się z zastosowaniem kolan dwukielichowych.

Aktualnie połączenia kielichowe z uszczelkami elastomerowymi w zależności od średnicy i producenta zachowują szczelność przy zmianie o kilka stopni kąta zawartego pomiędzy osiami kolejnych przewodów rurowych.

Na fot. 1 (zdjęcie tytułowe) pokazano przykładowe stanowisko do badania szczelności tych połączeń w próbie powietrznej.

Należy pamiętać, że z uwagi na szczelność rur żeliwnych nie przecina się ich w odległości mniejszej niż 1,5 m od kielicha i dla dużych średnic należy dla połączenia przecinać wyłącznie rury wyselekcjonowane przez producentów do tego celu. Są to przewody, w przypadku których sprawdzono, że skurcz odlewniczy pozwala na wykonanie szczelnego połączenia na całej ich długości [5].

Bloki oporowe

Bloki oporowe instaluje się przy zasuwach, zmianie kierunków ułożenia przewodów wodociągowych, na ich rozgałęzieniach, na końcówkach przewodów do wykonania próby ciśnienia, a także przy znacznej zmianie średnicy przewodów. Nie dla każdej średnicy i każdego kąta zmiany kierunku przepływu bloki oporowe albo połączenia blokowane są niezbędne przy połączeniach kielichowych.

Wycofana norma BN-81/9192-05 [2] w następujący sposób regulowała te wymagania na terenach wiejskich:

 • przy kącie zmiany kierunku o 22º30’brak konieczności zastosowania bloku do średnicy nominalnej 300 mm,

 • przy kącie 30º – do 250 mm,

 • przy kącie 45º – do 150 mm,

 • przy kącie 90º – do 80 mm, podobnie jak w przypadku trójników.

Wymiary bloków prefabrykowanych precyzowała dawniej norma BN-81/9192-04 [1]. Pomimo wycofania tych norm są one w dalszym ciągu wykorzystywane przez projektantów.

Powierzchnię styku gruntu z blokiem oporowym w przypadku zasuwy oblicza się z zastosowaniem współczynnika bezpieczeństwa, tak aby grunt był w stanie przenieść największe możliwe parcie na serce.

Obliczenia parcia na bloki założone przy zmianie kierunku o kąt α prowadzi się z pominięciem sił hydrodynamicznych występujących w czasie przepływu, co niezmiernie upraszcza wymiarowanie powierzchni bloku do zapewnienia odparcia przez grunt siły wypadkowej równej:

gdzie:
dw – wewnętrzna średnica przewodu,
α – kąt, o który zmieniono kierunek przebiegu przewodu,
p – najwyższe możliwe ciśnienie.

Dla przewodów żeliwnych średnica wewnętrzna jest nominalną. Podobnie przy zmianie średnicy przewodu pomija się siłę hydrodynamiczną wynikającą z różnicy pędów przed i po zmianie średnicy wewnętrznej przewodu, a więc blokiem oporowym równoważy się z naddatkiem jedynie różnicę parć hydrostatycznych równą:

gdzie:
dw1 i dw2 – średnice wewnętrzne przewodów.

Przestrzeń pomiędzy blokiem a przewodem zalewana jest betonem dla rur żeliwnych, a oddzielona od betonu grubą folią przy zastosowaniu rur z PVC. Zamiast bloków oporowych w rurociągach kielichowych z tworzyw sztucznych w uzasadnionych przypadkach można stosować: opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek lub ściągi złożone z dwóch opasek, połączone między sobą kotwami.

Dla przewodów GRP opracowano również połączenia blokowane Biaxial FLOWTITE, które wymagają zastosowania połączeń blokowanych z każdej strony łuku zmiany kierunku na przewodach o długości zależnej od kąta zmiany kierunku, ciśnienia i średnicy, ale nie mniejszej niż 12 m.

Na kolejnej stronie omówione zostaną wyłącznie połączenia blokowane (nierozłączne) przewodów żeliwnych.

Połączenie blokowane rur

Fot. 2. Przykład połączenia blokowanego rur z żeliwa sferoidalnego z zastosowaniem wstawionych w uszczelkę zębów ze stali nierdzewnej
Źródło: archiwum autora

Połączenia blokowane

Połączenia blokowane przewodów żeliwnych dla niedużych ciśnień mogą wykorzystywać zatopione w uszczelce elastomerowej zęby ze stali nierdzewnej, co pokazano na fot. 2.

Połączenie UNIVERSAL Vi

Fot. 3. Połączenie UNIVERSAL Vi jako przykład umieszczenia odrębnie w komorach kielicha uszczelki zapewniającej szczelność i uszczelki z pazurami ze stali nierdzewnej, które zapobiegają wysunięciu końca bosego z kielicha
Źródło: archiwum autora

Na zdjęciu widać przykładowe połączenie STANDARD Vi, ale podobnie skonstruowane są połączenia TYTON-Sit, BRS, TYTON Sit-Plus i inne.

Umieszczone w uszczelce pierścienie ze stali nierdzewnej mogą być założone również w zewnętrznej komorze kielicha, tak jak to pokazano na fot. 3 na przykładzie połączenia UNIVERSAL Vi.

Podobną konstrukcję mają połączenia TYTON Novo-Slit. Połączenia te stosowane są w zakresie średnic od 60 do 600 mm i ciśnień PFA poniżej 60 barów (dla średnicy nominalnej 80 mm), do 16 barów dla średnicy nominalnej 600 mm.

Tabela 2 przestawia dopuszczalne ciśnienia dla poszczególnych średnic nominalnych.

W konstrukcjach niektórych producentów zewnętrzna komora na uszczelkę z pazurami ze stali nierdzewnej jest przymocowywana kotwami lub śrubami do jednokomorowego kielicha przewodu rurowego.

W połączeniu EXPRESS New Vi (fot. 4) pojedyncza komora na uszczelkę z pazurami ze stali nierdzewnej jest dociśnięta za pomocą pierścienia z kotwą śrubową. Połączenie to można zatem sklasyfikować jako dławicowe blokowane.

Rozwiązanie to stosowane jest w zakresie małych średnic, od 60 do 300 mm, i ciśnień PFA od 16 do 25 barów.

Długość przewodów GRP

Tabela 2. Długości odcinków przewodów rur GRP, które wymagają zastosowania połączeń blokowanych według [3] przy ciśnieniu nominalnym do 10 barów

Połączenie EXPRESS New Vi

Fot. 4. Model połączenia EXPRESS New Vi
Źródło: archiwum autora

Garby napawane

Drugą rodziną rozwiązań połączeń blokowanych są konstrukcje oparte na zastosowaniu żeliwnych lub stalowych pierścieni blokujących oraz napawanego garbu na końcu bosym przewodu rurowego.

Rozwiązanie takie pokazano na fot. 5 na przykładzie połączenia UNIVERSAL Ve stosowanego dla średnic od 100 do 1200 mm i ciśnień PFA 64–24 bary, w zależności od średnicy.

We wszystkich połączeniach blokowanych największe dopuszczalne ciśnienia PFA odpowiadają najmniejszym średnicom, a najmniejsze największym. W tym przypadku w kielichu przewodu zlokalizowano dwie komory – jedną na uszczelkę elastomerową i drugą na blokady oparte na garbie napawanym.

Żeby taką blokadę założyć, potrzebny jest dostęp z zewnątrz do tej komory oraz takie zabezpieczenie pozycji blokad, aby nie wysunęły się one na zewnątrz zewnętrznej komory kielicha, do której zostały włożone.

Elementy konstrukcji, które zapewniają, pozostanie pierścieni blokujących w komorze, noszą nazwę zatrzasków. Podobną konstrukcję ma np. połączenie BLS.

Druga komora, na pierścień blokujący, jest w niektórych konstrukcjach doczepiana do pierwszej za pomocą kotew śrubowych, co pokazano na fot. 6. Połączenie STANDARD Ve jest stosowane w zakresie średnic od 80 do 1200 mm i ciśnień od 16 do 64 barów, zależnie od średnicy.

Połączenie UNIVERSAL Ve

Fot. 5. Widok modelu połączenia UNIVERSAL Ve z drugą komorą, w którą wkłada się pierścień blokujący oparty na garbie napawanym i zabezpieczony zatrzaskiem
Źródło: archiwum autora

Konstrukcja STANDARD Ve

Fot. 6. Druga komora kielicha do mocowania pierścienia blokującego, na przykładzie konstrukcji STANDARD Ve
Źródło: archiwum autora

Podsumowanie

Połączenia blokowane stosowane są powszechnie przez producentów przewodów rurowych z różnych materiałów.

W artykule dokonano przeglądu różnych konstrukcji tych połączeń w przypadku ich zastosowania do przewodów żeliwnych. Skupiono się na wzorach europejskich.

Nieco odmienne konstrukcje, oparte jednak na tych samych rozwiązaniach podstawowych, stosują producenci amerykańscy (normy ANSI/AWWA C151/A21.61 – ANSI/AWWA C110/A21.10 i C153/A21.53). Konstrukcje te pozwalają na odchylenie osi sąsiadujących przewodów o 8–2°.

Część z tych połączeń blokowanych pracuje na zasadzie dławika, podobnie jak połączenia produkowane w Japonii.

Na przykład firma Kubota jest również znana z produkcji żeliwnych rur i połączeń do pracy w terenach sejsmicznych i pomimo dwukrotnie wyższej ich ceny w porównaniu z wyrobami amerykańskimi to właśnie te rury i połączenia postanowiono zainstalować w Los Angeles.

Pomimo silnych trzęsień ziemi w Japonii w 1995 oraz 2011 roku połączenia te utrzymują szczelność i obecnie rzeczywiste straty wody w japońskich sieciach wodociągowych szacuje się na zaledwie 1,7%.

Połączenia blokowane pozwalają wyeliminować konieczność stosowania bloków oporowych i prowadzić budowę rurociągów metodami bezwykopowymi. Niemniej najważniejszą innowacją współczesnych połączeń kielichowych rur żeliwnych jest możliwość niewielkich zmian kąta ich połączenia bez utraty szczelności. Pozwala to znacznie zmniejszyć straty wody.

Przedstawione w artykule zdjęcia autor wykonał w ośrodku badawczo-dydaktycznym PAM Saint Gobain. Autor dziękuje za możliwość zwiedzenia tej placówki.

Pokazanie modeli połączeń z tego ośrodka nie ma nic wspólnego z ich oceną w odniesieniu do analogicznych połączeń innych producentów przewodów z żeliwa sferoidalnego.

Literatura

 1. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania, „Dziennik Normalizacji i Miar” nr 15/1981, poz. 64.

 2. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania, „Dziennik Normalizacji i Miar” nr 15/1981, poz. 64.

 3. Dąbrowski W., Kwietniewski M., Miłaszewski R. i in., Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych, praca pod redakcją M. Kwietniewskiego, M. Tłoczek, L. Wysockiego, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz 2011.

 4. Dąbrowski W., Żuchowski D., Powłoki cementowe jako wewnętrzne zabezpieczenie rurociągów przed korozją, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 9/2013, s. 371–375.

 5. Kuliczkowski A. (red.), Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, Wyd. Seidel-Przywecki, 2010.

 6. Kwietniewski M., Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Polsce oraz problem doboru rozwiązań materiałowych do ich budowy, materiały IV Konferencji „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych. Tanio i na lata”, Bydgoszcz, 10–12 maja 2016, s. 9–17.

 7. PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.

 8. Walczak R., Műller M., Systemy przenoszące siły osiowe, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” nr 1–2/2006, s. 24–26.

 9. Wassilkowska A., Dąbrowski W., Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych. Część I: Struktura wykładziny z zaprawy cementowej, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 4/2012, s. 154–159.

Czytaj też: Projektowanie sieci wodociągowych >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Bożena Blum Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Podstawowym standardem wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych są instalacje wodno-kanalizacyjne. Nie najlepsza jakość wody oraz wątpliwej jakości materiały używane w latach ubiegłych powodują,...

Podstawowym standardem wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych są instalacje wodno-kanalizacyjne. Nie najlepsza jakość wody oraz wątpliwej jakości materiały używane w latach ubiegłych powodują, że instalacjami sprawiającymi najwięcej problemów technicznych są instalacje c.o. i właśnie instalacje wod-kan.

Redakcja RI news Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej

Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej

Budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji otrzyma większy budżet – zamiast 200 mln to 590 mln zł.

Budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji otrzyma większy budżet – zamiast 200 mln to 590 mln zł.

Redakcja RI news Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych

Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych

Wystartowały prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe...

Wystartowały prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe w nowej unijnej perspektywie 2021-2027. Potrzeby samorządów szacuje się na ok. 93 mld zł.

Redakcja RI news NIK sprawdził czy jest czysta woda w kranie w gminach turystycznych

NIK sprawdził czy jest czysta woda w kranie w gminach turystycznych NIK sprawdził czy jest czysta woda w kranie w gminach turystycznych

NIK sprawdził, jak wygląda sytuacja w gminach turystycznych, jeśli chodzi o czystość wody. Jak się okazuje, nie wszystkie gminy inwestują w infrastrukturę wodno-ściekową w sposób wystarczający dla zapewnienia...

NIK sprawdził, jak wygląda sytuacja w gminach turystycznych, jeśli chodzi o czystość wody. Jak się okazuje, nie wszystkie gminy inwestują w infrastrukturę wodno-ściekową w sposób wystarczający dla zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju. Główną przyczyną są koszty realizacji inwestycji, które przekraczają możliwości finansowe samorządów. Niedostateczne inwestowanie w rozbudowę sieci oraz brak skutecznego nadzoru nad sposobem odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych utrudnia prawidłowe gospodarowanie...

Redakcja RI news 200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK

200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK 200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków – obsługujące gospodarstwa domowe lub agroturystyczne...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków – obsługujące gospodarstwa domowe lub agroturystyczne oraz obiekty użyteczności publicznej – na obszarach poza granicami aglomeracji wymienionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Nabór wniosków rozpocznie się już 17 czerwca, a budżet wynosi 200 mln zł.

Redakcja RI news Problemy wodno-kanalizacyjne mniejszych miast

Problemy wodno-kanalizacyjne mniejszych miast Problemy wodno-kanalizacyjne mniejszych miast

Coraz więcej osób mieszkających w dużych miastach przenosi się na ich obrzeża. Wówczas te gminy muszą zmierzyć się z zapewnieniem nowym mieszkańcom wysokiego poziomu usług wodociągowo-kanalizacyjnych....

Coraz więcej osób mieszkających w dużych miastach przenosi się na ich obrzeża. Wówczas te gminy muszą zmierzyć się z zapewnieniem nowym mieszkańcom wysokiego poziomu usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Nie jest to proste, jednak realizując projekty inwestycyjne i rozwojowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest to możliwe. Przykładem może być gmina Marki pod Warszawą.

dr inż. Florian Piechurski, mgr inż. Dawid Dziwoki Analiza kosztów odbudowy lub renowacji sieci wodociągowej

Analiza kosztów odbudowy lub renowacji sieci wodociągowej Analiza kosztów odbudowy lub renowacji sieci wodociągowej

Każda z metod budowy i renowacji sieci wodociągowych ma swoje zalety i przy wyborze należy poddać je dokładnej analizie – zarówno kosztów robót bezpośrednich, jak i kosztów społecznych i środowiskowych...

Każda z metod budowy i renowacji sieci wodociągowych ma swoje zalety i przy wyborze należy poddać je dokładnej analizie – zarówno kosztów robót bezpośrednich, jak i kosztów społecznych i środowiskowych w powiązaniu z lokalizacją danej inwestycji. Różnice w kosztach robót bezpośrednich mogą być wysokie, ale zwłaszcza na terenach zurbanizowanych ważne są również koszty społeczne i uciążliwość prac dla funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej. W przypadku metod bezwykopowych ingerencja w teren jest...

mgr inż. Wiesław Kędzia Analiza przyczyn awaryjności przewodów wodociągowych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw wod-kan województwa śląskiego

Analiza przyczyn awaryjności przewodów wodociągowych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw wod-kan województwa śląskiego Analiza przyczyn awaryjności przewodów wodociągowych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw wod-kan województwa śląskiego

Straty wody to istotny problem dla każdego przedsiębiorstwa wodociągowego. Wpływają one nie tylko na  koszty dostarczanej wody, ale także na wielkość zasobów, jakimi dysponują zakłady wod-kan. Nabiera...

Straty wody to istotny problem dla każdego przedsiębiorstwa wodociągowego. Wpływają one nie tylko na  koszty dostarczanej wody, ale także na wielkość zasobów, jakimi dysponują zakłady wod-kan. Nabiera to szczególnego znaczenia na obszarach ubogich w zasoby wodne i jednocześnie o dużym zapotrzebowaniu na wodę z sieci wodociągowej.

mgr inż. Kamil Świętochowski Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady

Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady

Aktywna kontrola wycieków jest ważnym elementem procesu obniżania strat wody w sieci wodociągowej. Poszukiwanie i lokalizacja miejsca awarii na sieci powinny się rozpocząć jak najszybciej od momentu jej...

Aktywna kontrola wycieków jest ważnym elementem procesu obniżania strat wody w sieci wodociągowej. Poszukiwanie i lokalizacja miejsca awarii na sieci powinny się rozpocząć jak najszybciej od momentu jej powstania. Jedną z metod jest korelacja szumu wycieku.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Porównanie rozwiązań sterowania ciśnieniem w modelach sieci wodociągowej

Porównanie rozwiązań sterowania ciśnieniem w modelach sieci wodociągowej Porównanie rozwiązań sterowania ciśnieniem w modelach sieci wodociągowej

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych stało się w ostatnich latach popularnym narzędziem wspomagającym proces zarządzania siecią. Zainteresowanie budową modeli zaobserwować można było najpierw w...

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych stało się w ostatnich latach popularnym narzędziem wspomagającym proces zarządzania siecią. Zainteresowanie budową modeli zaobserwować można było najpierw w firmach wodociągowych funkcjonujących na terenie dużych miast, obecnie coraz szerszą inicjatywę w tym zakresie wykazują również średnie i małe przedsiębiorstwa. Szczególnie korzystne okazało się wdrażanie systemów GIS, stanowiących solidną bazę danych dla budowy modeli.

dr inż. Piotr Wichowski, Przemysław Sawiak Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych

Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zużycia wody w wybranych budynkach wielolokalowych dwóch spółdzielni mieszkaniowych. Podniesiono problem rozbieżności obliczeniowych rozbiorów wody w stosunku do...

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zużycia wody w wybranych budynkach wielolokalowych dwóch spółdzielni mieszkaniowych. Podniesiono problem rozbieżności obliczeniowych rozbiorów wody w stosunku do rozbiorów rzeczywistych. Przedstawiono również przykład wyjaśniający sposób interpretacji parametrów wodomierzy produkowanych według dotychczasowych przepisów w odniesieniu do MID.

mgr inż. Joanna Gwoździej-Mazur , dr inż. Piotr Krzysztof Tuz, mgr inż. Rafał Smilewicz Koncepcja ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych

Koncepcja ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych Koncepcja ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych

Nowa koncepcja ograniczania strat wody w systemach wodociągowych wykorzystuje budowanie bilansu opartego na systemach stacjonarnych oraz pomiary w obrębie sieci wodociągowej wg metodyki IWA.

Nowa koncepcja ograniczania strat wody w systemach wodociągowych wykorzystuje budowanie bilansu opartego na systemach stacjonarnych oraz pomiary w obrębie sieci wodociągowej wg metodyki IWA.

dr inż. Marek Kalenik Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej Cz. 2. Uzbrojenie sieci i eksploatacja

Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej Cz. 2. Uzbrojenie sieci i eksploatacja Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej Cz. 2. Uzbrojenie sieci i eksploatacja

Każda sieć wodociągowa powinna być wyposażona w odpowiednią armaturę umożliwiającą jej obsługę, kontrolę i eksploatację.

Każda sieć wodociągowa powinna być wyposażona w odpowiednią armaturę umożliwiającą jej obsługę, kontrolę i eksploatację.

dr inż. Marek Kalenik Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej; Cz. 1. Budowa i rodzaje rur

Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej; Cz. 1. Budowa i rodzaje rur Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej; Cz. 1. Budowa i rodzaje rur

Artykuł traktuje o podziale sieci wodociągowych, armaturze wodociągowej oraz rodzajach rur stosowanych do budowy sieci wodociągowej i metodach ich łączenia, ponadto o zasadach budowy i metodach sprawdzania...

Artykuł traktuje o podziale sieci wodociągowych, armaturze wodociągowej oraz rodzajach rur stosowanych do budowy sieci wodociągowej i metodach ich łączenia, ponadto o zasadach budowy i metodach sprawdzania szczelności sieci wodociągowych.

Redakcja RI Instalacje wody pitnej wg EN 806-4:2010

Instalacje wody pitnej wg EN 806-4:2010 Instalacje wody pitnej wg EN 806-4:2010

Woda, sieci wodociągowe oraz przyłącza wodociągowe są głównymi tematami niniejszego artykułu, a w nim m.in. scharakteryzowano rodzaje sieci wodociągowych i ich zakresy zastosowań oraz przedstawiono zasady...

Woda, sieci wodociągowe oraz przyłącza wodociągowe są głównymi tematami niniejszego artykułu, a w nim m.in. scharakteryzowano rodzaje sieci wodociągowych i ich zakresy zastosowań oraz przedstawiono zasady trasowania sieci wodociągowych, wyznaczania przepływów obliczeniowych, doboru średnic rurociągów, obliczania strat hydraulicznych ciśnienia wody, wyznaczania linii ciśnień, a także podano sposób na sprawdzenie, czy zaprojektowana sieć wodociągowa spełnia wymagania przeciwpożarowe.

mgr inż. Michał Grymowicz, dr inż. Urszula Olsińska Przemarzanie gruntów w aspekcie eksploatacji systemów dystrybucji wody

Przemarzanie gruntów w aspekcie eksploatacji systemów dystrybucji wody Przemarzanie gruntów w aspekcie eksploatacji systemów dystrybucji wody

W porównaniu z innymi awariami zamarzanie elementów systemu dystrybucji wody występuje stosunkowo rzadko. Stwarza jednak liczne problemy na etapie przywracania sprawności eksploatacyjnej, ponieważ wymaga...

W porównaniu z innymi awariami zamarzanie elementów systemu dystrybucji wody występuje stosunkowo rzadko. Stwarza jednak liczne problemy na etapie przywracania sprawności eksploatacyjnej, ponieważ wymaga prawidłowego zlokalizowania miejsca, w którym woda zamarzła, i rozmrożenia. Może się to wiązać z koniecznością odkrycia przewodu na znacznej długości, co w warunkach zimowych jest trudne i kosztowne.

dr inż. Marek Kalenik Projektowanie i eksploatacja układów hydroforowo-pompowych

Projektowanie i eksploatacja układów hydroforowo-pompowych Projektowanie i eksploatacja układów hydroforowo-pompowych

Zestaw hydroforowy zajmuje bardzo mało miejsca w porównaniu do układu hydroforowo-pompowego. Nie jest w związku z tym konieczna budowa dużego pomieszczenia, co znacznie obniża koszy inwestycyjne przedsięwzięcia....

Zestaw hydroforowy zajmuje bardzo mało miejsca w porównaniu do układu hydroforowo-pompowego. Nie jest w związku z tym konieczna budowa dużego pomieszczenia, co znacznie obniża koszy inwestycyjne przedsięwzięcia. Z drugiej strony w rozwiązaniu tym pompy mogą pracować bez wyłączania w dłuższych interwałach czasowych, przez co mogą zużywać więcej energii elektrycznej.

Waldemar Joniec Systemy zdalnego odczytu w gospodarowaniu wodą

Systemy zdalnego odczytu w gospodarowaniu wodą Systemy zdalnego odczytu w gospodarowaniu wodą

W UE przypisuje się duże znaczenie utrzymaniu zasobów wody w dobrym stanie, m.in. poprzez nałożenie licznych obowiązków dotyczących gospodarowania zasobami wody i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Woda...

W UE przypisuje się duże znaczenie utrzymaniu zasobów wody w dobrym stanie, m.in. poprzez nałożenie licznych obowiązków dotyczących gospodarowania zasobami wody i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Woda jest coraz droższym niezbędnym do życia surowcem i jej zasoby się wyczerpują. W Polsce marnuje się do 20% wody w gospodarce komunalnej – zarówno w sieciach, jak i w instalacjach.

prof. dr hab. Krystyna Konieczny, prof. dr hab. inż. Michał Bodzek Ciśnieniowe techniki membranowe w gospodarce wodno-ściekowej

Ciśnieniowe techniki membranowe w gospodarce wodno-ściekowej Ciśnieniowe techniki membranowe w gospodarce wodno-ściekowej

Częściowym rozwiązaniem problemu rosnącego zanieczyszczenia środowiska wodnego jest wdrażanie nowych technologii. Stąd do układów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków wprowadzane są...

Częściowym rozwiązaniem problemu rosnącego zanieczyszczenia środowiska wodnego jest wdrażanie nowych technologii. Stąd do układów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków wprowadzane są nowe procesy jednostkowe, które pozwalają na usunięcie bardzo różnych zanieczyszczeń. Większość współczesnych dużych systemów uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych oraz oczyszczania ścieków charakteryzuje się bardzo złożonymi układami technologicznymi zakładającymi sekwencję wielu procesów. W...

dr inż. Florian Piechurski Sposoby zmniejszania strat wody (cz. 2)

Sposoby zmniejszania strat wody (cz. 2) Sposoby zmniejszania strat wody (cz. 2)

Straty wody to różnice między objętością wody wyprodukowanej (wtłoczonej do sieci) i sprzedanej odbiorcom. W celu ich ograniczenia przedsiębiorstwa wodociągowe muszą podjąć jednoczesne działania organizacyjne,...

Straty wody to różnice między objętością wody wyprodukowanej (wtłoczonej do sieci) i sprzedanej odbiorcom. W celu ich ograniczenia przedsiębiorstwa wodociągowe muszą podjąć jednoczesne działania organizacyjne, remontowo-modernizacyjne i inwestycyjne. W części 1 artykułu (RI 11/2011) opisano czynniki przyczyniające się do występowania strat wody oraz metody szacowania ich wielkości.

dr inż. Artur Dudziak Przepustnice – przegląd konstrukcji

Przepustnice – przegląd konstrukcji Przepustnice – przegląd konstrukcji

W artykule porównano kilka popularnych rozwiązań konstrukcyjnych najważniejszych elementów przepustnic międzykołnierzowych centrycznych stosowanych w układach przesyłu wody oraz ścieków komunalnych.

W artykule porównano kilka popularnych rozwiązań konstrukcyjnych najważniejszych elementów przepustnic międzykołnierzowych centrycznych stosowanych w układach przesyłu wody oraz ścieków komunalnych.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 2)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 2) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 2)

W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych. W poprzedniej części (RI 7–8/2011) omówione zostały właściwości oraz zastosowanie rur: kamionkowych,...

W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych. W poprzedniej części (RI 7–8/2011) omówione zostały właściwości oraz zastosowanie rur: kamionkowych, betonowych i żelbetowych, polimerobetonowych, bazaltowych, żeliwnych oraz z GRP.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

dr inż. Emilia Kuliczkowska, Jerzy Kuliczkowski Bezwykopowe technologie budowy i odnowy sieci wod-kan a emisja CO2

Bezwykopowe technologie budowy i odnowy sieci wod-kan a emisja CO2 Bezwykopowe technologie budowy i odnowy sieci wod-kan a emisja CO2

W artykule porównano tradycyjne technologie wykopowe stosowane do budowy nowych przewodów infrastruktury podziemnej z technologiami ich bezwykopowej budowy i odnowy, wskazując na ważny czynnik istotnie...

W artykule porównano tradycyjne technologie wykopowe stosowane do budowy nowych przewodów infrastruktury podziemnej z technologiami ich bezwykopowej budowy i odnowy, wskazując na ważny czynnik istotnie różniący te technologie, jakim jest emisja CO2 do atmosfery.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.