RynekInstalacyjny.pl

Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego

The effectiveness of water aeration in the aerator pipe filled of Białecki rings

Artykuł przedstawia analizę porównawczą uzyskanych wyników badań zawartości tlenu w wodzie po aeratorze rurowym z pierścieniami Białeckiego. Badania przeprowadzono w warunkach technicznej eksploatacji Naukowo-Badawczej Stacji Wodociągowej SGGW w Warszawie
Rys. redakcja RI

Artykuł przedstawia analizę porównawczą uzyskanych wyników badań zawartości tlenu w wodzie po aeratorze rurowym z pierścieniami Białeckiego. Badania przeprowadzono w warunkach technicznej eksploatacji Naukowo-Badawczej Stacji Wodociągowej SGGW w Warszawie


Rys. redakcja RI

Ze względu na występujący na niektórych obszarach deficyt wody oraz oddziaływanie antropogeniczne coraz częściej sięga się po wodę trudną do uzdatnienia. W tym celu niezbędne jest udoskonalenie urządzeń i metod uzdatniania wody do różnych celów gospodarczych [12] oraz projektowanie stacji uzdatniania o jak najmniejszej energochłonności przy największej wydajności.

Zobacz także

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

EuroClean Polska Sp. z o.o. Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody? Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności....

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności. Jak możemy zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

Green Water Solutions Odzysk wody deszczowej i recykling wody szarej. Wiodące technologie dla klimatu i nowoczesnego budownictwa

Odzysk wody deszczowej i recykling wody szarej. Wiodące technologie dla klimatu i nowoczesnego budownictwa Odzysk wody deszczowej i recykling wody szarej. Wiodące technologie dla klimatu i nowoczesnego budownictwa

Woda szara i deszczowa skupiają coraz większą uwagę inwestorów budowlanych oraz deweloperów komercyjnych i mieszkaniowych, a możliwości ich odzysku zyskują coraz większą rzeszę entuzjastów po stronie projektantów...

Woda szara i deszczowa skupiają coraz większą uwagę inwestorów budowlanych oraz deweloperów komercyjnych i mieszkaniowych, a możliwości ich odzysku zyskują coraz większą rzeszę entuzjastów po stronie projektantów budynków przemysłowych, komercyjnych mieszkaniowych i użytku publicznego.

Napowietrzanie wody jest procesem bardzo złożonym. Na jego przebieg ma wpływ wiele czynników, oddziałujących wprost lub pośrednio. Rozpuszczalność tlenu w wodzie zależy głównie od temperatury i turbulencji wody, a w mniejszym stopniu od ciśnienia, stopnia zasolenia i właściwości fizyko-chemicznych tlenu. Wzrost temperatury wody powoduje spadek rozpuszczalności tlenu w wodzie.

Siłą motoryczną reakcji rozpuszczania się tlenu jest różnica stężeń tlenu – między stężeniem aktualnie panującym w wodzie a stężeniem w stanie równowagi. Wzrost turbulencji wody powoduje wzrost rozpuszczalności tlenu.

W dostępnej literaturze naukowo-technicznej niewiele jest informacji dotyczących badań skuteczności napowietrzania wody, hydraulicznych warunków pracy oraz zasad projektowania i eksploatacji aeratorów rurowych z pierścieniami Białeckiego [2, 3, 5, 6, 8, 10]. Zaletami aeratorów rurowych w stosunku do klasycznych są:

 • mała przestrzeń zabudowy,
 • dobra skuteczność napowietrzania wody
 • łatwa eksploatacja [7].

Aeratory rurowe instalowane są pionowo w ciągu rurociągów doprowadzających wodę do filtrów.

W artykule przedstawiono analizę porównawczą uzyskanych wyników badań zawartości tlenu w wodzie po aeratorze rurowym z pierścieniami Białeckiego. Badania przeprowadzono w warunkach technicznej eksploatacji Naukowo-Badawczej Stacji Wodociągowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (NBSW SGGW). Zakres badań obejmował aerator rurowy o średnicy 200 mm współprądowy z pierścieniami Białeckiego ze stali nierdzewnej o średnicy 12 mm.

Budowa i zasada działania stacji uzdatniania wody

Naukowo-Badawcza Stacja Wodociągowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest w wysokim stopniu zautomatyzowana i wyposażona w elektroniczne urządzenia kontrolno-pomiarowe. Stacja uzdatniania produkuje wodę głównie dla kompleksu uczelnianego. Woda ujmowana z utworów czwartorzędowych czerpana jest z trzech studni wierconych (rys. 1).

Schemat stacji uzdatniania wody

Rys. 1. Schemat stacji uzdatniania wody: 1 – pompa głębinowa, 2 – studnia wiercona, 3 – automatyczny zawór do regulacji przepływu, 4 – aerator, 5 – filtr odżelaziający, 6 – odpowietrznik kulowy, 7 – elektroniczny miernik różnicy ciśnień, 8 – zawór odcinający z końcówką impulsową, 9 – manometr, 10 – zawór odcinający, 11 – strumienica do napowietrzania wody, 12 – ręczny zawór do regulacji przepływu, 13 – wężyki impulsowe, 14 – spust do kanalizacji, 15 – filtr odmanganiający, 16 – elektroniczny przepływomierz, 17 – ręczny zawór grzybkowy, 18 – sprężarka, 19 – dmuchawa powietrza, 20 – pompy do płukania filtrów, 21 – zbiornik zapasowo-wyrównawczy, 22 – kosz ssawny, 23 – zestaw hydroforowo‑pompowy, 24 – sieć wodociągowa, 25 – osadnik popłuczyn, 26 – sieć kanalizacyjna;


rys. archiwa autorów

 W wodzie surowej przekroczone są parametry żelaza i manganu [6]. Parametry ujmowanej wody muszą być dostosowane do obowiązujących norm zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [14, 15].

Technologia uzdatniania wody opiera się na napowietrzaniu wody w aeratorze i jej filtracji przez złoże z piasku kwarcowego w odżelaziaczu, a następnie przepływie przez aktywne złoże z piasku kwarcowego w odmanganiaczu.

Uzdatnianie wody odbywa się w dwóch ciągach (sekcja nr 1 i 2, rys. 1), zbudowanych z aeratora (A), filtra odżelaziającego (Fe) i filtra odmanganiającego (Mn), zakończonych zbiornikiem zapasowo-wyrównawczym (ZZ-W).

W ciągu technologicznym do uzdatniania wody ujmowanej z utworów czwartorzędowych średnica zainstalowanych aeratorów wynosi 0,2 m, długość 1,5 m, średnica pierścieni 12 mm, a miąższość zasypowa 0,75 m. Budowa filtrów odżelaziających i odmanganiających jest identyczna. Ich średnica wynosi 2,4 m, miąższość złoża właściwego to 1,0 m, a średnica ziaren od 0,8 do 1,2 mm. Miąższość warstwy podtrzymującej wynosi 0,3 m, a średnica ziaren 5–15 mm.

Proces uzdatniania wody jest następujący (rys. 1):

 • Woda ze studni wierconych (2) o głębokości 30 m [6] pompami głębinowymi (1) tłoczona jest do aeratorów współprądowych (4) wypełnionych pierścieniami Białeckiego (rys. 2 - patrz: strona 2), w których następuje jej wymieszanie z powietrzem.
 • Powietrze do aeratorów (rys. 1) może być wtłaczane za pomocą sprężarki (18) lub zasysane za pomocą strumienic (11) z wodą z układu pompowania drugiego stopnia.
 • Mieszanina wodno-powietrzna z aeratorów przepływa do filtrów odżelaziających (5), w których na złożu kwarcowym następuje usuwanie żelaza z wody.
 • Nadmiar powietrza wydostaje się przez odpowietrzniki kulowe (6), zamontowane w górnej dennicy filtrów.
 • Następnie woda z filtrów odżelaziających przepływa do filtrów odmanganiających (15), w których na uaktywnionym złożu kwarcowym następuje usuwanie manganu z wody.
 • Woda uzdatniona po filtrach jest tłoczona do zbiornika zapasowo-wyrównawczego (21), z którego za pomocą zestawu hydroforowo-pompowego (23) tłoczona jest do sieci wodociągowej (24).
 • Płukanie filtrów (rys. 1) odbywa się najpierw powietrzem tłoczonym do układu dmuchawą (19), a następnie wodą uzdatnioną tłoczoną pompami płucznymi (20) ze zbiornika zapasowo-wyrównawczego (21).
 • Popłuczyny z poszczególnych filtrów kierowane są do spustów kanalizacyjnych (14) i dalej do osadnika popłuczyn (25), w którym następuje sedymentacja osadów żelaza i manganu wypłukanych z filtrów [4].
 • Woda nadosadowa z osadnika odprowadzana jest do sieci kanalizacyjnej (26).
 • Poszczególne filtry płukane są pojedynczo z częstotliwością zależną od stopnia ich zakolmatowania. Częściej płukane są filtry odżelaziające, ponieważ zawartość żelaza w wodzie surowej jest osiem razy większa niż manganu [6].

 

Metodyka badań

 • Badania zawartości tlenu w wodzie po aeratorze z pierścieniami Białeckiego wykonywano dla pierścieni czystych po płukaniu mechanicznym aeratora.
 • Płukanie mechaniczne wykonywano zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w publikacjach [6, 7].
 • Zawartość tlenu w wodzie napowietrzonej oznaczono dwoma metodami (rys. 2):
  - automatycznie za pomocą sondy tlenowej typu LDO (11)
  - oraz metodą Winklera [1, 13].
 • Wyniki pomiarów wykonywanych za pomocą sondy (11) rejestrowano przetwornikiem typu SC 1000 (9).
 • Pomiary zawartości tlenu w wodzie po aeratorze (5) wykonano dla powietrza wtłaczanego za pomocą sprężarki i powietrza zasysanego przez strumienicę.
 • W obu przypadkach pomiary zawartości tlenu O2 w wodzie napowietrzonej przeprowadzono dla przepływów powietrza Qp z zakresu od 50 do 250 dm3 × h–1 z interwałem co 50 dm3 × h–1.
 • Dla każdego zadanego przepływu powietrza Qp wykonano po trzy serie pomiarowe.
 • Temperatura wody napowietrzonej w trakcie przeprowadzanych pomiarów tlenu wynosiła średnio 12,2°C, a przepływ wody Qw przez sekcję 1 (rys. 2) pomierzony za pomocą elektronicznego przepływomierza (15) wynosił 19,45 m3 × h–1.
 • Pomiary zawartości tlenu w wodzie napowietrzonej za pomocą sondy (11) wykonywano w następujący sposób:
  - Przed rozpoczęciem każdej serii pomiarowej dla powietrza wtłaczanego za pomocą sprężarki sprawdzano, czy zawory (22, 21, 17) są zamknięte, a zawór (6) otwarty.
  - Następnie za pomocą rotametru (13) i zaworu do regulacji przepływu powietrza (14) ustawiano odpowiedni przepływ powietrza Qp.
  - Po ustabilizowaniu się zawartości tlenu w wodzie napowietrzonej odczytywano z wyświetlacza rejestratora (9) zawartość tlenu O2 w wodzie napowietrzonej. Natomiast przed rozpoczęciem każdej serii pomiarowej dla powietrza zasysanego za pomocą strumienicy sprawdzano, czy zawory (14 i 17) są zamknięte, a zawór (6) otwarty.
  - Następnie za pomocą rotametru (23) i zaworu do regulacji przepływu powietrza (22) ustawiano odpowiedni przepływ powietrza Qp.
  - Po ustabilizowaniu się zawartości tlenu w wodzie napowietrzonej odczytywano z wyświetlacza rejestratora (9) zawartość tlenu O2 w wodzie napowietrzonej.
 • Pomiary zawartości tlenu w wodzie napowietrzonej metodą Winklera wykonywano w następujący sposób:
  - Przed rozpoczęciem każdej serii pomiarowej dla powietrza wtłaczanego za pomocą sprężarki sprawdzano, czy zawory (22, 21) są zamknięte, a zawory (6 i 17) otwarte.
  - Następnie za pomocą rotametru (13) i zaworu do regulacji przepływu powietrza (14) ustawiano odpowiedni przepływ powietrza Qp, a pod wężyk (7) podstawiano butelkę do oznaczania tlenu (18).
  - Po ustabilizowaniu się zawartości tlenu w wodzie napowietrzonej butelkę (18) zamykano korkiem i niezwłocznie przystępowano do oznaczania stężenia tlenu w pobranej próbce. Natomiast przed rozpoczęciem każdej serii pomiarowej dla powietrza zasysanego za pomocą strumienicy sprawdzano, czy zawór (14) jest zamknięty, a zawory (6, 17 i 21) otwarte.
  - Następnie za pomocą rotametru (23) i zaworu do regulacji przepływu powietrza (22) ustawiano odpowiedni przepływ powietrza Qp, a pod wężyk (7) podstawiano butelkę do oznaczania tlenu (18).
  - Po ustabilizowaniu się zawartości tlenu w wodzie napowietrzonej butelkę (18) zamykano korkiem i niezwłocznie przystępowano do oznaczania stężenia tlenu w pobranej próbce.
Schemat aeratora rurowego w sekcji 1 wg rysunku 1 wraz z urządzeniami pomiarowymi

Rys. 2. Schemat aeratora rurowego w sekcji 1 wg rysunku 1 wraz z urządzeniami pomiarowymi: 1 – rurociąg doprowadzający powietrze, 2 – rurociąg doprowadzający wodę, 3 – ruszt podtrzymujący pierścienie, 4 – właz zamykający, 5 – wypełnienie z pierścieni Białeckiego, 6, 17 – odcinający zawór kulowy, 7 – wężyk doprowadzający wodę do sondy tlenowej i butelki do oznaczania tlenu, 8 – kabel zasilający, 9 – przetwornik typu SC 1000 (rejestrator), 10 – przezroczysty zbiornik, 11 – sonda tlenowa typu LDO, 12 – spust do kanalizacji, 13, 23 – rotametr do pomiaru przepływu powietrza, 14, 22 – zawór do regulacji przepływu powietrza, 15 – elektroniczny przepływomierz, 16, 21 – zawór grzybkowy, 18 – butelka do oznaczania tlenu, 19 – strumienica, 20 – wodomierz;


rys. archiwa autorów

Wyniki i ich dyskusja

Napowietrzanie jest procesem standardowo wykorzystywanym w stacjach uzdatniania wód podziemnych do utleniania żelaza i manganu oraz usuwania rozproszonych w wodzie gazów, najczęściej agresywnego CO2, ewentualnie siarkowodoru H2S i rozpuszczonego jonu amonowego NH4+. W przypadku wody uzdatnianej w Naukowo-Badawczej Stacji Wodociągowej (rys. 1) tlen jest wykorzystywany przede wszystkim do utleniania żelaza i manganu.

Usuwanie z wody żelaza polega na utlenieniu rozpuszczonych związków żelaza na +2 stopniu utlenienia do nierozpuszczalnych związków żelaza na +3 stopniu utleniania, a następnie usunięcie z wody tych nierozpuszczalnych związków żelaza w procesie filtracji [16].

Proces utleniania żelaza zawartym w powietrzu tlenem zachodzi zgodnie z reakcją [11]:

4Fe+2 + O2 + 10H2O → 4Fe(OH)3 + 8H+

Wytworzony nierozpuszczalny koloid wodorotlenku żelaza Fe(OH)3 (czyli rdzy) powoduje mętność wody i wpływa niekorzystnie na jej smak.

Analizując wyniki zawartości tlenu w wodzie po aeratorze mierzone automatyczną sondą tlenową, można stwierdzić, że wyższy poziom natlenienia uzyskujemy przy wykorzystaniu strumienicy. Linie trendu dla dwóch analizowanych sposobów napowietrzania wody układają się prawie równolegle względem siebie. Rozkład punktów pomiarowych oraz opisujące je linie trendu przedstawiono na rys. 3.

Wyniki pomiarów zawartości tlenu w wodzie oznaczone za pomocą sondy tlenowej typu LDO

Rys. 3. Wyniki pomiarów zawartości tlenu w wodzie oznaczone za pomocą sondy tlenowej typu LDO;


rys. archiwa autorów  

Wyniki pomiarów zawartości tlenu w wodzie oznaczone za pomocą metody Winklera

Rys. 4. Wyniki pomiarów zawartości tlenu w wodzie oznaczone za pomocą metody Winklera;


rys. archiwum autorów

Współczynnik determinacji z próby R2 dla poszczególnych linii trendu jest bardzo wysoki, co świadczy, że zawartość tlenu O2 w wodzie zależy przede wszystkim od przepływu doprowadzanego powietrza Qp.

Na rys. 4 przedstawiono stężenie tlenu w wodzie napowietrzanej oznaczone przy wykorzystaniu metody Winklera.

Dla uzyskanych wyników podano również linie trendu oraz współczynnik determinacji R2. Oznaczone wyniki stężenia tlenu przyjmują niższe wartości od tych pomierzonych przy wykorzystaniu sondy tlenowej. Zgodnie z kartą katalogową sondy tlenowej LDO dokładność pomiaru wynosi ±0,1 mg O2/dm3 przy zakresie pomiarowym od 0 do 8 mg O2/dm3 [9]. Oznaczenie tlenu metodą Winklera było wykonywane bezpośrednio po pobraniu próbki, zatem należy wykluczyć wpływ opóźnienia na dokładność uzyskanego wyniku.

Analizując wyniki badań (rys. 3 i rys. 4), wyraźnie widać, że wraz ze wzrostem strumienia objętości doprowadzanego powietrza do aeratora rurowego z pierścieniami Białeckiego rośnie efektywność natleniania uzdatnianej wody. Zjawisko to występowało również w badanym aeratorze typu Venturiego [17].

Przeprowadzone badania wykazują, że w badanym zakresie pomiarowym objętość doprowadzanego powietrza ma decydujące znaczenie przy natlenianiu wody w aeratorze.

Wyższą efektywność natleniania uzyskujemy przy wykorzystaniu strumienicy. Spowodowane jest to faktem, że podczas przepływu strumienia powietrza w warunkach podciśnienia (zasysania strumienia powietrza) zachodzi zjawisko przemiany adiabatycznej (rozprężenie strumienia) i wtedy temperatura strumienia powietrza gwałtownie się obniża, co skutkuje tym, że przy niższej temperaturze strumienia powietrza więcej tlenu rozpuszcza się w wodzie napowietrzanej w aeratorze rurowym.

Bezwzględna różnica w poziomie natlenienia przy wykorzystaniu sprężarki i strumienicy jest zbliżona przy zmieniających się objętościach doprowadzanego powietrza i wynosi ok. 0,2 mg O2/dm3 przy automatycznym pomiarze sondą tlenową oraz ok. 0,1 mg O2/dm3 przy oznaczeniach tlenu rozpuszczonego metodą Winklera.

W przypadku różnicy względnej obserwujemy, że różnica w poziomie natlenienia jest najwyższa przy niskich objętościach wtłaczanego powietrza i maleje wraz ze wzrostem ilości doprowadzanego powietrza. Dla przykładu przy oznaczeniu metodą Winklera przy przepływie powietrza na poziomie 50 dm3/h średnie stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie przy wykorzystaniu strumienicy wynosi 0,22 mg O2/dm3 i jest o ok. 83% wyższe niż przy natlenianiu sprężarką (0,12 mg O2/dm3).

Przy dopływie powietrza na poziomie 250 dm3/h średnie stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie przy wykorzystaniu strumienicy wynosi 0,9 mg O2/dm3 i jest o ok. 6% wyższe niż przy natlenianiu sprężarką (0,85 mg O2/dm3).

Sposób napowietrzania wody ma istotne znaczenie w kontekście energochłonności stacji.

Szacuje się, że 7% światowej produkcji energii jest zużywane w procesach uzdatniania i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków [18].

Stosując strumienicę do napowietrzania, rezygnujemy z wydatku energetycznego, jaki generuje nam sprężarka. Do zassania powietrza wykorzystujemy natomiast energię przepływającego strumienia wody.

Zastosowanie strumienicy powoduje jednak, że przepływający strumień wody natrafia na przewężenie, co wywołuje stratę ciśnienia i wpływa na zwiększenie energii pobieranej przez pompy.

W zrealizowanych badaniach zasysanie powietrza przez strumienicę wywołane było przepływem wody uzdatnionej pobieranej z przewodu tłocznego pompowni drugiego stopnia. Taki sposób autorzy artykułu nazywają zasilaniem wodą obcą, ponieważ nie pochodzi ona z tego samego rurociągu tłocznego, na którym zainstalowano zespół napowietrzający.

Zastosowanie strumienicy nie wpływa istotnie na zmianę hydraulicznych warunków pracy pompowni pierwszego stopnia, może jednak wpływać na nieco wyższy pobór energii przez pompownię drugiego stopnia. Jednakże woda służąca do napędu strumienicy krąży w obiegu zamkniętym.

Decyzja dotycząca wyboru sposobu dostarczania tlenu do wody powinna być poprzedzona rzetelną analizą technologiczną każdej stacji uzdatniania wody.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania wykazały, że efektywność natleniania uzdatnianej wody rośnie wraz ze wzrostem strumienia objętości doprowadzanego powietrza do aeratora rurowego z pierścieniami Białeckiego. Wyższą efektywność natleniania wody uzyskano przy zastosowaniu strumienicy zasilanej tzw. wodą obcą niż przy zastosowaniu sprężarki.

Względna efektywność natleniania przy wykorzystaniu strumienicy była wyższa przy niskich strumieniach objętości doprowadzanego powietrza.

Wraz ze wzrostem strumienia objętości doprowadzanego powietrza względna efektywność natleniania przy wykorzystaniu strumienicy malała w odniesieniu do sprężarki.

Stosowanie rozwiązań ze strumienicą jest prostsze i mniej awaryjne niż stosowanie sprężarki z uwagi na praktycznie bezobsługową pracę. Badania zostały wykonane dla jednego, konkretnego typu strumienicy zamontowanej w pracującym układzie, co ograniczało maksymalną ilość zasysanego powietrza do 250 dm3×h-1. W związku z tym konieczne są dalsze badania dla większych średnic strumienic i większych zakresów zasysanego przez nie powietrza.

Literatura

 1. Hermanowicz W., Dojlido J., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Wyd. Arkady, Warszawa 1999.
 2. Heidrich Z., Roman M., Tabernacki J., Zakrzewski J., Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowania i przykłady obliczeń, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1980.
 3. Kalenik M., Morawski D., Eksperymentalne badania mętności i skuteczności napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 3/IV, 2013, s. 217–227.
 4. Kalenik M., Morawski D., Badanie ilości i prędkości sedymentacji osadów w wodach popłucznych z filtrów pospiesznych, „Nauka Przyroda Technologie” Zeszyt 5, tom 5, 2011 (czasopismo elektroniczne).
 5. Kalenik M., Morawski D., Badanie skuteczności napowietrzania wody w aeratorze rurowym, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 2/2009, s. 23–26.
 6. Kalenik M., Morawski D., Badanie strat hydraulicznych i skuteczności napowietrzania wody w aeratorze rurowym, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” nr 12/2007, s. 14–17.
 7. Kalenik M., Morawski D., Stańko G., Experimental investigation of hydraulic resistance in pipe aerators, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, „Civil Engineering”, Issue 4, Volume 2006 (czasopismo elektroniczne).
 8. Kalenik M., Morawski D., Badanie oporów hydraulicznych wybranych urządzeń do uzdatniania wody, „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” nr 4/2004, s. 199-202.
 9. Karta katalogowa sondy tlenowej LDO, HACH-LANGE sp. z o.o., 2015, www.hach-lange.pl/intellical-standardowy-czujnik-ldo-przewod-1-m, 24.02.2015.
 10. Kowal A.L., Świderka-Bróż M., Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa 2005.
 11. Nawrocki J., Biłozor S., Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 12. Ojo O.I., Otieno F.A., Ochieng G.M., Groundwater: Characteristics, qualities, pollutions and treatments: An overview, „Inter. J. of Water Res. and Environ. Eng.” No. 4(6), 2012, p. 162–170.
 13. PN-72/C-04545/02 Oznaczanie rozpuszczonego tlenu metodą Winklera.
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 61/2007, poz. 417).
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 72/2010, poz. 466).
 16. Siabi W.K., Aeration and its application in groundwater purification, [in] 33rd WEDC International Conference – Acces to Sanitation and Safe Water: Global Partnerships and Local Actions, Acra, Ghana, 2008, p. 495–499.
 17. Waligórski Z., Podgórniakowa M., Napowietrzanie wody, „Studia i materiały” Zeszyt 44, Instytut Gospodarki Komunalnej, Warszawa 1972.
 18. Young J.S., Future water/wastewater issues utility perspective, in: New York City Water Summit, April 9, 2010.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Joanna Ryńska Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi

Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi

Wśród szeregu kwestii, które trzeba brać pod uwagę przy eksploatacji instalacji grzewczej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody. W wielu instalacjach jakość wody grzewczej wprowadzanej do instalacji...

Wśród szeregu kwestii, które trzeba brać pod uwagę przy eksploatacji instalacji grzewczej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody. W wielu instalacjach jakość wody grzewczej wprowadzanej do instalacji wymaga korekt, aby przewody nie ulegały uszkodzeniu czy zapychaniu.

Redakcja RI Recykling wody szarej, czyli jak ponownie wykorzystać wodę z odzysku?

Recykling wody szarej, czyli jak ponownie wykorzystać wodę z odzysku? Recykling wody szarej, czyli jak ponownie wykorzystać wodę z odzysku?

Magazynowanie wody jest w naszym kraju nadal niezbyt popularne, a jej zużycie jest bardzo duże. W jaki sposób możemy oszczędzić zużycie wody w domu? Jednym ze sposobów jest odzysk wody deszczowej, który...

Magazynowanie wody jest w naszym kraju nadal niezbyt popularne, a jej zużycie jest bardzo duże. W jaki sposób możemy oszczędzić zużycie wody w domu? Jednym ze sposobów jest odzysk wody deszczowej, który nie tylko jest ekologiczny, ale sprawia, że rachunki za wodę są mniejsze. Jednak warto pójść o krok dalej i również recyklingować wodę szarą. Co to jest woda szara i do czego możemy ją wykorzystać?

mgr inż. Anna Jurga Toalety dywersyjne jako sposób na zapewnienie zrównoważonej gospodarki sanitarnej

Toalety dywersyjne jako sposób na zapewnienie zrównoważonej gospodarki sanitarnej Toalety dywersyjne jako sposób na zapewnienie zrównoważonej gospodarki sanitarnej

Zrównoważony rozwój wymaga oszczędnego gospodarowania zasobami. Rosnące zapotrzebowanie na wodę i naturalne nawozy do produkcji żywności będzie z czasem skłaniało do stosowania skutecznych technologii...

Zrównoważony rozwój wymaga oszczędnego gospodarowania zasobami. Rosnące zapotrzebowanie na wodę i naturalne nawozy do produkcji żywności będzie z czasem skłaniało do stosowania skutecznych technologii odzyskiwania wody i składników odżywczych ze ścieków. Separacja strumieni uryny i kału może być sposobem na zapewnienie zrównoważonego gospodarowania ściekami. Są to rozwiązania znane, jednak dotychczas nie wdrażano ich na większą skalę, nie znamy też ich zapotrzebowania na energię.

inż. Nikon Gawryluk Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura

Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura

Poprawna nomenklatura w ochronie przeciwpożarowej, w tym w procesie składania wniosków o krajowe oceny techniczne, jest bardzo ważna, gdyż w zależności od zastosowanej nazwy zmienia się zamierzone zastosowanie...

Poprawna nomenklatura w ochronie przeciwpożarowej, w tym w procesie składania wniosków o krajowe oceny techniczne, jest bardzo ważna, gdyż w zależności od zastosowanej nazwy zmienia się zamierzone zastosowanie wyrobu, a czasem również wymagania prawne. Z tych powodów konieczne jest odwoływanie się do definicji zawartych w prawie – ustawach i rozporządzeniach oraz normach.

Redakcja RI Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne?

Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne? Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne?

Pompy ciepła w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne. Pomimo dużych kosztów inwestycyjnych osoby, które właśnie się budują i stają przed wyborem systemu ogrzewania decydują się na kupno pompy...

Pompy ciepła w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne. Pomimo dużych kosztów inwestycyjnych osoby, które właśnie się budują i stają przed wyborem systemu ogrzewania decydują się na kupno pompy ciepła. Na rynku można znaleźć pompę ciepła gazową, jak i elektryczną. Czym one się różnią i jaką wybrać?

dr inż. Florian Piechurski Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

W przypadku problemów z jakością wody basenowej jednym z pierwszych rutynowych działań jest jej intensywne chlorowanie. Może to jednak doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu związków wpływających...

W przypadku problemów z jakością wody basenowej jednym z pierwszych rutynowych działań jest jej intensywne chlorowanie. Może to jednak doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu związków wpływających na zapach wody basenowej oraz powodujących u osób kąpiących się podrażnienie oczu, dróg oddechowych i błony śluzowej nosa. Jednym ze skutecznych sposobów przywracania jakości wody basenowej może być jej okresowe ozonowanie.

inż. Nikon Gawryluk Projekt hydrauliczny pompowni pożarowych zgodny z NFPA 20 2016 Edition lub PN-EN 12845:2015

Projekt hydrauliczny pompowni pożarowych zgodny z NFPA 20 2016 Edition lub PN-EN 12845:2015 Projekt hydrauliczny pompowni pożarowych zgodny z NFPA 20 2016 Edition lub PN-EN 12845:2015

Prawo wymaga projektowania instalacji i pompowni pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną, która zawarta jest m.in. w normach i standardach. Standard NFPA szczegółowo...

Prawo wymaga projektowania instalacji i pompowni pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną, która zawarta jest m.in. w normach i standardach. Standard NFPA szczegółowo określa wymagania dla pompowni pożarowych, ale w innych kwestiach wskazuje jedynie cel, który należy osiągnąć, pozostawiając projektantowi swobodę wyboru sposobu jego realizacji. Z kolei Polska Norma nie reguluje szczegółowo kwestii pompowni i pozostawia projektantom i producentom zespołów pompowych...

mgr inż. Anna Jurga, inż. Bartosz Zięba Technologie inżynierii środowiska w obiektach kosmicznych

Technologie inżynierii środowiska w obiektach kosmicznych Technologie inżynierii środowiska w obiektach kosmicznych

Tak jak Formuła 1 była sprawdzianem dla nowych technologii w przemyśle samochodowym, tak projektowane obiekty kosmiczne mogą być impulsem do rozwoju technologii w inżynierii i ochronie środowiska, zwłaszcza...

Tak jak Formuła 1 była sprawdzianem dla nowych technologii w przemyśle samochodowym, tak projektowane obiekty kosmiczne mogą być impulsem do rozwoju technologii w inżynierii i ochronie środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarowania ściekami.

Redakcja RI Jak działają pompy ciepła?

Jak działają pompy ciepła? Jak działają pompy ciepła?

W ostatnim czasie pompy ciepła w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Wszystko przez chęć zadbania o czystość naszego powietrza, walkę ze smogiem oraz trend na energooszczędne budownictwo. Co więcej,...

W ostatnim czasie pompy ciepła w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Wszystko przez chęć zadbania o czystość naszego powietrza, walkę ze smogiem oraz trend na energooszczędne budownictwo. Co więcej, koszty ogrzewania stanowią co najmniej 60% wszystkich wydatków związanych z eksploatacją domów jednorodzinnych, a dzięki pompie ciepła wydatki można sporo obniżyć.

Waldemar Joniec Pomiar mediów komunalnych

Pomiar mediów komunalnych Pomiar mediów komunalnych

Wraz z postępem technologicznym prawo stawia nowe wyzwania dostawcom i odbiorcom wody, ciepła czy energii. Nowe wymagania służą m.in. optymalizacji dostaw oraz obniżaniu kosztów wytwarzania i dystrybucji....

Wraz z postępem technologicznym prawo stawia nowe wyzwania dostawcom i odbiorcom wody, ciepła czy energii. Nowe wymagania służą m.in. optymalizacji dostaw oraz obniżaniu kosztów wytwarzania i dystrybucji. Stają się też wsparciem przy budowaniu systemów inteligentnych budynków i miast. Są również narzędziem służącym wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko.

Redakcja RI Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać?

Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać? Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać?

Odwodnienie liniowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większej utwardzonej powierzchni lub działki. Jednak system odwodnień liniowych trzeba wcześniej dobrze zaplanować, aby uniknąć powstawania...

Odwodnienie liniowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większej utwardzonej powierzchni lub działki. Jednak system odwodnień liniowych trzeba wcześniej dobrze zaplanować, aby uniknąć powstawania zastojów wody, kałuż czy błota. Należy też pamiętać, że dobry system odwodnienia może uchronić przed zawilgoceniem fundamentów i ścian zewnętrznych. Z jakich elementów powinno składać się odwodnienie liniowe na zewnątrz? W jaki sposób je ułożyć, żeby dobrze spełniało swoje zadanie?

Waldemar Joniec Odzysk ciepła z kanalizacji

Odzysk ciepła z kanalizacji Odzysk ciepła z kanalizacji

Przy budowie nowoczesnych domów niskoenergetycznych i pasywnych stosowane są technologie, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie energii. Najczęściej wykorzystuje się materiały do izolacji ścian oraz...

Przy budowie nowoczesnych domów niskoenergetycznych i pasywnych stosowane są technologie, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie energii. Najczęściej wykorzystuje się materiały do izolacji ścian oraz montowane są szczelne okna, a także odzyskiwane jest ciepło z wentylacji. Jednakże w ściekach odprowadzanych do kanalizacji „drzemie” dość dużo energii. Na świecie powstało kilka technologii odzysku ciepła ze ścieków.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych

W artykule omówiono metody wyznaczania przepływów obliczeniowych wody w halach produkcyjnych na podstawie analizy formuł dostępnych w literaturze. Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozbioru ciepłej wody...

W artykule omówiono metody wyznaczania przepływów obliczeniowych wody w halach produkcyjnych na podstawie analizy formuł dostępnych w literaturze. Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozbioru ciepłej wody dla hali produkcyjnej zlokalizowanej we Wrocławiu.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, inż. Monika Plata Oszczędności energii i ilości wody płucznej w procesie płukania filtrów pospiesznych wody

Oszczędności energii i ilości wody płucznej w procesie płukania filtrów pospiesznych wody Oszczędności energii i ilości wody płucznej w procesie płukania filtrów pospiesznych wody

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Wyniki badań wskazują, że w przypadku prowadzenia płukania wodą powierzchniową konieczne...

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Wyniki badań wskazują, że w przypadku prowadzenia płukania wodą powierzchniową konieczne jest zróżnicowanie intensywności płukania w zależności od temperatury wody, jeżeli oczekujemy tej samej wartości ekspansji latem i zimą. Brak takiego zróżnicowania może prowadzić do utraty ziaren, wody płucznej i energii zimą lub zbyt małej intensywności płukania latem, co skutkuje sklejaniem ziaren...

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, inż. Monika Plata Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody

Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Dla tej samej ekspansji złoża w czasie płukania w warunkach zimowych wymagana jest bowiem...

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Dla tej samej ekspansji złoża w czasie płukania w warunkach zimowych wymagana jest bowiem znacznie mniejsza intensywność płukania niż w warunkach letnich.

mgr inż. Jakub Kozicki Analiza doboru żywic w rehabilitacji kanałów sanitarnych

Analiza doboru żywic w rehabilitacji kanałów sanitarnych Analiza doboru żywic w rehabilitacji kanałów sanitarnych

Coraz większym problemem dużych miast jest konieczność rehabilitacji kanałów sanitarnych. Problemem z punktu widzenia inwestora jest mocno rozwinięta infrastruktura podziemna, co często dyskwalifikuje...

Coraz większym problemem dużych miast jest konieczność rehabilitacji kanałów sanitarnych. Problemem z punktu widzenia inwestora jest mocno rozwinięta infrastruktura podziemna, co często dyskwalifikuje metody wykopowe. W zależności od stanu technicznego w kontekście zróżnicowanego toku obliczeniowego, a także warunków panujących w sieci kluczowe znaczenie ma zastosowanie odpowiedniej żywicy, zarówno pod względem mechanicznym, jak i chemicznym.

Redakcja RI Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych

Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych

Jak zapewnić energooszczędną eksploatację i odpowiednie ciśnienie wody w każdym punkcie instalacji wodociągowej? Wiele zależy od doboru hydroforów i ich poprawnej eksploatacji. Priorytetem jest ciągłość...

Jak zapewnić energooszczędną eksploatację i odpowiednie ciśnienie wody w każdym punkcie instalacji wodociągowej? Wiele zależy od doboru hydroforów i ich poprawnej eksploatacji. Priorytetem jest ciągłość i bezpieczeństwo dostaw, ale energoefektywność to nie tylko opłaty za energię, ale też mniejsza awaryjność i dłuższa żywotność przewodów i armatury. Koszty energii elektrycznej na przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach to główny składnik kosztów zaopatrzenia w wodę.

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową

Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową

Systemy trzcinowe do zagospodarowania osadów mogą stanowić bardzo dobre rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi. Powodują równoczesną stabilizację...

Systemy trzcinowe do zagospodarowania osadów mogą stanowić bardzo dobre rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi. Powodują równoczesną stabilizację i odwadnianie osadów, opierając się na procesach naturalnych, które nie obciążają środowiska. Mimo wielu zalet nie są jednak powszechnie stosowane w Polsce m.in. z powodu braku doświadczeń wśród projektantów.

inż. Nikon Gawryluk Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018 Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych...

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych urządzeniach gaśniczych. Dotyczyć to będzie m.in. agregatów pompowych, kolektorów wlotowych i rozdzielaczy, zaworów i zasuw, filtrów, zaworów zwrotnych, uchwytów i zestawów mocowania przewodów rurowych oraz czujników/przełączników przepływu wody i ciśnienia. Elementy te będą mogły zostać wprowadzone...

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych

Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych

Systemy trzcinowe do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych są alternatywą dla technologii o wysokich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Naśladują naturalne procesy, które zachodzą w bagnach,...

Systemy trzcinowe do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych są alternatywą dla technologii o wysokich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Naśladują naturalne procesy, które zachodzą w bagnach, i charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością odwadniania oraz stabilizacji. Najlepiej sprawdzają się w małych oczyszczalniach ścieków, znacząco obniżając koszty gospodarowania osadami ściekowymi, jednak w dużych oczyszczalniach również dają dobre efekty.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu...

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu warto posiłkować się algorytmem wymiarowania kanalizacji wg ATV-DVWK-A 116 oraz korzystać z metod projektowania opracowanych przez firmy na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni

Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni

Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. O jej przydatności dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji, stanowiące 5–10%...

Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. O jej przydatności dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji, stanowiące 5–10% kosztów powszechnie stosowanych rozwiązań. Rozwiązanie to ma niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną i nie wymaga stosowania dodatkowych substancji chemicznych poprawiających odwadnianie osadów.

wj Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają...

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają się bakterie i drobnoustroje, zwłaszcza w odcinkach martwych lub o małym poborze.

dr inż. Jarosław Müller Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji

Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji

Kolejne wprowadzane wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie są z punktu widzenia projektanta skomplikowane, ale wymagają uwzględnienia zmieniających się gabarytów urządzeń oraz możliwości wycofania...

Kolejne wprowadzane wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie są z punktu widzenia projektanta skomplikowane, ale wymagają uwzględnienia zmieniających się gabarytów urządzeń oraz możliwości wycofania z produkcji niektórych modeli. Współpraca projektanta z dostawcą pozwoli uniknąć doboru urządzeń wycofywanych z oferty czy problemu brakującego miejsca na montaż.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.