RynekInstalacyjny.pl

Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Vacuum sewerage system – design rules

Kanalizacja podciśnieniowa
Fot. pixabay.com

Kanalizacja podciśnieniowa


Fot. pixabay.com

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu warto posiłkować się algorytmem wymiarowania kanalizacji wg ATV-DVWK-A 116 oraz korzystać z metod projektowania opracowanych przez firmy na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

Zobacz także

Grupa Aliaxis Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej...

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej wdrażając nowe technologie i procesy. Producenci materiałów i produktów budowlanych również starają się iść z duchem czasu. Niestety zbyt często „gotowość na BIM” jest upraszczana i sprowadzana do posiadania biblioteki obiektów BIM (np. rodzin Revit). Co gorsza, jakość plików i danych do pobrania...

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

merXu Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji

Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji

Platforma handlowa merXu umożliwia promocyjne zakupy materiałów z branży instalacyjnej. Robiąc większe zamówienie, zwiększamy swój rabat, a dodatkowo zyskujemy bezpłatną dostawę towarów.

Platforma handlowa merXu umożliwia promocyjne zakupy materiałów z branży instalacyjnej. Robiąc większe zamówienie, zwiększamy swój rabat, a dodatkowo zyskujemy bezpłatną dostawę towarów.

W artykule:

• Zasady wymiarowania zbiorczych rurociągów podciśnieniowych
• Zasady wymiarowania stacji próżniowo-pompowej
• Podsumowanie

W kanalizacji podciśnieniowej (więcej w artykule [12]) można zastosować węzły opróżniające z zaworami opróżniającymi typu: Flovac [4], Redivac [8], Roevac [9], Qua-Vac [10] i Schluff [11]. Zaleca się stosowanie wyłącznie rozgałęzionej sieci (promienistej) z centralną stacją próżniowo-pompową. Kanalizacja podciśnieniowa służy do zbierania ścieków, a nie do ich transportowania na większe odległości. Długość pojedynczego zbiorczego rurociągu podciśnieniowego nie może przekraczać 4 km [2]. Duże obszary terenu można podzielić na strefy z własną stacją próżniowo-pompową.

Węzeł opróżniający z zaworem opróżniającym będzie pracował prawidłowo, gdy minimalne podciśnienie na podłączeniu będzie wynosić 0,2 bara [5]. System kanalizacji podciśnieniowej musi być szczelny i w razie awarii systemu mieć pojemność rezerwową ok. 25% średniego dobowego dopływu ścieków [6]. Minimalne średnice zbiorczych rurociągów podciśnieniowych należy przyjmować w zależności od występowania w ściekach dużych zanieczyszczeń stałych. Kiedy ich brak, należy przyjmować minimalną średnicę 65 mm, a gdy występują duże zanieczyszczenia stałe – 80 mm [6].

Do projektowania kanalizacji podciś­nie­nio­wej ogólnie dostępne są wytyczne ATV-DVWK‑A 116 [2], PN-EN 1091 [6] i EPA/625/1­‑91/024 [3]. Obowiązująca norma PN-EN 1091 [6] odnośnie do projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawiera minimalne wymagania, które ograniczają się do ogólnych wymagań technicznych dotyczących budowy i zastosowania urządzeń w systemach kanalizacji podciśnieniowej. Natomiast w wytycznych EPA/625/1-91/024 [3] przy doborze parametrów projektowych występuje wiele nieścisłości. W wytycznych brakuje informacji, jak te parametry prawidłowo przyjmować. Dlatego w artykule przedstawiony został tylko algorytm wymiarowania kanalizacji podciśnieniowej wg ATV-DVWK-A 116 [2].

Zasady wymiarowania zbiorczych rurociągów podciśnieniowych

Do obliczania maksymalnej odległości pomiędzy wzniesieniami w zależności od rodzaju zastosowanego profilu ułożenia rurociągu (rys. 1) zaleca się stosowanie poniższych wzorów [2]:

  • dla profilu falowego F (rys. 1a):

   H ≥ d + 0,05    (1)
   h = H – d    (2)
   l1 ≥ 2 · (R · H)1/2    (3)
   l2 ≤ 500 · H    (4)
  • dla profilu piłokształtnego P (rys. 1b):

   H ≥ d + 0,05    (5)
   h = H – d    (6)
   L ≤ 500 · H    (7)
  • dla profilu kieszeniowego K (rys. 1c):

   H > d + 0,05    (8)
   h = H    (9)
   L < 500 · H    (10)

gdzie:

L – dopuszczalna odległość pomiędzy wzniesieniami, m;

H – wysokość wzniesienia rurociągu podciśnieniowego, m;d – wewnętrzna średnica rurociągu podciśnieniowego, m;

h – wysokość wzniesienia wewnątrz rurociągu podciśnieniowego – strata statyczna, m;

R – promień wygięcia rurociągu podciśnieniowego, m.

Profil rurociągu

Rys. 1. Profil zbiorczego rurociągu podciśnieniowego [5]: a) w kształcie fali, b) w kształcie zębatej piły, c) w kształcie kieszeni

Promień wygięcia rurociągu podciśnieniowego R w zależności od rodzaju materiału wyznacza się ze wzorów [2]:

  • dla PVC-U:     R > 300 · D    (11)
  • dla PE-HD:     R > 50 · D    (12)

gdzie: R – promień wygięcia rurociągu podciśnieniowego, m;

D – zewnętrzna średnica rurociągu podciśnieniowego, m.

Wymiarowane rurociągów podciśnieniowych w pierwszym rzędzie zależy od długości gałęzi i gęstości zasiedlenia. Długość gałęzi to odległość zbiorczego rurociągu podciśnieniowego od stacji próżniowo-pompowej do najbardziej oddalonego węzła opróżniającego, bez uwzględniania krótkich rurociągów bocznych i podłączeniowych. Jako gęstość zasiedlenia przyjmuje się liczbę mieszkańców na metr długości gałęzi [2]:       

(13)

gdzie:

Gz – gęstość zasiedlenia dla pojedynczej gałęzi, m–1;

∑Mi – liczba mieszkańców podłączonych do pojedynczej gałęzi, –;

Lg – długość pojedynczej gałęzi, m.

Na podstawie długości gałęzi i gęstości zasiedlenia z tabeli 1 określa się średni stosunek powietrza do ścieków w danej gałęzi zbiorczego rurociągu podciśnieniowego. Natomiast stosunek powietrza do ścieków na poszczególnych odcinkach zbiorczego rurociągu podciśnieniowego zaleca się przyjmować jako od 2:1 do 12:1. Wskazane jest, żeby stosunek powietrza do ścieków na poszczególnych odcinkach zbiorczego rurociągu podciśnieniowego malał w kierunku stacji próżniowo-pompowej. Po ustaleniu stosunku powietrza do ścieków fi na poszczególnych odcinkach gałęzi z tabeli 2 dobiera się wewnętrzne średnice zbiorczego rurociągu podciśnieniowego.

Wartości stosunku powietrza

Tabela 1. Wartości stosunku powietrza do ścieków dla zbiorczych rurociągów podciśnieniowych [2]


*) Zalecane tylko dla specjalnych przypadków

Wartości do wymiarowania

Tabela 2. Wartości do wymiarowania wewnętrznych średnic d zbiorczych rurociągów podciśnieniowych [2]

Zaleca się stopniowanie średnicy podciśnieniowego rurociągu, nawet jeśli z punktu widzenia hydraulicznych wartości granicznych nie ma jeszcze potrzeby jej zwiększania, ponieważ rurociąg podciśnieniowy dodatkowo pełni funkcję akumulatora podciśnienia. Zbiorcze rurociągi podciśnieniowe należy tak projektować, aby suma strat statycznych h na długości pojedynczej gałęzi nie była większa niż 5 m.

Zasady wymiarowania stacji próżniowo-pompowej

Obliczanie ilości ścieków dla zbiornika podciśnieniowego sprowadza się do obliczenia dobowego dopływu ścieków do zbiornika podciśnieniowego ze wzoru [2]:

(14)

gdzie:

Qdśr – dobowy dopływ ścieków, dm3 · d–1;

M – liczba mieszkańców podłączonych do kanalizacji podciśnieniowej, –;

qdśr – średnia dobowa ilość ścieków na jednego mieszkańca (w krajach UE waha się od 120 do 400 [7]), dm3 · d–1.

Natomiast sekundowy przepływ ścieków w poszczególnych gałęziach zbiorczych rurociągów podciśnieniowych oblicza się ze wzoru [2]:

(15)

gdzie:

QSi – sekundowy przepływ ścieków w pojedynczej gałęzi, dm3 · s–1;

Mi – liczba mieszkańców podłączonych do pojedynczej gałęzi, –.

Całkowity sekundowy dopływ ścieków QS do zbiornika podciśnieniowego oblicza się ze wzoru [2]:

(16)

Natomiast maksymalny sekundowy przepływ strumienia powietrza w poszczególnych gałęziach zbiorczych rurociągów podciśnieniowych oblicza się ze wzoru [2]:

(17)

gdzie:

QPi – sekundowy przepływ powietrza w pojedynczej gałęzi, dm3 · s–1;

QSi – sekundowy przepływ ścieków w pojedynczej gałęzi, dm3 · s–1;

fśri – średni stosunek powietrza do ścieków występujący w pojedynczej gałęzi, –.

Całkowity sekundowy dopływ powietrza QP do zbiornika podciśnieniowego oblicza się ze wzoru [2]:

(18)

Średni stosunek powietrza do ścieków w całym systemie kanalizacji podciśnieniowej  f oblicza się ze wzoru [2]:

(19)

Wydajność pojedynczej pompy i ich liczbę w kanalizacji podciśnieniowej dobiera się w taki sposób, aby spełniony został warunek [2]:

 • dla pomp ściekowych:

(20)

 • dla pomp próżniowych:

(21)

gdzie:

QSs – wydajność pojedynczej pompy ściekowej, dm3 · s–1;

QS – całkowity sekundowy dopływ ścieków do zbiornika podciśnieniowego, dm3 · s–1;

ns – liczba pomp ściekowych, –;

QPp – wydajność pojedynczej pompy próżniowej, dm3 · s–1;

QP – całkowity sekundowy dopływ powietrza do zbiornika podciśnieniowego, dm3 · s–1;

a – współczynnik bezpieczeństwa, który zaleca się przyjmować jako 1,2–1,5, –;

np – liczba pomp próżniowych, –.

 

Szczytowy przepływ powietrza w eksploatacyjnych warunkach pracy pomp próżniowych oblicza się ze wzoru [2]:

(22)

gdzie:

QPs – szczytowy przepływ powietrza w warunkach eksploatacyjnych, m3 · h–1;

a – współczynnik bezpieczeństwa, który zaleca się przyjmować jako 1,2–1,5, –;

QP – całkowity sekundowy dopływ powietrza do zbiornika podciśnieniowego, m3 · h–1;

pb – ciśnienie barometryczne, kPa;

pśr – średnie bezwzględne ciśnienie pomiędzy ciśnieniem, przy którym następuje wyłączanie się i załączanie pomp próżniowych, kPa.

Wymaganą wydajność ssania pomp próżniowych w kanalizacji podciśnieniowej oblicza się ze wzoru [2]:

(23)

gdzie:

QPps – wydajność pomp próżniowych w kanalizacji podciśnieniowej, m3 · h–1;

pb – ciśnienie barometryczne, kPa;

QPp – wydajność pojedynczej pompy próżniowej, m3 · h–1;

pmax – maksymalne bezwzględne ciśnienie w zbiorniku podciśnieniowym, przy którym następuje załączenie pomp próżniowych, kPa;

pmin – minimalne bezwzględne ciśnienie w zbiorniku podciśnieniowym, przy którym następuje wyłączenie pomp próżniowych, kPa.

Dobrze dobrane pompy ściekowe i próżniowe dla projektowanej kanalizacji podciśnieniowej muszą spełniać następujące warunki [2]:

(24)

(25)

gdzie:

QSp – wydajność dobranych pomp ściekowych, dm3 · s–1;

QS – całkowity sekundowy dopływ ścieków do zbiornika podciśnieniowego, dm3 · s–1;

ns – liczba pomp ściekowych, –;

QPps – wydajność pomp próżniowych w kanalizacji podciśnieniowej, m3 · h–1;

QPs – szczytowy przepływ powietrza w eksploatacyjnych warunkach, m3 · h–1;

np – liczba pomp próżniowych, –.

Obliczanie objętości zbiornika podciśnieniowego sprowadza się do obliczenia minimalnej objętości ścieków w zbiorniku podciśnieniowym ze wzoru [2]:

(26)

gdzie:

VS – minimalna objętość ścieków w zbiorniku podciśnieniowym, m3;

QSp – wydajność dobranych pomp ściekowych, m3 · h–1;

ks – liczba załączeń pomp ściekowych w ciągu godziny (maksymalnie 12/h), –.

Natomiast minimalną objętość powietrza w zbiorniku podciśnieniowym oblicza się ze wzoru [2]:

(27)

gdzie:

VP – minimalna objętość powietrza w zbiorniku podciśnieniowym, m3;

QPps – wydajność pomp próżniowych w kanalizacji podciśnieniowej, m3 · h–1;

pmax – maksymalne bezwzględne ciśnienie w zbiorniku podciśnieniowym, przy którym następuje załączenie pomp próżniowych, kPa;

pmin – minimalne bezwzględne ciśnienie w zbiorniku podciśnieniowym, przy którym następuje wyłączenie pomp próżniowych, kPa;

kp – liczba załączeń pomp ściekowych w ciągu godziny (maksymalnie 12/h), –;

np – liczba pomp próżniowych, –.

Całkowitą objętość zbiornika pod­ciś­nie­nio­wego oblicza się ze wzoru [2]:

(28)

gdzie:

V – objętość zbiornika podciśnieniowego, m;

VS – minimalna objętość ścieków w zbiorniku podciśnieniowym, m3;

VP – minimalna objętość powietrza w zbiorniku podciśnieniowym, m3.

Następnie należy sprawdzić, czy spełniony został warunek [2]:

(29)

W przypadku gdy w katalogu pomp próżniowych lub ściekowych trzeba oddzielnie dobierać silniki, dla pomp próżniowych całkowitą moc silników można obliczyć ze wzoru [2]:

(30)

gdzie:

Pp – moc pomp próżniowych, kW;

QPps – wydajność pomp próżniowych w kanalizacji podciśnieniowej, m3 · s–1;

pmax – maksymalne bezwzględne ciśnienie w zbiorniku podciśnieniowym, przy którym następuje załączenie pomp próżniowych, kPa;

pmin – minimalne bezwzględne ciśnienie w zbiorniku podciśnieniowym, przy którym następuje wyłączenie pomp próżniowych, kPa;

pb – ciśnienie barometryczne, kPa;

ηp – sprawność pompy próżniowej, –;

κ – współczynnik adiabatyczny dla powietrza, który wynosi 1,4, –.

Natomiast całkowitą moc silników dla pomp ściekowych oblicza się ze wzoru [2]:

(31)

gdzie:

Ps – moc pomp ściekowych, W;

QSp – wydajność dobranych pomp ściekowych, m3 · s–1;

ρ – gęstość cieczy, kg · m–3;

g – przyspieszenie ziemskie, m · s–2;

Hu – użyteczna wysokość podnoszenia pomp, m;

ηs – sprawność pompy ściekowej, –.

 

Użyteczną wysokość podnoszenia pomp ściekowych oblicza się ze wzoru [2]:

(32)

gdzie:

HU – użyteczna wysokość podnoszenia pomp ściekowych, m H2O;

∆H – straty hydrauliczne w rurociągu ciśnieniowym, m H2O;

∆Z – geometryczna różnica wysokości, m H2O;

∆pvac – maksymalne podciśnienie w zbiorniku podciśnieniowym, m H2O.

Natomiast maksymalne podciśnienie w zbior­niku podciśnieniowym oblicza się ze wzoru [2]:

(33)

gdzie:

∆pvac – maksymalne podciśnienie w zbiorniku podciśnieniowym, kPa;

pb – ciśnienie barometryczne, kPa;

pmin – minimalne bezwzględne ciśnienie w zbiorniku podciśnieniowym, przy którym następuje wyłączenie pomp próżniowych, kPa.

Podsumowanie

Poprawnie zaprojektowany system kanalizacji podciśnieniowej pracuje zwykle bez zakłóceń. Podczas projektowania należy zwracać szczególną uwagę, żeby suma strat statycznych h na długości pojedynczej gałęzi nie przekraczała 5 m. Natomiast w trakcie budowy rurociągi podciśnieniowe muszą być ułożone w gruncie zgodnie z projektem, z zachowaniem charakterystycznego pilastego profilu.

System kanalizacji podciśnieniowej w pewnych określonych warunkach jest alternatywą dla kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Jednak często w sytuacjach ewidentnej konieczności zastosowania systemu kanalizacji podciśnieniowej jako alternatywnego rozwiązania jest on przez projektantów pomijany. Przyczyny są m.in. następujące:

 • system kanalizacji podciśnieniowej budzi nieufność, a nawet lęk wielu projektantów, często jest to spowodowane brakiem rzetelnej wiedzy oraz rozpowszechnianiem na temat kanalizacji podciśnieniowej informacji nieścisłych lub nawet nieprawdziwych;
 • dostępne w literaturze naukowo-technicznej krajowe i zagraniczne wytyczne do projektowania często przypominają bardziej materiały reklamowe niż rzetelne opracowania, które powinny przedstawiać metody projektowania systemu kanalizacji podciśnieniowej;
 • wprowadzona w Polsce do stosowania norma europejska [6] jest ogólnikowa, formułuje ogólne wymagania, jakie powinien spełniać system kanalizacji podciśnieniowej, a nie zawiera szczegółowych wytycznych projektowania, natomiast istniejące wytyczne niemieckie [2] i amerykańskie [3] dotyczą ich rodzimych systemów kanalizacji podciśnieniowej, w USA – firmy Airvac [1], w Niemczech – firm Roevac i Schluff [9, 11];
 • metody projektowania systemu kanalizacji podciśnieniowej są najczęściej określane na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych; każda firma opracowała własne, odmienne metody projektowania, których ze względów komercyjnych nie udostępnia projektantom niezwiązanym z firmą;
 • wiedza na temat hydraulicznych warunków pracy systemu kanalizacji podciśnieniowej jest niepełna; konieczne są badania eksperymentalne na modelach w skali 1:1 i rzeczywistych obiektach.

 

Literatura

 1. Airvac, Techniczne materiały informacyjne, http://www.airvac.com/indx.htm, 10.09.2016.
 2. ATV-DVWK-A 116: Part 1. Vacuum drainage outside of buildings, April 2004.
 3. EPA/625/1-91/024: Alternative Wastewater Collection Systems. Manual, United States Environmental Protection Agency, Washington 1991.
 4. Flovac, Techniczne materiały informacyjne, http://www.flovac.pl, 10.09.2016.
 5. Kalenik M., Niekonwencjonalne systemy kanalizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 6. PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.
 7. PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
 8. Redivac, Techniczne materiały informacyjne, http://www.redivac.co.uk/index.html, 10.09.2016.
 9. Roevac, Techniczne materiały informacyjne, http://www.roevac.pl, 10.09.2016.
 10. Qua-Vac, Techniczne materiały informacyjne, http://www.quavac.com/indx.htm, 10.09.2016.
 11. Schluff, Techniczne materiały informacyjne, http://www.schluff.com/pol/content/ schluff19_ po.pdf, 10.09.2016.
 12. Kalenik M., Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2018.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Piotr Wichowski, Przemysław Sawiak Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych

Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zużycia wody w wybranych budynkach wielolokalowych dwóch spółdzielni mieszkaniowych. Podniesiono problem rozbieżności obliczeniowych rozbiorów wody w stosunku do...

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zużycia wody w wybranych budynkach wielolokalowych dwóch spółdzielni mieszkaniowych. Podniesiono problem rozbieżności obliczeniowych rozbiorów wody w stosunku do rozbiorów rzeczywistych. Przedstawiono również przykład wyjaśniający sposób interpretacji parametrów wodomierzy produkowanych według dotychczasowych przepisów w odniesieniu do MID.

mgr inż. Joanna Gwoździej-Mazur , dr inż. Piotr Krzysztof Tuz, mgr inż. Rafał Smilewicz Koncepcja ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych

Koncepcja ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych Koncepcja ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych

Nowa koncepcja ograniczania strat wody w systemach wodociągowych wykorzystuje budowanie bilansu opartego na systemach stacjonarnych oraz pomiary w obrębie sieci wodociągowej wg metodyki IWA.

Nowa koncepcja ograniczania strat wody w systemach wodociągowych wykorzystuje budowanie bilansu opartego na systemach stacjonarnych oraz pomiary w obrębie sieci wodociągowej wg metodyki IWA.

dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska, mgr Dominika Dąbrowska Ocena mikrobiologicznej jakości wody w fontannach miejskich

Ocena mikrobiologicznej jakości wody w fontannach miejskich Ocena mikrobiologicznej jakości wody w fontannach miejskich

W artykule opisano wyniki badań mikrobiologicznych wody pobranej z fontann różniących się wiekiem oraz stanem instalacji i metodami dezynfekcji. Przeprowadzone badania wykazały, że dodatkowa dezynfekcja...

W artykule opisano wyniki badań mikrobiologicznych wody pobranej z fontann różniących się wiekiem oraz stanem instalacji i metodami dezynfekcji. Przeprowadzone badania wykazały, że dodatkowa dezynfekcja wody oraz dbałość o stan instalacji wodnej mają decydujący wpływ na jakość wody w fontannach.

dr inż. Robert Cichowicz Projektowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniem BIM

Projektowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniem BIM Projektowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniem BIM

Dysponujemy już narzędziami do trójwymiarowego modelowania budynków i instalacji budowlanych. Narzędzia te mogą zrewolucjonizować proces projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów. System do modelowania...

Dysponujemy już narzędziami do trójwymiarowego modelowania budynków i instalacji budowlanych. Narzędzia te mogą zrewolucjonizować proces projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów. System do modelowania informacji o budynku może zostać wykorzystany do zoptymalizowania i zweryfikowania także dowolnego projektu instalacji wod-kan i uniknięcia typowych błędów projektowych. Jest on pomocny zarówno w praktyce inżynierskiej, jak i nauczaniu przyszłych projektantów, technologów i eksploatatorów...

dr inż. Florian Piechurski Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych

Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych

Przyjmowane na podstawie przepisów i norm zapotrzebowanie na wodę do celów higieniczno-sanitarnych w krytych obiektach basenowych nie uwzględnia nowych technologii oraz oszczędnej armatury i tym samym...

Przyjmowane na podstawie przepisów i norm zapotrzebowanie na wodę do celów higieniczno-sanitarnych w krytych obiektach basenowych nie uwzględnia nowych technologii oraz oszczędnej armatury i tym samym jest większe niż rzeczywiste zużycie. Prowadzi to do zawyżania bilansu wody dla krytych pływalni i przewymiarowania instalacji.

mgr inż. Agnieszka Samolej Systemy zaopatrzenia w wodę w Sudanie Południowym

Systemy zaopatrzenia w wodę w Sudanie Południowym Systemy zaopatrzenia w wodę w Sudanie Południowym

Pomimo że Republika Sudanu Południowego jest stosunkowo bogata w zasoby wodne, tylko 55% społeczeństwa ma dostęp do czystej wody pitnej. Sieć hydrologiczna została zniszczona podczas wojny, a dane w większości...

Pomimo że Republika Sudanu Południowego jest stosunkowo bogata w zasoby wodne, tylko 55% społeczeństwa ma dostęp do czystej wody pitnej. Sieć hydrologiczna została zniszczona podczas wojny, a dane w większości utracone. Budowę choćby najprostszych systemów zaopatrzenia w wodę realizują organizacje międzynarodowe, w tym Polska Akcja Humanitarna.

dr inż. Agnieszka Malesińska, mgr inż. Hubert Marchewa Praktyka projektowania urządzeń gaśniczych na mgłę wodną

Praktyka projektowania urządzeń gaśniczych na mgłę wodną Praktyka projektowania urządzeń gaśniczych na mgłę wodną

Instalacje mgły wodnej są urządzeniami gaśniczymi o szerokim zakresie stosowania, wymagają jednak od projektanta dużej wiedzy związanej z istotą ich działania oraz ścisłej współpracy z producentami takich...

Instalacje mgły wodnej są urządzeniami gaśniczymi o szerokim zakresie stosowania, wymagają jednak od projektanta dużej wiedzy związanej z istotą ich działania oraz ścisłej współpracy z producentami takich systemów.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, prof. dr hab. inż. Barbara Dąbrowska, mgr Halina Jasik Odwadnianie dachów – wymiarowanie rynien okapowych

Odwadnianie dachów – wymiarowanie rynien okapowych Odwadnianie dachów – wymiarowanie rynien okapowych

Każdy system odwodnienia, w tym rynny, spełnia swoje zadanie z pewnym prawdopodobieństwem odprowadzenia całego spływu z dachu. Poprawne zwymiarowanie odwodnienia wymaga nie tylko prawidłowego ustalenia...

Każdy system odwodnienia, w tym rynny, spełnia swoje zadanie z pewnym prawdopodobieństwem odprowadzenia całego spływu z dachu. Poprawne zwymiarowanie odwodnienia wymaga nie tylko prawidłowego ustalenia parametrów środowiskowych opisujących opad deszczu, ale też parametrów technicznych elementów systemów odwodnień.

Waldemar Joniec Urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody – zestawy hydroforowe

Urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody – zestawy hydroforowe Urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody – zestawy hydroforowe

Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz większego...

Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz większego znaczenia nabiera energoefektywność systemów i instalacji wodociągowych. Oszczędność energii to nie tylko dobrze dobrane przewody i armatura, ale również optymalny dobór i prawidłowa eksploatacja pomp.

Redakcja RI Urządzenia przeciwzalewowe

Urządzenia przeciwzalewowe Urządzenia przeciwzalewowe

Jedną z najczęstszych przyczyn zalania ściekami pomieszczeń położonych poniżej poziomu zalewania jest brak zasuw burzowych lub ich nieprawidłowy montaż oraz brak poprawnie wykonanych instalacji z urządzeniami...

Jedną z najczęstszych przyczyn zalania ściekami pomieszczeń położonych poniżej poziomu zalewania jest brak zasuw burzowych lub ich nieprawidłowy montaż oraz brak poprawnie wykonanych instalacji z urządzeniami przepompowującymi ścieki. Urządzenia przeciwzalewowe stosuje się tylko w kanalizacji grawitacyjnej, z naturalnym spadkiem przewodów, a w razie braku spadku do kanału należy zainstalować urządzenia przepompowujące ścieki.

Marcin Janczak Pompa do ścieków - sztuka kompromisu

Pompa do ścieków - sztuka kompromisu Pompa do ścieków - sztuka kompromisu

O wyborze pompy powinny decydować przede wszystkim trzy czynniki – niezawodność, sprawność i cena urządzenia.

O wyborze pompy powinny decydować przede wszystkim trzy czynniki – niezawodność, sprawność i cena urządzenia.

dr inż. Adam Masłoń Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym

Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym

W praktyce inżynierskiej rzeczywista ilość ścieków oraz nierównomierność ich dopływu do oczyszczalni ścieków to podstawowe dane, które determinują prawidłowe zaprojektowanie infrastruktury wodno-ściekowej....

W praktyce inżynierskiej rzeczywista ilość ścieków oraz nierównomierność ich dopływu do oczyszczalni ścieków to podstawowe dane, które determinują prawidłowe zaprojektowanie infrastruktury wodno-ściekowej. W praktyce pomiędzy wartościami obliczeniowymi a rzeczywistymi występują znaczne różnice. Zaprezentowane badania dobowej ilości powstających ścieków w gospodarstwie domowym stanowią wskazówkę dla projektantów w procesie wyznaczania bilansu ścieków dopływających do oczyszczalni oraz dla eksploatatorów...

dr inż. Mieczysław Łuźniak Pompownie ścieków – dobór i rozmieszczenie pomp

Pompownie ścieków – dobór i rozmieszczenie pomp Pompownie ścieków – dobór i rozmieszczenie pomp

Projektując pompownie kanalizacyjne, należy dążyć zarówno do poprawy wskaźników energetycznych transportu ścieków w systemie, zwiększenia niezawodności pracy zastosowanych pomp, jak i zmniejszenia negatywnego...

Projektując pompownie kanalizacyjne, należy dążyć zarówno do poprawy wskaźników energetycznych transportu ścieków w systemie, zwiększenia niezawodności pracy zastosowanych pomp, jak i zmniejszenia negatywnego oddziaływania obiektów tego typu na środowisko.

dr inż. Marek Kalenik Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej Cz. 2. Uzbrojenie sieci i eksploatacja

Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej Cz. 2. Uzbrojenie sieci i eksploatacja Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej Cz. 2. Uzbrojenie sieci i eksploatacja

Każda sieć wodociągowa powinna być wyposażona w odpowiednią armaturę umożliwiającą jej obsługę, kontrolę i eksploatację.

Każda sieć wodociągowa powinna być wyposażona w odpowiednią armaturę umożliwiającą jej obsługę, kontrolę i eksploatację.

Redakcja RI Instalacje wody pitnej wg EN 806-4:2010

Instalacje wody pitnej wg EN 806-4:2010 Instalacje wody pitnej wg EN 806-4:2010

Woda, sieci wodociągowe oraz przyłącza wodociągowe są głównymi tematami niniejszego artykułu, a w nim m.in. scharakteryzowano rodzaje sieci wodociągowych i ich zakresy zastosowań oraz przedstawiono zasady...

Woda, sieci wodociągowe oraz przyłącza wodociągowe są głównymi tematami niniejszego artykułu, a w nim m.in. scharakteryzowano rodzaje sieci wodociągowych i ich zakresy zastosowań oraz przedstawiono zasady trasowania sieci wodociągowych, wyznaczania przepływów obliczeniowych, doboru średnic rurociągów, obliczania strat hydraulicznych ciśnienia wody, wyznaczania linii ciśnień, a także podano sposób na sprawdzenie, czy zaprojektowana sieć wodociągowa spełnia wymagania przeciwpożarowe.

mgr inż. Bartosz Cyba, mgr inż. Ilona Czerkawska, dr inż. Piotr Jadwiszczak Straty ciepła zjeżdżalni wodnych w basenach krytych

Straty ciepła zjeżdżalni wodnych w basenach krytych Straty ciepła zjeżdżalni wodnych w basenach krytych

Straty ciepła zjeżdżalni wodnych, choć pomijane w bilansach cieplnych, mogą mieć znaczący udział w kosztach utrzymania obiektu basenowego. W celu zmniejszenia tych strat stosować można docieplenie ścianek...

Straty ciepła zjeżdżalni wodnych, choć pomijane w bilansach cieplnych, mogą mieć znaczący udział w kosztach utrzymania obiektu basenowego. W celu zmniejszenia tych strat stosować można docieplenie ścianek zjeżdżalni wodnych, a gdy nie ma możliwości ich montażu, należy maksymalnie ograniczyć przepływ powietrza w zjeżdżalni, gdy nie jest ona wykorzystywana – głównie w okresie nocnym.

dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz, mgr inż. Monika Puchlik Ekologiczne rozwiązania oczyszczania małych ilości ścieków bytowych

Ekologiczne rozwiązania oczyszczania małych ilości ścieków bytowych Ekologiczne rozwiązania oczyszczania małych ilości ścieków bytowych

Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków to wypadkowa kosztów inwestycji, wymagań prawnych oraz warunków lokalnych – wielkości działki i rodzaju gruntu oraz możliwości odprowadzania oczyszczonych ścieków....

Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków to wypadkowa kosztów inwestycji, wymagań prawnych oraz warunków lokalnych – wielkości działki i rodzaju gruntu oraz możliwości odprowadzania oczyszczonych ścieków. Koszty eksploatacji oraz nakłady ekonomiczne, a nie wysoki stopień oczyszczenia, w dalszym ciągu są zasadniczym kryterium wyboru sposobu oczyszczania ścieków przez inwestorów indywidualnych. Preferowane są proste rozwiązania, niskonakładowe i tanie w eksploatacji oraz takie, na które można uzyskać...

dr inż. Marek Kalenik Projektowanie sieci wodociągowych

Projektowanie sieci wodociągowych Projektowanie sieci wodociągowych

Woda, sieci wodociągowe oraz przyłącza wodociągowe to główne wątki niniejszego artykułu. Scharakteryzowano rodzaje sieci wodociągowych i ich zakresy zastosowań, przedstawiono zasady trasowania sieci wodociągowych,...

Woda, sieci wodociągowe oraz przyłącza wodociągowe to główne wątki niniejszego artykułu. Scharakteryzowano rodzaje sieci wodociągowych i ich zakresy zastosowań, przedstawiono zasady trasowania sieci wodociągowych, wyznaczania przepływów obliczeniowych, doboru średnic rurociągów, obliczania strat hydraulicznych ciśnienia wody oraz wyznaczania linii ciśnień. Podano też zasady sprawdzania, czy zaprojektowana sieć wodociągowa spełnia wymagania przeciwpożarowe.

dr inż. Łukasz Amanowicz, mgr inż. Joanna Jaskulska Projektowanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych w praktyce - aspekty formalno-prawne

Projektowanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych w praktyce - aspekty formalno-prawne Projektowanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych w praktyce - aspekty formalno-prawne

W artykule opisano najważniejsze trudności, jakie może napotkać projektant, na podstawie konsultacji z przedsiębiorstwem wodociągowym (Aquanet Poznań) i Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD...

W artykule opisano najważniejsze trudności, jakie może napotkać projektant, na podstawie konsultacji z przedsiębiorstwem wodociągowym (Aquanet Poznań) i Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD Poznań, obecnie Narada Koordynacyjna), na przykładzie dokumentacji przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej.

dr inż. Marek Kalenik Ujęcia wód podziemnych dla wodociągów grupowych i indywidualnych gospodarstw domowych

Ujęcia wód podziemnych dla wodociągów grupowych i indywidualnych gospodarstw domowych Ujęcia wód podziemnych dla wodociągów grupowych i indywidualnych gospodarstw domowych

W artykule przedstawiono konstrukcyjne rozwiązania ujęć wód podziemnych. Omówiono budowę i zasadę działania studni wierconej i kopanej. Podano ogólne zalecenia dotyczące budowy, projektowania oraz zasad...

W artykule przedstawiono konstrukcyjne rozwiązania ujęć wód podziemnych. Omówiono budowę i zasadę działania studni wierconej i kopanej. Podano ogólne zalecenia dotyczące budowy, projektowania oraz zasad ich eksploatacji.

mgr inż. Michał Grymowicz, dr inż. Urszula Olsińska Przemarzanie gruntów w aspekcie eksploatacji systemów dystrybucji wody

Przemarzanie gruntów w aspekcie eksploatacji systemów dystrybucji wody Przemarzanie gruntów w aspekcie eksploatacji systemów dystrybucji wody

W porównaniu z innymi awariami zamarzanie elementów systemu dystrybucji wody występuje stosunkowo rzadko. Stwarza jednak liczne problemy na etapie przywracania sprawności eksploatacyjnej, ponieważ wymaga...

W porównaniu z innymi awariami zamarzanie elementów systemu dystrybucji wody występuje stosunkowo rzadko. Stwarza jednak liczne problemy na etapie przywracania sprawności eksploatacyjnej, ponieważ wymaga prawidłowego zlokalizowania miejsca, w którym woda zamarzła, i rozmrożenia. Może się to wiązać z koniecznością odkrycia przewodu na znacznej długości, co w warunkach zimowych jest trudne i kosztowne.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Modelowanie hydrauliczne kanalizacji sanitarnej – przyszłość czy teraźniejszość?

Modelowanie hydrauliczne kanalizacji sanitarnej – przyszłość czy teraźniejszość? Modelowanie hydrauliczne kanalizacji sanitarnej – przyszłość czy teraźniejszość?

Wykonany i skalibrowany model to użyteczne narzędzie do oceny warunków hydraulicznych. Optymalne zwymiarowanie zapewnia wymaganą wydajność i pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Korzyści...

Wykonany i skalibrowany model to użyteczne narzędzie do oceny warunków hydraulicznych. Optymalne zwymiarowanie zapewnia wymaganą wydajność i pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Korzyści uwidaczniają się szczególnie w przypadku rozległych zlewni grawitacyjno-pompowych na terenach gmin wiejskich. Modelowanie może znaleźć zastosowanie już na etapie rozwiązań koncepcyjnych przy tworzeniu programów funkcjonalno-użytkowych, a w pewnych przypadkach przy wykonywaniu projektów budowlanych...

mgr inż. Bożena Blum Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Podstawowym standardem wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych są instalacje wodno-kanalizacyjne. Nie najlepsza jakość wody oraz wątpliwej jakości materiały używane w latach ubiegłych powodują,...

Podstawowym standardem wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych są instalacje wodno-kanalizacyjne. Nie najlepsza jakość wody oraz wątpliwej jakości materiały używane w latach ubiegłych powodują, że instalacjami sprawiającymi najwięcej problemów technicznych są instalacje c.o. i właśnie instalacje wod-kan.

dr inż. Edmund Nowakowski Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych

Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych

W ostatnim półwieczu zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez hotele, zwłaszcza  w miejscowościach uzdrowiskowych. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywieniem zaczęto  organizować konferencje...

W ostatnim półwieczu zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez hotele, zwłaszcza  w miejscowościach uzdrowiskowych. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywieniem zaczęto  organizować konferencje oraz udostępniać różne formy wypoczynku, zarówno dla gości  hotelowych, jak i dla klientów zewnętrznych. Wiele z tych hoteli ma oddziały odnowy  biologicznej. W artykule przedstawione są propozycje, w jaki sposób rozwiązać działalność  takich zakładów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.