RynekInstalacyjny.pl

Modelowanie hydrauliczne kanalizacji sanitarnej – przyszłość czy teraźniejszość?

Hydraulic modeling of sanitary sewer system – future or present?

Fot. www.sxc.hu

Fot. www.sxc.hu

Wykonany i skalibrowany model to użyteczne narzędzie do oceny warunków hydraulicznych. Optymalne zwymiarowanie zapewnia wymaganą wydajność i pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Korzyści uwidaczniają się szczególnie w przypadku rozległych zlewni grawitacyjno-pompowych na terenach gmin wiejskich. Modelowanie może znaleźć zastosowanie już na etapie rozwiązań koncepcyjnych przy tworzeniu programów funkcjonalno-użytkowych, a w pewnych przypadkach przy wykonywaniu projektów budowlanych może zastąpić tradycyjne metody obliczania.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Modelowanie hydrauliczne kanalizacji stosowane jest od wielu lat, ale do niedawna ograniczało się przede wszystkim do prac naukowców. Zakłady wodociągowo-kanalizacyjne zaczęły stopniowo wykorzystywać modele sieci wodociągowych ze względu na wiele korzyści, w tym finansowych. Przedsiębiorstwa wod-kan zarządzają jednak przeważnie siecią kanalizacji sanitarnej, a kanalizacja deszczowa stanowi własność gminy lub miasta i pozostaje zwykle pod zarządem władz administracyjnych.

W ostatnich latach, wraz z upowszechnieniem się narzędzi informatycznych i dostępnością oprogramowania, wzrosło zainteresowanie praktycznym zastosowaniem modelowania także sieci kanalizacyjnych. Dostępne są programy komercyjne, a także ogólnodostępne (bezpłatne).

Dużą popularność zdobył program SWMM 5.0 Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) dostępny wraz z kodami źródłowymi dla silnika obliczeniowego i interfejsu graficznego. Pierwsza wersja SWMM powstała na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, ale dopiero wersja z 2004 r., m.in. dzięki internetowi i pracy w środowisku Windows, stała się bardzo popularna. Program ten umożliwia wykonywanie obliczeń w układzie stacjonarnym dla modelu fali kinematycznej oraz modelu fali dynamicznej [1,2].

Model stacjonarny wykonuje obliczenia dla warunków przepływu jednostajnego i jest najprostszym wykorzystywanym do obliczeń w programie. Jednak nie uwzględnia on takich zjawisk, jak: spiętrzenie, retencja kanałowa, zmiana kierunku przepływu, przepływy pod ciśnieniem, straty na wlocie i wylocie z kanału.

Model fali kinematycznej w porównaniu do stacjonarnego uwzględnia zjawisko wylania nadmiaru ścieków na powierzchnię terenu oraz ich powrót do kanału po obniżeniu się poziomu ścieków w przewodach. W tym modelu zwierciadło ścieków jest równoległe do dna kanału.

Najbardziej zaawansowany model fali dynamicznej dostępny w programie opisuje nieustalony ruch wolnozmienny w oparciu o równania Saint-Venanta. Model uwzględnia spiętrzenie napełnienia i przepływy ciśnieniowe, retencję kanałową, opory przepływu na wlocie i wylocie do kanału oraz zmianę kierunku przepływu. Podobnie jak model fali kinematycznej uwzględnia zjawisko wylania i powrotu ścieków do kanału.

Zakres stosowania modelu kinematycznego i dynamicznego podaje PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne [3]. Pomimo że program SWMM 5 przeznaczony jest głównie do modelowania kanalizacji deszczowej, znajduje zastosowanie również w przypadku kanalizacji sanitarnej [4].

Poniżej podano przykład modelu hydraulicznego kanalizacji sanitarnej pracującej w układzie grawitacyjno-pompowym wykonanego za pomocą tego programu z wykorzystaniem modelu fali dynamicznej. Model wykonano w oparciu o założenia projektowe dla wsi Zendek w powiecie tarnogórskim.

Zlewnia

Zendek ma ok. 1100 mieszkańców (docelowo 1600), ok. 250 budynków jednorodzinnych i małą szkołę. Woda do celów pitnych i sanitarnych dostarczana jest do wszystkich gospodarstw domowych z gminnej sieci wodociągowej. Zabudowa skupiona jest w jednej linii wzdłuż ul. Głównej o długości ok. 5 km. Teren wzdłuż ulicy opada od rzędnej wynoszącej ok. 303 m n.p.m. na krańcu wschodnim do 290 m n.p.m. na krańcu zachodnim. W profilu terenu w środkowej części występuje wyraźne pofałdowanie (rys. 1), tym samym konieczne jest zastosowanie lokalnych przepompowni ścieków.

Profil terenu wsi

Rys. 1. Profil terenu wsi Zendek

Projekt

Ukształtowanie i spadki terenu oraz warunki geologiczne i hydrogeologiczne wpływające na możliwą głębokość prowadzenia robót ziemnych przemawiają za podziałem obszaru na pięć zlewni – ZL i zastosowaniem lokalnych przepompowni – P (rys. 2).

Układ zlewni

Rys. 2. Układ zlewni


Źródło: Rys. autora

Ścieki sanitarne z obszaru poszczególnych zlewni odprowadzane są grawitacyjnie do przepompowni, a później pompowane rurociągami tłocznymi do studzienek rozprężnych kolejnych zlewni, tworząc układ szeregowy. Ścieki z przepompowni P5 pompowane są poza obszar wsi w kierunku oczyszczalni ścieków.

Założenia projektowe zakładały zastosowanie pomp z wirnikami o wolnym przelocie min. 80 mm. Wymusza to przyjęcie średnicy nominalnej polietylenowych rurociągów tłocznych min. 90 mm, dla której obliczyć można wymagane natężenie przepływu ścieków spełniające warunek samooczyszczania przy zachowaniu minimalnego naprężenia stycznego na granicy rura-ciecz. Zgodnie z wytycznymi inwestora kanały grawitacyjne zostały zaprojektowane z rur PVC-U o sztywności obwodowej SN 8.

Model hydrauliczny

W procesie projektowania kanalizacji sanitarnej tradycyjnie wykonuje się obliczenia natężeń przepływów na poszczególnych odcinkach kanałów na potrzeby doboru średnic przewodów oraz sprawdzenia napełnień i prędkości przepływów. Wydajność przepompowni określa się natomiast na podstawie maksymalnych godzinowych dopływów ścieków. Wykorzystanie modelu fali dynamicznej pozwala uwzględnić zjawisko retencji w kanałach i wynikające z niego opóźnienie przepływu oraz śledzić zmienność w czasie parametrów hydraulicznych badanej sieci.

Na edycję modelu składają się dwa etapy. Pierwszy obejmuje odtworzenie geometrii sieci kanalizacyjnej. Zadanie to jest ułatwione w przypadku sieci projektowanych, dla których źródłem danych jest projekt wykonawczy. W przypadku sieci istniejących źródłem danych mogą być zasoby kartograficzne (mapy) w dowolnej formie, a jako uzupełnienie – karty studzienek.

W razie braku danych archiwalnych konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Dla sieci położonych na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej nieodzowna może być niwelacja geodezyjna rzędnych terenu. W modelowaniu starszych sieci kanalizacyjnych pomocne mogą być również wyniki inspekcji telewizyjnej w celu weryfikacji średnic i spadków kanałów oraz określenia ich stanu technicznego mającego wpływ na współczynniki szorstkości rurociągów.

Głównymi elementami geometrii sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w programie SWMM 5 są odcinki i węzły obliczeniowe. Odcinki obliczeniowe łączące dwa węzły charakteryzują się oprócz długości stałym przekrojem wewnętrznym, stałym spadkiem i współczynnikiem szorstkości oraz ewentualnie stałym poziomem zamulenia kanału.

Węzły obliczeniowe przyjmuje się zwykle w miejscach studzienek i trójników oraz dodatkowo w miejscach zmiany wymienionych stałych parametrów geometrii odcinków obliczeniowych. Do głównych parametrów geometrycznych węzłów należą współrzędne położenia w planie oraz rzędna terenu i zagłębienie dna kanału.

Ponadto przy tworzeniu geometrii sieci kanalizacyjnej należy uwzględnić uskoki na połączeniach odcinków obliczeniowych oraz występowanie dodatkowych oporów przepływu na odcinkach, które w programie SWMM 5 wprowadza się do modelu w formie współczynników strat. Elementem koniecznym modelu jest wylot do odbiornika. Wylot może być definiowany jako niezatopiony lub o dowolnym stałym, lub zmiennym poziomie zatopienia, opcjonalnie wyposażony w klapę zwrotną.

Ponadto przy budowie geometrii modeli należy uwzględnić dodatkowe elementy uzbrojenia kanalizacji, takie jak: zasuwy nożowe, regulatory przepływu charakterystyczne dla kanalizacji deszczowej oraz przelewy burzowe występujące w kanalizacji ogólnospławnej.

Przepompownie ścieków definiuje się w programie SWMM 5 jako układ zbiorników i współpracujących z nimi pomp. W przypadku pomp oprócz charakterystyki hydraulicznej należy podać poziomy napełnień w zbiornikach sterujące ich włączaniem i wyłączaniem.

Drugi etap budowy modelu obejmuje wymuszenie przepływów w kanałach. W przypadku ścieków sanitarnych ich dopływ do kanalizacji definiuje się podobnie jak węzłowe rozbiory wody w modelach hydraulicznych sieci wodociągowych. Dla modelu dynamicznego konieczna jest znajomość ilości dopływających ścieków do poszczególnych węzłów i jej zmienności w czasie.

Dla projektowanych sieci kanalizacyjnych najbardziej wiarygodnym źródłem danych jest monitoring przepływów w sieci wodociągowej. W programie SWMM 5 informację o ilości dopływających ścieków sanitarnych można wprowadzać do modelu w dwojaki sposób. Pierwszy, bardziej praktyczny wariant pozwala na podanie średniogodzinowej ilości dopływających ścieków uzupełnionej o 24-godzinny wzorzec dopływu oparty na współczynnikach nierównomierności godzinowej. Drugi wariant wymaga bezpośredniego wprowadzenia wartości natężenia dopływających ścieków w poszczególnych przedziałach czasowych.

Należy uwzględnić fakt, że w momencie uruchomienia symulacji kanały są puste i uzyskane w modelu wyniki z pierwszych godzin nie będą wiarygodne. Dlatego np. dla modeli o cyklach dobowych konieczne jest wykonanie obliczeń dla 48-godzinnej symulacji i przyjęcie jako miarodajnych wyników z drugiej doby pracy modelu.

Na rys. 3 przedstawiono przykładowy histogram natężenia przepływu dla wybranego odcinka modelowanej kanalizacji, z którego wynika, że przepływ ustala się na powtarzalnym poziomie dopiero po ośmiu godzinach symulacji, wyznaczając w ten sposób wymagany czas „rozruchu modelu”. Innym ważnym aspektem jest przyjęcie właściwej długości kroku czasowego dla raportowania wyników obliczeń.

Na rys. 4 zamieszczono wykres pracy przepompowni P2 dla kroku czasowego wynoszącego minutę. Wydłużenie kroku czasowego do godziny przy krótkich czasach włączania pomp prowadzi do błędów w prezentacji wykresu pracy pomp (rys. 5).

Na rys. 6 porównano wydajności pompy przepompowni P2 oraz przepływów na kanale przed przepompownią i na kanale za studzienką rozprężną rurociągu tłocznego. Kształt wykresu dopływu do przepompowni wynika z nierównomierności dopływu ścieków do kanalizacji, a charakterystyczne zęby są konsekwencją cyklicznego włączania pomp w przepompowni P1 położonej powyżej. Można również zauważyć, że natężenie przepływu w kanale za studzienką rozprężną jest wyraźnie mniejsze niż wydajność przepompowni. Obserwowany efekt spłaszczenia fali przepływu będzie miał niewątpliwie wpływ na wymagane wydajności kolejnych przepompowni.

Ciekawe obserwacje można poczynić, porównując natężenie dopływu do poszczególnych przepompowni (rys. 7). Natężenie dopływu do przepompowni P1 zależy wyłącznie od właściwości zlewni ZL 1. W pozostałych przypadkach na natężenie dopływających ścieków składa się dopływ z właściwej zlewni oraz z poprzedniej przepompowni.

Interesujące jest porównanie natężeń dopływu do przepompowni P4 oraz P5. Wykres natężenia dopływu do ostatniej przepompowni P5 jest obdarzony znacznie mniejszą amplitudą niż do przepompowni P4 i osiąga mniejsze wartości mimo większej dobowej ilości dopływających ścieków sanitarnych.

Zjawisko to jest wywołane dużą długością kanału grawitacyjnego przed przepompownią P5, który działając jak zbiornik retencyjny, powoduje spłaszczenie fali przepływu, co przy dodatkowo małej gęstości zaludnienia zlewni ZL 5 daje obserwowany efekt. Jego potwierdzeniem jest porównanie histogramów przepływów dla charakterystycznych przekrojów kanału grawitacyjnego zlewni ZL 5 (rys. 8).

Histogram przepływów

Rys. 3. Histogram przepływów dla wybranego odcinka kanalizacji


Źródło: Rys. autora

Wykres pracy przepompowni

Rys. 4. Wykres pracy przepompowni P2 (krok czasowy – 1 min)


Źródło: Rys. autora

Wykres pracy przepompowni

Rys. 5. Wykres pracy przepompowni P2 (krok czasowy – 1 godz.)


Źródło: Rys. autora

Porównanie histogramów przepływów

Rys. 6. Porównanie histogramów przepływów


Źródło: Rys. autora

Porównanie natężenia dopływu

Rys. 7. Porównanie natężenia dopływu do przepompowni


Źródło: Rys. autora

Porównanie natężeń przepływów

Rys. 8. Porównanie natężeń przepływów w wybranych punktach zlewni ZL 5


Źródło: Rys. autora

Największą amplitudę i chwilowe wartości natężenia przepływu obserwuje się tuż za studzienką rozprężną, do której tłoczone są ścieki z przepompowni P4. W połowie kanału grawitacyjnego prowadzącego ścieki do przepompowni P5 amplituda maleje, aż do osiągnięcia najmniejszej rozpiętości tuż przed przepompownią P5.

W badanym przypadku natężenie dopływu do ostatniej przepompowni nie przekroczyło 5 l/s i jest około dwukrotnie mniejsze niż obliczone metodą stacjonarną opartą na sumowaniu natężeń przepływów z poszczególnych zlewni i przepompowni. Jest to efekt uwzględnienia w modelach fali dynamicznej zjawiska retencji kanałowej powodującej zmniejszenie przepływów obliczeniowych w porównaniu do stacjonarnych metod obliczania.

Podsumowanie

Tworzenie modelu kanalizacji sanitarnej jest bardziej pracochłonne niż modelu sieci wodociągowej dla tego samego obszaru. Jednak nakład pracy jest rekompensowany przez fakt, że wykonany i skalibrowany model jest niezastąpionym narzędziem do oceny warunków hydraulicznych.

W procesie projektowania sieci istotne jest ich optymalne zwymiarowanie zapewniające wymaganą wydajność bez znacznego przewymiarowania, tak by ograniczyć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Korzyści widoczne są szczególnie w przypadku rozległych zlewni grawitacyjno-pompowych, gdzie w modelu fali dynamicznej ujawnia się wpływ retencji kanałowej.

Obecnie wykonuje się dużo sieci kanalizacji na terenie gmin wiejskich, a inwestorzy często nie mają odpowiedniej wiedzy na temat możliwości i korzyści wynikających z modelowania hydraulicznego. Modelowanie może zostać wykorzystane już na etapie rozwiązań koncepcyjnych przy tworzeniu programów funkcjonalno-użytkowych, a przy wykonywaniu projektów budowlanych w pewnych przypadkach może zastąpić tradycyjne metody obliczania.

W analizowaniu istniejących, często nieszczelnych sieci kanalizacyjnych dodatkową zaletą jest możliwość matematycznego ujęcia dopływu wód przypadkowych, zarówno opadowych, jak i gruntowych. Udział tych wód w kanalizacji sanitarnej jest często znaczący. Skalibrowany model hydrauliczny pozwala ujawnić krytyczne miejsca istniejącej kanalizacji, co ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Literatura:

  1. Rosman L.A., Storm Water Management Model Version 5.0, National Risk Management Research Laboratory, Office of Research and Development U.S. EPA, Cincinnati, Ohio 2010.
  2. Computer Tools for Sanitary Sewer System Capacity Analysis and Planning, Office of Research and Development U.S. EPA, Washington 2007.
  3. PN-EN 752:2008E Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
  4. Lowe S.A., Sanitary sewer design using EPA storm water management model (SWMM), „Computer Applications in Engineering Education” Vol. 18, No. 2/2010.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

inż. Nikon Gawryluk Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych...

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych urządzeniach gaśniczych. Dotyczyć to będzie m.in. agregatów pompowych, kolektorów wlotowych i rozdzielaczy, zaworów i zasuw, filtrów, zaworów zwrotnych, uchwytów i zestawów mocowania przewodów rurowych oraz czujników/przełączników przepływu wody i ciśnienia. Elementy te będą mogły zostać wprowadzone...

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych

Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych

Systemy trzcinowe do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych są alternatywą dla technologii o wysokich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Naśladują naturalne procesy, które zachodzą w bagnach,...

Systemy trzcinowe do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych są alternatywą dla technologii o wysokich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Naśladują naturalne procesy, które zachodzą w bagnach, i charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością odwadniania oraz stabilizacji. Najlepiej sprawdzają się w małych oczyszczalniach ścieków, znacząco obniżając koszty gospodarowania osadami ściekowymi, jednak w dużych oczyszczalniach również dają dobre efekty.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu...

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu warto posiłkować się algorytmem wymiarowania kanalizacji wg ATV-DVWK-A 116 oraz korzystać z metod projektowania opracowanych przez firmy na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni

Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni

Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. O jej przydatności dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji, stanowiące 5–10%...

Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. O jej przydatności dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji, stanowiące 5–10% kosztów powszechnie stosowanych rozwiązań. Rozwiązanie to ma niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną i nie wymaga stosowania dodatkowych substancji chemicznych poprawiających odwadnianie osadów.

wj Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody Zabezpieczenie  przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają...

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają się bakterie i drobnoustroje, zwłaszcza w odcinkach martwych lub o małym poborze.

dr inż. Jarosław Müller Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji

Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji

Kolejne wprowadzane wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie są z punktu widzenia projektanta skomplikowane, ale wymagają uwzględnienia zmieniających się gabarytów urządzeń oraz możliwości wycofania...

Kolejne wprowadzane wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie są z punktu widzenia projektanta skomplikowane, ale wymagają uwzględnienia zmieniających się gabarytów urządzeń oraz możliwości wycofania z produkcji niektórych modeli. Współpraca projektanta z dostawcą pozwoli uniknąć doboru urządzeń wycofywanych z oferty czy problemu brakującego miejsca na montaż.

Joanna Ryńska Pompy do ścieków

Pompy do ścieków Pompy do ścieków

Pompy do przetłaczania wody brudnej i ścieków są wykorzystywane nie tylko w dużych rozwiązaniach infrastrukturalnych (jak przepompownie czy oczyszczalnie), wspierają także instalację grawitacyjną bezpośrednio...

Pompy do przetłaczania wody brudnej i ścieków są wykorzystywane nie tylko w dużych rozwiązaniach infrastrukturalnych (jak przepompownie czy oczyszczalnie), wspierają także instalację grawitacyjną bezpośrednio w obiektach lub odprowadzają z nich ścieki do instalacji ciśnieniowej.

Marcin Janczak Możliwości i ograniczenia zwiększania sprawności pomp samozasysających

Możliwości i ograniczenia zwiększania sprawności pomp samozasysających Możliwości i ograniczenia zwiększania sprawności pomp samozasysających

Zastosowanie zmodyfikowanych pomp odśrodkowych zamiast krążeniowych pozwala na oszczędności ok. 35% energii zużywanej na pompowanie. Tym samym w instalacjach przemysłowych, w których wymagana jest zdolność...

Zastosowanie zmodyfikowanych pomp odśrodkowych zamiast krążeniowych pozwala na oszczędności ok. 35% energii zużywanej na pompowanie. Tym samym w instalacjach przemysłowych, w których wymagana jest zdolność do samozasysania cieczy, pompy krążeniowe zastępowane są pompami odśrodkowymi z członami krążeniowymi. Takimi instalacjami są w szczególności bazy paliw płynnych, w tym gazu skroplonego.

mgr inż. Marzena Mucha Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców)

Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców) Porównanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców)

Wybór sposobu rozbudowy oczyszczalni w celu spełnienia zaostrzonych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wymaga uwzględnienia szeregu czynników technologicznych i środowiskowych oraz aspektów...

Wybór sposobu rozbudowy oczyszczalni w celu spełnienia zaostrzonych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wymaga uwzględnienia szeregu czynników technologicznych i środowiskowych oraz aspektów ekonomicznych. Na nakłady inwestycyjne duży wpływ mają koszty wyposażenia w urządzenia technologiczne oraz koszty budowy. Przed wyborem rozwiązania należy przeprowadzić analizę wariantowych koncepcji rozbudowy oczyszczalni i przedstawić inwestorowi przewidywane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

inż. Martyna Cieniawska, dr inż. Agnieszka Malesińska Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne

Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne

W artykule podjęto próbę przybliżenia wymagań stawianych budynkom mieszkalnym pod kątem wyposażenia ich w zawory hydrantowe i hydranty oraz związanych z hydrantami zewnętrznymi. W obowiązujących przepisach...

W artykule podjęto próbę przybliżenia wymagań stawianych budynkom mieszkalnym pod kątem wyposażenia ich w zawory hydrantowe i hydranty oraz związanych z hydrantami zewnętrznymi. W obowiązujących przepisach znaleźć można wiele niejasności, które z punktu widzenia projektanta mogą być przyczyną błędów projektowych.

Redakcja RI Jak dobrać zestaw hydroforowy?

Jak dobrać zestaw hydroforowy? Jak dobrać zestaw hydroforowy?

Zestawy hydroforowe służą do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach i sieciach. Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego urządzenia, warto rozważyć kilka czynników.

Zestawy hydroforowe służą do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach i sieciach. Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego urządzenia, warto rozważyć kilka czynników.

dr inż. Agnieszka Ludwińska, dr inż. Joanna Paduchowska Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość...

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

mgr inż. Katarzyna Skrzypiec, dr hab. inż. Magdalena Gajewska Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku

Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku Oczyszczalnie hydrofitowe dla miejscowości turystycznej – studium przypadku

Jak wynika z analizy, systemy hydrofitowe sprawdzają się na obszarach, na których występują duże wahania dopływu ścieków do oczyszczalni. Znaczna zmienność obciążeń hydraulicznych oraz ładunkami zanieczyszczeń...

Jak wynika z analizy, systemy hydrofitowe sprawdzają się na obszarach, na których występują duże wahania dopływu ścieków do oczyszczalni. Znaczna zmienność obciążeń hydraulicznych oraz ładunkami zanieczyszczeń ogranicza możliwość zastosowania w małych miejscowościach turystycznych innych technologii oczyszczania ścieków.

mgr inż. Kamil Świętochowski Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady

Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady

Aktywna kontrola wycieków jest ważnym elementem procesu obniżania strat wody w sieci wodociągowej. Poszukiwanie i lokalizacja miejsca awarii na sieci powinny się rozpocząć jak najszybciej od momentu jej...

Aktywna kontrola wycieków jest ważnym elementem procesu obniżania strat wody w sieci wodociągowej. Poszukiwanie i lokalizacja miejsca awarii na sieci powinny się rozpocząć jak najszybciej od momentu jej powstania. Jedną z metod jest korelacja szumu wycieku.

mgr inż. Katarzyna Skrzypiec, mgr inż. Aleksandra Bejnarowicz, dr hab. inż. Magdalena Gajewska Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Tematem artykułu jest oczyszczanie ścieków bytowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Omówiono dostępne technologie oczyszczania stosowane dla małych jednostek osadniczych. Scharakteryzowano i porównano...

Tematem artykułu jest oczyszczanie ścieków bytowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Omówiono dostępne technologie oczyszczania stosowane dla małych jednostek osadniczych. Scharakteryzowano i porównano pod względem ekonomicznym możliwe do zastosowania na takich obszarach rozwiązania gospodarki ściekowej, w tym małe, lokalne oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii złóż hydrofitowych.

Damian Żabicki Pompy i przepompownie do ścieków

Pompy i przepompownie do ścieków Pompy i przepompownie do ścieków

O zastosowaniu konkretnej pompy do ścieków decyduje przede wszystkim jej konstrukcja. Z kolei przepompownie ścieków znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej jest trudne,...

O zastosowaniu konkretnej pompy do ścieków decyduje przede wszystkim jej konstrukcja. Z kolei przepompownie ścieków znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej jest trudne, a czasami nawet niemożliwe.

mgr inż. Anna Lempart, dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego

Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego

Bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników pływalni zależą przede wszystkim od parametrów jakości wody, warunków przepływu w nieckach basenów, prawidłowej eksploatacji stacji oczyszczania wody oraz instalacji...

Bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników pływalni zależą przede wszystkim od parametrów jakości wody, warunków przepływu w nieckach basenów, prawidłowej eksploatacji stacji oczyszczania wody oraz instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku pływalni.

dr inż. Agnieszka Ludwińska, dr inż. Joanna Paduchowska Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym

Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym

Zagospodarowanie wód szarych może być nie tylko inicjatywą proekologiczną, ale również inwestycją służącą obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. Nie ma w Polsce wymagań prawnych i systemu zachęt do budowy...

Zagospodarowanie wód szarych może być nie tylko inicjatywą proekologiczną, ale również inwestycją służącą obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. Nie ma w Polsce wymagań prawnych i systemu zachęt do budowy takich układów oraz wytycznych do ich projektowania, można jednak w tym celu wykorzystać normy i przepisy innych krajów UE.

dr inż. Marek Kalenik, dr inż. Piotr Wichowski, mgr inż. Dariusz Morawski Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego

Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego

Ze względu na występujący na niektórych obszarach deficyt wody oraz oddziaływanie antropogeniczne coraz częściej sięga się po wodę trudną do uzdatnienia. W tym celu niezbędne jest udoskonalenie urządzeń...

Ze względu na występujący na niektórych obszarach deficyt wody oraz oddziaływanie antropogeniczne coraz częściej sięga się po wodę trudną do uzdatnienia. W tym celu niezbędne jest udoskonalenie urządzeń i metod uzdatniania wody do różnych celów gospodarczych [12] oraz projektowanie stacji uzdatniania o jak najmniejszej energochłonności przy największej wydajności.

dr inż. Zbigniew Mucha, mgr inż. Marzena Mucha Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków

Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków

W artykule przedstawiono rozwiązania technologiczne i przeprowadzono analizę pracy czterech oczyszczalni z biologicznymi reaktorami o działaniu cyklicznym typu SBR, wybudowanych lub zmodernizowanych w...

W artykule przedstawiono rozwiązania technologiczne i przeprowadzono analizę pracy czterech oczyszczalni z biologicznymi reaktorami o działaniu cyklicznym typu SBR, wybudowanych lub zmodernizowanych w ostatnich latach.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Połączenia blokowane przewodów żeliwnych

Połączenia blokowane przewodów żeliwnych Połączenia blokowane przewodów żeliwnych

W artykule opisano postęp w produkcji przewodów żeliwnych, który miał miejsce w XX i XXI wieku. Zwrócono uwagę na różnice w metodach zewnętrznej ochrony przewodów żeliwnych przed korozją elektrochemiczną...

W artykule opisano postęp w produkcji przewodów żeliwnych, który miał miejsce w XX i XXI wieku. Zwrócono uwagę na różnice w metodach zewnętrznej ochrony przewodów żeliwnych przed korozją elektrochemiczną stosowanych w USA i Europie. Opisano różne konstrukcje połączeń blokowanych i je zilustrowano.

Waldemar Joniec Łazienka bez barier i dla pokoleń

Łazienka bez barier i dla pokoleń Łazienka bez barier i dla pokoleń

Łazienki stają się bardzo ważnym elementem domu lub mieszkania i pełnią funkcję salonów wypoczynku i relaksu dla osób w różnym wieku. Z tego względu znaczenie ma nie tylko wzornictwo, ale też trwałe, niezawodne...

Łazienki stają się bardzo ważnym elementem domu lub mieszkania i pełnią funkcję salonów wypoczynku i relaksu dla osób w różnym wieku. Z tego względu znaczenie ma nie tylko wzornictwo, ale też trwałe, niezawodne technologie zapewniające komfort oraz oszczędność wody.

mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Grzegorz Bartnicki, prof. nzw. dr hab. inż. Jan Danielewicz Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami...

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami wykonanymi zgodnie z założeniami rozporządzenia oraz analizami opartymi na rzeczywistym zużyciu wody w budynku oraz zmiennej temperaturze wody wodociągowej występują rozbieżności zarówno roczne, jak i miesięczne.

mgr Małgorzata Jamsheer-Bratkowska, mgr Agnieszka Stankiewicz, lek. med. Dorota Maziarka, dr Maciej Szczotko Aktualne zasady oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Aktualne zasady oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi Aktualne zasady oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

W artykule omówiono podstawy prawne oraz aktualne zasady atestacji higienicznej tego typu materiałów i wyrobów, wykonywanej w Zakładzie Higieny Środowiska NIZP-PZH.

W artykule omówiono podstawy prawne oraz aktualne zasady atestacji higienicznej tego typu materiałów i wyrobów, wykonywanej w Zakładzie Higieny Środowiska NIZP-PZH.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.