RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Wykorzystanie OZE do przygotowania c.w.u.w budynkach/Fot. Archiwum RI

Wykorzystanie OZE do przygotowania c.w.u.w budynkach/Fot. Archiwum RI

Wbrew spotykanym opiniom zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. w poszczególnych miesiącach nie jest wielkością stałą. Szczególnie w okresie urlopowym następuje wyraźny spadek zużycia c.w.u. oraz ciepła do jej przygotowania. Założenie stałej temperatury wody wodociągowej i stałego zużycia c.w.u., tak jak to podaje rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, może prowadzić do błędnego oszacowania zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do przygotowania c.w.u. Ma to szczególne znaczenie w przypadku doboru odnawialnych źródeł energii, np. kolektorów słonecznych.

Zobacz także

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Założenie stałej temperatury wody wodociągowej i stałego zużycia c.w.u., tak jak to podaje rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, może prowadzić do błędnego oszacowania zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do przygotowania c.w.u. Ma to szczególne znaczenie w przypadku doboru odnawialnych źródeł energii, np. kolektorów słonecznych.

Wzrost zużycia energii związany jest z rozwojem gospodarczym.

Sektor budownictwa odpowiada za 40% końcowego zużycia energii w Unii Europejskiej, dlatego Wspólnota wprowadziła dla niego regulacje prawne wymuszające zmniejszenie energochłonności.

Udział energii zużywanej na przygotowanie c.w.u. w całkowitym bilansie energii staje się na skutek lepszej izolacyjności termicznej budynków mieszkalnych coraz istotniejszy.

Coraz bardziej widoczne jest, że procedury szacowania zapotrzebowania na tę energię są zbyt uproszczone. Może to prowadzić do znaczących niedokładności zarówno w projektowaniu systemów, jak i szeroko rozumianych analizach energetycznych.

Przykładowo wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do przygotowania c.w.u. w budynkach wielorodzinnych jest jednym z podstawowych działań wynikających z konieczności racjonalnego gospodarowania energią i spełnienia zobowiązań UE.

Wymierny efekt energetyczny i środowiskowy możemy uzyskać dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych wspomagających podgrzew c.w.u.

Oszacowanie tego efektu energetycznego i środowiskowego jest podstawą do oceny efektywności energetycznej systemu i planowanych kosztów eksploatacji oraz projektowania instalacji. Dokładność tych analiz jest więc istotną kwestią.

Opis analizowanego systemu

W artykule wykorzystano dane pomiarowe z istniejącej niskotemperaturowej kotłowni gazowej zasilającej trzy budynki wielorodzinne. W budynkach tych znajdują się łącznie 132 mieszkania o powierzchni od 26,7 do 103,4 m².

Łączna powierzchnia ogrzewana budynków wynosi 7426,4 m2. W kotłowni zamontowane zostały dwa żeliwne kotły gazowe o mocy 342 kW każdy. Przygotowanie c.w.u. w kotłowni odbywa się za pośrednictwem baterii podgrzewaczy pojemnościowych o łącznej pojemności 2000 l. Instalacja doprowadzająca c.w.u. do odbiorców została odpowiednio do wymagań zaizolowana i wyposażona w termostatyczne zawory podpionowe.

Metoda badawcza

W kotłowni zainstalowano układ rejestracji danych, którego zadaniem jest ciągły monitoring zużycia ciepłej wody i ciepła w analizowanych budynkach wielorodzinnych. Do tego celu wykorzystany został ciepłomierz zainstalowany na przewodzie powrotnym do kotła i wodomierz zamontowany na przewodzie doprowadzającym wodę zimną do baterii podgrzewaczy pojemnościowych.

 • Wszystkie odczyty dokonywane są w 15-sekundowym odstępie czasowym.

 • Miesięczne zużycie gazu na potrzeby c.o. i c.w.u. wyznaczone zostało jako różnica wskazań gazomierza z początku i końca danego miesiąca. Dane uzyskano z faktur.

 • Badania przedstawione w artykule obejmują okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.

Analiza zużycia energii cieplnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej

Pierwsza część artykułu dotyczy określenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. i analizy składowych mających wpływ na to zapotrzebowanie, tj.:

 • temperatury wody wodociągowej,

 • zużycia c.w.u.,

 • sprawności przesyłu i akumulacji w układzie przygotowania c.w.u.,

 • sprawności spalania paliwa.

Temperatura wody wodociągowej i ciepłej wody użytkowej

Temperatura wody wodociągowej doprowadzanej do budynku oraz temperatura c.w.u. mają istotny wpływ na zapotrzebowanie na energię do jej przygotowania. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych określa jedynie zakres temperatur c.w.u.: od 55 do 60°C [1].

Rozporządzenie dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej proponuje przyjmowanie temperatury wody ciepłej na poziomie 55°C [3].

W Polsce brakuje przepisów lub wytycznych określających zakres temperatury wody wodociągowej (zimnej) w miejscach poboru przez użytkowników.

Przedstawione w pracach [4, 5] wyniki pomiarów pokazują, że zmiana temperatury wody wodociągowej związana jest ze zmianą temperatury powietrza zewnętrznego.

Publikacja [4] podaje, że woda wodociągowa na wyjściu z zakładu uzdatniania w okresie zimowym osiągała temperaturę w zakresie 2–3°C, a na przełomie lipca i sierpnia nawet 25°C.

W pracy [5] zakres zmian tej temperatury wynosi od 2,1 do 22,2°C, przy czym autorzy zbadali również wpływ temperatury gruntu na wartość temperatury wody wodociągowej w 90 punktach pomiarowych na sieci.

Największe średnie wychłodzenie czynnika zaobserwowali w czerwcu (–1,8°C), a największy podgrzew w grudniu (1,9°C).

W obu przedstawionych przypadkach znaczna część roku charakteryzuje się temperaturą wody na wyjściu z zakładu uzdatniania zdecydowanie wyższą niż 10°C, którą zgodnie z rozporządzeniem [3] przyjmujemy do obliczeń zużycia energii.

Analizowany układ przygotowania c.w.u. nie miał rejestracji temperatury wody zimniej.

Ze względu na powyższe badania zdecydowano się uwzględnić w obliczeniach hipotetyczny przebieg zmienności temperatury wody wodociągowej.

Do wyznaczenia jej wartości zastosowano równanie uwzględniające wpływ średniej temperatury zewnętrznej. Zależność ta została opracowana przez International Energy Agency (IEA) [6]:

     (1)

Wyniki uzyskane z zależności (1) dla Wrocławia, Kłodzka i Suwałk przedstawione zostały na rys. 1.

Oznaczenia:
– średnia temperatura zewnętrzna w ciągu roku, °C;
Tw,c(nday) – temperatura wody zimnej w n-tym dniu roku, °C;
nday – liczba dni w roku;
nday, offset – najzimniejszy dzień w roku;
ld – liczba dni;
n – liczba osób;
Af – powierzchnia ogrzewania budynku, m2;
cP – ciepło właściwe wody, kJ/(kgK);
tC.W.U. – temperatura ciepłej wody użytkowej, °C;
tW.Z. – temperatura wody zimnej, °C;
QW,nd – zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u., kWh;
VC.W.U. – zapotrzebowanie na c.w.u., l/miesiąc;
hW,s – średnia roczna sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania c.w.u.;
hW,d – średnia roczna sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych;
hW,g – średnia roczna sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanej do źródła ciepła;
B – miesięczne zużycie paliwa, m3;
Wo – wartość opałowa gazu, GJ/m3;
Q’K,W – zapotrzebowanie na energię końcową do przygotowania c.w.u. (bez sprawności kotła), kWh.
Zmiana temperatury wody

Rys. 1. Zmiana temperatury wody wodociągowej w ciągu roku (365 dni) we Wrocławiu, Kłodzku i Suwałkach; rys. archiwa autorow

Zaobserwować można znaczące zróżnicowanie teoretycznych wartości temperatury wody wodociągowej w różnych lokalizacjach w Polsce.

We Wrocławiu temperatura wody obliczona według powyższego modelu jest o ok. 2 K wyższa niż w Suwałkach.

W Kłodzku najniższą temperaturę wody wodociągowej możemy zaobserwować na początku lutego, a w pozostałych lokalizacjach występuje ona pod koniec grudnia.

Czytaj też: Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS >>>

 

Zużycie ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym

Parametrem mającym wpływ na zużycie energii jest pobór c.w.u. Jego wielkość w budynkach wielorodzinnych zależy od wielu czynników społeczno-ekonomicznych i technicznych, często trudnych do określenia.

Do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u. wykorzystuje się często metodę opisaną w rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

Według pierwszej wersji rozporządzenia z roku 2008 [2] jako podstawę do obliczania ilości zużywanej ciepłej wody w ocenianym budynku lub lokalu mieszkalnym w przypadku budynków istniejących zalecano przyjmować rzeczywistą liczbę mieszkańców, co w praktyce w budynkach wielorodzinnych jest niemożliwe do ustalenia.

Problemu nie rozwiązuje w tym przypadku znajomość liczby osób zameldowanych w budynku, gdyż może ona znacząco odbiegać od liczby osób mieszkających oraz liczby osób przebywających w danym okresie w mieszkaniu, a tym samym liczby osób korzystających z instalacji sanitarnych.

Bardzo duży wpływ na to zjawisko mają zmiany w prawie, m.in. zniesienie obowiązku meldunkowego, które nastąpiło z dniem 1 stycznia 2016 r. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów posługujemy się jedynie pojęciem miejsca zamieszkania.

W przypadku najnowszej wersji rozporządzenia w sprawie metodologii z roku 2015 [3] obliczeniowe zużycie ciepłej wody użytkowej należy przyjąć w zależności od charakteru budynku i powierzchni pomieszczenia o regulowanej temperaturze. Powierzchnia mieszkań jest wielkością znaną już na etapie projektu, a jej wyznaczenie nie nastręcza trudności.

Roczne zużycie c.u.w.

Tabela 1. Roczne zużycie ciepłej wody użytkowej w budynku

W tabeli 1 zestawiono rzeczywiste roczne zużycie c.w.u. w analizowanym budynku w poszczególnych latach z wartościami obliczonymi na podstawie rozporządzeń [2, 3].

Do obliczeń w niniejszym opracowaniu autorzy przyjęli (wg danych GUS dla Wrocławia [7]) 2,18 osób na mieszkanie, co daje wynik 283,4 użytkowników w analizowanych budynkach oraz powierzchnię ogrzewaną budynków 7426,4 m2.

Obliczenie zużycia c.w.u. w poszczególnych miesiącach wykonano według zależności (2) (tj. wg rozporządzenia w sprawie metodologii z roku 2008) oraz (3) (rozporządzenia z roku 2015), jako ld przyjmując 365 dni, skorygowane o współczynnik ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej (przyjęty jako 0,9).

W wynikach pomiarów w kolejnych latach zarejestrowano zużycie c.w.u. mniejsze o 14 i 8% od obliczonego według wersji rozporządzenia z 2008 r.

Odnosząc pomiar zużycia c.w.u. do wyników obliczeń według aktualnego rozporządzenia, widoczne jest, że jest ono wyższe odpowiednio o 2 i 7%. Różnice na takim poziomie są akceptowalne przy zagadnieniach inżynierskich.

Należy jednak zauważyć, że już miesięczna struktura rozbioru c.w.u. w rzeczywistych warunkach znacząco odbiega od często czynionych założeń, że jest to 1/12 rocznego zużycia.

Zmiany zużycia c.w.u.

Rys. 2. Miesięczne zmiany zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym; rys. archiwa autorów

Na rys. 2 przedstawiono rzeczywiste zmiany zużycia ciepłej wody użytkowej w cyklu miesięcznym i porównano z wartościami wyznaczonymi na podstawie rozporządzeń [2, 3].

Zużycie c.w.u. dla poszczególnych miesięcy w roku obliczono na podstawie liczby dni w danym miesiącu. Jest to uproszczenie, które jednak w wyniku braku przyjętej metody szacowania miesięcznego zapotrzebowania na to medium jest powszechnie stosowane.

Porównując otrzymane wielkości z danymi pomiarowymi, można zaobserwować dość duże rozbieżności. Wystarczy wspomnieć, że zużycie w lipcu 2014 roku to 64% zużycia oszacowanego według wersji rozporządzenia z 2008 r. [2] i 75% zużycia obliczonego według rozporządzenia z 2015 r. [3].

W okresie zimowym zbieżność pomiędzy wartościami rzeczywistymi a obliczeniowymi jest większa.

W przebiegu danych pomiarowych wyraźnie widać jednoznaczny trend znaczącego zmniejszenia zużycia wody ciepłej w okresie letnim. Zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że od lipca do sierpnia trwa w Polsce sezon urlopowy.

Prawdopodobną przyczyną jest również wpływ temperatury zewnętrznej na preferencje „termiczne” użytkowników (tj. wykorzystywanie w okresie zimowym kąpieli do ogrzania się poprzez dłuższe kąpanie się oraz zużywanie większej ilości wody ciepłej w mieszance).

Mniejsze zużycie w lutym spowodowane jest mniejszą liczbą dni w tym miesiącu.

Pobór ciepłej wody użytkowej w poszczególnych miesiącach jest zbliżony w kolejnych latach prowadzenia badań.

Rozbieżności trudne do wyjaśnienia można zaobserwować w listopadzie i grudniu 2013 r.

Czytaj też: Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym >>>

Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej

Na rys. 3 przedstawiono porównanie zarejestrowanego zużycia ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Pomiar realizowany był za pomocą ciepłomierza zainstalowanego między kotłami a rozdzielaczami obiegów grzewczych, a w konsekwencji nie uwzględnia on sprawności źródła ciepła.

Analizy obejmują tylko okres letni, gdyż w pozostałej części roku pomiary zużycia ciepła obejmują również energię kierowaną do instalacji centralnego ogrzewania. Obliczenia wykonano zgodnie z zależnością:

Zużycie c.w.u. (VCWU) przyjęto na podstawie równania (2) i (3).

Sprawność przesyłu i akumulacji przyjęto odpowiednio za rozporządzeniem [2, 3] (hW,s = 0,85,hW,d = 0,50), a liczbę dni (ld) zgodną z liczbą dni w danym miesiącu.

Na rys. 3 można zauważyć, że w okresie letnim rzeczywiste zużycie ciepła jest zdecydowanie mniejsze, niż wynika to z obliczeń na podstawie rozporządzeń w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej [2, 3].

Energia końcowa

Rys. 3. Energia końcowa do przygotowania ciepłej wody użytkowej (bez sprawności kotła); rys. archiwa autorów

W analizowanym obiekcie w lipcu wyniki pomiarów wykazały zużycie energii o 40% mniejsze w odniesieniu do wyników obliczeń według rozporządzenia z 2015 i o ponad 60% mniejsze względem wersji z 2008 r. Powodem rozbieżności może być inna niż przewidywana sprawność systemu c.w.u. Uwzględniając jednak dane zaprezentowane na rys. 1 i rys. 2, należy założyć, że głównymi czynnikami wpływającymi na wielkość zapotrzebowana na energię końcową do przygotowania c.w.u. jest zmniejszone w okresie letnim zużycie ciepłej wody oraz podwyższona temperatura wody wodociągowej.

Sprawność przesyłu i akumulacji w układzie przygotowania c.w.u.

Uwzględniając powyższe założenie, przeprowadzono obliczenia rzeczywistej sprawności systemu c.w.u. w analizowanym budynku.

Rys. 4. Sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody
użytkowej i sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych

Rys. 4. Sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej i sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych; rys. archiwa autorów

Na rys. 4 przedstawiono średnią sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania c.w.u. i sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych.

Zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u. (QW,nd) wyznaczone zostało w oparciu o pomiar zużycia c.w.u. w kotłowni (VCWU), temperaturę wody wodociągowej (tWZ) obliczoną według równania (1) oraz temperaturę wody ciepłej (tCWU) przyjętą według rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej [3]. Wielkość ta została porównana z pomiarem zużycia ciepła w kotłowni w miesiącach letnich (Q’K,W).

Na rys. 4 porównano wyznaczone sprawności z wartością określoną w rozporządzeniu [3]. Rzeczywista sprawność jest prawdopodobnie nieco większa niż założona we wcześniejszych obliczeniach (wynosi 47,5%).

Czytaj też: Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych >>>

Sprawność kotłowni

Wartość opałowa gazu nie jest mierzona w punktach poboru paliwa. Z tego względu przeliczenie ilości paliwa gazowego na ciepło przeprowadzono w oparciu o przyjętą średnioroczną wartość opałową gazu zgodnie z [8].

Sprawność kotłów (tabela 2) wyznaczono w oparciu o równanie (8), przy czym ilość ciepła zawartą w paliwie wyznaczono jako iloczyn miesięcznego zużycia paliwa (B) oraz wartości opałowej (Wo). Założono przy tym w poszczególnych miesiącach, że wartość opałowa jest stała i wynosi 36 MJ/m3.

Analizy przeprowadzono dla miesięcy, w których kotłownia pracowała tylko na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Na tej podstawie oszacowano średnią sprawność kotła na poziomie 86%.

Według rozporządzenia [3] jest to 88%, tak więc zgodność między rzeczywistą efektywnością urządzeń a założeniami rozporządzenia jest w analizowanym przypadku dobra.

Tabela 2. Sprawność kotła

Tabela 2. Sprawność kotła

Wpływ dokładności odwzorowania profilu zużycia ciepłej wody oraz temperatury wody wodociągowej na analizę pracy systemu c.w.u.

Wykazane istotne różnice rzeczywistego zużycia c.w.u. oraz temperatury wody zimnej pomiędzy miesiącami odniesiono do problemu szacowania zapotrzebowania na energię końcową do przygotowania c.w.u. w poszczególnych miesiącach.

Analizie poddano dwa systemy:

1. system (A), w którym c.w.u. przygotowywana jest za pośrednictwem kotłów gazowych (co jest zgodne ze stanem istniejącym dla analizowanego układu);

2. system (B), w którym praca kotłów gazowych na rzecz przygotowania c.w.u. wspomagana jest pracą cieczowych kolektorów słonecznych.

Na podstawie zebranych danych pomiarowych dotyczących zużycia c.w.u. przeprowadzono symulację prawdopodobnego rozkładu zapotrzebowania na energię końcową do przygotowania c.w.u. w badanym obiekcie.

Analizę wykonano na podstawie:

 • rzeczywistego zużycia c.w.u. w latach 2013 i 2014,

 • temperatury wody wodociągowej obliczonej według zależności (1) dla Wrocławia,

 • sprawności eksploatacyjnej analizowanego systemu (przesyłu i akumulacji) przyjętej jako średnia z wykonanych analiz i wynoszącej 47%.

Powyższe wyniki zestawiono z wynikami obliczeń wykonanymi na podstawie założeń dotyczących zużycia ciepłej wody i temperatury wody wodociągowej zgodnych z rozporządzeniem [3], gdzie przyjęto następujące założenia:

Zapotrzebowanie na energię

Rys. 5. Zapotrzebowanie na energię końcową (gaz ziemny) do przygotowania c.w.u. w analizowanym budynku mieszkalnym dla systemu (A) – kotłownia gazowa; rys. archiwa autorów

 • obliczenia zużycia c.w.u. wykonane na podstawie rozporządzenia [3] z roku 2014 (dla Af = 7426,4 m2),

 • temperatura wody wodociągowej wynosząca 10°C,

 • sprawność eksploatacyjnej analizowanego systemu (przesyłu i akumulacji) przyjęta jako średnia z wykonanych analiz i wynosząca 47%.

Na rys. 5 zamieszczono dane dotyczące zapotrzebowania na energię końcową do przygotowania c.w.u. dla systemu (A).

Czytaj też: Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11 >>>

Pomiędzy obliczeniami wykonanymi na podstawie rozporządzenia [3] i na podstawie rzeczywistego zużycia c.w.u. różnica wynosi 6% (dla 2013 r.) i 12% (dla 2014 r.) w skali roku.

Uwzględnienie zmiennej temperatury wody wodociągowej i zmiennego zużycia c.w.u. ma istotny wpływ na zróżnicowanie w zapotrzebowaniu na energię końcową pomiędzy poszczególnymi miesiącami.

Zalecany przez rozporządzenie [3] model obliczeniowy nakazuje obliczenie zapotrzebowania na energię dla c.w.u. w kroku rocznym i w związku z tym, w celu oszacowania pracy systemu, w poszczególnych miesiącach najczęściej stosuje się równomierne rozłożenie zużycia na poszczególne okresy. Takie podejście wydaje się być nadmiernym uproszczeniem, które nie odzwierciedla rzeczywistej pracy systemu przygotowania c.w.u.

W okresie letnim zapotrzebowanie na ciepło wyznaczone dla rzeczywistego zużycia ciepłej wody w analizowanym budynku oraz obliczonej według zależności (1) temperatury wody wodociągowej to około 75%, a w okresie zimowym do 133% wartości obliczanej według [3].

Jednym ze sposobów obniżenia energochłonności oraz kosztów eksploatacji systemu przygotowania c.w.u. jest montaż kolektorów słonecznych. Wykonanie takiej instalacji powinno być poprzedzone analizą określającą jej udział w produkcji c.w.u. W niniejszej analizie przyjęto następujące założenia:

 • powierzchnia kolektorów słonecznych: 220 m2,

 • sprawność optyczna kolektorów: 82%,

 • współczynniki strat ciepła: a1 = 4,1 W/(m2K) i a2 = 0,005 W/(m2K2).

Analizę pracy systemu kolektorów słonecznych wykonano w oparciu o wytyczne normy PN-EN 15316-4-3 [9].

W większości przypadków ocenę pracy systemu kolektorów słonecznych przeprowadza się przy założeniu równomiernego rozkładu zużycia c.w.u. i stałej temperatury wody wodociągowej w poszczególnych miesiącach roku. Prowadzić to może jednak do znacznych rozbieżności względem realnej pracy systemu.

W skali całego roku różnica w zapotrzebowaniu na energię końcową (gaz ziemny) pomiędzy obliczeniami według [3] a obliczeniami na podstawie rzeczywistego profilu zużycia c.w.u. wynosi 8% (dla 2013 r.) i 15% (dla 2014 r.). Wyniki tych analiz widoczne są na rys. 6.

Wartości zapotrzebowania na energię końcową (gaz ziemny) dla urealnionych obliczeń sięgają 132% zimą i 54% latem w odniesieniu do wartości oszacowanych na podstawie równomiernego rozkładu zapotrzebowania na c.w.u. wynikającego z [3].

Czytaj też: Zapotrzebowanie na moc cieplną i energię użytkową do podgrzania ciepłej wody użytkowej – metody obliczeń >>>Rys. 6. Zapotrzebowanie na energię końcową (gaz ziemny) do przygotowania c.w.u. w analizowanym
budynku mieszkalnym dla systemu (B) – współpraca kotłów z kolektorami słonecznymi

Rys. 6. Zapotrzebowanie na energię końcową (gaz ziemny) do przygotowania c.w.u. w analizowanym budynku mieszkalnym dla systemu (B) – współpraca kotłów z kolektorami słonecznymi; rys. archiwa autorów

Wnioski

W artykule przedstawiono dyskusję dotyczącą obliczania zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku zaleca obliczanie zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u. jako wartości rocznej.

Ze względu na kwestie rozliczania energii z odbiorcami czy też szacowanie efektywności pracy np. kolektorów słonecznych konieczna staje się znajomość zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych miesiącach.

Wbrew spotykanym opiniom nie jest ona wielkością stałą w ciągu roku.

Szczególnie w okresie urlopowym następuje wyraźny spadek zużycia ciepłej wody użytkowej oraz ciepła do jej przygotowania. Przeprowadzone badania wykazały, że zużycie wody w lipcu i sierpniu jest około 30% niższe niż określone w przybliżeniu jako 1/12 wartości rocznego zużycia określonego na podstawie rozporządzenia [3].

Podsumowując, założenie stałej temperatury wody wodociągowej i stałego zużycia ciepłej wody użytkowej w poszczególnych miesiącach może prowadzić do błędnego oszacowania zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do przygotowania c.w.u. Ma to szczególne znaczenie w przypadku doboru odnawialnych źródeł energii, np. kolektorów słonecznych.

W artykule wykazano, że pomiędzy analizami wykonanymi zgodnie z założeniami rozporządzenia oraz analizami opartymi na rzeczywistym zużyciu wody w budynku oraz zmiennej temperaturze wody wodociągowej występują rozbieżności zarówno roczne, jak i miesięczne. O ile w przypadku systemu (A) niedokładność ta skutkuje jedynie niewłaściwym podejściem do szacowania miesięcznych kosztów eksploatacji systemu, to w przypadku systemu (B), który prawdopodobnie projektowany byłby w oparciu o zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. w okresie lata, tak nieprecyzyjne podejście może mieć już swoje skutki w kosztach inwestycyjnych i efektach eksploatacyjnych.

Badania i analizy wykonano w ramach zadania badawczego finansowanego z dotacji celowej przeznaczonej na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (zlecenie nr B50540).

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/200, poz. 690, z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU nr 201/2008, poz. 1240).

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).

 4. Kwietniewski M., Miszta-Kruk K., Piotrowska A., Wpływ temperatury wody w sieci wodociągowej na jej awaryjność w świetle eksploatacyjnych badań niezawodności, Czasopismo Techniczne „Środowisko” nr 1/2011, Wyd. Politechniki Krakowskiej, s. 113–127, https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i7/i5/i5/r5755/KwietniewskiM_WplywTemperatury.pdf, sierpień 2016.

 5. Dąbrowski W., Wpływ zmian temperatury wody w przewodach wodociągowych na równowagę węglanową, „Instal” nr 6/2011, s. 48–50.

 6. Haller M.Y., Dott R., Ruschenburg J., Ochs F., Bony J., The Reference Framework for System Simulations of the IEA SHC Task 44/HPP Annex 38, Part A: General Simulation Boundary Conditions. Technical report, International Energy Agency, 2013, http://task44.iea-shc.org/data/sites/1/publications/T44A38_Rep_C1_A_BoundaryConditions_Final_Revised.pdf, sierpień 2016.

 7. Wrocław w liczbach 2015, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 2015, http://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/foldery/wroclaw-w-liczbach-2015-folder,1,3.html, sierpień 2016.

 8. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, grudzień 2015, http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/monitorowanie_raportowanie_weryfikacja_emisji_w_eu_ets/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2016.pdf, sierpień 2016.

 9. PN-EN 15316-4-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji. Część 4–3: Źródła ciepła, cieplne instalacje solarne.

 10. Zalewski J., Modele stochastyczne i symulacja komputerowa. Zastosowanie do systemów zaopatrzenia w wodę, PWN, Warszawa 2004.

Czytaj też: Podgrzewanie wody przy wykorzystaniu systemu fotowoltaicznego >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Szymon Firląg Określenie przepuszczalności powietrznej domu pasywnego

Określenie przepuszczalności powietrznej domu pasywnego Określenie przepuszczalności powietrznej domu pasywnego

Budynki pasywne wyposażone są w mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Świeże powietrze dostaje się do pomieszczeń za pośrednictwem kratek nawiewnych, a nie nieszczelności okiennych....

Budynki pasywne wyposażone są w mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Świeże powietrze dostaje się do pomieszczeń za pośrednictwem kratek nawiewnych, a nie nieszczelności okiennych. Fakt ten, a zarazem konieczność ograniczenia strat ciepła sprawiają, że konieczne jest maksymalne ograniczenie niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego.Realizacja szczelnego budynku pasywnego wymaga zaplanowania odpowiednich rozwiązań już na etapie projektowym. Ważne jest dokładne wykonanie...

dr inż. Kazimierz Żarski Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Jerzy Kosieradzki Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane

Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane

Instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym należy do najbardziej energochłonnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak dużo można na niej stracić lub zyskać. Aby wyjaśnić, dlaczego tak...

Instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym należy do najbardziej energochłonnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak dużo można na niej stracić lub zyskać. Aby wyjaśnić, dlaczego tak jest, należy zacząć od początku, czyli od obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Jest to warunek podstawowy, aby móc zastanowić się, co trzeba zrobić, aby oszczędzić energię.

dr inż. Michał Strzeszewski Podstawa prawna oceny energetycznej budynków

Podstawa prawna oceny energetycznej budynków Podstawa prawna oceny energetycznej budynków

W poprzednim artykule (RI 1-2/2009) omówione zostały cele i podstawowe zasady oceny energetycznej budynków zapisane w dyrektywie europejskiej 2002/91/WE. Dyrektywy nie stosuje się bezpośrednio, lecz zasady...

W poprzednim artykule (RI 1-2/2009) omówione zostały cele i podstawowe zasady oceny energetycznej budynków zapisane w dyrektywie europejskiej 2002/91/WE. Dyrektywy nie stosuje się bezpośrednio, lecz zasady w niej podane powinny być przeniesione do prawodawstwa krajowego. W niniejszym artykule omówiono akty prawne wprowadzające ocenę energetyczną budynków w Polsce. Należy zwrócić uwagę, że wymagania dyrektywy są obecnie niekompletnie wprowadzone do prawodawstwa polskiego i stan ten powinien zostać...

mgr inż. Krzysztof Drab Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie...

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie powietrza z odzyskiem ciepła do dalszej poprawy bilansu energetycznego.

mgr inż. Rafał Radajewski, mgr inż. Łukasz Młynarz, mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, dr hab. inż. Aniela Kamińska Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB

Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB

Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB, który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu...

Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB, który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu w zależności od jego rodzaju, pory dnia i innych warunków zewnętrznych oraz określonych przez użytkownika.

dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Bogdan Nowak Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy...

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy sumą wskazań liczników mieszkaniowych a energią chemiczną zawartą w zakupionym paliwie wskazuje na niesatysfakcjonującą sprawność źródła ciepła i instalacji przesyłowych. Nie można tego wytłumaczyć niedokładnością wskazań mierników – przyczyną jest raczej brak właściwej eksploatacji systemu.

dr inż. Paweł Sulik Dom energooszczędny

Dom energooszczędny Dom energooszczędny

Powszechne przekonanie, że koszt eksploatacji dobrze ocieplonego domu jest znacznie niższy niż porównywalnego kubaturą i bryłą, ale gorzej izolowanego termicznie budynku jest jak najbardziej uzasadnione.

Powszechne przekonanie, że koszt eksploatacji dobrze ocieplonego domu jest znacznie niższy niż porównywalnego kubaturą i bryłą, ale gorzej izolowanego termicznie budynku jest jak najbardziej uzasadnione.

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Roman Wichowski Zużycie ciepła w budownictwie europejskim

Zużycie ciepła w budownictwie europejskim Zużycie ciepła w budownictwie europejskim

W artykule przedstawiono zużycie energii cieplnej w sektorze budownictwa w wybranych krajach europejskich. Ok. 38% badanych budynków miało roczne zużycie ciepła większe niż średnia europejska (174,3 kWh/m2...

W artykule przedstawiono zużycie energii cieplnej w sektorze budownictwa w wybranych krajach europejskich. Ok. 38% badanych budynków miało roczne zużycie ciepła większe niż średnia europejska (174,3 kWh/m2 · a), a ok. 30% powodowało większe zanieczyszczenie powietrza w porównaniu ze średnią europejską. W Polsce jest najwyższe jednostkowe zużycie ciepła na potrzeby grzewcze (63% budynków ponad średnią europejską). Ponadto obiekty francuskie i polskie charakteryzują się najwyższą emisją zanieczyszczeń...

dr inż. Edmund Nowakowski Wymagania prawne dla obiektów uzdrowiskowych

Wymagania prawne dla obiektów uzdrowiskowych Wymagania prawne dla obiektów uzdrowiskowych

Obecnie obowiązująca ustawa dotycząca kwestii związanych z uzdrowiskami nie jest doskonałym aktem prawnym. Podobnie jak rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać uzdrowiska, ma charakter...

Obecnie obowiązująca ustawa dotycząca kwestii związanych z uzdrowiskami nie jest doskonałym aktem prawnym. Podobnie jak rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać uzdrowiska, ma charakter ogólny i niewystarczający do unowocześnienia i modernizacji tych obiektów. W artykule zostaną przeanalizowane wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach.

Waldemar Joniec Legionella w instalacjach c.w.u.

Legionella w instalacjach c.w.u. Legionella w instalacjach c.w.u.

Od stycznia 2008 r. obowiązuje przepis prawny [8] zobowiązujący do badania w budynkach zamieszkania zbiorowego i w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętych stanu instalacji ciepłej wody na obecność bakterii...

Od stycznia 2008 r. obowiązuje przepis prawny [8] zobowiązujący do badania w budynkach zamieszkania zbiorowego i w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętych stanu instalacji ciepłej wody na obecność bakterii Legionella, a w przypadku jej wykrycia obowiązek dezynfekcji instalacji. Obowiązek taki spoczywa na administratorach tych obiektów. Brak przestrzegania wymaganej temperatury w instalacjach c.w.u. w zakresie 55÷60°C i niewłaściwie prowadzona ich konserwacja oraz występowanie osadów i biofilmu, a...

dr inż. Edmund Nowakowski Dylematy realizacyjne przyłącza wody do budynku

Dylematy realizacyjne przyłącza wody do budynku Dylematy realizacyjne przyłącza wody do budynku

Sposoby projektowania i realizacji przyłącza wody do budynku są zależne od wielkości „jednostki osadniczej”, w której ma być ono realizowane. Najłatwiej realizuje się przyłącza wody na terenach wiejskich...

Sposoby projektowania i realizacji przyłącza wody do budynku są zależne od wielkości „jednostki osadniczej”, w której ma być ono realizowane. Najłatwiej realizuje się przyłącza wody na terenach wiejskich i osiedlach, dla których zakładany jest nowy wodociąg. Problemy projektowania i realizacji przyłącza wody w dużej aglomeracji miejskiej są bardziej skomplikowane. W artykule zostanie opisany przypadek realizacji przyłącza w jednym z miast wojewódzkich.

Jarosław Czapliński Jakość materiału i jakość montażu gwarancją jakości instalacji

Jakość materiału i jakość montażu gwarancją jakości instalacji Jakość materiału i jakość montażu gwarancją jakości instalacji

Każdy użytkownik instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oczekuje, iż woda ta będzie w pełni bezpieczna do picia. Tymczasem jakość wody w miejscu poboru zależy nie tylko od tego, co wpływa do sieci...

Każdy użytkownik instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oczekuje, iż woda ta będzie w pełni bezpieczna do picia. Tymczasem jakość wody w miejscu poboru zależy nie tylko od tego, co wpływa do sieci wodociągu lecz również od tego, przez co przepływa, zanim dotrze do kranu. A więc od rodzaju i jakości instalacji wewnętrznej.

dr inż. Edmund Nowakowski Termostatyczne zawory regulacyjne w obiegu cyrkulacyjnym instalacji ciepłej wody

Termostatyczne zawory regulacyjne w obiegu cyrkulacyjnym instalacji ciepłej wody Termostatyczne zawory regulacyjne w obiegu cyrkulacyjnym instalacji ciepłej wody

Układ instalacji z zamontowanymi na pionach cyrkulacyjnych termostatycznymi zaworami regulacyjnymi jest jednym z najczęściej projektowanych. W artykule omówiono zagadnienia doboru tych zaworów, gdyż w...

Układ instalacji z zamontowanymi na pionach cyrkulacyjnych termostatycznymi zaworami regulacyjnymi jest jednym z najczęściej projektowanych. W artykule omówiono zagadnienia doboru tych zaworów, gdyż w praktyce może to sprawiać problemy.W instalacjach ciepłej wody występuje zagrożenie rozwoju bakterii Legionella. Aby ograniczyć do minimum możliwości rozwoju tych bakterii, w „Warunkach technicznych” wprowadzono szereg zaleceń do stosowania.

Jacek Derendarz Obejmy naprawcze Gebo Unifix®

Obejmy naprawcze Gebo Unifix® Obejmy naprawcze Gebo Unifix®

W artykule omówiono budowę i obszar zastosowań obejm naprawczych ze stali nierdzewnych Gebo Unifix®.

W artykule omówiono budowę i obszar zastosowań obejm naprawczych ze stali nierdzewnych Gebo Unifix®.

dr inż. Edmund Nowakowski Instalacje ciepłej wody ze stali kwasoodpornej

Instalacje ciepłej wody ze stali kwasoodpornej Instalacje ciepłej wody ze stali kwasoodpornej

W instalacjach ciepłej wody coraz częściej stosowane są rury ze stali kwasoodpornej, gdyż dobrze spełniają wymagania norm wobec wyrobów używanych w instalacjach przesyłu wody przeznaczonej do spożycia...

W instalacjach ciepłej wody coraz częściej stosowane są rury ze stali kwasoodpornej, gdyż dobrze spełniają wymagania norm wobec wyrobów używanych w instalacjach przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Brakuje jednak zasad projektowania takich instalacji – w artykule spróbowano wypełnić tę lukę.

Materiały PR Zawory kulowe do instalacji wodnych, grzewczych i gazowych

Zawory kulowe do instalacji wodnych, grzewczych i gazowych Zawory kulowe do instalacji wodnych, grzewczych i gazowych

Niezbędnym elementem instalacji jest armatura zaporowa, zamykająca i otwierająca przepływy. Pracujące urządzenia powinny powodować jak najniższe opory hydrauliczne, a co za tym idzie, straty energii.

Niezbędnym elementem instalacji jest armatura zaporowa, zamykająca i otwierająca przepływy. Pracujące urządzenia powinny powodować jak najniższe opory hydrauliczne, a co za tym idzie, straty energii.

Jerzy Kosieradzki Dobór pomp w instalacjach c.o i c.w.u.

Dobór pomp w instalacjach c.o i c.w.u. Dobór pomp w instalacjach c.o i c.w.u.

Pompa jest urządzeniem, które pracuje bez przerwy albo z krótkimi przerwami (np. przy cyrkulacji ciepłej wody). Stąd powinien płynąć wniosek, że przy doborze pomp powinniśmy więcej uwagi przykładać do...

Pompa jest urządzeniem, które pracuje bez przerwy albo z krótkimi przerwami (np. przy cyrkulacji ciepłej wody). Stąd powinien płynąć wniosek, że przy doborze pomp powinniśmy więcej uwagi przykładać do jej sprawności i prawidłowości tego doboru.

dr inż. Edmund Nowakowski Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody

Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody

Stosowana przy projektowaniu instalacji wodociągowych norma PN-92/B-01706 określała zasady wyznaczania obliczeniowych przepływów wody w budynkach, również mieszkalnych, jednak w 2009 r. dokument ten unieważniono...

Stosowana przy projektowaniu instalacji wodociągowych norma PN-92/B-01706 określała zasady wyznaczania obliczeniowych przepływów wody w budynkach, również mieszkalnych, jednak w 2009 r. dokument ten unieważniono bez wskazania normy zastępczej. Ponieważ instalacje wodociągowe muszą być nadal projektowane, w artykule porównano metody obliczeniowe przepływów wody określanych z wykorzystaniem normy radzieckiej SNiP-II-30-76 i normy PN-92/B-01706 oraz uzyskiwanych według metody uproszczonej podanej w...

Redakcja RI Błędy w instalacjach wod-kan i c.o.

Błędy w instalacjach wod-kan i c.o. Błędy w instalacjach wod-kan i c.o.

Poniżej porcja kolejnych przykładów na kreatywne i innowacyjne myślenie niektórych instalatorów, a także przykłady "dbałości" o kieszeń inwestora.

Poniżej porcja kolejnych przykładów na kreatywne i innowacyjne myślenie niektórych instalatorów, a także przykłady "dbałości" o kieszeń inwestora.

dr Johann Wilhelm Erning Instalacje wody pitnej – eksploatacja i przywracanie należytego stanu użytkowo-technicznego

Instalacje wody pitnej – eksploatacja i przywracanie należytego stanu użytkowo-technicznego Instalacje wody pitnej – eksploatacja i przywracanie należytego stanu użytkowo-technicznego

Wiele instalacji wody pitnej wykazuje braki. Przyczynę tego należy upatrywać przede wszystkim w niezgodnym z przepisami projektowaniu, ewentualnie niefachowym wykonawstwie, jak również w niepoprawnej eksploatacji....

Wiele instalacji wody pitnej wykazuje braki. Przyczynę tego należy upatrywać przede wszystkim w niezgodnym z przepisami projektowaniu, ewentualnie niefachowym wykonawstwie, jak również w niepoprawnej eksploatacji. Wady uwidaczniają się często jako zakłócenia w przesyle lub jako pogorszenie się jakości wody pitnej. W określonych okolicznościach można przywrócić prawidłowy tryb pracy, bez konieczności przeprowadzenia wymiany instalacji, stosując odpowiednie metody. Jednakże w celu osiągnięcia całkowitej...

Adam Ruciński Bezpieczniej z termowizją

Bezpieczniej z termowizją Bezpieczniej z termowizją

Jednym z najważniejszych zadań producentów (niezależnie od profesji) jest utrzymanie wysokiego poziomu ciągłości wytwarzania przy możliwie jak najniższych kosztach własnych i wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Jednym z najważniejszych zadań producentów (niezależnie od profesji) jest utrzymanie wysokiego poziomu ciągłości wytwarzania przy możliwie jak najniższych kosztach własnych i wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Waldemar Joniec Nowoczesne systemy instalacyjne

Nowoczesne systemy instalacyjne Nowoczesne systemy instalacyjne

Nowe materiały, z których wykonywane są przewody i złączki, a także nowe techniki połączeń zrewolucjonizowały w ostatnich latach pracę instalatorów. Rynek zdominowały systemy rur z tworzyw sztucznych i...

Nowe materiały, z których wykonywane są przewody i złączki, a także nowe techniki połączeń zrewolucjonizowały w ostatnich latach pracę instalatorów. Rynek zdominowały systemy rur z tworzyw sztucznych i wielowarstwowych. Instalator ma do dyspozycji nie tylko rurę i pasujące do niej złączki, ale także kompletne systemy do budowy instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego. Producenci w ramach systemów oferują wszystko, co może być potrzebne do wykonania...

Najnowsze produkty i technologie

Flamco news eXStreamalna promocja na lato

eXStreamalna promocja na lato eXStreamalna promocja na lato

Usuwanie powietrza i zanieczyszczeń jest niezbędne do utrzymania sprawności i wydajności instalacji grzewczej. Separatory XStream marki Flamco umożliwiają niższe zużycie energii, większą wydajność systemu...

Usuwanie powietrza i zanieczyszczeń jest niezbędne do utrzymania sprawności i wydajności instalacji grzewczej. Separatory XStream marki Flamco umożliwiają niższe zużycie energii, większą wydajność systemu i wydłużają żywotność instalacji grzewczej. Są też niezbędnym elementem instalacji z pompą ciepła. Jeśli kupujesz separatory XStream, skorzystaj z letniej promocji i odbierz kultowe klapki Kubota.

REGULUS®-system Czas REGULUSÓW

Czas REGULUSÓW Czas REGULUSÓW

Cel wytwarzania ciepła jest oczywisty: jak najwyższy (całoroczny) komfort cieplny za jak najniższą cenę. Produkowany przez Was produkt (ciepło) trzeba jak najefektywniej, jak najtaniej i jak najszybciej...

Cel wytwarzania ciepła jest oczywisty: jak najwyższy (całoroczny) komfort cieplny za jak najniższą cenę. Produkowany przez Was produkt (ciepło) trzeba jak najefektywniej, jak najtaniej i jak najszybciej dostarczyć do odbiorców końcowych.

Wilo Polska Sp. z o.o. System chłodzenia centrum danych z pompami Wilo

System chłodzenia centrum danych z pompami Wilo System chłodzenia centrum danych z pompami Wilo

Wyszukiwarka Google przetwarza obecnie aż 99 tys. zapytań na sekundę. Aby poradzić sobie z taką ilością informacji, wykorzystuje zlokalizowane na całym świecie centra danych z gigantycznymi serwerami,...

Wyszukiwarka Google przetwarza obecnie aż 99 tys. zapytań na sekundę. Aby poradzić sobie z taką ilością informacji, wykorzystuje zlokalizowane na całym świecie centra danych z gigantycznymi serwerami, które wymagają chłodzenia przez całą dobę. W jednym z nich zadanie to realizują z sukcesem pompy Wilo.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. Mocna Akcja MILWAUKEE

Mocna Akcja MILWAUKEE Mocna Akcja MILWAUKEE

Zapraszamy do zakupów renomowanych narzędzi Milwaukee i realizacji voucherów w naszych Oddziałach.

Zapraszamy do zakupów renomowanych narzędzi Milwaukee i realizacji voucherów w naszych Oddziałach.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Chłodziwa Clariant – gorąca promocja na powitanie lata!

Chłodziwa Clariant – gorąca promocja na powitanie lata! Chłodziwa Clariant – gorąca promocja na powitanie lata!

Wyjątkowe zalety chłodziw od firmy Clariant ✔ gwarantowana szwajcarska jakość ✔ odpowiednie temperatury krzepnięcia ✔ ochrona przed korozją (zbilansowana kombinacja inhibitorów korozji) ✔ długotrwała...

Wyjątkowe zalety chłodziw od firmy Clariant ✔ gwarantowana szwajcarska jakość ✔ odpowiednie temperatury krzepnięcia ✔ ochrona przed korozją (zbilansowana kombinacja inhibitorów korozji) ✔ długotrwała stabilność w instalacji.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klimatyzatory ścienne Hisense Energy PRO X

Klimatyzatory ścienne Hisense Energy PRO X Klimatyzatory ścienne Hisense Energy PRO X

Hisense Energy Pro X to zaawansowany klimatyzator o nowoczesnym designie i wysokiej efektywności. Nowa stylistyka oraz eleganckie proporcje nadają mu wyjątkowy wygląd. Dzięki unikatowej technologii inwertera...

Hisense Energy Pro X to zaawansowany klimatyzator o nowoczesnym designie i wysokiej efektywności. Nowa stylistyka oraz eleganckie proporcje nadają mu wyjątkowy wygląd. Dzięki unikatowej technologii inwertera opracowanej przez Hisense, współczynniki SEER/SCOP zwiększono o 25%, co pozwala na oszczędność energii do 30%! Energy PRO X ma klasę energetyczną A+++ zarówno dla chłodzenia, jak i grzania. Klimatyzator wykorzystuje stałoprądowe silniki wentylatorów oraz stałoprądową sprężarkę inwerterową, a...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.