RynekInstalacyjny.pl

Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne

Statistical analysis of measurement data and forecats of thermal energy generation by system of solar collectors – part 1

Panel solarny
fot. freeimages.com

Panel solarny


fot. freeimages.com

W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej danych pomiarowych z systemu kolektorów słonecznych, w tym godzinowych wartości produkcji energii cieplnej oraz związku pomiędzy natężeniem promieniowania słonecznego a efektywnością jego wykorzystania.

Zobacz także

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

dr inż. Paweł Kowalski Kolektory słoneczne - dofinansowania

Kolektory słoneczne - dofinansowania Kolektory słoneczne - dofinansowania

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)...

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poprzez sieć banków z którymi podpisał umowy (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny...

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

W ostatnich latach w Polsce dynamicznie przybywa instalacji z kolektorami słonecznymi. Niezbędne stają się różnorodne praktyczne analizy techniczne parametrów pracy kolektorów. Opracowania naukowe i techniczne przedstawiają wyniki takich analiz [1, 2, 3]. Cennym uzupełnieniem tej tematyki wydaje się analiza statystyczna rzeczywistych danych pomiarowych uzyskanych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych oraz testy skuteczności krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

Perspektywa budowy mikrosieci sprawia, że wiarygodne prognozy krótkoterminowe energii pozyskiwanej ze słońca nabierają istotnego znaczenia. W szczególności w przypadkach, gdy energia cieplna pozyskiwana byłaby częściowo od dostawcy z sieci elektroenergetycznej, a częściowo z energii słonecznej (kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne).

Charakterystyka systemu i danych z monitoringu

Dane pomiarowe pochodzą z instalacji kolektorów słonecznych pracujących na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z Internatem w Wodzisławiu Śląskim.

Układ 18 kolektorów słonecznych typu KS 2000 SL posadowiono na dachu budynku internatu. System współpracuje z wymiennikiem ciepła I stopnia typu JAD 3,18. Dodatkowo drugi wymiennik JAD 5,38 współpracuje z kotłami węglowymi oraz kotłem gazowym, dogrzewając w razie potrzeby wodę do wymaganej temperatury (maks. 50°C). W układzie pracują także dwa zasobniki ciepłej wody użytkowej o pojemności 2000 litrów każdy.

W celu prowadzenia bieżącego monitoringu instalacji kolektorów słonecznych w układ wbudowano licznik ciepła (ciepło nie jest mierzone w sposób bezpośredni, ale obliczane przez układ całkujący jako suma iloczynów chwilowych pomiarów różnicy temperatury zasilania i powrotu czynnika grzewczego oraz przepływu masowego tego czynnika), z którego wyniki przesyłane są poprzez internet. Natomiast dane meteorologiczne (radiacja całkowita, temperatura zewnętrzna) uzyskiwane są z automatycznej stacji pomiarowej, która jest częścią infrastruktury pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Na rys. 1 przedstawiono uproszczony schemat monitorowanego układu.

 Uproszczony schemat monitorowanego układu

Rys. 1. Uproszczony schemat monitorowanego układu [4]


 

Tabela 1 zawiera dane techniczne wykorzystanych kolektorów słonecznych, natomiast tabela 2 listę monitorowanych danych.

Tabela 1. Dane techniczne kolektora KS2000 SL
(oprac. na podst. [4])

Tabela 1. Dane techniczne kolektora KS2000 SL (oprac. na podst. [4])


 

Lista monitorowanych danych

Tabela 2. Lista monitorowanych danych (oprac. na podst. [4])


 

Analiza danych

Zakres analizowanych danych godzinowej produkcji ciepła obejmował okres od 8 lipca 2006 do 22 listopada 2010 r. Szereg czasowy godzinowej produkcji ciepła nie miał rozkładu normalnego (wykonano test normalności Lilieforsa oraz test normalności Shapiro-Wilka).

Kurtoza (dla rozkładu normalnego wynosi 0) jest dodatnia, wartość cechy (produkcja ciepła) jest więc bardziej skoncentrowana niż przy rozkładzie normalnym [5].

Skośność (miara asymetrii rozkładu) jest dodatnia, co oznacza rozkład o prawostronnej asymetrii (wydłużone prawe ramię rozkładu).

Duża wartość odchylenia standardowego w stosunku do wartości średniej (współczynnik zmienności) oraz mało powtarzalne przebiegi szeregu czasowego wskazują, że nie należy się spodziewać znacząco wysokiej jakości predykcji ultrakrótkoterminowej oraz krótkoterminowej szeregu czasowego godzinowej produkcji ciepła.

Analiza współczynnika autokorelacji szeregu czasowego godzinowej produkcji ciepła wykazała silną dobową okresowość [5].

Największa wartość współczynnika autokorelacji wystąpiła dla 1 godziny wstecz (powyżej 0,8). W przypadku 2 godzin wstecz wartość współczynnika autokorelacji jest niższa i wynosi nieco ponad 0,6.

Dla kolejnych godzin współczynnik autokorelacji bardzo szybko maleje (wartość dla 3 godzin wstecz wynosi już jedynie ok. 0,4).

Dla dokładnie 24 godzin wstecz współczynnik wynosi nieco ponad 0,6.

W kolejnych dobach (dla okresów będących wielokrotnością 24 godzin) wartość ta stopniowo i powoli maleje (po 2 tygodniach osiąga nieco ponad 0,4).

Wartości współczynnika autokorelacji dla godzin sąsiednich w stosunku do 24 godzin (23 oraz 25 godzin wstecz) wykazują również wysokie wartości (powyżej 0,6). Ilustruje to rys. 2.

Rys. 2. Współczynnik autokorelacji szeregu czasowego godzinowej produkcji ciepła przez system kolektorów
słonecznych do 14 dni wstecz [5]

Rys. 2. Współczynnik autokorelacji szeregu czasowego godzinowej produkcji ciepła przez system kolektorów słonecznych do 14 dni wstecz [5]


 

Analiza zmienności miesięcznej szeregu czasowego godzinowej produkcji ciepła wykazała silną sezonowość.

Szczyt produkcji przypada na lipiec oraz sierpień. W styczniu, lutym, listopadzie oraz grudniu produkcja ciepła jest niemal zerowa (rys. 3).

Średnia dzienna produkcja ciepła dla poszczególnych miesięcy

Rys. 3. Średnia dzienna produkcja ciepła dla poszczególnych miesięcy w latach 2006–2010 [6]


 

Analiza wykazała dużą losowość godzinowej produkcji ciepła w kolejnych dniach miesiąca (rys. 4 i rys. 5).

 Zmienność godzinowej produkcji ciepła

Rys. 4. Zmienność godzinowej produkcji ciepła w kolejnych 3 dniach w miesiącu letnim (lipiec) [5]


 

Zmienność godzinowej produkcji ciepła

Rys. 5. Zmienność godzinowej produkcji ciepła w kolejnych 3 dniach w miesiącu jesiennym (listopad) [5]


 

Największa produkcja utrzymuje się w godzinach okołopołudniowych (rys. 6 i rys. 7).

Rys. 6. Średnia godzinowa produkcja ciepła w zależności od godziny w miesiącu letnim (lipiec) obliczona
na podstawie danych z lat 2006–2010 [5]

Rys. 6. Średnia godzinowa produkcja ciepła w zależności od godziny w miesiącu letnim (lipiec) obliczona na podstawie danych z lat 2006–2010 [5]


 

Rys. 7. Średnia godzinowa produkcja ciepła w zależności od godziny w miesiącu zimowym (luty) obliczona
na podstawie danych z lat 2007–2010 [5]

Rys. 7. Średnia godzinowa produkcja ciepła w zależności od godziny w miesiącu zimowym (luty) obliczona na podstawie danych z lat 2007–2010 [5]


 

Wielkość godzinowej produkcji ciepła jest natomiast bardzo uzależniona od pory roku.

 

W miesiącach letnich produkcja ciepła jest najwyższa (liczba godzin, w których zachodzi produkcja ciepła, jest również największa w miesiącach letnich), a zimą zarówno wielkość produkcji, jak i liczba godzin, w których zachodzi produkcja, najniższa.

Charakterystyczne jest również, że w miesiącach zimowych produkcja zachodzi przez kilka godzin w okresie doby.

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy natężeniem promieniowania słonecznego a efektywnością wykorzystania promieniowania słonecznego [%] (stosunek ilości ciepła odebranego z kolektora do energii promieniowania padającego na powierzchnię poziomą) wynosi 0,529.

Oznacza to, że istnieje dość silna relacja pomiędzy tymi danymi. Im natężenie promieniowania słonecznego jest większe, tym efektywność wykorzystania promieniowania słonecznego najczęściej rośnie (rys. 8 i rys.9).

Rys. 8. Efektywność wykorzystania promieniowania słonecznego oraz natężenie promieniowania
słonecznego dla trzech kolejnych dni w lipcu 2006 r.

Rys. 8. Efektywność wykorzystania promieniowania słonecznego oraz natężenie promieniowania słonecznego dla trzech kolejnych dni w lipcu 2006 r.


 

Rys. 9. Efektywność wykorzystania promieniowania słonecznego oraz natężenie promieniowania słonecznego
dla dwóch kolejnych dni w listopadzie 2006 r.

Rys. 9. Efektywność wykorzystania promieniowania słonecznego oraz natężenie promieniowania słonecznego dla dwóch kolejnych dni w listopadzie 2006 r.


 

Warto ponadto zwrócić uwagę na widoczne przesunięcie w prawo (głównie dla godzin przedpołudniowych) krzywej efektywności wykorzystania promieniowania słonecznego względem krzywej natężenia promieniowania.

Z obserwacji szeregów czasowych wynika również, że efektywność wykorzystania promieniowania słonecznego ma wyraźny związek z porą roku – w miesiącach letnich i okołoletnich jest znacząco wyższa niż w miesiącach zimowych i okołozimowych z uwagi na większe natężenie promieniowania.

Praktyczne wnioski i sugestie

Na podstawie analizy statystycznej danych pomiarowych z systemu kolektorów słonecznych wnioskować można, że w warunkach krajowych znacząca produkcja energii cieplnej zachodzi jedynie w lipcu i sierpniu. Pokrycie zapotrzebowanie na ciepłą wodę może w praktyce w niektórych letnich dniach wynosić nawet 100% całkowitego zapotrzebowania dobowego.

Niższa produkcja, ale istotna ekonomicznie w bilansie cieplnym zapotrzebowania na ciepło w budynku mieszkalnym konsumenta, zachodzi w: kwietniu, maju, czerwcu, wrześniu oraz październiku.

Wielkość produkcji ciepła może się też obniżać ze względu na zdarzenia losowe (np. duże zabrudzenie kolektorów ptasimi odchodami – konieczne jest okresowe czyszczenie urządzeń).

Niestety w pozostałych miesiącach roku, czyli styczniu, lutym, marcu, listopadzie oraz grudniu, produkcja energii cieplnej jest bardzo mała lub znikoma i odbywa się w praktyce tylko w godzinach okołopołudniowych przez 2–3 godziny (pomiędzy 11 a 14), a wielkość produkcji w tych godzinach może być nawet 40-krotnie mniejsza niż o tej samej porze latem. Jest to wówczas bardzo mało stabilne źródło energii cieplnej. Dodatkowo konsument musi pamiętać w szczególnych przypadkach o odśnieżaniu i usuwaniu nadmiaru lodu z instalacji, by zapewnić optymalną wielkość produkcji.

Czas amortyzacji zależy w dużym stopniu od wielkości dotacji do instalacji słonecznej, kosztów przeglądów i serwisu, kosztów ewentualnych napraw itp., jednak przyjąć można, że zakup kolektora słonecznego zamortyzuje się po ok. 8–10 latach.

Druga część artykułu – w kolejnym numerze RI

Literatura

  1. Chodura J., Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7. Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych, "Rynek Instalacyjny" nr 12/2013.
  2. Chodura J., Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 9. Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych, "Rynek Instalacyjny" nr 5/2014.
  3. Kosieradzki J., Kolektory słoneczne – jakość i zastosowanie, "Rynek Instalacyjny" nr 5/2010.
  4. www.oze.info.pl/ozewpraktyce/monitoring.
  5. Baczyński D., Helt P., Kapler P., Piotrowski P., Wasilewski J., Opracowanie metod prognozowania krótkoterminowego i ultrakrótkoterminowego produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, praca badawcza na zlecenie firmy Globema Sp. z o.o., Warszawa 2013.
  6. Suchecki P., Krótkoterminowe prognozy godzinowych wartości produkcji energii cieplnej dla systemu kolektora słonecznego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych typu MLP oraz metod statystycznych, praca dyplomowa magisterska, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz Chłodzenie słoneczne w warunkach polskich

Chłodzenie słoneczne w warunkach polskich Chłodzenie słoneczne w warunkach polskich

Latem występuje duże zapotrzebowanie na chłód, który wytwarza się główne za pomocą kosztownej energii elektrycznej. Jednocześnie instalacje solarne do podgrzewania wody borykają się z problemem przegrzewania....

Latem występuje duże zapotrzebowanie na chłód, który wytwarza się główne za pomocą kosztownej energii elektrycznej. Jednocześnie instalacje solarne do podgrzewania wody borykają się z problemem przegrzewania. Ten nadmiar ciepła można wykorzystać do zasilenia chłodziarek absorpcyjnych.

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, mgr inż. Przemysław Suchecki Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2 Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

dr inż. Dorota Anna Krawczyk Przykłady wykorzystania potencjału solarnego w gminie Choroszcz

Przykłady wykorzystania potencjału solarnego w gminie Choroszcz Przykłady wykorzystania potencjału solarnego w gminie Choroszcz

Ze względów ekologicznych konieczne stało się w ostatnich latach zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Rodzaj rozwiązania w dużej mierze zależy od lokalizacji...

Ze względów ekologicznych konieczne stało się w ostatnich latach zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Rodzaj rozwiązania w dużej mierze zależy od lokalizacji inwestycji. Energetyka słoneczna w Polsce to nadal głównie wykorzystanie kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Usłonecznienie wynosi w naszym kraju od 1200 do 1600 godzin, a roczne całkowite promieniowanie średnio ok. 950 kWh/m2.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

dr inż. Dobrosława Kaczorek Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym

Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym

Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego oraz przepisów krajowych, wprowadzając wymóg ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery, narzucają konieczność stosowania w technice...

Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego oraz przepisów krajowych, wprowadzając wymóg ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery, narzucają konieczność stosowania w technice budowlanej i instalacyjnej coraz nowszych energooszczędnych rozwiązań. W Polsce znaczący udział w zużyciu ciepła ma budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej zasilane z sieci ciepłowniczych. Stąd pomysł wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzania ciepłej wody użytkowej...

Jerzy Chodura Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10 Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności...

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności całej instalacji, zatem bez ich uwzględnienia w obliczeniach system nie zapewni wymaganej mocy cieplnej. Równie ważne są elementy wpływające na bezpieczeństwo instalacji, takie jak zawór bezpieczeństwa czy naczynie wzbiorcze.

dr Małgorzata Pietras-Szewczyk Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych

Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych

Tereny miejskie mają spory potencjał pozyskiwania energii odnawialnej. Wymagają jednak starannego rozpoznania zasobów oraz opracowania solidnej koncepcji wykorzystania i gospodarowania energią ze źródeł...

Tereny miejskie mają spory potencjał pozyskiwania energii odnawialnej. Wymagają jednak starannego rozpoznania zasobów oraz opracowania solidnej koncepcji wykorzystania i gospodarowania energią ze źródeł odnawialnych. W przypadku energii słonecznej należy wyznaczyć najlepsze lokalizacje do zainstalowania ogniw fotowoltaicznych. Pomocne w tym mogą być systemy informacji geograficznej i odpowiednie modele.

Waldemar Joniec Energia z hybryd

Energia z hybryd Energia z hybryd

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami....

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami. Będą one wykorzystywać różne nośniki energii i w coraz większym stopniu energię odnawialną.

Jerzy Chodura Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9

Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9 Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9

Potencjalny użytkownik instalacji solarnej powinien mieć podstawową wiedzę umożliwiającą wybór kolektora słonecznego.

Potencjalny użytkownik instalacji solarnej powinien mieć podstawową wiedzę umożliwiającą wybór kolektora słonecznego.

Jerzy Chodura Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8 Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę...

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę i przewymiarować instalację, uzyskując tym samym odwrotny od oczekiwanego efekt.

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

Redakcja RI REPOWERmap

REPOWERmap REPOWERmap

Czy posiadasz zainstalowany kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny lub małą elektrownię wiatrową albo inne odnawialne źródło energii? A może izolacja twojego budynku zwiększyła jego energooszczędność?...

Czy posiadasz zainstalowany kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny lub małą elektrownię wiatrową albo inne odnawialne źródło energii? A może izolacja twojego budynku zwiększyła jego energooszczędność? Dodaj swoje przykłady na mapie, aby były widoczne dla innych i stanowiły inspirację do podjęcia podobnych działań. Każdy przykład jest ważny!

Jerzy Chodura Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7. Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej...

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej zakupem dokonania właściwego wyboru. W sytuacji, gdy jedynym kryterium jest „najkorzystniejsza” cena, charakterystyka techniczna kolektora słonecznego odgrywa drugorzędną rolę.

Jerzy Chodura Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6. Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację...

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację przekazuje się użytkownikowi wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania, konieczności wykonywania przeglądów, a także zgłaszania reklamacji.

Paweł Lachman Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE

Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE

Po 2015 r. diametralnie zmieni się rynek urządzeń centralnego ogrzewania w Europie. Wymogi ecodesign i oznakowania energetycznego wpłyną na sprzedaż pomp ciepła i kotłów na biomasę, a na rynek nie będą...

Po 2015 r. diametralnie zmieni się rynek urządzeń centralnego ogrzewania w Europie. Wymogi ecodesign i oznakowania energetycznego wpłyną na sprzedaż pomp ciepła i kotłów na biomasę, a na rynek nie będą mogły wejść niskoefektywne urządzenia grzewcze.

Jerzy Chodura Zasobniki, oprzyrządowanie i armatura słonecznych systemów grzewczych Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 4

Zasobniki, oprzyrządowanie i armatura słonecznych systemów grzewczych Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 4 Zasobniki, oprzyrządowanie i armatura słonecznych systemów grzewczych Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 4

W słonecznym systemie grzewczym istotną rolę odgrywa właściwa współpraca kolektorów słonecznych z pozostałymi elementami. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące magazynowania ciepła w zasobnikach...

W słonecznym systemie grzewczym istotną rolę odgrywa właściwa współpraca kolektorów słonecznych z pozostałymi elementami. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące magazynowania ciepła w zasobnikach oraz sposobów wykorzystania wymienników ciepła i regulatorów, a także aspektów bezpieczeństwa.

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS

Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS

Wnioski z kilkunastu lat pracy kilku zestawów kolektorów słonecznych, zarówno płaskich, jak i rurowych, wskazują, że osiągnięcie teoretycznych parametrów pracy podawanych w danych katalogowych jest w praktyce...

Wnioski z kilkunastu lat pracy kilku zestawów kolektorów słonecznych, zarówno płaskich, jak i rurowych, wskazują, że osiągnięcie teoretycznych parametrów pracy podawanych w danych katalogowych jest w praktyce niemożliwe, gdyż odnoszą się one do samego kolektora, a nie całej instalacji – wymaga to uwzględniania przez projektantów przy doborze urządzeń i projektowaniu instalacji. Wraz z rozwojem budownictwa niskoenergetycznego rosnąć będzie znaczenie instalacji solarnych wspomagających pracę układów...

Jerzy Chodura Promieniowanie słoneczne – podstawowe wiadomości, Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 2

Promieniowanie słoneczne – podstawowe wiadomości, Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 2 Promieniowanie słoneczne – podstawowe wiadomości, Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 2

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o promieniowaniu słonecznym oraz jego parametrach, odgrywających zasadniczą rolę w termicznych instalacjach solarnych. Spektrum oraz ilość dostępnego w danej...

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o promieniowaniu słonecznym oraz jego parametrach, odgrywających zasadniczą rolę w termicznych instalacjach solarnych. Spektrum oraz ilość dostępnego w danej lokalizacji promieniowania słonecznego ma duże znaczenie dla właściwego doboru i badania kolektorów słonecznych.

Redakcja RI O rynku kolektorów słonecznych i istotnych regulacjach

O rynku kolektorów słonecznych i istotnych regulacjach O rynku kolektorów słonecznych i istotnych regulacjach

Rozmowa z Robinem Wellingiem – Prezydentem Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF) - w której mowa o rynku kolektorów słonecznych i regulacjach, które ten rynek kształtują. Rozmowę...

Rozmowa z Robinem Wellingiem – Prezydentem Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF) - w której mowa o rynku kolektorów słonecznych i regulacjach, które ten rynek kształtują. Rozmowę przeprowadził Instytut Energetyki Odnawialnej, organizator VI Forum Przemysłu Energetyi Słonecznej, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2013 roku, w Toruniu.

Anna Santorska, Maria Kamińska, Aneta Więcka UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich

UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich

Budynki usługowe i mieszkalne w krajach UE są odpowiedzialne za zużycie ponad 40% energii, co sprawia, że jest to obecnie najbardziej energochłonny sektor gospodarki Europy. Przewiduje się, że do 2025...

Budynki usługowe i mieszkalne w krajach UE są odpowiedzialne za zużycie ponad 40% energii, co sprawia, że jest to obecnie najbardziej energochłonny sektor gospodarki Europy. Przewiduje się, że do 2025 r. gospodarstwa domowe oraz budynki biurowe, magazynowe i użyteczności publicznej zużywać będą większość światowych zasobów energii – więcej niż transport i przemysł ogółem.

Jerzy Kosieradzki Magazynowanie energii słonecznej dla grzania i chłodzenia

Magazynowanie energii słonecznej dla grzania i chłodzenia Magazynowanie energii słonecznej dla grzania i chłodzenia

Energii słonecznej mamy pod dostatkiem wtedy, gdy zwykle nie jest potrzebna, a brakuje jej, kiedy zapotrzebowanie na ciepło wzrasta. Problem tej sezonowej dostępności można już uznać za częściowo rozwiązany...

Energii słonecznej mamy pod dostatkiem wtedy, gdy zwykle nie jest potrzebna, a brakuje jej, kiedy zapotrzebowanie na ciepło wzrasta. Problem tej sezonowej dostępności można już uznać za częściowo rozwiązany – w lecie, kiedy słońce grzeje najmocniej, potrzebny jest chłód, który wytworzyć można przy pomocy intensywnego promieniowania. Czy podobne rozwiązanie można znaleźć również dla ogrzewania zimą?

Grzegorz Wiśniewski, Aneta Więcka, Anna Santorska, Maria Nalewajko Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Szacuje się, że już ponad 100 tysięcy użytkowników w Polsce korzysta ze słonecznych instalacji grzewczych. Polska stała się jednym z liderów w sprzedaży i montażu kolektorów słonecznych, zajmując w europejskim...

Szacuje się, że już ponad 100 tysięcy użytkowników w Polsce korzysta ze słonecznych instalacji grzewczych. Polska stała się jednym z liderów w sprzedaży i montażu kolektorów słonecznych, zajmując w europejskim rankingu czwarte miejsce (za Niemcami, Włochami i Hiszpanią). Rynek kolektorów słonecznych jest jak dotychczas branżą najbardziej przewidywalną i stabilną w dłuższym okresie. Według wstępnych szacunków w 2012 r. zainstalowane zostanie kolejne ponad 200 tys. m2, a łączna wartość skumulowana...

prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral Odnawialne źródła energii – tak, ale jakie?

Odnawialne źródła energii – tak, ale jakie? Odnawialne źródła energii – tak, ale jakie?

Unia Europejska, wspierana przez agendy ONZ i organizacje ekologiczne z całego świata, toczy heroiczny bój z globalnym ociepleniem i jego domniemanym głównym sprawcą – CO2, nie bacząc na głosy sceptyków...

Unia Europejska, wspierana przez agendy ONZ i organizacje ekologiczne z całego świata, toczy heroiczny bój z globalnym ociepleniem i jego domniemanym głównym sprawcą – CO2, nie bacząc na głosy sceptyków kwestionujących sens tej walki [1–3]. Komisja Europejska dąży do podwyższenia przyjętego celu redukcyjnego emisji CO2 z 20 do 30% w 2020 r. i 80% w 2050 r., głównie poprzez intensywny rozwój OZE. Miałyby one zastąpić zwalczane coraz mocniej elektrownie węglowe i jądrowe, których udział w światowej...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.