RynekInstalacyjny.pl

Etykietowanie kolektorów słonecznych

Przykład etykiety energetycznej dla pakietu zawierającego kolektory słoneczne, rys. Janusz Starościk

Przykład etykiety energetycznej dla pakietu zawierającego kolektory słoneczne, rys. Janusz Starościk

Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń. Celem etykietowania kolektorów słonecznych powinno być przekonanie użytkowników, że z jednej strony tworzenie instalacji hybrydowych zawierających kolektory znacznie zwiększa efektywność energetyczną innych urządzeń grzewczych wchodzących w skład instalacji i ułatwia spełnienie wymagań dotyczących wykorzystania OZE i efektywności energetycznej, a z drugiej instalacje, w których kolektory są podstawowym źródłem ciepła i c.w.u., są wysoce efektywne i umożliwiają praktycznie darmowe pozyskiwanie ciepła w trakcie ich eksploatacji.

Zobacz także

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

dr inż. Paweł Kowalski Kolektory słoneczne - dofinansowania

Kolektory słoneczne - dofinansowania Kolektory słoneczne - dofinansowania

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)...

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poprzez sieć banków z którymi podpisał umowy (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny...

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

Od września 2016 roku prawie wszystkie nowo instalowane urządzenia grzewcze i służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej dopuszczane są do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej tylko z załączonymi do nich etykietami energetycznymi. Etykiety te zawierają informacje pozwalające użytkownikowi oceniać i wybierać urządzenia pod względem efektywności energetycznej. Zgodnie z dyrektywą UE 2009/125/WE dotyczącą ekoprojektu [1] i rozporządzeniem UE 2017/1369 dot. etykietowania energetycznego [2] oraz rozporządzeniami UE 811/2013 i 812/2013 [3, 4] kolektory słoneczne podlegają etykietowaniu tylko wtedy, gdy są elementem zestawu hybrydowego składającego się z więcej niż jednego urządzenia, w którym to zestawie zastosowanie kolektorów zwiększa i poprawia jego efektywność energetyczną.

Zgodnie z rozporządzeniem dot. etykietowania „urządzenie słoneczne” czy lepiej „instalacja słoneczna” oznacza instalację wykorzystującą wyłącznie energię słoneczną, kolektor słoneczny, dostosowany do wykorzystania ciepła z energii słonecznej słoneczny zasobnik c.w.u. lub pompę w obiegu kolektora, wprowadzane oddzielnie do obrotu. Oznacza to, że tego typu instalacja zawsze zawiera kolektor słoneczny. Komponenty takiego systemu nie są etykietowane osobno, jako urządzenia, które same nie zużywają energii elektrycznej, z wyjątkiem pompy obiegowej. Z tego względu Komisja Europejska nie zdecydowała się na etykietowanie kolektorów słonecznych jako urządzeń.

Wyjątkiem są systemy termosyfonowe ze zintegrowanym zasilaniem energią elektryczną – odpowiednie rozporządzenie definiuje te urządzenia jako podgrzewcze do wody, a zgodnie z procedurami dotyczącymi kalkulacji solarnych podgrzewaczy do wody najwyższa klasa energetyczna została w ich przypadku zdefiniowana na poziomie A. Elektryczne podgrzewacze wody mają jednak predefiniowaną sprawność 40% i to dzięki podłączeniu do systemu kolektorów słonecznych podgrzewacze klasyfikowane na poziomie C i D mają szansę na etykietę w klasie A. Natomiast samodzielne instalacje kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania, mogące wg wytycznych DIN CERTICO uzyskać klasę energetyczną A+++, nie są klasyfikowane w widoczny sposób, co wpływa negatywnie na wybór tego typu instalacji w fazie planowania inwestycji.

Kolektory słoneczne mogą występować w pakietach hybrydowych wymagających etykietowania praktycznie z każdym urządzeniem grzewczym, czyli pompą ciepła, kotłem gazowym, olejowym, elektrycznym, biomasowym czy kogeneracyjnym, umożliwiając każdemu z urządzeń współpracujących w układzie z kolektorami nawet znaczne podwyższenie klasy efektywności energetycznej.

Po wejściu w życie regulacji dotyczących etykietowania urządzeń grzewczych można zauważyć pewne negatywne efekty braku wymogu etykietowania dla kolektorów słonecznych. Użytkownicy końcowi, zwracając uwagę na brak etykiet na tych urządzeniach, interpretują ten fakt jako brak podstaw do kwalifikacji tego typu instalacji jako efektywnych energetycznie. Co więcej, w każdym punkcie sprzedaży widzimy etykiety energetyczne na produktach, których nawet nie podejrzewaliśmy o to, że może ich ten wymóg dotyczyć.

Regulacje traktujące kolektory słoneczne jedynie jako element instalacji powodujący znaczne podwyższenie jej klasy efektywności energetycznej są obecnie niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń grzewczych. Z tego powodu, zdaniem SPIUG, Komisja Europejska powinna wprowadzić obowiązek etykietowania kolektorów słonecznych, uwzględniając następujące czynniki:

  • etykietowanie energetyczne nie powinno generować dodatkowych obciążeń finansowych dla producentów;
  • wzorem innych urządzeń grzewczych etykiety powinny być generowane przez samych producentów na podstawie otrzymanych i opłaconych badań w akredytowanym laboratorium lub przydzielane bezpłatnie w ramach opłaty licencyjnej za Solar Keymark. Cała etykieta powinna opierać się na wykorzystaniu danych z certyfikatu Solar Keymark, których przeliczenie jest proste i w razie potrzeby może zostać poszerzone o dodatkowe badania w ramach tej certyfikacji. Należy też zwrócić uwagę, że dane do etykiet mają pochodzić z załączników do certyfikatów Solar Keymark, które często zawierają błędne dane, co powinno zostać wyeliminowane dzięki odpowiednim wytycznym i procedurom. Jeżeli się tego nie uwzględni, w efekcie może dochodzić do przekłamań w określaniu klasy wydajności grzewczej nawet przez same jednostki certyfikujące, czego należy bezwzględnie uniknąć;
  • powinien zostać udostępniony bezpłatny generator etykiet kolektorów słonecznych i to producent powinien móc samodzielnie taką etykietę wystawić, tak jak w przypadku pomp ciepła, kotłów itd.;
  • z punktu widzenia użytkownika końcowego pozytywnym zjawiskiem byłoby porównywanie kolektorów słonecznych pod względem wydajności, czyli realnego uzysku ciepła, który jest podstawą do określenia wydajności energetycznej kolektora, a nie jedynie pod względem sprawności optycznej;
  • z uwagi na zasadę działania kolektorów w etykietowaniu powinno się uwzględniać strefy klimatyczne w postaci zamkniętej bazy klimatycznej, podobnie jak w wypadku pomp ciepła. Dzięki temu dostępna będzie transparentna i porównywalna baza charakterystyk technicznych kolektorów słonecznych.

Etykietowanie pakietów

Etykietowanie pakietów zawierających kolektory słoneczne, a w przyszłości samych kolektorów słonecznych i elementów instalacji solarnych, umożliwia zwrócenie uwagi użytkowników końcowych na korzyści wiążące się z zastosowaniem technologii energii odnawialnych wykorzystujących energię pochodzącą ze słońca i związanych z nimi urządzeń w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej całej instalacji grzewczej oraz podwyższenia ich klasy energetycznej.

Aby w pełni skorzystać z możliwości, jakie dają regulacje prawne, środowiska działające na rzecz powszechnego wykorzystania energii pochodzącej ze słońca zaczęły się koncentrować na wspieraniu szerszego stosowania tych rozwiązań grzewczych. Pierwszy krok dotyczył rozwiązań pakietowych – dzięki zastosowaniu w nich kolektorów słonecznych można zmaksymalizować efektywność energetyczną danego pakietu grzewczego. Jeżeli w pakietach zastosowano podgrzewacze wysokiej klasy, różnica wartości dodanej w wypadku kolektorów słonecznych jest ograniczona do zakresu klas od A do A+++, jednak użytkownik końcowy nie zawsze dostrzeże różnice pomiędzy tymi klasami.

Inne urządzenia grzewcze, np. kotły gazowe, olejowe czy podgrzewacze elektryczne, wychodzą w etykietowaniu szczególnie dobrze (klasa A+ i wyższa), gdy są połączone w zestawie z urządzeniami wykorzystującymi energię odnawialną. Dlatego ważne jest zapewnienie użytkownikowi wyraźnego punktu odniesienia co do efektywności energetycznej zastosowanego urządzenia. Znakowanie niesie także potencjalne zagrożenia w kontekście uzyskania najbardziej skutecznego rozwiązania, wynikające z faktu, że instalacja grzewcza jest złożona i może się składać z elementów pochodzących od różnych producentów.

SPIUG współpracuje z Solar Heat Europe i EHI, oraz bierze udział w grupie roboczej przy Komisji Europejskiej w zakresie wykorzystania etykietowania energetycznego do wsparcia rozwoju rynku kolektorów słonecznych oraz ich etykietowania jako samodzielnych urządzeń grzewczych, podobnie jak np. w wypadku pomp ciepła. Prowadzone działania leżą w interesie firm produkujących kolektory słoneczne – zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Projekt LabelPack A+

Etykietowanie kolektorów słonecznych jest też tematem dyskusji dot. przeglądu funkcjonowania ekoprojektu i etykietowania, jaka toczy się w grupie roboczej przy Komisji Europejskiej zajmującej się ogrzewaczami pomieszczeń w kontekście nowelizacji przepisów. Pod auspicjami programu Horyzont 2020 kilka lat temu powstał projekt LabelPack A+, którego celem jest wspieranie wdrażania etykiet efektywności energetycznej urządzeń grzewczych i ustalenie wspólnej bazy działań na rzecz kolektorów słonecznych. W ramach realizacji projektu LabelPack A+ przygotowane zostały materiały informacyjne dla uczestników rynku, stworzono bank danych etykiet, opracowano materiały szkoleniowe i informacje dla klientów końcowych oraz szkolenia, stworzono też arkusz kalkulacyjny do sporządzania etykiet energetycznych dla pakietów urządzeń zawierających kolektory słoneczne.

Projekt został zainicjowany w 2015 r. w sześciu krajach: Austrii, Niemczech, Francji, Włoszech, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Jednym z jego celów było rozpowszechnienie rozwiązań pakietowych zawierających kolektory słoneczne także w innych krajach UE. Wyniki prac mają posłużyć również Komisji Europejskiej do poprawy systemu etykietowania przy następnej aktualizacji prawa oraz do planowanego zaostrzenia kryteriów. Wspólna platforma współpracy na rzecz etykietowania kolektorów słonecznych ma na celu także przekonanie użytkowników, że tworzenie instalacji hybrydowych zawierających kolektory znacznie zwiększa efektywność energetyczną innych urządzeń grzewczych wchodzących w skład tych instalacji. Dzięki temu użytkownik końcowy będzie miał dodatkowy argument przy podejmowaniu decyzji o zakupie kolektorów. Związane z tym działania marketingowe i handlowe staną się łatwiejsze, gdy będzie możliwość porównania wszystkich technologii grzewczych w układach bez kolektorów słonecznych lub z nimi w całej Europie.

Projekt obejmuje uporządkowanie różnych aspektów technicznych związanych z etykietowaniem zestawów instalacyjnych zawierających kolektory słoneczne oraz ewentualnym etykietowaniem samych kolektorów. Przykładowo jednym z najbardziej palących problemów jest definicja wielkości zapotrzebowania na wodę przez konsumenta, ponieważ wpływa to na wybór zakresu parametrów wyjściowych instalowanego urządzenia. Jeśli chodzi o dokumentację, przepisy nie ograniczają się do obliczania i prezentacji etykiety energetycznej dotyczącej danego urządzenia grzewczego. W tym celu powinien być obowiązkowo dostępny na żądanie szeroki zbiór zunifikowanych dokumentów, takich jak karta produktu, dokumentacja techniczna, szczegółowe informacje itp. Dane te są konieczne do wystawienia właściwej etykiety energetycznej, która w wypadku zestawu składającego się z elementów pochodzących od różnych producentów jest obowiązkiem dystrybutora lub instalatora. W wypadku zestawów do instalacji solarnych tworzonych przez samych producentów obowiązek tworzenia etykiet spoczywa na nich samych.

Zestaw – pakiet – jest oferowany użytkownikowi końcowemu jako kombinacja jednego lub więcej urządzeń grzewczych (do podgrzewania c.w.u., ogrzewania pomieszczeń czy urządzeń dwufunkcyjnych), regulatorów temperatury, zasobników ciepła i jednego lub więcej kolektorów słonecznych z koniecznym do ich funkcjonowania wyposażeniem. Do przeprowadzenia kalkulacji efektywności energetycznej układu z udziałem kolektorów słonecznych standardowo potrzebny jest zwykle szereg danych dotyczących poszczególnych elementów tego systemu oraz powierzchnia i sprawność samych kolektorów. Jednak, jak się wydaje, lepszym, a do tej pory niestosowanym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie parametru tzw. uzysku ciepła z instalacji, który byłby realną wymierną wielkością określającą efektywność energetyczną takiego układu, szczególnie że ilość np. energii elektrycznej dostarczanej z zewnątrz potrzebnej do jego zasilania to wielkość w tym wypadku pomijalna.

W ramach projektu LabelPack A+ jednym z cennych narzędzi, które udostępniono potencjalnym użytkownikom, gdyby byli oni zobowiązani do wystawienia etykiety dla zestawu, jest bezpłatny kalkulator, który po wprowadzeniu koniecznych do obliczeń danych pozwala na wydrukowanie etykiety energetycznej dla całego pakietu zawierającego kolektory słoneczne. Korzystając z określonego sposobu obliczeń producent – uwzględniając wskaźniki energetyczne produktów – wylicza wartość sezonowej efektywności energetycznej (ηs) ogrzewania dla urządzeń do ogrzewania pomieszczeń i urządzeń grzewczych typu dwufunkcyjnego. Podobnie określana jest efektywność energetyczna układów podgrzewania wody ηwh dla urządzeń grzewczych dwufunkcyjnych, tj. wytwarzających ciepło i ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) oraz samodzielnych podgrzewaczy wody. W przypadku tych ostatnich są uwzględniane również straty związane z podtrzymywaniem ciepła.

Bezpłatny arkusz kalkulacyjny (rys. 4) można łatwo zaadaptować jako narzędzie internetowe do wykonania obliczeń. Metodologia SOLCAL wymaga podania szeregu elementów charakteryzujących kolektory słoneczne, zasobnik ciepła, grupy pompowe i automatykę, które są konieczne do uzyskania miarodajnego wyniku.

Literatura

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.Urz. UE L 285/10).
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.Urz. UE L 198/1).
  3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (Dz.Urz. UE L 239/83).
  4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Dz.Urz. UE L 239/1).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz Chłodzenie słoneczne w warunkach polskich

Chłodzenie słoneczne w warunkach polskich Chłodzenie słoneczne w warunkach polskich

Latem występuje duże zapotrzebowanie na chłód, który wytwarza się główne za pomocą kosztownej energii elektrycznej. Jednocześnie instalacje solarne do podgrzewania wody borykają się z problemem przegrzewania....

Latem występuje duże zapotrzebowanie na chłód, który wytwarza się główne za pomocą kosztownej energii elektrycznej. Jednocześnie instalacje solarne do podgrzewania wody borykają się z problemem przegrzewania. Ten nadmiar ciepła można wykorzystać do zasilenia chłodziarek absorpcyjnych.

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, mgr inż. Przemysław Suchecki Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2 Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne – Część 2

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

W artykule zawarto dalszą część analizy statystycznej danych z monitoringu systemu kolektorów słonecznych (cz. 1 w RI 6/2015) oraz wyniki krótkoterminowych prognoz produkcji energii cieplnej.

dr hab. inż. Paweł Piotrowski Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne

Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne Analiza danych pomiarowych oraz prognozy produkcji energii cieplnej przez kolektory słoneczne

W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej danych pomiarowych z systemu kolektorów słonecznych, w tym godzinowych wartości produkcji energii cieplnej oraz związku pomiędzy natężeniem promieniowania...

W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej danych pomiarowych z systemu kolektorów słonecznych, w tym godzinowych wartości produkcji energii cieplnej oraz związku pomiędzy natężeniem promieniowania słonecznego a efektywnością jego wykorzystania.

dr inż. Dorota Anna Krawczyk Przykłady wykorzystania potencjału solarnego w gminie Choroszcz

Przykłady wykorzystania potencjału solarnego w gminie Choroszcz Przykłady wykorzystania potencjału solarnego w gminie Choroszcz

Ze względów ekologicznych konieczne stało się w ostatnich latach zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Rodzaj rozwiązania w dużej mierze zależy od lokalizacji...

Ze względów ekologicznych konieczne stało się w ostatnich latach zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Rodzaj rozwiązania w dużej mierze zależy od lokalizacji inwestycji. Energetyka słoneczna w Polsce to nadal głównie wykorzystanie kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Usłonecznienie wynosi w naszym kraju od 1200 do 1600 godzin, a roczne całkowite promieniowanie średnio ok. 950 kWh/m2.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

dr inż. Dobrosława Kaczorek Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym

Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym Miejski budynek jutra. Współpraca węzła ciepłowniczego z instalacją kolektorów słonecznych w budynku wielorodzinnym

Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego oraz przepisów krajowych, wprowadzając wymóg ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery, narzucają konieczność stosowania w technice...

Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego oraz przepisów krajowych, wprowadzając wymóg ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery, narzucają konieczność stosowania w technice budowlanej i instalacyjnej coraz nowszych energooszczędnych rozwiązań. W Polsce znaczący udział w zużyciu ciepła ma budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej zasilane z sieci ciepłowniczych. Stąd pomysł wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzania ciepłej wody użytkowej...

Jerzy Chodura Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10 Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności...

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności całej instalacji, zatem bez ich uwzględnienia w obliczeniach system nie zapewni wymaganej mocy cieplnej. Równie ważne są elementy wpływające na bezpieczeństwo instalacji, takie jak zawór bezpieczeństwa czy naczynie wzbiorcze.

dr Małgorzata Pietras-Szewczyk Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych

Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych Energetyka solarna oparta na źródłach rozproszonych w miastach Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie lokalnych warunków solarnych

Tereny miejskie mają spory potencjał pozyskiwania energii odnawialnej. Wymagają jednak starannego rozpoznania zasobów oraz opracowania solidnej koncepcji wykorzystania i gospodarowania energią ze źródeł...

Tereny miejskie mają spory potencjał pozyskiwania energii odnawialnej. Wymagają jednak starannego rozpoznania zasobów oraz opracowania solidnej koncepcji wykorzystania i gospodarowania energią ze źródeł odnawialnych. W przypadku energii słonecznej należy wyznaczyć najlepsze lokalizacje do zainstalowania ogniw fotowoltaicznych. Pomocne w tym mogą być systemy informacji geograficznej i odpowiednie modele.

Waldemar Joniec Energia z hybryd

Energia z hybryd Energia z hybryd

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami....

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami. Będą one wykorzystywać różne nośniki energii i w coraz większym stopniu energię odnawialną.

Jerzy Chodura Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9

Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9 Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9

Potencjalny użytkownik instalacji solarnej powinien mieć podstawową wiedzę umożliwiającą wybór kolektora słonecznego.

Potencjalny użytkownik instalacji solarnej powinien mieć podstawową wiedzę umożliwiającą wybór kolektora słonecznego.

Jerzy Chodura Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8 Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę...

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę i przewymiarować instalację, uzyskując tym samym odwrotny od oczekiwanego efekt.

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

Redakcja RI REPOWERmap

REPOWERmap REPOWERmap

Czy posiadasz zainstalowany kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny lub małą elektrownię wiatrową albo inne odnawialne źródło energii? A może izolacja twojego budynku zwiększyła jego energooszczędność?...

Czy posiadasz zainstalowany kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny lub małą elektrownię wiatrową albo inne odnawialne źródło energii? A może izolacja twojego budynku zwiększyła jego energooszczędność? Dodaj swoje przykłady na mapie, aby były widoczne dla innych i stanowiły inspirację do podjęcia podobnych działań. Każdy przykład jest ważny!

Jerzy Chodura Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7. Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej...

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej zakupem dokonania właściwego wyboru. W sytuacji, gdy jedynym kryterium jest „najkorzystniejsza” cena, charakterystyka techniczna kolektora słonecznego odgrywa drugorzędną rolę.

Jerzy Chodura Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6. Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację...

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację przekazuje się użytkownikowi wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania, konieczności wykonywania przeglądów, a także zgłaszania reklamacji.

Paweł Lachman Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE

Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE

Po 2015 r. diametralnie zmieni się rynek urządzeń centralnego ogrzewania w Europie. Wymogi ecodesign i oznakowania energetycznego wpłyną na sprzedaż pomp ciepła i kotłów na biomasę, a na rynek nie będą...

Po 2015 r. diametralnie zmieni się rynek urządzeń centralnego ogrzewania w Europie. Wymogi ecodesign i oznakowania energetycznego wpłyną na sprzedaż pomp ciepła i kotłów na biomasę, a na rynek nie będą mogły wejść niskoefektywne urządzenia grzewcze.

Jerzy Chodura Zasobniki, oprzyrządowanie i armatura słonecznych systemów grzewczych Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 4

Zasobniki, oprzyrządowanie i armatura słonecznych systemów grzewczych Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 4 Zasobniki, oprzyrządowanie i armatura słonecznych systemów grzewczych Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 4

W słonecznym systemie grzewczym istotną rolę odgrywa właściwa współpraca kolektorów słonecznych z pozostałymi elementami. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące magazynowania ciepła w zasobnikach...

W słonecznym systemie grzewczym istotną rolę odgrywa właściwa współpraca kolektorów słonecznych z pozostałymi elementami. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące magazynowania ciepła w zasobnikach oraz sposobów wykorzystania wymienników ciepła i regulatorów, a także aspektów bezpieczeństwa.

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS

Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS

Wnioski z kilkunastu lat pracy kilku zestawów kolektorów słonecznych, zarówno płaskich, jak i rurowych, wskazują, że osiągnięcie teoretycznych parametrów pracy podawanych w danych katalogowych jest w praktyce...

Wnioski z kilkunastu lat pracy kilku zestawów kolektorów słonecznych, zarówno płaskich, jak i rurowych, wskazują, że osiągnięcie teoretycznych parametrów pracy podawanych w danych katalogowych jest w praktyce niemożliwe, gdyż odnoszą się one do samego kolektora, a nie całej instalacji – wymaga to uwzględniania przez projektantów przy doborze urządzeń i projektowaniu instalacji. Wraz z rozwojem budownictwa niskoenergetycznego rosnąć będzie znaczenie instalacji solarnych wspomagających pracę układów...

Jerzy Chodura Promieniowanie słoneczne – podstawowe wiadomości, Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 2

Promieniowanie słoneczne – podstawowe wiadomości, Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 2 Promieniowanie słoneczne – podstawowe wiadomości, Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 2

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o promieniowaniu słonecznym oraz jego parametrach, odgrywających zasadniczą rolę w termicznych instalacjach solarnych. Spektrum oraz ilość dostępnego w danej...

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o promieniowaniu słonecznym oraz jego parametrach, odgrywających zasadniczą rolę w termicznych instalacjach solarnych. Spektrum oraz ilość dostępnego w danej lokalizacji promieniowania słonecznego ma duże znaczenie dla właściwego doboru i badania kolektorów słonecznych.

Redakcja RI O rynku kolektorów słonecznych i istotnych regulacjach

O rynku kolektorów słonecznych i istotnych regulacjach O rynku kolektorów słonecznych i istotnych regulacjach

Rozmowa z Robinem Wellingiem – Prezydentem Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF) - w której mowa o rynku kolektorów słonecznych i regulacjach, które ten rynek kształtują. Rozmowę...

Rozmowa z Robinem Wellingiem – Prezydentem Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF) - w której mowa o rynku kolektorów słonecznych i regulacjach, które ten rynek kształtują. Rozmowę przeprowadził Instytut Energetyki Odnawialnej, organizator VI Forum Przemysłu Energetyi Słonecznej, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2013 roku, w Toruniu.

Anna Santorska, Maria Kamińska, Aneta Więcka UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich

UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich

Budynki usługowe i mieszkalne w krajach UE są odpowiedzialne za zużycie ponad 40% energii, co sprawia, że jest to obecnie najbardziej energochłonny sektor gospodarki Europy. Przewiduje się, że do 2025...

Budynki usługowe i mieszkalne w krajach UE są odpowiedzialne za zużycie ponad 40% energii, co sprawia, że jest to obecnie najbardziej energochłonny sektor gospodarki Europy. Przewiduje się, że do 2025 r. gospodarstwa domowe oraz budynki biurowe, magazynowe i użyteczności publicznej zużywać będą większość światowych zasobów energii – więcej niż transport i przemysł ogółem.

Jerzy Kosieradzki Magazynowanie energii słonecznej dla grzania i chłodzenia

Magazynowanie energii słonecznej dla grzania i chłodzenia Magazynowanie energii słonecznej dla grzania i chłodzenia

Energii słonecznej mamy pod dostatkiem wtedy, gdy zwykle nie jest potrzebna, a brakuje jej, kiedy zapotrzebowanie na ciepło wzrasta. Problem tej sezonowej dostępności można już uznać za częściowo rozwiązany...

Energii słonecznej mamy pod dostatkiem wtedy, gdy zwykle nie jest potrzebna, a brakuje jej, kiedy zapotrzebowanie na ciepło wzrasta. Problem tej sezonowej dostępności można już uznać za częściowo rozwiązany – w lecie, kiedy słońce grzeje najmocniej, potrzebny jest chłód, który wytworzyć można przy pomocy intensywnego promieniowania. Czy podobne rozwiązanie można znaleźć również dla ogrzewania zimą?

Grzegorz Wiśniewski, Aneta Więcka, Anna Santorska, Maria Nalewajko Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Szacuje się, że już ponad 100 tysięcy użytkowników w Polsce korzysta ze słonecznych instalacji grzewczych. Polska stała się jednym z liderów w sprzedaży i montażu kolektorów słonecznych, zajmując w europejskim...

Szacuje się, że już ponad 100 tysięcy użytkowników w Polsce korzysta ze słonecznych instalacji grzewczych. Polska stała się jednym z liderów w sprzedaży i montażu kolektorów słonecznych, zajmując w europejskim rankingu czwarte miejsce (za Niemcami, Włochami i Hiszpanią). Rynek kolektorów słonecznych jest jak dotychczas branżą najbardziej przewidywalną i stabilną w dłuższym okresie. Według wstępnych szacunków w 2012 r. zainstalowane zostanie kolejne ponad 200 tys. m2, a łączna wartość skumulowana...

prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral Odnawialne źródła energii – tak, ale jakie?

Odnawialne źródła energii – tak, ale jakie? Odnawialne źródła energii – tak, ale jakie?

Unia Europejska, wspierana przez agendy ONZ i organizacje ekologiczne z całego świata, toczy heroiczny bój z globalnym ociepleniem i jego domniemanym głównym sprawcą – CO2, nie bacząc na głosy sceptyków...

Unia Europejska, wspierana przez agendy ONZ i organizacje ekologiczne z całego świata, toczy heroiczny bój z globalnym ociepleniem i jego domniemanym głównym sprawcą – CO2, nie bacząc na głosy sceptyków kwestionujących sens tej walki [1–3]. Komisja Europejska dąży do podwyższenia przyjętego celu redukcyjnego emisji CO2 z 20 do 30% w 2020 r. i 80% w 2050 r., głównie poprzez intensywny rozwój OZE. Miałyby one zastąpić zwalczane coraz mocniej elektrownie węglowe i jądrowe, których udział w światowej...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.