RynekInstalacyjny.pl

Akustyka nawiewników okiennych i ściennych

Użytkownicy budynków coraz częściej muszą mierzyć się z problemem nadmiernego hałasu przenikającego z zewnątrz do pomieszczeń. Wraz z rosnącym rozwojem gospodarczym kraju problem ten dotyka nie tylko mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, ale pojawia się także tam, gdzie jeszcze do niedawna nie występował. Hałas przedostaje się do pomieszczeń wraz z dopływającym powietrzem. Warto przyjrzeć się bliżej temu zjawisku oraz przeanalizować, w jaki sposób można ochronić przed hałasem pomieszczenia, a tym samym ich użytkowników. W opracowaniu skupiono się głównie na izolacyjności przegród zewnętrznych: ścian i okien, oraz na technologiach, które w możliwie najwyższym stopniu ograniczą niekorzystne przenikanie dźwięku.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

W Polsce większość budynków przeznaczonych do przebywania ludzi wyposażona jest w instalację wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej wywiewnej. Aby instalacja w tych budynkach działała, konieczne jest doprowadzenie do pomieszczeń powietrza. Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe wymagania dotyczące infiltracji okien [1].

Do końca 2008 roku okna o współczynniku infiltracji 0,5–1,0 m3/(m×h×daPa2/3) mogły być wprowadzone do obrotu bez konieczności stosowania dodatkowych elementów nawiewnych. Nawiewniki były wymagane przy współczynniku niższym niż 0,3 m3/(m×h×daPa2/3), natomiast nie określono wymagań dla przedziału 0,3–0,5.

Obecnie współczynnik infiltracji dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić maksymalnie 0,3, a dopływ powietrza zewnętrznego na potrzeby wentylacyjne należy zapewnić poprzez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub innych częściach przegrody zewnętrznej. Zatem okno pełniące funkcję wentylacyjną musi być wyposażone w nawiewnik. Wyjątkiem są pomieszczenia, w których zastosowano wentylację mechaniczną nawiewną lub nawiewno-wywiewną.

Niestety, wraz z dopływającym powietrzem do pomieszczeń przedostaje się hałas. Warto więc przyjrzeć się bliżej temu zjawisku oraz przeanalizować, w jaki sposób można ochronić przed hałasem pomieszczenia, a tym samym ich użytkowników.

Podstawowe informacje dotyczące dźwięku

W ujęciu fizycznym fale dźwiękowe są podłużnymi falami mechanicznymi, a sam dźwięk jest szczególnym zjawiskiem towarzyszącym rozchodzeniu się fal. Szczególność tego zjawiska polega m.in. na konieczności istnienia ośrodka materialnego: gazu, cieczy lub ciała stałego. Materialne cząstki ośrodka, w którym rozchodzi się fala, drgają wzdłuż prostej pokrywającej się z kierunkiem poruszającej się fali. Im gęściej ułożone cząstki, tym prędkość dźwięku jest większa. Przykładowo prędkość dźwięku w powietrzu wynosi ok. 330 m/s, ale w żelazie wartość ta jest dużo większa i osiąga 5100 m/s.

Zakres częstotliwości fal mechanicznych jest bardzo duży, ale fale dźwiękowe, które w działaniu na ludzkie ucho i mózg wywołują wrażenie słyszenia, zawierają się w przedziale od 20 do 20 000 Hz. Fale słyszalne powstają w wyniku drgania strun (np. głosowych), słupów powietrza (organy) oraz różnych płyt i membran (praca głośnika).

Sam proces rozchodzenia się dźwięku w powietrzu ciekawie opisał w swoich wykładach wybitny fizyk Richard Feynman [3]: „Otóż podstawą wszystkiego jest tu to, że ruch jakiegoś obiektu w powietrzu zapoczątkowuje rozprzestrzenianie się zaburzeń powietrza. Jeżeli chodzi o rodzaj tych zaburzeń, to spodziewamy się, że ruch obiektu wywoła zmianę ciśnienia.

Gdy obiekt porusza się powoli, powietrze oczywiście opływa go, ale nam chodzi o ruch bardzo szybki, w którym nie ma czasu na tego rodzaju opływanie. Powietrze jest zatem podczas ruchu sprężane i powstaje zmiana ciśnienia, która wywiera nacisk na dalsze jego warstwy. Te warstwy są z kolei sprężane, co wywołuje wzrost ich ciśnienia i w ten sposób w przestrzeni rozchodzi się fala zagęszczeń i rozrzedzeń powietrza”. Ta fala „zagęszczeń i rozrzedzeń” to właśnie fala dźwiękowa.

Zmiany ciśnienia wywołane przez dźwięk w porównaniu z jego wartością w stanie równowagi są bardzo małe. Jednostką wygodną do mierzenia ciśnienia jest bar, równa się on 105 N/m2. W przypadku dźwięku używamy logarytmicznej skali natężeń, ponieważ czułość ucha wzrasta logarytmicznie. Skalę tę nazywa się skalą decybeli. Określamy w niej poziom ciśnienia akustycznego Lp [dB] dla danej amplitudy ciśnienia akustycznego p w następujący sposób:

gdzie:

p – ciśnienie akustyczne [Pa],

p0 – ciśnienie akustyczne odniesienia równe 2×10–10 [bar].

Na przykład amplituda ciśnienia akustycznego p = 103×p0 = 2×10–7 barów odpowiada dźwiękowi o umiarkowanym natężeniu 60 dB. Widać z tego, że zmiana ciśnienia wywołana przez dźwięk jest bardzo mała w porównaniu z ciśnieniem w stanie równowagi czy też ze średnim ciśnieniem atmosferycznym. W przypadku dźwięku mamy najczęściej do czynienia z natężeniami nieprzekraczającymi 100 dB. Dźwięk o natężeniu 120 dB wywołuje już uczucie bólu w uchu.

Akustyka pojęcia

Fot. 1.  Akustyka — pojęcia

Akustyka pomieszczeń w budynkach

Z uwagi na postanowienia normy PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach pomieszczeniom w budynkach stawia się wymagania co do dopuszczalnego poziomu dźwięku A hałasu przenikającego łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza pomieszczeniem.

W opracowaniu skupiono się wyłącznie na izolacyjności przegród zewnętrznych: ścian i okien, z pominięciem przenikania dźwięku od źródeł wewnętrznych.

Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych – wymagania

Wymagania dotyczące przegród przywołane zostały zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999 [5]. Przegrody zewnętrzne narażone są na dźwięki powietrzne, stąd ich izolacyjność akustyczną charakteryzują poniższe wskaźniki.

Ściana zewnętrzna bez okien lub z oknami oraz okno w przegrodzie zewnętrznej

Całą przegrodę charakteryzuje R'A2 lub R'A1 – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej. Elementy budowlane przeznaczone do zastosowania w budynkach jako przegroda budowlana scharakteryzowane są przez RA2 lub RA1 (wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej) lub Rw(C, Ctr) – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej i widmowy wskaźnik adaptacyjny C i Ctr.

Różnica pomiędzy R'A1(2) a RA1(2) sprowadza się do tego, że wskaźnik R'A1(2) uwzględnia wpływ bocznego przenoszenia dźwięku (jest to przenoszenie dźwięku pomiędzy pomieszczeniami przez materiał, z którego zbudowana jest przegroda) przez przegrodę w zależności od jej masy. W wymiarze liczbowym wartości RA1(2) są większe. Żeby nie zagęszczać opisów nadmierną liczbą wzorów, autor nie podaje zależności pomiędzy tymi dwoma R. W wymaganiach normowych (tabela 1 i 2) podaje się wartość R'A1(2), bo uwzględnia ona przegrodę jako całość.

Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona ścian zewnętrznych z oknami w budynkach mieszkalnych

Tabela 1. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona ścian zewnętrznych z oknami w budynkach mieszkalnych


Źródło: archiwum autora

eżeli okna stanowią nie więcej niż 50% powierzchni przegrody zewnętrznej, wymaganą izolacyjność akustyczną części pełnych i okien przyjmuje się jak poniżej

Tabela 2. Jeżeli okna stanowią nie więcej niż 50% powierzchni przegrody zewnętrznej, wymaganą izolacyjność akustyczną części pełnych i okien przyjmuje się jak poniżej


Źródło: archiwum autora

Wyznaczanie izolacyjności akustycznej elementów przegrody zewnętrznej

Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej RA2 i RA1 oblicza się w następujący sposób:

gdzie:

Rw – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej elementu przegrody zewnętrznej [dB],

C – widmowy wskaźnik adaptacyjny obliczany w odniesieniu do widma różowego szumu skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A [dB],

Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny obliczany w odniesieniu do widma hałasu drogowego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A [dB].

Rw określone jest pośrednio poprzez określenie izolacyjności akustycznej właściwej R w normowym przedziale częstotliwości od 100 do 3150 Hz. Wyniki sprowadza się później do wartości jednoliczbowej (Rw).

W badaniach laboratoryjnych R wyznacza się ze wzoru:

gdzie:

L1 – poziom średniego ciśnienia akustycznego w komorze nadawczej [dB],

L2– poziom średniego ciśnienia akustycznego w komorze odbiorczej [dB],

S – powierzchnia próbki, równa powierzchni otworu [m2],

A – równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej pomieszczenia odbiorczego [m2].

Wartości L1, L2 i A zostały określone w dalszej części artykułu.

Widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr wprowadzono do obliczeń wskaźnika Rw, aby uwzględnić w ocenie izolacyjności charakterystykę widma hałasu. Rodzaj źródła hałasu dla poszczególnych wskaźników podano w tabeli 3.

Rodzaj źródła hałasu dla poszczególnych wskaźników

Tabela 3. Rodzaj źródła hałasu dla poszczególnych wskaźników


Źródło: archiwum autora

Pełna charakterystyka elementu budowlanego (np. okna) powinna zostać zapisana np.:

Rw (C; Ctr) = 41 (0; –5 ) [dB].

Izolacyjność akustyczna nawiewników okiennych i ściennych

Nawiewniki powietrza zewnętrznego są elementami montowanymi w przegrodzie zewnętrznej (w oknie lub w ścianie). Chociaż przepisy nie precyzują oddzielnych wymagań co do izolacyjności akustycznej samych nawiewników, to ich wpływ na izolacyjność całej przegrody jest zauważalny i dlatego uwzględnia się je przy obliczeniach. Przegrodzie jako całości stawia się wymagania zgodne z podanymi w akapicie „Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych – wymagania”.

Izolacyjność akustyczna elementów o powierzchni mniejszej od 1 m2 (a taką mają nawiewniki) opisana jest parametrem Dn,e [dB], czyli elementarną znormalizowaną różnicą poziomów, o następującym wzorze:

gdzie:

D – różnica poziomów [dB],

A – równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej pomieszczenia odbiorczego [m2],

A0 – równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej odniesienia [m2] (w mieszkaniach A0 = 10 m2).

Różnicę poziomów D określa się ze wzoru:

D = L1 - L2

gdzie:

L1 – poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu nadawczym [dB],

L2 – poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym [dB].

Wartość L1 i L2 wylicza się ze wzoru:

gdzie:

p1, p2...pn – ciśnienia akustyczne podlegające uśrednieniu [Pa],

p0 – ciśnienie akustyczne odniesienia równe 20 µPa,

n – liczba punktów pomiarowych.

Wartość A we wzorze na znormalizowaną różnicę poziomów jest określona jako hipotetyczne pole powierzchni całkowitej pochłaniającej, bez efektów dyfrakcyjnych, przy którym czas pogłosu byłby taki sam jak w rozważanym pomieszczeniu, jeżeli powierzchnia ta byłaby jedynym elementem pochłaniającym w tym pomieszczeniu.

Wartością izolacyjności, którą stosuje się w obliczeniach, jest podobnie jak dla okien i ścian wskaźnik ważony elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów Dn,e,w. Podobnie jak dla okien i ścian wartość wskaźnika jest określona przez Dn,e dla normowego zakresu częstotliwości (od 100 do 3150 Hz).

Również podobnie jak dla okien określa się izolacyjność z uwzględnieniem wskaźników adaptacyjnych C i Ctr – Dn,eA1 i Dn,eA2.

Pełna charakterystyka akustyczna nawiewnika powinna zostać zapisana np.:

Dn,e,w (C; Ctr) = 42 (0; –2) [dB].

Warto zwrócić uwagę na podane powyżej wzory opisujące R i Dn,e. Przy badaniu nawiewników nie bierze się pod uwagę powierzchni, jaką zajmuje ten element. Między innymi dlatego wprowadzono różne wskaźniki opisujące izolacyjność okna i nawiewnika.

Obliczanie wypadkowej izolacyjności okna lub ściany zewnętrznej z nawiewnikiem

Jak widać, zagadnienia związane z akustyką nie są proste, a niewystarczająca znajomość tematu przez zainteresowane środowisko (architektów, producentów okien itd.) może prowadzić do licznych nieporozumień. Bardzo często zdarza się, że producent okien zwraca się do producenta nawiewników o podanie izolacyjności akustycznej nawiewnika, po czym automatycznie przyjmuje uzyskaną wartość jako równą wymiarowi fizycznemu Rw okna.

Duże zaskoczenie budzi fakt, że np. okno o współczynniku Rw 33 dB po zamontowaniu nawiewnika o współczynniku Dn,e,w 33 dB nie uzyskuje wypadkowej izolacyjności na takim poziomie. Jednym słowem – po zamontowaniu nawiewnika jest głośniej. Jeszcze większe zdziwienie, graniczące niemal z niewiarą, budzi fakt, że po zamontowaniu nawiewnika o izolacyjności 42 dB wypadkowa izolacyjność dla okna z nawiewnikiem wciąż będzie mniejsza od 33 dB. Jednak jeśli się zastanowić (i nie trzeba do tego dużej znajomości zagadnień związanych z akustyką), każdy otwór w oknie, przez który dopływa powietrze, musi być powiązany ze wzrostem hałasu w porównaniu do sytuacji, kiedy tego otworu nie ma.

Wypadkowy wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej okna wraz z zamontowanym nawiewnikiem określa się ze wzoru:

gdzie:

Rw,wyp – wypadkowy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej okna z nawiewnikiem [dB],

Rw – wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej okna bez nawiewnika (podawany przez producenta okien, określany w badaniach laboratoryjnych) [dB],

S – powierzchnia okna [m2],n – liczba nawiewników na oknie,

l – długość nawiewnika [m] – wartość ta jest istotna w przypadku nawiewników montowanych np. w pakiecie szybowym – wymiar nawiewnika będzie ściśle zależał od szerokości pakietu  szybowego; dla nawiewników montowanych w skrzydle lub ościeżnicy, które są produkowane w stałym wymiarze,

l = 1 m,

Dn,e,w – wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego nawiewnika (podawany przez producenta nawiewnika, określany w badaniach laboratoryjnych) [dB].

Powyższy wzór można zastosować do obliczania wypadkowej izolacyjności (RA1wyp, RA2wyp) przy uwzględnieniu wskaźników adaptacyjnych C i Ctr. Zamiast Rw i Dn,e,w należy podstawić inne odpowiednie wartości (RA1, RA2, Dn,eA1, Dn,eA2):

Przy obliczaniu wypadkowej izolacyjności dla ściany wraz z zamontowanym nawiewnikiem ściennym należy posłużyć się wzorem:

gdzie:

S – powierzchnia ściany [m2],

pozostałe wielkości – jak we wcześniej podanych wzorach.

Wzory na obliczanie RA1,wyp oraz RA2,wyp ściany wraz z nawiewnikiem będą analogiczne jak dla nawiewników zamontowanych w oknie.

Gdyby pokusić się o obliczenie wypadkowej izolacyjności akustycznej całej przegrody zewnętrznej, to wzór ogólny przyjąłby postać:

Rw,wyp – wypadkowy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej [dB],

Rwi – wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej poszczególnych elementów przegrody: ściany, okna, okna wraz z nawiewnikiem, rolety, rolety wraz z nawiewnikiem [dB],

Si – powierzchnia poszczególnych elementów przegrody [m2],

S – powierzchnia przegrody [m2],

n – liczba części przegrody o izolacyjności akustycznej Rwi,

m – liczba nawiewników ściennych,

Dn,e,w – wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego nawiewnika [dB].

Jeżeli Rwi będzie wartością określającą okno lub roletę z zamontowanym nawiewnikiem, a w pomieszczeniu nie będą zamontowane nawiewniki ścienne, wzór uprości się do postaci:

Zmiana izolacyjności akustycznej dla okna opisanego wskaźnikiem Rw = 35 dB  W tabeli 4 pokazano wpływ nawiewników o różnej izolacyjności akustycznej na wypadkową wartość izolacyjności okna wraz z nawiewnikiem. Do porównania przyjęto, że okno bez nawiewnika posiada izolacyjność Rw = 35 dB, bez względu na powierzchnię.

Wpływ nawiewników o różnej izolacyjności akustycznej na wypadkową wartość izolacyjności okna wraz z nawiewnikiem

Tabela 4. Wpływ nawiewników o różnej izolacyjności akustycznej na wypadkową wartość izolacyjności okna wraz z nawiewnikiem


Źródło: archiwum autora

Podsumowanie

Nie uda się wyeliminować hałasu przenikającego do pomieszczeń bezpośrednio z zewnątrz. Jednak projektant, konstruktor czy użytkownik ma możliwość wyboru takich technologii, które w możliwie najwyższym stopniu ograniczą niekorzystne przenikanie dźwięku i zapewnią największy możliwy komfort akustyczny.

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201, poz. 1238).
  2. Resnick R., Halliday D., Fizyka.
  3. Feynman R., Feynmana wykłady z fizyki.
  4. PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki.
  5. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
  6. PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
  7. PN-EN ISO 717-1:1996 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

HP - Hydraulika Siłowa i Mechanika Maszyn S.C. Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych

Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych

Przewody hydrauliczne są bardzo ważnymi elementami, które znaleźć można w maszynach rolniczych, sprzętach budowlanych i różnego rodzaju urządzeniach, korzystających ze sterowania lub napędu hydraulicznego....

Przewody hydrauliczne są bardzo ważnymi elementami, które znaleźć można w maszynach rolniczych, sprzętach budowlanych i różnego rodzaju urządzeniach, korzystających ze sterowania lub napędu hydraulicznego. Są one wykorzystywane w wielu branżach, między innymi w transporcie, budownictwie, rolnictwie, motoryzacji, leśnictwie itp. Ich zadaniem jest przetłaczanie olejów oraz innych substancji pochodnych, zasilających układy hydrauliczne w maszynach rolniczych, a także wielu urządzeń. Węże hydrauliczne,...

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas

Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas

Podstawą utrzymania gospodarstwa domowego jest dbałość o sprawność wszystkich układów, w tym instalacji centralnego ogrzewania. Regularne sprawdzanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych usterek pozwala...

Podstawą utrzymania gospodarstwa domowego jest dbałość o sprawność wszystkich układów, w tym instalacji centralnego ogrzewania. Regularne sprawdzanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych usterek pozwala w porę uniknąć większych awarii i cieszyć się doskonałą wydajnością kotła c.o. Sprawdź, jak dbać o centralne ogrzewanie i które produkty Ci to ułatwią.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022 Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności....

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności. Pojawiły się także nowe urządzenia, takie jak jednostka Artcool Beige – w stylowym, beżowym kolorze.

Redakcja RI news Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów...

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Armacell Poland Sp. z o.o. Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania...

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania przeznaczone zarówno do wnętrz mieszkalnych, jak i biurowych. Co więcej, skuteczna bariera od niechcianych dźwięków może mieć grubość jedynie jednego milimetra.

EuroClean Polska Sp. z o.o. Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody? Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności....

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności. Jak możemy zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

carrefour.pl Zakładamy kompostownik w ogrodzie

Zakładamy kompostownik w ogrodzie Zakładamy kompostownik w ogrodzie

Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik to miejsce, w którym powstaje kompost, czyli całkowicie naturalny nawóz. Sam kompost to produkt niemal idealny, bo przy niewielkim nakładzie pracy „robi się” praktycznie...

Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik to miejsce, w którym powstaje kompost, czyli całkowicie naturalny nawóz. Sam kompost to produkt niemal idealny, bo przy niewielkim nakładzie pracy „robi się” praktycznie sam, zawiera wszystkie potrzebne roślinom do wzrostu składniki odżywcze i poprawia strukturę podłoża w ogrodzie. I co najważniejsze w przypadku początkujących ogrodników – nie ma niebezpieczeństwa, że zastosuje się zbyt dużą dawkę kompostu, co jest niestety częste w przypadku chemicznych nawozów...

BayWa r.e. Solar Systems NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger

NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku...

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku powiedzenie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Tak – właśnie to udowadnia nam Meyer Burger. Moduły opracowywane są w Szwajcarii, a produkowane wyłącznie w Niemczech z zachowaniem najsurowszych standardów jakości.

ADEY Innovation SAS Pełna ochrona systemów grzewczych

Pełna ochrona systemów grzewczych Pełna ochrona systemów grzewczych

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały...

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały wentylacyjne i oddymiające. Do ich wykonania wykorzystywane muszą być materiały niepalne o odpowiedniej odporności ogniowej, zapewniające szczelność i izolacyjność ogniową dla systemów instalacyjnych pomiędzy różnymi strefami pożarowymi – ścianami i stropami.

AS ENERGY RUCKZUCK BIZ SP. Z O.O. Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd” Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Grupa Aliaxis Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego...

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego rozwój oraz realizację potrzeb, po prostu dachu nad głową. By ów dach nie spadł mieszkańcom na głowę, na przestrzeni lat zaczęto coraz większą wagę przykładać do jego kształtu, funkcjonalności oraz kwestii odprowadzenia wody deszczowej, która stanowi dodatkowe obciążenie dla połaci dachowych.

KFA Armatura Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment...

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment na innowacje. Firma stawia na nowoczesne technologie i nowe produkty. Aby móc realizować swoje plany sięgnęła do sprawdzonego źródła wsparcia czyli do Funduszy Europejskich, a konkretnie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

dr inż. Edmund Nowakowski Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne

Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne

W artykule opisano problemy, które występują przy wyborze nazewnictwa elementów składowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Niejednoznaczne nazwy związane są prawdopodobnie z faktem tłumaczeń...

W artykule opisano problemy, które występują przy wyborze nazewnictwa elementów składowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Niejednoznaczne nazwy związane są prawdopodobnie z faktem tłumaczeń normy europejskiej EN 12792:2003 przez osoby nieznające słownictwa technicznego określonej branży wyrobów.

Waldemar Joniec Nawiewniki

Nawiewniki Nawiewniki

Nawiewniki systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pełnią istotną funkcję w dystrybucji powietrza w pomieszczeniu. Na ich wybór, oprócz aspektów technicznych, wpływa wzornictwo i możliwość wkomponowania...

Nawiewniki systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pełnią istotną funkcję w dystrybucji powietrza w pomieszczeniu. Na ich wybór, oprócz aspektów technicznych, wpływa wzornictwo i możliwość wkomponowania tych urządzeń w elementy sufitów lub ścian.

dr inż. Anna Charkowska Nawiewniki powietrza w wentylacji i klimatyzacji

Nawiewniki powietrza w wentylacji i klimatyzacji Nawiewniki powietrza w wentylacji i klimatyzacji

W pomieszczeniu obsługiwanym przez wentylację i klimatyzację ze scentralizowanym przygotowaniem powietrza jedynymi widocznymi dla użytkowników elementami instalacji są nawiewniki i wywiewniki powietrza.

W pomieszczeniu obsługiwanym przez wentylację i klimatyzację ze scentralizowanym przygotowaniem powietrza jedynymi widocznymi dla użytkowników elementami instalacji są nawiewniki i wywiewniki powietrza.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.