RynekInstalacyjny.pl

Akustyka nawiewników okiennych i ściennych

Użytkownicy budynków coraz częściej muszą mierzyć się z problemem nadmiernego hałasu przenikającego z zewnątrz do pomieszczeń. Wraz z rosnącym rozwojem gospodarczym kraju problem ten dotyka nie tylko mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, ale pojawia się także tam, gdzie jeszcze do niedawna nie występował. Hałas przedostaje się do pomieszczeń wraz z dopływającym powietrzem. Warto przyjrzeć się bliżej temu zjawisku oraz przeanalizować, w jaki sposób można ochronić przed hałasem pomieszczenia, a tym samym ich użytkowników. W opracowaniu skupiono się głównie na izolacyjności przegród zewnętrznych: ścian i okien, oraz na technologiach, które w możliwie najwyższym stopniu ograniczą niekorzystne przenikanie dźwięku.

Zobacz także

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

W Polsce większość budynków przeznaczonych do przebywania ludzi wyposażona jest w instalację wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej wywiewnej. Aby instalacja w tych budynkach działała, konieczne jest doprowadzenie do pomieszczeń powietrza. Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe wymagania dotyczące infiltracji okien [1].

Do końca 2008 roku okna o współczynniku infiltracji 0,5–1,0 m3/(m×h×daPa2/3) mogły być wprowadzone do obrotu bez konieczności stosowania dodatkowych elementów nawiewnych. Nawiewniki były wymagane przy współczynniku niższym niż 0,3 m3/(m×h×daPa2/3), natomiast nie określono wymagań dla przedziału 0,3–0,5.

Obecnie współczynnik infiltracji dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić maksymalnie 0,3, a dopływ powietrza zewnętrznego na potrzeby wentylacyjne należy zapewnić poprzez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub innych częściach przegrody zewnętrznej. Zatem okno pełniące funkcję wentylacyjną musi być wyposażone w nawiewnik. Wyjątkiem są pomieszczenia, w których zastosowano wentylację mechaniczną nawiewną lub nawiewno-wywiewną.

Niestety, wraz z dopływającym powietrzem do pomieszczeń przedostaje się hałas. Warto więc przyjrzeć się bliżej temu zjawisku oraz przeanalizować, w jaki sposób można ochronić przed hałasem pomieszczenia, a tym samym ich użytkowników.

Podstawowe informacje dotyczące dźwięku

W ujęciu fizycznym fale dźwiękowe są podłużnymi falami mechanicznymi, a sam dźwięk jest szczególnym zjawiskiem towarzyszącym rozchodzeniu się fal. Szczególność tego zjawiska polega m.in. na konieczności istnienia ośrodka materialnego: gazu, cieczy lub ciała stałego. Materialne cząstki ośrodka, w którym rozchodzi się fala, drgają wzdłuż prostej pokrywającej się z kierunkiem poruszającej się fali. Im gęściej ułożone cząstki, tym prędkość dźwięku jest większa. Przykładowo prędkość dźwięku w powietrzu wynosi ok. 330 m/s, ale w żelazie wartość ta jest dużo większa i osiąga 5100 m/s.

Zakres częstotliwości fal mechanicznych jest bardzo duży, ale fale dźwiękowe, które w działaniu na ludzkie ucho i mózg wywołują wrażenie słyszenia, zawierają się w przedziale od 20 do 20 000 Hz. Fale słyszalne powstają w wyniku drgania strun (np. głosowych), słupów powietrza (organy) oraz różnych płyt i membran (praca głośnika).

Sam proces rozchodzenia się dźwięku w powietrzu ciekawie opisał w swoich wykładach wybitny fizyk Richard Feynman [3]: „Otóż podstawą wszystkiego jest tu to, że ruch jakiegoś obiektu w powietrzu zapoczątkowuje rozprzestrzenianie się zaburzeń powietrza. Jeżeli chodzi o rodzaj tych zaburzeń, to spodziewamy się, że ruch obiektu wywoła zmianę ciśnienia.

Gdy obiekt porusza się powoli, powietrze oczywiście opływa go, ale nam chodzi o ruch bardzo szybki, w którym nie ma czasu na tego rodzaju opływanie. Powietrze jest zatem podczas ruchu sprężane i powstaje zmiana ciśnienia, która wywiera nacisk na dalsze jego warstwy. Te warstwy są z kolei sprężane, co wywołuje wzrost ich ciśnienia i w ten sposób w przestrzeni rozchodzi się fala zagęszczeń i rozrzedzeń powietrza”. Ta fala „zagęszczeń i rozrzedzeń” to właśnie fala dźwiękowa.

Zmiany ciśnienia wywołane przez dźwięk w porównaniu z jego wartością w stanie równowagi są bardzo małe. Jednostką wygodną do mierzenia ciśnienia jest bar, równa się on 105 N/m2. W przypadku dźwięku używamy logarytmicznej skali natężeń, ponieważ czułość ucha wzrasta logarytmicznie. Skalę tę nazywa się skalą decybeli. Określamy w niej poziom ciśnienia akustycznego Lp [dB] dla danej amplitudy ciśnienia akustycznego p w następujący sposób:

gdzie:

p – ciśnienie akustyczne [Pa],

p0 – ciśnienie akustyczne odniesienia równe 2×10–10 [bar].

Na przykład amplituda ciśnienia akustycznego p = 103×p0 = 2×10–7 barów odpowiada dźwiękowi o umiarkowanym natężeniu 60 dB. Widać z tego, że zmiana ciśnienia wywołana przez dźwięk jest bardzo mała w porównaniu z ciśnieniem w stanie równowagi czy też ze średnim ciśnieniem atmosferycznym. W przypadku dźwięku mamy najczęściej do czynienia z natężeniami nieprzekraczającymi 100 dB. Dźwięk o natężeniu 120 dB wywołuje już uczucie bólu w uchu.

Akustyka pojęcia

Fot. 1.  Akustyka — pojęcia

Akustyka pomieszczeń w budynkach

Z uwagi na postanowienia normy PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach pomieszczeniom w budynkach stawia się wymagania co do dopuszczalnego poziomu dźwięku A hałasu przenikającego łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza pomieszczeniem.

W opracowaniu skupiono się wyłącznie na izolacyjności przegród zewnętrznych: ścian i okien, z pominięciem przenikania dźwięku od źródeł wewnętrznych.

Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych – wymagania

Wymagania dotyczące przegród przywołane zostały zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999 [5]. Przegrody zewnętrzne narażone są na dźwięki powietrzne, stąd ich izolacyjność akustyczną charakteryzują poniższe wskaźniki.

Ściana zewnętrzna bez okien lub z oknami oraz okno w przegrodzie zewnętrznej

Całą przegrodę charakteryzuje R'A2 lub R'A1 – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej. Elementy budowlane przeznaczone do zastosowania w budynkach jako przegroda budowlana scharakteryzowane są przez RA2 lub RA1 (wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej) lub Rw(C, Ctr) – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej i widmowy wskaźnik adaptacyjny C i Ctr.

Różnica pomiędzy R'A1(2) a RA1(2) sprowadza się do tego, że wskaźnik R'A1(2) uwzględnia wpływ bocznego przenoszenia dźwięku (jest to przenoszenie dźwięku pomiędzy pomieszczeniami przez materiał, z którego zbudowana jest przegroda) przez przegrodę w zależności od jej masy. W wymiarze liczbowym wartości RA1(2) są większe. Żeby nie zagęszczać opisów nadmierną liczbą wzorów, autor nie podaje zależności pomiędzy tymi dwoma R. W wymaganiach normowych (tabela 1 i 2) podaje się wartość R'A1(2), bo uwzględnia ona przegrodę jako całość.

Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona ścian zewnętrznych z oknami w budynkach mieszkalnych

Tabela 1. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona ścian zewnętrznych z oknami w budynkach mieszkalnych


Źródło: archiwum autora

eżeli okna stanowią nie więcej niż 50% powierzchni przegrody zewnętrznej, wymaganą izolacyjność akustyczną części pełnych i okien przyjmuje się jak poniżej

Tabela 2. Jeżeli okna stanowią nie więcej niż 50% powierzchni przegrody zewnętrznej, wymaganą izolacyjność akustyczną części pełnych i okien przyjmuje się jak poniżej


Źródło: archiwum autora

Wyznaczanie izolacyjności akustycznej elementów przegrody zewnętrznej

Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej RA2 i RA1 oblicza się w następujący sposób:

gdzie:

Rw – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej elementu przegrody zewnętrznej [dB],

C – widmowy wskaźnik adaptacyjny obliczany w odniesieniu do widma różowego szumu skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A [dB],

Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny obliczany w odniesieniu do widma hałasu drogowego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A [dB].

Rw określone jest pośrednio poprzez określenie izolacyjności akustycznej właściwej R w normowym przedziale częstotliwości od 100 do 3150 Hz. Wyniki sprowadza się później do wartości jednoliczbowej (Rw).

W badaniach laboratoryjnych R wyznacza się ze wzoru:

gdzie:

L1 – poziom średniego ciśnienia akustycznego w komorze nadawczej [dB],

L2– poziom średniego ciśnienia akustycznego w komorze odbiorczej [dB],

S – powierzchnia próbki, równa powierzchni otworu [m2],

A – równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej pomieszczenia odbiorczego [m2].

Wartości L1, L2 i A zostały określone w dalszej części artykułu.

Widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr wprowadzono do obliczeń wskaźnika Rw, aby uwzględnić w ocenie izolacyjności charakterystykę widma hałasu. Rodzaj źródła hałasu dla poszczególnych wskaźników podano w tabeli 3.

Rodzaj źródła hałasu dla poszczególnych wskaźników

Tabela 3. Rodzaj źródła hałasu dla poszczególnych wskaźników


Źródło: archiwum autora

Pełna charakterystyka elementu budowlanego (np. okna) powinna zostać zapisana np.:

Rw (C; Ctr) = 41 (0; –5 ) [dB].

Izolacyjność akustyczna nawiewników okiennych i ściennych

Nawiewniki powietrza zewnętrznego są elementami montowanymi w przegrodzie zewnętrznej (w oknie lub w ścianie). Chociaż przepisy nie precyzują oddzielnych wymagań co do izolacyjności akustycznej samych nawiewników, to ich wpływ na izolacyjność całej przegrody jest zauważalny i dlatego uwzględnia się je przy obliczeniach. Przegrodzie jako całości stawia się wymagania zgodne z podanymi w akapicie „Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych – wymagania”.

Izolacyjność akustyczna elementów o powierzchni mniejszej od 1 m2 (a taką mają nawiewniki) opisana jest parametrem Dn,e [dB], czyli elementarną znormalizowaną różnicą poziomów, o następującym wzorze:

gdzie:

D – różnica poziomów [dB],

A – równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej pomieszczenia odbiorczego [m2],

A0 – równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej odniesienia [m2] (w mieszkaniach A0 = 10 m2).

Różnicę poziomów D określa się ze wzoru:

D = L1 - L2

gdzie:

L1 – poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu nadawczym [dB],

L2 – poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym [dB].

Wartość L1 i L2 wylicza się ze wzoru:

gdzie:

p1, p2...pn – ciśnienia akustyczne podlegające uśrednieniu [Pa],

p0 – ciśnienie akustyczne odniesienia równe 20 µPa,

n – liczba punktów pomiarowych.

Wartość A we wzorze na znormalizowaną różnicę poziomów jest określona jako hipotetyczne pole powierzchni całkowitej pochłaniającej, bez efektów dyfrakcyjnych, przy którym czas pogłosu byłby taki sam jak w rozważanym pomieszczeniu, jeżeli powierzchnia ta byłaby jedynym elementem pochłaniającym w tym pomieszczeniu.

Wartością izolacyjności, którą stosuje się w obliczeniach, jest podobnie jak dla okien i ścian wskaźnik ważony elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów Dn,e,w. Podobnie jak dla okien i ścian wartość wskaźnika jest określona przez Dn,e dla normowego zakresu częstotliwości (od 100 do 3150 Hz).

Również podobnie jak dla okien określa się izolacyjność z uwzględnieniem wskaźników adaptacyjnych C i Ctr – Dn,eA1 i Dn,eA2.

Pełna charakterystyka akustyczna nawiewnika powinna zostać zapisana np.:

Dn,e,w (C; Ctr) = 42 (0; –2) [dB].

Warto zwrócić uwagę na podane powyżej wzory opisujące R i Dn,e. Przy badaniu nawiewników nie bierze się pod uwagę powierzchni, jaką zajmuje ten element. Między innymi dlatego wprowadzono różne wskaźniki opisujące izolacyjność okna i nawiewnika.

Obliczanie wypadkowej izolacyjności okna lub ściany zewnętrznej z nawiewnikiem

Jak widać, zagadnienia związane z akustyką nie są proste, a niewystarczająca znajomość tematu przez zainteresowane środowisko (architektów, producentów okien itd.) może prowadzić do licznych nieporozumień. Bardzo często zdarza się, że producent okien zwraca się do producenta nawiewników o podanie izolacyjności akustycznej nawiewnika, po czym automatycznie przyjmuje uzyskaną wartość jako równą wymiarowi fizycznemu Rw okna.

Duże zaskoczenie budzi fakt, że np. okno o współczynniku Rw 33 dB po zamontowaniu nawiewnika o współczynniku Dn,e,w 33 dB nie uzyskuje wypadkowej izolacyjności na takim poziomie. Jednym słowem – po zamontowaniu nawiewnika jest głośniej. Jeszcze większe zdziwienie, graniczące niemal z niewiarą, budzi fakt, że po zamontowaniu nawiewnika o izolacyjności 42 dB wypadkowa izolacyjność dla okna z nawiewnikiem wciąż będzie mniejsza od 33 dB. Jednak jeśli się zastanowić (i nie trzeba do tego dużej znajomości zagadnień związanych z akustyką), każdy otwór w oknie, przez który dopływa powietrze, musi być powiązany ze wzrostem hałasu w porównaniu do sytuacji, kiedy tego otworu nie ma.

Wypadkowy wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej okna wraz z zamontowanym nawiewnikiem określa się ze wzoru:

gdzie:

Rw,wyp – wypadkowy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej okna z nawiewnikiem [dB],

Rw – wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej okna bez nawiewnika (podawany przez producenta okien, określany w badaniach laboratoryjnych) [dB],

S – powierzchnia okna [m2],n – liczba nawiewników na oknie,

l – długość nawiewnika [m] – wartość ta jest istotna w przypadku nawiewników montowanych np. w pakiecie szybowym – wymiar nawiewnika będzie ściśle zależał od szerokości pakietu  szybowego; dla nawiewników montowanych w skrzydle lub ościeżnicy, które są produkowane w stałym wymiarze,

l = 1 m,

Dn,e,w – wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego nawiewnika (podawany przez producenta nawiewnika, określany w badaniach laboratoryjnych) [dB].

Powyższy wzór można zastosować do obliczania wypadkowej izolacyjności (RA1wyp, RA2wyp) przy uwzględnieniu wskaźników adaptacyjnych C i Ctr. Zamiast Rw i Dn,e,w należy podstawić inne odpowiednie wartości (RA1, RA2, Dn,eA1, Dn,eA2):

Przy obliczaniu wypadkowej izolacyjności dla ściany wraz z zamontowanym nawiewnikiem ściennym należy posłużyć się wzorem:

gdzie:

S – powierzchnia ściany [m2],

pozostałe wielkości – jak we wcześniej podanych wzorach.

Wzory na obliczanie RA1,wyp oraz RA2,wyp ściany wraz z nawiewnikiem będą analogiczne jak dla nawiewników zamontowanych w oknie.

Gdyby pokusić się o obliczenie wypadkowej izolacyjności akustycznej całej przegrody zewnętrznej, to wzór ogólny przyjąłby postać:

Rw,wyp – wypadkowy wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej [dB],

Rwi – wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej poszczególnych elementów przegrody: ściany, okna, okna wraz z nawiewnikiem, rolety, rolety wraz z nawiewnikiem [dB],

Si – powierzchnia poszczególnych elementów przegrody [m2],

S – powierzchnia przegrody [m2],

n – liczba części przegrody o izolacyjności akustycznej Rwi,

m – liczba nawiewników ściennych,

Dn,e,w – wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego nawiewnika [dB].

Jeżeli Rwi będzie wartością określającą okno lub roletę z zamontowanym nawiewnikiem, a w pomieszczeniu nie będą zamontowane nawiewniki ścienne, wzór uprości się do postaci:

Zmiana izolacyjności akustycznej dla okna opisanego wskaźnikiem Rw = 35 dB  W tabeli 4 pokazano wpływ nawiewników o różnej izolacyjności akustycznej na wypadkową wartość izolacyjności okna wraz z nawiewnikiem. Do porównania przyjęto, że okno bez nawiewnika posiada izolacyjność Rw = 35 dB, bez względu na powierzchnię.

Wpływ nawiewników o różnej izolacyjności akustycznej na wypadkową wartość izolacyjności okna wraz z nawiewnikiem

Tabela 4. Wpływ nawiewników o różnej izolacyjności akustycznej na wypadkową wartość izolacyjności okna wraz z nawiewnikiem


Źródło: archiwum autora

Podsumowanie

Nie uda się wyeliminować hałasu przenikającego do pomieszczeń bezpośrednio z zewnątrz. Jednak projektant, konstruktor czy użytkownik ma możliwość wyboru takich technologii, które w możliwie najwyższym stopniu ograniczą niekorzystne przenikanie dźwięku i zapewnią największy możliwy komfort akustyczny.

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201, poz. 1238).
  2. Resnick R., Halliday D., Fizyka.
  3. Feynman R., Feynmana wykłady z fizyki.
  4. PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki.
  5. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
  6. PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
  7. PN-EN ISO 717-1:1996 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

PVGE Fotowoltaika Sp. z o.o. BuyPV. Dajemy dobrą energię

BuyPV. Dajemy dobrą energię BuyPV. Dajemy dobrą energię

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga...

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. Dla takich Klientów powstała marka BuyPV.

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

NETECS SP. Z O.O. NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Redakcja RI news Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą...

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

dr inż. Edmund Nowakowski Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne

Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne

W artykule opisano problemy, które występują przy wyborze nazewnictwa elementów składowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Niejednoznaczne nazwy związane są prawdopodobnie z faktem tłumaczeń...

W artykule opisano problemy, które występują przy wyborze nazewnictwa elementów składowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Niejednoznaczne nazwy związane są prawdopodobnie z faktem tłumaczeń normy europejskiej EN 12792:2003 przez osoby nieznające słownictwa technicznego określonej branży wyrobów.

Waldemar Joniec Nawiewniki

Nawiewniki Nawiewniki

Nawiewniki systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pełnią istotną funkcję w dystrybucji powietrza w pomieszczeniu. Na ich wybór, oprócz aspektów technicznych, wpływa wzornictwo i możliwość wkomponowania...

Nawiewniki systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pełnią istotną funkcję w dystrybucji powietrza w pomieszczeniu. Na ich wybór, oprócz aspektów technicznych, wpływa wzornictwo i możliwość wkomponowania tych urządzeń w elementy sufitów lub ścian.

dr inż. Anna Charkowska Nawiewniki powietrza w wentylacji i klimatyzacji

Nawiewniki powietrza w wentylacji i klimatyzacji Nawiewniki powietrza w wentylacji i klimatyzacji

W pomieszczeniu obsługiwanym przez wentylację i klimatyzację ze scentralizowanym przygotowaniem powietrza jedynymi widocznymi dla użytkowników elementami instalacji są nawiewniki i wywiewniki powietrza.

W pomieszczeniu obsługiwanym przez wentylację i klimatyzację ze scentralizowanym przygotowaniem powietrza jedynymi widocznymi dla użytkowników elementami instalacji są nawiewniki i wywiewniki powietrza.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.