RynekInstalacyjny.pl

Pompownie ścieków

Studzienki ściekoweFot. pixabay.com

Studzienki ściekowe
Fot. pixabay.com

Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno‑ściekowej. Przetłaczają ścieki do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej (ciśnieniowej). Nowoczesne przepompownie to zwarte i kompletne urządzenia wyposażane w zależności od zadań, jakie się im stawia.

Zobacz także

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o. o. DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!

DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych! DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron...

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron oferują korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dystrybutorów i instalatorów, zapewniając oszczędność miejsca, zużycia energii, czasu oraz kosztów. Jednak przełomowe i trwałe zmiany możliwe są tylko wtedy, gdy uważnie wsłuchamy się w głos najważniejszych ekspertów na rynku, czyli naszych Klientów.

Dräger Safety Polska Sp. z o.o. Rozwiązania Dräger dla oczyszczania ścieków

Rozwiązania Dräger dla oczyszczania ścieków Rozwiązania Dräger dla oczyszczania ścieków

Uzdatnianie wody: Dräger zapewnia rozwiązania w ramach poszczególnych etapów uzdatniania wody, czyli oczyszczania, usuwania osadów, filtracji, dezynfekcji i dystrybucji na potrzeby komunalne oraz przemysłowe....

Uzdatnianie wody: Dräger zapewnia rozwiązania w ramach poszczególnych etapów uzdatniania wody, czyli oczyszczania, usuwania osadów, filtracji, dezynfekcji i dystrybucji na potrzeby komunalne oraz przemysłowe. Oczyszczanie ścieków: Dräger wspiera cały cykl pracy systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, które zbierają, oczyszczają, transportują i usuwają ścieki komunalne oraz przemysłowe. Odsalanie: to różnego rodzaju metody wykorzystywane do usuwania soli oraz innych minerałów ze słonej...

W artykule:

• Zbiorniki

• Pompy

• Sterowanie

Na krajowym rynku działa kilkunastu producentów wyspecjalizowanych w produkcji pompowni do ścieków. Oferują urządzenia o małych wydajnościach, dostosowane do ilości ścieków z domów jednorodzinnych, po duże pompownie montowane w sieciach. Małe i przydomowe pompownie ścieków stosuje się wtedy, gdy nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych bezpośrednio do kanalizacji zbiorczej, oraz w układach kanalizacji ciśnieniowej.

Niezawodność pracy systemów pompowych wpływa na sprawność całego systemu ściekowego. Głównym wydatkiem przy transporcie ścieków są koszty energii na ich pompowanie oraz koszty obsługi sieci. Dąży się zatem do tego, by pompownie ścieków były niezawodne i w miarę możliwości energooszczędne. W cyklu życia systemu pompowego koszty eksploatacyjne są znacznie wyższe od kosztów inwestycyjnych, dlatego tak ważna jest wysoka niezawodność i sprawność. Przepompownie dostarczane są z kompletnym wyposażeniem w armaturę i pompy, zapewniającym również ich automatyczną pracę. Wyodrębnić można trzy główne grupy przepompowni – w zależności od funkcji, jaką mają pełnić. 

Czytaj też: Kanalizacja grawitacyjna – rozwiązania konstrukcyjne i wykonawstwo >>

Pierwsza grupa to pompownie do montażu wewnątrz budynków, których zadaniem jest podnoszenie małych ilości ścieków z miejsc, w których nie ma możliwości zastosowania grawitacyjnego odpływu ścieków. Prawo nakłada obowiązek stosowania takich pompowni w § 124 warunków technicznych, który stanowi, że: Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach [1].

Pierwszą z tych norm jest PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4: Pompownie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia – Warunki Techniczne przywołują do obowiązkowego stosowania jej punkty 4-6. Druga to PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania. W tej grupie pompowni oferowane są najczęściej urządzenia ze zbiornikiem o małej pojemności, wykonanym z tworzywa. Pompa automatycznie podnosi ścieki do poziomu, z którego mogą odpłynąć grawitacyjnie. Układy takie wyposaża się w zabezpieczenia przed cofnięciem się ścieków.

Druga grupa obejmuje pompownie do przydomowej zabudowy zewnętrznej. Mają komory retencyjne, pompy, układ hydrauliczny i sterowania. Wielkość zbiornika powinna umożliwić awaryjne zretencjonowanie ścieków z przynajmniej doby lub dwóch z danego budynku.

Trzecia grupa pompowni to urządzenia wielopompowe o dużej wydajności do przepompowywania znacznych ilości ścieków w sieci kanalizacyjnej – do podnoszenia ich na wyższy poziom tak, by mogły spływać w kierunku oczyszczalni.

Zbiorniki

Małe wykonuje się z tworzyw; średnie i duże z laminatów, betonu polimerowego i betonu. Dna zbiorników są tak profilowane, aby nie powstawały w nich i nie zagniwały osady. Zbiorniki z tworzyw mają często kształt zabezpieczający przed wyparciem, co umożliwia ich posadowienie bez konieczności stosowania dodatkowych obciążeń. Zbiornik musi być odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne – przepompownie ścieków muszą sobie bowiem poradzić z różnymi frakcjami występującymi w ściekach, w tym ze żwirem, piaskiem, ciężkimi substancjami organicznymi, materiałami sanitarnymi, papierem, plastikiem, tekstyliami, a także z tłuszczami. Żwir, piasek i ciężkie substancje organiczne osiadają na dnie. Ten osad może szybko zagniwać i wydzielać szkodliwe dla zdrowia gazy, a także powodować korozję elementów pompowni.

Tłuszcze tworzą kożuch na powierzchni ścieków, który powoduje zakłócenia w pracy, a jego zastygłe kawałki mogą blokować wlot do pompy. Dzięki specjalnym konstrukcjom zbiorników oraz wyposażeniu pompowni prefabrykowanych występowanie tych niepożądanych zjawisk jest maksymalnie ograniczone. Osady i kożuchy eliminuje się m.in. za pomocą zaworów płuczących – zanim ruszy pompa, wzbudzają one ścieki, osad i tłuszcz tak, że tworzą one łatwą do usunięcia przez pompy mieszaninę.

Przy doborze zbiornika, armatury i sterowania należy brać też pod uwagę odporność chemiczną. Zbiorniki do budowy przepompowni typu mokrego powinny być odporne na korozję siarczanową. Zbiorniki betonowe powinny być wykonane w odpowiedniej klasie wytrzymałości na ściskanie i zabezpieczone powłoką ochronną.

Wysoką odporność na korozję chemiczną mają zbiorniki z tworzyw, ale nie stosuje się ich przy dużych średnicach z uwagi na ryzyko nacisku gruntu na ściany boczne. Instalacje i armatura narażone na kontakt ze ściekami powinny być odporne na działanie coraz częściej stosowanych reagentów chemicznych do ścieków. Dostępne są elementy wykonywane ze stali o podwyższonej odporności chemicznej. Szafki sterujące są natomiast narażone na wpływ warunków atmosferycznych oraz gazy z przepompowni docierające przez przewody wentylacyjne i osłony przewodów elektrycznych.

Pompy

Od pompowni wymaga się przede wszystkim bezawaryjnej pracy przy możliwie ograniczonej obsłudze. Przepompownie ścieków pracują bowiem w złożonych systemach kanalizacyjnych, składających się z nawet kilkuset urządzeń zlokalizowanych na rozległym terenie. Liczba, wydajność i rodzaj pomp w pompowni zależy do rodzaju ścieków. Pompy do ścieków bez fekaliów pompują wody opadowe i drenażowe oraz ścieki szare. Do ścieków z fekaliami przeznaczone są pompy o specjalnych konstrukcjach wirnika, a dna zbiorników są tak ukształtowane, żeby pompowane ścieki nie zagniwały. Nadrzędnym kryterium jest niezawodność pomp w danym zastosowaniu.

Z doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że w pompowniach podnoszących ścieki na duże wysokości przy małych wydajnościach optymalnym wyborem są pompy z rozdrabniaczem. Ryzyko wycierania się elementów tnących w tych pompach rośnie wraz z ze wzrostem liczby włączeń – tym samym dobrze się sprawdzają w pompowniach przydomowych oraz małych sieciach wiejskich. Pompy typu vortex mają wprawdzie małą sprawność, ale dobrze radzą sobie z ciałami stałymi, włóknistymi, gazami i osadem, a tym samym sprawdzają się w pompowniach. Z kolei pompy kanałowe mają wysoką sprawność i stosuje się je do przetłaczania dużej ilości ścieków lub wód opadowych. Powinny być jednak zabezpieczone kratami lub sitami, które łatwo kontrolować (oczyszczalnie). Można je stosować także w miejscach, gdzie jest separator zanieczyszczeń, z którego skratki są porywane przez strumień ścieków już poza wirnikiem pompy (przepompownie).

Czytaj też: Pompownie ścieków – dobór i rozmieszczenie pomp >>

Z uwagi na koszty energii elektrycznej istotny jest rodzaj silnika i automatyka. Ilość ścieków i zadania pompowni decydują o wyborze charakterystyki pomp. Ważnym kryterium doboru pomp ściekowych do danego układu pompowego jest praca z wysoką sprawnością w całym możliwym zakresie. Jednak z uwagi na specyfikę ścieków (płyn z ciałami stałymi) szuka się kompromisu pomiędzy wysoką sprawnością a niezawodnością. Sprawność zależy m.in. od liczby i kształtu łopatek wirnika, lecz duża liczba łopatek i ich ukształtowanie zwiększające przepływy sprawiają, że ryzyko zatykania pompy przez ciała stałe i włókniste. Z tego względu w pompach stosuje się swobodny przelot przez wirnik oraz łopatki o przestrzennej krzywiźnie ze specjalnie ukształtowaną krawędzią wlotową. Odbywa się to kosztem sprawności, ale jest tańsze niż ciągłe udrażnianie pomp.

W typowych pompach stosuje się wirniki typu vortex ze swobodnym przelotem. Na rynku znaleźć można również pompy z wirnikami śrubowo-odśrodkowymi – sprawniejsze niż vortex, ale bardziej narażone na ryzyko zużycia eksploatacyjnego. Dostępna jest też konstrukcja wirników z łopatkami o wklęsłej krawędzi wlotowej i odpowiednim ukształtowaniu przestrzennym, co daje duży przelot swobodny bez niepotrzebnych strat sprawności. Stosuje się również rozdrabniacze materiałów włóknistych. Ochroną przed ciałami stałymi jest konstrukcja pozwalająca na osiowe unoszenie się wirnika w celu zmniejszania obciążenia wału, uszczelnień i łożysk w pompie.

O niezawodności pracy pomp decyduje zatem odporność wirnika na zagrożenie zablokowania elementami stałymi, zwłaszcza włóknistymi, które trafiają do ścieków. O ile zatrzymanie pompy w przepompowni przydomowej nie powoduje ryzyka dla całego systemu, awaria w pompowniach zbiorczych tłoczących ścieki do oczyszczalni to sytuacja groźna, wymagająca natychmiastowych i skutecznych działań. Z tego względu większe pompownie wyposaża się w elementy redukujące ryzyko zapychania pomp, np. kraty i sita czyszczące oraz separatory zanieczyszczeń. Te jednak nie są w stanie zatrzymać wszystkich nieczystości i z czasem mogą się w nich gromadzić małe frakcje zasysane przez pompę. W przypadku przepompowni przydomowych skutecznym zabezpieczeniem jest edukacja użytkowników – a najskuteczniejszym rozwiązanie, w którym każda rodzina ma swoją pompownię w systemie kanalizacji ciśnieniowej i za nią odpowiada.

W pompach, które są przeznaczone do dłuższej pracy, ważne jest ich chłodzenie. Ciężka praca silnika z takim medium jak ścieki wymaga odpowiedniego schłodzenia. Mogą to robić same ścieki przepływające przez dodatkową przestrzeń wydzieloną specjalnym, nieprzepuszczanym płaszczem. Ścieki niosą jednak ze sobą substancje, które mogą się osadzać na takim wymienniku. Mniej zawodne jest rozwiązanie, w którym silnik wyposażony jest w układ chłodzenia niestykający się ze ściekami. W tym celu stosuje się zamknięty układ z cieczą chłodzącą pompowaną przez dodatkowy wirnik pompy, który kieruje ją od silnika do użebrowanego wymiennika na obudowie pompy zanurzonej w ściekach.

Sterowanie

Sterowanie pompowni powinno odpowiadać przede wszystkim za włączenie i wyłączenie pompy oraz jej odpowiednie zabezpieczenie, w tym przed suchobiegiem. Powinno również wpływać na pracę całego systemu kanalizacyjnego, np. poprzez rozpoznawanie stanu dławienia się wzajemnego pomp. Sterowanie powinno także zabezpieczać układ przed jednoczesnym włączeniem się wszystkich pomp po dłuższym zaniku napięcia. W pompowniach stosuje się szafki sterownicze do zabudowy wewnętrznej lub zewnętrznej. Wyposażane są one np. w panel obsługowy z wyświetlaczem i sygnalizacją optyczną monitorującą pracę pompy, zakłócenia, blokadę pompy, osiągnięcie poziomu alarmowego przez ścieki, zasilanie oraz kontrolę silnika (tryb pracy: ręczny i automatyczny). Ponadto szafka sterownicza realizuje m.in. następujące zadania:

  • ciągły pomiar poziomu cieczy,

  • alarmowanie w przypadku: przeciążenia silnika, zaniku napięcia, poziomu alarmowego ścieków, przegrzania stojana, błędu sygnału zwrotnego pompy, awarii czujnika poziomu,

  • stała diagnostyka pracy pompy.

Układy sterowania mogą być też wyposażone w liczniki godzin pracy, liczniki załączeń pompy, moduły do zdalnego sterowania i kontroli pracy pompy oraz niezależne sygnalizatory stanów alarmowych. Postęp w elektronice i coraz tańsze elementy powodują szybki rozwój układów sterowania i wyposażanie ich w coraz więcej funkcji, nawet w przypadku małych pompowni przydomowych.

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU 2015, poz. 1422, z późn. zm.).
  2. Łuźniak M., Pompownie ścieków – dobór i rozmieszczenie pomp, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2015.
  3. Priller R., Projektowanie przepompowni ścieków. Zasady i zalecenia praktyczne dotyczące projektowania i wykonania, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2008.
  4. http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4599,bledy -przy-projektowaniu-systemow-tlocznych-kanalizacji-sciekowej (dostęp: 8.11.2018).
  5. Materiały firm: Białogon, DAB, Flygt, Grundfos, Hydro-Vacuum, Inwap, Kessel, Pentair Water, Wavin, Wilo.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Akcja „Łapiemy deszczówkę” w Katowicach

Akcja „Łapiemy deszczówkę” w Katowicach Akcja „Łapiemy deszczówkę” w Katowicach

Katowice walczą z suszą na wielu frontach m.in. poprzez wdrożenie retencji. Z jednej strony to duże inwestycje o wartości ponad 60 mln zł i budowa zbiorników w dzielnicach, a z drugiej strony mała retencja...

Katowice walczą z suszą na wielu frontach m.in. poprzez wdrożenie retencji. Z jednej strony to duże inwestycje o wartości ponad 60 mln zł i budowa zbiorników w dzielnicach, a z drugiej strony mała retencja przy budynkach miejskich. Akcja „Łapiemy deszczówkę” została zainicjowana przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, poprzez montaż 19 zbiorników przy budynkach, którymi zarządza.

Redakcja RI news Ścieki ze szpitali zakaźnych – czy są prawidłowo odprowadzane?

Ścieki ze szpitali zakaźnych – czy są prawidłowo odprowadzane? Ścieki ze szpitali zakaźnych – czy są prawidłowo odprowadzane?

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowało, że z danych uzyskanych zarówno od przedstawicieli sektora wodociągowo–kanalizacyjnego, jak i wojewodów wynika, że system odprowadzania...

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowało, że z danych uzyskanych zarówno od przedstawicieli sektora wodociągowo–kanalizacyjnego, jak i wojewodów wynika, że system odprowadzania ścieków ze szpitali zakaźnych działa w większości przypadków prawidłowo, i nie dochodzi do wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze.

Redakcja RI news Wzrost zakażeń koronawirusa można przewidzieć dzięki ściekom

Wzrost zakażeń koronawirusa można przewidzieć dzięki ściekom Wzrost zakażeń koronawirusa można przewidzieć dzięki ściekom

Hiszpańscy biolodzy i epidemiolodzy ustalili, że analiza wody ze ścieków pozwala przewidzieć kilka tygodni wcześniej nasilenie się epidemii koronawirusa. Informacja o wzroście stężenia wirusa w ściekach...

Hiszpańscy biolodzy i epidemiolodzy ustalili, że analiza wody ze ścieków pozwala przewidzieć kilka tygodni wcześniej nasilenie się epidemii koronawirusa. Informacja o wzroście stężenia wirusa w ściekach daje opiece medycznej czas na przygotowanie.

Redakcja RI news Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji

Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji

Wrocławski MPWiK alarmuje, że chusteczki nawilżane, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne trafiają coraz częściej do sieci kanalizacyjnej, co powoduje, że zapychają się rury. Jak tego uniknąć? Wystarczy...

Wrocławski MPWiK alarmuje, że chusteczki nawilżane, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne trafiają coraz częściej do sieci kanalizacyjnej, co powoduje, że zapychają się rury. Jak tego uniknąć? Wystarczy zastosować kilka prostych zasad, aby ograniczyć liczbę awarii.

RI news Tyski szpital ma nowy system odprowadzania ścieków

Tyski szpital ma nowy system odprowadzania ścieków Tyski szpital ma nowy system odprowadzania ścieków

Tyska spółka wodociągowa przebudowała instalację do dezynfekcji ścieków w szpitalu w Tychach, który ze względu na epidemię koronawirusa przekształcono w placówkę zakaźną.

Tyska spółka wodociągowa przebudowała instalację do dezynfekcji ścieków w szpitalu w Tychach, który ze względu na epidemię koronawirusa przekształcono w placówkę zakaźną.

RI news Nowe wytyczne dla wody i ścieków w dobie koronawirusa

Nowe wytyczne dla wody i ścieków w dobie koronawirusa Nowe wytyczne dla wody i ścieków w dobie koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę m.in. w związku z epidemią koronawirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę m.in. w związku z epidemią koronawirusa.

Redakcja RI news W jaki sposób podczas epidemii radzą sobie ze ściekami Amerykanie?

W jaki sposób podczas epidemii radzą sobie ze ściekami Amerykanie? W jaki sposób podczas epidemii radzą sobie ze ściekami Amerykanie?

Amerykańska rządowa agencja bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowała wytyczne dla pracodawców i pracowników dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa. Informacje objęły m.in. odpady...

Amerykańska rządowa agencja bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowała wytyczne dla pracodawców i pracowników dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa. Informacje objęły m.in. odpady komunalne, medyczne, materiały nadające się do recyklingu, a także ścieki.

Redakcja RI news Jaki jest wpływ COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków?

Jaki jest wpływ COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? Jaki jest wpływ COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków?

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” na bieżąco monitoruje sytuację związaną z COVID-19, jednocześnie w jej ocenie sytuacja związana z wirusem może wpłynąć w niedalekiej przyszłości na bieżące funkcjonowanie...

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” na bieżąco monitoruje sytuację związaną z COVID-19, jednocześnie w jej ocenie sytuacja związana z wirusem może wpłynąć w niedalekiej przyszłości na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W tej sytuacji Izba przedstawia swoje stanowisko co do potencjalnego wpływu sytuacji związanej z COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Redakcja RI news Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków na wsi

Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków na wsi Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków na wsi

Poziom skanalizowania polskich wsi wynosi nieco ponad 40 proc. i jest wciąż niewystarczający. Rozwiązaniem problemu mogą być pasywne systemy oczyszczania ścieków typu „constructed wetlands”, zaproponowane...

Poziom skanalizowania polskich wsi wynosi nieco ponad 40 proc. i jest wciąż niewystarczający. Rozwiązaniem problemu mogą być pasywne systemy oczyszczania ścieków typu „constructed wetlands”, zaproponowane przez firmę RDLS – spółkę spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Instalacje tego typu naśladują naturalne procesy zachodzące na terenach bagiennych, pracując w odpowiednio zaprojektowanym i kontrolowanym układzie. Zaletą instalacji jest niski koszt budowy oraz eksploatacji. Tymczasem oczyszczenie...

Redakcja RI news Wtop kolorowe włazy w szare otoczenie miasta

Wtop kolorowe włazy w szare otoczenie miasta Wtop kolorowe włazy w szare otoczenie miasta

Marka Saint-Gobain PAM wprowadza do Polski modę na kolorowe włazy kanałowe, która zapanowała już na dobre w takich krajach jak Japonia, Włochy czy Francja. W tym celu producent włazów zorganizował konkurs...

Marka Saint-Gobain PAM wprowadza do Polski modę na kolorowe włazy kanałowe, która zapanowała już na dobre w takich krajach jak Japonia, Włochy czy Francja. W tym celu producent włazów zorganizował konkurs dla biur projektowych, firm wykonawczych, przedsiębiorstw wod-kan i miast, w którym nagrodą są kolorowe włazy PAMREX D400. Konkurs „Wtop kolorowe włazy w szare otoczenia miasta” ma na celu wyłonienie najciekawszych pomysłów na ubarwienie otoczenia miasta kolorowymi włazami.

Redakcja RI news Koronawirus a branża wodno-kanalizacyjna

Koronawirus a branża wodno-kanalizacyjna Koronawirus a branża wodno-kanalizacyjna

Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan. Ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej,...

Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan. Ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach, obiektach usługowych itd., niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów, substancji toksycznych, trujących. Jest to dla operatorów systemów kanalizacyjnych codziennością, są tego świadomi, dlatego pracownicy stosują odpowiednie środki ochronne. Koronawirus...

Redakcja RI news Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach

Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach

Książka „Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach” to nowość na rynku wydawniczym. Autorzy opisują w niej zasady działania złóż biologicznych, w jaki sposób powinna być zaprojektowana oczyszczalnia...

Książka „Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach” to nowość na rynku wydawniczym. Autorzy opisują w niej zasady działania złóż biologicznych, w jaki sposób powinna być zaprojektowana oczyszczalnia ścieków dla tego typu złóż oraz omówiona została gospodarka osadowa.

Redakcja RI news Aquapark w Tychach samowystarczalny energetycznie

Aquapark w Tychach samowystarczalny energetycznie Aquapark w Tychach samowystarczalny energetycznie

Niecałe dwa lata temu w Tychach został otwarty Wodny Park Tychy zasilany energią pochodzącą z biogazu wytworzonego w miejscowej oczyszczalni ścieków. W zeszłym roku wyprodukował 6,5 GWh energii, z czego...

Niecałe dwa lata temu w Tychach został otwarty Wodny Park Tychy zasilany energią pochodzącą z biogazu wytworzonego w miejscowej oczyszczalni ścieków. W zeszłym roku wyprodukował 6,5 GWh energii, z czego ponad połowę zużył na własne potrzeby. Nadwyżka trafiła do sieci energetycznej.

Redakcja RI news Warszawski MPWiK zapłaci karę za nielegalny zrzut ścieków

Warszawski MPWiK zapłaci karę za nielegalny zrzut ścieków Warszawski MPWiK zapłaci karę za nielegalny zrzut ścieków

Wody Polskie nałożyły na warszawskie MPWiK ponad 10,5 mln zł kary za nielegalny zrzut ścieków do Wisły po awarii układu przesyłowego. Koszty musi ponieść MPWiK i nie mogą być one w żaden sposób przerzucone...

Wody Polskie nałożyły na warszawskie MPWiK ponad 10,5 mln zł kary za nielegalny zrzut ścieków do Wisły po awarii układu przesyłowego. Koszty musi ponieść MPWiK i nie mogą być one w żaden sposób przerzucone na mieszkańców.

Waldemar Joniec news Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej

Przed służbami eksploatacyjnymi i samorządami stoi wiele wyzwań związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, w tym kanalizacji ciśnieniowej. Pentair Jung Pumpen oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej...

Przed służbami eksploatacyjnymi i samorządami stoi wiele wyzwań związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, w tym kanalizacji ciśnieniowej. Pentair Jung Pumpen oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie k. Opola zorganizowały 26 listopada regionalne seminarium dla eksploatatorów sieci kanalizacyjnej i samorządowców. Wymieniano się na nim doświadczeniami z projektowania i eksploatacji.

Redakcja RI news Światowy Dzień Toalety oficjalnie ustanowiony przez ONZ

Światowy Dzień Toalety oficjalnie ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Toalety oficjalnie ustanowiony przez ONZ

Światowy Dzień Toalety – 19 listopada – to oficjalnie ustanowione przez ONZ obchody, które mają na celu propagowanie rozwiązań zwalczających światowy kryzys sanitarny i doprowadzenie do tego, aby do 2030...

Światowy Dzień Toalety – 19 listopada – to oficjalnie ustanowione przez ONZ obchody, które mają na celu propagowanie rozwiązań zwalczających światowy kryzys sanitarny i doprowadzenie do tego, aby do 2030 roku każdy na Ziemi miał dostęp do sanitariatów. Realizacja tego celu jest możliwa, w dodatku – dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym – może być ekologiczna i neutralna energetycznie.

Redakcja RI news Oczyszczalnie ścieków nie korzystają ze swojego potencjału energetycznego

Oczyszczalnie ścieków nie korzystają ze swojego potencjału energetycznego Oczyszczalnie ścieków nie korzystają ze swojego potencjału energetycznego

Eksperci podają, że tylko 6 proc. działających w Polsce oczyszczalni ścieków ma biogazownie, dające możliwość wytwarzania prądu i ciepła na potrzeby własne oraz do zasilania lokalnych systemów energetycznych....

Eksperci podają, że tylko 6 proc. działających w Polsce oczyszczalni ścieków ma biogazownie, dające możliwość wytwarzania prądu i ciepła na potrzeby własne oraz do zasilania lokalnych systemów energetycznych. Eksperci zauważają, że potrzebne jest szersze wykorzystanie tego potencjału.

Redakcja RI news Innowacyjna metoda usuwania farmaceutyków ze ścieków w Wodociągach Jaworzno

Innowacyjna metoda usuwania farmaceutyków ze ścieków w Wodociągach Jaworzno Innowacyjna metoda usuwania farmaceutyków ze ścieków w Wodociągach Jaworzno

Spółka Wodociągi Jaworzno opracuje autorski sposób oczyszczania ścieków z substancji chemicznych stosowanych w lekach oraz innych wyrobach farmaceutycznych. W ramach projektu otrzyma 2 mln zł dotacji z...

Spółka Wodociągi Jaworzno opracuje autorski sposób oczyszczania ścieków z substancji chemicznych stosowanych w lekach oraz innych wyrobach farmaceutycznych. W ramach projektu otrzyma 2 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Metoda ozonowania ścieków, o stabilnej skuteczności, pozwala na usuwanie ze ścieków substancji szkodliwych, bez tworzenia kancerogennych produktów ubocznych.

Redakcja RI news PWiK w Rudzie Śląskiej podwyższa taryfy za wodę i ścieki

PWiK w Rudzie Śląskiej podwyższa taryfy za wodę i ścieki PWiK w Rudzie Śląskiej podwyższa taryfy za wodę i ścieki

Podwyżkę taryfy za wodę i ścieki ogłosił PWiK w Rudzie Śląskiej. Powód? Rosnące koszty usług i gazu. Zgodę na podwyżkę wydał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Podwyżkę taryfy za wodę i ścieki ogłosił PWiK w Rudzie Śląskiej. Powód? Rosnące koszty usług i gazu. Zgodę na podwyżkę wydał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Redakcja RI news Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej

Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej

Budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji otrzyma większy budżet – zamiast 200 mln to 590 mln zł.

Budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji otrzyma większy budżet – zamiast 200 mln to 590 mln zł.

Redakcja RI news Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach

Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach

Podwarszawskie Ząbki borykają się z problemem nadmiernego poboru wody podziemnej oraz stratom wody w sieci wodociągowej. Pomóc ma wdrożenie projektu pn. Zintegrowany system monitoringu infrastruktury wodociągowej...

Podwarszawskie Ząbki borykają się z problemem nadmiernego poboru wody podziemnej oraz stratom wody w sieci wodociągowej. Pomóc ma wdrożenie projektu pn. Zintegrowany system monitoringu infrastruktury wodociągowej miasta Ząbki. Zostanie on przeprowadzony do końca sierpnia 2021 r. dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Redakcja RI news Co było powodem awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą?

Co było powodem awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą? Co było powodem awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą?

27 sierpnia tego roku w Warszawie doszło do awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą. MPWiK podała wstępną możliwą przyczyny awarii, w której skutek do rzeki dostały się miejskie ścieki.

27 sierpnia tego roku w Warszawie doszło do awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą. MPWiK podała wstępną możliwą przyczyny awarii, w której skutek do rzeki dostały się miejskie ścieki.

Redakcja RI news Sposób na recykling wody z pralni

Sposób na recykling wody z pralni Sposób na recykling wody z pralni

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej w ramach projektu REWARD pracują nad pomysłem oszczędzenia wody i jej recyklingu po zrobieniu prania.

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej w ramach projektu REWARD pracują nad pomysłem oszczędzenia wody i jej recyklingu po zrobieniu prania.

Redakcja RI news Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci?

Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci? Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci?

Wiele podmiotów zmaga się z odmową wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej lub milczeniem miejskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten obszar. Gdzie mogą szukać...

Wiele podmiotów zmaga się z odmową wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej lub milczeniem miejskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten obszar. Gdzie mogą szukać pomocy i walczyć o swoje prawa? Czy istnieje mechanizm prawny zmuszający miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne do wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.