RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Opłacalność instalacji PV z bateryjnymi magazynami energii a proponowane zmiany w rozliczaniu prosumentów

Profitability of prosumer photovoltaic installations with battery energy storage in the context of the proposed changes in the settlement of prosumers in Poland

Wykres cen domowych systemów fotowoltaicznych

Wykres cen domowych systemów fotowoltaicznych

Dla istniejącego obecnie systemu opustów zerowy bilans kosztów zmiennych zostaje osiągnięty przy mocy instalacji ok. 4,3 kWp dla typowego gospodarstwa domowego w budynku jednorodzinnym. W nowym, proponowanym systemie osiągnięcie bilansu zerowego kosztów zmiennych, co jest głównym celem wielu osób inwestujących w PV, wymaga instalacji o mocy ponad półtora razy większej – ok. 7 kWp. Pomimo znacznego spadku cen litowo-jonowych magazynów energii wciąż jest to zbyt wysoki koszt inwestycyjny dla wielu prosumentów. Pozytywnym impulsem do rozwoju prosumenckich magazynów energii i tym samym koniecznych zmian w systemie energetycznym wynikających z szybkiego rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej byłyby z pewnością dopłaty do budowy takich magazynów.

Zobacz także

Zakład Produkcyjny Blachotrapez Sp. z o.o. Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie

Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie

Źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Instalacja fotowoltaiki domowej pozwala ograniczyć rachunki za energię elektryczną praktycznie...

Źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Instalacja fotowoltaiki domowej pozwala ograniczyć rachunki za energię elektryczną praktycznie do zera. Chcesz się dowiedzieć się, jak przebiega montaż modułów PV oraz jak są projektowane schematy instalacji fotowoltaicznej? Przeczytaj poniższy artykuł!

Zielona Firma Sp. z.o.o Znamy najlepszego instalatora PV w 2023 roku

Znamy najlepszego instalatora PV w 2023 roku Znamy najlepszego instalatora PV w 2023 roku

Zielona Firma z Krakowa zwyciężyła w zmaganiach o tytuł „Instalatora roku”. To szósta już edycja konkursu organizowanego przez firmę Corab – lidera rynku dystrybucji komponentów PV. Szósta, i jak dotąd,...

Zielona Firma z Krakowa zwyciężyła w zmaganiach o tytuł „Instalatora roku”. To szósta już edycja konkursu organizowanego przez firmę Corab – lidera rynku dystrybucji komponentów PV. Szósta, i jak dotąd, najtrudniejsza.

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

W artykule:

• Profil zużycia energii
• Instalacja fotowoltaiczna
• Magazyny energii

Streszczenie

Proponowane zmiany w systemie rozliczenia prosumentów energii elektrycznej sprawią, że opłacalność inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne zmaleje. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu może być zintegrowanie instalacji fotowoltaicznych z bateryjnymi magazynami energii, które w ostatnim czasie zyskują na popularności, głównie ze względu na ich rolę w rozwoju elektromobilności i wspieraniu rozwoju OZE. Dotychczas ich wysokie ceny sprawiały, że rozwiązanie to było brane pod uwagę tylko w kontekście zasilania awaryjnego, możliwości pracy off-grid lub przez pasjonatów nowych technologii. W artykule przeanalizowano wpływ wielkości instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii na bilans finansowy przykładowego domu rodzinnego we wschodniej Polsce, którego roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 3500 kWh. Posłużono się rzeczywistymi godzinowymi profilami zużycia energii oraz symulacjami produkcji energii z fotowoltaiki z wykorzystaniem danych meteorologicznych. W proponowanym systemie rozliczeń prosty czas zwrotu z instalacji wynosi ok. 11 lat i nie zmienia się znacząco wraz ze zmianą mocy instalacji. Przy obecnych cenach rynkowych magazynów energii doposażenie systemu w magazyn powoduje wydłużenie czasu zwrotu instalacji. Oznacza to, że bez znacznych dofinansowań inwestycja w tego typu układy nie będzie opłacalna.

Abstract

The proposed changes in the electricity prosumers’ tariff system will reduce the profitability of investments in the residential photovoltaic installations. A potential solution to this problem may be the integration of photovoltaic installations with battery energy storage systems, which has recently been gaining popularity, mainly due to their role in the development of electromobility and supporting the development of renewable energy sources. So far, their high prices put this solution only in the context of emergency power supply, the possibility of off-grid operation, or for enthusiasts of new technologies. This article analyzes the impact of the size of the photovoltaic installation and battery energy storage on the financial balance for the case of a family house in eastern Poland, whose annual electricity consumption is 3500 kWh. Actual hourly energy consumption profiles and simulations of energy production from photovoltaics (based on the meteorological data for that region) were used. In the proposed billing system, the simple payback time from the installation is about 11 years and does not change significantly with the change of the installation capacity. At the current market prices of energy storages, retrofitting the system with a battery extends the payback time of the installation. This means that without significant funding, the investment in such systems will not be profitable.

Na początku czerwca br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało projekt dotyczący nowelizacji w Prawie energetycznym oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii. Proponowane zmiany podyktowane są koniecznością wdrożenia unijnej dyrektywy rynkowej 2019/944. Wśród wielu zaproponowanych zmian najwięcej dyskusji wzbudził projekt zmieniający dotychczasowy system rozliczenia prosumentów oparty na opustach w wysokości 1:0,8 lub 1:0,7. Nowelizacja zakłada rezygnację z tego systemu z początkiem 2022 roku na rzecz sprzedaży nadwyżek energii do sieci. Taka zmiana de facto dąży do zrównania praw prosumenta z innymi, większymi graczami na rynku energii.

Nie ulega wątpliwości, że obecny system rozliczeń jest o wiele bardziej korzystny dla prosumentów niż ten wskazany w propozycji Ministerstwa. W dalszej części artykułu autorzy postarają się wskazać, jak wyglądać będzie opłacalność montażu instalacji PV dla odbiorców indywidualnych po proponowanych zmianach oraz w jaki sposób na opłacalność inwestycji wpłynie zastosowanie magazynu energii. Całość obliczeń wykonano metodą godzinową, korzystając z rzeczywistych profili zapotrzebowania na energię dla odbiorców z taryfy G.

Profil zużycia energii

W analizie wykorzystano zbiór danych dotyczących zużycia energii elektrycznej pochodzących z kilku domów jednorodzinnych w Polsce. Z analizowanych profili wybrano najbardziej reprezentatywny. Wyniki otrzymywane dla pozostałych profili były bardzo zbliżone.

Wykres na rys. 1 przedstawia uporządkowane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną analizowanego obiektu. Moc szczytowa używana jest przez niewielką liczbę godzin. Pobór mocy w skali całego roku waha się od 0 do 2326 kW, a średnia wartość wynosi 0,399 kW. Łączne roczne zużycie wynosi 3500 kWh. Profil charakteryzuje się dużą zmiennością zapotrzebowania na moc, co jest często spotykane w przypadku domów jednorodzinnych. Wpływ na to mają różnice pomiędzy poszczególnymi dniami, jak i porami roku.

Wykres zapotrzebowania na energię

Rys. 1. Uporządkowany wykres zapotrzebowania na energię elektryczną analizowanego obiektu (opracowanie własne)

Na rys. 2 przedstawiono średni dobowy profil zużycia energii elektrycznej. Wartości mocy wahają się od 0,148 kW do 0,734 kW, podczas gdy średnia wynosi 0,399 kW. Kształt profilu pokrywa się z typową krzywą zużycia energii elektrycznej dla domu jednorodzinnego. Występuje w nim „dolina nocna”, szczyt przedpołudniowy od ok. godz. 8 do 9 rano oraz szczyt wieczorny od ok. 20 do 22.

Profil zużycia energii elektrycznej zimą

Rys. 2. Średni dobowy profil zużycia energii elektrycznej (opracowanie własne)

Na rys. 3 i 4 przedstawiono wybrane dzienne profile zużycia energii elektrycznej. Pierwszy z nich (rys. 3) pokazuje profil dla dnia letniego, natomiast rys. 4 przedstawia profil zużycia dla wybranego dnia w zimie. Najniższe zużycie występuje w nocy, następnie widać pierwszy szczyt – przedpołudniowy, po czym mamy do czynienia z obniżeniem zapotrzebowania i pod koniec dnia występuje wyraźny wieczorny szczyt. Jest to typowy profil zapotrzebowania na energię elektryczną dla taryfy G11 w gospodarstwach domowych nieposiadających ogrzewania zasilanego energią elektryczną.

Profil zużycia energii elektrycznej latem

Rys. 3. Wybrany dzienny profil zużycia energii elektrycznej występujący latem (opracowanie własne)

Profil zużycia energii elektrycznej zimą

Rys. 4. Wybrany dzienny profil zużycia energii elektrycznej występujący zimą (opracowanie własne)

Instalacja fotowoltaiczna

Na potrzeby pracy zasymulowano uzyski z instalacji PV o mocy od 2 do 10 kWp, z przyrostem co 0,5 kWp. Dla każdej mocy obliczenia uzysku wykonano metodą godzinową, korzystając z danych dotyczących nasłonecznienia dla stacji meteorologicznej Lublin. Przyjęto, że moduły skierowane są na południe, a kąt ich nachylenia wynosi 30°. Średni roczny jednostkowy uzysk energii po stronie AC dla takiej instalacji wynosi 1054,47 kWh/kWp.

Czytaj też: Ogólne wytyczne doboru wielkoskalowej instalacji kolektorów słonecznych dla miejskich sieci ciepłowniczych >>

Dane dotyczące produkcji zestawiono z godzinowym profilem zużycia energii elektrycznej. Uzyskano w ten sposób informacje o ilości energii zużywanej na miejscu (autokonsumpcji) oraz eksporcie i imporcie energii z sieci. Na rys. 5 pokazano roczne ilości energii pobranej oraz oddanej do sieci w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej. Jak widać, wielkość importu spada nieznacznie wraz ze zwiększeniem instalacji PV. Wynika to z faktu, że znaczna część energii zużywana jest w trakcie nocy. Wzrost eksportu energii do sieci jest bliski liniowemu.

Energia oddana i pobrana

Rys. 5. Energia oddana i pobrana z sieci w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej (opracowanie własne)

Wielkość autokonsumpcji w zależności od wielkości instalacji PV zobrazowano na rys. 6. Zgodnie z oczekiwaniami wraz ze wzrostem mocy instalacji znacząco spada autokonsumpcja produkowanej energii. Dane dotyczące wielkości zużycia energii na potrzeby własne są zgodne z wielkościami obserwowanymi w przypadku większości domowych instalacji fotowoltaicznych (od 15 do 25%). Na potrzeby analizy ekonomicznej przyjęto koszt zmienny zakupu energii elektrycznej wraz z dystrybucją równy 0,70 zł/kWh, a cenę sprzedaży 0,25 zł/kWh. Są to ceny zgodne z rzeczywistością oraz proponowanym przez Ministerstwo nowym systemem rozliczeń.

Stopień autokonsumpcji

Rys. 6. Stopień autokonsumpcji w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej (opracowanie własne)

Na rys. 7 przedstawiono roczny bilans finansowy będący różnicą pomiędzy zyskami ze sprzedaży energii elektrycznej do sieci a kosztami jej zakupu. Zerowy bilans kosztów zmiennych zostaje osiągnięty przy mocy instalacji ok. 7 kWp. Dla funkcjonującego systemu opustów moc ta wynosiła ok. 4,3 kWp. Aby w nowym systemie osiągnąć zerowy bilans kosztów zmiennych, co jest celem wielu osób inwestujących w instalacje fotowoltaiczne, należy zamontować instalacje o mocy ponad półtora razy większej.

Bilans finansowy

Rys. 7. Bilans finansowy w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej (opracowanie własne)

Prostym wskaźnikiem ekonomicznym, często wykorzystywanym do oceny opłacalności inwestycji jest SPBT (prosty czas zwrotu inwestycji), będący ilorazem nakładów inwestycyjnych oraz rocznych oszczędności. Na potrzeby artykułu dokonano wyceny proponowanych instalacji w oparciu o ceny rynkowe. Wyceniono siedem przykładowych instalacji i na ich podstawie znaleziono funkcję wykładniczą opisującą zależność pomiędzy ceną instalacji fotowoltaicznej a jej mocą. Funkcję tę wraz z dopasowaniem przedstawiono na rys. 8.

Funkcja wykładnicza

Rys. 8. Funkcja wykładnicza opisująca zależność pomiędzy ceną instalacji fotowoltaicznej a jej mocą (opracowanie własne)

Na podstawie przedstawionej funkcji wyceniono proponowane instalacje PV. Policzono również oszczędności uzyskane dzięki zainstalowaniu instalacji. Oszczędności roczne przedstawiono na rys. 9, a policzony SPBT na rys. 10. SPBT w przedziale instalacji 2–10 kWp różni się nieznacznie i wynosi ok. 11 lat. Najszybciej zwraca się instalacja najmniejsza, a najwolniej instalacje średnie. Szybszy czas zwrotu małych instalacji wynika z wysokiego poziomu autokonsumpcji. Instalacje bliskie 10 kWp również spłacają się w mniej niż 11 lat – wynika to ze zmniejszania się jednostkowego kosztu instalacji wraz ze wzrostem jej mocy. Różnice w czasie spłaty instalacji są jednak znikome, a czas ich zwrotu bez dotacji jest o ok. 4 lata dłuższy niż w systemie opustów.

Moc instalacji a oszczędności

Rys. 9. Oszczędności uzyskane dzięki różnym wielkościom instalacji fotowoltaicznej (opracowanie własne)

Prosty czas zwrotu (SPBT)

Rys. 10. Prosty czas zwrotu (SPBT) dla różnych mocy instalacji fotowoltaicznej (opracowanie własne)

Do dalszych obliczeń zdecydowano się zasymulować cztery wielkości instalacji fotowoltaicznych o mocach: 3,5; 5; 7,5 oraz 10 kWp. Posłużą one do symulacji współpracy z magazynem energii.

Magazyny energii

W kontekście nadchodzących zmian coraz głośniej mówi się o zastosowaniu magazynów energii elektrycznej, a dokładniej bateryjnych magazynów energii opartych na technologii litowo-jonowej. Dzięki elektrochemicznym procesom konwersji energii elektrycznej umożliwiają magazynowanie nadwyżek wyprodukowanych z systemów fotowoltaicznych, tym samym zwiększając ich autokonsumpcję. Ich popularność wynika z dużej gęstości energii (150–500 Wh/l), wysokiej sprawności (75–97%), dużej liczby cykli ładowania i rozładowania przekładających się na ich długie życie (1000–10 000 cykli), krótkiego czasu reakcji (998 ms– 1 s) oraz modularności.

Czytaj też: Efekty energetyczne stosowania półprzezroczystych fasad zintegrowanych z ogniwami fotowoltaicznymi >>

Do głównych zastosowań magazynów należą m.in.: zasilanie awaryjne, zwiększanie autokonsumpcji systemów z turbinami wiatrowymi lub fotowoltaiką, współpraca z niestabilnymi odnawialnymi źródłami energii, stabilizacja napięcia i częstotliwości w sieci elektroenergetycznej, świadczenie usług DSR (ang. Demand Side Response) polegających na dobrowolnym i czasowym obniżeniu przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięciu w czasie jej poboru na polecenie operatora systemu przesyłowego, redukcja mocy zamówionej, arbitraż – czyli praca wykorzystująca zmiany cen energii, odroczenie modernizacji sieci poprzez jej częściowe odciążenie czy ścinanie szczytów zapotrzebowania i uzupełnianie niedoborów produkcji.

Jeszcze kilka lat temu wysokie ceny uniemożliwiały masowe wykorzystanie tej technologii, jednak trendy, takie jak dynamiczny rozwój sektora elektromobilności bazującego na tych bateriach jako źródle zasilania oraz sektora odnawialnych źródeł energii (OZE), w ramach których technologie wiatrowe i słoneczne potrzebują wsparcia magazynów, popchnęły rozwój baterii litowo-jonowych i umożliwiły spadek ich cen. W związku z tym na całym świecie obserwujemy wzrost mocy zainstalowanej magazynów energii.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ceny baterii litowo-jonowych gwałtownie spadły. W 2019 roku ich średnia cena wynosiła 156 dol./kWh, czyli 13% mniej niż w 2018 i aż 80% taniej w porównaniu do roku 2012. Organizacja Mordor Intelligence prognozuje w raporcie, że średnie ceny baterii litowo-jonowych będą maleć i w 2025 roku osiągną wartości ok. 100 dol./kWh, co uczyni je dużo bardziej konkurencyjnymi od innych typów baterii [1].

Analiza SolarPower Europe z końca 2020 roku pokazuje, że w Niemczech, największym europejskim rynku fotowoltaiki i magazynów energii, w latach 2015–2019 ceny małych systemów fotowoltaicznych spadły o ok. 18%, a ceny domowych magazynów energii o 40% (rys. 11) [2]. Według tej analizy do 2023 roku przewidywany jest dalszy spadek o kolejne 10% na rynku systemów fotowoltaicznych oraz ostrzejszy, bo o 33%, spadek cen na rynku magazynów energii.

Aktualnie europejski rynek domowych magazynów wykazuje trend wzrostowy. Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza pochodzącego z analizy Solar Power Europe roczne tempo wzrostu ma wynosić 14% w 2021, 11% w 2022, 13% w 2023 i 16% w 2024 roku. Przewiduje się, że w najbliższych latach trend ten będzie kontynuowany w całej Europie. W 2021 roku w Niemczech rynek magazynów energii objął ok. 300 tys. przydomowych systemów magazynowania energii. Według niemieckiego stowarzyszenia sektora magazynów energii, Bundesverband Energiespeicher (BVES), w samym 2020 roku zainstalowano 100 tys. takich systemów. Jedną z przyczyn tak dużego zainteresowania tym rozwiązaniem są wygasające 20-letnie umowy oparte na taryfie gwarantowanej Feed-In-Tariff. Szacuje się, że prawie 60% właścicieli domów wyposażonych w systemy fotowoltaiczne planuje rozbudować swoje instalacje o magazyny energii po wygaśnięciu taryfy gwarantowanej. Można przypuszczać, że podobna sytuacja będzie miała miejsce również w Polsce.

Rynek magazynów energii w Polsce

Obecnie na rynku polskim przybywa ofert magazynów energii dla gospodarstw domowych. Największą popularnością cieszą się wspomniane już technologie litowo-jonowe. Szerszy opis pozostałych technologii zaprezentowany został w [3, 4].

Najbardziej rozpoznawalni producenci przydomowych magazynów energii to w tym przypadku: Samsung SDI, LG Chem oraz BYD, którzy do 2019 roku łącznie pokrywali 75% rynku europejskiego. Inni znaczący gracze to: Tesla, Sonnen, Huawei, Victron Energy, a także Sofar Solar. Gwarancja producenta na magazyny energii wynosi zazwyczaj 10 lat. W tabeli 1 pokazano przykładowe podstawowe parametry opisujące pojedyncze moduły magazynów energii dostępnych w Polsce w sierpniu 2021. Przeznaczone są one do współpracy z istniejącymi już instalacjami PV oraz falownikami hybrydowymi (np. produkcji firm: Kostal, Victron Energy, Fronius, Sungrow, GoodWe, SMA). Symbol „BD” oznacza brak danych. Z kolei w tabeli 2 podano przykładowe podstawowe parametry magazynów energii w zestawie z falownikiem dla istniejących już instalacji fotowoltaicznych z falownikami typu on-grid.

Na podstawie przeglądu cen rynkowych przybliżony koszt magazynu energii (uwzględniając podatek VAT, podzespoły, montaż oraz marżę firmy instalacyjnej) szacuje się na 2200–4500 zł/kWh, w zależności od rozmiaru magazynu. Rys. 12 pokazuje aproksymację kosztu w zależności od pojemności magazynu.

Aproksymacja kosztu

Rys. 12. Aproksymacja kosztu w zależności od pojemności magazynu (opracowanie własne)

Analiza opłacalności magazynów energii

Ze względu na stałe ceny sprzedaży i zakupu energii elektrycznej podstawowym celem pracy magazynu jest maksymalizacja autokonsumpcji. Przeanalizowano jeden pełny rok metodą godzinową, a sprawność baterii przyjęto jako 95%. W analizie nie uwzględniono efektów degradacji. Przy dłuższym okresie używania baterii i większej liczbie cykli należy wziąć pod uwagę takie parametry pracy baterii, jak głębokość cykli, temperatura baterii, prąd ładowania i rozładowania, stan naładowania i ich wpływ na degradację.

Czytaj też: Budowa i działanie powietrznego kolektora słonecznego w warunkach klimatycznych Polski >>

Rys. 13 przedstawia zmianę autokonsumpcji w zależności od wielkości magazynu dla czterech różnych instalacji fotowoltaicznych. Wraz ze wzrostem pojemności baterii autokonsumpcja znacznie wzrasta, szczególnie w zakresie od 0 do ok. 5–6 kWh. Powyżej 5–6 kWh krzywa się spłaszcza i wzrost jest dużo mniej znaczny. Jeśli zaś chodzi o różnice pomiędzy instalacjami PV, największy wpływ magazynu na autokonsumpcję występuje w przypadku najmniejszej instalacji.

Wielkości magazynu a stopień autokonsumpcji

Rys. 13. Wpływ wielkości magazynu energii na stopień autokonsumpcji dla różnych wielkości systemu fotowoltaicznego (opracowanie własne)

W celu określenia opłacalności konfiguracji różnych wielkości PV i magazynu posłużono się wskaźnikiem SPBT. Na rys. 14 przedstawiono zależność SPBT od pojemności magazynu dla czterech różnych mocy instalacji fotowoltaicznej. Prosty czas zwrotu dla wszystkich czterech instalacji jest praktycznie jednakowy, gdy nie są one zintegrowane z magazynem energii, co zostało pokazane przy okazji analizy systemu fotowoltaicznego.

Czas zwrotu mocy

Rys. 14. Prosty czas zwrotu różnych konfiguracji mocy fotowoltaiki i pojemności magazynu (opracowanie własne)

Wraz ze wzrostem wielkości magazynu czas zwrotu wzrasta. Wynika to z faktu, że dla większych pojemności magazynu niewielki wzrost autokonsumpcji niweluje korzyści wynikające z malejącej jednostkowej ceny magazynu. Najdłuższy czas zwrotu osiągany jest w przypadku najmniejszej instalacji 3,5 kWp, a najkrótszy dla największej instalacji 10 kWp.

Rys. 15 przedstawia roczny bilans finansowy w zależności od pojemności magazynu dla różnych mocy instalacji fotowoltaicznych. Systemy z mocą PV 3,5 i 5 kWp nie osiągają zerowego bilansu, choć system z 5 kWp zbliża się do tej granicy. Dodatnie wartości osiągane są dla instalacji większych: 7 i 10 kWp. Na rysunku widać, że zwiększanie pojemności magazynu powyżej 5–6 kWh nie wiąże się ze znacznym spadkiem rocznych kosztów.

Bilans finansowy

Rys. 15. Bilans finansowy w zależności od pojemności magazynu dla różnych mocy fotowoltaiki (opracowanie własne)

Rys. 16 przedstawia zależność pomiędzy pełnymi cyklami ładowania i rozładowania a wielkością magazynu dla instalacji fotowoltaicznych o różnych mocach. Im większa moc PV, tym więcej nadwyżek, którymi magazyn może zostać naładowany. Im większa pojemność magazynu, tym więcej energii musi zostać zmagazynowane, aby został wykonany pełny cykl ładowania i rozładowania. Większa liczba cykli oraz głębsze cykle wiążą się z przyśpieszoną degradacją baterii. Degradacja zachodzi również wtedy, gdy bateria jest naładowana (nie tylko w pełni) i nieużywana.

Cykl ładowania i rozładowania

Rys. 16. Liczba pełnych cykli ładowania i rozładowania w zależności od wielkości magazynu dla czterech różnych wielkości instalacji PV (opracowanie własne)

Zmiany prawne dot. magazynów energii w Polsce

Sygnałem do tego, że magazyny energii już wkrótce mogą być nieodłączną częścią systemu elektroenergetycznego w Polsce, są zmiany zachodzące w prawie [6]. 15 marca 2021 r. w Sejmie przegłosowano nowelizację ustawy Prawo energetyczne, której głównym zadaniem było uregulowanie prawnej definicji magazynów energii. Poprzez nowelizację wprowadzono legalne definicje magazynów energii elektrycznej, jak również procesu magazynowania energii elektrycznej, sprawności magazynów, a także poszerzono definicję przedsiębiorstwa energetycznego i odpowiednio dostosowano definicję odbiorcy końcowego. Wprowadzono także obowiązek zgłoszenia operatorowi systemu przesyłowego lub operatorowi systemu dystrybucyjnego magazynów o mocy od 50 kW do 10 MW. Budowa magazynu powyżej 10 MW będzie możliwa tylko po uprzednim uzyskaniu koncesji. W odniesieniu do prosumentów nowelizacja nakłada obowiązek poinformowania operatora systemu dystrybucyjnego o posiadaniu magazynu energii elektrycznej oraz technologii użytej w instalacji. Rejestry magazynów energii elektrycznej będą obejmowały podstawowe parametry techniczne magazynów, takie jak ich pojemność, rodzaj czy sprawność. Opłata za przyłączenie magazynu energii będzie wynosiła połowę rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, rozliczanie magazynowania energii będzie się odbywało zgodnie z tzw. regułą salda [6]. W celu uniknięcia podwójnego pobierania opłat dystrybucyjnych i przesyłowych opłaty sieciowe będą pobierane tylko od różnicy pomiędzy energią pobraną a wprowadzoną do sieci. Dodatkowo okres wydania warunków przyłączenia został skrócony do 30 dni w przypadku magazynów podłączanych do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV. W przypadku sieci o wyższym napięciu jej operator będzie mieć na to maks. 150 dni. Co więcej, pobranie energii przez magazyny zintegrowane z odnawialnymi źródłami energii nie będzie oznaczać utraty prawa do korzystania z zielonych certyfikatów czy innych systemów wsparcia OZE. W projekcie ustawy określono także warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby magazyn był ujęty w planie rozwoju OSP i OSD, co ma pozwolić na uwzględnienie kosztów tej inwestycji w taryfach. Wymaga się, aby inwestycja w magazyn energii była uzasadniona technicznie dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej, natomiast osiąganie korzyści finansowych nie będzie obarczone niewspółmiernie wysokimi kosztami.

Dopłaty do magazynów energii

Pomimo znacznego spadku cen litowo-jonowe magazyny energii wciąż stanowią zbyt wysoki koszt inwestycyjny dla wielu prosumentów. Pozytywnym impulsem do rozwoju prosumenckich magazynów energii byłyby z pewnością dopłaty. W przypadku fotowoltaiki dużym zainteresowaniem cieszy się program „Mój Prąd”. Obecna, trzecia już edycja nie przewidziała dopłat do magazynów energii – ma się to zmienić w czwartej odsłonie programu. Wiceminister klimatu i środowiska zapowiedział, że wysokość dopłat będzie się wahała od ¼ do ½ ceny magazynu.

Inną możliwością finansowania, skierowaną do właścicieli lub dzierżawców nieruchomości rolnych, jest program „Agroenergia” [7] wspierający inwestycje w OZE oraz w magazyny energii. W tym roku jest on podzielony na dwie części. W ramach pierwszej dofinansowane jest przeznaczone dla instalacji OZE służących do pokrywania zapotrzebowania własnego w miejscu prowadzenia działalności rolniczej. Finansowanie ma w tej części formę dotacji i nie przysługuje projektom rozbudowującym już istniejące instalacje. Wspierane technologie to: instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła oraz układy hybrydowe, czyli różne konfiguracje sprzężenia wymienionych technologii, przy czym moc każdego ze źródeł musi zawierać się w przedziale od 10 do 50 kW. Uzyskana kwota nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwórczych. W skład kosztów kwalifikowanych wchodzą: zakup, montaż, odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem. Instalacje od 10 do 30 kW mogą otrzymać wsparcie do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 15 000 zł. W przypadku instalacji większych, od 30 do 50 kW, procentowy udział w kosztach kwalifikowanych to 13% i nie więcej niż 25 000 zł. Dofinansowanie dla instalacji hybrydowych również rozliczane jest według tych przedziałów mocy, rozpatrując każde z urządzeń osobno. Dla systemów tych przewidziany jest dodatek w wysokości 10 000 zł. Na towarzyszące systemom magazyny energii przysługuje dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, nie większa niż 50% kosztów źródła wytwarzania. Aby móc otrzymać takie wsparcie, magazyn musi być zintegrowany ze źródłem realizowanym równolegle w ramach projektu.

Czytaj też: Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach Cz. 2. Obliczenia słonecznych zysków ciepła >>

W drugiej części programu przedmiotami dofinansowania są biogazownie rolnicze do 500 kW mocy wraz z towarzyszącymi instalacjami wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne do 500 kW. Dopłaty można otrzymać w formie dotacji lub pożyczki. Pierwsza opcja to maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. W tej formie dla instalacji do 150 kW przewidziano maksymalnie 1,8 mln zł, w przedziale mocy 150–300 kW jest to maks. 2,2 mln zł wsparcia, a instalacje o mocy 300–500 kW mogą być dofinansowane do kwoty 2,5 mln zł. Pożyczka natomiast może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Dla magazynów energii zintegrowanych z tymi instalacjami przysługuje w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski

Podstawowym wnioskiem płynącym z obliczeń jest brak opłacalności zastosowania magazynu energii w spodziewanym nowym systemie prosumenckim. Proste czasy zwrotu instalacji z magazynem są o od kilku do kilkunastu lat dłuższe niż samej instalacji PV. Biorąc pod uwagę spodziewaną degradację magazynów, inwestycja ta stanie się jeszcze mniej opłacalna. Bardziej opłacalne dla inwestora jest powiększenie instalacji PV niż inwestycja w magazyn energii. Podobnie kilka lat temu wyglądała sytuacja w fotowoltaice, lecz spadek cen spowodował, że obecnie inwestycja w instalację PV uchodzi za opłacalną.

Rys. 17 przedstawia oczekiwaną cenę magazynu energii w zł/kWh dla różnych wielkości PV, czyli cenę, jaką powinien mieć magazyn, aby zwrócił się tak szybko jak system bez baterii, w zależności od jego pojemności. Na tym wykresie widać, że najmniejsza redukcja ceny magazynu musi zajść w przypadku największej mocy PV i dla najmniejszej pojemności. Wraz ze wzrostem pojemności i zmniejszeniem mocy instalacji PV cena za kWh musi być jeszcze niższa, aby czas zwrotu był taki jak w przypadku samej fotowoltaiki.

Oczekiwana cena magazynu

Rys. 17. Oczekiwana cena magazynu dla czterech różnych wielkości instalacji PV w zależności od pojemności baterii (opracowanie własne)

Literatura

  1. Mordor Intelligence, Residential Energy Storage Systems Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021–2026), 2020, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/residential-energy-storage-system-market (dostęp: 1.09.2021)
  2. SolarPower Europe, European Market Outlook For Residential Battery Storage 2020-2024, 2020
  3. Jarosiński Michał, Godlewski Wojciech, Sierakowski Mateusz, „Metody magazynowania energii elektrycznej, „Rynek Instalacyjny” 9/2020, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id5131,metody-magazynowania-energii-elektrycznej (dostęp: 1.09.2021)
  4. Jarosiński Michał, Godlewski Wojciech, Sierakowski Mateusz, Magazynowanie energii elektrycznej. Analiza opłacalności wykorzystania magazynu energii w zakładzie przemysłowym, „Rynek Instalacyjny” 11/2020, http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id5191,magazynowanie-energii-elektrycznej.-analiza-oplacalnosci-wykorzystania-magazynu-energii-w-zakladzie-przemyslowym (dostęp: 1.09.2021)
  5. https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9604,Wchodzi-w-zycie-duza-nowelizacja-Prawa-energetycznego.html (dostęp: 1.09.2021)
  6. https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2022 (dostęp: 1.09.2021)

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news W jaki sposób zainwestować w ekologiczne źródło energii?

W jaki sposób zainwestować w ekologiczne źródło energii? W jaki sposób zainwestować w ekologiczne źródło energii?

Prąd drożeje nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała się w najbliższych latach zmienić. Rosnące ceny paliwa oraz certyfikatów emisji CO2 przekładają...

Prąd drożeje nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała się w najbliższych latach zmienić. Rosnące ceny paliwa oraz certyfikatów emisji CO2 przekładają się na rachunki każdego obywatela i przedsiębiorcy. Sposobem na oszczędności może być ograniczenie zużycia z sieci i znalezienie innego źródła energii elektrycznej. Jedną z możliwości jest inwestycja w coraz popularniejsze panele fotowoltaiczne.

Redakcja RI Budynek zasilany energią z glonów

Budynek zasilany energią z glonów Budynek zasilany energią z glonów

W Hamburgu zakończono budowę pierwszego na świecie budynku zasilanego glonami. Jego fasada żyje i dodatkowo zapewnia mu energię.

W Hamburgu zakończono budowę pierwszego na świecie budynku zasilanego glonami. Jego fasada żyje i dodatkowo zapewnia mu energię.

Redakcja RI Fortum wygrało przetarg na dostawę największego systemu solarnego w historii krajów nordyckich

Fortum wygrało przetarg na dostawę największego systemu solarnego w historii krajów nordyckich Fortum wygrało przetarg na dostawę największego systemu solarnego w historii krajów nordyckich

Fortum wygrało przetarg rozpisany przez sieć S Group na wdrożenie systemu wytwarzania energii słonecznej na dachach około 40 budynków komercyjnych w całej Finlandii. Planowana moc produkcyjna na poziomie...

Fortum wygrało przetarg rozpisany przez sieć S Group na wdrożenie systemu wytwarzania energii słonecznej na dachach około 40 budynków komercyjnych w całej Finlandii. Planowana moc produkcyjna na poziomie ok. 10 MW sprawia, że to największy w historii krajów nordyckich projekt dostawy i instalacji systemów solarnych na dachach budynków. W 2017 całkowita moc zainstalowana urządzeń wytwarzających energię ze słońca w Finlandii wyniosła ok. 35 MW.

Redakcja RI Skrzydła motyla inspiracją dla superwydajnych paneli słonecznych

Skrzydła motyla inspiracją dla superwydajnych paneli słonecznych Skrzydła motyla inspiracją dla superwydajnych paneli słonecznych

Świat przyrody nierzadko bywa inspiracją dla twórców nowych technologii. Bionika, dziedzina wiedzy czerpiąca rozwiązania z natury, nie jest młoda. Śmigło, XIX-wieczny wynalazek sir George'a Cayleya, powstało...

Świat przyrody nierzadko bywa inspiracją dla twórców nowych technologii. Bionika, dziedzina wiedzy czerpiąca rozwiązania z natury, nie jest młoda. Śmigło, XIX-wieczny wynalazek sir George'a Cayleya, powstało dzięki obserwacji spadającego nasienia klonu. Późniejsze pomysły to m.in. systemy wentylacyjne zaprojektowane na wzór rozwiązań zastosowanych w kopcach termitów, system nawigacji sond kosmicznych inspirowany budową oka pszczoły oraz supercienkie ogniwa słoneczne wyjątkowo skutecznie absorbujące...

Redakcja RI Polski start-up buduje tanie domy

Polski start-up buduje tanie domy Polski start-up buduje tanie domy

Nie tylko Polska, ale cała Europa boryka się z problemem dostępności mieszkań dla mniej zamożnych obywateli. Czy zmieni to Solace – dom „rozkładany” w kilka dni, o powierzchni 44 mkw, za jedynie 100 tys....

Nie tylko Polska, ale cała Europa boryka się z problemem dostępności mieszkań dla mniej zamożnych obywateli. Czy zmieni to Solace – dom „rozkładany” w kilka dni, o powierzchni 44 mkw, za jedynie 100 tys. zł?

Redakcja RI news Rozbudowa rynku magazynów energii w Polsce jest konieczna

Rozbudowa rynku magazynów energii w Polsce jest konieczna Rozbudowa rynku magazynów energii w Polsce jest konieczna

W Polsce rynek magazynów energii mocno rozwinął się w ostatnich kilku latach. Jednak problemem wciąż pozostaje brak dobrych uregulowań prawnych i odpowiednich mechanizmów, które by go stymulowały – wskazuje...

W Polsce rynek magazynów energii mocno rozwinął się w ostatnich kilku latach. Jednak problemem wciąż pozostaje brak dobrych uregulowań prawnych i odpowiednich mechanizmów, które by go stymulowały – wskazuje ekspert ds. rynku energetycznego Wojciech Hann. Jak podkreśla, wsparcie w postaci regulacyjnych usług systemowych jest konieczne, żeby poprawić możliwości finansowania magazynów energii, bez których – biorąc pod uwagę skokowo rosnący udział OZE w polskim miksie – nie obejdzie się transformacja...

Paweł Lachman Budynki jednorodzinne z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynami energii elektrycznej

Budynki jednorodzinne z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynami energii elektrycznej Budynki jednorodzinne z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynami energii elektrycznej

Nowe budynki, zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie efektywności energetycznej, są predysponowane do osiągania stosunkowo wysokiego stopnia samowystarczalności energetycznej. W UE przygotowywane są regulacje...

Nowe budynki, zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie efektywności energetycznej, są predysponowane do osiągania stosunkowo wysokiego stopnia samowystarczalności energetycznej. W UE przygotowywane są regulacje zmierzające do tego, by budynki zużywały jak najwięcej energii odnawialnej wyprodukowanej na miejscu. Umożliwi to osiąganie bardzo niskich kosztów eksploatacyjnych i realizację polityki suwerenności oraz samowystarczalności energetycznej państw, a także wpisuje się w globalne cele zrównoważonego...

dr inż. Marcin Michalski Magazyny ciepła i energii dla domów jednorodzinnych

Magazyny ciepła i energii dla domów jednorodzinnych Magazyny ciepła i energii dla domów jednorodzinnych

Uruchomiona niedawno czwarta edycja systemu wsparcia instalacji fotowoltaicznych skonstruowana została tak, by współgrać z ustawą o OZE, czyli promować zwiększanie zużycia energii na miejscu i w trakcie...

Uruchomiona niedawno czwarta edycja systemu wsparcia instalacji fotowoltaicznych skonstruowana została tak, by współgrać z ustawą o OZE, czyli promować zwiększanie zużycia energii na miejscu i w trakcie jej produkcji oraz świadome magazynowanie i zarządzanie jej wykorzystaniem. Wprowadzenie nowych priorytetowych zadań w programie „Mój Prąd” sprawia, że wchodzimy na nową ścieżkę rozwoju fotowoltaiki i reformy systemu energetycznego. Zmiany na tym rynku sprawiają, że znaleźliśmy się na rozstaju dróg...

inż. Michał Jarosiński, inż. Wojciech Godlewski, inż. Mateusz Sierakowski Magazynowanie energii elektrycznej. Analiza opłacalności wykorzystania magazynu energii w zakładzie przemysłowym

Magazynowanie energii elektrycznej. Analiza opłacalności wykorzystania magazynu energii w zakładzie przemysłowym Magazynowanie energii elektrycznej. Analiza opłacalności wykorzystania magazynu energii w zakładzie przemysłowym

Przyrost mocy instalacji opierających się na odnawialnych źródłach energii skłania do rozważań na temat wsparcia pracy jednostek wytwórczych magazynami energii. Analizy inwestorów pokazują, że w wielu...

Przyrost mocy instalacji opierających się na odnawialnych źródłach energii skłania do rozważań na temat wsparcia pracy jednostek wytwórczych magazynami energii. Analizy inwestorów pokazują, że w wielu przypadkach wciąż nie jest to rozwiązanie opłacalne. Sytuacja zmienia się jednak, jeśli odbiorca końcowy dobierze magazyn energii odpowiednio do swoich potrzeb i przystosuje go do pełnienia kilku funkcji, z których może czerpać znaczne zyski. Zachętą do inwestycji może być również wizja większego bezpieczeństwa...

inż. Michał Jarosiński, inż. Wojciech Godlewski, inż. Mateusz Sierakowski Metody magazynowania energii elektrycznej

Metody magazynowania energii elektrycznej Metody magazynowania energii elektrycznej

Wraz z rozwojem energetyki wiatrowej i słonecznej znaczenia nabierają elektrochemiczne magazyny energii elektrycznej. Wiodąca jest technologia litowo-jonowa, rozwijane są też baterie sodowe i przepływowe...

Wraz z rozwojem energetyki wiatrowej i słonecznej znaczenia nabierają elektrochemiczne magazyny energii elektrycznej. Wiodąca jest technologia litowo-jonowa, rozwijane są też baterie sodowe i przepływowe do zastosowań komercyjnych. Wykorzystanie magazynów energii przez odbiorcę końcowego może przynieść korzyści finansowe, ale wymaga optymalizacji profilu poboru energii poprzez odpowiednie zarządzanie pracą magazynu.

Konrad Trzebiatowski Zabezpieczenia topikowe specjalne i przeciwprzepięciowe nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych PV

Zabezpieczenia topikowe specjalne i przeciwprzepięciowe nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych PV Zabezpieczenia topikowe specjalne i przeciwprzepięciowe nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych PV

Fotowoltaika – pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej – jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin elektrotechniki. Elektrownie fotowoltaiczne PV wymagają precyzyjnego...

Fotowoltaika – pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej – jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin elektrotechniki. Elektrownie fotowoltaiczne PV wymagają precyzyjnego zabezpieczenia przed przeciążeniami, zwarciami oraz przepięciami. Do tego celu służą specjalne bezpieczniki topikowe 1. oraz 2. poziomu o charakterystyce gPV na prąd stały (DC) oraz ograniczniki przepięć specjalne na napięcie stałe DC.

Redakcja RI news Wzrost mocy w fotowoltaice o ponad 40%

Wzrost mocy w fotowoltaice o ponad 40% Wzrost mocy w fotowoltaice o ponad 40%

2023 rok był rekordowy w polskiej fotowoltaice zarówno pod względem liczby oddanych do użytku instalacji, jak i łącznej mocy urządzeń. Większość nowych mocy powstała w farmach fotowoltaicznych powyżej...

2023 rok był rekordowy w polskiej fotowoltaice zarówno pod względem liczby oddanych do użytku instalacji, jak i łącznej mocy urządzeń. Większość nowych mocy powstała w farmach fotowoltaicznych powyżej 30 MW (873 MW). Fotowoltaika nadal prowadzi, jeśli chodzi o źródła OZE w naszym kraju.

Redakcja RI news Czy prosument lokatorski będzie impulsem do masowej instalacji fotowoltaiki w miastach?

Czy prosument lokatorski będzie impulsem do masowej instalacji fotowoltaiki w miastach? Czy prosument lokatorski będzie impulsem do masowej instalacji fotowoltaiki w miastach?

Na początku października weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza długo oczekiwane zmiany w zakresie rozliczania energii pochodzącej z OZE przez wspólnoty i spółdzielnie...

Na początku października weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza długo oczekiwane zmiany w zakresie rozliczania energii pochodzącej z OZE przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Czy nowe przepisy dadzą impuls do zapełnienia dachów budynków wielorodzinnych fotowoltaiką?

Waldemar Joniec System ciepłowniczy z pompami ciepła i magazynem ciepła zasilany z instalacji PV

System ciepłowniczy z pompami ciepła i magazynem ciepła zasilany z instalacji PV System ciepłowniczy z pompami ciepła i magazynem ciepła zasilany z instalacji PV

Badawczo-rozwojowe projekty opracowane w ramach konkursu NCBR pt. „Ciepłownia przyszłości” pokazują, że zmodernizowane systemy ciepłownicze mogą się charakteryzować wysoką efektywnością i powtarzalnością...

Badawczo-rozwojowe projekty opracowane w ramach konkursu NCBR pt. „Ciepłownia przyszłości” pokazują, że zmodernizowane systemy ciepłownicze mogą się charakteryzować wysoką efektywnością i powtarzalnością oraz co najmniej 80-proc. udziałem OZE w produkcji ciepła. Projekty te są też możliwe do realizacji pod względem ekonomicznym, ale przeszkodą jest brak środków inwestycyjnych w ciepłownictwie, m.in. z uwagi na fakt, że regulowane ceny ciepła uwzględniają przede wszystkim bieżący koszt produkcji....

BayWa r.e. Solar Systems Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Bezpieczeństwo składowania magazynów energii Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Redakcja RI news Baza danych projektów fotowoltaicznych w Polsce

Baza danych projektów fotowoltaicznych w Polsce Baza danych projektów fotowoltaicznych w Polsce

Instytut Energetyki Odnawialnej udostępnił nową bazę danych „Projekty fotowoltaiczne w Polsce, maj 2023”,które obejmuje zestawienie wszystkich projektów PV w Polsce. Wynika z niego, że na koniec 1. kwartału...

Instytut Energetyki Odnawialnej udostępnił nową bazę danych „Projekty fotowoltaiczne w Polsce, maj 2023”,które obejmuje zestawienie wszystkich projektów PV w Polsce. Wynika z niego, że na koniec 1. kwartału 2023 r. łączna moc nowych projektów w toku z już wydanym pozwoleniem budowlanym wynosiła 6,2 GW, a moc projektów z wydanymi warunkami przyłączenia (nie starszymi niż 2 lata) sięgała 6,7 GW.

Redakcja RI news Jak będzie rozliczany prosument lokatorski?

Jak będzie rozliczany prosument lokatorski? Jak będzie rozliczany prosument lokatorski?

Rząd przyjął regulacje w sprawie rozliczeń prosumenta lokatorskiego. Znalazły się one w w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają...

Rząd przyjął regulacje w sprawie rozliczeń prosumenta lokatorskiego. Znalazły się one w w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają zachęcić do inwestycji w fotowoltaikę prosumencką montowaną na budynkach wielorodzinnych.

Redakcja RI news Kredyt na fotowoltaikę w Banku Millennium

Kredyt na fotowoltaikę w Banku Millennium Kredyt na fotowoltaikę w Banku Millennium

Bank Millennium uruchamia kredyty na realizację projektów fotowoltaicznych. Dostępne są dwa warianty pożyczki – do 2 mln zł, bez wkładu własnego i dodatkowych zabezpieczeń (100% energii na potrzeby własne)...

Bank Millennium uruchamia kredyty na realizację projektów fotowoltaicznych. Dostępne są dwa warianty pożyczki – do 2 mln zł, bez wkładu własnego i dodatkowych zabezpieczeń (100% energii na potrzeby własne) oraz do 20 mln zł, z wkładem własnym od 10% do 20% i minimalną autokonsumpcją energii na poziomie 50%.

Redakcja RI news Sądeckie Wodociągi uruchomiły instalacje fotowoltaiczne

Sądeckie Wodociągi uruchomiły instalacje fotowoltaiczne Sądeckie Wodociągi uruchomiły instalacje fotowoltaiczne

Sądeckie Wodociągi zakończyły budowę i przyłączyły do sieci trzy instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane w Starym Sączu i Świniarsku. Łączna zdolność produkcyjna instalacji PV wynosi do 150 MWh rocznie....

Sądeckie Wodociągi zakończyły budowę i przyłączyły do sieci trzy instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane w Starym Sączu i Świniarsku. Łączna zdolność produkcyjna instalacji PV wynosi do 150 MWh rocznie. Nowa inwestycja uzupełni potrzeby energetyczne spółki, która rocznie zużywa między 3,8, a 4 tys. megawatogodzin energii.

Redakcja RI news 28 mln zł kary dla nieuczciwej firmy fotowoltaicznej

28 mln zł kary dla nieuczciwej firmy fotowoltaicznej 28 mln zł kary dla nieuczciwej firmy fotowoltaicznej

Ponad 28 mln zł kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na spółkę BO Energy (wcześniej FG Energy). Nieuczciwe praktyki, których dopuszczała się firma, to m.in. utrudnianie konsumentom bezkosztowego...

Ponad 28 mln zł kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na spółkę BO Energy (wcześniej FG Energy). Nieuczciwe praktyki, których dopuszczała się firma, to m.in. utrudnianie konsumentom bezkosztowego odstąpienia od umowy, wprowadzanie ich w błąd co do współpracy z Ministerstwem Klimatu i co do bezpłatności audytu.

mgr inż. Karol Kuczyński Certyfikacja instalatorów i badania odbiorcze instalacji PV

Certyfikacja instalatorów i badania odbiorcze instalacji PV Certyfikacja instalatorów i badania odbiorcze instalacji PV

Dynamiczny rozwój rynku instalacji fotowoltaicznych wspierany różnymi programami finansowania spowodował, że każdego roku powstaje duża liczba instalacji PV. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną wiąże...

Dynamiczny rozwój rynku instalacji fotowoltaicznych wspierany różnymi programami finansowania spowodował, że każdego roku powstaje duża liczba instalacji PV. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną wiąże się nie tylko z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej produkowanej przez konwencjonalne źródła wytwórcze, ale również z bezpieczną eksploatacją tych instalacji przez wiele lat.

BayWa r.e. Solar Systems SolarEdge Home – nowe możliwości dla Twojego biznesu

SolarEdge Home – nowe możliwości dla Twojego biznesu SolarEdge Home – nowe możliwości dla Twojego biznesu

Już 14 grudnia wraz z SolarEdge zapraszamy na webinar w całości poświęcony rozwiązaniu łączącemu magazyn, backup i ładowanie EV. Chodzi oczywiście o SolarEdge Home, które dodatkowo pozwala na podtrzymanie...

Już 14 grudnia wraz z SolarEdge zapraszamy na webinar w całości poświęcony rozwiązaniu łączącemu magazyn, backup i ładowanie EV. Chodzi oczywiście o SolarEdge Home, które dodatkowo pozwala na podtrzymanie zasilania również podczas przerw w dostawie prądu. Czym właściwie jest SE Home? To nowy sposób opisywania, pozycjonowania i sprzedaży kompletnego rozwiązania dla instalacji domowych. Nowe rozwiązanie tworzy Wam, instalatorom więcej możliwości biznesowych i sprawia, że inteligentne zarządzanie energią...

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Redakcja RI news 60 mln zł na fotowoltaikę w Warszawie

60 mln zł na fotowoltaikę w Warszawie 60 mln zł na fotowoltaikę w Warszawie

Warszawa przeznaczy 60 mln zł na instalację fotowoltaiki na budynkach miejskich w latach 2022-2024. Do końca 2030 r. wszystkie możliwe budynki należące do Urzędu Miasta i miejskich jednostek mają zostać...

Warszawa przeznaczy 60 mln zł na instalację fotowoltaiki na budynkach miejskich w latach 2022-2024. Do końca 2030 r. wszystkie możliwe budynki należące do Urzędu Miasta i miejskich jednostek mają zostać wyposażone w panele fotowoltaiczne.

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™ Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc...

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc te kwestie pod uwagę, świętuje właśnie drugą dekadę rewolucjonizowania przestrzeni wewnętrznych za pomocą technologii nanoe™. Od momentu powstania w 1997 r. do dnia dzisiejszego nanoe™ ewoluowało w innowację zmieniającą zasady gry i przekształcającą powietrze, którym oddychają ludzie, w czystsze i przyjemniejsze...

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Jak piknik, to tylko z marką Hisense! Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online! Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.