RynekInstalacyjny.pl

Jak zwiększyć zwrot z inwestycji w komercyjne systemy fotowoltaiczne?

Michał Marona | 2022-09-13
Systemy PV są obecnie postrzegane jako inwestycje długoterminowe, które muszą być precyzyjnie zarządzane w celu poprawy zwrotu z inwestycji i wyników finansowych. Fot. SolarEdge

Systemy PV są obecnie postrzegane jako inwestycje długoterminowe, które muszą być precyzyjnie zarządzane w celu poprawy zwrotu z inwestycji i wyników finansowych. Fot. SolarEdge

W ostatnich latach fotowoltaika stała się główną siłą napędową rozwoju OZE w Polsce. Moc zainstalowana w źródłach generujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego na koniec lipca 2022 roku wynisła 10,6 GW. Regulacje stymulujące rozwoju rynku OZE w Polsce, poprzez cele wyznaczone w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu czy w Unijnym planie RePowerEU, które determinowane są obecnymi wyzwaniami energertycznymi, klimatycznymi i polityczno-geograficznymi, każą optymistycznie patrzeć w przyszłość polskiego rynku fotowoltaiki.

michal marona

Michał Marona, dyrektor generalny SolarEdge Polska

Wraz ze wzrostem tempa oddawania do użytku komercyjnych systemów PV, przy jednoczesnym dojrzewaniu obecnych systemów, rynek patrzy na systemy PV jako coś więcej niż tylko źródło czystej energii. Systemy fotowoltaiczne (PV) są obecnie postrzegane jako inwestycje długoterminowe, które muszą być precyzyjnie zarządzane w celu poprawy zwrotu z inwestycji i wyników finansowych. W przypadku komercyjnych systemów fotowoltaicznych, podobnie jak w innych tego typu inwestycjach, kluczem do zwiększenia ich opłacalności jest maksymalizacja przychodów (produkcji energii) przy jednoczesnej minimalizacji kosztów obługi (eksploatacji systemu PV). Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak można tego dokonać w komercyjnych instalacjach PV.

Standardową metodą oceny wydajności komercyjnej instalacji fotowoltaicznej jest współczynnik (PR). Mierzy on różnicę między rzeczywistą a potencjalną obliczeniową wydajnością systemu fotowoltaicznego. Miarą jest procentowy udział bieżącej produkcji systemu PV w odniesieniu do jego teoretycznej potencjalnej produktywności obliczonej na podstawie pomiaru natężenia promieniowania słonecznego i temperatury. Działania w zakresie eksploatacji i utrzymania (O&M) są wykonywane w celu przybliżenia rzeczywistej wydajności do teoretycznej możliwej do osiągnięcia w danych warunkach efektywności systemu.

systemy pv zwiekszenie produkcji energii solar edge

Dwa główne sposoby zwiększenia zwrotu z inwestycji w komercyjny system fotowoltaiczny to zwiększenie produkcji energii i zmniejszenie kosztów w okresie eksploatacji. Fot. SolarEdge

Planowanie systemu PV z myślą o maksymalizacji produkcji energii

Działania mające na celu zwiększenie produkcji energii przez system PV należy podjąć już na etapie koncepcji i projektu. Analizując dostępne na rynku rozwiązania techniczne, projektanci i inwestorzy powinni wybrać takie rozwiązanie, które umożliwi maksymalne wykorzystanie dostepnej przestrzeni montażowej z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju przeszkód mogących negatywnie wpłynąć na pracę instalacji PV. Większość oferowanych na rynku rozwiązań dla systemów PV opiera się na kilku sztywnych zasadach projektowania narzucających ograniczenia dotyczące liczby modułów fotowoltaicznych w systemie oraz ich rozmieszczenia. Tego typu systemy są również wrażliwe na wszelkiego rodzaju zakłócenia w pracy modułu, tj. zacieninie, zabrudzenie czy mikropęknięcia. Rozwiązanie które znosi wszystkie wymienione ograniczenia pozwala zwiększyć rentowność inwestycji już na etapie jej kalkulacji.

Innym kluczowym sposobem na poprawę wydajności instalacji fotowoltaicznej jest całkowite zredukowanie strat spowodowanych niedopasowaniem termicznym modułów i ich tolerancją mocy oraz nierównomiernym starzeniem modułów pv, a tym samym zwiększenie produkcji systemu. Właściciele systemów i EPC podejmując świadomą i przemyślaną decyzję już na etapie wyboru technologii mogą zadbać o zoptymalizowanie kosztów komponentów, projektowania, realizacji i eksploatacji systemu PV oraz zapewnić najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. Technologia MLPE, czyli elektronika na poziomie modułu, gwarantuje maksymalizacje uzyków energii w każdym przypadku. Dzięki obecności optymalizatorów mocy przy każdym module, śledzenie punktu pracy mocy maksymalnej (MPPT) odbywa się na poziomie pojedynczego modułu, a nie jak w przypadku tradycyjnych falowników szeregowych na poziomie całego łańcucha modułów. Przewagą optymalizacji jest to, iż każdy moduł w instalacji PV pracuje niezależnie od innych, z maksymalną dla siebie w danych warunkach wydajnością. W przypadku połączenia szeregowego „najsłabsze ogniwo” decyduje o wydajności całego łańcucha. Optymalizatory mocy w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań pozwalają projektować dłuższe łańcuchy, instalować w ramach jednego systemu moduły różnej mocy, o różnym nachyleniu i orientacji – bez wpływu na wydajność całej instalacji. Dodatkowo potencjalne awarie wiążące się z wymianą modułów nie stanowią większego wyzwania.

Monitorowanie i konserwacja systemu PV

Na poziomie O&M, zapewnienie szybkiej reakcji na wszelkie źródła powodujące spadek produkcji jest kolejnym ważnym czynnikiem poprawiającym czas pracy systemu. Obsługa i konserwacja mogą być bardzo kosztownym przedsięwzięciem przy wydłużonym czasie reakcji. Jednak wraz z pojawieniem się systemów monitorowania na poziomie modułu możliwe stało się śledzenie wydajności oraz wielu innych parametrów pracy każdego z modułów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dane historyczne oraz ocena wydajności dostępne w zasięgu kilku kliknięć z poziomu chmury umożliwiają precyzyjne, zdalne wykrywanie i rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca. Na podstawie informacji uzyskanych z monitoringu pesonel terenowy obsługujący instalacje PV wie dokładnie gdzie i z jakim wyzwaniem ma do czynienia. Obecność optymlizatorów mocy pozwala zaoszczędzić nawet 25% kosztów związanych z utrzymaniem systemu.

Może Cię zainteresuje: Fotowoltaika pomaga spółce Agora w obniżaniu kosztów energii

systemy pv wybor falownika solaredge

W przypadku odpowiedzialności za zarządzanie całością kosztów związanych z systemem fotowoltaicznym kluczowe znaczenie ma odpowiedni falownik, zapewniający dyspozycyjność i optymalną produkcję energii. Fot. SolarEdge

Kolejnym czynnikiem analizy rozwiązań z zakresu obsługi i konserwacji jest odróżnienie od siebie dwóch rodzajów działań — prewencyjnych od korygujących. Konserwacja prewencyjna ma na celu utrzymanie systemu PV w najwyższym stanie pracy i ograniczenie przestojów systemu. Zazwyczaj wymaga to corocznej wizyty na miejscu w celu dokładnej oceny elementów systemu PV i sprawdzenia jego stanu. Standardowe systemy wymagają, aby każdy moduł był sprawdzany w celu potwierdzenia prawidłowego działania. Jest to szczególnie uciążliwa, kosztowna i nieefektywna procedura. W niektórych dużych obiektach może nawet wymagać użycia do kontroli dronów. Ponadto może narazić personel serwisu na niebezpieczne warunki, takie jak wysokie napięcia czy wysokości.

Podczas konserwacji zapobiegawczej pracownicy często odkrywają ukryte problemy, które spowodowały, że system przez dłuższy czas ograniczał produkcję energii. Może to doprowadzić do konieczności przeprowadzenia konserwacji korygującej. Konserwacja korygująca jest przeprowadzana po wykryciu problemu i obejmuje rzeczywisty proces naprawy.

Istnieje jednak również opcjonalny typ konserwacji — konserwacja selektywna. Dzięki zaawansowanym systemom monitorowania, w szczególności monitorowania na poziomie modułu, możliwe jest zbieranie i analiza alertów dotyczących problemów z systemem w celu zmniejszenia liczby wizyt i czasu spędzanego na miejscu. Ten rodzaj monitoringu umożliwia dostawcom usług O&M przeprowadzenie analizy miejsca instalacji dla systemów DC instalacji i wysłanie personelu w teren tylko wtedy, gdy ma to sens. Na przykład jeśli jednostka ma wadliwą diodę, dostawca usług O&M jest w stanie na podstawie analizy danych z monitoringu zidentyfikować ten problem. Moduł można łatwo namierzyć, a producent modułu może otrzymać zrzut ekranu do roszczenia gwarancyjnego. Oznacza to, że podczas następnej wizyty dostawca usług O&M może wymienić moduł, który uległ awarii, bez wyjazdu w teren, oszczędzając budżet. Ten rodzaj monitorowania wymaga MLPE, który zazwyczaj nie jest oferowany przez podmioty zewnętrzne. Co ważniejsze, każdy rodzaj usługi monitorowania innej firmy spowoduje wzrost kosztów, co negatywnie wpłynie na zwrot z inwestycji w system. Technologia SolarEdge oferuje holistyczne podejście do
bezpieczeństwa PV od poziomu modułu do systemu. SolarEdge zapewnia kompleksowy pakiet rozwiązań bezpieczeństwa, który obejmuje następujące mechanizmy i środki: SafeDC™, Rapid Shutdown, wykrywanie zwarcia łukowego, ciągłą kontrolę stanu technicznego zacisków AC/DC z wbudowanym monitorowaniem temperatury, monitorowanie i zarządzanie systemem z różnymi poziomami dostępu serwisowego.

Falownik poprawia wydajność i zwiększa przychody z systemu PV

Optymalizacja przychodów i kosztów może być bezpośrednio związana z pierwotnym wyborem falownika. W ostatnich latach wybór falowników stał się znany ze względu na wpływ na koszty BoS, ale obecnie jest bezpośrednio związany z produkcją systemu i wydatkami na obsługę i konserwację. Dzieje się tak, ponieważ falownik zarządza 100% produkcji systemu i może kontrolować koszty O&M. Na przykład rozwiązanie falownikowe SolarEdge zoptymalizowane pod kątem produkcji prądu stałego oferuje oparte na chmurze monitorowanie na poziomie modułu bezpłatnie przez 25 lat. Nie tylko eliminuje to koszty inwestycyjne, ale także zmniejsza bieżące koszty konserwacji i pomaga wydłużyć czas pracy systemu. Korzystając z selektywnej konserwacji, zakład O&M wymaga mniej czasu na miejscu i mniej wyjazdów. Przy rosnących kosztach pracy selektywne i zdalne rozwiązywanie problemów, które jest możliwe dzięki monitorowaniu na poziomie modułu, może radykalnie obniżyć długoterminowe koszty obsługi i konserwacji. Ponadto tego typu rozwiązania monitorujące oferują raporty dotyczące wydajności paneli, uwzględniające degradacje paneli, które są często wymagane przez inwestorów, banki,zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Ze względu na te czynniki wybór falownika jest postrzegany jako coraz bardziej istotny dla bieżącej kondycji i produkcji systemu fotowoltaicznego. Falownik może najlepiej poprawić wskaźnik wydajności systemu. Dlatego planując dużą inwestycję, taką jak system fotowoltaiczny, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób falowniki mogą zwiększać przychody z systemu i obniżać koszty przez cały okres jego eksploatacji.

Więcej informacji na temat firmy SolarEdge można znaleźć na stronie www.solaredge.com/pl

mat. SolarEdge

systemy pv zwiekszenie wydajnosci solaredge

Dzięki wybraniu systemu zaprojektowanego do pokonywania przeszkód, takich jak zacienienie lub niedopasowanie modułów, system fotowoltaiczny od pierwszego dnia będzie bardziej rentowny. Fot. SolarEdge

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Rusza kampania informacyjna „Dom bez rachunków”

Rusza kampania informacyjna „Dom bez rachunków” Rusza kampania informacyjna „Dom bez rachunków”

Siedem czołowych organizacji branżowych w Polsce połączyło siły, żeby popularyzować wiedzę na temat budownictwa plus energetycznego. Twórcy kampanii chcą pomóc potencjalnym inwestorom, przedstawiając praktyczne...

Siedem czołowych organizacji branżowych w Polsce połączyło siły, żeby popularyzować wiedzę na temat budownictwa plus energetycznego. Twórcy kampanii chcą pomóc potencjalnym inwestorom, przedstawiając praktyczne wskazówki dotyczące projektowania, doboru i montażu instalacji OZE w budynkach jednorodzinnych.

Redakcja RI news Poradnik „Dom bez rachunków”

Poradnik „Dom bez rachunków” Poradnik „Dom bez rachunków”

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. W trakcie Kongresu miała miejsce premiera...

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. W trakcie Kongresu miała miejsce premiera poradnika o tym samym tytule. Powstał on przy współdziałaniu siedmiu organizacji działających w Porozumieniu Branżowym na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE).

Waldemar Joniec news Dom bez rachunków

Dom bez rachunków Dom bez rachunków

Pod takim hasłem odbył się 28 lutego w Kielcach VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, zorganizowany w ramach Targów Enex. Wzięło w nim udział ponad 300 osób. Spotkanie miało...

Pod takim hasłem odbył się 28 lutego w Kielcach VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, zorganizowany w ramach Targów Enex. Wzięło w nim udział ponad 300 osób. Spotkanie miało na celu integrację branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami.

Redakcja RI news VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków” już za nami

VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków” już za nami VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków” już za nami

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. Głównym tematem VII Kongresu PORTPC...

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. Głównym tematem VII Kongresu PORTPC był „Dom bez rachunków” z pompami ciepła, fotowoltaiką i wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Oprócz tego ważnymi tematami były zastosowanie i znaczenie pomp ciepła w przemyśle oraz efektywna elektryfikacja ogrzewania jako najskuteczniejszy kierunek dekarbonizacji w Unii Europejskiej.

wj news 7. Kongres PORT PC

7. Kongres PORT PC 7. Kongres PORT PC

W dniu 28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. Patronat Honorowy nad VII Kongresem...

W dniu 28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. Patronat Honorowy nad VII Kongresem PORT PC objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

wj news Trwa Kongres PORT PC "Dom bez rachunków"

Trwa Kongres PORT PC "Dom bez rachunków" Trwa Kongres PORT PC "Dom bez rachunków"

Redakcja Rynku Instalacyjnego bierze udział w kongresie PORT PC „Dom bez Rachunków”.

Redakcja Rynku Instalacyjnego bierze udział w kongresie PORT PC „Dom bez Rachunków”.

Redakcja RI news Mazowsze inwestuje w niskoemisyjność

Mazowsze inwestuje w niskoemisyjność Mazowsze inwestuje w niskoemisyjność

Mazowsze chce intensywnie walczyć ze złą jakością powietrza i zadbać o niskoemisyjność w gminach. Dlatego Ożarów Mazowiecki za ponad 14,3 mln zł wybuduje blisko 20 km ścieżek rowerowych, Grodzisk Mazowiecki...

Mazowsze chce intensywnie walczyć ze złą jakością powietrza i zadbać o niskoemisyjność w gminach. Dlatego Ożarów Mazowiecki za ponad 14,3 mln zł wybuduje blisko 20 km ścieżek rowerowych, Grodzisk Mazowiecki zainwestuje ponad 2,3 mln zł w termomodernizację, a gmina Skaryszew zainwestuje ponad 1,8 mln zł na wykonanie łącznie 155 instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach prywatnych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Redakcja RI news Program Kongresu PORT PC „Dom bez Rachunków”

Program Kongresu PORT PC „Dom bez Rachunków” Program Kongresu PORT PC „Dom bez Rachunków”

Już 28 lutego 2019 roku odbędzie się VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków”. Wydarzenie będzie mieć miejsce w Kielcach w Centrum Kongresowym Targów Kielce (Sala Omega). Głównym tematem kongresu będzie...

Już 28 lutego 2019 roku odbędzie się VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków”. Wydarzenie będzie mieć miejsce w Kielcach w Centrum Kongresowym Targów Kielce (Sala Omega). Głównym tematem kongresu będzie „budynek bez rachunków” z pompami ciepła i fotowoltaiką.

Redakcja RI Kongres PORT PC - Dom bez rachunków

Kongres PORT PC - Dom bez rachunków Kongres PORT PC - Dom bez rachunków

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbędzie się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”.

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbędzie się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”.

Redakcja RI Już jest pierwszy dom plus-energetyczny w Polsce

Już jest pierwszy dom plus-energetyczny w Polsce Już jest pierwszy dom plus-energetyczny w Polsce

Prawie co szósty Europejczyk wydaje na mieszkanie ok. 40 proc. swoich przychodów. Natomiast budynki odpowiadają za 40 proc. całkowitego zużycia energii w Europie i za 36 proc. emisji dwutlenku węgla do...

Prawie co szósty Europejczyk wydaje na mieszkanie ok. 40 proc. swoich przychodów. Natomiast budynki odpowiadają za 40 proc. całkowitego zużycia energii w Europie i za 36 proc. emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W jaki sposób można rozwiązać ten problem i ograniczyć zanieczyszczanie powietrza? Rozwiązaniem może być dom samodzielny energetycznie, który generuje więcej energii niż jej zużywa. Wysoko termoizolowane ściany i zamontowane panele fotowoltaiczne sprawiają, że budynek jest praktycznie bezkosztowy....

Redakcja RI Od 2019 roku w Polsce zacznie przybywać ekologicznych budynków

Od 2019 roku w Polsce zacznie przybywać ekologicznych budynków Od 2019 roku w Polsce zacznie przybywać ekologicznych budynków

Za ok. 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji CO2 odpowiadają budynki. Co więcej, aż 75 proc. budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywnych energetycznie. Dlatego w przyszłym roku nie będą już wydawane...

Za ok. 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji CO2 odpowiadają budynki. Co więcej, aż 75 proc. budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywnych energetycznie. Dlatego w przyszłym roku nie będą już wydawane pozwolenia na budowę budynków, które nie mają zaprojektowanych elementów aktywnie produkujących energię. Mowa tutaj o systemach fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem, które mają zaoszczędzić emisję CO2.

Redakcja RI IEO przedstawił szóstą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2018”

IEO przedstawił szóstą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2018” IEO przedstawił szóstą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2018”

Instytut energetyki odnawialnej już po raz szósty opracował raport na temat rynku fotowoltaicznego w Polsce. W raporcie zostały wskazane trzy modele biznesowe działalności firm na polskim rynku: system...

Instytut energetyki odnawialnej już po raz szósty opracował raport na temat rynku fotowoltaicznego w Polsce. W raporcie zostały wskazane trzy modele biznesowe działalności firm na polskim rynku: system prosumencki, system autoproducenta biznesowego oraz system aukcyjny. Zdaniem IEO inwestycje realizowane w ramach aukcji na energię z OZE zaczną wkrótce dominować na polskim rynku fotowoltaiki.

Jerzy Kosieradzki Magazynowanie energii słonecznej dla grzania i chłodzenia

Magazynowanie energii słonecznej dla grzania i chłodzenia Magazynowanie energii słonecznej dla grzania i chłodzenia

Energii słonecznej mamy pod dostatkiem wtedy, gdy zwykle nie jest potrzebna, a brakuje jej, kiedy zapotrzebowanie na ciepło wzrasta. Problem tej sezonowej dostępności można już uznać za częściowo rozwiązany...

Energii słonecznej mamy pod dostatkiem wtedy, gdy zwykle nie jest potrzebna, a brakuje jej, kiedy zapotrzebowanie na ciepło wzrasta. Problem tej sezonowej dostępności można już uznać za częściowo rozwiązany – w lecie, kiedy słońce grzeje najmocniej, potrzebny jest chłód, który wytworzyć można przy pomocy intensywnego promieniowania. Czy podobne rozwiązanie można znaleźć również dla ogrzewania zimą?

mgr inż. Mateusz Szubel, mgr inż. Krzysztof Sornek, dr hab. inż. Mariusz Filipowicz Soczewki Fresnela – przykłady zastosowań

Soczewki Fresnela – przykłady zastosowań Soczewki Fresnela – przykłady zastosowań

Dzięki soczewkom Fresnela (patrz RI 5/2012) uzyskuje się bardzo wysokie sprawności konwersji energii słonecznej w elektryczną, dlatego technologia ta ma szczególne zastosowanie w fotowoltaice. Z największym...

Dzięki soczewkom Fresnela (patrz RI 5/2012) uzyskuje się bardzo wysokie sprawności konwersji energii słonecznej w elektryczną, dlatego technologia ta ma szczególne zastosowanie w fotowoltaice. Z największym sukcesem stosuje się je jako koncentratory w komercyjnych, podłączonych do sieci elektroenergetycznej elektrowniach prototypowych.

AS Energy Sp. z o.o. Konstrukcja silna jak korzeń

Konstrukcja silna jak korzeń Konstrukcja silna jak korzeń

To chyba jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań do montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie – konstrukcja zakotwiczona w podłożu niczym system korzeniowy drzewa. Produkt opracowany przez renomowaną...

To chyba jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań do montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie – konstrukcja zakotwiczona w podłożu niczym system korzeniowy drzewa. Produkt opracowany przez renomowaną włoską firmę Tree System jest dostępny w Polsce za pośrednictwem AS Energy.

Redakcja RI news Więcej ulg dla prosumentów w Niemczech

Więcej ulg dla prosumentów w Niemczech Więcej ulg dla prosumentów w Niemczech

W odpowiedzi na kryzys energetyczny, skoki cen nośników energii i konieczność wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Niemcy wprowadzają kolejne zachęty do inwestycji w prosumenckie instalacje PV. Niemieccy...

W odpowiedzi na kryzys energetyczny, skoki cen nośników energii i konieczność wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Niemcy wprowadzają kolejne zachęty do inwestycji w prosumenckie instalacje PV. Niemieccy prosumenci zostaną zwolnieni z podatku od dochodów ze sprzedaży energii oraz podatku VAT przy zakupie instalacji.

Redakcja RI Fotowoltaika na budynkach Agory obniża koszty energii

Fotowoltaika na budynkach Agory obniża koszty energii Fotowoltaika na budynkach Agory obniża koszty energii

Spółka Agora odnotowuje znaczne oszczędności energii dzięki systemowi fotowoltaicznemu o mocy 89,76 kWp, który okazał się niezbędny, by sprostać wyzwaniom związanym z rosnącymi cenami energii w Polsce....

Spółka Agora odnotowuje znaczne oszczędności energii dzięki systemowi fotowoltaicznemu o mocy 89,76 kWp, który okazał się niezbędny, by sprostać wyzwaniom związanym z rosnącymi cenami energii w Polsce. Koszt zainstalowanego w 2020 r. w warszawskiej siedzibie spółki medialnej systemu PV ma zwrócić się w ciągu zaledwie sześciu lat – dwa lata szybciej niż pierwotnie planowano. Sukces przedsięwzięcia w obniżaniu kosztów energii sprawił, że w marcu 2022 r. firma Agora zainstalowała w swoim zakładzie drukującym...

Redakcja RI news Rusza outlet BuyPV.eu

Rusza outlet BuyPV.eu Rusza outlet BuyPV.eu

Spółka BuyPV.eu, certyfikowany importer i dystrybutor rozwiązań z rynku odnawialnych źródeł energii, uruchomił outletowy serwis sprzedażowy. Na stronie buypv.eu znaleźć można setki produktów: moduły fotowoltaiczne...

Spółka BuyPV.eu, certyfikowany importer i dystrybutor rozwiązań z rynku odnawialnych źródeł energii, uruchomił outletowy serwis sprzedażowy. Na stronie buypv.eu znaleźć można setki produktów: moduły fotowoltaiczne znanych marek, falowniki, konstrukcje, systemy montażowe dla instalacji fotowoltaicznych oraz okablowanie PV od najlepszych dostawców.

Corab sp. z o. o. Nowy magazyn Corab w Gliwicach

Nowy magazyn Corab w Gliwicach Nowy magazyn Corab w Gliwicach

Wszystko, czego potrzebuje fotowoltaika: konstrukcje, moduły, komponenty fotowoltaiczne, pompy ciepła w najlepszych możliwych cenach. Swobodny, szybki i bezpieczny odbiór zapewni 12 ramp, miejsca załadunku...

Wszystko, czego potrzebuje fotowoltaika: konstrukcje, moduły, komponenty fotowoltaiczne, pompy ciepła w najlepszych możliwych cenach. Swobodny, szybki i bezpieczny odbiór zapewni 12 ramp, miejsca załadunku busów oraz duży plac manewrowy.

BayWa r.e. Solar Systems Moduły Hyundai na wyciągnięcie ręki!

Moduły Hyundai na wyciągnięcie ręki! Moduły Hyundai na wyciągnięcie ręki!

Jak na wyciągnięcie ręki czekają na Was w naszym magazynie moduły Hyundai HIE-S 485 VI-485 (SFR). Te duże panele słoneczne w srebrnej ramie z technologią gontów zapewniają bardzo wysoką wydajność przy...

Jak na wyciągnięcie ręki czekają na Was w naszym magazynie moduły Hyundai HIE-S 485 VI-485 (SFR). Te duże panele słoneczne w srebrnej ramie z technologią gontów zapewniają bardzo wysoką wydajność przy doskonałej wytrzymałości na warunki atmosferyczne i mechaniczne.

Redakcja RI news RWE przejęło projekty fotowoltaiczne o mocy 3 GW

RWE przejęło projekty fotowoltaiczne o mocy 3 GW RWE przejęło projekty fotowoltaiczne o mocy 3 GW

RWE wzmocniło swoją pozycję na rynku energetyki odnawialnej poprzez przejęcie Alpha Solar, polskiej firmy zajmującej się realizacją projektów fotowoltaicznych. W ten sposób RWE zyskało grupę projektów...

RWE wzmocniło swoją pozycję na rynku energetyki odnawialnej poprzez przejęcie Alpha Solar, polskiej firmy zajmującej się realizacją projektów fotowoltaicznych. W ten sposób RWE zyskało grupę projektów solarnych o łącznej mocy ok. 3 GWac. Przejęcie jest kolejnym krokiem w realizacji globalnego planu rozwoju projektów solarnych firmy o mocy 10 gigawatów.

Maciej Drobczyk news Fotowoltaika na drodze do niezależności

Fotowoltaika na drodze do niezależności Fotowoltaika na drodze do niezależności

Pomimo zmian zasad rozliczeń dystrybutorów energii z prosumentami w ramach nowego programu „Mój Prąd” branża fotowoltaiki i magazynowania energii elektrycznej ma dobre perspektywy rozwoju. Zwłaszcza nowe...

Pomimo zmian zasad rozliczeń dystrybutorów energii z prosumentami w ramach nowego programu „Mój Prąd” branża fotowoltaiki i magazynowania energii elektrycznej ma dobre perspektywy rozwoju. Zwłaszcza nowe i remontowane budynki jednorodzinne mają duże predyspozycje do uzyskiwania wysokiej samowystarczalności energetycznej i tym samym obniżania kosztów eksploatacyjnych. Spory potencjał mają też pozostałe budynki dzięki rosnącym możliwościom magazynowania energii elektrycznej z lokalnych instalacji PV...

Redakcja RI news Nabór wniosków do konkursu „Nowe technologie w zakresie energii” przedłużony

Nabór wniosków do konkursu „Nowe technologie w zakresie energii” przedłużony Nabór wniosków do konkursu „Nowe technologie w zakresie energii” przedłużony

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił wydłużenie terminu na składanie wniosków w II konkursie Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”...

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił wydłużenie terminu na składanie wniosków w II konkursie Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” do dnia 26 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00.

Redakcja RI news Lubelska ciepłownia inwestuje w fotowoltaikę

Lubelska ciepłownia inwestuje w fotowoltaikę Lubelska ciepłownia inwestuje w fotowoltaikę

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zainstaluje na dachach swoich budynków technicznych panele fotowoltaiczne, które będą produkować prąd na potrzeby spółki. Niewykorzystana energia zostanie...

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zainstaluje na dachach swoich budynków technicznych panele fotowoltaiczne, które będą produkować prąd na potrzeby spółki. Niewykorzystana energia zostanie odprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Inwestycja powstanie przed końcem 2023 roku.

Wybrane dla Ciebie

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy

Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Najnowsze produkty i technologie

Automa.Net sp. z o. o. Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność? Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów...

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów może okazać się w tym przypadku kluczowy. Sprawdź, jak najszybciej odszukać potrzebne części w internecie i zamówić je bezpośrednio od dystrybutora z dowolnego miejsca na ziemi.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor?

Falownik czy hydrofor? Falownik czy hydrofor?

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia? Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio...

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio gorące, trwa tylko kilka miesięcy. Odpowiedź jest prosta – gdy kończy się lato, zaczyna się ogrzewanie klimatyzacją!

VERANO GLOBAL Sp. z o.o. Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest! Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie...

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie funkcje – grzania w zimie oraz chłodzenia w lecie. Niebawem takie urządzenia będą standardową formą ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych jak i mieszkań prywatnych. Te urządzenia to klimakonwektory.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.