RynekInstalacyjny.pl

Zamarzanie rekuperacyjnych wymienników ciepła – cz. 2

Freezing of recuperator heat exchangers. Part 2

Wymienniki rekuperacyjne: a) wymiennik krzyżowy, b) wymiennik przeciwprądowy; 1 – wlot powietrza wywiewanego, 2 – siłownik przepustnicy by-passu, 3 – otwory wlotowe powietrza zewnętrznego, 4 – wymiennik, 5 – by-pass, Fot. autorów

Wymienniki rekuperacyjne: a) wymiennik krzyżowy, b) wymiennik przeciwprądowy; 1 – wlot powietrza wywiewanego, 2 – siłownik przepustnicy by-passu, 3 – otwory wlotowe powietrza zewnętrznego, 4 – wymiennik, 5 – by-pass, Fot. autorów

Na powstawanie szronu w kanałach powietrza wywiewanego rekuperacyjnych wymienników ciepła wpływa wiele czynników, m.in. temperatura i wilgotność powietrza nawiewanego oraz sprawność wymiennika.

By-pass nie zawsze jest skutecznym zabezpieczeniem – konieczne bywa zastosowanie nagrzewnicy wstępnej.

Uzasadnione może też być zastosowanie wymiennika o niższej sprawności w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych systemu poprzez redukcję mocy nagrzewnicy wstępnej.

Zobacz także

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. Rekuperacja dla każdego domu lub pomieszczenia – propozycje marki Alnor

Rekuperacja dla każdego domu lub pomieszczenia – propozycje marki Alnor Rekuperacja dla każdego domu lub pomieszczenia – propozycje marki Alnor

Centrale rekuperacyjne w zależności od wielkości i wykonania umożliwiają uzyskanie czystego i zdrowego powietrza w każdym domu – nowym lub remontowanym. W ofercie firmy Alnor znajdziemy kilka propozycji...

Centrale rekuperacyjne w zależności od wielkości i wykonania umożliwiają uzyskanie czystego i zdrowego powietrza w każdym domu – nowym lub remontowanym. W ofercie firmy Alnor znajdziemy kilka propozycji rozwiązań technicznych, pasujących do różnych oczekiwań i różnych możliwości.

Bricoman Rekuperacja: wentylacja z odzyskiem ciepła – zalety, wady i koszt

Rekuperacja: wentylacja z odzyskiem ciepła – zalety, wady i koszt Rekuperacja: wentylacja z odzyskiem ciepła – zalety, wady i koszt

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to technologia umożliwiająca ponowne wykorzystanie ciepła, którym ogrzewany jest budynek. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, w...

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to technologia umożliwiająca ponowne wykorzystanie ciepła, którym ogrzewany jest budynek. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, w której ciepłe powietrze ucieka bezpowrotnie przez kominy wentylacyjne, system rekuperacji poddaje zużyte powietrze „recyklingowi” i wykorzystuje zgromadzoną w nim energię do ponownego użycia. Energię tę przekazuje za pomocą wymiennika ciepła do powietrza pobranego z zewnątrz, dzięki czemu powietrze...

Heatpex Sp. z o.o. NOWOŚĆ – Izolowany system rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA ADURO

NOWOŚĆ – Izolowany system rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA ADURO NOWOŚĆ – Izolowany system rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA ADURO

Szybki montaż, wysoka izolacyjność oraz szczelność systemu to tylko niektóre zalety naszego rozwiązania. Poznaj je wszystkie!

Szybki montaż, wysoka izolacyjność oraz szczelność systemu to tylko niektóre zalety naszego rozwiązania. Poznaj je wszystkie!

Coraz większy nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC.

W klimacie zbliżonym do występującego w naszym kraju większość energii w budynkach wykorzystywana jest na pokrycie potrzeb związanych z ogrzewaniem i wentylacją pomieszczeń. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów obniżenia zużycia energii jest stosowanie wymienników do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego.

Coraz większą popularność w Polsce zdobywają płytowe wymienniki rekuperacyjne. Najważniejszym problemem w ich eksploatacji jest powstawanie w okresie zimowym szronu w kanałach powietrza wywiewanego.

Długotrwała praca w warunkach zaszronienia grozi zniszczeniem wymiennika, a zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przy ujemnych temperaturach powietrza zewnętrznego wiąże się często z koniecznością obniżenia sprawności urządzenia.

W artykule omówiono problem zamarzania wymienników rekuperacyjnych na przykładzie wymiennika krzyżowego i przeciwprądowego (rys. 1).

wymienniki rekuperacyjne

Rys. 1. Najpopularniejsze wymienniki rekuperacyjne: a) wymiennik krzyżowy, b) wymiennik przeciwprądowy; 1 – wlot powietrza wywiewanego, 2 – siłownik przepustnicy by-passu, 3 – otwory wlotowe powietrza zewnętrznego, 4 – wymiennik, 5 – by-pass

Szronienie wymienników rekuperacyjnych

Podczas całorocznej eksploatacji wymienniki ciepła poddawane są zmiennym warunkom klimatycznym. Przy niskich temperaturach okresu zimowego istnieje możliwość wystąpienia kondensacji oraz powstawania szronu.

Utworzona na powierzchniach przegród wymiennika ciecz przyczynia się do zwiększenia odzysku ciepła na skutek dodatkowego wytworzenia ciepła utajonego.

Zmiana sprawności wymiennika krzyżowego

Rys. 2. Zmiana sprawności wymiennika krzyżowego w funkcji wilgotności względnej powietrza wywiewanego; rys. autorów

Na rys. 2 pokazano, jak zwiększanie wilgotności względnej powietrza wywiewanego przyczynia się do istotnej poprawy sprawności odzysku ciepła. W tym przypadku poprawa efektywności wynosi ok. 20%, ale w innych może sięgnąć nawet 30% [1–3].

Niestety, przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych często istnieje ryzyko powstawania szronu, a także zamarzania powstałych skroplin (rys. 3a).

Utworzony szron stanowi główny problem w eksploatacji rekuperacyjnych wymienników ciepła. Powoduje wzrost oporów przepływu i zakłóca procesy wymiany ciepła. Brak odpowiednich działań może skutkować zablokowaniem przepływu powietrza oraz uszkodzeniem wymiennika.

by-passu

Rys. 3. a) zamarznięte kanaliki wymiennika krzyżowego; b) zasada działania wymiennika z by-passem

W centralach wentylacyjnych wprowadzane są zabezpieczenia wymienników (by-passy, nagrzewnice wstępne), którym jednak zawsze towarzyszy obniżenie skuteczności odzysku ciepła [1–3]. Zadaniem by-passu jest ograniczenie przepływu zimnego powietrza przez wymiennik, co pozwala na zwiększenie temperatury ścianek kanałów (rys. 3b).

Układ automatycznej regulacji steruje przepustnicą obejściową w funkcji temperatury zewnętrznej. Przez wymiennik przepływa tylko część powietrza zewnętrznego, a pozostały strumień powietrza kierowany jest obejściem. Skutkiem jest obniżenie temperatury powietrza nawiewanego za wymiennikiem, która jest mieszaniną strumieni przepływającego powietrza przez rekuperator oraz przez jego obejście.

Inną metodą ochrony wypełnienia wymiennika jest wstępne podgrzewanie powietrza. Wiąże się to niestety ze zwiększeniem wymiarów centrali wentylacyjnej ze względu na umieszczenie dodatkowej sekcji z nagrzewnicą wstępną. Ponadto wymagane jest zapewnienie odpowiedniej mocy takiego urządzenia, określonej w oparciu o konkretną bezpieczną wartość temperatury, do której należy podgrzewać powietrze zewnętrzne.

Niestety jak dotąd tego typu kwestie rozwiązywane są poprzez umowne określanie bezpiecznych warunków pracy [1–3].

Problem szronienia pojawia się w instalacjach klimatyzacyjnych z nawilżaniem powietrza w okresie zimowym.

W tym przypadku usuwane powietrze jest wilgotne, a temperatura jego punktu rosy relatywnie wysoka i woda łatwo i intensywnie wykrapla się na powierzchni wymiennika ciepła. Niezbędne staje się wówczas określenie warunków bezpiecznej pracy urządzenia.

W praktyce nie ma możliwości uniknięcia powstawania szronu w wymiennikach rekuperacyjnych bez zastosowania dodatkowych elementów zabezpieczających urządzenie, tj. by-passu lub nagrzewnicy wstępnej. Obie metody zapobiegające szronieniu wiążą się z koniecznością obniżenia efektywności energetycznej systemu: w przypadku by-passu powietrze za wymiennikiem jest mieszaniną zimnego powietrza płynącego przez obejście z ciepłym powietrzem płynącym przez wymiennik, którą należy podgrzać na nagrzewnicy. W przypadku zastosowania nagrzewnicy wstępnej strumień podgrzewany jest na wejściu do wymiennika.

Na rys. 4a widać pole temperatur powietrza wywiewanego w wymienniku krzyżowym w warunkach występowania szronu, uzyskane na podstawie modelu matematycznego [1–3]. Widoczne są trzy strefy aktywnej wymiany ciepła i masy:

 • strefa sucha – brak kondensacji wody pod postacią cieczy (prawy dolny róg),
 • strefa mokra – zachodzi kondensacja wody pod postacią cieczy (środek),
 • strefa szronu – zachodzi kondensacja wody pod postacią szronu (lewy górny róg).
 •  
 Analiza wymiennika krzyżowego

Rys. 4. Analiza wymiennika krzyżowego: a) pole temperatur powietrza wywiewanego w warunkach powstawania szronu; b) pole temperatur powietrza wywiewanego z zaznaczonymi wartościami podobnych temperatur w różnych strefach wymiany ciepła i masy; c) pola temperatur (od góry: powietrze zewnętrzne, ścianka, powietrze wywiewane) w wymienniku krzyżowym; d) wpływ zastosowania by-passu na wartość temperatur progowych dla różnych sprawności wymiennika; e) niebezpieczne ustawienie wymiennika krzyżowego w warunkach szronienia; f) bezpieczniejsze ustawienie wymiennika krzyżowego w warunkach szronienia; rys. autorów

Należy odnotować, że w tym przypadku średnia wyjściowa temperatura powietrza wywiewanego wynosi 3,2°C (ujemne temperatury występują tylko w strefie szronu). Na rys. 4b widać, że w całym wymienniku temperatura powietrza wywiewanego jest dodatnia i mimo tego powstaje szron (średnia temperatura wyjściowa wynosi aż 7,2°C).

Nasuwa się zatem pierwszy ważny wniosek: dodatnia temperatura powietrza wywiewanego nie chroni wymienników ciepła przed zamarzaniem.

Dodatkowo widać, że punkty, w których powietrze wywiewane ma taką samą temperaturę, mogą się znajdować w różnych strefach wymiany ciepła i masy, np. powietrze wywiewane ma temperaturę ok. 6,6°C nad strefą mokrą i strefą szronu, a równą 25°C w strefie suchej i mokrej (rys. 4b).

Wszystkie powyższe rozbieżności wynikają z faktu, że na charakter procesów wymiany ciepła i masy zachodzących w kanałach omawianego rekuperatora zasadniczy wpływ ma temperatura ścianki, z którą kontaktuje się powietrze.

Na rys. 4c widoczne są temperatury powietrza zewnętrznego, wywiewanego i ścianki wymiennika ciepła. Jeśli temperatura ścianki wymiennika jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza wywiewanego, woda zacznie się na niej wykraplać.

Jeśli dodatkowo temperatura ścianki będzie niższa od 0°C, powstanie na niej szron.

Powstawanie szronu zależy w bardzo dużym stopniu od wilgotności względnej powietrza wywiewanego i sprawności wymiennika (która z kolei zależy od liczby NTU, czyli powierzchni wymiany ciepła).

Na rys. 4d pokazano, jak wykorzystanie by-passu wpływa na temperatury progowe. Kiedy coraz większy strumień powietrza zewnętrznego kierowany jest do by-passu, stosunek pojemności cieplnych powietrza zewnętrznego do wywiewanego (oznaczanych jako CZ/CW) staje się coraz mniejszy. Wyniki przedstawiono dla CZ/CW = 0,05–1 (czyli od 0 do 95% powietrza zewnętrznego skierowanego do by-passu).

Paradoksalnie wpływ by-passu na temperatury progowe jest bardzo mały, ponadto tym mniejszy, im bardziej sprawny jest analizowany wymiennik. W przypadku jednostki o sprawności 65% skierowanie 95% powietrza zewnętrznego do by-passu obniża temperaturę progową tylko o 2,5°C. W związku z tym gdy omawiany wymiennik pracuje w warunkach, w których ryzyko szronienia jest największe, należy zabezpieczyć go nagrzewnicą wstępną lub zastosować inną formę odzysku ciepła.

Istotnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę przy projektowaniu systemu z wymiennikiem krzyżowym w warunkach ryzyka szronienia, jest jego usytuowanie w centrali wentylacyjnej (rys. 4e i rys. 4f).

W przypadku ustawienia widocznego na rys. 4e szron powstaje na dole wymiennika. W to samo miejsce spływa woda powstała w wyniku kondensacji, co może spowodować szybkie oblodzenie kanałów rekuperatora, a w konsekwencji nawet uszkodzenie wymiennika.

Lepszym rozwiązaniem jest ustawienie widoczne na rys. 4f – w tym przypadku szron nie stoi na drodze spływającej cieczy i ryzyko oblodzenia kanałów jest mniejsze.

Na podstawie powyższej analizy nasuwają się dwa zasadnicze pytania: jak prawidłowo określić temperaturę bezpieczną oraz który wymiennik (krzyżowy czy przeciwprądowy) jest bardziej podatny na szronienie?

Odpowiedź na pierwsze pytanie nie jest prosta: uzyskanie takich wyników możliwe jest przy zastosowaniu modelowania matematycznego, jest to jednak zbyt skomplikowane narzędzie dla zagadnień typowo inżynierskich.

temperatury progowe a wymiennik krzyżowy

Tabela 1. Bezpieczne temperatury progowe dla wymiennika krzyżowego

Progowe temperatury powietrza zewnętrznego, dla których nie wystąpi szronienie wymiennika krzyżowego i przeciwprądowego, zestawiono w tab. 1 i tab. 2.

temperatury dla wymiennika przeciwpradowego

Tabela 2. Bezpieczne temperatury progowe dla wymiennika przeciwprądowego

Na tej podstawie można wnioskować, że nie da się przyjąć stałej wartości temperatury bezpiecznej, przy której praca rekuperatora przebiegać będzie bez przeszkód. Warto odnotować, że parametry powietrza, przy których ryzyko szronienia jest największe, zawierają się w zakresie parametrów komfortu cieplnego w okresie zimowym (t2 = 20°C, RH2 = 30–40%). Dla wymiennika krzyżowego o sprawności 65% temperatura progowa to tylko –1,3°C, znacznie wyższa od przyjmowanej zazwyczaj temperatury –5°C.

W tabelach zaznaczono także parametry powietrza wywiewanego, przy których ryzyko szronienia jest największe. Dla powietrza wywiewanego o temperaturze 20°C najbardziej niebezpieczną wartością wilgotności względnej jest ok. 26%, ponieważ w tym przypadku jego temperatura punktu rosy wynosi 0°C. W takiej sytuacji woda w wymienniku kondensuje tylko pod postacią szronu (brak kondensacji w postaci cieczy). Jest to szczególnie niekorzystne, ponieważ kondensująca ciecz zwiększa temperaturę ścianki wymiennika, co skutkuje bardziej bezpieczną pracą przy niższych parametrach powietrza zewnętrznego.

Na drugie pytanie (który wymiennik jest bardziej podatny na powstawanie szronu) równie ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Obydwa wymienniki zazwyczaj zasadniczo różnią się powierzchnią wymiany ciepła oraz sprawnością. W zależności od konkretnej aplikacji mogą zatem występować różnice w wymaganej dla nich temperaturze bezpiecznej.

Jeśli poddać analizie porównawczej wymiennik przeciwprądowy i krzyżowy o identycznych wymiarach (identyczna droga do pokonania dla powietrza nawiewanego i wywiewanego, identyczna powierzchnia wymiany ciepła, takie same strumienie i zbliżona sprawność temperaturowa), to paradoksalnie wymiennikiem bardziej odpornym na szronienie okazuje się ten pierwszy.

Powyższe wynika z istoty przepływu przeciwprądowego (rys. 5).

wymienniki krzyżowe i przeciwprądowe

Rys. 5. Analiza szronienia wymienników krzyżowych i przeciwprądowych: a) wymiennik krzyżowy – kanał powietrza wywiewanego, b) wymiennik krzyżowy – kanał powietrza zewnętrznego, c) wymiennik przeciwprądowy – kanał powietrza wywiewanego, d) wymiennik przeciwprądowy – kanał powietrza zewnętrznego; rys. autorów

W wymienniku krzyżowym strumień powietrza wywiewanego kontaktuje się z bardzo zimnym powietrzem zewnętrznym przez całą długość kanału, powoduje to szybkie obniżenie temperatury powietrza wywiewanego i ścianki wymiennika. W najchłodniejszej strefie (tzw. zimny róg) formuje się warstwa szronu.

Natomiast w wymienniku przeciwprądowym kontakt z najzimniejszym powietrzem następuje na samym końcu kanału powietrza wywiewanego (rys. 5b), a przez większą część kanału strumień wywiewany kontaktuje się z powietrzem częściowo podgrzanym, dzięki czemu większa część wymiennika przeciwprądowego jest mokra (kondensacja wilgoci), natomiast zjawisko powstawania szronu występuje przy niższych temperaturach.

Jednak przepływ przeciwprądowy ma także swoją wadę: powierzchnia pokryta szronem jest w nim większa niż w przypadku jednostki krzyżowej („zimny prostokąt” zamiast „zimnego rogu”).

W praktyce w wymiennikach przeciwprądowych prawdziwy przepływ przeciwprądowy występuje na bardzo krótkim dystansie, przez większą część wymiennika wymiana ciepła następuje w przepływie krzyżowym.

Ponadto wymienniki przeciwprądowe cechują się zazwyczaj znacznie wyższą sprawnością niż krzyżowe, a ryzyko szronienia rośnie proporcjonalnie wraz ze sprawnością wymiennika [1–3]. Bezpieczne temperatury progowe dla wymiennika przeciwprądowego i krzyżowego zestawiono w tab. 1 i tab. 2.

Kwestią dotychczas dobrze nie zbadaną jest zamarzanie wymienników innych niż rekuperacyjne – np. wymiennika obrotowego (wymiennik regeneracyjny). Autorzy opracowują obecnie model wymiany ciepła i masy w wymienniku obrotowym, który pozwoli na precyzyjne określenie wartości temperatur bezpiecznych dla tego wymiennika. Do prostej analizy można posłużyć się np. wykresem uzyskanym na podstawie badań Bilodeau  (rys. 6) [4].

szron w wymiennikach obrotowych

Rys. 6. Analiza powstawania szronu w wymiennikach obrotowych wg Bilodeau [4]

Niestety zaprezentowane tam dane eksperymentalne dotyczą jednego rozwiązania i uwzględniają zależność czasową. Można jednak zaobserwować, że w przypadku wilgotności względnej powietrza wywiewanego na poziomie 30–40% ryzyko powstania szronu występuje już od temperatury –9°C.

Praca w warunkach bezpiecznych a efektywność energetyczna

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest kwestia wpływu zabezpieczania wymiennika przed szronieniem w kontekście obliczania efektywności energetycznej systemów wentylacji i klimatyzacji. Ze względu na coraz bardziej restrykcyjne wymagania w prawodawstwie polskim i europejskim producenci proponują stosowanie wymienników do odzysku ciepła cechujących się coraz wyższą sprawnością.

Niestety, ale wyższa sprawność wiąże się ze znacznie większym ryzykiem występowania szronienia w wymienniku, a co za tym idzie ze zwiększeniem kosztów związanych z koniecznością wstępnego lub wtórnego podgrzewania powietrza zewnętrznego. Przykładowo dla wymiennika krzyżowego poprawa sprawności o 10–15% wiąże się ze wzrostem wymaganej temperatury zewnętrznej nawet o 4°C.

analiza pracy w warunkach bezpiecznych

Rys. 7. Analiza pracy w warunkach bezpiecznych: a) zależność temperatury bezpiecznej od sprawności dla wymiennika krzyżowego; b) sprawność ekwiwalentna wymiennika krzyżowego w funkcji temperatury powietrza wywiewanego

Na rys. 7a przedstawiono zależność temperatury bezpiecznej wymiennika krzyżowego od jego sprawności temperaturowej. Widać, że przy bardzo wysokich sprawnościach temperaturowych praca wymiennika jest bezpieczna dopiero przy temperaturach zewnętrznych bliskich 0°C. Zasadne zatem staje się pytanie, czy w polskich warunkach klimatycznych, gdzie przez wiele dni roku utrzymują się temperatury ujemne, konieczne jest stosowanie rekuperatorów o tak wysokiej sprawności.

Kolejnym istotnym problemem jest nominalna wartość odzyskanego ciepła przy temperaturze bezpiecznej. Wielu producentów, szczególnie dotyczy to mniejszych firm produkujących urządzenia przeznaczone do budownictwa jednorodzinnego, reklamuje swoje urządzenia, pokazując całoroczne oszczędności energetyczne wynikające z ich zastosowania przy maksymalnej sprawności odzysku ciepła. Jak wynika z analizy przedstawionej w poprzedniej części artykułu, jest to niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo pracy wymienników ciepła.

Z pracą wymiennika w warunkach bezpiecznych wiąże się istotny problem: nominalna wartość odzyskanej mocy grzewczej spada, ponieważ różnica temperatur na wejściu do wymiennika po stronie zewnętrznej i wewnętrznej jest mniejsza. Jeśli strumień zewnętrzny zostanie podgrzany do wartości bezpiecznej, różnica temperatury pomiędzy strumieniem zewnętrznym a wywiewanym spada z ok. 40 do ok. 20°C. Przy zachowaniu stałej efektywności wymiennika możliwy jest zatem odzysk 50–80% z powstałej różnicy (ok. 10–16°C zamiast 20–32°C).

Prostym wskaźnikiem pozwalającym na analizę realnego odzysku ciepła w warunkach bezpiecznych jest zaproponowana przez autorów sprawność ekwiwalentna (2), definiowana jako różnica temperatury uzyskana przy temperaturze bezpiecznej do różnicy temperatury uzyskanej dla temperatury zewnętrznej na wejściu do wymiennika, przy założeniu stałej sprawności urządzenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku domów jednorodzinnych oraz w małych aplikacjach biurowych, gdzie do podgrzewania powietrza w centralach stosuje się nagrzewnice elektryczne.

Zastosowanie zbyt sprawnego wymiennika do odzysku ciepła może powodować więcej strat niż korzyści. Niektórzy producenci udostępniają projektantom dane tego typu, dzięki czemu możliwa jest precyzyjna analiza zużycia energii w okresie całorocznym.

  (1)

Podsumowanie

Odzysk ciepła jest obecnie koniecznością, zarówno ze względów na oszczędności energetyczne, jak i wymogi prawne. Jednak zastosowanie konkretnego rozwiązania odzysku ciepła musi być poprzedzone odkładaną analiza techniczno-ekonomiczną.

Bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na pracę wymienników rekuperacyjnych jest problem powstawania szronu w kanałach powietrza wywiewanego.

Na szronienie wymienników rekuperacyjnych wpływ ma przede wszystkim temperatura i wilgotność powietrza nawiewanego oraz sprawność wymiennika. Jak wykazano w przedstawionej analizie, nie jest możliwe wprowadzenie uniwersalnej wartości bezpiecznej temperatury progowej.

Najwyższe ryzyko szronienia występuje dla warunków komfortu cieplnego w okresie zimowym, a niskie dla suchego lub bardzo wilgotnego powietrza.

Jak wykazano, by-pass nie jest skutecznym zabezpieczeniem przed szronieniem wymiennika, zwłaszcza w warunkach, przy których ryzyko szronienia jest największe – w takich sytuacjach niezbędne jest zastosowanie nagrzewnicy wstępnej.

Czasami uzasadnione może być też zastosowanie wymiennika o niższej sprawności w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych systemu (mniejsza moc nagrzewnicy wstępnej).

Przy pracy w warunkach wysokiego ryzyka szronienia bardzo istotne staje się odpowiednie ustawienie króćców wlotowych i wylotowych wymiennika ciepła w centrali wentylacyjnej.

Literatura

 1. Anisimov S., Pandelidis D., Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Cz. 1, „Chłodnictwo & Klimatyzacja” nr 7/2013.
 2. Anisimov S., Jedlikowski A., Pandelidis D., Performance analysis and safe operating conditions for the cross-flow heat exchanger used for energy recovery from exhaust air in ventilation systems, „International Journal of Heat and mass Transfer”, 2015, in press.
 3. Anisimov S., Jedlikowski A., Pandelidis D., Energooszczędność w systemach wentylacji i klimatyzacji, materiały seminaryjne Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2014, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Warszawa 2014.
 4. Bilodeau S., Brousseau P., Lacroix M., Mercadier Y., Frost formation in rotary heat and moisture exchangers, „International Journal of Heat and Mass Transfer” No. 42, 1999.5. Materiały firmy IV Produkt.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • glomar glomar, 19.08.2015r., 17:55:33 "By-pass nie zawsze jest skutecznym zabezpieczeniem – konieczne bywa zastosowanie nagrzewnicy wstępnej." Co za totalna bzdura. Czy autor może wyjaśnić swoją tezę ? A na szronienie wpływa temperatura powietrza nawiewanego temperatura i wilgotność powietrza wywiewanego oraz oczywiście sprawność wymiennika.
 • Barth3z Barth3z, 30.03.2016r., 22:51:44 "By-pass nie zawsze jest skutecznym zabezpieczeniem – konieczne bywa zastosowanie nagrzewnicy wstępnej." Skutecznym zabezpieczeniem przed czym ? Przez szronieniem, czy zamrożeniem wymiennika ? W jakich warunkach (temp. zewnętrzna) dojdzie do zamrożenia wymiennika krzyżowego przy pełnym otwarciu bypassu ? Czy może uważacie, że pojawienie się szronu jest tożsame z zamrożeniem wymiennika ?
 • Barth3z Barth3z, 30.03.2016r., 23:01:34 glomar napisał: "A na szronienie wpływa temperatura powietrza nawiewanego temperatura i wilgotność powietrza wywiewanego oraz oczywiście sprawność wymiennika." i autorzy zarzucili glomarowi " znowu nie ma Pan racji. Na szronienie akurat parametry powietrza nawiewanego nie wpływają." Autorzy, w innym opracowaniu piszą: "Na szronienie wymienników rekuperacyjnych wpływ ma wiele istotnych czyn­ników, przede wszystkim temperatura i wilgotność powietrza nawiewanego oraz sprawność wymiennika. - http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,8594 Proszę się zdecydować.

Powiązane

opr. red. Systemy sterowania centralami wentylacyjnymi – nowe wytyczne Euroventu

Systemy sterowania centralami wentylacyjnymi – nowe wytyczne Euroventu Systemy sterowania centralami wentylacyjnymi – nowe wytyczne Euroventu

W grudniu 2021 r. Eurovent opublikował Wytyczne 6/17 Systemy sterowania centralami wentylacyjnymi. Zawierają one zalecenia dotyczące minimalnych wymagań funkcjonalnych dla systemów sterowania centralami,...

W grudniu 2021 r. Eurovent opublikował Wytyczne 6/17 Systemy sterowania centralami wentylacyjnymi. Zawierają one zalecenia dotyczące minimalnych wymagań funkcjonalnych dla systemów sterowania centralami, wskazując na ich znaczenie w kontekście zużycia energii, bezpieczeństwa, eksploatacji i konserwacji. Przedstawiają również zalety fabrycznie zintegrowanych systemów sterowania.

Redakcja RI news Program doboru urządzeń wentylacyjnych SALDA

Program doboru urządzeń wentylacyjnych SALDA Program doboru urządzeń wentylacyjnych SALDA

Dobór central wentylacyjnych może być jeszcze prostszy. Nowy program doboru opracowany przez markę SALDA to zaawansowane narzędzie ułatwiające projektowanie i dobór urządzeń wentylacyjnych.

Dobór central wentylacyjnych może być jeszcze prostszy. Nowy program doboru opracowany przez markę SALDA to zaawansowane narzędzie ułatwiające projektowanie i dobór urządzeń wentylacyjnych.

opr. red. Ochrona przed korozją basenowych central wentylacyjnych

Ochrona przed korozją basenowych central wentylacyjnych Ochrona przed korozją basenowych central wentylacyjnych

Opublikowane 7 września 2021 r. rekomendacje Eurovent 6/16-2021 to kodeks dobrych praktyk opracowany przez Product Group „Air Handling Units” (PG-AHU). Zawierają zalecenia dotyczące ochrony central wentylacyjnych...

Opublikowane 7 września 2021 r. rekomendacje Eurovent 6/16-2021 to kodeks dobrych praktyk opracowany przez Product Group „Air Handling Units” (PG-AHU). Zawierają zalecenia dotyczące ochrony central wentylacyjnych przed korozją i wyjaśniają, jak prawidłowo dopasować materiały i elementy tych urządzeń do korozyjności środowiska pracy. Wytyczne przeznaczone są dla projektantów i wykonawców. Poniżej przedstawiono wybrane fragmenty dotyczące central basenowych.

Redakcja RI news Nowa generacja rekuperatorów i central wentylacyjnych KNP Perfect

Nowa generacja rekuperatorów i central wentylacyjnych KNP Perfect Nowa generacja rekuperatorów i central wentylacyjnych KNP Perfect

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Neovent udoskonalił centrale wentylacyjne z serii KNP Perfect, optymalizując ich konstrukcję i funkcjonalność.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Neovent udoskonalił centrale wentylacyjne z serii KNP Perfect, optymalizując ich konstrukcję i funkcjonalność.

Redakcja RI news Klimor zakończył pierwszą edycję warsztatów z nowego typoszeregu central EVO

Klimor zakończył pierwszą edycję warsztatów z nowego typoszeregu central EVO Klimor zakończył pierwszą edycję warsztatów z nowego typoszeregu central EVO

W styczniu i lutym br. firma Klimor zorganizowała cykl spotkań szkoleniowo – dyskusyjnych, dedykowanych Projektantom systemów HVACR, podczas których podjęto ważne zagadnienia branży HVACR.

W styczniu i lutym br. firma Klimor zorganizowała cykl spotkań szkoleniowo – dyskusyjnych, dedykowanych Projektantom systemów HVACR, podczas których podjęto ważne zagadnienia branży HVACR.

Redakcja RI news Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja pojawi się ponad 170 wystawców

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja pojawi się ponad 170 wystawców Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja pojawi się ponad 170 wystawców

Już 3 i 4 marca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja największych w Polsce targów FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA. Specjalistyczna impreza skierowana jest wyłącznie do profesjonalistów - projektantów,...

Już 3 i 4 marca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja największych w Polsce targów FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA. Specjalistyczna impreza skierowana jest wyłącznie do profesjonalistów - projektantów, instalatorów i użytkowników instalacji. Zgromadzi ponad 170 wystawców, którzy na powierzchni 10 000 m2 zaprezentują swoją ofertę. W tegorocznej edycji będą obecni się nie tylko liderzy polskiego rynku, ale także wystawcy z Turcji, Ukrainy, Litwy, Niemiec, Czech, Szwajcarii.

Redakcja RI news EVOlucja KLIMOR – cykl szkoleń dla projektantów

EVOlucja KLIMOR – cykl szkoleń dla projektantów EVOlucja KLIMOR – cykl szkoleń dla projektantów

Podczas 17 spotkań na terenie Polski, inżynierowie Klimor podejmą próbę odpowiedzi na 9 ważnych pytań, które będą impulsem do refleksji nad rzeczywistym funkcjonowaniem systemów wentylacji w konfrontacji...

Podczas 17 spotkań na terenie Polski, inżynierowie Klimor podejmą próbę odpowiedzi na 9 ważnych pytań, które będą impulsem do refleksji nad rzeczywistym funkcjonowaniem systemów wentylacji w konfrontacji z parametrami obliczeniowymi.

Redakcja RI news Nowe filtry

Nowe filtry Nowe filtry

Sklep internetowy FILTRYAERO.PL z filtrami do rekuperatorów poszerza swoje portfolio.

Sklep internetowy FILTRYAERO.PL z filtrami do rekuperatorów poszerza swoje portfolio.

Redakcja RI news Bezpłatne szkolenie dla instalatorów - Montaż i obsługa systemu wentylacji SAVE i systemu rozdzielaczowego

Bezpłatne szkolenie dla instalatorów - Montaż i obsługa systemu wentylacji SAVE i systemu rozdzielaczowego Bezpłatne szkolenie dla instalatorów - Montaż i obsługa systemu wentylacji SAVE i systemu rozdzielaczowego

Firma Systemair zaprasza na bezpłatne szkolenia dla instalatorów z montażu i obsługi systemu wentylacji SAVE i systemu rodzielaczowego, które odbędą się: 18 czerwca w Gdańsku i 25 czerwca w Krakowie.

Firma Systemair zaprasza na bezpłatne szkolenia dla instalatorów z montażu i obsługi systemu wentylacji SAVE i systemu rodzielaczowego, które odbędą się: 18 czerwca w Gdańsku i 25 czerwca w Krakowie.

Redakcja RI news Centrale VENTUS Compact z rekuperatorem tworzywowym

Centrale VENTUS Compact z rekuperatorem tworzywowym Centrale VENTUS Compact z rekuperatorem tworzywowym

VTS włączył do swojej oferty opcje wymienników heksagonalnych wykonanych z wysoko udarowego polistyrenu (HIPS - High Impact Polystyrene). Opcja dostępna jest w centralach podwieszanych VENTUS Compact (VVS005s-VVS030s).

VTS włączył do swojej oferty opcje wymienników heksagonalnych wykonanych z wysoko udarowego polistyrenu (HIPS - High Impact Polystyrene). Opcja dostępna jest w centralach podwieszanych VENTUS Compact (VVS005s-VVS030s).

Redakcja RI news Wentylatory równoległe

Wentylatory równoległe Wentylatory równoległe

System Rosenberg ECFanGrid to pracujące w trybie równoległym wentylatory EC. Zwiększają objętościowy przepływ powietrza proporcjonalnie do liczby zastosowanych wentylatorów przy zachowanym sprężu dyspozycyjnym...

System Rosenberg ECFanGrid to pracujące w trybie równoległym wentylatory EC. Zwiększają objętościowy przepływ powietrza proporcjonalnie do liczby zastosowanych wentylatorów przy zachowanym sprężu dyspozycyjnym dla wentylacji.

Redakcja RI news Ventia dystrybutorem AlpicAir

Ventia dystrybutorem AlpicAir Ventia dystrybutorem AlpicAir

Od lutego 2019 r. Ventia jest wyłącznym dystrybutorem AlpicAir na Polskę. Ta zmian ma na celu m.in. wzrost promocji i sprzedaży tej marki w Polsce. Wyłączność oznacza pełną odpowiedzialność za jakość produktów...

Od lutego 2019 r. Ventia jest wyłącznym dystrybutorem AlpicAir na Polskę. Ta zmian ma na celu m.in. wzrost promocji i sprzedaży tej marki w Polsce. Wyłączność oznacza pełną odpowiedzialność za jakość produktów oraz możliwość zaoferowania klientom najlepszych możliwych warunków handlowych i pełnego portfolio produktów.

Redakcja RI news Nabilaton dystrybutorem marki Remak

Nabilaton dystrybutorem marki Remak Nabilaton dystrybutorem marki Remak

Firma Nabilaton jest od stycznia 2019 r. generalnym dystrybutorem marki Remak. Nabilaton dystrybuuje nowoczesne i ekologiczne technologie i urządzenia oraz rozwiązania instalacyjne HVAC, m.in. pompy ciepła,...

Firma Nabilaton jest od stycznia 2019 r. generalnym dystrybutorem marki Remak. Nabilaton dystrybuuje nowoczesne i ekologiczne technologie i urządzenia oraz rozwiązania instalacyjne HVAC, m.in. pompy ciepła, systemy wody lodowej, kurtyny powietrzne, rekuperatory, klimatyzatory. Natomiast Remak to wiodący producent central wentylacyjnych z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku HVAC, który dostarcza urządzenia o wysokiej jakości wykonania z innowacyjnymi rozwiązaniami.

Redakcja RI Moduł AHU-KIT

Moduł AHU-KIT Moduł AHU-KIT

Nowe urządzenie marki TOSOT do współpracy z centralami wentylacyjnymi pozwala na połączenie wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej z agregatem VRF.

Nowe urządzenie marki TOSOT do współpracy z centralami wentylacyjnymi pozwala na połączenie wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej z agregatem VRF.

Redakcja RI 16. FORUM WENTYLACJA już za nami

16. FORUM WENTYLACJA już za nami 16. FORUM WENTYLACJA już za nami

Przez dwa dni, 27 i 28 lutego, Warszawa była miejscem spotkania specjalistów branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2018 towarzyszyły dwudniowe seminaria....

Przez dwa dni, 27 i 28 lutego, Warszawa była miejscem spotkania specjalistów branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2018 towarzyszyły dwudniowe seminaria. Na Arenie Technologii można było zobaczyć przegląd klimatyzatorów Split oraz central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła o wydajności do 1000 m3/h.

Redakcja RI Przyjdź na Forum wentylacja – Salon Klimatyzacja 2018

Przyjdź na Forum wentylacja – Salon Klimatyzacja 2018 Przyjdź na Forum wentylacja – Salon Klimatyzacja 2018

Już jutro 27 lutego rozpocznie się w Warszawie i potrwa do 28 lutego najważniejsze wydarzenie dla branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej - FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2018.

Już jutro 27 lutego rozpocznie się w Warszawie i potrwa do 28 lutego najważniejsze wydarzenie dla branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej - FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2018.

Redakcja RI Aktualna oferta Zehnder w modelach 3D dostępna on-line

Aktualna oferta Zehnder w modelach 3D dostępna on-line Aktualna oferta Zehnder w modelach 3D dostępna on-line

Zehnder uaktualnił bazę modeli 3D grzejników i central wentylacyjnych. Komponenty graficzne w formacie trójwymiarowym mają zastosowanie w wizualizacji przestrzennej wnętrz.

Zehnder uaktualnił bazę modeli 3D grzejników i central wentylacyjnych. Komponenty graficzne w formacie trójwymiarowym mają zastosowanie w wizualizacji przestrzennej wnętrz.

Igor Sikończyk Wewnętrzne przecieki powietrza w centralach wentylacyjnych

Wewnętrzne przecieki powietrza w centralach wentylacyjnych Wewnętrzne przecieki powietrza w centralach wentylacyjnych

Zarówno przy projektowaniu, jak i regulacji instalacji przyjmuje się zazwyczaj, że przecieki wewnętrzne w centralach nie występują bądź są na tyle małe, że można je pominąć. Jednak w procesie projektowania...

Zarówno przy projektowaniu, jak i regulacji instalacji przyjmuje się zazwyczaj, że przecieki wewnętrzne w centralach nie występują bądź są na tyle małe, że można je pominąć. Jednak w procesie projektowania i doboru urządzeń oraz rozruchu instalacji wentylacyjnych z centralami wyposażonymi w wymienniki do odzysku ciepła należy zwracać uwagę na kwestię ich szczelności. Wewnętrzne przecieki mogą bowiem powodować zwiększone zużycie energii elektrycznej, co wpływa na bilans energetyczny oraz spadek jakości...

Joanna Ryńska Filtry antysmogowe w rekuperatorach

Filtry antysmogowe w rekuperatorach Filtry antysmogowe w rekuperatorach

Użytkownikom central wentylacyjnych pojęcie „filtr antysmogowy” jest zapewne już znane – rozwiązanie to ma poprawić pracę centrali pod kątem zapewnienia prawidłowej jakości powietrza w pomieszczeniu na przekór...

Użytkownikom central wentylacyjnych pojęcie „filtr antysmogowy” jest zapewne już znane – rozwiązanie to ma poprawić pracę centrali pod kątem zapewnienia prawidłowej jakości powietrza w pomieszczeniu na przekór smogowi na zewnątrz. Jednak, choć idea nie jest nowa, „filtr antysmogowy” wciąż nie doczekał się prawnej czy normowej definicji.

Waldemar Joniec Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja wspomagana energią z gruntu Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji...

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji regulowanej i odzysku energii z powietrza wywiewanego z budynków, a także korzystaniu z energii gruntu.

Joanna Ryńska Antysmogowe filtry powietrza do wentylacji mechanicznej – rekuperatorów i central wentylacyjnych

Antysmogowe filtry powietrza do wentylacji mechanicznej – rekuperatorów i central wentylacyjnych Antysmogowe filtry powietrza do wentylacji mechanicznej – rekuperatorów i central wentylacyjnych

Smog stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi także w pomieszczeniach, do których dzięki wentylacji napływa powietrze zewnętrzne. Na terenach, gdzie występuje smog, trudno to powietrze zgodnie z nomenklaturą...

Smog stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi także w pomieszczeniach, do których dzięki wentylacji napływa powietrze zewnętrzne. Na terenach, gdzie występuje smog, trudno to powietrze zgodnie z nomenklaturą techniczną nazwać „świeżym” ze względu na wysokie stężenie drobnych pyłów i zanieczyszczeń chemicznych. Dlatego w wentylacji ogromną rolę mają obecnie do odegrania odpowiednio dobrane filtry.

Redakcja RI Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – wymagania dla urządzeń i inteligentnych budynków

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – wymagania dla urządzeń i inteligentnych budynków Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – wymagania dla urządzeń i inteligentnych budynków

Wraz z rosnącymi wymaganiami przepisów budowlanych dotyczących energoefektywności budynków, które mają być niemal zeroenergetyczne, stosowanie wentylacji mechanicznej staje się powszechne, a odzysk ciepła...

Wraz z rosnącymi wymaganiami przepisów budowlanych dotyczących energoefektywności budynków, które mają być niemal zeroenergetyczne, stosowanie wentylacji mechanicznej staje się powszechne, a odzysk ciepła i chłodu nabiera coraz większego znaczenia. Kolejny etap wdrażania zmian w przepisach budowlanych będzie dotyczył technologii inteligentnych budynków, w których także systemy ogrzewania i wentylacji będą się składać na spójną całość.

Joanna Ryńska Centrale wentylacyjne – innowacje i nowinki techniczne

Centrale wentylacyjne – innowacje i nowinki techniczne Centrale wentylacyjne – innowacje i nowinki techniczne

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne podlegają wymaganiom ekoprojektu, co w dużym stopniu określa kierunek rozwoju tych urządzeń. Każdy producent poszukuje własnego sposobu pozwalającego wyróżnić się...

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne podlegają wymaganiom ekoprojektu, co w dużym stopniu określa kierunek rozwoju tych urządzeń. Każdy producent poszukuje własnego sposobu pozwalającego wyróżnić się na coraz trudniejszym rynku, można jednak zaobserwować obszary, w których konkurencja jest najbardziej intensywna.

inż. Natalia Wysocka, dr inż. Piotr Michalak, dr Stanisław Grygierczyk Wybrane aspekty eksploatacyjne systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku niskoenergetycznym

Wybrane aspekty eksploatacyjne systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku niskoenergetycznym Wybrane aspekty eksploatacyjne systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku niskoenergetycznym

Kontrolowane zmiany wartości strumieni powietrza wentylacyjnego pozwalają na zmniejszenie strat ciepła w okresie zimowym. W rejonach występowania niskiej emisji wentylacja mechaniczna pełni też istotną...

Kontrolowane zmiany wartości strumieni powietrza wentylacyjnego pozwalają na zmniejszenie strat ciepła w okresie zimowym. W rejonach występowania niskiej emisji wentylacja mechaniczna pełni też istotną funkcję w oczyszczaniu powietrza wewnętrznego zanieczyszczonego pyłami.

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”

Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych” Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”

Panasonic zaprasza na webinar pt. „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”. Wydarzenie online rozpocznie się już w najbliższy wtorek,...

Panasonic zaprasza na webinar pt. „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”. Wydarzenie online rozpocznie się już w najbliższy wtorek, 13 grudnia 2022 r., o godz. 10:00.

FLOWAIR, Aleksandra Gołąbek LEO HP ready – nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła

LEO HP ready – nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła LEO HP ready – nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła

Wykorzystywanie niskotemperaturowych źródeł ciepła do ogrzewania obiektów jest rozwiązaniem, które w obecnych czasach coraz bardziej zyskuje na popularności – zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach...

Wykorzystywanie niskotemperaturowych źródeł ciepła do ogrzewania obiektów jest rozwiązaniem, które w obecnych czasach coraz bardziej zyskuje na popularności – zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach europejskich. Wiąże się z tym wzrost sprzedaży między innymi pomp ciepła typu powietrze-woda, które w takim przypadku stanowią serce instalacji centralnego ogrzewania budynków.

TIM Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe

Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe

Czasem zdarza się, że wybrany przez Ciebie przewód elektryczny okazuje się zbyt krótki. Co robić w takiej sytuacji? Przewody instalacyjne możesz ze sobą połączyć, łatwo je w ten sposób wydłużając. Zainwestuj...

Czasem zdarza się, że wybrany przez Ciebie przewód elektryczny okazuje się zbyt krótki. Co robić w takiej sytuacji? Przewody instalacyjne możesz ze sobą połączyć, łatwo je w ten sposób wydłużając. Zainwestuj w podstawowe narzędzia i zrób to samodzielnie!

e-instalator.pl Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów

Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów

Pompa ciepła to coraz bardziej popularny na polskim rynku wydajny sposób zarządzania i kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i systemie wodnym. Jest to jednak stosunkowo nowy system w branży ogrzewania,...

Pompa ciepła to coraz bardziej popularny na polskim rynku wydajny sposób zarządzania i kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i systemie wodnym. Jest to jednak stosunkowo nowy system w branży ogrzewania, dlatego może być trudno dostępny. Gdzie można kupić pompę ciepła w Internecie i urządzenia do instalacji całego systemu?

Bricoman Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd....

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd. Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią jeden z powodów, dla których inwestycja w tego typu technologie staje się coraz bardziej atrakcyjna. Nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych stwarza kolejne możliwości. W jaki sposób właściciel instalacji rozlicza się z nadwyżki produkcji? Czym jest...

BH-Res Mędrek i Wspólnicy Sp. J. Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver

Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver

Kolejne badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu hałasu na ludzki organizm. Regularne wystawianie się na działanie tego czynnika prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, powoduje rozdrażnienie,...

Kolejne badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu hałasu na ludzki organizm. Regularne wystawianie się na działanie tego czynnika prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, powoduje rozdrażnienie, zdenerwowanie, agresję, a nawet zaburzenia psychiczne, dlatego coraz więcej uwagi przykłada się do ochrony mieszkań, domów i miejsc pracy właśnie przed hałasem. W rozporządzeniach i normach wprowadzane są coraz niższe dopuszczalne poziomy dźwięku dla budynków w zależności od ich przeznaczenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.