RynekInstalacyjny.pl

Projektowanie wentylacji pożarowej w garażach podziemnych w Polsce na tle standardów europejskich

Design of smoke ventilation in underground garages in Poland against European standards

Rzut oka na stanowiska parkowania w typowym parkingu podziemnym zlokalizowanym w budynku wielomieszkaniowym
Fot. J. Sawicki

Rzut oka na stanowiska parkowania w typowym parkingu podziemnym zlokalizowanym w budynku wielomieszkaniowym


Fot. J. Sawicki

W Polsce utrzymuje się tendencja wykorzystywania przy projektowaniu wentylacji pożarowej garaży krzywych, w których przyrost mocy pożaru jest jak najszybszy. Jest to z punktu widzenia projektantów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych podejście najbezpieczniejsze, ale czy słuszne? Trwają obecnie badania nad przebiegiem rzeczywistych pożarów w garażach – ich wyniki powinny potwierdzić lub nie zasadność takiego podejścia do projektowani.

Zobacz także

RESAN pracownia projektowa Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie...

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie były używane, muszą być w budynku obecne, a do tego prawidłowo zaprojektowane, wykonane i kontrolowane, by pozostawać w gotowości do ocalenia zdrowia i życia użytkowników w sytuacji zagrożenia.

Redakcja RI Skuteczne oddymianie zimą

Skuteczne oddymianie zimą Skuteczne oddymianie zimą

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących...

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących z nią siłowników system nie spełni swojej funkcji.

mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, Jarosław Wiche, Dyrektor Techniczny firmy SMAY Sp. z o.o. Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast,...

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast, w których liczba miejsc postojowych przy ulicach jest znacznie mniejsza od ilości kierowców szukających miejsc postojowych, co wpłynęło na popularyzację parkingów podziemnych oraz wielopoziomowych.

Obowiązek stosowania w Polsce samoczynnych urządzeń oddymiających w garażach dla samochodów osobowych wynika z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [1] i dotyczy garaży zamkniętych o powierzchni całkowitej przekraczającej 1500 m2 (§ 277 ust. 4).

Rozporządzenie oprócz garaży zamkniętych wyróżnia także garaże otwarte, zwolnione z obowiązku stosowania samoczynnych urządzeń oddymiających, z tym że garaże te powinny mieć zapewnione przewietrzanie naturalne każdej kondygnacji, spełniające następujące wymagania (§ 108 ust. 2):

1) łączna wielkość niezamykanych otworów w ścianach zewnętrznych na każdej kondygnacji nie powinna być mniejsza niż 35% powierzchni ścian, z dopuszczeniem zastosowania w nich stałych przesłon żaluzjowych, nieograniczających wolnej powierzchni otworu;

2) odległość między parą przeciwległych ścian z niezamykanymi otworami nie powinna być większa niż 100 m;

3) zagłębienie najniższego poziomu posadzki nie powinno być większe niż 0,6 m poniżej poziomu terenu bezpośrednio przylegającego do ściany zewnętrznej garażu, a w przypadku większego zagłębienia – powinna być zastosowana fosa o nachyleniu zboczy nie większym niż 1:1.

Jednak garaże otwarte mogą być sytuowane pod kondygnacjami z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (§ 106 ust. 2) jedynie wtedy, gdy nie są to pomieszczenia mieszkalne, opieki zdrowotnej oraz oświaty i nauki, a ponadto:

1) lico ściany zewnętrznej tych kondygnacji z oknami otwieranymi jest cofnięte w stosunku do lica ściany garażu otwartego lub do krawędzi jego najwyższego stropu co najmniej o 6 m, a konstrukcja dachu i jego przekrycie nad garażem spełniają wymagania określone w § 218 dla dachów budynków niższych przylegających do budynków wyższych;

2) usytuowanie ścian zewnętrznych tych kondygnacji w jednej płaszczyźnie z licem ścian zewnętrznych części garażowej lub z krawędziami jej stropów wymaga zastosowania w tych pomieszczeniach okien nieotwieranych oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.

Instalacja wentylacji oddymiającej w garażu zamkniętym powinna usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację, powinna też mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem (§ 270).

Wentylatory oddymiające powinny przy tym mieć klasę F600 60, jeżeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400ºC, a F400 120 w pozostałych przypadkach.

Inne klasy dopuszcza się wtedy, gdy możliwość taka wynika z analizy obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekip ratowniczych [1].

W określonych przypadkach w garażach, w których należy stosować samoczynne urządzenia oddymiające, wymagane są również stałe urządzenia gaśnicze wodne (tryskaczowe lub zraszaczowe), powoduje to konieczność rozpatrywania kwestii ich wzajemnego wpływu.

Dotyczy to garaży znajdujących się w budynkach wymienionych w § 27 ust. 2 pkt 2–4 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków [2]:

 • o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600,
 • wysokościowych – użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego.

Zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych pozwala na złagodzenie niektórych ograniczeń projektowych (§ 277 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz § 237 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [1]), umożliwiając:

 • zwiększenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej garażu zamkniętego z 5000 do 10 000 m²,
 • objęcie jedną strefą pożarową więcej niż jednej kondygnacji podziemnej garażu zamkniętego,
 • powiększenie dopuszczalnej długości przejścia ewakuacyjnego w garażu zamkniętym o 50%, a więc z 40 na 60 m.

Zwiększenie długości przejścia ewakuacyjnego w garażu zamkniętym o 50% jest możliwe również w przypadku zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających, uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu.

Przepisy polskie nie określają w pełni wymagań dla wentylacji oddymiającej garaży i zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [3] należy w ich uzupełnieniu posługiwać się dodatkowo aktualnymi zasadami wiedzy technicznej.

Biorąc pod uwagę te zasady, należy jednak zawsze uwzględniać różnice w realiach krajów, z których one pochodzą, oraz Polski.

 

W krajach Unii Europejskiej najbardziej zaawansowane badania tej problematyki prowadzone są w Wielkiej Brytanii i wdrażane tam następnie do przepisów prawa i norm [4, 5]. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że w 2006 r. została wprowadzona nowa norma dotycząca wentylacji oddymiającej garaży w Belgii [7], w 2010 r. w Holandii [10], natomiast w 2012 r. znowelizowano na podstawie raportu [13] przepisy nowozelandzkie [14].

Z kolei w roku 2015 ukazała się najnowsza wersja normy NFPA [15]. Trzeba jednak podkreślić, że w zakresie szczegółowych wytycznych do projektowania wentylacji pożarowej w garażach najlepiej opracowana została norma brytyjska [5].

Zgodnie z wymaganiami przepisów polskich wskazuje się na następujące cele działania systemu wentylacji oddymiającej w garażu:

1) zapewnienie w garażu możliwości bezpiecznego i skutecznego prowadzenia działań ratowniczych, w szczególności chroniących przed zniszczeniem konstrukcję budynku, w którym znajduje się garaż,

2) niedopuszczenie do wystąpienia na przejściach ewakuacyjnych w czasie, w którym mogą się na nich jeszcze znajdować ludzie, zadymienia lub temperatury uniemożliwiających bezpieczną ewakuację.

Trzeba też zaznaczyć, że zastosowanie urządzeń oddymiających w garażu, w którym miał miejsce pożar, pozwala na możliwie najszybsze przywrócenie stanu jego normalnej eksploatacji – jakkolwiek nie jest to już objęte wymaganiami przepisów.

Za warunek bezpiecznego i skutecznego działania ekip ratowniczych w garażu norma BS uznaje zapewnienie przez wentylację oddymiającą powietrza wolnego od dymu co najmniej z jednej strony palącego się samochodu, w odległości nie większej niż 10 m od niego.

W Polsce wymaganie to uznawane jest za nieuzasadnione i zbyt kosztowne, gdyż do akcji w tego typu obiektach ekipy ratownicze przystępują zawsze w aparatach chroniących drogi oddechowe [19].

W Polsce od kilku lat przyjmuje się jako wartości graniczne parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo ekip ratowniczych parametry odpowiadające warunkom rutynowym (temperatura 100°C, natężenie promieniowania cieplnego 1 kW/m2), w odległości 10 m od źródła pożaru, która odpowiada maksymalnej odległości, z jakiej możliwe jest prowadzenie akcji gaśniczej [16].

Z kolei z punktu widzenia zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji norma brytyjska przewiduje konieczność spełnienia w garażu następujących wymagań:

 • wydajność wentylacji oddymiającej nie mniejsza niż 10 wym/h i zapewniająca jednocześnie spełnienie założonych celów jej działania;
 • liczba wyjść ewakuacyjnych wystarczająca dla takiej liczby ludzi w garażu, jaką przewiduje się dla momentu powstania pożaru, żeby wszyscy mogli się bezpiecznie ewakuować; nie należy przy tym brać pod uwagę niedostępnych wyjść ewakuacyjnych – znajdujących się w pobliżu miejsca powstania pożaru lub punktów wyciągu dymu;
 • usytuowanie wyjść ewakuacyjnych tak skorelowane z rozmieszczeniem i kierunkiem działania wentylatorów strumieniowych, by uniknąć wpływu ciśnienia dynamicznego na drzwi i przepływu dymu do przedsionków klatek schodowych lub korytarzy.

Za kryteria oceny warunków na drogach ewakuacyjnych, podobnie jak w Polsce (parametry dopuszczalnych warunków na drogach ewakuacyjnych w czasie pożaru zostały określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie [6]) przyjmuje się według standardu brytyjskiego:

1) zadymienie na wysokości ≤ 1,8 m od posadzki, ograniczające widzialność krawędzi elementów budynku do mniej niż 10 m,

2) temperatura powietrza na wysokości ≤ 1,8 m od posadzki przekraczająca 60°C, a w warstwie podsufitowej na wysokości > 2,5 m – 200°C, ze względu na związane z tym promieniowanie cieplne.

Dodatkowo przy zastosowaniu wentylacji strumieniowej należy uwzględnić takie rozmieszczenie wentylatorów strumieniowych, żeby w garażu nie występowały niewentylowane przestrzenie w trakcie jego normalnej eksploatacji, a system oddymiania zapewniał uzyskanie celów projektowych niezależnie od miejsca powstania pożaru (również w przypadku uszkodzenia wentylatora strumieniowego znajdującego się najbliżej tego miejsca).

Łączna wydajność uruchomionych wentylatorów strumieniowych nie powinna być większa niż łączna wydajność wentylatorów wyciągowych, a prędkość przepływu powietrza na przejściach ewakuacyjnych nie większa niż 5 m/s.

Dostarczanie do garażu powietrza uzupełniającego powinno być realizowane z prędkością nie większą niż 2 m/s, co zapobiega recyrkulacji dymu.

Należy stosować podział garażu na strefy detekcji dymu nie większe niż 2000 m2 i wyposażenie w adresowalny system sygnalizacji pożaru z czujkami dymu, czujkami ciepła lub czujkami multisensorowymi, przekazujący sygnał o miejscu pożaru do centrali systemu oddymiania.

W razie zastosowania w garażu również urządzeń tryskaczowych należy zapewnić odpowiednie wzajemne rozmieszczenie wentylatorów strumieniowych i tryskaczy, tak aby zminimalizowany był wpływ oddziaływania wentylatorów na funkcjonowanie tryskaczy. Wymagana jest klasa co najmniej F300 60 wentylatorów i całego osprzętu.

Norma zakłada, że wentylatory wyciągowe powinny być uruchamiane bezpośrednio po wykryciu pożaru, jednocześnie wskazuje na możliwość wprowadzenia celowego opóźnienia w uruchamianiu wentylatorów strumieniowych, gdyby było to niezbędne ze względu na obawę o pogorszenie warunków ewakuacji ludzi w wyniku wzrostu zadymienia na niektórych odcinkach przejść ewakuacyjnych w garażu.

Należy tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że opóźnienie to, powodujące zwiększenie ilości dymu i nagromadzonej energii cieplnej w pobliżu miejsca pożaru, będzie sprzyjać możliwości przeniesienia się pożaru na kolejne samochody i szybszemu uszkodzeniu konstrukcji garażu pod wpływem ciepła.

Ostateczne rozstrzygnięcie tego problemu dokonywane jest za pomocą symulacji komputerowych CFD rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, przeprowadzanych dla najgorszego możliwego scenariusza. W razie podjęcia decyzji o opóźnieniu uruchamiania wentylatorów strumieniowychnorma wymaga, by zostało to zaakceptowane przez władze lokalne.

Przy wykorzystaniu alternatywnego systemu zwanego SHEVS (Smoke and Heat Exhaust Ventilation System), polegającego na bezpośrednim odprowadzaniu gorącego dymu na zewnątrz ze zbiornika dymu w garażu, zapewniony poziom warstwy powietrza wolnej od dymu powinien mieć wysokość nie mniejszą niż 0,8 wysokości garażu, przy czym nie wymaga się, by było to więcej niż 2,5 m.

Dla porównania belgijska norma [8] wskazuje jako cel funkcjonowania wentylacji oddymiającej w garażu umożliwienie jego bezpiecznego opuszczenia przez użytkowników oraz utrzymywanie wolnego od dymu dostępu z zewnątrz, od drogi publicznej, w pobliże miejsca pożaru – na odległość nie większą niż 15 m od tego miejsca, na odcinku o szerokości co najmniej 5 m – w celu zapewnienia ekipom ratowniczym możliwości skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań.

Norma ta wyróżnia dwa systemy wentylacji pożarowej w garażach:

1) zapewniający pionowe unoszenie dymu – w wyniku zastosowania układu kanałów wyciągowych (wentylacja kanałowa), klap dymowych lub innych podobnych rozwiązań;

2) polegający na poziomym przetłaczaniu powietrza wraz z dymem (wentylacja bezkanałowa).

Za bezwzględny warunek prawidłowego funkcjonowania pierwszego z tych systemów uznaje się utrzymywanie za jego pomocą przestrzeni wolnej od dymu od posadzki do wysokości 3,5 m, a przy zastosowaniu tryskaczy – do wysokości 2,5 m.

Garaż dzielony jest za pomocą stałych lub ruchomych kurtyn dymowych na strefy dymowe o maksymalnej długości 60 m i powierzchni nieprzekraczającej 2600 m2 (dla wentylacji grawitacyjnej 2000 m2).

W obrębie strefy dymowej, w której wystąpił pożar, warstwa dymu powinna utrzymywać się co najmniej 0,3 m pod najniższym elementem stropu.

Garaż, w którym planowana jest wentylacja kanałowa, powinien więc mieć wysokość co najmniej 3,8 m, a w razie zastosowania tryskaczy – 2,8 m. Jako wyjaśnienie tak wysokich wymagań wskazano w normie, że zapewniają one nieprzekraczanie pod stropem temperatury 200°C, co umożliwia swobodne przemieszczanie się ludzi – zarówno ewakuujących się, jak i prowadzących akcję ratowniczą.

Wentylatory pierwszego systemu powinny być odporne przez godzinę na temperaturę 300°C, a przy zastosowaniu tryskaczy – na 200°C. W garażach niespełniających wymienionych wymagań dotyczących wysokości belgijska norma dopuszcza wyłącznie system wentylacji bezkanałowej.

Uruchomienie urządzeń wentylacji pożarowej oraz systemu powiadamiania ludzi o konieczności ewakuacji powinno następować w wyniku zadziałania dwóch czujek pożarowych w jednej strefie detekcji, przy czym powierzchnia takiej strefy nie powinna przekraczać 1000 m².

Większość opisanych powyżej wymagań stawianych systemom wentylacji pożarowej ocenianych jest na podstawie symulacji komputerowych CFD. Do symulacji tych konieczne jest przyjęcie wielu założeń, które niejednokrotnie pochodzą z różnych źródeł literaturowych i znacznie się między sobą różnią.

Jednym z najbardziej spornych parametrów, a jednocześnie decydujących o wynikach analiz komputerowych, jest wielkość projektowa pożaru.

Przy projektowaniu wentylacji pożarowej garażu można rozpatrywać pożary o stałej mocy projektowej (Heat Release Rate), tj. energii cieplnej uwalnianej w wyniku spalania w jednostce czasu. Wytyczne w tym zakresie można znaleźć w raporcie BRE [17] oraz normie BS [5].

Podane w tabeli 1: Parametry pożarów o stałej mocy projektowej wartości stałych mocy pożaru wykorzystywane są najczęściej do obliczeń „ręcznych”, natomiast w przypadku wykonywania analiz uwzględniających rozwój pożaru w czasie (w szczególności przy wykonywaniu symulacji komputerowych CFD) norma BS wymaga oparcia się na wynikach badań eksperymentalnych.

Najlepszym wzorcem w tym zakresie wydaje się być krzywa przebiegu pożaru samochodu zaproponowana w 2004 r. przez M. Janssensa [9]. Jego analizy bazowały na 12 testach pożarów samochodów, przeprowadzonych przez trzy niezależne ośrodki (tabela 2: Zestawienie badań pożarów samochodów poddanych analizie statystycznej).

Parametry pożarów

Tabela 1. Parametry pożarów o stałej mocy projektowej [5, 17]

Zestawienie badań pożarów

Tabela 2. Zestawienie badań pożarów samochodów poddanych analizie statystycznej [9]

W każdym z badań analizowane były wartości maksymalnej mocy pożaru (PHRR), jaką osiągnięto w teście, czasu potrzebnego do jej osiągnięcia, średniej mocy pożaru (AHRR) oraz współczynnika rozwoju pożaru, jaki byłby odpowiedni przy opisie poszczególnych wyników testów za pomocą standardowej krzywej rozwoju pożaru Q = αt2, gdzie: Q – moc pożaru, kW; α – współczynnik wzrostu pożaru, kW/s2; t – czas rozwoju pożaru, s. Zestawienie powyższych wartości przedstawia tabela 3: Zestawienie wyników badań pożarów samochodów poddanych analizie statystycznej.

Zestawienie wyników badań

Tabela 3. Zestawienie wyników badań pożarów samochodów poddanych analizie statystycznej [9]

Janssens podkreślił, że początkowa szybkość wzrostu pożaru jest bardzo wrażliwa na scenariusz zapłonu, o czym świadczy duża rozbieżność wartości współczynnika α w tabeli 3. Oznacza to, że wszystkie wyniki badań należy przed wykorzystaniem ocenić pod kątem wiarygodności i prawdopodobieństwa zaistnienia w rzeczywistości scenariusza pożaru podobnego do wykorzystanego w danym teście.

Żeby zmniejszyć wpływ jednostkowy parametrów danego scenariusza pożaru, Janssens zaproponował analizę statystyczną wszystkich przeanalizowanych testów, której wyniki są następujące:

1. Wyznaczona maksymalna moc pożaru wynosi 4,3 MW z odchyleniem standardowym ±2,9 MW, przy czym przy zapłonie początkowym bez udziału paliwa wynosi ona 2,8 MW ±1,2 MW i jest osiągana w 16 min ±8 min, natomiast z udziałem paliwa 8,8 MW ±1,1 MW i jest osiągana po 33 min ±7 min,

2. Wyznaczona średnia moc pożaru wynosi 1,6 MW z odchyleniem standardowym ±0,7 MW, przy czym przy zapłonie początkowym bez udziału paliwa wynosi ona 1,4 MW ±0,6 MW, natomiast z udziałem paliwa 2,0 MW ±0,2 MW.

Wyznaczona wartość współczynnika rozwoju pożaru a wynosi 0,0055 kW/s².

Na podstawie swoich analiz Janssens zaproponował uśrednioną krzywą rozwoju pożaru samochodu osobowego, pokazaną na rys. 1: Wzorcowe krzywe rozwoju pożaru jednego samochodu osobowego.

Dla porównania na rysunku tym przedstawiono także krzywe uzyskane na podstawie badań prowadzonych przez francuski instytut CTICM w 1999 r. [12], holenderski instytut TNO w 1998 r. (którego wyniki zaimplementowano w normie NEN 6098:2010 [10]) oraz przepisy nowozelandzkie z 2013 r. [14], zalecające przyjmowanie w analizach krzywej standardowej Q = αt2, o współczynniku wzrostu pożaru α = 0,0117 kW/s2.

W Polsce występuje obecnie tendencja do stosowania najbardziej niekorzystnych z przedstawionych na rys. 1 krzywych rozwoju pożaru, czyli tych, w których przyrost mocy pożaru jest najszybszy (TNO, Nowa Zelandia). Jest to z punktu widzenia projektantów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych podejście najbezpieczniejsze (mają największy margines bezpieczeństwa), a dla firm sprzedających urządzenia najkorzystniejsze z punktu widzenia liczby i wielkości sprzedanych urządzeń przeciwpożarowych.

Powstaje jednak pytanie, czy podejście to jest rzeczywiście słuszne i czy koszty ponoszone przez inwestorów, które są następnie przenoszone na obywateli w postaci np. wyższych cen sprzedaży mieszkań bądź najmu powierzchni biurowych i handlowych, są uzasadnione.

Najnowsze badania w tym zakresie przeprowadzone zostały przez brytyjski Instytut Techniki Budowlanej (BRE) w latach 2006–2009 [11], a ich wyniki w zakresie pożaru trzech małych samochodów zaprezentowano na rys. 2: Krzywa rozwoju pożaru trzech małych samochodów osobowych.

W początkowej fazie pożaru krzywa rozwoju pożaru jest najbliższa krzywej Janssensa. Duży przyrost mocy pożaru w 20. min spowodowany jest zapaleniem się kolejnych samochodów, przy czym jest to czas, kiedy w normalnych warunkach zakłada się już prowadzenie działań gaśniczych, które nie powinny dopuścić do zapalenia się kolejnych pojazdów.

Dodatkowo statystyki pokazują, że w normalnych warunkach pożaru zapalenie się kolejnych samochodów jest bardzo rzadkie [11].

Powszechnie przyjmuje się, że nowe samochody produkowane są z wykorzystaniem większej ilości tworzyw sztucznych i w przypadku zapalenia generują większą moc pożaru.

Wzorcowe krzywe rozwoju

Rys. 1. Wzorcowe krzywe rozwoju pożaru jednego samochodu osobowego [9, 10, 12, 14]

Krzywa rozwoju pożaru

Rys. 2. Krzywa rozwoju pożaru trzech małych samochodów osobowych [11]

Należy tu jednak wziąć pod uwagę statystyki polskie, które zgodnie z najnowszym raportem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego [18] wskazują, że w 2012 r. w Polsce blisko 80% samochodów miało ponad 10 lat (rys. 3: Struktura wiekowa samochodów w Polsce w roku 2012).

Struktura wiekowa samochodów

Rys. 3. Struktura wiekowa samochodów w Polsce w roku 2012 [18]

Jednocześnie tendencje do starzenia się naszego parku samochodowego wciąż rosną (głównie ze względu na sprowadzanie starych samochodów z zagranicy). Oznacza to, że w obecnej chwili nie jest uzasadnione powoływanie się na argument, iż badania przeprowadzone kilkanaście lat temu nie są już adekwatne do aktualnych polskich warunków.

Podsumowanie

Stosowanie przy projektowaniu systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych założeń w zakresie krzywych rozwoju pożaru samochodów pochodzących z najbardziej wymagających standardów światowych wydaje się obecnie w Polsce ekonomicznie nieuzasadnione.

Potwierdzają to zarówno najnowsze brytyjskie badania doświadczalne, jak i tamtejsze dane statystyczne. Jednocześnie informacje na temat wieku polskich samochodów również nie skłaniają do tego, by obawiać się, że mamy najnowsze samochody, generujące większe pożary.

Trwają obecnie prace nad uporządkowaniem polskich statystyk na temat rzeczywistych pożarów, jakie występują w garażach. Ich wyniki powinny ostatecznie potwierdzić powyższe tezy.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 460, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109/2010, poz. 719).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU nr 156/2006, poz. 1118, z późn. zm).
 4. The Building Regulations 2000 – Approved Dokument B – Fire safety – Version 2006.
 5. BS 7346-7:2013 Components for smoke and heat control systems – Part 7: Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (DzU nr 144/2011, poz. 859).
 7. NBN S 21-208-2 Protection incendie dans les batiments. Conception des systems d’evacuation des fumees et de la chaleur (EFC) des parkings interieurs.
 8. Measurements of the Firefighting Environment, Department for Communities and Local Government, London 1994.
 9. Janssens M., Heat release rate of motor vehicles, 5th International Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods, Luxemburg 2004.
 10. NEN 6098:2010 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeer-garages.
 11. Culinan R., Fire Spread in Car Parks, Building Research Establishment, 2009.
 12. Schleich J.B., Cajot L.G., Pierre M., Brasseur M., Development of Design Rules for Steel Structures Subjected to Natural Fires in Closed Car Parks, European Commission, Luxemburg 1999.
 13. Collier P.C.R., Car Parks – Fires Involving Modern Cars and Stacking Systems, BRANZ Study Report, 2011.
 14. C/VM2 Verification Method: Framework for fire safety design for New Zealand Building Code Clauses C1–C6 Protection from Fire and A3 Building Importance Levels, Ministry of Business Innovation & Employment, 2013.
 15. NFPA 88A:2015 Standards for Parking Structures
 16. Brzezińska D., Projektowanie wentylacji pożarowej a nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych, „Ochrona Przeciwpożarowa” nr 4/2009.
 17. Morgan H., Design methodologies for smoke and heat exhaust ventilation, London 1999.
 18. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Raport 2014 – Branża Motoryzacyjna.
 19. Brzezińska D., Ratajczak D., Wentylacja oddymiająca w garażach, „Ochrona Przeciwpożarowa” nr 3/2010.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Nietypowe zastosowania kurtyn

Nietypowe zastosowania kurtyn Nietypowe zastosowania kurtyn

Nowoczesne budownictwo wymaga coraz bardziej wyspecjalizowanych rozwiązań. Kurtyny powietrzne znane są praktycznie każdemu, ale ich zakres zastosowania jest szerszy, niż mogłoby się wydawać. Prowadzone...

Nowoczesne budownictwo wymaga coraz bardziej wyspecjalizowanych rozwiązań. Kurtyny powietrzne znane są praktycznie każdemu, ale ich zakres zastosowania jest szerszy, niż mogłoby się wydawać. Prowadzone są także odpowiednie badania i symulacje, których celem jest znalezienie nowych rozwiązań funkcjonalnych dla tych urządzeń.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

dr inż. Dorota Brzezińska Procedury wykonywania symulacji CFD – wybrane zagadnienia

Procedury wykonywania symulacji CFD – wybrane zagadnienia Procedury wykonywania symulacji CFD – wybrane zagadnienia

Autorka publikacji w oparciu o przykład szwedzki ukazuje jak należy podchodzić do problematyki modelowania komputerowego zjawisk rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu z użyciem technik CFD.

Autorka publikacji w oparciu o przykład szwedzki ukazuje jak należy podchodzić do problematyki modelowania komputerowego zjawisk rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu z użyciem technik CFD.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 2)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 2) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 2)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji w obiektach. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji,...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji w obiektach. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

mgr inż. Filip Pawlak Radiacyjne podłogi chłodzące

Radiacyjne podłogi chłodzące Radiacyjne podłogi chłodzące

Radiacyjne podłogi chłodzące są szczególnie skuteczne, gdy duża część zysków ciepła pochodzi od promieniowania słonecznego – w pomieszczeniach o dużym stopniu przeszklenia. Ich zastosowanie pozwala ograniczyć...

Radiacyjne podłogi chłodzące są szczególnie skuteczne, gdy duża część zysków ciepła pochodzi od promieniowania słonecznego – w pomieszczeniach o dużym stopniu przeszklenia. Ich zastosowanie pozwala ograniczyć liczbę instalacji technicznego wyposażenia budynków poprzez połączenie funkcji grzewczej i chłodniczej w jednej instalacji rurowej. Tak jak inne systemy płaszczyznowe usuwa ona z pomieszczenia zyski ciepła jawnego, natomiast zyski ciepła utajonego muszą zostać odprowadzone za pomocą odrębnego...

Kazimierz Zakrzewski Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie

Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie

Miedź to naturalny materiał o doskonałych własnościach fizycznych. Miedź jest trwała, niezawodna, odporna na wysokie i niskie temperatury oraz korozję. Jest w 100% antydyfuzyjna dla gazów. Dzięki temu...

Miedź to naturalny materiał o doskonałych własnościach fizycznych. Miedź jest trwała, niezawodna, odporna na wysokie i niskie temperatury oraz korozję. Jest w 100% antydyfuzyjna dla gazów. Dzięki temu instalacje z miedzi i jej stopów są szeroko stosowane w klimatyzacji i chłodnictwie.

Jerzy Kosieradzki Modernizacja klimatyzacji biblioteki w praktyce

Modernizacja klimatyzacji biblioteki w praktyce Modernizacja klimatyzacji biblioteki w praktyce

Gdy projektant klimatyzacji staje przed zadaniem wykonania projektu instalacji klimatyzacyjnej w modernizowanym budynku, wie, że powinien jak najszybciej skontaktować się z architektem i użytkownikiem...

Gdy projektant klimatyzacji staje przed zadaniem wykonania projektu instalacji klimatyzacyjnej w modernizowanym budynku, wie, że powinien jak najszybciej skontaktować się z architektem i użytkownikiem obiektu. Im szybciej to zrobi, tym mniej kłopotów będzie miał później, a że problemy będą, to pewne – taka już specyfika modernizacji budynków. Wyobrażenia architekta są nierzadko rozbieżne z możliwościami realizacyjnymi i nie zawsze możliwy jest kompromis.

dr inż. Rafał Porowski, bryg. dr inż. Waldemar Wnęk Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Nadrzędnym celem wentylacji pożarowej w tunelach drogowych jest zapewnienie ewakuacji ludzi i mienia oraz ułatwienie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez straż pożarną. Wentylacja pożarowa w...

Nadrzędnym celem wentylacji pożarowej w tunelach drogowych jest zapewnienie ewakuacji ludzi i mienia oraz ułatwienie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez straż pożarną. Wentylacja pożarowa w tunelu drogowym powinna zapewniać sterowanie kierunkiem przepływu dymu i gorących gazów pożarowych, gdyż to właśnie szybkie rozprzestrzenianie się dymu jest głównym powodem występowania ofiar śmiertelnych i poszkodowanych.

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy wentylacji pożarowej – nowe standardy i nowatorskie realizacje

Systemy wentylacji pożarowej – nowe standardy i nowatorskie realizacje Systemy wentylacji pożarowej – nowe standardy i nowatorskie realizacje

Artykuł zawiera praktyczne spostrzeżenia dotyczące budowy i prawidłowego funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynkach użytkowych, w tym opis procedur i działań koniecznych dla konstrukcji efektywnych...

Artykuł zawiera praktyczne spostrzeżenia dotyczące budowy i prawidłowego funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynkach użytkowych, w tym opis procedur i działań koniecznych dla konstrukcji efektywnych rozwiązań, które poprawiają bezpieczeństwo użytkowania obiektów.

mgr inż. Katarzyna Rybka Sposoby obniżania zysków ciepła

Sposoby obniżania zysków ciepła Sposoby obniżania zysków ciepła

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji w budynkach jest na ogół jednym z najtrudniejszych zadań w pracy projektanta. Kiedy już wszystkie zyski ciepła zostaną policzone i dobrane elementy nawiewne wraz...

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji w budynkach jest na ogół jednym z najtrudniejszych zadań w pracy projektanta. Kiedy już wszystkie zyski ciepła zostaną policzone i dobrane elementy nawiewne wraz z kanałami i oporami przepływu, okazuje się, że dla zapewnienia komfortu użytkownikom pomieszczeń trzeba poszukać innowacyjnych rozwiązań.

Redakcja RI Redukcja hałasu w systemach wentylacji

Redukcja hałasu w systemach wentylacji Redukcja hałasu w systemach wentylacji

W artykule zwraca się uwagę na zjawisko hałasu w wentylacji. Przewodnikiem rozchodzenia się dźwięków powietrznych są kanały wentylacyjne. Tekst zawiera podpowiedzi jak redukować takie niepożądane zjawiska.

W artykule zwraca się uwagę na zjawisko hałasu w wentylacji. Przewodnikiem rozchodzenia się dźwięków powietrznych są kanały wentylacyjne. Tekst zawiera podpowiedzi jak redukować takie niepożądane zjawiska.

Marcin Gasiński Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W)

Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W) Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W)

Zmiany do rozporządzenia o warunkach technicznych, które weszły w życia 1 stycznia 2014 r., umożliwiły częściowe wdrożenie wymagań dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zmiany do rozporządzenia o warunkach technicznych, które weszły w życia 1 stycznia 2014 r., umożliwiły częściowe wdrożenie wymagań dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Górka, mgr inż. Filip Pawlak Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza

Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza

Kiedy konieczne jest określenie rozkładu prędkości lub zasięgu strumienia powietrza nawiewanego w eksploatowanych układach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, najprostsze jest zastosowanie metod pomiarowych....

Kiedy konieczne jest określenie rozkładu prędkości lub zasięgu strumienia powietrza nawiewanego w eksploatowanych układach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, najprostsze jest zastosowanie metod pomiarowych. W praktyce inżynierskiej stosuje się najczęściej pomiary prędkości przepływu powietrza za pomocą anemometrów, skuteczna jest też termograficzna metoda pomiaru zasięgu strumienia powietrza.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Radosław Górzeński, dr inż. Kamil Szkarłat Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - projektowanie

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - projektowanie Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - projektowanie

Głównym celem stosowania wentylacji w pomieszczeniach laboratoriów chemicznych jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. W pierwszej kolejności należy...

Głównym celem stosowania wentylacji w pomieszczeniach laboratoriów chemicznych jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. W pierwszej kolejności należy się skupić na przeznaczeniu i sposobie użytkowania laboratorium oraz możliwościach hermetyzacji procesów.

dr inż. Dorota Brzezińska LPG w garażach podziemnych

LPG w garażach podziemnych LPG w garażach podziemnych

W Polsce blisko 10% samochodów napędzanych jest gazem LPG, czyli około 2 mln pojazdów. Obowiązujące przepisy [1] wymagają, by garaże podziemne, do których dopuszcza się wjazd samochodów z LPG, wyposażone...

W Polsce blisko 10% samochodów napędzanych jest gazem LPG, czyli około 2 mln pojazdów. Obowiązujące przepisy [1] wymagają, by garaże podziemne, do których dopuszcza się wjazd samochodów z LPG, wyposażone były w system detekcji tego gazu i samoczynnie uruchamianą wentylację.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

Najnowsze produkty i technologie

Automa.Net sp. z o. o. Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność? Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów...

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów może okazać się w tym przypadku kluczowy. Sprawdź, jak najszybciej odszukać potrzebne części w internecie i zamówić je bezpośrednio od dystrybutora z dowolnego miejsca na ziemi.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor?

Falownik czy hydrofor? Falownik czy hydrofor?

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia? Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio...

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio gorące, trwa tylko kilka miesięcy. Odpowiedź jest prosta – gdy kończy się lato, zaczyna się ogrzewanie klimatyzacją!

VERANO GLOBAL Sp. z o.o. Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest! Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie...

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie funkcje – grzania w zimie oraz chłodzenia w lecie. Niebawem takie urządzenia będą standardową formą ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych jak i mieszkań prywatnych. Te urządzenia to klimakonwektory.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.