RynekInstalacyjny.pl

System dezynfekcji wody basenowej wspomagany naświetlaniem promieniami UV

System oczyszczania wody basenowej

System oczyszczania wody basenowej

W artykule porównano wartości wskaźników fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych jakości wody basenowej uzdatnianej w układzie: filtracja wstępna/koagulacja powierzchniowa/naświetlanie wody promieniami UV i chlorowanie końcowe za pomocą NaOCl z wartościami wskaźników jakości wody uzdatnianej w układzie z wyłączonymi lampami UV.

Zobacz także

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

EuroClean Polska Sp. z o.o. Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody? Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności....

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności. Jak możemy zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

Green Water Solutions Odzysk wody deszczowej i recykling wody szarej. Wiodące technologie dla klimatu i nowoczesnego budownictwa

Odzysk wody deszczowej i recykling wody szarej. Wiodące technologie dla klimatu i nowoczesnego budownictwa Odzysk wody deszczowej i recykling wody szarej. Wiodące technologie dla klimatu i nowoczesnego budownictwa

Woda szara i deszczowa skupiają coraz większą uwagę inwestorów budowlanych oraz deweloperów komercyjnych i mieszkaniowych, a możliwości ich odzysku zyskują coraz większą rzeszę entuzjastów po stronie projektantów...

Woda szara i deszczowa skupiają coraz większą uwagę inwestorów budowlanych oraz deweloperów komercyjnych i mieszkaniowych, a możliwości ich odzysku zyskują coraz większą rzeszę entuzjastów po stronie projektantów budynków przemysłowych, komercyjnych mieszkaniowych i użytku publicznego.

Polskim przepisem prawnym formułującym wymagania jakościowe, jakim powinna odpowiadać woda w basenach, jest ustawa z 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w której stwierdza się, że jakość wody na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni powinna odpowiadać jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [8, 11]. W 1998 roku na podstawie normy DIN 19643 opracowane zostały wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni, a w 2004 roku powstał projekt rozporządzenia w tej sprawie [3, 10].

Przestrzeganie rygorystycznych norm i wytycznych z zakresu wymagań jakościowych dla wody basenowej wymusza na projektantach i inwestorach obiektów basenowych stosowanie nowoczesnych technik uzdatniania wody, zapewniających wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych. Tradycyjna technologia oczyszczania i dezynfekcji wody basenowej polegająca jedynie na dawkowaniu podchlorynu sodu stała się niewystarczająca. Aby zachować odpowiednią jakość wody w basenie, właściciel obiektu ma do wyboru wprowadzenie częstszych wymian wody, co znacznie zwiększa koszty eksploatacji basenu, lub zainstalowanie wysoko sprawnych systemów jej oczyszczania i dezynfekcji.

W większości obiektów basenowych oddanych do użytku w okresie ostatnich 10 lat zainstalowane wysoko sprawne systemy oczyszczania (np. wysoko efektywne filtry wielowarstwowe z warstwą antracytu) i dezynfekcji wody (np. wspomaganej działaniem promieni UV) gwarantują użytkownikom komfort kąpieli i zabezpieczenie przed skażeniem bakteriologicznym związkami mogącymi powodować alergie, podrażnienie błon śluzowych lub mającymi właściwości kancerogenne. W obiektach starszych często jakość wody znacznie odbiega od wytycznych, a jedyną możliwością zmiany takiej sytuacji jest modernizacja układu oczyszczania wody basenowej [14–16].

Dezynfekcja wody podchlorynem sodu wspomagana promieniami UV

W nowoczesnych systemach oczyszczania wód basenowych wykorzystuje się procesy prowadzone w zamkniętym obiegu wody z wykorzystaniem czynnego przelewu, który zapewnia właściwą cyrkulację wody w basenie i oszczędną gospodarkę wodną.

Klasyczna metoda oczyszczania i dezynfekcji wody basenowej stosowana w wielu istniejących obiektach basenowych nie pozwala na usuwanie związków chemicznych będących produktami reakcji chloru z zanieczyszczeniami organicznymi wprowadzanymi do wody przez kąpiących się i mającymi często niekorzystny wpływ na ich zdrowie. Dla zachowania odpowiedniej jakości wody w basenach, zwłaszcza publicznych, proponuje się rezygnację z klasycznych układów technologicznych oczyszczania wody basenowej na rzecz układów z wysokoefektywną filtracją i dezynfekcją końcową związkiem chloru wspomaganą naświetlaniem promieniami UV lub działaniem ozonu [14–16].

Coraz większą popularnością cieszą się systemy dezynfekcji wody basenowej obejmujące proces działania promieniami UV (rys. 1). Włączenie tego procesu w układ technologiczny oczyszczania wody basenowej pozwala na stosowanie mniejszych dawek chloru w końcowym etapie jej dezynfekcji i redukcję stężeń związków chloroazotowych [12–13]. W artykule przedstawiono charakterystykę metody naświetlania wody promieniami UV i dezynfekcji końcowej podchlorynem sodu.

System oczyszczania wody basenowej w układzie: koagulacja powierzchniowa

Rys. 1. System oczyszczania wody basenowej w układzie: koagulacja powierzchniowa (filtracja przez złoże piaskowe lub piaskowo-antracytowe) – naświetlanie wody obiegowej promieniami UV – korekta pH – dezynfekcja związkiem chloru (najczęściej NaOCl)


Źródło: archiwum autora

Dezynfekcja promieniami UV

Metoda dezynfekcji z zastosowaniem promieniowania UV polega na naświetlaniu wody przepływającej przez cylindry, w których umieszczone są lampy emitujące promieniowanie ultrafioletowe o odpowiedniej mocy. Dotychczas metoda ta stosowana była zwykle w małych obiektach basenowych, ponieważ samodzielnie nie zapewnia ochrony przed wtórnym skażeniem wody. Znajduje zastosowanie także w przypadku dezynfekcji wody w basenach leczniczych, w których dozowanie chloru jest niekorzystne ze względu na alergie pacjentów.

Promieniowanie ultrafioletowe to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali krótszej niż światło widzialne i dłuższej niż promieniowanie rentgenowskie, czyli 100–400 nm. Promieniowanie ma silne działanie bakteriobójcze, dotyczy to w szczególności promieniowania o długości fali 254–265 nm (w zakresie UV-C) [2].

W procesie dezynfekcji promieniami UV najbardziej istotna jest dawka promieniowania, która zależy od natężenia promieniowania i czasu ekspozycji [18]. Minimalna dawka skuteczna dla dezynfekcji wody pitnej to 400 J/m2. Jednak ze względu na to, że do wody basenowej bakterie wprowadzane są w sposób ciągły i to w dużej liczbie (od 103 do 3×109 bakterii), dawka minimalna wynosi 600 J/m2 (dla basenów z całkowitą wymianą wody co 4–5 godzin) [7].

Urządzenia UV montowane są w obiegu wody basenowej po filtrach i przed wymiennikami ciepła oraz przed miejscami dozowania preparatów chemicznych. W instalacjach basenowych stosowane są tradycyjne lampy niskociśnieniowe (LP), lampy niskociśnieniowe wysoko wydajne (LP-HP) amalgamatowe, lampy średniociśnieniowe (MP) oraz multifalowe (MW) [17].

Podstawą dla skutecznej dezynfekcji promieniami ultrafioletowymi jest prawidłowy dobór urządzenia UV, którego dokonuje się na podstawie: wielkości maksymalnego chwilowego przepływu (m3/h), jakości wody (transmisja UV) 1 cm (94%) oraz żądanej dawki UV (J/cm2) [7].

Do zalet wynikających ze stosowania lamp UV należą: duża skuteczność niszczenia bakterii, krótki czas kontaktu, znikoma ilość niepożądanych ubocznych produktów dezynfekcji, stosunkowo małe gabaryty lamp UV i łatwy ich montaż oraz możliwość zmniejszenia ilości związku chloru dodawanego do wody w celu przeprowadzenia dezynfekcji końcowej.

Do wad tej metody należą: konieczność czyszczenia powierzchni lamp (w przypadku wysokiej mętności i barwy wody skuteczność dezynfekcji lampami UV obniża się) i konieczność stosowania chlorowania końcowego zabezpieczającego przed wtórnym skażeniem wody (promieniowanie UV ma działanie miejscowe) [7, 17, 18].

Dezynfekcja podchlorynem sodu

Dodawanie chloru w postaci podchlorynu sodu jest popularną w Polsce metodą dezynfekcji wody basenowej. Chlor należy wprowadzić do dezynfekowanej wody w takiej ilości, aby pokryć zapotrzebowanie na utlenienie substancji organicznych i nieorganicznych oraz pozostawić nadmiar, tzw. chlor użyteczny, zapewniający wodzie właściwości bakteriobójcze i bakteriostatyczne.

Jeżeli w wodzie dezynfekowanej występują związki azotowe (np. produkty rozkładu mocznika i potu), to chlor utworzy z nimi chloraminy, mogące powodować alergie, podrażnienia górnych dróg oddechowych i układu pokarmowego, posiadające właściwości mutagenne i odpowiedzialne za typowy, nieprzyjemny zapach wody basenowej [1, 5, 9, 12, 13].

Roztwór NaOCl powstaje przez wprowadzenie chloru gazowego do rozcieńczonego ługu sodowego. Chlor występuje tutaj w postaci soli kwasu podchlorawego i jest to roztwór o silnych właściwościach alkalicznych. Typowe stosowanie podchlorynu sodu obejmuje najczęściej małe baseny szkolne i do nauki pływania.

Wśród zalet dezynfekcji podchlorynem sodu można niewątpliwie wymienić: łatwy montaż instalacji, niskie koszty inwestycyjne, łatwe dozowanie uderzeniowe oraz wydłużony czas działania chloru (zabezpieczenie przed wtórnym skażeniem wody). Do wad należą: ograniczona trwałość składowania podchlorynu, tworzenie chloramin oraz wzrost wartości pH, którą można regulować jedynie przez dodawanie większych ilości kwasu [6, 12, 13].

Charakterystyka badanych basenów

Obiektami badań były dwa baseny kryte (oznaczone jako baseny A i B), sportowo-rekreacyjne, o pionowym systemie przepływu wody, których charakterystykę, parametry eksploatacyjne i zastosowaną metodę oczyszczania wody podano w tabeli 1.

W analizowanych basenach proces dezynfekcji wody podchlorynem sodu wspomagany jest naświetlaniem wody promieniami UV. Wyłączenie lamp UV na okres trzech tygodni w każdym z basenów pozwoliło na przeprowadzenie badań porównawczych jakości wody basenowej oczyszczanej w systemie tzw. klasycznym (podczas wyłączenia naświetlania promieniami UV) i przy zastosowaniu techniki wspomagającej proces końcowej dezynfekcji wody podchlorynem sodu (po ponownym włączeniu lamp UV).

Metodyka i zakres badań

Ocena przydatności wody basenowej do kąpieli ustalana jest na podstawie porównania wyników badań bakteriologicznych i fizyczno-chemicznych z dopuszczalnymi wartościami normatywnymi wskaźników zanieczyszczeń [3, 8, 10]. Badania bakteriologiczne mają na celu określenie zagrożeń ze strony mikroorganizmów, a badania fizyczno-chemiczne – ustalenie składu chemicznego wody, ze szczególnym uwzględnieniem substancji szkodliwych dla zdrowia.

Analizie poddano wyniki badań wykonanych od lutego do czerwca 2008 r. Dla każdego z analizowanych obiektów basenowych wykonano cykliczne badania fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne dla średnich mieszanych próbek wody basenowej. Z dziewięciu charakterystycznych punktów niecki basenowej pobierano jednakowe objętości próbek do jednego naczynia, gdzie następowało wymieszanie i ujednolicenie próbki. W całym cyklu prowadzonych badań próbki pobierano w godzinach rannych podczas użytkowania basenów przez młodzież szkolną.

Łącznie pobrano 48 próbek wody do analiz fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych. Próbki wody z niecek basenowych pobierane były z odległości co najmniej 50 cm od ścian niecek i z głębokości 20–30 cm pod powierzchnią lustra wody. Próbki wody w okresie wyłączonych lamp UV pobierano co drugi dzień (14 próbek), a w okresie włączonych lamp dwa razy w tygodniu (34 próbki).

Do oceny jakości wody basenowej posłużyły następujące parametry: pH, wskaźnik redox, temperatura, barwa, mętność, azot amonowy, utlenialność, chlor wolny i związany, chlorki, twardość ogólna, glin ogólny, NPL bakterii grupy coli, NPL bakterii grupy coli typu kałowego, ogólna liczba bakterii wyhodowana w temperaturze 37°C w czasie 48-godzinnej inkubacji próbki oraz liczba gronkowców koagulazododatnich.

Pobór próbek wody do analiz fizyczno-chemicznych oraz oznaczenia wykonano zgodnie z obowiązującymi normami i metodami [4]. Każdy wskaźnik jakości wody basenowej, w celu wyeliminowania błędów przypadkowych, oznaczano trzykrotnie w dniu poboru próbki, a do dalszej analizy przyjmowano wartość średnią.

Charakterystyka badanych obiektów basenowych A i B

Tabela 1. Charakterystyka badanych obiektów basenowych A i B


Źródło: archiwum autora

Analiza wyników badań

Analizy systemu dezynfekcji wspomaganej promieniami UV dokonano na podstawie porównania wyników badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych próbek wody basenowej pobieranych w okresie włączonych (basen A-UV i basen B-UV) i wyłączonych (basen A i basen B) lamp UV (tabela 2). Parametrami najlepiej obrazującymi jakość wody w badanych obiektach basenowych były:

 • utlenialność, jako wskaźnik zawartości substancji organicznych utleniających się pod wpływem nadmanganianu potasu,
 • chlor wolny, zapewniający bakteriobójcze i bakteriostatyczne właściwości wody basenowej,
 • chloraminy, oznaczane jako chlor związany, będące wynikiem reakcji związku chloru dodawanego do wody w procesie jej dezynfekcji z solami amonowymi obecnymi w wodzie basenowej,
 • mętność i barwa wody, określające efektywność systemu oczyszczania wody w obiegu basenowym oraz wpływające na sprawność działania lamp UV.
Fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne parametry jakości wody z badanych niecek basenowych

Tabela 2. Fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne parametry jakości wody z badanych niecek basenowych


Źródło: archiwum autora

Utlenialność wody z analizowanych niecek basenowych nie przekraczała dopuszczalnej wartości dla wody przeznaczonej do spożycia, tj. 5,0 mgO2/dm3 [8]. Zauważalne było obniżenie wartości utlenialności wody przy działających lampach UV średnio z 4,85 do 4,36 mgO2/dm3 w basenie A i z 1,80 do 1,35 mgO2/dm3 w basenie B – rys. 2. Minimalną wymaganą wartością normatywną dla chloru wolnego w niecce basenowej jest 0,3 mgCl2/dm3 [3,10].

Porównanie wartości median dla utlenialności wody z niecek basenowych

Rys. 2. Porównanie wartości median dla utlenialności wody z niecek basenowych


Źródło: archiwum autora

W obiekcie basenowym A w okresie włączonych lamp UV (lampy multifalowe) praktykuje się dawkowanie podchlorynu sodu w zmniejszonych dawkach, tak by utrzymać stężenie chloru pozostałego w wodzie na poziomie 0,25 mgCl2/dm3. Pomimo zmniejszonego dawkowania NaOCl jakość bakteriologiczna wody w tym obiekcie nie budziła zastrzeżeń.

W obiekcie basenowym B zarówno w okresie pracy lamp UV (lampy niskociśnieniowe), jak i w okresie ich wyłączenia stosowano dawkowanie NaOCl, tak by utrzymać stężenie chloru pozostałego w wodzie na poziomie 0,4 mgCl2/dm3. W basenach A i B odpowiednie stężenia chloru wolnego zapewniane były dzięki automatycznemu dozowaniu podchlorynu sodu. W basenach tych nie przekroczono maksymalnego dopuszczalnego stężenia chloru wolnego, tj. 0,6 mgCl2/dm3 (rys. 3).

Porównanie stężeń chloru wolnego (wartości median) dla wody z niecek basenowych

Rys. 3. Porównanie stężeń chloru wolnego (wartości median) dla wody z niecek basenowych


Źródło: archiwum autora

Porównanie stężeń chloru związanego (wartości median) dla wody z niecek basenowych

Rys. 4. Porównanie stężeń chloru związanego (wartości median) dla wody z niecek basenowych


Źródło: archiwum autora

Stężenia chloru związanego w nieckach basenowych na poziomie dopuszczalnej wartości normatywnej (0,2 mgCl2/dm3) przestrzegane były jedynie w okresie pracy lamp UV. Obserwowano średnie obniżenie stężenia chloramin z 0,28 do 0,19 mgCl2/dm3 w basenie A i z 0,26 do 0,20 mgCl2/dm3 w basenie B (rys. 4).

Wartości mętności i barwy w basenach A i B, zarówno w okresie pracy lamp UV, jak i w okresie ich wyłączenia nie przekraczały wartości normatywnych i wynosiły: mętność od 0,25 do 0,38 NTU (wartość dopuszczalna 1 NTU), barwa od 0,5 do 5,0 mgPt/dm3 (wartość dopuszczalna 15 mgPt/dm3).

W okresie wykonywania badań Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne nie odnotowały przekroczenia wartości dopuszczalnych oznaczanych wskaźników bakteriologicznych w wodzie z niecek rozpatrywanych basenów (za wyjątkiem jednej próbki wody pobranej z basenu B, w której stwierdzono ponadnormatywną liczbę gronkowców koagulazo-dodatnich – 15 w 100 cm3 wody).

Podsumowanie

Parametry fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody w badanych nieckach basenowych A i B odpowiadały wartościom normatywnym (za wyjątkiem chloru związanego) i wskazywały na prawidłową pracę instalacji uzdatniania wody basenowej.

Przedstawione w artykule porównanie wartości wskaźników jakości wody basenowej dla basenów wykorzystujących w układach oczyszczania wody dezynfekcję wspomaganą działaniem promieni UV z wartościami wskaźników jakości wody basenowej dla tych samych basenów, ale przy wykorzystaniu jedynie klasycznej metody dezynfekcji, wykazuje, że utrzymanie stężenia bardzo istotnego wskaźnika jakości wody basenowej, jakim jest chlor związany, w wymaganych granicach było możliwe tylko przy zastosowaniu lamp UV.

Zastosowanie lamp UV (multifalowych w basenie A i niskociśnieniowych w basenie B) pozwoliło na redukcję chloramin w zakresie od 23 (basen B) do 32% (basen A). Dzięki zastosowaniu procesu naświetlania lampami UV możliwe było również obniżenie ilości dodawanego podchlorynu sodu do dezynfekcji końcowej i utrzymanie stężenia chloru wolnego w wodzie basenowej na poziomie 0,25 mg Cl2/dm3 przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu jej czystości mikrobiologicznej (basen A).

 

Literatura

 1. Biń A.K., Technologiczne i sanitarne aspekty uzdatniania wody basenowej, VII Sympozjum Naukowo-Techniczne „Instalacje basenowe”, 2009 r.
 2. Bolton J.R., Ultraviolet Applications Handbook, Bolton Photo science, 1999.
 3. DIN 19643 Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser.
 4. Hermanowicz W., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa 1999.
 5. Kowal A.L., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1996.
 6. Piechurski F., Problemy utrzymania jakości wody basenowej (cz. 2), „Rynek Instalacyjny” nr 12/2002.
 7. Piechurski F., Metody oczyszczania wody w krytych pływalniach publicznych (cz. 5), „Rynek Instalacyjny” nr 7-8/2006.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 61, poz. 417).
 9. Sozański M., Chemizm i technologia uzdatniania wody dla basenów kąpielowych, materiały konferencyjne „Zaopatrzenie w wodę miast i wsi”, 1994 r.
 10. Sokołowski C., Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni, MZiOS, Departament Zdrowia Publicznego, PZITS Warszawa, nr arch. 760/1998.
 11. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747).
 12. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Sprawność działania systemów dezynfekcji wód basenowych, IV Sympozjum Naukowo-Techniczne „Instalacje basenowe”, 2003 r.
 13. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Metody i efekty dezynfekcji wód basenowych, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, 2003 r.
 14. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., The estimation of working effects of the water treatment systems in swimming pools, Balneotechnicke dni, Bardejovske kupele, 2005 r.
 15. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Poprawa jakości wody basenowej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii uzdatniania, II Kongres Inżynierii Środowiska, 2005 r.
 16. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Zastosowanie nowoczesnych technologii dezynfekcji wody basenowej, XIX Krajowa, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, 2006 r.
 17. Zamajski F., Technika UV w obiektach basenowych, V Sympozjum Naukowo-Techniczne „Instalacje basenowe”, 2005 r.
 18. Żuk P., Zastosowanie promieni UV do uzdatniania wody basenowej, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2002.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Adam Adam, 21.05.2015r., 14:12:26 Nie ma jednak potrzeby inwestowania w lampy UV, jeżeli wynik bakteriologiczny wody nie wykazał występowania bakterii w wodzie.

Powiązane

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas

Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas

Podstawą utrzymania gospodarstwa domowego jest dbałość o sprawność wszystkich układów, w tym instalacji centralnego ogrzewania. Regularne sprawdzanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych usterek pozwala...

Podstawą utrzymania gospodarstwa domowego jest dbałość o sprawność wszystkich układów, w tym instalacji centralnego ogrzewania. Regularne sprawdzanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych usterek pozwala w porę uniknąć większych awarii i cieszyć się doskonałą wydajnością kotła c.o. Sprawdź, jak dbać o centralne ogrzewanie i które produkty Ci to ułatwią.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022 Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności....

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności. Pojawiły się także nowe urządzenia, takie jak jednostka Artcool Beige – w stylowym, beżowym kolorze.

Redakcja RI news Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów...

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Armacell Poland Sp. z o.o. Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania...

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania przeznaczone zarówno do wnętrz mieszkalnych, jak i biurowych. Co więcej, skuteczna bariera od niechcianych dźwięków może mieć grubość jedynie jednego milimetra.

EuroClean Polska Sp. z o.o. Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody? Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności....

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności. Jak możemy zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

carrefour.pl Zakładamy kompostownik w ogrodzie

Zakładamy kompostownik w ogrodzie Zakładamy kompostownik w ogrodzie

Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik to miejsce, w którym powstaje kompost, czyli całkowicie naturalny nawóz. Sam kompost to produkt niemal idealny, bo przy niewielkim nakładzie pracy „robi się” praktycznie...

Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik to miejsce, w którym powstaje kompost, czyli całkowicie naturalny nawóz. Sam kompost to produkt niemal idealny, bo przy niewielkim nakładzie pracy „robi się” praktycznie sam, zawiera wszystkie potrzebne roślinom do wzrostu składniki odżywcze i poprawia strukturę podłoża w ogrodzie. I co najważniejsze w przypadku początkujących ogrodników – nie ma niebezpieczeństwa, że zastosuje się zbyt dużą dawkę kompostu, co jest niestety częste w przypadku chemicznych nawozów...

BayWa r.e. Solar Systems NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger

NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku...

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku powiedzenie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Tak – właśnie to udowadnia nam Meyer Burger. Moduły opracowywane są w Szwajcarii, a produkowane wyłącznie w Niemczech z zachowaniem najsurowszych standardów jakości.

ADEY Innovation SAS Pełna ochrona systemów grzewczych

Pełna ochrona systemów grzewczych Pełna ochrona systemów grzewczych

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały...

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały wentylacyjne i oddymiające. Do ich wykonania wykorzystywane muszą być materiały niepalne o odpowiedniej odporności ogniowej, zapewniające szczelność i izolacyjność ogniową dla systemów instalacyjnych pomiędzy różnymi strefami pożarowymi – ścianami i stropami.

AS ENERGY RUCKZUCK BIZ SP. Z O.O. Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd” Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Grupa Aliaxis Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego...

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego rozwój oraz realizację potrzeb, po prostu dachu nad głową. By ów dach nie spadł mieszkańcom na głowę, na przestrzeni lat zaczęto coraz większą wagę przykładać do jego kształtu, funkcjonalności oraz kwestii odprowadzenia wody deszczowej, która stanowi dodatkowe obciążenie dla połaci dachowych.

KFA Armatura Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment...

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment na innowacje. Firma stawia na nowoczesne technologie i nowe produkty. Aby móc realizować swoje plany sięgnęła do sprawdzonego źródła wsparcia czyli do Funduszy Europejskich, a konkretnie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 1)

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 1) Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 1)

Procesy i sposób oczyszczania wody obiegowej powinny uniemożliwiać kumulowanie się zanieczyszczeń wprowadzanych do basenu przez użytkowników oraz zapewniać taką dawkę dezynfektanta, która pozwala na usunięcie...

Procesy i sposób oczyszczania wody obiegowej powinny uniemożliwiać kumulowanie się zanieczyszczeń wprowadzanych do basenu przez użytkowników oraz zapewniać taką dawkę dezynfektanta, która pozwala na usunięcie mikroorganizmów z wody w niecce. Układy oczyszczania wody basenowej na miarę XXI wieku opierają się na nowoczesnych systemach zarządzania, kontroli oraz sterowania procesami jednostkowymi.

Damian Żabicki Odprowadzanie wody z nowoczesnych łazienek i obszarów wellness

Odprowadzanie wody z nowoczesnych łazienek i obszarów wellness Odprowadzanie wody z nowoczesnych łazienek i obszarów wellness

Miejsca publiczne, takie jak strefy wellness czy baseny, zwykle przyciągają klientów wysoką jakością zastosowanych rozwiązań i najwyższym poziomem designu. Znajdujące się w nich nowoczesne łazienki powinny...

Miejsca publiczne, takie jak strefy wellness czy baseny, zwykle przyciągają klientów wysoką jakością zastosowanych rozwiązań i najwyższym poziomem designu. Znajdujące się w nich nowoczesne łazienki powinny być wizytówką tych obiektów, miarą panującego w nich komfortu i luksusu. Dbałość o jakość powinna znajdować odzwierciedlenie nie tylko w drogich kafelkach czy efektownej ceramice łazienkowej, ale również w najmniejszych detalach, takich jak systemy odprowadzania wody.

dr inż. Florian Piechurski Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

W przypadku problemów z jakością wody basenowej jednym z pierwszych rutynowych działań jest jej intensywne chlorowanie. Może to jednak doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu związków wpływających...

W przypadku problemów z jakością wody basenowej jednym z pierwszych rutynowych działań jest jej intensywne chlorowanie. Może to jednak doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu związków wpływających na zapach wody basenowej oraz powodujących u osób kąpiących się podrażnienie oczu, dróg oddechowych i błony śluzowej nosa. Jednym ze skutecznych sposobów przywracania jakości wody basenowej może być jej okresowe ozonowanie.

mgr inż. Anna Lempart, dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego

Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego

Bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników pływalni zależą przede wszystkim od parametrów jakości wody, warunków przepływu w nieckach basenów, prawidłowej eksploatacji stacji oczyszczania wody oraz instalacji...

Bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników pływalni zależą przede wszystkim od parametrów jakości wody, warunków przepływu w nieckach basenów, prawidłowej eksploatacji stacji oczyszczania wody oraz instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku pływalni.

dr inż. Florian Piechurski Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych

Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych

Przyjmowane na podstawie przepisów i norm zapotrzebowanie na wodę do celów higieniczno-sanitarnych w krytych obiektach basenowych nie uwzględnia nowych technologii oraz oszczędnej armatury i tym samym...

Przyjmowane na podstawie przepisów i norm zapotrzebowanie na wodę do celów higieniczno-sanitarnych w krytych obiektach basenowych nie uwzględnia nowych technologii oraz oszczędnej armatury i tym samym jest większe niż rzeczywiste zużycie. Prowadzi to do zawyżania bilansu wody dla krytych pływalni i przewymiarowania instalacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.