RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 1)

The modern and innovative technologies of swimming pool water treatment Part I

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej

Procesy i sposób oczyszczania wody obiegowej powinny uniemożliwiać kumulowanie się zanieczyszczeń wprowadzanych do basenu przez użytkowników oraz zapewniać taką dawkę dezynfektanta, która pozwala na usunięcie mikroorganizmów z wody w niecce. Układy oczyszczania wody basenowej na miarę XXI wieku opierają się na nowoczesnych systemach zarządzania, kontroli oraz sterowania procesami jednostkowymi.

Zobacz także

Castorama Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać? Meble do ogrodu, na balkon i taras – jak je wybrać?

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią...

Meble ogrodowe to nie tylko praktyczne wyposażenie każdego przydomowego ogródka czy tarasu. To także wyjątkowe akcesoria, które podkreślą charakter Twojego domu, pozwolą Ci na wygodny odpoczynek lub zapewnią dodatkowe miejsce do pracy. Wybierz kolor, który lubisz, udekoruj meble miękkimi poduszkami i ciesz się niepowtarzalnym charakterem Twojego ogrodu, który docenią goście.

Rafał Kowalski Energooszczędne przygotowanie c.w.u.

Energooszczędne przygotowanie c.w.u. Energooszczędne przygotowanie c.w.u.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić przy przygotowywaniu ciepłej wody w zasobniku, jest przeciwdziałanie rozwojowi bakterii Legionella.

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić przy przygotowywaniu ciepłej wody w zasobniku, jest przeciwdziałanie rozwojowi bakterii Legionella.

Redakcja RI Salon SPA we własnym domu? To możliwe

Salon SPA we własnym domu? To możliwe Salon SPA we własnym domu? To możliwe

Zasługujemy na luksus. Każdy z nas marzy o tym, by poczuć się niczym antyczna bogowie z Olimpu we własnym domu. Jest na to sposób.

Zasługujemy na luksus. Każdy z nas marzy o tym, by poczuć się niczym antyczna bogowie z Olimpu we własnym domu. Jest na to sposób.

Na początku procesu inwestycyjnego budowy obiektu basenowego, a przede wszystkim doboru technologii oczyszczania wody basenowej, należy precyzyjnie określić jego funkcję i rodzaj. Optymalny dobór urządzeń związanych z prawidłowym przeprowadzeniem procesu oczyszczania wody basenowej zależeć będzie od tego, czy planowana jest budowa basenu otwartego, krytego, uniwersalnego, np. ze zmiennym przykryciem, wielofunkcyjnego z tzw. atrakcjami wodnymi, rehabilitacyjnego, pływackiego, sportowego, do nauki pływania dla młodzieży szkolnej czy dla małych dzieci, do skoków, do gry w piłkę wodną itd.

Niezależnie od tego, czy planuje się budowę małego basenu w obiekcie hotelowym, czy basenu sportowego o wymiarach umożliwiających organizowanie w nim pływackich zawodów międzynarodowych, każdy z nich powinien być wyposażony w stację oczyszczania wody zaprojektowaną i wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i uregulowaniami normatywnymi.

Bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników basenów i sprawność instalacji do oczyszczania wody basenowej to podstawa prawidłowego funkcjonowania wszystkich obiektów. O wysokiej sprawności instalacji basenowych na etapie projektowania decyduje prawidłowy wybór technologii oczyszczania wody oraz zastosowanych urządzeń, a na etapie eksploatacji profesjonalna ich obsługa, regularne przeglądy i monitoring procesu oczyszczania wody.

W zakresie oczyszczania wody dla basenów publicznych w Polsce i Europie upowszechniła się niemiecka norma DIN 19643 wskazująca na konieczność stosowania w układach basenowych procesu: filtracji, koagulacji, korekty pH wody i dezynfekcji chlorowej [1]. Długość cyklu filtracyjnego, płukanie filtrów, dozowanie koagulantu, dezynfektanta i korektora pH wody oraz pomiar podstawowych parametrów kontrolujących i wskazujących na efekty oczyszczania wody basenowej (pomiar stężenia chloru wolnego i związanego, potencjału redox, pH wody i temperatury) powinny być w pełni zautomatyzowane we wszystkich typach basenów publicznych.

W skład podstawowego układu oczyszczania wody dla basenów sportowo-rekreacyjnych powinien wchodzić proces filtracji, a właściwie koagulacji powierzchniowej, prowadzony w filtrach ze złożem piaskowo­‑żwirowym oraz proces dezynfekcji chlorowej przy wykorzystaniu podchlorynu sodu wytwarzanego na miejscu w procesie elektrolizy membranowej.

W przypadku basenów i wanien z hydromasażem, ze względu na ich atrakcyjność, większe obciążenie materią organiczną (cząsteczki naskórka, pot, mocz, resztki kosmetyków) oraz wyższą temperaturę wody (30–36°C) i co za tym idzie sprzyjające warunki rozwoju mikroorganizmów, obiegi wodne powinny być wyposażone w dezynfekcję dodatkową realizowaną poprzez naświetlanie strumienia wody promieniami UV, poprzedzającą dezynfekcję końcową polegającą na dozowaniu do strumienia wody obiegowej roztworu podchlorynu sodu. Stosowanie lamp UV pozwala osiągać lepsze efekty dezynfekcji, zmniejszać zużycie chloru i zwiększać bezpieczeństwo zdrowotne kąpiących się osób.

Obiegi wodne basenów terapeutycznych i rehabilitacyjnych powinny być wyposażane w dezynfekcję dodatkową w postaci systemu ozonowania całego lub przynajmniej części strumienia wody obiegowej ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia specyficznego zanieczyszczenia wody, np. bakteriami chorobotwórczymi.

W przypadku basenów dla dzieci, brodzików i basenów w szczególny sposób przystosowanych do nauki pływania, np. basenów z ruchomym dnem (regulacją głębokości) czy atrakcjami wodnymi (zjeżdżalniami, fontannami, miejscami masażu, przeciwprądem strumienia wody), również należy stosować dodatkowe układy dezynfekcji (naświetlanie strumienia wody promieniami UV lub ozonowanie).

Nowoczesne technologie uzdatniania wody, dobór właściwych preparatów chemicznych, wysoka efektywność filtrowania, zapewnienie mikrobiologicznej stabilności wody poprzez stosowanie oprócz dezynfekcji związkami chloru dodatkowych zabiegów dezynfekcyjnych oraz umiejętność dostosowywania układów oczyszczania wody basenowej do warunków eksploatacji danego basenu, tzn. frekwencji i jakości wody uzupełniającej, gwarantują uzyskanie medium zasilającego niecki basenowe o jakości wody do spożycia i zapewniającego osobom kąpiącym się komfort i bezpieczeństwo [13, 14, 16, 18, 20].

Należy jednak pamiętać, że o skuteczności nowoczesnych technologii i urządzeń do oczyszczania wody basenowej w zasadniczym stopniu decydować będzie ciągła kontrola ich pracy, poprzez rejestrację i analizę parametrów opisujących jakość wody basenowej i jej przydatność do kąpieli [19, 21].

Wymagania jakościowe dla wody basenowej

W większości krajów europejskich istnieją państwowe przepisy regulujące obligatoryjne wymagania sanitarne dla pływalni publicznych, zwłaszcza parametry fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody. Niemiecka norma DIN 19643 i normy pochodne nie tylko podają wymagania wobec jakości wody, ale w sposób szczegółowy określają rozwiązania techniczne dla basenów publicznych, urządzeń basenowych i sposobów oczyszczania wody [1].

Na podstawie tej normy tworzone są obecnie założenia przepisów europejskich dotyczące warunków sanitarnych dla obiektów basenowych. Jednak jak dotąd nie ukazało się żadne opracowanie ani dokument unijny w tej sprawie. Natomiast we wrześniu 2011 r. ukazał się w Austrii pierwszy w UE przepis prawny dotyczący basenów kąpielowych [2].

W Polsce projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 2004 r. w sprawie warunków higieniczno-sanitarnych obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz zasad sprawowania nadzoru nad ich przestrzeganiem nie został jak do tej pory wprowadzony w życie.

W związku z tym jedynym przepisem prawnym formułującym wymagania jakościowe, jakim powinna odpowiadać woda do zasilania basenów, jest ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [11]. Stwierdza się w niej, że jakość wody na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni powinna odpowiadać jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [6, 7].

Projektanci oraz osoby zarządzające obiektami basenowymi i kontrolujące jakość wody w obiegu basenowym z reguły odnoszą się do wymagań niemieckiej normy DIN 19643 i opracowanych na jej podstawie wymagań sanitarnohigienicznych dla krytych pływalni wydanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych [1, 9].

Wymagania te zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Departament Zdrowia Publicznego pismem ZN.ZPN-093-21/9 z 1998 r. i przeznaczone dla stacji sanitarno-epidemiologicznych, rzeczoznawców ds. opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie wymagań sanitarnohigienicznych, a ze względu na charakter szkoleniowy jako materiał pomocniczy dla projektantów, inwestorów, wykonawców i osób zarządzających obiektami basenowymi.

W Zakładzie Higieny Komunalnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie opracowano wymagania sanitarnohigieniczne dla obiektów basenowych i jakości wody w basenach przeznaczonych dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

Zgodnie z nimi system oczyszczania obiegowej wody basenowej powinien być wyodrębniony tylko na potrzeby zasilania oczyszczoną wodą niecki basenowej dla niemowląt i małych dzieci, tak zaprojektowany, aby jeden cykl obiegu wody wynosił od 1 do 1,5 godziny, wyposażony w automatykę kontrolno-pomiarową zapewniającą oznaczenie w wodzie odczynu pH wody, potencjału redox i stężenia chloru wolnego, powinien też zapewniać sterowanie dozowaniem środka dezynfekcyjnego i korektora pH.

Z uwagi na grupę wiekową użytkowników i potrzebę zminimalizowania stężeń środków dezynfekcyjnych, a tym samym stężeń ubocznych produktów dezynfekcji (DBP), na które będą narażeni w czasie kąpieli, oraz konieczność zabezpieczenia wody przed wtórnym jej skażeniem mikroorganizmami chorobotwórczymi stężenie chloru wolnego powinno mieścić się w granicach 0,1–0,3 mg Cl2/dm3, przy zalecanym zastosowaniu wspomagania dezynfekcji końcowej związkiem chloru dezynfekcją promieniami UV lub ozonowaniem [22].

16 października 2010 r. weszła w życie ustawa o sporcie [10], w której stwierdzono, że na osobach prawnych lub fizycznych prowadzących działalność w sferze kultury fizycznej ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i zajęć rehabilitacyjnych jej uczestnikom. Wobec tego zarządzający obiektami basenowymi w ramach kontroli wewnętrznej powinni dokonywać cyklicznej oceny jakości wody w basenach, zlecając badania w tym zakresie laboratoriom Inspekcji Sanitarnej lub innym o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań.

Zachowanie w obiektach basenowych wymagań jakościowych wody zgodnych z normą DIN 19643 gwarantuje utrzymanie bezpieczeństwa zdrowotnego osób kąpiących się oraz nierozprzestrzenianie się chorób zakaźnych przez np. Escherichia coli (bakterie jelitowe) i Pseudomonas aeruginosa (pałeczka „ropy błękitnej” odpowiedzialna za zapalenie ucha zewnętrznego, zakażenia skóry i infekcje płuc z immunosupresją).

W tabeli 1 przedstawiono wymagania, jakim powinna odpowiadać woda basenowa zgodnie z normą DIN 19643 [1].

Wymagania wody basenowej

Tabela 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda basenowa [1]

Współczesne systemy oczyszczania wody basenowej

Oczyszczanie wody dla basenów kąpielowych powinno zapewnić dostarczenie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów (bakterie, wirusy, grzyby, gronkowce, cysty, czasem ameby), wody bez mętności, o zadowalającej jakości estetycznej, niepodrażniającej oczu, nosa i innych błon śluzowych, a także niewywołującej przykrych reakcji, jak np. kaszel.

Wśród metod oczyszczania wody basenowej pozwalających na uzyskiwanie wody o zadowalających parametrach jakościowo­‑higienicznych wyróżnia się:

 • filtrację w filtrach piaskowych + dezynfekcję chlorem + korektę pH,
 • koagulację + filtrację w filtrach piaskowych, wielowarstwowych lub z warstwą hydroantracytu + dezynfekcję chlorem + korektę pH,
 • koagulację + filtrację + ozonowanie + filtrację sorpcyjną + chlorowanie + korektę pH,
 • koagulację + ozonowanie + filtrację w wielowarstwowym złożu (w tym z warstwą sorpcyjną) + chlorowanie + korektę pH,
 • ozonowanie + filtrację sorpcyjną + chlorowanie + korektę pH,
 • koagulację + filtrację w wielowarstwowym złożu + ozonowanie części strumienia wody obiegowej + chlorowanie + korektę pH,
 • koagulację + filtrację w wielowarstwowym złożu + naświetlanie promieniami UV + chlorowanie + korektę pH.

Dla ścisłości należałoby włączyć do wyżej wymienionych procesów jeszcze metodę rozcieńczania. Zanieczyszczenia, których nie można usunąć przy zastosowaniu koagulacji, filtracji i dezynfekcji, można ilościowo ograniczyć jedynie przez wymianę zużytej wody w basenie na wodę świeżą. Dodatkowo należy pamiętać o regularnym czyszczeniu dna i ścian niecek basenowych z osadów za pomocą odkurzacza podwodnego.

Systemy przepływu

Zadaniem systemu hydraulicznego jest utrzymanie obiegu wody w układzie: basen – stacja uzdatniania – dezynfekcja – basen. Aby woda w basenie odpowiadała parametrom zawartym w obowiązujących normach, konieczna jest częściowa jej wymiana na świeżą wodę wodociągową, odpowiednie uzdatnienie wody wymieszanej oraz zapewnienie optymalnego przepływu przez nieckę basenową.

Dobrze zaprojektowana stacja uzdatniania wody basenowej z poprawnie dobranym środkiem dezynfekcyjnym będzie spełniać swoje zadanie tylko pod warunkiem współpracy systemu hydraulicznego z odpowiednią geometrią i konstrukcją niecki basenowej. Przepływ wody przez nieckę basenu nie może powodować powstawania martwych przestrzeni, niebiorących udziału w cyrkulacji. Obszary te sprzyjają gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz rozwojowi bakterii i glonów.

Prawidłowo wykonana instalacja cyrkulacji wody basenowej powinna zapewniać [1, 8, 9, 17]:

 • odpowiednią częstotliwość wymiany ­wody,
 • dezynfekcję wody wpływającej do basenu, zapewniającą wysoki stopień eliminacji drobnoustrojów niebezpiecznych dla człowieka,
 • szybki proces całkowitego mieszania wody wprowadzanej z wodą znajdującą się już w basenie,
 • utrzymanie odpowiedniej temperatury wody w basenie,
 • usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z basenu.

Czynnikami niewątpliwie wpływającymi na warunki higienicznosanitarne obiektu basenowego są również: regularne czyszczenie i dezynfekcja ścian oraz dna basenu, rynien przelewowych, podłóg i ścian w bezpośrednim otoczeniu niecki basenowej oraz pomieszczeń szatniowo-natryskowych [1, 9].

W basenach pływackich i kąpielowych, niezależnie od ich kształtu i głębokości, można przez wypór osiągnąć głębokie wymieszanie czystej wody zawierającej środek dezynfekujący z wodą w niecce z równoczesnym odprowadzeniem zabrudzonej wody basenowej. Warunkiem optymalnego rozdzielenia doprowadzanej wody jest wystarczająca liczba ułożonych we właściwym porządku otworów dopływowych i odpływowych.

Odprowadzenia i doprowadzenia wody w odpowiedniej liczbie i konstrukcji należy tak usytuować w niecce basenu, aby uzdatniona woda w krótkim czasie i w odpowiedniej ilości osiągnęła wszystkie jej obszary. Jednocześnie dla uniknięcia obszarów martwych, walców wodnych i uwarstwień temperaturowych należy wodę odprowadzać możliwie najkrótszą drogą i przy możliwie krótkim czasie zatrzymania [3–5].

Opierając się na analizie dotychczasowych rozwiązań przepływu w basenach sportowych, można dokonać podziału na cztery najczęściej stosowane systemy przepływów w basenach:

 • przepływ prosty wzdłużny,
 • przepływ z odbiciem i przepływem cyrkulacyjnym,
 • przepływ poziomy,
 • przepływ pionowy.

Obecnie zalecane są dwa systemy przepływu wody przez niecki basenowe – poziomy (poprzeczny) i pionowy [1, 9].

W systemie poprzecznym (rys. 1), zwanym także horyzontalnym, czystą wodę wprowadza się przez wloty umieszczone w przeciwległych, dłuższych ścianach basenu (unika się ścian krótszych ze względu na tworzenie się pól martwych powstających w wyniku długiego czasu przepływu). Zużyta woda basenowa jest równomiernie odprowadzana przez otwory w dnie basenu i przez rynny przelewowe lub tylko przez rynny przelewowe.

Bardzo dobre efekty z szybkim wymieszaniem wody w basenie daje rozwiązanie z dyszami wprowadzającymi ułożonymi naprzeciw, naprzemiennie. Dzięki takiemu ułożeniu dysz uzyskuje się w całej objętości basenu wymieszanie burzliwe: minimum 50–70% objętości wody przelewowej przepływa stale przez rynnę przelewową do zbiornika wyrównawczego, a 30–50% zostaje bezpośrednio z dna basenu zassane przez pompę obiegową systemu oczyszczania wody.

Należy dodatkowo przewidzieć możliwość przełączenia bezpośrednio przed pompą, aby w razie potrzeby można było 100% objętości wody przelewowej odprowadzić przez rynny przelewowe – co jest rozwiązaniem obecnie zalecanym [1, 9].

Zastosowanie horyzontalnego przepływu jest znacznie ograniczone przy niekorzystnej geometrii niecek basenowych, tzn. nieregularnych jej kształtach, jednak bardzo często stanowi jedyne rozwiązanie podczas modernizacji basenów w kąpieliskach otwartych [3, 8].

W systemie pionowego przepływu (rys. 2) wprowadzenie wody uzdatnionej odbywa się przez odpowiednio rozmieszczone w dnie basenu dysze. Woda przelewowa jest w sposób ciągły odprowadzana rynnami w ilości 100% wody cyrkulacyjnej. Zapewnia to szybkie usuwanie najbardziej zanieczyszczonej wody z powierzchni basenu przez koryta przelewowe.

Schemat poprzecznego przepływu

Rys. 1. Schemat poprzecznego przepływu wody w niecce basenowej [8]

Schemat pionowego przepływu

Rys. 2. Schemat pionowego przepływu wody w niecce basenowej [8]

Jednocześnie wypływająca z dna czysta woda, wznosząc się, tworzy lejowaty strumień, powodując jej wymianę na dużym obszarze z równoczesnym rozprowadzeniem środka dezynfekującego przy dnie, a nie tworząc przy tym rozwarstwienia temperaturowego. Woda basenowa, szczególnie ta zanieczyszczona, powierzchniowa, zostaje wyparta w górę najkrótszą drogą i odprowadzona przez rynnę przelewową.

System ten pozwala na osiągnięcie optymalnego przepływu wody w basenie niezależnie od jego kształtu i jest często stosowany przy nieregularnych kształtach niecek basenowych [3, 8].

Dla zapewnienia odpowiednich warunków przepływu w nieckach basenowych bardzo ważne jest dobranie właściwego rodzaju rynien przelewowych. Powinny one umożliwiać sprawne, ciągłe i równomierne odprowadzanie wody basenowej w zależności od występującego w czasie użytkowania basenu falowania i stopnia zanieczyszczenia lustra wody. Dającym dobre efekty rozwiązaniem są przelewy górne, przede wszystkim typu fińskiego i typu Zürich [9].

Z badań modelowych prowadzonych od wielu lat w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Śląskiej wynika, że warunki cyrkulacji wody dla typowego basenu pływackiego są lepsze przy zastosowaniu pionowego systemu przepływu wody [3–5].

Badania jakości wody basenowej przeprowadzone w obiektach z zastosowanym systemem poziomym i pionowym nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który z systemów hydraulicznych pozwolił na uzyskanie wody basenowej lepszej jakościowo. Jednak wyniki analiz dotyczące rozkładu stężeń chloru wolnego i związanego w wodzie basenowej, wartości mętności i utlenialności wody oraz wyniki analiz bakteriologicznych wskazywały na wyższy stopień stabilności wody w nieckach basenów wyposażonych w pionowy system hydrauliczny [12, 15].

Część druga – RI 3/2013

Literatura

 1. DIN 19643: Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser, Düsseldorf 1997.
 2. Gesamte Rechtsvorschrift für Bäderhygieneverordnung, Fassung vom 28.09.2011 (austriacki przepis prawny w sprawie warunków higienicznych w obiektach basenowych), www.ris.bka.gv.at.
 3. Piechurski F., Wąder K., Badania warunków przepływu wody w niecce basenu, mat. konf. III Sympozjum Nauk.‑Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2001.
 4. Piechurski F., Badania modelowe warunków przepływu w basenie sportowym, mat. konf. IV Sympozjum Nauk.‑Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2003.
 5. Piechurski F., Badania modelowe warunków przepływu wody w niecce basenu pływackiego, mat. konf. V Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Ustroń 2005.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 72/2010, poz. 466).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 61/2007, poz. 417).
 8. Saunus C., Planug von Schwimmbaderen, Düsseldorf 1998.
 9. Sokołowski C., Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni, MZiOS, Departament Zdrowia Publicznego, PZITS, Warszawa 1998, nr arch. 760.
 10. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU nr 127/2010, poz. 857).
 11. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72/2001, poz. 747, ze zm. DzU nr 85/2005, poz. 729).
 12. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2011.
 13. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej warunkiem uzyskania normatywnych parametrów jej jakości, mat. konf. XVIII Krajowej, VI Międzynarodowej Konferencji Nauk.-Techn. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Poznań 2004.
 14. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Poprawa jakości wody basenowej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii uzdatniania, II Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2005.
 15. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Porównanie jakości wody w basenach z poziomym i pionowym systemem hydraulicznym, mat. konf. VI Sympozjum Nauk.-Techn. „Instalacje basenowe”, Zakopane 2007.
 16. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Przyczyny modernizacji technologicznych układów oczyszczania wody basenowej, „Instal” nr 7–8/2010.
 17. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Wpływ systemu cyrkulacji wody na zmiany jej jakości w niecce basenowej, mat. konf. XVII Krajowej, V Międzynarodowej Konf. Nauk.-Techn. „Zaopatrzenie w wodę i jakość wód”, Gdańsk – Poznań 2002.
 18. Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Zastosowanie nowoczesnych technologii dezynfekcji wody basenowej, mat. konf. XIX Krajowej, VII Międzynarodowej Konf. Nauk.-Techn. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Zakopane 2006.
 19. Wyczarska-Kokot J., Zakrzewska A., Dziennik pracy pływalni jako narzędzie monitoringu systemu oczyszczania wody basenowej, „Instal” nr 7–8/2011.
 20. Wyczarska-Kokot J., Effect of disinfection methods on microbiological water quality in indoor swimming pools, „Architecture Civil Engineering Environment” No. 4/2009.
 21. Zakrzewska A., Wyczarska-Kokot J., Ocena jakości wody basenowej i funkcjonowania instalacji do jej oczyszczania na podstawie dziennika pracy pływalni, w: Kuś K., Piechurski F. red. „Instalacje basenowe”, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 22. Zalecenia ZHK NIZP-PZH dotyczące wymagań sanitarnohigienicznych dla obiektów basenowych i jakości wody w basenach przeznaczonych dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Waldemar Joniec news Budownictwo wchodzi w erę Smart i IoT

Budownictwo wchodzi w erę Smart i IoT Budownictwo wchodzi w erę Smart i IoT

Na stoiskach liderów branży grzewczej podczas targów ISH we Frankfurcie (11–15 marca) można było dostrzec, że głównym wyzwaniem jest efektywne wykorzystanie energii. Producenci przygotowują się na nowe...

Na stoiskach liderów branży grzewczej podczas targów ISH we Frankfurcie (11–15 marca) można było dostrzec, że głównym wyzwaniem jest efektywne wykorzystanie energii. Producenci przygotowują się na nowe czasy – erę Smart Buildings oraz internetu rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Cyfryzacja ogrzewania i wentylacji to środki służące osiągnięciu nie tylko wysokiej efektywności energetycznej, ale też komfortu i ochrony klimatu.

Redakcja RI news „Partnerstwo dla przyszłych pokoleń” - nowoczesna koncepcja stoiska Viessmann na targach ISH

„Partnerstwo dla przyszłych pokoleń” - nowoczesna koncepcja stoiska Viessmann na targach ISH „Partnerstwo dla przyszłych pokoleń” - nowoczesna koncepcja stoiska Viessmann na targach ISH

W terminie 11-15 marca 2019 roku we Frankfurcie na Menem odbyły się targi ISH. To najważniejsza na świecie impreza branżowa o tematyce budownictwa, klimatyzacji oraz energii odnawialnych. Przez trzy dni...

W terminie 11-15 marca 2019 roku we Frankfurcie na Menem odbyły się targi ISH. To najważniejsza na świecie impreza branżowa o tematyce budownictwa, klimatyzacji oraz energii odnawialnych. Przez trzy dni marca na „zielonym” stoisku Viessmann prezentowano nową strategię marki oraz innowacyjną ofertę produktową.

Redakcja RI news Targi ISH - fotorelacja

Targi ISH - fotorelacja Targi ISH - fotorelacja

Targi ISH to największa międzynarodowa impreza w branży klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, a także instalacji wodnych i sanitarnych. W tym roku wydarzenie odbyło się w dniach 11-15 marca 2019 r.

Targi ISH to największa międzynarodowa impreza w branży klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, a także instalacji wodnych i sanitarnych. W tym roku wydarzenie odbyło się w dniach 11-15 marca 2019 r.

Redakcja RI news Jesteśmy na targach ISH 2019!

Jesteśmy na targach ISH 2019! Jesteśmy na targach ISH 2019!

Już po pierwszych paru krokach na ISH widać, że głównym tematem targów jest efektywne wykorzystanie energii. To tu przyjechali specjaliści z całego świata szukać inspiracji do budowy energooszczędnych...

Już po pierwszych paru krokach na ISH widać, że głównym tematem targów jest efektywne wykorzystanie energii. To tu przyjechali specjaliści z całego świata szukać inspiracji do budowy energooszczędnych budynków – jak zaprojektować ogrzewanie i klimatyzację, jak połączyć instalację w inteligentną całość.

Redakcja RI news ISH 2019 - podstawowe informacje

ISH 2019 - podstawowe informacje ISH 2019 - podstawowe informacje

Podczas najbliższej edycji targów ISH 2019 zostanie wykorzystana nowopowstała hala numer 12, co spowoduje przeorganizowanie przestrzeni wystawienniczej. Ponadto, po raz pierwszy wydarzenie rozpocznie się...

Podczas najbliższej edycji targów ISH 2019 zostanie wykorzystana nowopowstała hala numer 12, co spowoduje przeorganizowanie przestrzeni wystawienniczej. Ponadto, po raz pierwszy wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek, a zakończy w piątek.

Redakcja RI ISH 2019 – nowy harmonogram

ISH 2019 – nowy harmonogram ISH 2019 – nowy harmonogram

Najbliższa edycja targów ISH (11–15 marca 2019) ma być odmienna strukturalnie i wizualnie od dotychczasowych. Na życzenie wystawców po raz pierwszy rozpoczną się one w poniedziałek, a skończą w piątek....

Najbliższa edycja targów ISH (11–15 marca 2019) ma być odmienna strukturalnie i wizualnie od dotychczasowych. Na życzenie wystawców po raz pierwszy rozpoczną się one w poniedziałek, a skończą w piątek. Zmiana ta ma umożliwić m.in. gościom z zagranicy łatwiejsze przybycie na targi. W związku z oddaniem do użytku nowej hali 12 i remontem hali 6 na ISH 2019 będzie też obowiązywał nowy rozkład powierzchni wystawienniczej, który ma zapewnić odwiedzającym lepszy przegląd oferty targowej.

Joanna Ryńska Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

Woda w instalacjach narażona jest na wtórne zanieczyszczenie, związane po pierwsze z kondycją fizykochemiczną i mikrobiologiczną przewodów, przez które przepływa, a po drugie z przepływem zwrotnym z instalacji...

Woda w instalacjach narażona jest na wtórne zanieczyszczenie, związane po pierwsze z kondycją fizykochemiczną i mikrobiologiczną przewodów, przez które przepływa, a po drugie z przepływem zwrotnym z instalacji zawierającej wodę nienadającą się do celów spożywczych. Zgodnie z prawem instalacja wodociągowa musi być zabezpieczona przed takim zanieczyszczeniem przy zastosowaniu urządzeń spełniających odpowiednie wymagania.

dr inż. Piotr Jadwiszczak, mgr inż. Marek Sidorczyk Czynniki wpływające na przebieg i wyniki hydraulicznej próby szczelności sieci hydrantowych

Czynniki wpływające na przebieg i wyniki hydraulicznej próby szczelności sieci hydrantowych Czynniki wpływające na przebieg i wyniki hydraulicznej próby szczelności sieci hydrantowych

Na wynik hydraulicznej próby szczelności sieci hydrantowych mogą wpływać wady projektowe, wady wykonawcze, sposób przygotowania sieci do badania oraz warunki testu. Nie każdy spadek ciśnienia w czasie...

Na wynik hydraulicznej próby szczelności sieci hydrantowych mogą wpływać wady projektowe, wady wykonawcze, sposób przygotowania sieci do badania oraz warunki testu. Nie każdy spadek ciśnienia w czasie badania oznacza negatywny wynik próby szczelności, a interpretacja wyników musi uwzględniać charakterystykę badanej sieci, warunki wykonywania próby, specyfikę wybranej metody próby szczelności oraz naturalne procesy zachodzące w rurociągu.

dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska, mgr Dominika Dąbrowska Ocena mikrobiologicznej jakości wody w fontannach miejskich

Ocena mikrobiologicznej jakości wody w fontannach miejskich Ocena mikrobiologicznej jakości wody w fontannach miejskich

W artykule opisano wyniki badań mikrobiologicznych wody pobranej z fontann różniących się wiekiem oraz stanem instalacji i metodami dezynfekcji. Przeprowadzone badania wykazały, że dodatkowa dezynfekcja...

W artykule opisano wyniki badań mikrobiologicznych wody pobranej z fontann różniących się wiekiem oraz stanem instalacji i metodami dezynfekcji. Przeprowadzone badania wykazały, że dodatkowa dezynfekcja wody oraz dbałość o stan instalacji wodnej mają decydujący wpływ na jakość wody w fontannach.

Waldemar Joniec Urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody – zestawy hydroforowe

Urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody – zestawy hydroforowe Urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody – zestawy hydroforowe

Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz większego...

Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz większego znaczenia nabiera energoefektywność systemów i instalacji wodociągowych. Oszczędność energii to nie tylko dobrze dobrane przewody i armatura, ale również optymalny dobór i prawidłowa eksploatacja pomp.

dr inż. Edmund Nowakowski Hydranty wewnętrzne − wymagane ciśnienie wody w zaworze odcinającym

Hydranty wewnętrzne − wymagane ciśnienie wody w zaworze odcinającym Hydranty wewnętrzne − wymagane ciśnienie wody w zaworze odcinającym

Minimalne ciśnienie wody w hydrancie wewnętrznym określano początkowo na 10 m sł.w. W praktyce okazało się to niewystarczające, dlatego w normie PN-72/B-02865 zwiększono tę wartość do 20 m sł.w. (0,2 MPa)...

Minimalne ciśnienie wody w hydrancie wewnętrznym określano początkowo na 10 m sł.w. W praktyce okazało się to niewystarczające, dlatego w normie PN-72/B-02865 zwiększono tę wartość do 20 m sł.w. (0,2 MPa) i utrzymano w obecnie obowiązującym rozporządzeniu MSWiA. Jednak w niektórych przypadkach minimalne ciśnienie wody powinno być jeszcze większe.

Jarosław Czapliński Jakość materiału i jakość montażu gwarancją jakości instalacji

Jakość materiału i jakość montażu gwarancją jakości instalacji Jakość materiału i jakość montażu gwarancją jakości instalacji

Każdy użytkownik instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oczekuje, iż woda ta będzie w pełni bezpieczna do picia. Tymczasem jakość wody w miejscu poboru zależy nie tylko od tego, co wpływa do sieci...

Każdy użytkownik instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oczekuje, iż woda ta będzie w pełni bezpieczna do picia. Tymczasem jakość wody w miejscu poboru zależy nie tylko od tego, co wpływa do sieci wodociągu lecz również od tego, przez co przepływa, zanim dotrze do kranu. A więc od rodzaju i jakości instalacji wewnętrznej.

Damian Żabicki Odprowadzanie wody z nowoczesnych łazienek i obszarów wellness

Odprowadzanie wody z nowoczesnych łazienek i obszarów wellness Odprowadzanie wody z nowoczesnych łazienek i obszarów wellness

Miejsca publiczne, takie jak strefy wellness czy baseny, zwykle przyciągają klientów wysoką jakością zastosowanych rozwiązań i najwyższym poziomem designu. Znajdujące się w nich nowoczesne łazienki powinny...

Miejsca publiczne, takie jak strefy wellness czy baseny, zwykle przyciągają klientów wysoką jakością zastosowanych rozwiązań i najwyższym poziomem designu. Znajdujące się w nich nowoczesne łazienki powinny być wizytówką tych obiektów, miarą panującego w nich komfortu i luksusu. Dbałość o jakość powinna znajdować odzwierciedlenie nie tylko w drogich kafelkach czy efektownej ceramice łazienkowej, ale również w najmniejszych detalach, takich jak systemy odprowadzania wody.

dr inż. Florian Piechurski Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

W przypadku problemów z jakością wody basenowej jednym z pierwszych rutynowych działań jest jej intensywne chlorowanie. Może to jednak doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu związków wpływających...

W przypadku problemów z jakością wody basenowej jednym z pierwszych rutynowych działań jest jej intensywne chlorowanie. Może to jednak doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu związków wpływających na zapach wody basenowej oraz powodujących u osób kąpiących się podrażnienie oczu, dróg oddechowych i błony śluzowej nosa. Jednym ze skutecznych sposobów przywracania jakości wody basenowej może być jej okresowe ozonowanie.

mgr inż. Anna Lempart, dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego

Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego Bilans jakości wody dla wybranego obiektu basenowego

Bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników pływalni zależą przede wszystkim od parametrów jakości wody, warunków przepływu w nieckach basenów, prawidłowej eksploatacji stacji oczyszczania wody oraz instalacji...

Bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników pływalni zależą przede wszystkim od parametrów jakości wody, warunków przepływu w nieckach basenów, prawidłowej eksploatacji stacji oczyszczania wody oraz instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku pływalni.

dr inż. Florian Piechurski Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych

Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych

Przyjmowane na podstawie przepisów i norm zapotrzebowanie na wodę do celów higieniczno-sanitarnych w krytych obiektach basenowych nie uwzględnia nowych technologii oraz oszczędnej armatury i tym samym...

Przyjmowane na podstawie przepisów i norm zapotrzebowanie na wodę do celów higieniczno-sanitarnych w krytych obiektach basenowych nie uwzględnia nowych technologii oraz oszczędnej armatury i tym samym jest większe niż rzeczywiste zużycie. Prowadzi to do zawyżania bilansu wody dla krytych pływalni i przewymiarowania instalacji.

dr inż. Katarzyna Ratajczak, Brandon Kunicki Parowanie wody w krytych basenach pływackich - Monitoring parowania w obiekcie rzeczywistym oraz wpływ kąpiących się osób na ilość odparowującej wody

Parowanie wody w krytych basenach pływackich - Monitoring parowania w obiekcie rzeczywistym oraz wpływ kąpiących się osób na ilość odparowującej wody Parowanie wody w krytych basenach pływackich - Monitoring parowania w obiekcie rzeczywistym oraz wpływ kąpiących się osób na ilość odparowującej wody

W artykule skupiono się na doborze zależności do obliczania ilości odparowującej wody, która w przypadku basenów pływackich jest bardzo ważna. Odpowiednio dobrana ma znaczący wpływ na zużycie energii w...

W artykule skupiono się na doborze zależności do obliczania ilości odparowującej wody, która w przypadku basenów pływackich jest bardzo ważna. Odpowiednio dobrana ma znaczący wpływ na zużycie energii w obiektach basenowych, gdyż decyduje o doborze wielkości urządzeń wentylacyjnych, które powodują znaczne zużycie energii [7].

mgr inż. Kamil Więcek Koszty wentylacji i ogrzewania hal basenowych przy zastosowaniu central o różnych konstrukcjach

Koszty wentylacji i ogrzewania hal basenowych przy zastosowaniu central o różnych konstrukcjach Koszty wentylacji i ogrzewania hal basenowych przy zastosowaniu central o różnych konstrukcjach

Na rynku central klimatyzacyjnych występują zasadniczo dwa rozwiązania technologiczne, różniące się stopniem złożoności konstrukcji oraz kosztami eksploatacji. Porównanie ich pod tym ostatnim względem...

Na rynku central klimatyzacyjnych występują zasadniczo dwa rozwiązania technologiczne, różniące się stopniem złożoności konstrukcji oraz kosztami eksploatacji. Porównanie ich pod tym ostatnim względem pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, zastosowanie którego z nich jest bardziej opłacalne.

dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 4)

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 4) Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 4)

Wraz ze wzrostem wiedzy na temat szkodliwego wpływu ubocznych produktów dezynfekcji na zdrowie kąpiących się osób, zwłaszcza małych dzieci, pływaków czy pracowników pływalni, wzrasta zainteresowanie rozwojem...

Wraz ze wzrostem wiedzy na temat szkodliwego wpływu ubocznych produktów dezynfekcji na zdrowie kąpiących się osób, zwłaszcza małych dzieci, pływaków czy pracowników pływalni, wzrasta zainteresowanie rozwojem i unowocześnianiem metod dezynfekcji wody.

dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 2)

Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 2) Nowoczesne i innowacyjne technologie oczyszczania wody basenowej (cz. 2)

Nowoczesne technologie oczyszczania wody basenowej, dobór właściwych preparatów chemicznych oraz wysoka efektywność filtrowania i dezynfekcji gwarantują uzyskanie wody kąpielowej odpowiadającej rygorystycznym...

Nowoczesne technologie oczyszczania wody basenowej, dobór właściwych preparatów chemicznych oraz wysoka efektywność filtrowania i dezynfekcji gwarantują uzyskanie wody kąpielowej odpowiadającej rygorystycznym wymaganiom i zapewniającej osobom kąpiącym się komfort i bezpieczeństwo pod względem zdrowotnym.

dr inż. Edmund Nowakowski Rozkład zużycia i źródła ciepła w obiektach basenowych

Rozkład zużycia i źródła ciepła w obiektach basenowych Rozkład zużycia i źródła ciepła w obiektach basenowych

Obiekty basenowe należą do zakładów zużywających duże ilości ciepła, dlatego powinno się w nich prowadzić racjonalną gospodarkę energią. Oprócz różnych form odzyskiwania ciepła jedną z najważniejszych...

Obiekty basenowe należą do zakładów zużywających duże ilości ciepła, dlatego powinno się w nich prowadzić racjonalną gospodarkę energią. Oprócz różnych form odzyskiwania ciepła jedną z najważniejszych kwestii jest taki dobór urządzeń grzewczych, aby działały z wysoką sprawnością eksploatacyjną. Niezbędna jest do tego znajomość rozkładu zużycia ciepła w obiekcie nie tylko w ciągu doby, ale także w trakcie roku.

dr inż. Przemysław Muszyński Ozonowanie wody basenowej w pływalniach

Ozonowanie wody basenowej w pływalniach Ozonowanie wody basenowej w pływalniach

W artykule omówiono właściwości dezynfekcyjne i utleniające ozonu, sposoby jego dozowania oraz wady i zalety stosowania tego gazu do dezynfekcji wody basenowej. Podano również zalecenia i wymagania dotyczące...

W artykule omówiono właściwości dezynfekcyjne i utleniające ozonu, sposoby jego dozowania oraz wady i zalety stosowania tego gazu do dezynfekcji wody basenowej. Podano również zalecenia i wymagania dotyczące projektowania instalacji ozonowania.

dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot, dr inż. Florian Piechurski Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji

Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji

W artykule porównano jakość wody pochodzącej z ośmiu wybranych niecek basenowych, w których zastosowano poziome i pionowe systemy hydrauliczne. Scharakteryzowano analizowane baseny, zamontowane w nich...

W artykule porównano jakość wody pochodzącej z ośmiu wybranych niecek basenowych, w których zastosowano poziome i pionowe systemy hydrauliczne. Scharakteryzowano analizowane baseny, zamontowane w nich systemy przepływu wody i układy jej oczyszczania. Niezależnie od zastosowanego systemu hydraulicznego jakość wody basenowej odpowiadała wymaganiom obowiązujących przepisów, z wyjątkiem obecności chloru związanego we wszystkich badanych basenach i chloru wolnego w dwóch obiektach.

dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody w pływalniach

Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody w pływalniach Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody w pływalniach

W artykule scharakteryzowano mikroorganizmy wskaźnikowe, których pojawienie się w wodach basenowych stanowi ostrzeżenie przed zakażeniami. Zaprezentowano wyniki analiz jakości wody w siedmiu krytych pływalniach....

W artykule scharakteryzowano mikroorganizmy wskaźnikowe, których pojawienie się w wodach basenowych stanowi ostrzeżenie przed zakażeniami. Zaprezentowano wyniki analiz jakości wody w siedmiu krytych pływalniach. Na podstawie wielkości parametrów mikrobiologicznych, uzupełnionych o parametry fizyczno-chemiczne określono przydatność wody basenowej do kąpieli.

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.