RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Minimalna średnica przyłącza ciepłowniczego

W kolejnych artykułach poruszaliśmy różne zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej systemów zaopatrzenia w ciepło. Obecnie omówiony zostanie problem wynikający z niedostosowania średnic przyłączy ciepłowniczych do mocy zamówionej odbiorców końcowych. W efekcie ciągłej poprawy ochrony cieplnej budynków, ich potrzeby maleją – nie zawsze to jednak wpływa na historycznie ukształtowane zasady dotyczące projektowania.

Zobacz także

ADEY Innovation SAS ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie...

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie do ochrony środowiska naturalnego, z dużym naciskiem na poprawę jakości powietrza (umożliwiają obniżenie emisji CO2 o ok. 250 kg rocznie z pojedynczego gospodarstwa domowego).

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

TRANTER, Jakub Szałwiński Wpływ parametrów pracy wymiennika chłodu na jego wielkość i cenę

Wpływ parametrów pracy wymiennika chłodu na jego wielkość i cenę Wpływ parametrów pracy wymiennika chłodu na jego wielkość i cenę

Wymienniki płytowe uszczelkowe stosowane są w instalacjach chłodu od wielu lat i nie mają konkurencji wśród innych typów wymienników ciepła. Co prawda dla małych przepływów i mocy istnieje możliwość zastosowania...

Wymienniki płytowe uszczelkowe stosowane są w instalacjach chłodu od wielu lat i nie mają konkurencji wśród innych typów wymienników ciepła. Co prawda dla małych przepływów i mocy istnieje możliwość zastosowania wymienników płytowych lutowanych, lecz od pewnych wartości przepływów wymienniki lutowane wymagają stosowania układów wielowymiennikowych.

Wybór sposobu zaopatrzenia w ciepło budynku jest zagadnieniem ważnym i istotnie wpływającym zarówno na warunki komfortu zapewniane przez instalację ogrzewczą, jak i na koszty użytkowania pomieszczeń. W wielu publikacjach autorzy zalecają przeprowadzenie wstępnych analiz, które pozwolą wybrać wariant optymalny dla konkretnych uwarunkowań, lokalizacji i konstrukcji budynku.

Wykonanie jednak takich teoretycznych symulacji, nawet wielowariantowych, nie zawsze będzie w późniejszym okresie eksploatacji obiektu budowlanego skutkować utrzymaniem kosztów zaopatrzenia w ciepło na racjonalnie niskim poziomie. Przyczyną takiego stanu rzeczy są błędy popełnione przy ustalaniu założeń wstępnych do symulacji lub późniejsze odstępstwa (od rozwiązań ustalonych w projekcie) dokonane podczas realizacji systemu zaopatrzenia w ciepło.

Należy mieć na uwadze, że podłączenie do miejskiej snapoieci gazowej lub miejskiego systemu ciepłowniczego musi być zrealizowane zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez właściwe przedsiębiorstwo. Ustalone warunki podłączania do systemu są później zazwyczaj rygorystycznie przestrzegane. Przedsiębiorstwo ciepłownicze może w wydanych warunkach technicznych określić m.in. minimalną średnicę przyłącza ciepłowniczego, miejsce włączenia do sieci czy niezbędne elementy wyposażenia węzła ciepłowniczego.

Bardzo często średnica przyłącza jest zdecydowanie większa od wymaganej średnicy obliczonej na podstawie zapotrzebowania na ciepło budynku oraz kryterium prędkości lub jednostkowych spadków ciśnienia. Szczególnie dotyczy to odbiorców końcowych o małej mocy zamówionej. Wymagania ustalone przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, często oparte na historycznych już uwarunkowaniach, mają na uwadze przede wszystkim zapewnienie bezawaryjnej dostawy ciepła w całym sezonie grzewczym, do wszystkich obiektów podłączonych do systemu oraz w długiej perspektywie czasowej (uwzględniając przy tym również możliwość rozbudowy systemu).

Za mała średnica przyłącza ciepłowniczego może w późniejszym czasie skutkować na tyle dużymi oporami przepływu, że w okresach wystąpienia zwiększonego strumienia wody sieciowej mogą wystąpić problemy z utrzymaniem odpowiedniego ciśnienia dyspozycyjnego. Nadmierne zmniejszenie ciśnienia dyspozycyjnego może spowodować zakłócenia pracy układu automatycznej regulacji (w szczególności zaworów regulacyjnych), a w konsekwencji doprowadzić do zaburzeń w dostawie ciepła. Należy jednak pamiętać, że prawdopodobieństwo wystąpienia przedstawionych tu problemów odnosi się przede wszystkim do obiektów podłączonych na końcówkach sieci ciepłowniczej.

W celu uproszczenia procesu podejmowania decyzji podczas ustalaniu warunków dla przyłączenia odbiorcy ciepła do sieci rezygnuje się nie tylko z indywidualnej analizy warunków pracy konkretnego węzła i przyłącza ciepłowniczego zlokalizowanego w określonym miejscu systemu. Pozbawia się również projektanta możliwości wykazania, że przyłącze ciepłownicze o innej średnicy niż wymagana przez przedsiębiorstwo nie zakłóci dostawy ciepła do konkretnego budynku oraz nie wypłynie negatywnie na warunki eksploatacji całego systemu ciepłowniczego. Rola projektanta jest zatem zazwyczaj ograniczona tylko do wdrożenia narzuconych mu typowych rozwiązań.

Przyjęcie zbyt dużej w stosunku do potrzeb średnicy przyłącza ciepłowniczego spowoduje zwiększenie kosztów jego budowy oraz doprowadzenie do wzrostu strat ciepła na przesyle. Oczywiście można próbować wykazywać, że różnica w cenie pomiędzy przyłączem Dn 25 a Dn 40 jest mało istotna (tab. 1.), podobnie jak wielkość wspomnianych strat ciepła, jednak wielokrotne powielanie nawet drobnych błędów w dużej i rozległej sieci ciepłowniczej będzie skutkować zauważalnym pogorszeniem efektywności energetycznej całego systemu.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt: wytyczne przygotowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze są opracowane w oparciu o przypadki typowe, najczęściej występujące w danym mieście lub regionie. Zastosowanie ich dla przypadków standardowych zazwyczaj nie generuje istotnych skutków negatywnych ani dla operatora systemu, ani dla końcowego odbiorcy.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z przyłączem ciepłowniczym o długości kilkunastu metrów przewymiarowanie średnicy przewodów nawet o dwa wymiary handlowe (np. z Dn 25 na Dn 40) nie podwyższy istotnie nakładów inwestycyjnych. Wygląda to jednak zdecydowanie inaczej dla przypadków nietypowych.

Studium przypadku

Szczegółową analizę porównawczą wykonano dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się 14 mieszkań. Łączne zapotrzebowanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oszacowano na 70 kW. Z instalacji ciepłej wody użytkowej korzysta 50 osób (3,6 osoby na mieszkanie), a maksymalna godzinowa moc układu przygotowania c.w.u. wynosi wtedy również 70 kW. Standardowym rozwiązaniem większości budowanych w Polsce węzłów ciepłowniczych jest brak układów przygotowania c.w.u. z akumulacją ciepła.

Parametry obliczeniowe instalacji c.o. wynoszą 85/65°C, zaś obliczeniowa temperatura zewnętrzna –18°C. Węzeł ciepłowniczy dwustopniowy dwufunkcyjny [2] zasilany jest z sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 130/70°C. Przy takich założeniach warunków pracy instalacji odbioru ciepła wyznaczony maksymalny strumień wody sieciowej wynosi 0,53 kg/s.

Koszt budowy sieci ciepłowniczej ułożonej w gruncie (w technologii preizolowanej) o typowym zagłębieniu

Tabela 1. Koszt budowy sieci ciepłowniczej ułożonej w gruncie (w technologii preizolowanej) o typowym zagłębieniu [1]

Gdyby przyłącze ciepłownicze miało średnicę Dn 40, wówczas prędkość przepływu czynnika w warunkach obliczeniowych wynosiłaby 0,38 m/s. Przy braku zapotrzebowania na ciepło w postaci ciepłej wody użytkowej prędkość ta jeszcze zmaleje. Należy mieć również na uwadze warunki występujące w okresie letnim, gdy brak jest zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie. Ograniczenie średnicy przewodów przyłącza do Dn 25 spowoduje wzrost prędkości przepływu nośnika ciepła do wartości 0,83 m/s.

W literaturze dotyczącej ciepłownictwa można znaleźć różne wskazówki dotyczące zasad doboru średnic przewodów sieci ciepłowniczej. Stosowane mogą być kryteria wynikające z zalecanego jednostkowego oporu liniowego lub prędkości przepływu. W [3] podane jest zalecenie, aby prędkość wody sieciowej mieściła się w zakresie 0,5÷3,0 m/s. W [4] autorzy bardziej szczegółowo rozgraniczają zalecenia dotyczące prędkości wody sieciowej:

 • w odcinkach tranzytowych – 3,0÷3,5 m/s,
 • w odcinkach głównych (magistralnych) – 2,5÷3,0 m/s,
 • w odgałęzieniach – 1,5÷2,0 m/s.

Autorzy [5] zalecają natomiast, aby prędkość przepływu nośnika ciepła w przewodach sieci ciepłowniczej o maksymalnych średnicach nie przekraczała 3,0÷3,5 m/s. Jak zatem widać wytyczne są zbieżne, chociaż w szczegółach dość istotnie się różnią.

Wynik obliczenia prędkości przepływu w analizowanym przypadku i po przyjęciu mniejszej średnicy przyłącza (Dn 25) zawiera się w zakresie wskazanym w [3], chociaż nie spełnia już warunków podawanych przez pozostałych autorów. Jednak zastosowanie średnicy przyłącza Dn 40 skutkuje uzyskaniem prędkości dużo mniejszych i nie spełniających nawet warunku określonego w [3].

Przyłącze ciepłownicze użytkowane na potrzeby węzła dwufunkcyjnego działa przez cały rok. Choć strumień wody sieciowej oraz temperatury zasilania i powrotu ulegają w tym czasie zmianom (w efekcie prowadzonej regulacji jakościowej w źródle ciepła), to straty ciepła zależą wyłącznie od różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem a gruntem oraz od średnicy przewodu.

Ponieważ wartość ta zależy od różnych uwarunkowań lokalnych, wyznaczając straty ciepła przyłącza przyjęto wariantowo różne dwie średnie temperatury gruntu (8°C i 5°C). Wyniki analiz zestawiono w tab. 2. Jak z niej wynika, przy stosunkowo dużej długości przyłącza, różnice w stratach ciepła w zależności od jego średnicy są zauważalne.

Ważną wielkością w symulacjach strat ciepła było ustalenie średniej temperatury zasilania i powrotu dla całego okresu dostawy ciepła. W przypadku dostawy ciepła wyłącznie na potrzeby c.o., zagadnienie to jest dość proste zarówno od strony formalnej, jak i algebraicznej. Na podstawie danych klimatycznych dla wybranej lokalizacji wyznacza się bowiem średnią temperaturę zewnętrzną dla sezonu grzewczego tśr zewn. Dla tej wartości temperatury zewnętrznej, na podstawie wykresu regulacyjnego, określą się następnie wartość temperatury zasilania Tzas i powrotu Tpow.

W przypadku przyłącza lub – w ogólnym przypadku – sieci ciepłowniczej, które dostarcza ciepło również w okresie letnim, na potrzeby przygotowania c.w.u. przedstawiona powyżej metoda ulega modyfikacji. W okresie letnim temperatura wody sieciowej na zasilaniu utrzymywana jest jako stała, zwykle ok. 70°C. Taki sposób regulacji powoduje podwyższenie średniorocznej temperatury na zasilaniu.

Precyzyjne wyznaczenie średniej temperatury zasilania od strony algebraicznej jest oczywiście możliwe, choć niezbędna jest do tego znajomość tzw. krzywej klimatycznej dla konkretnej miejscowości. W poniższych analizach wykonano obliczenia modelowe dla dwóch wartości średniej temperatury zasilania i powrotu. Uzyskane w ten sposób wyniki mogą być interpretowane jako odwzorowanie rzeczywistych strat ciepła w ciągu roku z łagodną i mroźną zimą.

Zestawienie strat ciepła na przyłączu ciepłowniczym w ciągu roku z wielkością całkowitego zużycia ciepła przez instalacje odbiorcze w budynku (tab. 3.) pozwala jeszcze lepiej zobrazować efektywność energetyczną tego fragmentu systemu ciepłowniczego. W tym celu obliczone zostało roczne zużycie ciepła na potrzeby c.o. w oparciu o liczbę stopniodni oraz na potrzeby c.w.u. na podstawie dobowego zużycia c.w.u.

W [6] wskazano, że w nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym pobór c.w.u. utrzymuje się na bardzo niskim poziomie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Z tego względu obliczenia modelowe zostały wykonane nawet dla jednostkowego zużycia równego 30 dm3/(doba·osoba).

W przypadku zużycia ciepła w samym budynku na poziomie 719 GJ/rok, straty ciepła na przesyle samym przyłączem określone dla wariantu w.4.2. (tab. 2.) wynoszą aż 33%. Zmniejszenie średnicy (na Dn 25 – wariant w.4.1.) powoduje ograniczenie udziału strat ciepła do 28%. Przy uwzględnieniu maksymalnych możliwych do wystąpienia wskaźników jednostkowych zużycia c.w.u., udział strat ciepła na przesyle przyłączem wynoszą odpowiednio: 26% (w.3.2.) oraz 22% (w.3.1.).

Przy długości przyłącza ciepłowniczego równego 100 m wpływ średnicy przyłącza jest już zdecydowanie mniejszy – w przypadku w.1.1. straty ciepła stanowią 8%, a w w.1.2. tylko nieznacznie więcej (9%). Należy jednak podkreślić, że są to straty występujące tylko w niewielkim fragmencie sieci ciepłowniczej, do których dla całkowitego bilansu należy dodać również straty występujące w pozostałych elementach systemu.

Analiza wariantowa rocznych strat ciepła na przesyle

Tabela 2. Analiza wariantowa rocznych strat ciepła na przesyle

Szacunkowe roczne zużycie ciepła w analizowanym budynku

Tabela 3. Szacunkowe roczne zużycie ciepła w analizowanym budynku

Przyłącze ciepłownicze 2×Dn 40 ułożone w kanale nieprzełazowym, zasilające w ciepło węzeł jednofunkcyjny

Fot. 3. Przyłącze ciepłownicze 2×Dn 40 ułożone w kanale nieprzełazowym, zasilające w ciepło węzeł jednofunkcyjny (c.o.) o mocy 38 kW. Taka średnica umożliwia przyłączenie węzła o mocy zamówionej 250 kW


Źródło: fot. B. Nowak

Owszem, zazwyczaj długość przyłącza ciepłowniczego wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów, jednak nie należą do rzadkości przypadki, gdzie jest ona dużo większa [7]. Trzeba jeszcze pamiętać, że rzeczywiste zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń jest obecnie również ograniczane przez mieszkańców poniżej wartości obliczanych z modeli matematycznych [6, 8]. Jeśli będzie występować taka tendencja, trzeba liczyć się z dalszym wzrostem względnego poziomu strat ciepła na przesyle. Straty te nie ulegną bowiem zmianie, natomiast zmniejszy się poziom odniesienia.

Podsumowanie

Uproszczone metody doboru urządzeń ułatwiają pracę projektantom i ograniczają nakłady czasowe na przygotowanie dokumentacji projektowej. W większości przypadków są one również wystarczająco skuteczne, tzn. dają poprawny wynik. Zastosowanie złożonych procedur obliczeniowych w wielu przypadkach spowoduje uzyskanie analogicznego wyniku lub prawie identycznego.

Trzeba jednak podkreślić, że dla przypadków specyficznych wynik uzyskany z uproszczonych procedur może być obarczony istotnym błędem. Obniżenie efektywności energetycznej w takiej sytuacji będzie obciążać podwyższonymi kosztami eksploatacyjnym użytkownika przez wiele lat.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze wprowadzając warunki, np. w postaci minimalnej średnicy przyłącza, mają na celu zapewnienie bezawaryjnej pracy systemu ciepłowniczego. Jednak bezkrytyczne ich stosowanie może w niektórych przypadkach powodować istotne obniżenie efektywności energetycznej, które jest niekorzystne dla samego przedsiębiorstwa, jak i końcowego odbiorcy ciepła.

Przedstawiona tu teoretycznie przeprowadzona analiza ma przede wszystkim zwrócić uwagę na problem, jaki dotyczy wielu scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło. Jest on przy tym niezwykle trudny do wyeliminowania, gdyż wymaga albo całkowitej przebudowy infrastruktury albo pozyskania dodatkowych, dużych odbiorców ciepła.

Nie tylko bowiem duży udział strat ciepła w stosunku do ilości sprzedawanego ciepła wynika z niedostosowania średnic rurociągów magistralnych i tranzytowych (projektowanych w odmiennych warunkach systemowych i przy założeniu dynamicznego rozwoju energochłonnej zabudowy), ale mają nań wpływ również straty ciepła na samych przyłączach do węzłów ciepłowniczych, szczególnie gdy moc zamówiona pojedynczego węzła jest mniejsza od 200 kW.

Artykuł nie odpowiada na pytanie, jaka powinna być minimalna średnica przyłącza ciepłowniczego, zwraca jednak uwagę na sam problem. Patrząc na rozwiązania, stosowane technologie (fot. 4a i 4b.) oraz coraz lepszą jakość wody sieciowej, celowe jest przeanalizowanie dostosowania tych średnic do rzeczywistych potrzeb odbiorcy końcowego.

Producenci rur preizolowanych oferują różne rozwiązania technologiczne

Fot. 4a. Producenci rur preizolowanych oferują różne rozwiązania technologiczne, pozwalające na dostosowanie ich do konkretnych wymagań systemu ciepłowniczego (fot. B. Nowak)


Źródło: fot. B. Nowak

Producenci rur preizolowanych oferują różne rozwiązania technologiczne, pozwalające na dostosowanie ich do konkretnych wymagań systemu ciepłowniczego

Fot. 4b. Producenci rur preizolowanych oferują różne rozwiązania technologiczne, pozwalające na dostosowanie ich do konkretnych wymagań systemu ciepłowniczego (fot. B. Nowak)


Źródło: fot. B. Nowak

Poprawiać to będzie efektywność energetyczną funkcjonujących powszechnie w naszym kraju scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło. Problem dotyczy przede wszystkim istniejącej infrastruktury, której wymiana jest zbyt kosztowna, aby przeprowadzać ją w sposób kompleksowy, a uzyskany w jej wyniku efekt finansowy i tak skutkuje bardzo długim okresem zwrotu nakładów, sięgającym często ponad 20÷30 lat.

Literatura

 1. Fortum Wrocław SA, Taryfa dla ciepła, Decyzja Prezesa URE nr SWR-4210-34/2007/252/VIII-A/JJ z dnia 5 października 2007 r.
 2. Klimczak M., Nowak B., Węzeł ciepłowniczy – alternatywa dla lokalnej kotłowni, Rynek Instalacyjny 9/2007, s. 71.
 3. Kamler W., Ciepłownictwo, PWN, Warszawa 1979.
 4. Overgaard J., Knudsen S., District heating networks – choosing the right pipe dimensions, News from DBDH 1/2006.
 5. Szkarowski A., Łatowski L., Ciepłownictwo, WNT, Warszawa 2006.
 6. Bartnicki G., Nowak B., Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego, Rynek Instalacyjny 4/2008, s. 54.
 7. Nowak B., Bartnicki G., Przyłącze ciepłownicze – modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło, Rynek Instalacyjny 1–2/2008, s. 58.
 8. Nowak B., Bartnicki G., Sezonowa sprawność kotłowni gazowej w warunkach rzeczywistych, Rynek Instalacyjny 5/2008, s. 54.
 9. Katalog firmy Brugg, www.brugg.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Modelowanie hydrauliczne kanalizacji sanitarnej – przyszłość czy teraźniejszość?

Modelowanie hydrauliczne kanalizacji sanitarnej – przyszłość czy teraźniejszość? Modelowanie hydrauliczne kanalizacji sanitarnej – przyszłość czy teraźniejszość?

Wykonany i skalibrowany model to użyteczne narzędzie do oceny warunków hydraulicznych. Optymalne zwymiarowanie zapewnia wymaganą wydajność i pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Korzyści...

Wykonany i skalibrowany model to użyteczne narzędzie do oceny warunków hydraulicznych. Optymalne zwymiarowanie zapewnia wymaganą wydajność i pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Korzyści uwidaczniają się szczególnie w przypadku rozległych zlewni grawitacyjno-pompowych na terenach gmin wiejskich. Modelowanie może znaleźć zastosowanie już na etapie rozwiązań koncepcyjnych przy tworzeniu programów funkcjonalno-użytkowych, a w pewnych przypadkach przy wykonywaniu projektów budowlanych...

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Kazimierz Żarski Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej

Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej

Wydany w 1986 r. leksykon ciepłownictwa [1] liczy sobie już blisko 30 lat i reprezentuje stan wiedzy z lat 50.–80. Szereg pojęć i definicji pozostało aktualnych, jednak wiele terminów zdezaktualizowało...

Wydany w 1986 r. leksykon ciepłownictwa [1] liczy sobie już blisko 30 lat i reprezentuje stan wiedzy z lat 50.–80. Szereg pojęć i definicji pozostało aktualnych, jednak wiele terminów zdezaktualizowało się z powodu rozwoju ciepłownictwa i ogrzewnictwa, a także dziedziny odnawialnych źródeł ciepła i energii.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

Zenon Świgoń Dobór systemu rozsączającego

Dobór systemu rozsączającego Dobór systemu rozsączającego

W Polsce niesłusznie uznaje się drenaż za jedyny system odprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych z pojedynczego gospodarstwa – takich systemów jest kilka. Kolejną złą praktyką jest nieuwzględnianie...

W Polsce niesłusznie uznaje się drenaż za jedyny system odprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych z pojedynczego gospodarstwa – takich systemów jest kilka. Kolejną złą praktyką jest nieuwzględnianie faktu, że nawet dom zamieszkiwany na stałe przez 4 osoby powinien mieć instalację umożliwiającą odebranie, oczyszczenie i rozsączenie ścieków pochodzących od innych osób, odwiedzających czy czasowo w nim przebywających.

Jerzy Kosieradzki Ogrzewanie hal przemysłowych. Konwekcja czy promieniowanie?

Ogrzewanie hal przemysłowych. Konwekcja czy promieniowanie? Ogrzewanie hal przemysłowych. Konwekcja czy promieniowanie?

Projektant stojący przed zadaniem ogrzania pomieszczeń wielkokubaturowych, np. hal przemysłowych, ma dylemat, czy zastosować w nich ogrzewanie powietrzne, czy raczej promieniowanie cieplne. Jak każde instalacje,...

Projektant stojący przed zadaniem ogrzania pomieszczeń wielkokubaturowych, np. hal przemysłowych, ma dylemat, czy zastosować w nich ogrzewanie powietrzne, czy raczej promieniowanie cieplne. Jak każde instalacje, tak i te metody ogrzewania mają zalety i wady. Warto poznać jedne i drugie, zanim podejmie się decyzję o wyborze.

Bogdan Majka Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2) Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako...

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów odprowadzania ścieków.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

dr inż. Edmund Nowakowski Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych

Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych

Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączący źródło wody (wodociąg, studnię) z wewnętrzną instalacją wodociągową budynku. Przy podłączeniu budynku do sieci wodociągowej jest to fragment od punktu...

Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączący źródło wody (wodociąg, studnię) z wewnętrzną instalacją wodociągową budynku. Przy podłączeniu budynku do sieci wodociągowej jest to fragment od punktu podłączenia się do sieci do głównego zaworu odcinającego instalację wodociągową. Ze względu na jego położenie doborem przyłącza wody interesują się zarówno „wodociągowcy”, jak i „instalatorzy”. Jednak zazwyczaj mają różne do tej kwestii podejście.

dr inż. Edmund Nowakowski Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody

Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody

Unieważnienie w 2009 r. dotychczas stosowanej normy PN-92/B-01706 dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych spowodowało szersze zainteresowanie innymi metodami projektowania. W normie...

Unieważnienie w 2009 r. dotychczas stosowanej normy PN-92/B-01706 dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych spowodowało szersze zainteresowanie innymi metodami projektowania. W normie PN-EN 806-3 podano zasady doboru średnic przewodów metodami uproszczonymi. Ponieważ jest ona obowiązująca zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej, warto się z nią zapoznać.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

Redakcja RI Wytwornice pary w sektorze spożywczym

Wytwornice pary w sektorze spożywczym Wytwornice pary w sektorze spożywczym

Przy projektowaniu obiektów oraz instalacji do produkcji i przetwarzania żywności, a także instalacji wentylacyjnych i sanitarnych w budynkach o takim przeznaczeniu powinny zostać uwzględnione nowe regulacje,...

Przy projektowaniu obiektów oraz instalacji do produkcji i przetwarzania żywności, a także instalacji wentylacyjnych i sanitarnych w budynkach o takim przeznaczeniu powinny zostać uwzględnione nowe regulacje, zwłaszcza dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Należy przestrzegać norm regulujących wymagania higieniczne dla maszyn do przemysłu spożywczego oraz procedur systemu HACCP, a także przepisów ustawy regulującej bezpieczeństwo żywności i żywienia.

dr inż. Artur Dudziak Przepustnice – przegląd konstrukcji

Przepustnice – przegląd konstrukcji Przepustnice – przegląd konstrukcji

W artykule porównano kilka popularnych rozwiązań konstrukcyjnych najważniejszych elementów przepustnic międzykołnierzowych centrycznych stosowanych w układach przesyłu wody oraz ścieków komunalnych.

W artykule porównano kilka popularnych rozwiązań konstrukcyjnych najważniejszych elementów przepustnic międzykołnierzowych centrycznych stosowanych w układach przesyłu wody oraz ścieków komunalnych.

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Michał Strzeszewski Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006 Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej...

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej EN 12831:2003 [12]. Norma europejska w wielu miejscach znacząco zmienia dotychczasową metodykę obliczania zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków, jak również może prowadzić do innych wyników obliczeń. Zmianę tę trudno – zdaniem autora – uzasadnić zdecydowaną przewagą nowego sposobu...

dr Małgorzata Pietras-Szewczyk Nasłonecznienie a praca kolektorów słonecznych

Nasłonecznienie a praca kolektorów słonecznych Nasłonecznienie a praca kolektorów słonecznych

Rosnące w coraz szybszym tempie ceny energii oraz perspektywa wyczerpania się konwencjonalnych źródeł energii skłania ekspertów z branży energetycznej do refleksji nad przyszłością światowej energetyki.

Rosnące w coraz szybszym tempie ceny energii oraz perspektywa wyczerpania się konwencjonalnych źródeł energii skłania ekspertów z branży energetycznej do refleksji nad przyszłością światowej energetyki.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.