RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jakość wód opadowych odprowadzanych do wód i ziemi

Zbiornik bioretencyjny po zakończeniu prac montażowych i wkomponowaniu w otoczenie
Źródło: Uponor

Zbiornik bioretencyjny po zakończeniu prac montażowych i wkomponowaniu w otoczenie


Źródło: Uponor

Wody opadowe i roztopowe, odprowadzane z powierzchni uszczelnionych na terenach zurbanizowanych i przemysłowych, mogą być nośnikiem szeregu zanieczyszczeń niebezpiecznych dla środowiska – zarówno dla gruntu, w którym są rozsączane, i wód gruntowych, jak i dla wód powierzchniowych, do których są odprowadzane. Istotnym elementem w zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych jest więc zapewnienie ich właściwej jakości przed odprowadzeniem do środowiska. Pozwala to chronić nie tylko zdrowie ludzi, ale też cały ekosystem i jego różnorodność biologiczną.

Zobacz także

PHU DAMBAT Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda” Program „Moja Woda”

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie...

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej nadal się opłaca – także bez dotacji.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

Kessel Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów

Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów

Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi do...

Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi do tworzenia się coraz większej liczby chmur w atmosferze ziemskiej, co skutkuje obfitymi opadami deszczu, które doprowadzają do lokalnych zalań. Dostępne są jednak urządzenia przeciwzalewowe, które pozwalają skutecznie ochronić budynki mieszkalne.

Wody opadowe i roztopowe docierające do terenów użytkowanych przez człowieka (zarówno zurbanizowanych, jak i rolniczych) wymagają wszechstronnego zagospodarowania i kompleksowego podejścia. Wyłaniają się tu dwa główne, złożone problemy – jakość wód opadowych i roztopowych przeznaczonych do dalszego wykorzystania oraz jakość tych wód odprowadzanych do środowiska (ziemi i wód). Aktualne podejście do jakości wód przeznaczonych do dalszego wykorzystania wymaga poważnej rewizji (temat ten zostanie omówiony na łamach „Rynku Instalacyjnego” w jednym z najbliższych wydań). Natomiast w zakresie jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych do środowiska adekwatnie odpowiada rynek. Powstają rozwiązania – często bardzo proste, ale jednocześnie skuteczne i efektywne – umożliwiające podczyszczanie odpływu z powierzchni uszczelnionych, tak aby możliwa była ochrona gruntu, rzek i jezior oraz zbiorników wodnych.

Jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do środowiska – wymagania

Wymagania dotyczące jakości wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do środowiska zostały w polskim prawie sformułowane w ustawie Prawo wodne [1] oraz w § 17 rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych [2]. Odnoszą się one do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacyjnych i pochodzących z określonej zanieczyszczonej powierzchni szczelnej. Mowa o powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha [...] oraz obiektów magazynowania i dystrybucji paliw. Maksymalne stężenia substancji, które można wprowadzać do rzek przez wyloty sieci kanalizacji deszczowej, to 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Takie parametry jakości wód opadowych i roztopowych przyjmuje się jako odpowiednie także dla odpływu z innych powierzchni uszczelnionych, kierowanego do rzek lub odprowadzanego do ziemi.

Do usuwania z wody zawiesin (cząstek stałych) oraz substancji ropopochodnych stosuje się najczęściej separatory substancji ropopochodnych z osadnikiem do oddzielania zawiesin (piasku). Zadaniem tych urządzeń jest zapewnienie wysokiej wydajności i efektywności dwóch procesów – sedymentacji (oddzielania grawitacyjnego) zawiesin oraz flotacji, czyli oddzielania substancji ropopochodnych, które są lżejsze od wody. Separator musi więc być tak skonstruowany, żeby zapewnić uspokojenie i spowolnienie przepływu umożliwiające oddzielenie tych dwóch rodzajów zanieczyszczeń, a także zatrzymać oddzielone zanieczyszczenia i nie dopuścić do wtórnego zanieczyszczenia strumienia przepływającej wody, np. w przypadku gwałtownego zwiększenia przepływu podczas ulewnych deszczów. W konstrukcji tego typu urządzeń stosuje się układy przegród i przelewów z odpowiednio wykonanymi krawędziami. W przypadku inwestycji, w których dostępność miejsca dla urządzeń podczyszczających wodę opadową jest ograniczona, ważną cechą separatora jest jego kompaktowy charakter. Na rynku dostępne są np. rozwiązania o układzie pionowym, które dzięki koncentrycznym komorom osadnika i separatora flotacyjnego mieszczą się w studzience betonowej lub z tworzywa sztucznego, o średnicy od 1 do 3 m.

Zanieczyszczenia odpływu z powierzchni uszczelnionych

W wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni uszczelnionych znajdują się jednak także inne zanieczyszczenia niebezpieczne dla wód i ziemi (w tym dla wód gruntowych). Są to m.in. WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie czy mikroplastik. Źródłem WWA i metali ciężkich (takich jak ołów, miedź czy cynk) są procesy spalania (głównie spalanie niezupełne materii organicznej jako tzw. niska emisja i spalanie węgla) oraz komunikacja (zarówno emisja spalin, jak i pyły pochodzące ze zużycia eksploatacyjnego opon czy układu hamulcowego) – finalnie zanieczyszczenia te trafiają (z powietrza i powierzchni utwardzanych) do odpływu wód opadowych [3, 4]. WWA należą do substancji „priorytetowych” – są to substancje stanowiące zanieczyszczenie chemiczne wód powierzchniowych oraz zagrożenie, które może spowodować, w szczególności ostrą i chroniczną toksyczność dla organizmów wodnych, akumulację zanieczyszczeń w ekosystemie oraz utratę siedlisk i różnorodności biologicznej, jak również zagrożenia dla zdrowia ludzkiego [1], dlatego należy stopniowo ograniczać ich emisję do wód [1, 5].

W rozwiązaniach producentów pojawiają się zatem urządzenia wspomagające usuwanie tych substancji przed migracją do wód powierzchniowych i gruntowych oraz do ziemi.

W dalszej części artykułu:

• Jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do środowiska – wymagania

• Zanieczyszczenia odpływu z powierzchni uszczelnionych

• Filtracja w podczyszczaniu wód opadowych

• Mikroplastik i jego usuwanie z wód opadowych

 

Aby przeczytać pełną wersję artykułu, należy się zalogować. wykupić prenumeratę i zalogować się.

Literatura

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. DzU 2021, poz. 624)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (DzU 2019, poz. 1311)

3. Wang Chunhui et al., Surface water polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in urban areas of Nanjing, China, „Water Science and Technology”, 2017, 76(7-8), 2150-2157

4. Istenič Darja et al., Elimination and accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban stormwater wet detention ponds, „Water Science and Technology”, 2011, 64(4), 818–825, DOI:10.2166/wst.2011.525

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 348/84 z 24.12.2008)

6. Świderska-Bróż Maria, Mikrozanieczyszczenia wód i możliwości ich usuwania, „Ochrona Środowiska” 3(50)/1993, s. 23–28

7. Lach Joanna, Ociepa Ewa, Stępniak Longina, Sorpcja metali ciężkich na utlenionych węglach aktywnych, „Inżynieria i Ochrona Środowiska”, t. 9, nr 2/2006, s. 161–171

8. Marosz Adam, Rośliny odporne na zasolenie, „Zieleń Miejska” 9(112)/2016

9. Bach Anna, Frazik-Adamczyk Małgorzata, Charakterystyka zagrożeń zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zieleni w ciągach komunikacyjnych, Kraków 2006, www.bip.krakow.pl (dostęp: 1.12.2023)

10. Mrowiec Bożena, Problem obecności mikroplastiku w ściekach i osadach ściekowych, „Zagrożenia i zarządzanie w gospodarce wodno-ściekowej XXI wieku – wybrane problemy”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2021, s. 17-31

11. Mrowiec Bożena, Występowanie mikroplastików w słodkich wodach powierzchniowych, XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona jakości i zasobów wód w świetle współpracy ośrodków naukowych z gospodarką”, Kraków, 26–27 maja 2022

12. EFSA Journal, adopted, Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), 11 May 2016, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4501 (dostęp: 1.12.2023)

13. WHO, Microplastics in drinking-water, 2019, https://www.who.int/publications/i/item/9789241516198 (dostęp: 1.12.2023)

14. Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2055 z dnia 25 września 2023 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do mikrocząstek polimerów syntetycznych (Dz.Urz. UE L 238/67 z 28.09.2023)

15. CEN/TR 17519:2020 Surfaces for sports areas. Synthetic turf sports facilities. Guidance on how to minimize infill dispersion into the environment

16. Magnusson Simon, Macsik Joseph, Determining the effectiveness of Risk Management Measures to minimize infill migration from synthetic turf sports fields, Ecoloop 2020

17. Materiały techniczne firm: Ecol-Unicon, Hauraton, MPI, Uponor Infra, Wavin

Komentarze

Powiązane

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

Redakcja RI news Mikroplastik znajduje się w każdym jeziorze

Mikroplastik znajduje się w każdym jeziorze Mikroplastik znajduje się w każdym jeziorze

O mikroplastiku mówi się najczęściej w kontekście zanieczyszczenia wód morskich – trafia do nich 14 mln ton tworzyw sztucznych rocznie. Jednak od plastiku nie są wolne także wody słodkie. Autorzy międzynarodowego...

O mikroplastiku mówi się najczęściej w kontekście zanieczyszczenia wód morskich – trafia do nich 14 mln ton tworzyw sztucznych rocznie. Jednak od plastiku nie są wolne także wody słodkie. Autorzy międzynarodowego badania z udziałem naukowców z Polski wykazali obecność mikroplastiku w każdym jeziorze, z którego pobrali próbki. Od zanieczyszczeń nie są wolne nawet te zbiorniki, które dotąd uważane były za nietknięte działalnością człowieka – podano.

Joanna Ryńska Mikroplastik w wodzie i ściekach – od zagrożenia do rozwiązań

Mikroplastik w wodzie i ściekach – od zagrożenia do rozwiązań Mikroplastik w wodzie i ściekach – od zagrożenia do rozwiązań

Jednym z szerzej dyskutowanych w ostatnich latach problemów środowiskowych jest zanieczyszczenie ekosystemów wodnych (ale nie tylko) tzw. mikroplastikiem. Wiedza o tych substancjach, ich znaczeniu i wpływie...

Jednym z szerzej dyskutowanych w ostatnich latach problemów środowiskowych jest zanieczyszczenie ekosystemów wodnych (ale nie tylko) tzw. mikroplastikiem. Wiedza o tych substancjach, ich znaczeniu i wpływie na środowisko, organizmy i zdrowie człowieka wciąż jest rozproszona i wymaga uzupełnienia, systematyzacji i standaryzacji. Niemniej obecności mikroplastiku w wodzie i jego wpływu na organizmy żywe, nie tylko wodne, nie można bagatelizować. Problem jest monitorowany w UE, a znowelizowana dyrektywa...

dr inż. Tadeusz Żaba, mgr inż. Anna Gierek-Ożóg Bezpieczeństwo jakości wody w budynkach wielorodzinnych

Bezpieczeństwo jakości wody w budynkach wielorodzinnych Bezpieczeństwo jakości wody w budynkach wielorodzinnych

Zaproponowane przez Światową Organizację Zdrowia plany bezpieczeństwa wody służące zapewnieniu skutecznej kontroli systemu i ciągłości dostaw wody o wysokiej jakości to narzędzia skuteczne, ale mogące...

Zaproponowane przez Światową Organizację Zdrowia plany bezpieczeństwa wody służące zapewnieniu skutecznej kontroli systemu i ciągłości dostaw wody o wysokiej jakości to narzędzia skuteczne, ale mogące stanowić wyzwanie. W działaniach dotyczących budynków kluczową rolę odgrywają projektanci oraz instalatorzy – to od ich wiedzy i fachowości zależy maksymalne ograniczenie zagrożeń dla użytkowników oraz sprawne i prawidłowe działanie instalacji. Szczególnej uwagi wymaga zapewnienie zgodności z obowiązującymi...

Joanna Ryńska Jakość wód opadowych przeznaczonych do dalszego wykorzystania

Jakość wód opadowych przeznaczonych do dalszego wykorzystania Jakość wód opadowych przeznaczonych do dalszego wykorzystania

Poszerzanie się obszarów zastosowania gromadzonych wód opadowych w gospodarce komunalnej, rolnictwie czy mieszkalnictwie wymaga nowego spojrzenia na ich jakość i możliwości zapewnienia oraz utrzymania...

Poszerzanie się obszarów zastosowania gromadzonych wód opadowych w gospodarce komunalnej, rolnictwie czy mieszkalnictwie wymaga nowego spojrzenia na ich jakość i możliwości zapewnienia oraz utrzymania odpowiednich parametrów fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.

Redakcja RI news Kolejne konkursy w ramach „Silesia pod błękitnym niebem”

Kolejne konkursy w ramach „Silesia pod błękitnym niebem” Kolejne konkursy w ramach „Silesia pod błękitnym niebem”

30 września mają wystartować kolejne nabory w konkursach prowadzonych w ramach przedsięwzięcia, realizowanego wspólnie przez Województwo Śląskie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest pobudzenie...

30 września mają wystartować kolejne nabory w konkursach prowadzonych w ramach przedsięwzięcia, realizowanego wspólnie przez Województwo Śląskie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest pobudzenie gospodarki województwa śląskiego do tworzenia rozwiązań minimalizujących przyczyny i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim w perspektywie do 2026 roku. Na wnioskodawców czeka łącznie 78 mln złotych.

Redakcja RI news 20 wniosków o dotacje z programu "Silesia pod błękitnym niebem"

20 wniosków o dotacje z programu "Silesia pod błękitnym niebem" 20 wniosków o dotacje z programu "Silesia pod błękitnym niebem"

Do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego wpłynęło łącznie 20 zgłoszeń o dotacje w ramach programu badawczo-rozwojowego "Silesia pod błękitnym niebem". Celem programu...

Do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego wpłynęło łącznie 20 zgłoszeń o dotacje w ramach programu badawczo-rozwojowego "Silesia pod błękitnym niebem". Celem programu jest wsparcie jednostek naukowych oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw przy realizacji projektów mających zmniejszać zanieczyszczenie powietrza w woj. śląskim.

Redakcja RI Startuje nabór wniosków programu "Silesia pod błękitnym niebem"

Startuje nabór wniosków programu "Silesia pod błękitnym niebem" Startuje nabór wniosków programu "Silesia pod błękitnym niebem"

29 listopada wystartował nabór wniosków w ramach programu "Silesia pod błękitnym niebem". Program skierowany jest do przedsiebiorców, którzy chcą przeprowadzić prace badawcze pozwalające walczyć ze smogiem....

29 listopada wystartował nabór wniosków w ramach programu "Silesia pod błękitnym niebem". Program skierowany jest do przedsiebiorców, którzy chcą przeprowadzić prace badawcze pozwalające walczyć ze smogiem. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł, środki zostały zapewnione przez województwo śląskie i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Redakcja RI NCBR i Województwo Śląskie rozpoczyna współpracę w ramach projektu „Silesia pod błękitnym niebem”

NCBR i Województwo Śląskie rozpoczyna współpracę w ramach projektu „Silesia pod błękitnym niebem” NCBR i Województwo Śląskie rozpoczyna współpracę w ramach projektu „Silesia pod błękitnym niebem”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwo Śląskie podpisały umowę rozpoczynającą współpracę i realizację projektu pn. „Silesia pod błękitnym niebem”. W ramach programu partnerzy zorganizują konkursy...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwo Śląskie podpisały umowę rozpoczynającą współpracę i realizację projektu pn. „Silesia pod błękitnym niebem”. W ramach programu partnerzy zorganizują konkursy na realizację projektów w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

Joanna Ryńska news Jak zapewnić jakość i bezpieczeństwo zasobów wodnych?

Jak zapewnić jakość i bezpieczeństwo zasobów wodnych? Jak zapewnić jakość i bezpieczeństwo zasobów wodnych?

W dniach 26–27 maja 2022 r. na Politechnice Krakowskiej eksperci ze świata nauki i przedsiębiorstw wod-kan dyskutowali o zasobach i jakości wód. Wiele uwagi poświęcono stanowi zasobów wodnych i wskazywano...

W dniach 26–27 maja 2022 r. na Politechnice Krakowskiej eksperci ze świata nauki i przedsiębiorstw wod-kan dyskutowali o zasobach i jakości wód. Wiele uwagi poświęcono stanowi zasobów wodnych i wskazywano na konieczność ich odbudowy. Wśród wyzwań dla branży wskazywano także na konieczność zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach wod-kan oraz na potrzebę wdrażania technologii eliminujących nowe zanieczyszczenia jak np. mezo- i mikroplastik. Konferencji towarzyszyła wystawa nowoczesnych technologii.

Redakcja RI news Ochrona jakości i zasobów wód

Ochrona jakości i zasobów wód Ochrona jakości i zasobów wód

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 maja w Krakowie. Wydarzenie jest organizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Kraków.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 maja w Krakowie. Wydarzenie jest organizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Kraków.

Redakcja RI news Nasz cel to wentylacja przyjazna środowisku

Nasz cel to wentylacja przyjazna środowisku Nasz cel to wentylacja  przyjazna środowisku

Rozmowa z Krzysztofem Rzewnickim, dyrektorem sprzedaży Neovent.

Rozmowa z Krzysztofem Rzewnickim, dyrektorem sprzedaży Neovent.

Redakcja RI news Green Water Solutions nagrodzona na PLGBC Green Building Awards 2019

Green Water Solutions nagrodzona na PLGBC Green Building Awards 2019 Green Water Solutions nagrodzona na PLGBC Green Building Awards 2019

Green Building Awards to nagrody przyznawanej przy okazji Green Building Sympozjum, organizowanego przez PLGBC Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego najbardziej prestiżowego wydarzenia merytorycznego...

Green Building Awards to nagrody przyznawanej przy okazji Green Building Sympozjum, organizowanego przez PLGBC Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego najbardziej prestiżowego wydarzenia merytorycznego skierowanego do branży zielonego budownictwa. 9 edycja wydarzenia odbyła się w dniu 3.10.2019 w budynku The Tides w Warszawie.

Andrzej Romanowski Regulacja wilgotności w klimatyzacji

Regulacja wilgotności w klimatyzacji Regulacja wilgotności w klimatyzacji

Zadaniem systemów klimatyzacji jest oprócz filtracji, ogrzewania i chłodzenia również osuszanie i nawilżanie powietrza. W centralach wentylacyjnych do sterowania tymi procesami wykorzystuje się układy,...

Zadaniem systemów klimatyzacji jest oprócz filtracji, ogrzewania i chłodzenia również osuszanie i nawilżanie powietrza. W centralach wentylacyjnych do sterowania tymi procesami wykorzystuje się układy, które utrzymują zadane strumienie i parametry powietrza oraz nadzorują procesy jego obróbki. Regulacja wilgotności należy do trudniejszych procesów w klimatyzacji.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Michał Szymański, dr hab. inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja ogólna.

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja ogólna. Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja ogólna.

Pomieszczenia laboratoriów chemicznych są zazwyczaj wyposażone w dwa typy wentylacji: ogólną i technologiczną. Kluczową kwestią projektową jest właściwa konfiguracja obydwu typów wentylacji oraz dobór...

Pomieszczenia laboratoriów chemicznych są zazwyczaj wyposażone w dwa typy wentylacji: ogólną i technologiczną. Kluczową kwestią projektową jest właściwa konfiguracja obydwu typów wentylacji oraz dobór urządzeń i elementów w celu zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza i kierunku przepływu oraz oszczędnej i bezpiecznej eksploatacji.

Redakcja RI Salon SPA we własnym domu? To możliwe

Salon SPA we własnym domu? To możliwe Salon SPA we własnym domu? To możliwe

Zasługujemy na luksus. Każdy z nas marzy o tym, by poczuć się niczym antyczna bogowie z Olimpu we własnym domu. Jest na to sposób.

Zasługujemy na luksus. Każdy z nas marzy o tym, by poczuć się niczym antyczna bogowie z Olimpu we własnym domu. Jest na to sposób.

Redakcja RI Niebezpieczeństwo czyhające w rurach wodociągowych

Niebezpieczeństwo czyhające w rurach wodociągowych Niebezpieczeństwo czyhające w rurach wodociągowych

Woda wodociągowa w składzie bogata jest w różne związki i piewiastki, w tym żelazo. W zależności od regionu Polski ilość tego pierwiastka jest różna, ale jest to na tyle powszechne, że żółte plamy na...

Woda wodociągowa w składzie bogata jest w różne związki i piewiastki, w tym żelazo. W zależności od regionu Polski ilość tego pierwiastka jest różna, ale jest to na tyle powszechne, że żółte plamy na świeżo upranej bieliźnie, czy zacieki na armaturze dawno przestały być zaskakujące.

mgr inż. Bernadetta Dębowska, prof. dr hab. inż. Jadwiga Królikowska Metody zmniejszania ładunku zanieczyszczeń w wodach opadowych

Metody zmniejszania ładunku zanieczyszczeń w wodach opadowych Metody zmniejszania ładunku zanieczyszczeń w wodach opadowych

Powszechne w naszym kraju systemy kanalizacji ogólnospławnej są mało przyjazne dla środowiska, dlatego należy podejmować działania mające na celu zmniejszenie ich wpływu na stan wód i ziemi. Prawidłowe...

Powszechne w naszym kraju systemy kanalizacji ogólnospławnej są mało przyjazne dla środowiska, dlatego należy podejmować działania mające na celu zmniejszenie ich wpływu na stan wód i ziemi. Prawidłowe oczyszczanie ścieków deszczowych wymaga zastosowania odpowiednich metod.

Wybrane dla Ciebie

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła » Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? » Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować » Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji » Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji » Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu » Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie » Jak  efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu » Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki » Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Ciepłomierze - jak działają

Ciepłomierze - jak działają Ciepłomierze  - jak działają

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych » Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce » Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.