RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Żeby uzyskać efekt, jakim jest bezpieczeństwo funkcjonalne szpitala, należy nie tylko zaprojektować go zgodnie z ustalonymi standardami, ale również zapewnić właściwą koordynację prac, począwszy od procesu projektowego.
Fot. J. Kosieradzki

Żeby uzyskać efekt, jakim jest bezpieczeństwo funkcjonalne szpitala, należy nie tylko zaprojektować go zgodnie z ustalonymi standardami, ale również zapewnić właściwą koordynację prac, począwszy od procesu projektowego.


Fot. J. Kosieradzki

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli

Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli

Podczas projektowania obiektów hotelarskich coraz ważniejsze dla architektów oraz projektantów branżowych stają się kwestie związane z racjonalnym zużyciem energii. Efekt ten jest osiągany poprzez zastosowanie...

Podczas projektowania obiektów hotelarskich coraz ważniejsze dla architektów oraz projektantów branżowych stają się kwestie związane z racjonalnym zużyciem energii. Efekt ten jest osiągany poprzez zastosowanie rozwiązań architektoniczno-budowlanych, które zmniejszają potrzeby cieplne budynku oraz likwidują mostki termiczne. Stosuje się też systemy instalacyjne, które zapewniają odpowiedni komfort cieplny, zmniejszają koszty eksploatacyjne budynku oraz podnoszą prestiż ekologiczny obiektu. Jakie rozwiązania...

Alfako Sp. z o.o. Zredukuj straty ciepła dzięki kurtynom powietrznym Alfa-Therm

Zredukuj straty ciepła dzięki kurtynom powietrznym Alfa-Therm Zredukuj straty ciepła dzięki kurtynom powietrznym Alfa-Therm

Nasza firma od lat zajmuje się przygotowaniem rozwiązań mających na celu zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego magazynów, warsztatów, centrów logistycznych oraz hal produkcyjnych. Doświadczenie,...

Nasza firma od lat zajmuje się przygotowaniem rozwiązań mających na celu zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego magazynów, warsztatów, centrów logistycznych oraz hal produkcyjnych. Doświadczenie, jakie zbudowaliśmy przez ten czas, pozwala nam odpowiednio reagować na bieżącą sytuację i oczekiwania klientów.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Proces inwestycyjny

Celem powstania „Wytycznych…” [1], poza przedstawieniem konkretnych propozycji wymagań stawianych instalacjom klimatyzacji w obiektach służby zdrowia oraz wymagań dla poszczególnych elementów instalacji, jest również przyjęcie pewnych ram i określenie zasad prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Autorzy wyszli z założenia, że przedstawienie tak ważnych technicznych informacji w oparciu o materiały bazujące na najnowocześniejszych rozwiązaniach stosowanych w krajach Europy Zachodniej w formie wytycznych przeznaczonych do dobrowolnego stosowania nie doprowadzi do paraliżu w zakresie przygotowania nowych inwestycji, równocześnie uczestnikom procesu budowlanego przekazane zostaną cenne narzędzia do jego kontroli. Inwestorzy otrzymają szansę na świadome i odpowiedzialne zarządzanie procesem wykonania instalacji klimatyzacji, a przyszli użytkownicy możliwość właściwej kontroli stanu technicznego instalacji oraz pewność utrzymania założonych przez projektanta parametrów.

Poziom skomplikowania technicznego obiektów służby zdrowia jak również niezaprzeczalny fakt, że ze względu na liczne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne pewne części instalacji są częściami krytycznymi, powodują, że w ww. obiektach instalacje te są i zawsze będą prototypowe. Realizacja takiej instalacji wymaga zaangażowania w proces inwestycyjny grupy specjalistów, która dopilnuje inwestycji we wszystkich fazach powstawania.

W naszej wieloletniej praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacją, że nawet poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja nie spełnia wymagań użytkowników pod względem zapewnienia im bezpieczeństwa funkcjonalnego i komfortowego środowiska pracy, ponieważ nie zostały one nigdy precyzyjnie ustalone, a prawidłowo sformułowane pytania nie trafiły do odpowiednich osób.

Powodzenie realizacji jako efekt współpracy specjalistów z wielu branż

Żeby uzyskać efekt, jakim jest bezpieczeństwo funkcjonalne szpitala, należy nie tylko zaprojektować go zgodnie z ustalonymi standardami, ale również zapewnić właściwą koordynację prac, począwszy od procesu projektowego (przez zapewnienie odpowiedniej grupy roboczej, potrafiącej postawić oraz zweryfikować wymagania dla projektowanych pomieszczeń), poprzez fazę wykonawczą (przez bieżące kontrole kluczowych miejsc w szpitalu), a później odbiorową (przez zweryfikowanie wymagań stawianych pomieszczeniom i instalacjom z odpowiednimi normami) i eksploatacyjną (przez zapewnienie właściwego zakresu i szczegółowych procedur w obszarze czynności eksploatacyjnych i pomiarowych). Zgodnie z projektem „Wytycznych…” [1]:

Konieczne jest przeprowadzenie prawidłowego procesu projektowania, uzgodnień techniczno-organizacyjnych (będących wytycznymi procesu realizacji), wykonanie prac w oparciu o zaakceptowany i sprawdzony projekt, przeprowadzenie starannych procedur odbiorowych, ustalenie i przestrzeganie zasad eksploatacji oraz utrzymanie serwisu na poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego (opartego o mierniki funkcjonalności określone w zależności od przeznaczenia pomieszczeń). Szczególnie ważna jest współpraca projektanta i inwestora z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych oraz Inspektorem Nadzoru Sanitarnego (higienistą) w całym procesie planowania, budowy, odbioru i użytkowania.

Do osiągnięcia prawidłowej współpracy pomiędzy poszczególnymi grupami ekspertów odnosi się Załącznik C „Zalecany skład komisji odbiorowych” wyznaczający osoby, które powinny uczestniczyć w wybranych próbach i testach instalacji, np. podczas przyjmowania klasy czystości projektowanych pomieszczeń, przeglądu struktury budowlanej, próby szczelności instalacji wentylacyjnej, walidacji pomieszczeń itd.

Istotnym pojęciem pojawiającym się w projekcie „Wytycznych…” są mierniki funkcjonalności, które powinny stanowić podstawę umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i są wymiernym kryterium jakościowym sprawdzenia odpowiedniej realizacji usługi oraz warunkiem bezpiecznej eksploatacji. W dokumencie zamieszczono nie tylko dokładne wskazówki dotyczące sposobu określania mierników funkcjonalności już na etapie projektu wykonawczego, ale również przykładowe propozycje ich wartości.

W [1] zamieszczono następujące definicje funkcjonalności i mierników funkcjonalności:

Funkcjonalność – zespół parametrów eksploatacyjnych środowiska technicznego, niezbędny do zapewnienia jego prawidłowej i bezawaryjnej pracy.

Mierniki funkcjonalności – zespół parametrów środowiska wewnętrznego, określonych wartościami granicznymi niekrytycznymi (górną i dolną) oraz wartościami krytycznymi (górną i dolną). W przypadku instalacji o podwyższonych wymaganiach higienicznych do mierników funkcjonalności możemy zaliczyć m.in.: temperaturę powietrza w pomieszczeniu, wilgotność powietrza w pomieszczeniu, prędkość opadania strugi (w przypadku stropów laminarnych), poziom nadciśnienia w stosunku do przyległych pomieszczeń, klasę czystości pomieszczenia itd.

Faza projektowa

W projekcie „Wytycznych…” zawarto informacje o minimalnej zawartości opracowania projektowego niezbędnej do prawidłowej realizacji oraz późniejszej eksploatacji systemu. Dodatkowo zamieszczono wymagania dotyczące minimalnych założeń dla systemu automatyki (opis technologii, parametrów pracy systemu, zapewnienia poszczególnych trybów pracy, realizacji stanów awaryjnych) oraz zalecanej zawartości projektu auto­matyki.

Poza szczegółowymi wymaganiami dla projektowanych elementów systemu zawarto wskazówki dotyczące prawidłowego doboru wentylatorów nawiewnych oraz właściwego udokumentowania tego doboru:

Dla pomieszczeń klasy S1 projektant powinien zamieścić w projekcie obliczenia oporów przepływu powietrza przez instalacje, dokonać doboru wentylatora (jego wydajności oraz sprężu dyspozycyjnego), nanieść charakterystykę instalacji na charakterystykę dobranego wentylatora oraz oznaczyć punkty pracy wentylatora nawiewnego w czterech fazach:

  • fazie początkowej: przy początkowych oporach przepływu powietrza przez filtry 1, 2, 3 stopnia,
  • fazie nominalnej: przy oporach przepływu powietrza przez filtry 1 i 2 stopnia równych połowie wartości pomiędzy początkowym oraz dopuszczalnym końcowym spadkiem ciśnienia oraz oporach przepływu powietrza przez filtry 3 stopnia zwiększonych o 100% w stosunku do ich oporów początkowych,
  • fazie końcowej: przy założonych maksymalnych oporach przepływu powietrza przez filtry 1 i 2 stopnia oraz oporach przepływu powietrza przez filtry 3 stopnia zwiększonych o 200% w stosunku do ich oporów początkowych (przy maksymalnej częstotliwości pracy wentylatora oraz pełnym otwarciu regulatorów wydatku),
  • trybie ograniczonego wydatku (tzw. trybie nocnym – kiedy sala operacyjna jest w stanie gotowości i nie odbywają się operacje) przy oporach przepływu powietrza przez filtry 1 i 2 stopnia równych połowie wartości pomiędzy początkowym oraz końcowym spadkiem ciśnienia oraz oporach przepływu powietrza przez filtry 3 stopnia zwiększonych o 100% w stosunku do ich oporów początkowych.

Faza wykonawcza

W odniesieniu do fazy wykonawczej procesu budowlanego „Wytyczne...” kładą istotny nacisk na te elementy instalacji, których prawidłowe wykonanie oraz odbiór jest bezwzględnym warunkiem uzyskania oczekiwanego efektu końcowego.

W dokumencie poświęcono wiele miejsca na opis prawidłowego wykonania i montażu przewodów wentylacyjnych, a w szczególności zalecenia dotyczące jakości ich wykonania, klasy szczelności (wraz z założeniami do kontroli), oraz zagadnienia czyszczenia i kontroli stanu czystości. Jest to o tyle istotne, że nieprawidłowo wykonana instalacja przewodów wentylacyjnych jest praktycznie niemożliwa do poprawienia w fazie eksploatacji. Może to prowadzić nie tylko do braku możliwości utrzymania wymaganego nadciśnienia (przy utrzymaniu założeń projektowych), ale także do znacznego zwiększenia kosztów eksploatacyjnych.

Dla instalacji, w której zamontowany jest filtr wysokoskuteczny, zaleca się projektowanie sieci przewodów z zachowaniem klasy szczelności C zgodnie z normą PN-EN 1507 [11] oraz PN-EN 12237 [7], przyjmując testowe nadciśnienie statyczne wynoszące 1000 Pa. Klasa szczelności przewodów może być w szczególnych, uzasadnionych przypadkach obniżona do klasy B zgodnie z normą PN-EN 1507 [11] oraz PN-EN 12237 [7].

Klasa szczelności przewodów powinna być jednoznacznie określona w projekcie systemu wentylacji i klimatyzacji. W przypadku braku określenia klasy szczelności w projekcie dla instalacji z zastosowaniem filtrów wysokoskutecznych należy przyjąć domyślnie klasę szczelności C, natomiast dla instalacji bez zastosowania filtrów wysokoskutecznych klasę szczelności B, zgodnie z PN-EN 1507 [11] oraz PN-EN 12237 [7].

Powierzchnia odcinków przewodów wytypowana do badania szczelności powinna zostać określona w umowie między wykonawcą i inwestorem. W przypadku braku odpowiednich zapisów do testów należy przyjąć losowo wskazane przez inwestora odcinki przewodów stanowiące nie mniej niż 50% powierzchni przewodów dla instalacji nawiewnej z filtrami wysokoskutecznymi oraz nie mniej niż 30% powierzchni przewodów dla instalacji nawiewnej bez filtrów wysokoskutecznych. W przypadku wykrycia nieszczelności w wyznaczonych odcinkach testowych należy wykonać badanie całej sieci przewodów wentylacyjnych.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w „Wytycznych” jest wykonanie systemu automatyki bloku operacyjnego, w tym automatyki central wentylacyjnych. Nawet w przypadku wzorowo wykonanej instalacji klimatyzacji prawidłowo wykonana instalacja automatyki jest kluczem do osiągnięcia wymaganych mierników funkcjonalności całej instalacji, a więc do osiągnięcia rzeczywistego celu całego przedsięwzięcia, jakim jest bezpieczeństwo funkcjonalne obszaru krytycznego, czyli sal operacyjnych.

To od automatyki zależy poprawność działania całego systemu wentylacji i klimatyzacji oraz jego niezawodność, dlatego w dokumencie położono duży nacisk na zdefiniowanie zadań stawianych tej instalacji.

W „Wytycznych…” jednoznacznie określono funkcje systemu automatyki obsługującego pomieszczenia o najwyższych wymaganiach higienicznych (takich jak sale operacyjne), który nie tylko ma za zadanie utrzymanie parametrów roboczych, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania w codziennym użytkowaniu i w sytuacjach awaryjnych.

Bardzo ważne jest również zapewnienie ciągłego monitoringu mierników funkcjonalności, tj. parametrów gwarantujących bezpieczeństwo funkcjonowania w salach operacyjnych (nadciśnienie względem pomieszczeń sąsiadujących), oraz kontroli stanów awaryjnych, tak aby personel medyczny i techniczny przed oraz w trakcie wykonywanych zabiegów był pewny, że pracuje w warunkach bezpiecznych i komfortowych.

Kolejnym poruszanym tematem jest zagadnienie tzw. automatyki fabrycznej, w którą standardowo wyposażone są centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, a która może się wydawać wystarczająca do zapewnienia wymaganych parametrów w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W przypadku sal operacyjnych jest to niestety założenie absolutnie błędne.

Automatyka, w którą wyposażona jest typowa centrala klimatyzacyjna lub wentylacyjna, nie spełnia wszystkich niezbędnych funkcji do prawidłowej pracy systemu klimatyzacji i wentylacji sali operacyjnej. W przypadku zastosowania fabrycznej automatyki central klimatyzacyjnych zaleca się zaprojektowanie i zastosowanie nadrzędnego systemu automatyki przeznaczonego specjalnie dla bloku operacyjnego i innych pomieszczeń o zdefiniowanych wymaganiach czystości, którego podstawowym zadaniem będzie zapewnienie odpowiedniej czystości powietrza oraz utrzymanie nadciśnienia powietrza w sali operacyjnej w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących, który będzie współpracował z systemami dostarczonymi z centralami.

Faza odbiorowa

W przypadku fazy odbiorowej procesu budowlanego „Wytyczne...” odnoszą się do kompleksowego i planowego sprawdzenia kompletności wykonanych prac, kontroli działania, pomiarów odbiorowych oraz protokołów odbiorowych.

Szczególny nacisk położony jest na zestawienie pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania instalacji z podziałem na instalacje dla wszystkich pomieszczeń oraz instalacje dla pomieszczeń klasy S1. Dla tych ostatnich zaleca się przeprowadzenie (poza podstawowym zakresem pomiarowym) m.in.:

  • testu czystości pyłowej powietrza (walidacja pomieszczenia zgodnie z PN-EN ISO 14644-3 [15])
  • badania szczelności zamocowania i integralności filtrów wysokoskutecznych (ocena jednorodności materiału filtracyjnego zgodnie z PN-EN ISO 14644-3 [15]),
  • pomiaru spadku ciśnienia na filtrach wysokoskutecznych,
  • pomiaru prędkości opadania strugi pod stropem laminarnym (ilość punktów pomiarowych należy przyjąć w zależności od powierzchni stropu laminarnego – możliwie równomiernie, przyjmując 1 punkt pomiarowy na każdy 1 m2 powierzchni stropu),
  • wizualizacji przepływu powietrza nawiewanego w obrębie obszaru ściśle chronionego (dla pomieszczeń klasy S1a i S1b) i chronionego (dla pomieszczeń klasy S1c),
  • testu regeneracji zgodnie z PN-EN ISO 14644-3 [15] w celu oceny efektywności działania wentylacji w obszarze ściśle chronionym (dla pomieszczeń S1a, S1b) oraz w obszarze chronionym (dla pomieszczeń S1c),
  • pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego spowodowanego pracą systemu wentylacji i klimatyzacji przy pełnym wyposażeniu sali operacyjnej (należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12599 [8]).

Istotny nacisk położony jest również na jakościowe zapisy w zakresie umowy o roboty budowlane, tak aby zachować równowagę pomiędzy inwestorem (zapewniając mu narzędzia umożliwiające sprawdzenie wykonawcy) a wykonawcą (który spełniając jednoznaczne wymagania umowne, jest w stanie wykazać się należytym wykonaniem całości powierzonych mu prac). Jakość zdefiniowana miernikami funkcjonalności jest podstawą do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego obszarów krytycznych (w tym sal operacyjnych).

Faza eksploatacji

Ostatnia część „Wytycznych…” skupia się na procesie eksploatacyjnym.

Eksploatacja systemu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń służby zdrowia wiąże się przede wszystkim z dołożeniem wszelkich starań do bezprzerwowego utrzymania mierników funkcjonalności. W tym celu ważna jest właściwa konserwacja i kontrola urządzeń oraz odpowiednio szybka reakcja w przypadku wystąpienia awarii.

„Wytyczne...” w sposób jednoznaczny określają zadania zespołu technicznego odpowiedzialnego za eksploatację systemów wentylacji i klimatyzacji, jak również za dokumentowanie podejmowanych akcji.

W zakresie eksploatacji rozróżniono obsługę bieżącą, konserwację oraz działania związane z usuwaniem awarii.

Odpowiednio zdefiniowano zadania obsługi bieżącej, procedury postępowania i sposób prowadzenia dokumentacji. Znajdziemy tu propozycje częstotliwości wykonywania przeglądów konserwacyjnych wszystkich elementów składowych systemu wentylacji i klimatyzacji, z rozróżnieniem minimalnej oraz zalecanej liczby przeglądów w roku.

Co więcej, w opracowaniu znalazły się:

  • zalecenia dotyczące doboru zespołu personelu technicznego odpowiedzialnego za obsługę,
  • określenie minimalnych kompetencji personelu technicznego będącego służbami po stronie użytkownika
  • oraz kryteria potwierdzające potencjał firmy serwisowej w przypadku outsourcingu usług.

W „Wytycznych…” [1] opisano najważniejsze elementy umowy serwisowej, takie jak:

  • czas reakcji na zgłoszenie,
  • czas naprawy,
  • warunki dostawy części zamiennych oraz formy zgłoszenia awarii, wprowadzając m.in. pojęcie tzw. SLA (Service Level Agreement) określające najważniejsze parametry umowy eksploatacyjnej:

SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) – parametry dotyczące poziomu jakości usług serwisowych (czasy reakcji, czasy naprawy, mierniki funkcjonalności) określające wymagany poziom realizacji usługi utrzymania ruchu w ramach świadczenia kompleksowej obsługi technicznej, na poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego szpitala.

Podsumowanie

„Wytyczne...” są odpowiedzią grupy specjalistów praktyków z zakresu wentylacji i klimatyzacji w szpitalach na brak regulacji i przepisów w Polsce dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego instalacji. Zawarte w nich zapisy mają być wskazaniem zasad postępowania oraz odpowiedzią na pytania i wątpliwości we wszystkich fazach procesu budowlanego i użytkowego w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary krytyczne, tj. sale operacyjne, pomieszczenia poprzeszczepowe, sale zabiegowe, oddziały intensywnej terapii POP/OIOM itp.

„Wytyczne...” porządkują zagadnienia w tym zakresie: od fazy przygotowania SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) dla projektowania i wykonawstwa, poprzez projektowanie oparte na wyniku (zgodne ze zdefiniowanymi miernikami funkcjonalnymi i warunkami SLA), proces realizacyjny i wykonawstwo (realizowane również w oparciu o umowę o wynik), procesy odbiorowe, rozruchowe, uruchomienia, osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych, aż po fazę eksploatacji na poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego (opartego na miernikach funkcjonalności zgodne z warunkami SLA dla różnego typu obszarów w szpitalu), ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary krytyczne.

Autorzy dołożyli starań, aby „Wytyczne...” stały się odpowiedzią na często zadawane pytania, a także niestety często pobieżne i powierzchowne traktowanie specjalistycznych wymagań stawianych systemom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym w obiektach służby zdrowia. Powinny się stać cennym materiałem szkoleniowym i doradczym, jak również wiarygodnym przewodnikiem po jednym z najtrudniejszych obszarów, jakim jest wentylacja i klimatyzacja w szpitalach, zarówno dla użytkownika i inwestora, jak i projektanta, wykonawcy i pracownika służb utrzymania ruchu.

Ze względu na bardzo szeroki zakres „Wytycznych...” w artykule nie udało się streścić nawet pokrótce całej ich zawartości – jest to jedynie zapowiedź zagadnień przedstawionych w omawianym dokumencie.

„Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla pod miotów wykonujących działalność leczniczą” uzyskały rekomendację Ministerstwa Zdrowia do stosowania jako materiał pomocniczy przy projektowaniu i modernizacji infrastruktury podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wytyczne można pobrać ze strony: www.gov.pl.

Ze względu na wagę poruszanych problemów oraz w celu zwrócenia uwagi całej branży went-klim na wyniki prac dot. problematyki wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia artykuł publikowany jest jednocześnie w czasopismach „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja” i „Rynek Instalacyjny”.

Literatura

 1.  Charkowska A., Różycki A., Lenarski R., Sobierajska A., Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą – projekt, 2016.
 2.  Charkowska A., Stropy laminarne vs. instalacja centralnego ogrzewania w salach operacyjnych, „Instal” nr 1/2012, s. 21–24.
 3. DIN 1946-4:2008:12 Raumlufttechnik – Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Raumen des Gesundheitswesens.
 4.  Heating and ventilation systems – Health Technical Memorandum 03-01: Specialised ventilation for healthcare premises, Part A: Design and validation.
 5.  Kruczkowski P., Wytyczne projektowania szpitali ogólnych. Instalacje sanitarne, Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja, Biuro Projektów Służby Zdrowia, 1984.
 6. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia (norma wycofana 15.08.2004).
 7.  PN-EN 12237:2005P Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym.
 8.  PN-EN 12599:2013-04E Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 9. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
 10. PN-EN 13779:2008P Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 11.  PN-EN 1507:2007P Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.
 12.  PN-EN 1822-1:2009E Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). Część 1: Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie.
 13. PN-EN 779:2012E Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określanie parametrów filtracyjnych.
 14. PN-EN ISO 14644-1:2016-03E Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek.
 15.  PN-EN ISO 14644-3:2006E Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 3: Metody badań.
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (DzU 2012, poz. 739).

 

Komentarze

Powiązane

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

mgr inż. Krzysztof Kegler Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji...

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu kompozytowych przewodów wentylacyjnych oraz odpowiednich nawiewników.

mgr inż. Monika Wysocka, inż. Maciej Załuska, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Troska o zdrowie oraz kondycję fizyczną sprawia, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas na siłowniach czy w klubach fitness. W budynkach przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji należy zwrócić...

Troska o zdrowie oraz kondycję fizyczną sprawia, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas na siłowniach czy w klubach fitness. W budynkach przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji należy zwrócić szczególną uwagę na parametry powietrza wewnętrznego oraz właściwy mikroklimat, które są czynnikami odpowiadającymi za dobre samopoczucie i komfort trenujących osób.

dr inż. Piotr Kowalski, dr inż. Dariusz Kwiecień Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach...

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach przemysłowych, w których do zapewnienia odpowiednich warunków technologicznych wymagane jest utrzymanie stosunkowo wysokiej zawartości wilgoci w powietrzu lub wilgotności względnej.

dr inż. Bogusław Maludziński, dr inż. Kazimierz Wojtas Nawilżanie adiabatyczne w klimatyzacji hal przemysłowych – studium przypadku

Nawilżanie adiabatyczne w klimatyzacji hal przemysłowych – studium przypadku Nawilżanie adiabatyczne w klimatyzacji hal przemysłowych – studium przypadku

Niektóre procesy prowadzone w halach przemysłowych wymagają precyzyjnej stabilizacji parametrów powietrza wewnętrznego, w tym jego oczyszczania i uzdatniania. Pochłania to znaczne ilości energii, zwłaszcza...

Niektóre procesy prowadzone w halach przemysłowych wymagają precyzyjnej stabilizacji parametrów powietrza wewnętrznego, w tym jego oczyszczania i uzdatniania. Pochłania to znaczne ilości energii, zwłaszcza na chłodzenie i nawilżanie powietrza. Od wielu lat głównym sposobem nawilżania wykorzystywanym w klimatyzacji (nie tylko przemysłowej) jest nawilżanie parą. Dostępne są też nowe rozwiązania, jak np. nawilżacze adiabatyczne z dyszami wysokociśnieniowymi, które pozwalają nie tylko na nawilżanie,...

Joanna Ryńska Systemy wodno-powietrzne w klimatyzacji – belki chłodzące i klimakonwektory

Systemy wodno-powietrzne w klimatyzacji – belki chłodzące i klimakonwektory Systemy wodno-powietrzne w klimatyzacji – belki chłodzące i klimakonwektory

W artykule o belkach chłodzących i klimakonwektorach, czyli urządzeniach zapewniających komfort, ciszę i pozytywne wrażenia estetyczne oraz dających przy tym możliwości elastycznej aranżacji wnętrz i coraz...

W artykule o belkach chłodzących i klimakonwektorach, czyli urządzeniach zapewniających komfort, ciszę i pozytywne wrażenia estetyczne oraz dających przy tym możliwości elastycznej aranżacji wnętrz i coraz większy potencjał energooszczędności.

Joanna Ryńska Systemy chłodzenia centrów danych

Systemy chłodzenia centrów danych Systemy chłodzenia centrów danych

Centra danych zmieniają się – przetwarzane są w nich coraz większe ilości danych, co bezpośrednio przekłada się na wymagania względem stosowanych instalacji (w tym klimatyzacji), zarówno pod względem technicznym,...

Centra danych zmieniają się – przetwarzane są w nich coraz większe ilości danych, co bezpośrednio przekłada się na wymagania względem stosowanych instalacji (w tym klimatyzacji), zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Ich jednoczesne spełnienie nie jest łatwym zadaniem – parametry techniczne muszą iść w parze ze skutecznością i niezawodnością.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Stosowanie lamp bakteriobójczych w salach operacyjnych szpitali

Stosowanie lamp bakteriobójczych w salach operacyjnych szpitali Stosowanie lamp bakteriobójczych w salach operacyjnych szpitali

W artykule omówiono wpływ stosowania lamp bakteriobójczych UVC na czystość mikrobiologiczną powietrza sal operacyjnych szpitali, w których stosowane są instalacje klimatyzacji-wentylacji. Biorąc pod uwagę,...

W artykule omówiono wpływ stosowania lamp bakteriobójczych UVC na czystość mikrobiologiczną powietrza sal operacyjnych szpitali, w których stosowane są instalacje klimatyzacji-wentylacji. Biorąc pod uwagę, że obecnie każda sala operacyjna w szpitalu powinna być wyposażona w instalację klimatyzacji-wentylacji zapewniającą właściwą jakość powietrza w pomieszczeniu, pojawia się często pytanie użytkowników o sens stosowania w tych salach lamp bakteriobójczych.

Marcin Gasiński Wymagania obliczeniowe dla instalacji wentylacyjnych

Wymagania obliczeniowe dla instalacji wentylacyjnych Wymagania obliczeniowe dla instalacji wentylacyjnych

Konieczna jest pilna zmiana rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, tak żeby można było poprawnie powiązać ze sobą treść rozporządzenia i norm lub opracować...

Konieczna jest pilna zmiana rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, tak żeby można było poprawnie powiązać ze sobą treść rozporządzenia i norm lub opracować nową metodę obliczeń, niepowiązaną bezpośrednio z normami.

dr inż. Marcin Malicki Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim

Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim

Instalacje mleczarskie zużywają znaczące ilości ciepła i chłodu, a media muszą zostać do nich dostarczone w sposób niezawodny i ekonomiczny. Powszechnie stosowane rozwiązania opierają się na sprężarkowych...

Instalacje mleczarskie zużywają znaczące ilości ciepła i chłodu, a media muszą zostać do nich dostarczone w sposób niezawodny i ekonomiczny. Powszechnie stosowane rozwiązania opierają się na sprężarkowych agregatach chłodniczych z parownikami zanurzonymi w zbiorniku wody lodowej. Taka konstrukcja umożliwia z jednej strony zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki buforowaniu przygotowanej wody zimnej, a z drugiej wiąże się ze znaczącymi kosztami eksploatacyjnymi układu ze względu na niekorzystne...

mgr inż. Tomasz Kułakowski, mgr inż. Kamil Różycki, inż. Dominik Stępień Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej

Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej

Połączenie systemów budynku w jeden układ umożliwia zapewnienie komfortu w wybranych pomieszczeniach w określonym czasie i wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Samo posiadanie systemu BMS nie...

Połączenie systemów budynku w jeden układ umożliwia zapewnienie komfortu w wybranych pomieszczeniach w określonym czasie i wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Samo posiadanie systemu BMS nie jest wystarczające – powinien on zostać zoptymalizowany oraz dopasowany do profilu i sposobu użytkowania budynku. Wnikliwy commissioning lub audyt energetyczny pozwala na wychwycenie nie tylko niesprawnych elementów, ale i całych systemów zaprojektowanych lub zaprogramowanych nieoptymalnie, których...

inż. Anna Ludwiczak, dr inż. Katarzyna Ratajczak Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych - Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2

Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych - Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2 Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych - Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2

Utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych i przedszkolnych uznaje się za czynnik wpływający na poprawę wyników nauczania uczniów. W trakcie projektowania instalacji wentylacyjnej...

Utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych i przedszkolnych uznaje się za czynnik wpływający na poprawę wyników nauczania uczniów. W trakcie projektowania instalacji wentylacyjnej istotne jest przestrzeganie wymagań określonych w normach i przepisach, ale również zwrócenie uwagi na dobre praktyki, w tym przyjęte w innych krajach.

Joanna Ryńska Kurtyny powietrza

Kurtyny powietrza Kurtyny powietrza

Według szacunków Euroventu kurtyny powietrzne stosuje się dziś zaledwie w 20% budynków niemieszkalnych w Unii Europejskiej. Inwestorzy i użytkownicy dążą jednak do poprawy energoefektywności i energooszczędności...

Według szacunków Euroventu kurtyny powietrzne stosuje się dziś zaledwie w 20% budynków niemieszkalnych w Unii Europejskiej. Inwestorzy i użytkownicy dążą jednak do poprawy energoefektywności i energooszczędności obiektów, dzięki czemu rozwiązania zmniejszające zużycie energii, takie jak kurtyny, będą stosowane coraz chętniej.

Redakcja RI Sprawna wentylacja i odzysk ciepła oraz chłodu

Sprawna wentylacja i odzysk ciepła oraz chłodu Sprawna wentylacja i odzysk ciepła oraz chłodu

Wentylacja budynków mieszkalnych wpływa na poziom komfortu i samopoczucie mieszkańców. Kwestie te zyskują coraz większe znaczenie dla inwestorów i projektantów i tym samym rośnie jakość samych urządzeń...

Wentylacja budynków mieszkalnych wpływa na poziom komfortu i samopoczucie mieszkańców. Kwestie te zyskują coraz większe znaczenie dla inwestorów i projektantów i tym samym rośnie jakość samych urządzeń wentylacyjnych oraz dokładność i jakość wykonania instalacji.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja szkolnych sal gimnastycznych

Wentylacja szkolnych sal gimnastycznych Wentylacja szkolnych sal gimnastycznych

Jednym z obowiązków szkół publicznych jest konieczność zapewnienia uczniom miejsca i warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Miejscami takimi są szkolne boiska sportowe i sale gimnastyczne....

Jednym z obowiązków szkół publicznych jest konieczność zapewnienia uczniom miejsca i warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Miejscami takimi są szkolne boiska sportowe i sale gimnastyczne. W artykule omówiono wentylację małych, szkolnych sal gimnastycznych, problemy z nią związane i sposoby ich rozwiązywania.

Brawent Komu zlecić czyszczenie instalacji przemysłowych?

Komu zlecić czyszczenie instalacji przemysłowych? Komu zlecić czyszczenie instalacji przemysłowych?

Czyszczenie instalacji przemysłowych to usługa, którą należy zlecić odpowiednim specjalistom. Od stanu kanałów wentylacyjnych zależy nie tylko bezpieczeństwo pracowników, lecz także posiadanego mienia....

Czyszczenie instalacji przemysłowych to usługa, którą należy zlecić odpowiednim specjalistom. Od stanu kanałów wentylacyjnych zależy nie tylko bezpieczeństwo pracowników, lecz także posiadanego mienia. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze firmy, by być zadowolonym z wykonanej usługi? Czytajcie dalej, by się tego dowiedzieć.

Redakcja RI Co daje wymiennik ciepła i chłodu?

Co daje wymiennik ciepła i chłodu? Co daje wymiennik ciepła i chłodu?

Jak wydajnie i efektywnie odzyskiwać ciepło – pytanie, które często zadają sobie projektanci instalacji. Problem jest skomplikowany, ale istnieje dobre rozwiązanie – wymienniki ciepła. Mimo prostej konstrukcji...

Jak wydajnie i efektywnie odzyskiwać ciepło – pytanie, które często zadają sobie projektanci instalacji. Problem jest skomplikowany, ale istnieje dobre rozwiązanie – wymienniki ciepła. Mimo prostej konstrukcji są wydajne i sprawnie przekazują energię. Co więcej, znajdują zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu, ogrzewnictwa i chłodnictwa.

Michał Majewski Inspekcja i czyszczenie instalacji wentylacyjnych okiem eksperta

Inspekcja i czyszczenie instalacji wentylacyjnych okiem eksperta Inspekcja i czyszczenie instalacji wentylacyjnych okiem eksperta

Bez prawidłowo działającej wentylacji nie może funkcjonować żaden budynek – bez względu na to, czy jest to dom jednorodzinny, blok mieszkalny, biuro, restauracja, przychodnia, szpital czy zakład przemysłowy....

Bez prawidłowo działającej wentylacji nie może funkcjonować żaden budynek – bez względu na to, czy jest to dom jednorodzinny, blok mieszkalny, biuro, restauracja, przychodnia, szpital czy zakład przemysłowy. Poprawne wykonanie instalacji to element niezbędny dla jej prawidłowego funkcjonowania, tak samo jak późniejsza eksploatacja, uwzględniająca nie tylko serwis urządzeń, ale i kontrolę stanu czystości, a w razie potrzeby czyszczenie.

Waldemar Joniec Klapy przeciwpożarowe – wymagania i zadania

Klapy przeciwpożarowe – wymagania i zadania Klapy przeciwpożarowe – wymagania i zadania

Klapy przeciwpożarowe – wymagania i zadania

Klapy przeciwpożarowe – wymagania i zadania

Redakcja RI Urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła

Urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła Urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych mają za zadanie powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu w budynku i zapewnienie bezpieczeństwa – ewakuacji i działania zespołów ratowniczo-gaśniczych....

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych mają za zadanie powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu w budynku i zapewnienie bezpieczeństwa – ewakuacji i działania zespołów ratowniczo-gaśniczych. Wymaga to stosowania dla danego budynku rozwiązań technicznych zgodnych z opracowanym dla niego scenariuszem pożarowym. Liczy się rzeczywista efektywność zastosowanych systemów.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych...

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych okien i żaluzji bez odpowiedniego algorytmu sterowania nimi oraz oświetleniem nie gwarantuje zysków energetycznych i utrzymania komfortu. Wypadkowa efektywność energetyczna tego typu rozwiązań jest trudna do określenia bez przeprowadzenia badań symulacyjnych. Dlatego warto je wykonać na etapie...

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej

Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej

Panasonic Heating & Cooling Solutions, jeden z liderów w branży klimatyzacji z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze, ruszył z nową kampanią promocyjną „Home Cool Home”. Ma ona na celu wsparcie instalatorów...

Panasonic Heating & Cooling Solutions, jeden z liderów w branży klimatyzacji z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze, ruszył z nową kampanią promocyjną „Home Cool Home”. Ma ona na celu wsparcie instalatorów poprzez dotarcie do zwykłego Kowalskiego oraz zachęcenie ich do zaopatrzenia się w urządzenia klimatyzacyjne Panasonic, aby zapewnić klientom końcowym niespotykany dotąd komfort w domu podczas upalnych, letnich dni, jednocześnie gwarantując czystsze powietrze dzięki wbudowanej w urządzenia...

Kanlux SA news Polska Fabryka Kanlux

Polska Fabryka Kanlux Polska Fabryka Kanlux

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych...

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych często) wymogów projektu. Oczywiście liczy się też niezawodność, i bezawaryjność dostarczonych produktów.

IZOMIX sp. z o.o. IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta! IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji...

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji przemysłowych oraz blacharze. Wysokiej jakości materiały i możliwość skorzystania z fachowych porad zapewni im sklep IZOMIX.

KFA Armatura Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Obalamy mity o grzejniku aluminiowym Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów...

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów oraz fałszywych przekonań. Postanowiliśmy więc obalić niektóre z nich i podzielić się wiedzą, podając kilka niezaprzeczalnych faktów.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest...

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest związane z jakością powietrza, którym oddychasz. Dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia zapewniać sobie i swojej rodzinie czyste i świeże powietrze. Tu z pomocą przychodzi innowacyjny i inteligentny klimatyzator Hisense Fresh Master.

BMETERS POLSKA sp. z o.o. news HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.