RynekInstalacyjny.pl

Projektowanie systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi

Sustainable stormwater systems design

Projekt systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowym, Fot. www.sxc.hu
 

Projekt systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowym, Fot. www.sxc.hu


 

Coraz większego znaczenia nabiera zagospodarowanie wód opadowych na miejscu opadu. Na terenach bardzo zurbanizowanych ilość wód opadowych odprowadzanych z powierzchni nieprzepuszczalnych do systemów podziemnych jest na tyle duża, że wymaga uzyskania stosownych pozwoleń. W wielu wypadkach problem wód opadowych może być rozwiązany za pomocą ich powierzchniowego zagospodarowania. Wody takie mogą ponadto stanowić atrakcyjny krajobrazowo element zagospodarowania terenów zabudowy jedno- i wielorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych.

Zobacz także

PHU DAMBAT Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda” Program „Moja Woda”

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie...

Program dofinansowań do instalacji zagospodarowania wód opadowych „Moja Woda” cieszył się bardzo dużą popularnością, niestety w 2022 roku nie jest przewidziany nabór do programu. Jednak zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej nadal się opłaca – także bez dotacji.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

Kessel Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów

Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów

Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi do...

Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi do tworzenia się coraz większej liczby chmur w atmosferze ziemskiej, co skutkuje obfitymi opadami deszczu, które doprowadzają do lokalnych zalań. Dostępne są jednak urządzenia przeciwzalewowe, które pozwalają skutecznie ochronić budynki mieszkalne.

Większa ilość powierzchni uszczelnionych, związana z postępującym procesem urbanizacji, zwiększa częstotliwość występowania zjawisk ekstremalnych (dłuższe okresy bezopadowe przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami). Towarzyszy mu często niewystarczająca przepustowość systemów kanalizacyjnych mających przejąć rosnącą ilość spływów powierzchniowych – wymusza to zmianę podejścia do zarządzania zasobami wodnymi w miastach.

Obecnie coraz częściej zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich jest prowadzone w oparciu o urządzenia wspomagające pracę systemów tradycyjnej sieci kanalizacyjnej [1–3, 5, 6]. Urządzenia tego typu noszą nazwę zrównoważonych systemów odwadniających. Są to rozwiązania wykorzystujące lokalną infiltrację lub retencję na terenie zlewni do zagospodarowania wód opadowych.

Jak pokazuje praktyka, pomimo rosnącej w ostatnich latach liczby zrównoważonych inwestycji potrzeby działań w tym kierunku są o wiele większe. Jedną z barier w budowaniu systemów tego typu na większą skalę jest niedostatek informacji w zakresie zasad dotyczących zarządzania wodami opadowymi zapisanych w polskim prawie oraz czynności administracyjnych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia tego rodzaju.

Opisane w artykule zagadnienia dotyczące w szczególności uwarunkowań prawnych i administracyjnych zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi poparte są doświadczeniem autorek zdobytym w czasie realizacji projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy fragmentu istniejącej kanalizacji deszczowej na potrzeby zrównoważonego systemu odprowadzającego wody opadowe.

Uregulowania prawne

Podstawą prawną dla realizacji zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi jest ustawa Prawo wodne [7] oraz Prawo ochrony środowiska [8]. W myśl zapisów zawartych w tych dokumentach ochrona wód polega na zapewnieniu jak najlepszej ich jakości, w tym utrzymaniu jakości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej.

Zgodnie z definicją wód opadowych, którą można znaleźć w obu aktach prawnych, wody te stają się ściekami dopiero wtedy, kiedy zostaną ujęte w systemy kanalizacyjne, a wody opadowe z powierzchni niezanieczyszczonych, np. z wewnętrznych ciągów komunikacyjnych czy z dachów, mogą być odprowadzane do gruntu i wód powierzchniowych bez oczyszczania, pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych służących do ich wprowadzania do odbiornika.

Kwestię odprowadzania wód opadowych z terenów budowlanych reguluje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [9], które stanowi, że działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [9] zabrania właścicielowi posesji zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Z kolei Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków [10] zabrania wprowadzania ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej. Natomiast ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [11] nakazuje uwzględnienie wymagań ochrony środowiska związanych z gospodarowaniem wód w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez odpowiednie zapisy w planach i projektach realizacyjnych.

Jednym z narzędzi służących do ograniczania powierzchni uszczelnionych w miastach jest egzekwowanie intensywności wykorzystania terenu i wielkości powierzchni biologicznie czynnej.

Pod pojęciem terenu biologicznie czynnego rozumie się teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie [9].

Zapis ten może być bodźcem do stosowania zielonych dachów i powierzchni przepuszczalnych, a także zbiorników retencyjnych. Możliwość ta jest coraz częściej wykorzystywana przez inwestorów, dla których każdy metr kwadratowy terenu przeznaczony pod zabudowę oznacza zwiększenie zysku z inwestycji.

Wzrost zainteresowania realizacją zrównoważonych systemów do zagospodarowania wód opadowych wynika poniekąd z wprowadzenia w wielu miastach opłat za wody opadowe i roztopowe odprowadzane z zanieczyszczonej powierzchni o trwałej nawierzchni do systemu kanalizacyjnego.

Kwestie te regulowane są ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków [10] oraz rozporządzeniem w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [12]. Wielu inwestorów, chcąc uniknąć tego typu opłat lub w pewnym stopniu je ograniczyć, decyduje się na rozłączanie spływów wód opadowych, np. z powierzchni dachów od systemów kanalizacyjnych, i zagospodarowanie ich na miejscu opadu.

Pewnego rodzaju zachętą, głównie dla inwestorów prywatnych realizujących inwestycje zrównoważone na mniejszą skalę, są zapisy ustawy Prawo budowlane [13]. Znosi ona obowiązek ubiegania się o pozwolenie na budowę na wykonanie oczek wodnych o powierzchni do 30 m2, do których mogą być kierowane np. wody opadowe spływające z dachów.

Wymagania jakościowe wód opadowych odprowadzanych do wód lub do gruntu reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska [14]. Stanowi ono w § 19.1, że wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczonych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu 77 l/s na 1 ha, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczonych w ilości przekraczającwj 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Jeśli występują opady o natężeniu większym niż 77 l/s na ha, rozporządzenie to znosi potrzebę ich oczyszczania oraz dopuszcza odprowadzanie do odbiorników (§ 19.2).

Polskie prawo nie reguluje jednak w sposób kompleksowy kwestii zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych [4]. Brakuje w nim definicji systemu jako całości, jak i definicji poszczególnych elementów składowych systemu [3]. Jest to kwestia o tyle istotna, że zagadnienia prawne mają bezpośredni wpływ na podejście zarówno projektantów, inwestorów, jak i eksploatatorów do budowy systemów zagospodarowujących wody opadowe na terenie działki.

Procedury administracyjne

Większość inwestycji z udziałem systemów zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej wymaga uzyskania decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia wodnoprawnego. Są wśród nich jednak takie, dla których ścieżka uzgodnień administracyjnych jest prostsza – nie wymagają one pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę i mogą być przeprowadzone w trybie zgłoszenia.

Należy przypomnieć, że systemy zagospodarowania wód opadowych dzielą się na dwa główne typy: powierzchniowe i podziemne. Na systemy powierzchniowe składają się różne formy ukształtowania terenu rozprowadzające wodę, takie jak niecki, muldy, rynsztoki, rowy.

Często są one połączone ze zbiornikami retencyjnymi o nieprzepuszczalnym dnie, magazynującymi nadmiar wody opadowej, lub ogrodami deszczowymi (zagłębieniami w gruncie w formie niecki o głębokości 10–20 cm, porośniętymi roślinnością przystosowaną do warunków okresowego zalewania wodą) umożliwiającymi oczyszczanie, magazynowanie i stopniową infiltrację wody do gruntu.

Na systemy podziemne składają się m.in. skrzynki retencyjno-infiltracyjne, studnie infiltracyjne oraz tunele (komory) retencyjno-infiltracyjne. Urządzenia te projektowane są ze studniami osadnikowymi pełniącymi funkcję urządzeń podczyszczających.

Zagospodarowanie wód opadowych w systemach powierzchniowych na terenie działki nie wymaga pozwolenia na budowę, jedynie zgłoszenia, pod warunkiem że obiekty do magazynowania nadmiaru wód (np. zbiorniki retencyjne) będą miały powierzchnię mniejszą niż 30 m2. Regulują tę kwestię zapisy cytowanej już wcześniej ustawy Prawo budowlane [13] w art. 29 pkt 15. Natomiast art. 30 tej ustawy informuje o konieczności ich zgłoszenia.

Kolejną istotną kwestią jest przyjęcie definicji urządzeń składających się na systemy zrównoważonego gospodarowania wodą opadową (skrzynek, tuneli retencyjno-rozsączających itp.).

Wielu praktyków uważa, że urządzenia składające się na systemy zrównoważonego gospodarowania wodą opadową należy traktować jako urządzenia budowlane, a nie wodne. Klasyfikowanie ich jako urządzeń wodnych i podporządkowywanie zapisom ustawy Prawo wodne [7] może okazać się nadinterpretacją.

Systemy podziemne jako urządzenia budowlane podlegają ustawie Prawo budowlane, tj. regulacjom zawartym w art. 3.9 [13]. Według tej ustawy urządzenia budowlane to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Zgodnie z cytowanymi wcześniej przepisami polskiego prawa wody opadowe ujęte w systemy kanalizacyjne są zaliczane do ścieków. W podziemnych systemach zrównoważonego gospodarowania wodą opadową następuje ich gromadzenie i oczyszczanie.

Urządzenia te można więc traktować jako indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków, które, jeśli nie przekraczają wydajności 7,5 m3 na dobę, nie będą podlegać procedurze pozwolenia na budowę, a tylko zgłoszeniu do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej – Prawo budowlane art. 29 pkt 1.3 [13] i zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska [18] wymagają jedynie zgłoszenia eksploatacji do właściwego organu.

Kolejną kwestią jest samo odprowadzenie wód opadowych do gruntu, czyli jednego z odbiorników. W większości przypadków wymaga ono pozwolenia wodnoprawnego (pozwoleniem takim objęty jest w tym przypadku sam sposób odprowadzenia wód opadowych do gruntu).

Odprowadzenie wód do gruntu regulują dwa dokumenty: rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia [15], oraz art. 122 ustawy Prawo wodne. Za instalacje niewymagające pozwolenia wodnoprawnego uznaje się oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód – tabela B rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia [15].

Zwykłe korzystanie z wód polega na zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. Zwykłym korzystaniem z wód jest także rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód albo do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest nie większa niż 5 m3 na dobę – art. 36 pkt 3.4 ustawy Prawo wodne [7].

Podsumowując powyższą interpretację przepisów prawnych, jeśli stosowane systemy zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych nie wprowadzają do ziemi oczyszczonych ścieków (wód deszczowych ujętych w systemy kanalizacji) w liczbie większej niż 5 m3 na dobę, nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.

Studium przypadku

Przedstawiona analiza przepisów prawnych została przez autorki artykułu wykorzystana na etapie opracowywania i uzgadniania projektu polegającego na przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej w obrębie działki inwestora z uwzględnieniem systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi.

Z jednej (zachodniej) połaci dachu budynku o łącznej powierzchni 350 m2 woda opadowa odprowadzana była pierwotnie pięcioma rurami spustowymi do sieci kanalizacji deszczowej DN 150. Przebudowa zakładała odłączenie fragmentu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i podłączenie trzech rur spustowych do zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi, a dwóch kolejnych rur spustowych do nowoprojektowanego odcinka sieci kanalizacji.

Nowe rozwiązanie polegało na podłączeniu pierwszej rury spustowej poprzez studnię osadnikową ø 1000 do podziemnych skrzynek retencyjno-rozsączających (8 szt. o łącznej pojemności 1,5 m3), poprzedzonych studnią służącą przechwytywaniu grubszych zanieczyszczeń dostających się wraz ze spływem wód opadowych, a tym samym na ochronie skrzynek retencyjno-rozsączających przed kolmatacją.

Z kolejnych dwóch rur spustowych przewidziano odprowadzenie wód opadowych systemem powierzchniowym, w formie odwodnienia liniowego i rynsztoków o naturalnym charakterze, do dwóch ogrodów deszczowych o powierzchni 12 m2 każdy.

W celu odprowadzenia odpływów powstających w czasie deszczy nawalnych o natężeniu przekraczającym założenia projektowe przewidziano wybudowanie po jednej studni przelewowej PVC ø 315 na terenie ogrodów deszczowych oraz jednej żelbetowej ø 1000 w pobliżu skrzyń rozsączających.

Założono odprowadzenie wód opadowych ze studni przelewowych rurami PVC o średnicy DN 160 do nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej PVC o średnicy DN 160, a następnie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej PVC o średnicy DN 500 przebiegającej w chodniku sąsiadującej ulicy.

Na sieci kanalizacji deszczowej PVC DN 160 przewidziano zasuwę burzową ze stali nierdzewnej zapobiegającą tzw. cofce, która może wystąpić w czasie deszczy nawalnych. Takie podłączenie projektowanych urządzeń z systemem studni przelewowych miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zagospodarowania wód opadowych oraz wydłużenie czasu odprowadzenia ich nadmiaru (rys. 1).

rzut zagospodarowania terenu działki

Rys. 1. Projekt przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w obrębie działki inwestora z uwzględnieniem systemów zrównoważonego gospodarowania wodą opadową – rzut zagospodarowania terenu działki
Źródło: Autorzy


 

Przed przystąpieniem do prac projektowych przeprowadzono badania geotechniczne gruntu, które potwierdziły, że na działce inwestora istnieją odpowiednie warunki do retencjonowania i infiltracji wód deszczowych.

Nowa koncepcja, poza funkcją techniczną, miała się odznaczać wysokimi walorami estetycznymi (powstała w zespole złożonym z projektanta instalacji sanitarnych, architekta i architekta krajobrazu). Powierzchniowe systemy zagospodarowania wód opadowych tworzą układ różnorodnych form i elementów.

Przy ścianie budynku zaprojektowano zbiorniki granitowe przechwytujące wodę opadową bezpośrednio z rur spustowych. Woda trafia z nich do elementów odwodnienia liniowego przecinających ścieżkę pieszą, a następnie do rynsztoków o charakterze naturalnym. Systemem tym woda opadowa dostaje się do ogrodów deszczowych.

Oba ogrody deszczowe mają podobny kształt, różni je jednak roślinność oraz ukształtowanie otaczających je niewielkich skarp (jedna ma formę wału ziemnego, druga jest uformowana z kamieni). Dobór roślin został przemyślany pod względem kompozycji i ich przystosowania do okresowego zalewania wodą i okresowej suszy.

Od strony procedury administracyjnej zaproponowane rozwiązanie nie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. Według przeprowadzonych obliczeń ilość wód opadowych zatrzymywanych w ogrodach deszczowych i skrzynkach retencyjno-rozsączających nie podlega konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę, wymaga tylko zgłoszenia w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej (art. 29 i 30 ustawy Prawo budowlane [13]).

Dokumentami umożliwiającymi rozpoczęcie procedury administracyjnej było wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z instalacjami w skali 1:500 na mapie do celów projektowych przez projektantów o specjalności architektonicznej i instalacyjnej.

Ze względu na wykonanie przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej tak przygotowany projekt zagospodarowania terenu wymagał uzgodnienia z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD). Po uzyskaniu pisemnego uzgodnienia komplet dokumentów (projekt zagospodarowania terenu z opisem i potwierdzeniem uzgodnienia ZUD wraz z wnioskiem zgłoszenia) został złożony w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z Prawem budowlanym roboty budowlane mogły zostać rozpoczęte po 30 dniach od daty zgłoszenia pod warunkiem niewniesienia sprzeciwu przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule zagadnienia stanowią głos w dyskusji na temat zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi. Informacje te mogą być pomocne projektantom i inwestorom decydującym się na zagospodarowanie wód opadowych na miejscu opadu, w szczególności na rozwiązania w małej skali, np. na terenach zabudowy jednorodzinnej.

Przy dużych inwestycjach miejskich ilość wód opadowych odprowadzanych z dachów budynków i innych nawierzchni nieprzepuszczalnych do systemów podziemnych jest na tyle duża, że wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które jest niezbędnym dokumentem w procedurze ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Należy zauważyć, że pod względem uzgodnień administracyjnych dużo prostszym rozwiązaniem od systemów podziemnych są rozwiązania powierzchniowe. Stanowią one ponadto atrakcyjny krajobrazowo element zagospodarowania działki, pożądany we współczesnej zabudowie jedno- i wielorodzinnej oraz na terenach rekreacyjnych. Dzięki nim historyczna idea ogrodów wodnych powraca do przestrzeni miejskiej XXI wieku.

Literatura

 1. Burszta-Adamiak E., Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2010.
 2. Burszta-Adamiak E., Wody opadowe w miastach, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2012.
 3. Kozłowska E., Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, seria „Współczesne problemy architektury krajobrazu”, Wrocław 2008.
 4. Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Ewertowska D., Zagospodarowanie wód opadowych – aspekty prawne a rzeczywistość, „Wodociągi i Kanalizacja” nr 9/2012.
 5. Mrowiec M., Urządzenia do infiltracji wód opadowych, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2008.
 6. Nowakowska-Błaszczyk A., Retencja i infiltracja wód do gruntu jako element zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych, praca zbiorowa pod red. J. Łomotowskiego, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2008.
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU nr 115/2001, poz. 1229, z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62/2001, poz. 627, z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72/2001, poz. 747, z późn. zm).
 11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80/2003, poz. 717, z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DzU nr 127/2006, poz. 886).
 13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89/1994, poz. 414, z późn. zm.).
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU nr 137/2006, poz. 984, z późn. zm.).
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (DzU nr 130/2010, poz. 880).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • kszyho kszyho, 16.11.2014r., 18:05:01 Chciałbym się dowiedzieć co to był za budynek którego dotyczy artykuł? Zastanawia mnie brak konieczności wykonania operatu wodno-prawnego i powołanie się na przypadek instalacji do 5 m3 ścieków na dobę i zwykłym korzystaniu z wód.
 • Sitnepres Sitnepres, 29.12.2014r., 09:38:08 Bardzo ważnym aspektem przy tego typu sprawach są odpowiednie oczyszczalnie ścieków
 • Oksydeco Oksydeco, 01.04.2015r., 13:50:12 Zawsze można zadać zapytanie fachowcom którzy dobiorą odpowiednie urządzenie techniczne
 • Bielbet.pl Bielbet.pl, 08.04.2015r., 10:58:56 No właśnie, ja myślę że odpowiedni system odwodnień liniowych, by tutaj załatwił sprawę

Powiązane

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski Jak BIM zmienia role w procesie projektowania i budowy

Jak BIM zmienia role w procesie projektowania i budowy Jak BIM zmienia role w procesie projektowania i budowy

Od dziesięcioleci poszukuje się rozwiązań usprawniających proces budowlany i umożliwiających jego skuteczną kontrolę na wszystkich etapach. Modelowanie budynków doszło do fazy 6D, obejmującej także kompleksowy...

Od dziesięcioleci poszukuje się rozwiązań usprawniających proces budowlany i umożliwiających jego skuteczną kontrolę na wszystkich etapach. Modelowanie budynków doszło do fazy 6D, obejmującej także kompleksowy model powykonawczy. Proces ten przewartościowuje role jego uczestników i wymaga sprawnego zarządzania przez menedżera, a nie architekta.

dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Piotr Wereszczyński Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych

Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych

Programy do projektowania są cały czas dynamicznie rozwijane w celu udostępnienia projektantom i audytorom energetycznym coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które odciążą ich przy wykonywaniu żmudnych,...

Programy do projektowania są cały czas dynamicznie rozwijane w celu udostępnienia projektantom i audytorom energetycznym coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które odciążą ich przy wykonywaniu żmudnych, powtarzalnych prac, umożliwiając poświęcenie czasu na zajęcia bardziej kreatywne (prace koncepcyjne, optymalizacja instalacji itp.). Programy te potrafią ze sobą dobrze współpracować w ramach procesu modelowania budynków.

Janusz Topolski, Jerzy Topolski Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych

Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych

W związku ze stale zwiększającym się poborem energii elektrycznej przez użytkowników oraz jej rosnącymi cenami inwestycja w OZE jest jednym ze sposobów redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną...

W związku ze stale zwiększającym się poborem energii elektrycznej przez użytkowników oraz jej rosnącymi cenami inwestycja w OZE jest jednym ze sposobów redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną z sieci. Umożliwia to również redukcję kosztów zakupu energii ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Jednak ze względu na całodobowy charakter pracy dobór źródła odpowiedniego do potrzeb odbiorcy okazuje się trudniejszy, niż mogło się pierwotnie wydawać. W artykule przybliżono metody...

Michał Zając Narzędzia BIM dla branży instalacyjnej – dodatki do programów

Narzędzia BIM dla branży instalacyjnej – dodatki do programów Narzędzia BIM dla branży instalacyjnej – dodatki do programów

Procesowi upowszechniania się w branży oprogramowania CAD towarzyszyły różne wątpliwości. Obecnie znajdujemy się w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o dostarczanie projektów w BIM. I również teraz ten, kto...

Procesowi upowszechniania się w branży oprogramowania CAD towarzyszyły różne wątpliwości. Obecnie znajdujemy się w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o dostarczanie projektów w BIM. I również teraz ten, kto już poznał nowe narzędzia, nie będzie chciał z nich zrezygnować. Na razie projekt instalacji można szybciej wykonać tradycyjnie niż w BIM, ale czas potrzebny do jego wykonania to nie wszystko – coraz bardziej liczy się cały proces inwestycyjny i późniejsza eksploatacja. A tego zwykły CAD nie zapewni.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski BIM w praktyce

BIM w praktyce BIM w praktyce

Rynek software dostarcza coraz więcej produktów i usług związanych z technologią BIM. Wybór systemu odpowiedniego dla prowadzonej działalności nie staje się przez to łatwiejszy. Wysokie ceny oprogramowania...

Rynek software dostarcza coraz więcej produktów i usług związanych z technologią BIM. Wybór systemu odpowiedniego dla prowadzonej działalności nie staje się przez to łatwiejszy. Wysokie ceny oprogramowania i niestabilny rynek zamówień usług projektowych dodatkowo utrudniają tę decyzję.

dr hab. inż. Dariusz Obracaj, dr inż. Marek Korzec, mgr inż. Sebastian Sas Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oraz jego wpływ na projektowane wydajności urządzeń na przykładzie chłodnicy powietrza

Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oraz jego wpływ na projektowane wydajności urządzeń na przykładzie chłodnicy powietrza Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oraz jego wpływ na projektowane wydajności urządzeń na przykładzie chłodnicy powietrza

W klimatyzacji komfortu, realizowanej np. w obiektach muzealnych i archiwach, bardzo ważne jest utrzymanie stałych parametrów wilgotności i temperatury powietrza. Istotnym czynnikiem w tym aspekcie, szczególnie...

W klimatyzacji komfortu, realizowanej np. w obiektach muzealnych i archiwach, bardzo ważne jest utrzymanie stałych parametrów wilgotności i temperatury powietrza. Istotnym czynnikiem w tym aspekcie, szczególnie w okresie letnim oraz przejściowym, jest praca chłodnicy powietrza. Jej dobór warto poprzedzić analizą porównawczą zapotrzebowania na moc chłodniczą według danych normowych oraz danych z najbliższej stacji meteorologicznej.

Paweł Bocian Właściwa wentylacja hali basenowej

Właściwa wentylacja hali basenowej Właściwa wentylacja hali basenowej

Podajemy zasady projektowania i doboru, kluczowe zagadnienia, dostępne rozwiązania dotyczące projektowania odpowiedniej wentylacji hal pływalni.

Podajemy zasady projektowania i doboru, kluczowe zagadnienia, dostępne rozwiązania dotyczące projektowania odpowiedniej wentylacji hal pływalni.

Redakcja RI Rekuperatory - wskazówki do projektowania wentylacji mechanicznej

Rekuperatory - wskazówki do projektowania wentylacji mechanicznej Rekuperatory - wskazówki do projektowania wentylacji mechanicznej

Rekuperator to w uproszczeniu centrala wentylacyjna wyposażona w wymiennik ciepła – przeciwprądowy, krzyżowy lub obrotowy. Urządzenie pozwala na wykorzystanie ciepła zawartego w zużytym powietrzu do ogrzania...

Rekuperator to w uproszczeniu centrala wentylacyjna wyposażona w wymiennik ciepła – przeciwprądowy, krzyżowy lub obrotowy. Urządzenie pozwala na wykorzystanie ciepła zawartego w zużytym powietrzu do ogrzania nawiewanego, świeżego powietrza.

dr inż. Jarosław Müller Wymienniki gruntowe pod budynkiem

Wymienniki gruntowe pod budynkiem Wymienniki gruntowe pod budynkiem

Grunt jako źródło energii dla systemu wentylacyjnego to dobre rozwiązanie, jednak stosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła wymaga każdorazowo dokładnej analizy energetycznej i ekonomicznej projektowanej...

Grunt jako źródło energii dla systemu wentylacyjnego to dobre rozwiązanie, jednak stosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła wymaga każdorazowo dokładnej analizy energetycznej i ekonomicznej projektowanej instalacji. Lokalizowanie wymienników gruntowych pod budynkiem to najmniej korzystny wariant.

mgr inż. Agata Chojnicka, dr hab. inż. Magdalena Gajewska Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowych

Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowych Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowych

Oczyszczalnie hydrofitowe to technologia, która spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem oceny czasu życia produktu. W ostatnich latach technologia ta...

Oczyszczalnie hydrofitowe to technologia, która spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem oceny czasu życia produktu. W ostatnich latach technologia ta została znacznie rozwinięta, jednak w Polsce brakuje wytycznych uwzględniających aktualny stan wiedzy na jej temat. Oczyszczalnie hydrofitowe – jak wszystkie urządzenia techniczne – wymagają starannego zaprojektowania i poprawnej eksploatacji.

mgr inż. Jacek Chlipalski Uwagi techniczno-eksploatacyjne dotyczące sieci kanalizacji deszczowej

Uwagi techniczno-eksploatacyjne dotyczące sieci kanalizacji deszczowej Uwagi techniczno-eksploatacyjne dotyczące sieci kanalizacji deszczowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska prawidłowe nazewnictwo użyte w tytule powinno brzmieć „kanalizacja odprowadzająca wody opadowe i roztopowe”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska prawidłowe nazewnictwo użyte w tytule powinno brzmieć „kanalizacja odprowadzająca wody opadowe i roztopowe”.

Redakcja RI news Wody Polskie kontrolują nielegalne wyloty ścieków

Wody Polskie kontrolują nielegalne wyloty ścieków Wody Polskie kontrolują nielegalne wyloty ścieków

Wody Polskie szukają nielegalnych wylotów ścieków i wód opadowych do rzek. Kontrola ujawniła dotychczas 282 wyloty w samym dorzeczu Odry.

Wody Polskie szukają nielegalnych wylotów ścieków i wód opadowych do rzek. Kontrola ujawniła dotychczas 282 wyloty w samym dorzeczu Odry.

Redakcja RI news WaterFolder Day na STORMWATER POLAND 2022

WaterFolder Day na STORMWATER POLAND 2022 WaterFolder Day na STORMWATER POLAND 2022

WaterFolder Day to wydarzenie poprzedzające konferencję na temat wody deszczowej STORMWATER POLAND. Odbędzie się ono 27 września 2022 r. Skierowane jest do projektantów chcących zgłębić wiedzę z zakresu...

WaterFolder Day to wydarzenie poprzedzające konferencję na temat wody deszczowej STORMWATER POLAND. Odbędzie się ono 27 września 2022 r. Skierowane jest do projektantów chcących zgłębić wiedzę z zakresu profesjonalnych narzędzi doboru w projektowaniu inwestycji. Poznają oni narzędzia do efektywnego projektowania, rozwiązania z ciekawymi case study i skatalogowane oferty najlepszych producentów z kraju i ze świata.

Redakcja RI news Stormwater Poland 2022

Stormwater Poland 2022 Stormwater Poland 2022

STORMWATER POLAND 2022 to międzynarodowa konferencja i panel wymiany doświadczeń w zakresie wody deszczowej. 28-29 września 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się inżynierowie,...

STORMWATER POLAND 2022 to międzynarodowa konferencja i panel wymiany doświadczeń w zakresie wody deszczowej. 28-29 września 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się inżynierowie, projektanci, eksploatatorzy i samorządowcy. Już po raz szósty – tym razem pod hasłem CZAS NA DESZCZÓWKĘ! – będą rozmawiać o teraźniejszości i przyszłości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Joanna Ryńska Znaczenie magazynowania wód opadowych

Znaczenie magazynowania wód opadowych Znaczenie magazynowania wód opadowych

W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, stale mówi się o konieczności racjonalnego zagospodarowania wód opadowych. Proces ten jest istotny dla strategicznego zarządzania zasobami wody pitnej...

W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, stale mówi się o konieczności racjonalnego zagospodarowania wód opadowych. Proces ten jest istotny dla strategicznego zarządzania zasobami wody pitnej oraz regulacji stosunków wodnych – np. na terenie miast, gdzie równowaga wodna pozwala łagodzić skutki gwałtownych zjawisk klimatycznych, takich jak susze, powodzie czy ekstremalne deszcze, a wręcz im zapobiegać.

Joanna Ryńska Od retencji domowej do miast gąbek

Od retencji domowej do miast gąbek Od retencji domowej do miast gąbek

Na łagodzenie i równoważenie skutków niekorzystnych zmian klimatu pozytywnie wpływa retencja wód opadowych i ich późniejsze zagospodarowanie. W Polsce odzyskiwane jest zaledwie 6,5% wody opadowej – ten...

Na łagodzenie i równoważenie skutków niekorzystnych zmian klimatu pozytywnie wpływa retencja wód opadowych i ich późniejsze zagospodarowanie. W Polsce odzyskiwane jest zaledwie 6,5% wody opadowej – ten poziom powinien być przynajmniej dwukrotnie wyższy. Zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania musi odbywać się na wielu polach. Bardzo ważnym i złożonym zagadnieniem jest strategiczne stosowanie rozwiązań technicznych i inżynierskich na terenach zurbanizowanych.

Joanna Ryńska Retencja i zagospodarowanie wód opadowych w świetle zmian klimatycznych i prawnych

Retencja i zagospodarowanie wód opadowych w świetle zmian klimatycznych i prawnych Retencja i zagospodarowanie wód opadowych w świetle zmian klimatycznych i prawnych

Obowiązujące i nowelizowane akty prawne wymuszają zastosowanie w procesie projektowania przestrzeni miejskiej i obiektów budowlanych rozwiązań do retencji wód opadowych i roztopowych. Uwzględnienia retencji...

Obowiązujące i nowelizowane akty prawne wymuszają zastosowanie w procesie projektowania przestrzeni miejskiej i obiektów budowlanych rozwiązań do retencji wód opadowych i roztopowych. Uwzględnienia retencji wymagają zarówno inwestycje nowo wznoszone, jak i rozbudowy czy rewitalizacje.

Redakcja RI news Nowoczesne oczyszczanie wód opadowych na krakowskim lotnisku

Nowoczesne oczyszczanie wód opadowych na krakowskim lotnisku Nowoczesne oczyszczanie wód opadowych na krakowskim lotnisku

Kraków Airport oraz Veolia Water Technologies rozpoczęli współpracę dotyczącą opracowania koncepcji kompleksowego zagwarantowania jakości odprowadzanych wód opadowych z terenu lotniska Kraków-Balice do...

Kraków Airport oraz Veolia Water Technologies rozpoczęli współpracę dotyczącą opracowania koncepcji kompleksowego zagwarantowania jakości odprowadzanych wód opadowych z terenu lotniska Kraków-Balice do systemu kanalizacji deszczowej, a dalej do zewnętrznego naturalnego odbiornika.

Waldemar Joniec news VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja” – relacja

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja” – relacja VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja” – relacja

W dniach 8 i 9 maja 2019 r. w Zegrzu odbyła się VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem: „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie, eksploatacja”. Organizatorem konferencji...

W dniach 8 i 9 maja 2019 r. w Zegrzu odbyła się VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem: „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie, eksploatacja”. Organizatorem konferencji był Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej.

Redakcja RI VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja"

VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja" VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja"

W dniach 9-10 maja 2019 roku w ośrodku konferencyjnym k/Warszawy odbędzie się VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo,...

W dniach 9-10 maja 2019 roku w ośrodku konferencyjnym k/Warszawy odbędzie się VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja. Wydarzenie organizuje Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Waldemar Joniec Jubileuszowy EKO-DOK

Jubileuszowy EKO-DOK Jubileuszowy EKO-DOK

Podczas X Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska EKO-DOK” młodzi naukowcy dokonali przeglądu kierunków prowadzonych badań i wymienili doświadczenia z zakresu...

Podczas X Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska EKO-DOK” młodzi naukowcy dokonali przeglądu kierunków prowadzonych badań i wymienili doświadczenia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. W prezentowanych zagadnieniach koncentrowano się na aktualnych wyzwaniach dot. ochrony powietrza i redukcji emisji, a także pozyskiwania energii odnawialnej oraz zapewniania bezpieczeństwa i komfortu w budynkach.

Redakcja RI Energia z kanalizacji

Energia z kanalizacji Energia z kanalizacji

W amerykańskim Portland 100 domów korzysta z energii wytwarzanej z kanalizacji. W ramach eksperymentalnego projektu w rurach umieszczono 4 turbiny, które wytwarzają prąd.

W amerykańskim Portland 100 domów korzysta z energii wytwarzanej z kanalizacji. W ramach eksperymentalnego projektu w rurach umieszczono 4 turbiny, które wytwarzają prąd.

S M Separatory zawiesin i substancji ropopochodnych

Separatory zawiesin i substancji ropopochodnych Separatory zawiesin i substancji ropopochodnych

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych oraz ścieki technologiczne mogą zawierać substancje ropopochodne szkodliwe dla środowiska. Ich oddzieleniem od wody wprowadzanej do zbiorników wodnych oraz od ścieków...

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych oraz ścieki technologiczne mogą zawierać substancje ropopochodne szkodliwe dla środowiska. Ich oddzieleniem od wody wprowadzanej do zbiorników wodnych oraz od ścieków zajmują się separatory. Oferowane są różne rodzaje tych urządzeń, w zależności od wielkości zlewni i rodzaju obiektu.

Joanna Ryńska Przykład obliczeń i wymiarowania instalacji gromadzenia wód opadowych

Przykład obliczeń i wymiarowania instalacji gromadzenia wód opadowych Przykład obliczeń i wymiarowania instalacji gromadzenia wód opadowych

Zamiar wykorzystania wód opadowych na danej działce powinien być poprzedzony analizą, jaką część wody pitnej można zastąpić wodą deszczową i ile wód opadowych (w zależności np. od wielkości i rodzaju dachu...

Zamiar wykorzystania wód opadowych na danej działce powinien być poprzedzony analizą, jaką część wody pitnej można zastąpić wodą deszczową i ile wód opadowych (w zależności np. od wielkości i rodzaju dachu czy lokalizacji inwestycji) można pozyskać. Przeprowadzenie takiej analizy obliczeniowej dla domu jednorodzinnego jest stosunkowo proste.

Najnowsze produkty i technologie

Automa.Net sp. z o. o. Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność? Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów...

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów może okazać się w tym przypadku kluczowy. Sprawdź, jak najszybciej odszukać potrzebne części w internecie i zamówić je bezpośrednio od dystrybutora z dowolnego miejsca na ziemi.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor?

Falownik czy hydrofor? Falownik czy hydrofor?

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia? Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio...

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio gorące, trwa tylko kilka miesięcy. Odpowiedź jest prosta – gdy kończy się lato, zaczyna się ogrzewanie klimatyzacją!

VERANO GLOBAL Sp. z o.o. Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest! Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie...

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie funkcje – grzania w zimie oraz chłodzenia w lecie. Niebawem takie urządzenia będą standardową formą ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych jak i mieszkań prywatnych. Te urządzenia to klimakonwektory.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.