RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowe normy przyjęte przez PKN w kwietniu 2023 r.

Redakcja RI | 2023-04-12

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Zobacz także

EBM-PAPST Polska Sp. z o.o., Jacek Skotak Wentylatory typu „Plug Fans”

Wentylatory typu „Plug Fans” Wentylatory typu „Plug Fans”

Nowe wentylatory typu „Plug Fans” firmy ebm-papst zostały specjalnie zaprojektowane tak, by spełnić wymagania nowoczesnych central wentylacyjnych, ale mogą być także używane tam, gdzie wymagane są: wysoka...

Nowe wentylatory typu „Plug Fans” firmy ebm-papst zostały specjalnie zaprojektowane tak, by spełnić wymagania nowoczesnych central wentylacyjnych, ale mogą być także używane tam, gdzie wymagane są: wysoka sprawność, wydajność, możliwość sprostania dużym oporom przepływu, kompaktowa konstrukcja i płynna regulacja prędkości.

mgr inż. Krzysztof Drab Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie...

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie powietrza z odzyskiem ciepła do dalszej poprawy bilansu energetycznego.

Redakcja RI news Nowe normy – maj 2024 r.

Nowe normy – maj 2024 r. Nowe normy – maj 2024 r.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

 • PN-EN ISO 13349-2:2023-04 -- Wentylatory -- Terminologia i definicje kategorii -- Część 2: Kategorie

Niniejszy dokument określa kategorie w obszarze wentylatorów mających zastosowanie do wszystkich celów. Nie ma zastosowania do bezpieczeństwa elektrycznego.

01.040.23 - Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
23.120 - Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne

 • PN-EN ISO 13137:2023-04 -- Powietrze na stanowiskach pracy -- Pompy osobiste do pobierania próbek czynników chemicznych i biologicznych -- Wymagania i metody badania
 • PN-EN ISO 13349-1:2023-04 -- Wentylatory -- Terminologia i definicje kategorii -- Część 1: Słownictwo

Niniejszy dokument określa kategorie w obszarze wentylatorów mających zastosowanie do wszystkich celów. Nie ma zastosowania do bezpieczeństwa elektrycznego.

ICS 01.040.23 - Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
       23.120 - Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne

 • PN-EN ISO 11296-9:2023-04 -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 9: Wyłożenie ze sztywnie zakotwioną warstwą wewnętrzną z tworzyw sztucznych

Niniejszy dokument, w połączeniu z ISO 11296-1, określa wymagania i metody badań rur i kształtek do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci odwadniania i kanalizacji poprzez wyłożenia z jednowarstwowego sztywnego pierścienia wypełnionego mieszanką z cementu konstrukcyjnego uformowanego poza wewnętrzną warstwą z tworzyw sztucznych. Wewnętrzna, trwale umocowana warstwa z tworzyw sztucznych służy do uformowania wypełnienia. Niniejsza część ma zastosowanie do wewnętrznych warstw i systemów wypełnienia ze stalowym zbrojeniem lub bez. UWAGA: Dostępne są systemy z wieloma pierścieniami, które jednak podlegają ochronie patentowej i nie są objęte niniejszym dokumentem.

    ICS 23.040.20 - Rury z tworzyw sztucznych
           23.040.45 - Łączniki z tworzyw sztucznych
           91.140.80 - Systemy odwadniające
           93.030 - Systemy kanalizacyjne zewnętrzne

 • PN-EN 17176-2+A1:2023-04 -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 2: Rury
 • PKN-CEN/TR 16798-10:2023-04 -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 10: Interpretacja wymagań EN 16798-9 -- Metody obliczania zapotrzebowania na energię systemów chłodzących (Moduł M4-1, M4-4, M4-9) -- Wymagania ogólne

Niniejszy Raport Techniczny odnosi się do normy EN 16798-9. Zawiera on informacje wspierające prawidłowe zrozumienie, wykorzystanie i adaptację krajową niniejszej normy.

ICS 91.120.10 - Izolacja cieplna
       91.140.30 - Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

 • PN-EN ISO 10121-3:2023-04 -- Metody badania do oceny wydajności mediów i urządzeń stosowanych do oczyszczania powietrza z gazów w wentylacji ogólnej -- Część 3: System klasyfikacji urządzeń do oczyszczania powietrza zewnętrznego z gazów (GPACD)

Niniejszy dokument ustanawia system klasyfikacji urządzeń do oczyszczania powietrza z gazów (GPACD) dostarczających bezpośrednio powietrze zewnętrzne do systemów wentylacji ogólnej wykorzystujących powietrze zewnętrzne zanieczyszczone przez lokalne źródła miejskie i/lub zanieczyszczenia z dużych odległości. System klasyfikacji ma na celu pomoc w ocenie zanieczyszczenia molekularnego, oprócz zanieczyszczenia cząstkami, o którym mowa w ISO 16890-1. Niniejszy dokument określa cztery zanieczyszczenia referencyjne, tj. ozon, ditlenek siarki, ditlenek azotu i toluen, wykorzystywane do klasyfikacji ze względu na ich znaczenie dla zamierzonego zastosowania. Niniejszy dokument określa ponadto trzy poziomy obciążenia, które są przypisane do każdego zanieczyszczenia, odzwierciedlając typowy zakres wydajności urządzeń przeznaczonych do danego zastosowania. Ponieważ wybór zanieczyszczeń referencyjnych i poziomów obciążenia jest specyficzny i unikalny dla zamierzonego zastosowania, wszystkie inne zastosowania są wykluczone. W szczególności niniejszy dokument nie dotyczy urządzeń do oczyszczania powietrza z gazów (GPACD) stosowanych do recyrkulacyjnych i/lub związanych z zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł wewnętrznych, jak również zastosowań farmaceutycznych, mikroelektronicznych, nuklearnych oraz związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i w zastosowaniach wojskowych.

ICS 91.140.30 - Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

 • PKN-CEN/TR 16798-18:2023-04 -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 18: Interpretacja wymagań EN 16798-17 -- Wytyczne dotyczące kontroli systemów wentylacji i klimatyzacji (Moduły M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Niniejszy Raport Techniczny odnosi się do normy EN 16798-17:2017, moduł M4-11, M5-11, M6-11 i M7-11. Zawiera on informacje wspierające prawidłowe zrozumienie i stosowanie ww. normy. Niniejszy Raport Techniczny nie zawiera żadnego przepisu normatywnego. Informacje dotyczące cech wpływających na częstotliwość i czas trwania kontroli zawarte są w Podrozdziale 5.2.

ICS 91.120.10 - Izolacja cieplna
       91.140.30 - Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

 • PKN-CEN/TR 16798-2:2023-04 -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 2: Interpretacja wymagań EN 16798-1 -- Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dla projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w zakresie jakości powietrza wewnętrznego, środowiska termicznego, oświetlenia i akustyki (Moduł M1-6)

Niniejszy dokument dotyczy parametrów środowiska wewnętrznego w zakresie środowiska termicznego, jakości powietrza wewnętrznego, oświetlenia i akustyki. Dokument wyjaśnia, jak stosować normę EN 16798-1 do określania parametrów wejściowych środowiska wewnętrznego na potrzeby projektu budowlanego i obliczeń charakterystyki energetycznej. Dokument określa metody długoterminowej oceny środowiska wewnętrznego uzyskanej w wyniku obliczeń lub pomiarów. Dokument określa kryteria dla pomiarów, które mogą być wykorzystane w razie potrzeby do oceny zgodności w drodze inspekcji. Dokument określa parametry, które należy stosować przy monitorowaniu i prezentowaniu środowiska wewnętrznego w istniejących budynkach. Niniejszy dokument ma zastosowanie w przypadku, gdy kryteria dotyczące środowiska wewnętrznego są ustalane na podstawie miejsca przebywania ludzi oraz gdy produkcja lub procesy technologiczne nie mają większego wpływu na środowisko wewnętrzne. Dokument wyjaśnia, jak można stosować różne kategorie kryteriów dotyczących środowiska wewnętrznego.

    ICS 91.120.10 - Izolacja cieplna
           91.140.01 - Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne

 • PKN-CEN/TR 16798-4:2023-04 -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 4: Interpretacja wymagań EN 16798-3 -- Dla budynków niemieszkalnych -- Wymagania eksploatacyjne dla systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduły M5-1, M5-4)

Niniejszy Raport Techniczny odnosi się do normy EN 16798-3. Zawiera on informacje wspierające prawidłowe zrozumienie i stosowanie normy EN 16798-3. Niniejszy Raport Techniczny nie zawiera żadnych postanowień normatywnych. Niniejszy Raport Techniczny ma zastosowanie do projektowania i oceny systemów wentylacji, klimatyzacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynkach niemieszkalnych, w których przebywają ludzie, z wyłączeniem zastosowań takich jak procesy przemysłowe. Koncentruje się on na definicjach różnych parametrów, które są istotne dla takich systemów. Wytyczne do projektowania podane w ww. normie i jej załącznikach mają zastosowanie głównie do systemów wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz części mechanicznej systemów wentylacji hybrydowej. Ponadto w Załączniku D wprowadzono ogólne zasady projektowania systemów wentylacji naturalnej. Zastosowania wentylacji w budynkach mieszkalnych nie są przedmiotem niniejszego Raportu Technicznego. Systemy te zostały omówione w CEN/TR 14788. W klasyfikacji zastosowano różne kategorie. Dla niektórych wartości podano przykłady, a dla wymagań przedstawiono typowe zakresy z wartościami domyślnymi. Wartości domyślne podane w tej normie nie są normatywne jako takie i powinny być stosowane tam, gdzie nie określono innych wartości. Klasyfikacja powinna być zawsze odpowiednia do rodzaju budynku i jego przeznaczenia, a podstawa klasyfikacji powinna być wyjaśniona, jeśli przykłady podane w normie nie mają być stosowane. UWAGA Różne normy mogą wyrażać kategorie dla tych samych parametrów w inny sposób, a symbole kategorii mogą być różne.

ICS 91.120.10 - Izolacja cieplna
       91.140.30 - Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

 • PKN-CEN/TR 16798-6:2023-04 -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 6: Interpretacja wymagań EN 16798-5-1 i EN 16798-5-2 -- Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych -- (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8)

Niniejszy Raport Techniczny odnosi się do norm EN 16798-5-1 i EN 16798-5-2. Zawiera on informacje wspierające prawidłowe zrozumienie i stosowanie tych norm. Niniejszy Raport Techniczny nie zawiera żadnych postanowień normatywnych.

ICS 91.120.10 - Izolacja cieplna
       91.140.30 - Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

 • PKN-CEN/TR 16798-8:2023-04 -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 8: Interpretacja wymagań EN 16798-7 -- Metody obliczeniowe służące określaniu strumieni objętościowych powietrza w budynkach, włącznie z infiltracją -- (Moduł M5-5)

Niniejszy Raport Techniczny odnosi się do normy EN 16798-7. Zawiera on informacje wspierające prawidłowe zrozumienie i stosowanie ww. normy.

ICS 91.120.10 - Izolacja cieplna
       91.140.30 - Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

 • PKN-CEN/TR 16798-14:2023-04 -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 14: Interpretacja wymagań EN 16798-13 -- Obliczanie systemów chłodzących (Moduł M4-8) -- Wytwarzanie

Niniejszy Raport Techniczny odnosi się do normy EN 16798-13. Zawiera on informacje wspierające prawidłowe zrozumienie i stosowanie tej normy.

    ICS 91.120.10 - Izolacja cieplna
           91.140.30 - Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne


 • PN-EN 12098-1:2023-04 -- Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą -- Moduły M3-5, 6, 7, 8

Niniejszy dokument ma zastosowanie do elektronicznych urządzeń sterujących dla systemów ogrzewania wody jako nośnika ciepła o temperaturze wody zasilającej do 120° C. Urządzenia te sterują rozprowadzaniem i/lub wytwarzaniem ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej, czasu i innych czynników referencyjnych. Niniejszy dokument ma również zastosowanie do sterowników, w których stosowany jest optymalny start lub funkcja optymalnego sterowania start-stopowego. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące systemów ogrzewania oraz właściwości dynamiczne nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu Zakres niniejszego dokumentu nie obejmuje właściwości dynamicznych zaworów i siłowników. Rozproszone systemy wytwarzania i/lub rozprowadzania ciepła wymagają skoordynowanych rozwiązań zapobiegających ich niepożądanej interakcji i nie są częścią niniejszego dokumentu.

    ICS 91.140.10 - Centralne ogrzewanie
           97.120 - Aparatura sterownicza do użytku domowego

Komentarze

Powiązane

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

Redakcja RI Wentylacja energooszczędnych budynków

Wentylacja energooszczędnych budynków Wentylacja energooszczędnych budynków

Nowoczesne budownictwo musi być niskoenergetyczne, a urządzenia, które są stosowane w budynkach – efektywne. Nie może być to jednak okupione pogorszeniem parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach, ponieważ...

Nowoczesne budownictwo musi być niskoenergetyczne, a urządzenia, które są stosowane w budynkach – efektywne. Nie może być to jednak okupione pogorszeniem parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach, ponieważ równie istotne jak efektywność energetyczna jest zapewnienie komfortu i zdrowia.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Ilona Czerkawska, mgr inż. Bartosz Cyba Nocne obniżenia temperatury w halach basenowych

Nocne obniżenia temperatury w halach basenowych Nocne obniżenia temperatury w halach basenowych

W wielu obiektach basenowych stosuje się nocne obniżenia temperatury, co w okresie zimowym może powodować wzrost ryzyka wykraplania się wilgoci na zimnych przegrodach. Ryzyko to minimalizuje się, stosując...

W wielu obiektach basenowych stosuje się nocne obniżenia temperatury, co w okresie zimowym może powodować wzrost ryzyka wykraplania się wilgoci na zimnych przegrodach. Ryzyko to minimalizuje się, stosując nawiew szczelinowy ciepłym powietrzem, który tworzy kurtynę osłaniającą przegrody. Korzystniejsze z punktu widzenia wystąpienia ryzyka kondensacji jest obniżenie wilgotności względnej w okresie nocnym. Natomiast względy eksploatacyjne (koszty uzdatniania powietrza) przemawiają za utrzymywaniem...

dr inż. Jarosław Müller, prof. PK, mgr inż. Agnieszka Łojek Akustyka w klimatyzacji Cz. 1. Wybrane zagadnienia akustyki pomieszczeń i instalacji

Akustyka w klimatyzacji Cz. 1. Wybrane zagadnienia akustyki pomieszczeń i instalacji Akustyka w klimatyzacji Cz. 1. Wybrane zagadnienia akustyki pomieszczeń i instalacji

Klimatyzacja staje się standardem w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Zadaniem tej instalacji jest zapewnienie użytkownikom komfortu w najszerszym tego słowa znaczeniu. W artykule skoncentrowano...

Klimatyzacja staje się standardem w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Zadaniem tej instalacji jest zapewnienie użytkownikom komfortu w najszerszym tego słowa znaczeniu. W artykule skoncentrowano się na jednym z najważniejszych aspektów komfortu – akustyce. Celem jest znalezienie dla typowej instalacji klimatyzacyjnej takiej koncepcji rozprowadzenia powietrza przez nawiewniki, by spełniała ona wymagania akustyczne dla czytelni – 30 dB.

mgr inż. Jerzy Żurawski, dr inż. Arkadiusz Węglarz Charakterystyka energetyczna budynku według nowych wymagań prawnych

Charakterystyka energetyczna budynku według nowych wymagań prawnych Charakterystyka energetyczna budynku według nowych wymagań prawnych

W styczniu 2014 zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, natomiast w lipcu br. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki...

W styczniu 2014 zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, natomiast w lipcu br. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (świadectw charakterystyki energetycznej budynku). We wrześniu 2014 r. Prezydent RP „rzutem na taśmę” podpisał ustawę o charakterystyce energetycznej budynków, która zacznie obowiązywać za kilka miesięcy – trzeba będzie w związku z tym ponownie opublikować wspomniane rozporządzenie....

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca? Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi...

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi nie jest wynajmowana, umożliwi on redukcję kosztów eksploatacji i krótki okres zwrotu dodatkowych wydatków inwestycyjnych w porównaniu do instalacji ze stałym strumieniem powietrza.

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

dr hab. inż. Łukasz Amanowicz, prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła

Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła Ilościowy opis równomierności rozdziału powietrza w wielorurowych gruntowych wymiennikach ciepła

Gruntowe wymienniki ciepła będą coraz częściej stosowane jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej pozwalające na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą i schłodzenie latem [4, 5, 7, 9]....

Gruntowe wymienniki ciepła będą coraz częściej stosowane jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej pozwalające na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą i schłodzenie latem [4, 5, 7, 9]. Już obecnie stosowanie GWC jest w niektórych przypadkach konieczne, np. w celu spełnienia wymagań stawianym inwestycjom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przeznaczonych na budowę domów energooszczędnych [6, 10]. W projektowaniu i doborze wielorurowych GWC istotną rolę odgrywa równomierność...

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment

Komfort cieplny w pomieszczeniach definiowany jest jako stan, w którym człowiek przebywający w pomieszczeniu nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. W poprzednim artykule (RI 10/2013) opisano parametry komfortu,...

Komfort cieplny w pomieszczeniach definiowany jest jako stan, w którym człowiek przebywający w pomieszczeniu nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. W poprzednim artykule (RI 10/2013) opisano parametry komfortu, poniżej omówione zostały wyniki badań parametrów jakości powietrza wewnętrznego w obiekcie szkolnym: temperatury, wilgotności względnej i stężenia CO2.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

Wolfgang Heinl Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w dużych obiektach. Opis przypadku

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w dużych obiektach. Opis przypadku Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w dużych obiektach. Opis przypadku

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe w dużych obiektach wymaga zaprojektowania układu hydraulicznego, który rozprowadzi różne ilości wody, a także szybko poradzi sobie ze zmianami obciążeń hydraulicznych. Istotnym...

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe w dużych obiektach wymaga zaprojektowania układu hydraulicznego, który rozprowadzi różne ilości wody, a także szybko poradzi sobie ze zmianami obciążeń hydraulicznych. Istotnym elementem takich instalacji jest rozdzielacz równomiernie zaopatrujący wszystkie przyłączone obiegi, pomimo że mają one różne właściwości hydrauliczne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

dr inż. Jacek Biskupski Zarządzanie wentylacją w domu zautomatyzowanym

Zarządzanie wentylacją w domu zautomatyzowanym Zarządzanie wentylacją w domu zautomatyzowanym

Tematem nowego cyklu artykułów są możliwości zautomatyzowanych budynków mieszkalnych, nazywanych umownie „budynkami inteligentnymi”. Zostaną one opisane na przykładzie funkcjonującego już od 10 lat jednorodzinnego...

Tematem nowego cyklu artykułów są możliwości zautomatyzowanych budynków mieszkalnych, nazywanych umownie „budynkami inteligentnymi”. Zostaną one opisane na przykładzie funkcjonującego już od 10 lat jednorodzinnego domu energooszczędnego. System wentylacji jest w tym wypadku fragmentem większego zintegrowanego systemu HVAC, odpowiedzialnego za zapewnienie komfortu klimatycznego w pomieszczeniach poprzez zautomatyzowane ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie i wentylację całego budynku. W artykule opisano...

mgr inż. Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1)

Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1) Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1)

W cyklu artykułów autor omówi sposób postępowania przy wymiarowaniu instalacji o stałym wydatku powietrza CAV (ang. constant air volume). Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z obliczeniami...

W cyklu artykułów autor omówi sposób postępowania przy wymiarowaniu instalacji o stałym wydatku powietrza CAV (ang. constant air volume). Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z obliczeniami zysków ciepła, przykład doboru odpowiedniej konfiguracji centrali wentylacyjnej (realizującej proces uzdatniania powietrza dla danego przykładu obliczeniowego) wraz z przedstawieniem etapów uzdatniania powietrza na wykresie „h-x”. W oparciu o wykres Moliera autor przedstawi obliczenia wydajności poszczególnych...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych – w różnych warunkach – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego...

Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych – w różnych warunkach – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. Atmosferę wybuchową mogą zatem tworzyć z powietrzem gazy, pary, mgły, włókna i pyły substancji emitowanych w pomieszczeniach. Miejscami zagrożonymi wybuchem zgromadzonego pyłu są np.: szyby wydobywcze, młyny,...

Maciej Danielak Kontrolowana wentylacja mieszkaniowa

Kontrolowana wentylacja mieszkaniowa Kontrolowana wentylacja mieszkaniowa

Obecna sytuacja energetyczna, wciąż rosnące ceny surowców i energii zmuszają użytkowników do szukania oszczędności eksploatacyjnych, a tym samym rozwiązań energooszczędnych. Sektor budowlany w odpowiedzi...

Obecna sytuacja energetyczna, wciąż rosnące ceny surowców i energii zmuszają użytkowników do szukania oszczędności eksploatacyjnych, a tym samym rozwiązań energooszczędnych. Sektor budowlany w odpowiedzi na te oczekiwania oferuje materiały o coraz lepszych współczynnikach izolacyjności i szczelności. W efekcie nowo powstałe mieszkania, domy czy budynki po rewitalizacji są bardzo szczelne i powietrze w pomieszczeniach nie spełnia wymagań higienicznych.

Redakcja RI Wentylacja sterowana parą

Wentylacja sterowana parą Wentylacja sterowana parą

Prowadzona od kilku lat w Polsce kampania usprawniania wentylacji w budynkach mieszkalnych i publicznych wyposażonych w instalacje wentylacji grawitacyjnej przynosi efekty. Jednak nadal spora grupa użytkowników...

Prowadzona od kilku lat w Polsce kampania usprawniania wentylacji w budynkach mieszkalnych i publicznych wyposażonych w instalacje wentylacji grawitacyjnej przynosi efekty. Jednak nadal spora grupa użytkowników nie ma możliwości oddychania czystym i zdrowym powietrzem w mieszkaniach i biurach. Jednym ze skutecznych i optymalnych pod względem nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych rozwiązań tego problemu jest wentylacja higrosterowana.

prof. dr hab. Ewa Karwowska, dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska, dr inż. Piotr Grzybowski Wpływ instalacji wentylacyjnej na jakość powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Wpływ instalacji wentylacyjnej na jakość powietrza wewnętrznego w klubie fitness Wpływ instalacji wentylacyjnej na jakość powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Część istniejących klubów fitness, usytuowanych w nowo powstających budynkach, dysponuje instalacjami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza, a...

Część istniejących klubów fitness, usytuowanych w nowo powstających budynkach, dysponuje instalacjami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza, a tym samym stworzenie komfortowych i bezpiecznych warunków przebywania i aktywności fizycznej użytkowników. Jednak w wielu przypadkach pomieszczenia treningowe i siłownie zlokalizowane są w obiektach starego typu, wyposażonych jedynie w instalację wentylacyjną grawitacyjną lub mechaniczną. Istnieją uzasadnione...

dr inż. Anna Charkowska Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z...

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z zawartych w niej zapisów mogą zostać zmienione, ale warto się z nią zapoznać, by zorientować się, jakie zmiany w projektowaniu nas czekają. Zarówno dla projektantów korzystających do tej pory z krajowych wytycznych projektowania szpitali ogólnych z 1984 r., jak i dla osób opierających swoje projekty...

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.