RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wilgotność powietrza i recyrkulacja w wentylacji

Rekuperatory wentylacyjne są bardziej zagrożone szronieniem, gdy zostaną zastosowane w instalacji wentylacyjnej pomieszczeń suchych, o wilgotności powietrza do 30, a nawet 40%, niż pomieszczeń o wilgotności 60% [1, 2]. A większość pomieszczeń, w których stosuje się wentylację mechaniczną, to pomieszczenia suche. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń rekreacyjnych i innych przeznaczonych do pracy lekkiej.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa...

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Wilgotność powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną

W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną, np. w czytelniach, audytoriach, kawiarniach, pomieszczeniach handlowych i biurowych oraz salach komputerowych czy kinowych, podstawowym źródłem zysków pary wodnej są przebywający w nich ludzie. Natomiast większość pomieszczeń, w których stosuje się wentylację mechaniczną, to właśnie pomieszczenia suche.

W takich instalacjach z powodu ograniczonych zysków wilgoci strumień powietrza świeżego wynikający z wymagań higienicznych powoduje nadmierne wysuszanie pomieszczeń, co często podkreślano w licznych publikacjach. Strumień ten jest iloczynem normatywnej ilości powietrza świeżego (20 m3/h/osobę, często też 30, a nawet 50 m3/h/osobę) i nominalnej liczby osób, dla których wentylowane pomieszczenie przeznaczono. Jednak podczas eksploatacji pomieszczeń pełna frekwencja występuje w nich rzadko, co przy braku automatycznej regulacji ograniczającej minimalny strumień powietrza świeżego (zgodnej z oczekiwanym kierunkiem rozwoju instalacji opisanym np. w artykule [6]) jest przyczyną jeszcze większego deficytu pary wodnej w wywiewanym powietrzu.

Rozważmy jednak przypadek pełnej frekwencji osób w pomieszczeniu. Przykładowo do pomieszczenia przeznaczonego dla n osób, ze względu na konieczność spełnienia minimum higienicznego w wysokości Vz1 = 20 m3/h/osobę, powinien zostać dostarczony strumień powietrza świeżego:

Wzór 1

W wypadku pełnej, 100-proc. frekwencji zyski pary wodnej od osób w pomieszczeniu wyniosą:

Wzór 2

gdzie:

m1L= 38 g/h/osobę to jednostkowy strumień pary wodnej przy temperaturze w pomieszczeniu

tw = 20°C, zgodnie z powszechnie uznanymi danymi wskaźnikowymi podawanymi w wielu źródłach, np. w publikacjach [4, 5], gdzie dla strumienia ciepła wilgotnego, tj. 25 W/osobę, strumień pary wodnej ma wartość 37 g/osobę.

Przyjęto wartość bardziej niekorzystną dla niżej formułowanych wniosków, tj. 38 g/osobę. Nawet gdyby przyjąć, że dodatkowe zyski pary wodnej, np. od potraw i innych źródeł, osiągną wskaźnikową wartość, która stanowić będzie np. w = 10% wartości ww. strumienia pary wodnej od ludzi, to przyrost wilgotności właściwej strumienia powietrza świeżego Dx będzie niewielki, gdyż

Wzór 3

gdzie:

r – średnia gęstość powietrza dla tych warunków = 1,2 kg/m3.

Po uproszczeniu:

Wzór 4

Stąd dla Vz1 = 20 m3/h/osobę, frekwencji 100% i w = 0,1 ten przyrost wynosi Dx = 1,76 g/kg – przyjęto 1,8 g/kg.Natomiast dla Vz1 = 20 m3/h/osobę, frekwencji 60% i w = 0,1 przyrost Dx = 1,1 g/kg, dla Vz1 = 30 m3/h/osobę, frekwencji 100% i w = 0,1 przyrost Dx = 1,2 g/kg, a dla Vz1 = 30 m3/h/osobę, frekwencji 60% i w = 0,1 przyrost Dx = 0,7 g/kg.

 Zestawienie danych dla określenia wartości wilgotności powietrza

Tabela 1. Zestawienie danych dla określenia wartości wilgotności powietrza wywiewanego z przeważającej liczby pomieszczeń przez wentylację mechaniczną

W tabeli w kolumnach 1–3 i pozycjach 1–6 zestawiono parametry powietrza zewnętrznego, które w przybliżeniu znajdują się na krzywej klimatycznej dla Warszawy, przy czym w kolumnach tych oznaczono:

  • te – temperaturę powietrza zewnętrznego (świeżego) [°C],
  • HKK – wilgotność względną powietrza dla krzywej klimatycznej [%],
  • xKK – wilgotność właściwą powietrza dla krzywej klimatycznej [g/kg].

Stąd dla temperatury zewnętrznej np. te = –2°C w warunkach eksploatacyjnych odpowiadających krzywej klimatycznej w tak wentylowanym pomieszczeniu w strefie przebywania ludzi i w przewodach wywiewnych wystąpi wilgotność powietrza:

Wzór 5

Wartość tą podano w kolumnie 6 tabeli, a tej wilgotności właściwej w temperaturze tw = 20°C odpowiada wilgotność względna HwKK = 28% (kolumna 7). Natomiast dla temperatury powietrza świeżego te = 0°C i wilgotności odpowiadającej krzywej klimatycznej 70% (kolumna 7) wilgotność osiąga już wartość 31%.Czytelnicy bagatelizujący problem szronienia rekuperatorów mogą wskazać na częste występowanie większej wartości wilgotności właściwej powietrza zewnętrznego, niż wynika to z przebiegu krzywej klimatycznej, dlatego też w kolumnach 4, 8 i 9 zestawiono dane dotyczące przypadków możliwie największej wilgotności powietrza zewnętrznego, tj. dla punktów leżących na krzywej nasycenia (HzN = 100%) w kolumnach tych oznaczono:

  • xN – wilgotność właściwą powietrza zewnętrznego na krzywej nasycenia [g/kg],
  • xwN – wilgotność właściwą powietrza wywiewanego z pomieszczenia – jako sumę podobną do wyliczanej ze wzoru (6), lecz uwzględniającą wartość wilgotności xN [g/kg],
  • HwN – wilgotność względną powietrza wywiewanego z pomieszczenia w sytuacji możliwie Największej wilgotności powietrza zewnętrznego, tj. na krzywej nasycenia [%].

Takie przejęcie do krzywej nasycenia spowodowało w tym przypadku wzrost wilgotności powietrza wywiewanego z 28 i 31% do 35 i 38%, nie została jednak przekroczona wartość 40%. Wartości te podano w tabeli w pozycji 1 i 2 kolumny 9. Wartość strumienia powietrza świeżego i jego udział w strumieniu powietrza wentylującego, czyli w sumie strumieni powietrza świeżego i recyrkulowanego, jest obecnie najczęściej wyregulowana na etapie rozruchu instalacji wentylacyjnej. Nie udało się jeszcze upowszechnić stosowania eksploatacyjnej korekty „w dół” strumienia tego powietrza świeżego w wypadku występowania mniejszej od nominalnej frekwencji osób w wentylowanym pomieszczeniu. Stąd w pozycjach 7–10 zestawiono dane dla przypadku frekwencji w wysokości 60%.

W pozycjach 11–18 tabeli zestawiono też dane dotyczące przypadku zastosowania podwyższonej wartości strumienia powietrza świeżego, tj. do 30 m3/h/osobę. Biorąc pod uwagę wszystkie wartości wilgotności powietrza zestawione w kolumnach 7 i 9, trzeba zgodzić się z tym, że wilgotność powietrza wywiewanego z pomieszczeń w mniej niż marginalnych przypadkach będzie nieco wyższa od 30%, ale nie przekroczy wartości 40%. Dla temperatury zewnętrznej –2°C i 0°C wartości w kolumnach 7 i 9 naniesiono pogrubioną czcionką, gdyż właśnie w tym przedziale, z powodu małej wilgotności powietrza wywiewanego z pomieszczenia, w przypadku stosowania rekuperatorów przeciwprądowych o sprawności temperaturowej od 80 do 85% znajduje się graniczna wartość temperatury zewnętrznej, poniżej której w dominującej liczbie przypadków instalacji wentylacyjnych występować będzie zagrożenie szronienia tych urządzeń [1, 2].

Recyrkulacja powietrza wywiewanego – rozbieżność poglądów

W jednej z prezentacji podczas tegorocznego Forum Wentylacja wymieniono cechy, które odróżniają urządzenia klimatyzacyjne od wentylacyjnych. Uczestnicy dyskusji odbywającej się po tym wystąpieniu w pełni zgodzili się z następującymi stwierdzeniami:

  • urządzenia klimatyzacyjne dysponują źródłem zimna, natomiast instalacje wentylacyjne takich źródeł są pozbawione,
  • urządzenia klimatyzacyjne – w przeciwieństwie do wentylacyjnych – wyposażone są w dostatecznie szeroki zakres układów automatycznej regulacji pozwalających na regulację wilgotności powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu i jego temperatury w zależności od obciążeń cieplnych i wilgotnościowych – czyli regulację z wykorzystaniem takiej pętli sprzężenia zwrotnego, którą skrótowo można określić w ten sposób, że centrala klimatyzacyjna „widzi” klimatyzowane pomieszczenie.
Schemat układu urządzenia wentylacyjnego z rekuperatorem

Rys. 1. Schemat układu urządzenia wentylacyjnego z rekuperatorem (centrali nawiewno-wywiewnej) chronionego patentem [3], uzupełnionego dodatkowym przewodem i przepustnicą 9a dla recyrkulacji powietrza wywiewanego przy szeregowym połączeniu obu wentylatorów: 1 – przepustnica czerpni powietrza świeżego, 2 – wentylator nawiewny, 3 – filtr powietrza świeżego, 4 – rekuperator przeciwprądowy, a raczej szczególna (zastrzeżona) jego sekcja, gdyż obecnie na rynku nie są dostępne rekuperatory przeciwprądowe, w których wlot i wylot danego strumienia powietrza znajdowałby się po tej samej stronie podłużnej osi rekuperatora, 5 – obejście letnie dla powietrza świeżego, 6 – nagrzewnica, 7 – przepustnica recyrkulacji powietrza świeżego zza nagrzewnicy przed rekuperator chroniąca go przed szronieniem, 8 – przepustnice chroniące rekuperator w okresie zbliżonym do upalnego przed osadzaniem pyłu na jego płytach, 9 – przepustnica recyrkulacji powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego, 10 – wentylator wywiewny, 11 – filtr powietrza wywiewanego, 12 – przepustnica obejścia rekuperatora przez powietrze wywiewane w okresie zbliżonym do upalnego

Natomiast rozbieżność poglądów ujawniła się w zakresie stosowania recyrkulacji powietrza wywiewanego do świeżego. Autor artykułu podczas dyskusji sprzeciwił się propozycji, by uwzględnić jeszcze jedną cechę odróżniającą urządzenia klimatyzacyjne od wentylacyjnych. Mianowicie w wystąpieniu wyrażono pogląd, że w instalacjach klimatyzacyjnych występuje recyrkulacja powietrza wywiewanego do strumienia powietrza świeżego, a instalacje wentylacyjne pracują bez takiej recyrkulacji, czyli zawsze strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia jest strumieniem powietrza świeżego.

Na postawione pytanie: „dlaczego zatem w dominującej liczbie zamawianych central wentylacyjnych występują przepustnice recyrkulacji powietrza wywiewanego do tzw. strumienia powietrza wentylującego?” padła odpowiedź: „gdyż zamawiający chcą mieć możliwość pracy tej centrali tylko na tzw. powietrzu obiegowym dla dogrzewania pomieszczenia z wykorzystaniem nagrzewnicy występującej w tej centrali przy zamkniętej czerpni – np. po zakończeniu dłuższej przerwy w korzystaniu z tego pomieszczenia lub też podczas silnych mrozów”.

Pojawia się więc kolejne pytanie: z którego kryterium wynikać będzie tzw. strumień powietrza wentylującego, czyli nominalna wydajność wentylatorów zastosowanych w takiej centrali wentylacyjnej:

  • z wymagań higienicznych dla dostatecznej świeżości powietrza w wentylowanym pomieszczeniu, tj. 20 m3/h/osobę (lub 30, a w nielicznych przypadkach i więcej)?
  • czy z bilansu zysków ciepła dla tego pomieszczenia w okresie letnim (zbliżonym do upalnego)?

Dla uzyskania odpowiedzi na to pytanie poniżej porównano wyrywkowo wartości tego strumienia powietrza.

Gdyby np. wentylowane pomieszczenie było salą audytoryjną lub kinową dla n = 200 osób, do wentylowania której zastosowano strumień powietrza wynikający z minimalnego strumienia powietrza świeżego Vz1 = 20 m3/h/osobę, to wentylator nawiewny zostałby dobrany dla strumienia powietrza Vz = 4000 m3/h = 1,11 m3/s. Jeżeli możliwe byłoby założenie, że nie występują inne źródła ciepła – m.in. dlatego, że pomieszczenie nie ma okien ani innych przegród zewnętrznych – to same zyski ciepła od osób konieczne do odprowadzenia przez ten strumień powietrza w okresie letnim miałyby wartość:

Wzór 5

gdzie:

Q1w = 69 W/osobę – strumień ciepła od jednej osoby przy tw = 26°C, zgodnie z informacjami zamieszczonymi np. w [4, 5], tj. 70 W/osobę, przy czym do dalszych porównań przyjęto 69 W/osobę jako wartość bardziej niekorzystną dla poniżej formułowanych wniosków. Stąd dla tak małego strumienia powietrza przyrost temperatury wynikający z tych zysków ciepła wynosiłby:

Wzór 6

gdzie:

c – średnie ciepło właściwe powietrza dla tych warunków = 1,00 J/gK.Wynika stąd, że już przy temperaturze zewnętrznej 16°C temperatura powietrza w tym pomieszczeniu byłaby wyższa o 0,3°C od temperatury 26°C, dla której określono ww. jednostkowy strumień ciepła w wysokości 69 W/osobę. Natomiast już przy temperaturze zewnętrznej 23°C w pomieszczeniu tym występowałaby temperatura 30°C (jednostkowy strumień ciepła „suchego” zmniejszyłby się wówczas do 47 W/osobę), co oznaczałoby, że taka intensywność wentylacji byłaby zdecydowanie za mała.

Zdarzają się jeszcze często opracowania projektowe, w których centrala wentylacyjna dobierana jest dla strumienia powietrza będącego iloczynem kubatury wentylowanego pomieszczenia i zalecanej w literaturze (np. właśnie w [4]) krotności wymian, co raczej niekorzystnie świadczy o autorach takich opracowań. Np. w wypadku sali audytoryjnej dla 200 osób, o kubaturze 1400–1600 m3, przy zalecanej w publikacji [5] 8–10-krotności wymian powietrza dla okresu letniego strumień powietrza wynosi od 11 000 do 16 000 m3/h, natomiast w wypadku takiej kubatury sali kinowej o 4–6-krotności wymian strumień ten może zawierać się w granicach od 5600 do 9600 m3/h.

Tak duże rozbieżności wyników są potwierdzeniem tego, że projektant nie tylko dla klimatyzacji, ale również dla instalacji wentylacyjnej powinien dokonać bilansu zysków ciepła dla okresu letniego, np. dla temperatury powietrza w wentylowanym pomieszczeniu tw = 26°C, i w oparciu o ten bilans określić miarodajny strumień powietrza, np. dla temperatury powietrza zewnętrznego nawiewanego w okresie letnim tn = tz = 22°C. Stąd w wypadku analizowanej sali kinowej strumień tego powietrza osiągnąłby wartość:

Wzór 7

czyli jest zbliżony do wartości 9600 m3/h będącej górną granicą przedziału wynikającego z krotności wymian dla sali kina.

Natomiast w sali audytoryjnej, a tym bardziej w czytelni, mogą wystąpić zyski ciepła od okien, np. ok. 2500 W, co przyczyniłoby się do zwiększenia strumienia powietrza proporcjonalnie do ilorazu 10 350 (13 800 + 2500) / 13 800 = 12 200 m3/h, czyli zbliżonego do wartości 11 000 m3/h będącej tym razem dolną granicą przedziału tego strumienia wynikającego z krotności wymian. Wynika stąd, że projektant, dobierając w tym wypadku centralę wentylacyjną dla strumienia 4000 m3/h, zaniża tę wartość ok. 2,5-krotnie, gdyż dla kina należało przyjąć 9600 m3/h, a nawet trzykrotnie, gdy dla Sali audytoryjnej trzeba było przyjąć 12 200 m3/h.

Podobne porównania można przedstawić dla ponad 30 przeznaczeń pomieszczeń zestawionych w tabeli 351-1 zamieszczonej w publikacji [4] i wynikać z nich będą bardzo zbliżone wnioski, a między innymi ten, że projektant, przyjmując dla centrali wentylacyjnej jako miarodajny strumień powietrza wynikający z wymagań higienicznych (20 lub 30 m3/h/osobę), popełniałby najczęściej błąd dwukrotnego, a nawet czterokrotnego zaniżenia wartości nominalnego strumienia powietrza dla centrali. Pomimo tego, że nie można wykluczyć, iż taki błąd w marginalnej liczbie przypadków zmalałby do zera, to mogą też wystąpić przypadki, w których to zaniżenie może być nawet pięciokrotne.

Mając powyższe na uwadze, trzeba stwierdzić, że przy obecnie stosowanych zasadach projektowania w dominującej liczbie przypadków instalacji wentylacyjnych występuje recyrkulacja powietrza wywiewanego do powietrza świeżego. Stąd nie należy wskazywać tej właśnie cechy jako odróżniającej instalacje wentylacyjne od klimatyzacyjnych. Przy tej okazji bardzo ważne jest ponowne podkreślenie, że zarówno w centrali klimatyzacyjnej, jak i wentylacyjnej rekuperator powinien był dobierany dla strumienia powietrza świeżego, a nie dla strumienia nominalnego przypisanego danej centrali, gdyż – jak wykazano to powyżej – strumień tego powietrza jest najczęściej dwu-, a nawet czterokrotnie większy od strumienia powietrza w rekuperatorze.

W niedalekiej przyszłości recyrkulacja nie będzie jednak wskazana

W centralach wentylacyjnych oraz częściowo klimatyzacyjnych w przyszłości może okazać się, że recyrkulacja powietrza wywiewanego do powietrza świeżego jednak nie będzie wskazana. Niewykluczone, że niedługo ze względu na konieczność szukania wszelkich możliwych oszczędności energii, a także z powodów epidemiologicznych (ptasia lub świńska grypa itp.) można będzie oczekiwać takiego kierunku rozwoju techniki wentylowania lub klimatyzowania pomieszczeń (ujętych w tabeli 351-1 w publikacji [4]), w którym przepustnica powietrza recyrkulowanego w centralach będzie prawie zawsze zamknięta, z wyjątkiem okresów upalnych dla klimatyzacji oraz wyjątkowych sytuacji, w których przy otwarciu przepustnicy możliwa będzie praca centrali klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na powietrzu obiegowym.

Można się spodziewać, że centrale te przy zamkniętej przepustnicy recyrkulacji będą pracować tylko na powietrzu świeżym o stałym „higienicznym” strumieniu, zwiększanym w okresie zbliżonym do upalnego (raczej skokowo – dwupołożeniowo) do wartości strumienia nominalnego dla centrali. Będzie to stosowane pomimo występowania bardzo dużej różnicy między wartością strumienia powietrza świeżego w okresie zimnym a w okresie upalnym i zbliżonym do upalnego (w przypadku wentylacji) lub tylko w okresie zbliżonym do upalnego (przy klimatyzacji). Może to być alternatywną i równoległą ścieżką postępu w porównaniu z propozycję opisaną w artykule [6].

Z powodu braku recyrkulacji strumień powietrza w nawiewnikach będzie zmieniać się w bardzo szerokich granicach: od 100% wartości nominalnej dla centrali (czyli jak dla okresu upalnego i zbliżonego do upalnego) do 50, 40, a nawet 25% wartości wynikającej z wymagań higienicznych. Realizacja takich rozwiązań będzie napotykała duże trudności wynikające przede wszystkim z konieczności zapewnienia równomiernego rozdziału powietrza w wentylowanym pomieszczeniu.

 Schemat układu nawiewno-wywiewnej

Rys. 2. Schemat układu nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej chronionego patentem [3], w którym bez konieczności stosowania dodatkowego przewodu z przepustnicą 9a wentylatory dla obiegu recyrkulacji powietrza wywiewanego połączone są szeregowo (oznaczenia jak na rys. 1)

Najłatwiej będzie to można uzyskać w wypadku wentylacji wyporowej oraz sal widowiskowych z równomiernie rozmieszczonymi wywiewni kami pod fotelami (przy czym niezbędna będzie dwupołożeniowa praca większości z nich). Dlatego też karygodne jest, gdy podczas remontu jakiejś sali audytoryjnej likwiduje się istniejące wywiewniki pod fotelami, zastępując je montowanymi w ścianach bocznych, co w przyszłości będzie wręcz uniemożliwiać elastyczną pracę instalacji w dostatecznie szerokich granicach zmian strumienia powietrza występującego w nawiewnikach.Taki kierunek rozwoju urządzeń wentylacyjnych – to jest z zamkniętą przepustnicę recyrkulacji powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego oraz ze zmieniającym się w stosunkowo szerokich granicach strumieniem powietrza w nawiewnikach – był dostrzegany już w 2003 r., o czym świadczy chroniony patentem [3] układ przedstawiony na rys. 1.

Jest to wersja uzupełniona o dodatkowy przewód wraz z przepustnicą 9a, dzięki którym możliwa jest recyrkulacja powietrza wywiewanego przy szeregowym połączeniu obu wentylatorów, gdyż obecnie stosowane instalacje z centralami nawiewno-wyciągowymi i układami ich automatycznej regulacji nie są przystosowane do równoległego połączenia obu wentylatorów w obiegu recyrkulacji z wykorzystaniem przepustnicy 9. Natomiast w podstawowej wersji tego układu przewód z przepustnicą 9a nie występuje, a przepustnica 9 łączy wentylatory równolegle. Uwzględniając obecne eksploatacyjne doświadczenia i zasady projektowania tych instalacji i central tylko z szeregową współpracą wentylatorów, można stwierdzić, że przepustnica 9 umożliwia właśnie pracę centrali tylko na powietrzu obiegowym przy zamkniętej czerpni, co świadczy, że już w 2003 r. zakładano jako dominującą możliwość eksploatowania takiej centrali wentylacyjnej tylko na powietrzu świeżym.

W układzie pokazanym na rys. 1 możliwe jest uzyskanie szeregowej współpracy obu wentylatorów dla recyrkulacji z wykorzystaniem przepustnicy 9 w wypadku umieszczenia wentylatora 2 w sąsiedztwie nagrzewnicy 6 (rys. 2). Umieszczenie wentylatora nawiewnego w tym punkcie centrali ma jednak więcej wad niż zalet w porównaniu z wersją z przepustnicą 9a, gdyż wówczas rekuperator dla powietrza świeżego znajduje się po ssącej stronie wentylatora, natomiast dla powietrza wywiewanego w rekuperatorze występuje nadciśnienie. Korzystniej jest też, gdy wentylatory, jeżeli tylko jest to możliwe, znajdują się w dolnych sekcjach centrali. A umieszczenie filtra powietrza świeżego przed komorą mieszania tego powietrza z recyrkulowanym powietrzem świeżym (rys. 2) jest jednak korzystniejsze niż za komorą mieszania (rys. 1).

Układ z wykorzystaniem przepustnicy 9a oraz ten pokazany na rys. 2 może być stosowany przede wszystkim w centralach klimatyzacyjnych, których recyrkulacja taka w okresie upalnym jest niezbędna. Można jednak w przyszłości oczekiwać upowszechnienia się bardziej precyzyjnego projektowania instalacji wentylacyjnych i dalszego doskonalenia techniki regulacji. Dzięki takiemu kierunkowi rozwoju urządzeń wentylacyjnych uzyskano by nie tylko dalsze oszczędności energii pobieranej przez silniki wentylatorów, wyeliminowano by też dość znaczące źródło hałasu, którym jest praca recyrkulacyjnej przepustnicy 9 lub 9a przy szczególnie dużej różnicy ciśnienia po obu jej stronach. To źródło nie jest na razie dostatecznie dostrzegane z powodu dużej hałaśliwości dostępnych obecnie na rynku wentylatorów, ale są powody, by sądzić, że urządzenia te mogą być znacznie bardziej ciche.

Podsumowanie

Z powyższej oraz opisanej w publikacji [3] argumentacji wynika, że w pomieszczeniach rekreacyjnych, przeznaczonych do pracy lekkiej i innych podobnych zapewnienie minimalnych wymagań higienicznych dla świeżości powietrza dzięki wentylacji mechanicznej jest przyczyną tak małej wilgotności powietrza wywiewanego, że już w temperaturze zewnętrznej od –2°C do –1°C występuje zagrożenie szronienia rekuperatorów przeciwprądowych o sprawności temperaturowej 80–85%. Dodatkowo dla odróżnienia instalacji klimatyzacyjnych od wentylacyjnych nie powinno się wskazywać na fakt istnienia w nich recyrkulacji powietrza wywiewanego.Zarówno w centralach wentylacyjnych, jak i klimatyzacyjnych (działających we wspomnianych pomieszczeniach) nominalny strumień powietrza dla danej centrali jest najczęściej dwu- do czterokrotnie większy od strumienia powietrza świeżego  wynikającego z wymagań higienicznych i rekuperatory w tych centralach powinny być dobierane właśnie dla higienicznego, znacznie mniejszego strumienia powietrza.Zdaniem autora w rozwoju urządzeń wentylacyjnych w ciągu ostatnich 5–6 lat, a szczególnie 3 ostatnich lat, wystąpiła stagnacja, gdyż sygnalizowane w kilku publikacjach możliwości wdrożenia nowej generacji nawiewno-wyciągowych central wentylacyjnych wciąż okazywały się „głosem wołającego na pustyni”.

Literatura

 1.  Jakóbczak A., Szronienie rekuperatorów (cz. 1), „Rynek Instalacyjny” nr 3/2010.
 2. Jakóbczak A., Szronienie rekuperatorów (cz. 2), „Rynek Instalacyjny” nr 4/2010.
 3. Jakóbczak A., Układ urządzenia wentylacyjnego z wymiennikiem do odzyskiwania ciepła, patent nr 204 077 z 22.02.2010 r., wg zgłoszenia nr P-363 653 z 24.11.2003 r., „Biuletyn Urzędu Patentowego” nr 11/2005.
 4. Recknagel H. i in., Ogrzewanie + klimatyzacja. Poradnik, Wyd. EWFE, Gdańsk 1994/95.
 5. Recknagel H. i in., Kompendium ogrzewania i klimatyzacji, OMNI SCALA, Wrocław 2008/09.
 6. Sowa J., Wentylacja ze zmiennym strumieniem powietrza higienicznego, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2005.

Komentarze

 • Ewa Ewa, 06.07.2014r., 11:06:35 Dodatkowo żeby zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci warto stosować nowczesne materiały izolacyjne jak na przykład izolacje poliuretanowe do ocieplania poddasza

Powiązane

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

dr inż. Michał Piasecki Środowiskowe, socjalne i ekonomiczne aspekty zintegrowanego projektowania budynków

Środowiskowe, socjalne i ekonomiczne aspekty zintegrowanego projektowania budynków Środowiskowe, socjalne i ekonomiczne aspekty zintegrowanego projektowania budynków

Sektor budownictwa ma jeden z największych udziałów w emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Opracowane zostały zatem wymagania, które dotyczą procesu projektowania obiektu, uwzględniając przy tym cały cykl...

Sektor budownictwa ma jeden z największych udziałów w emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Opracowane zostały zatem wymagania, które dotyczą procesu projektowania obiektu, uwzględniając przy tym cały cykl jego funkcjonowania.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projektowanie BIM – przegląd oprogramowania

Projektowanie BIM – przegląd oprogramowania Projektowanie BIM – przegląd oprogramowania

Coraz szersze możliwości wykorzystania technologii 3D w projektowaniu instalacji sanitarnych pozwalają porównać programy dostępne obecnie na polskim i zagranicznych rynkach.

Coraz szersze możliwości wykorzystania technologii 3D w projektowaniu instalacji sanitarnych pozwalają porównać programy dostępne obecnie na polskim i zagranicznych rynkach.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

dr inż. Andrzej Górka, dr inż. Radosław Górzeński Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia...

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia dla typowych letnich parametrów klimatycznych w kilku miastach Polski.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca? Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi...

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi nie jest wynajmowana, umożliwi on redukcję kosztów eksploatacji i krótki okres zwrotu dodatkowych wydatków inwestycyjnych w porównaniu do instalacji ze stałym strumieniem powietrza.

mgr inż. Piotr Miecznikowski Zintegrowany proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji z wykorzystaniem BIM

Zintegrowany proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji z wykorzystaniem BIM Zintegrowany proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji z wykorzystaniem BIM

Jak przekonać inwestora i wykonawcę, że warto stosować technologię BIM?Realizacja większości inwestycji budowlanych przekracza planowany budżet lub harmonogram, a często obydwa te plany. Spory trafiają...

Jak przekonać inwestora i wykonawcę, że warto stosować technologię BIM?Realizacja większości inwestycji budowlanych przekracza planowany budżet lub harmonogram, a często obydwa te plany. Spory trafiają przed sądy, a informacje o wysokich roszczeniach stron codziennie zapełniają nagłówki prasowe. Głównym źródłem tych problemów jest oddzielanie etapu projektowania od etapu realizacji inwestycji oraz sztywny podział ról, którego wynikiem jest brak rzeczywistej współpracy.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych

Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu ze zmiennym strumieniem powietrza oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła można znacząco zredukować koszty pracy instalacji klimatyzacji w obiektach hotelowych o wysokich...

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu ze zmiennym strumieniem powietrza oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła można znacząco zredukować koszty pracy instalacji klimatyzacji w obiektach hotelowych o wysokich wymaganiach dotyczących parametrów powietrza wewnętrznego. Przed wyborem rozwiązania warto przeanalizować różne warianty instalacji i ich wpływ na koszty eksploatacyjne.

dr inż. Michał Piasecki Zrównoważone budownictwo - proces projektowania zintegrowanego

Zrównoważone budownictwo - proces projektowania zintegrowanego Zrównoważone budownictwo - proces projektowania zintegrowanego

Projektowanie zintegrowane to metoda, która zakłada, że ​​projekt budynku jako całość wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron – członków zespołu projektowego i przyszłych użytkowników. Założenia...

Projektowanie zintegrowane to metoda, która zakłada, że ​​projekt budynku jako całość wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron – członków zespołu projektowego i przyszłych użytkowników. Założenia dotyczące właściwości technicznych i środowiskowych budynku uwzględniane są już w pierwszych etapach procesu projektowania, dzięki czemu łatwiej i efektywniej mogą zostać wprowadzone do dokumentacji.

dr inż. Kazimierz Wojtas Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów

Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów

Ocena energetyczna budynku jest obecnie jednym z głównych narzędzi służących do zwiększania świadomości energetycznej społeczeństwa oraz wywierania nacisku zarówno na inwestorów, jak i użytkowników budynków,...

Ocena energetyczna budynku jest obecnie jednym z głównych narzędzi służących do zwiększania świadomości energetycznej społeczeństwa oraz wywierania nacisku zarówno na inwestorów, jak i użytkowników budynków, tak aby w przyszłości powszechnie powstawały budynki energooszczędne i okołozeroenergetyczne. W przypadku obiektów klimatyzowanych jednym z ważnych elementów oceny energetycznej jest wyliczenie rocznego (sezonowego) zapotrzebowania na energię do chłodzenia.

mgr inż. Demis Pandelidis, prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego: wyniki symulacji numerycznej

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego: wyniki symulacji numerycznej Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego: wyniki symulacji numerycznej

Z racji rosnącego zainteresowania techniką pośredniego chłodzenia wyparnego niezbędna stała się analiza poszczególnych elementów konstrukcji wyparnych wymienników ciepła w celu osiągnięcia maksymalnej...

Z racji rosnącego zainteresowania techniką pośredniego chłodzenia wyparnego niezbędna stała się analiza poszczególnych elementów konstrukcji wyparnych wymienników ciepła w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności chłodniczej.

Piotr Tarnawski Analiza CFD sprawności systemów rozdziału powietrza dla biura

Analiza CFD sprawności systemów rozdziału powietrza dla biura Analiza CFD sprawności systemów rozdziału powietrza dla biura

W artykule przedstawiono wyniki analizy CFD (Computational Fluid Dynamics) jakości i sprawności wymiany powietrza dla pomieszczenia biurowego użytkowanego przez 12 osób. Analizowano system wyporowy, mieszający...

W artykule przedstawiono wyniki analizy CFD (Computational Fluid Dynamics) jakości i sprawności wymiany powietrza dla pomieszczenia biurowego użytkowanego przez 12 osób. Analizowano system wyporowy, mieszający i strefowy (strumieniowy).

Jerzy Kosieradzki Klimatyzacja nowoczesnych szpitali

Klimatyzacja nowoczesnych szpitali Klimatyzacja nowoczesnych szpitali

Wraz ze zmianami w służbie zdrowia rośnie zainteresowanie budową nowoczesnych szpitali. Oferują one nie tylko nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne, ale także bezpieczeństwo i komfort pracownikom oraz...

Wraz ze zmianami w służbie zdrowia rośnie zainteresowanie budową nowoczesnych szpitali. Oferują one nie tylko nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne, ale także bezpieczeństwo i komfort pracownikom oraz pacjentom – na salach operacyjnych i w każdym innym pomieszczeniu.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Dorota Brzezińska LPG w garażach podziemnych

LPG w garażach podziemnych LPG w garażach podziemnych

W Polsce blisko 10% samochodów napędzanych jest gazem LPG, czyli około 2 mln pojazdów. Obowiązujące przepisy [1] wymagają, by garaże podziemne, do których dopuszcza się wjazd samochodów z LPG, wyposażone...

W Polsce blisko 10% samochodów napędzanych jest gazem LPG, czyli około 2 mln pojazdów. Obowiązujące przepisy [1] wymagają, by garaże podziemne, do których dopuszcza się wjazd samochodów z LPG, wyposażone były w system detekcji tego gazu i samoczynnie uruchamianą wentylację.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Radosław Górzeński, dr inż. Kamil Szkarłat Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - projektowanie

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - projektowanie Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - projektowanie

Głównym celem stosowania wentylacji w pomieszczeniach laboratoriów chemicznych jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. W pierwszej kolejności należy...

Głównym celem stosowania wentylacji w pomieszczeniach laboratoriów chemicznych jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. W pierwszej kolejności należy się skupić na przeznaczeniu i sposobie użytkowania laboratorium oraz możliwościach hermetyzacji procesów.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski Klasyczne projektowanie a modelowanie budynku. Rozpoczęcie prac projektowych

Klasyczne projektowanie a modelowanie budynku. Rozpoczęcie prac projektowych Klasyczne projektowanie a modelowanie budynku. Rozpoczęcie prac projektowych

Coraz częściej w publikacjach pojawia się zagadnienie zintegrowanego projektowania budynków. W większości z nich sygnalizowane są niewątpliwe korzyści ze stosowania tej metody. Na pierwszym miejscu wymieniana...

Coraz częściej w publikacjach pojawia się zagadnienie zintegrowanego projektowania budynków. W większości z nich sygnalizowane są niewątpliwe korzyści ze stosowania tej metody. Na pierwszym miejscu wymieniana jest, wynikająca ze specyfiki projektowania w formie przestrzennej (3D), eliminacja kolizji. Inne zalety to poprawa organizacji, skrócenie czasu realizacji i wynikające z tego obniżenie kosztów inwestycji oraz istotne dla użytkownika udogodnienia.

dr inż. Andrzej Górka, dr inż. Filip Pawlak Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza

Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza

Kiedy konieczne jest określenie rozkładu prędkości lub zasięgu strumienia powietrza nawiewanego w eksploatowanych układach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, najprostsze jest zastosowanie metod pomiarowych....

Kiedy konieczne jest określenie rozkładu prędkości lub zasięgu strumienia powietrza nawiewanego w eksploatowanych układach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, najprostsze jest zastosowanie metod pomiarowych. W praktyce inżynierskiej stosuje się najczęściej pomiary prędkości przepływu powietrza za pomocą anemometrów, skuteczna jest też termograficzna metoda pomiaru zasięgu strumienia powietrza.

Marcin Gasiński Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W)

Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W) Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W)

Zmiany do rozporządzenia o warunkach technicznych, które weszły w życia 1 stycznia 2014 r., umożliwiły częściowe wdrożenie wymagań dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zmiany do rozporządzenia o warunkach technicznych, które weszły w życia 1 stycznia 2014 r., umożliwiły częściowe wdrożenie wymagań dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Redakcja RI Klimatyzacja - informacje dla projektanta

Klimatyzacja - informacje dla projektanta Klimatyzacja - informacje dla projektanta

Projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku tak aby zapewnić zarówno komfort i przy okazji aby zgadzało się to z wizją finansową inwestora jest bardzo trudne. Dodatkowo należy spełnić...

Projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku tak aby zapewnić zarówno komfort i przy okazji aby zgadzało się to z wizją finansową inwestora jest bardzo trudne. Dodatkowo należy spełnić wymagania zapotrzebowania na energię, zatem system musi być energooszczędny. Klika zebranych aspektów związanych z projektowaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji zamieszczono poniżej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Sposoby obniżania zysków ciepła

Sposoby obniżania zysków ciepła Sposoby obniżania zysków ciepła

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji w budynkach jest na ogół jednym z najtrudniejszych zadań w pracy projektanta. Kiedy już wszystkie zyski ciepła zostaną policzone i dobrane elementy nawiewne wraz...

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji w budynkach jest na ogół jednym z najtrudniejszych zadań w pracy projektanta. Kiedy już wszystkie zyski ciepła zostaną policzone i dobrane elementy nawiewne wraz z kanałami i oporami przepływu, okazuje się, że dla zapewnienia komfortu użytkownikom pomieszczeń trzeba poszukać innowacyjnych rozwiązań.

Jerzy Kosieradzki Modernizacja klimatyzacji biblioteki w praktyce

Modernizacja klimatyzacji biblioteki w praktyce Modernizacja klimatyzacji biblioteki w praktyce

Gdy projektant klimatyzacji staje przed zadaniem wykonania projektu instalacji klimatyzacyjnej w modernizowanym budynku, wie, że powinien jak najszybciej skontaktować się z architektem i użytkownikiem...

Gdy projektant klimatyzacji staje przed zadaniem wykonania projektu instalacji klimatyzacyjnej w modernizowanym budynku, wie, że powinien jak najszybciej skontaktować się z architektem i użytkownikiem obiektu. Im szybciej to zrobi, tym mniej kłopotów będzie miał później, a że problemy będą, to pewne – taka już specyfika modernizacji budynków. Wyobrażenia architekta są nierzadko rozbieżne z możliwościami realizacyjnymi i nie zawsze możliwy jest kompromis.

Kazimierz Zakrzewski Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie

Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie

Miedź to naturalny materiał o doskonałych własnościach fizycznych. Miedź jest trwała, niezawodna, odporna na wysokie i niskie temperatury oraz korozję. Jest w 100% antydyfuzyjna dla gazów. Dzięki temu...

Miedź to naturalny materiał o doskonałych własnościach fizycznych. Miedź jest trwała, niezawodna, odporna na wysokie i niskie temperatury oraz korozję. Jest w 100% antydyfuzyjna dla gazów. Dzięki temu instalacje z miedzi i jej stopów są szeroko stosowane w klimatyzacji i chłodnictwie.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski Modelowanie budynków - aspekty ekonomiczne

Modelowanie budynków - aspekty ekonomiczne Modelowanie budynków - aspekty ekonomiczne

Pojęcie Building Information Modeling (BIM) kojarzone jest najczęściej z projektowaniem trójwymiarowym. Pozostałe elementy pozostają nadal w sferze wizji przedstawianych na wykładach, szkoleniach i w prasie...

Pojęcie Building Information Modeling (BIM) kojarzone jest najczęściej z projektowaniem trójwymiarowym. Pozostałe elementy pozostają nadal w sferze wizji przedstawianych na wykładach, szkoleniach i w prasie fachowej. Poniżej wskazano ekonomiczne aspekty stosowania tej metodyki.

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™ Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc...

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc te kwestie pod uwagę, świętuje właśnie drugą dekadę rewolucjonizowania przestrzeni wewnętrznych za pomocą technologii nanoe™. Od momentu powstania w 1997 r. do dnia dzisiejszego nanoe™ ewoluowało w innowację zmieniającą zasady gry i przekształcającą powietrze, którym oddychają ludzie, w czystsze i przyjemniejsze...

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Jak piknik, to tylko z marką Hisense! Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online! Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.