RynekInstalacyjny.pl

Wilgotność powietrza i recyrkulacja w wentylacji

Rekuperatory wentylacyjne są bardziej zagrożone szronieniem, gdy zostaną zastosowane w instalacji wentylacyjnej pomieszczeń suchych, o wilgotności powietrza do 30, a nawet 40%, niż pomieszczeń o wilgotności 60% [1, 2]. A większość pomieszczeń, w których stosuje się wentylację mechaniczną, to pomieszczenia suche. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń rekreacyjnych i innych przeznaczonych do pracy lekkiej.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Wilgotność powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną

W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną, np. w czytelniach, audytoriach, kawiarniach, pomieszczeniach handlowych i biurowych oraz salach komputerowych czy kinowych, podstawowym źródłem zysków pary wodnej są przebywający w nich ludzie. Natomiast większość pomieszczeń, w których stosuje się wentylację mechaniczną, to właśnie pomieszczenia suche.

W takich instalacjach z powodu ograniczonych zysków wilgoci strumień powietrza świeżego wynikający z wymagań higienicznych powoduje nadmierne wysuszanie pomieszczeń, co często podkreślano w licznych publikacjach. Strumień ten jest iloczynem normatywnej ilości powietrza świeżego (20 m3/h/osobę, często też 30, a nawet 50 m3/h/osobę) i nominalnej liczby osób, dla których wentylowane pomieszczenie przeznaczono. Jednak podczas eksploatacji pomieszczeń pełna frekwencja występuje w nich rzadko, co przy braku automatycznej regulacji ograniczającej minimalny strumień powietrza świeżego (zgodnej z oczekiwanym kierunkiem rozwoju instalacji opisanym np. w artykule [6]) jest przyczyną jeszcze większego deficytu pary wodnej w wywiewanym powietrzu.

Rozważmy jednak przypadek pełnej frekwencji osób w pomieszczeniu. Przykładowo do pomieszczenia przeznaczonego dla n osób, ze względu na konieczność spełnienia minimum higienicznego w wysokości Vz1 = 20 m3/h/osobę, powinien zostać dostarczony strumień powietrza świeżego:

Wzór 1

W wypadku pełnej, 100-proc. frekwencji zyski pary wodnej od osób w pomieszczeniu wyniosą:

Wzór 2

gdzie:

m1L= 38 g/h/osobę to jednostkowy strumień pary wodnej przy temperaturze w pomieszczeniu

tw = 20°C, zgodnie z powszechnie uznanymi danymi wskaźnikowymi podawanymi w wielu źródłach, np. w publikacjach [4, 5], gdzie dla strumienia ciepła wilgotnego, tj. 25 W/osobę, strumień pary wodnej ma wartość 37 g/osobę.

Przyjęto wartość bardziej niekorzystną dla niżej formułowanych wniosków, tj. 38 g/osobę. Nawet gdyby przyjąć, że dodatkowe zyski pary wodnej, np. od potraw i innych źródeł, osiągną wskaźnikową wartość, która stanowić będzie np. w = 10% wartości ww. strumienia pary wodnej od ludzi, to przyrost wilgotności właściwej strumienia powietrza świeżego Dx będzie niewielki, gdyż

Wzór 3

gdzie:

r – średnia gęstość powietrza dla tych warunków = 1,2 kg/m3.

Po uproszczeniu:

Wzór 4

Stąd dla Vz1 = 20 m3/h/osobę, frekwencji 100% i w = 0,1 ten przyrost wynosi Dx = 1,76 g/kg – przyjęto 1,8 g/kg.Natomiast dla Vz1 = 20 m3/h/osobę, frekwencji 60% i w = 0,1 przyrost Dx = 1,1 g/kg, dla Vz1 = 30 m3/h/osobę, frekwencji 100% i w = 0,1 przyrost Dx = 1,2 g/kg, a dla Vz1 = 30 m3/h/osobę, frekwencji 60% i w = 0,1 przyrost Dx = 0,7 g/kg.

 Zestawienie danych dla określenia wartości wilgotności powietrza

Tabela 1. Zestawienie danych dla określenia wartości wilgotności powietrza wywiewanego z przeważającej liczby pomieszczeń przez wentylację mechaniczną

W tabeli w kolumnach 1–3 i pozycjach 1–6 zestawiono parametry powietrza zewnętrznego, które w przybliżeniu znajdują się na krzywej klimatycznej dla Warszawy, przy czym w kolumnach tych oznaczono:

  • te – temperaturę powietrza zewnętrznego (świeżego) [°C],
  • HKK – wilgotność względną powietrza dla krzywej klimatycznej [%],
  • xKK – wilgotność właściwą powietrza dla krzywej klimatycznej [g/kg].

Stąd dla temperatury zewnętrznej np. te = –2°C w warunkach eksploatacyjnych odpowiadających krzywej klimatycznej w tak wentylowanym pomieszczeniu w strefie przebywania ludzi i w przewodach wywiewnych wystąpi wilgotność powietrza:

Wzór 5

Wartość tą podano w kolumnie 6 tabeli, a tej wilgotności właściwej w temperaturze tw = 20°C odpowiada wilgotność względna HwKK = 28% (kolumna 7). Natomiast dla temperatury powietrza świeżego te = 0°C i wilgotności odpowiadającej krzywej klimatycznej 70% (kolumna 7) wilgotność osiąga już wartość 31%.Czytelnicy bagatelizujący problem szronienia rekuperatorów mogą wskazać na częste występowanie większej wartości wilgotności właściwej powietrza zewnętrznego, niż wynika to z przebiegu krzywej klimatycznej, dlatego też w kolumnach 4, 8 i 9 zestawiono dane dotyczące przypadków możliwie największej wilgotności powietrza zewnętrznego, tj. dla punktów leżących na krzywej nasycenia (HzN = 100%) w kolumnach tych oznaczono:

  • xN – wilgotność właściwą powietrza zewnętrznego na krzywej nasycenia [g/kg],
  • xwN – wilgotność właściwą powietrza wywiewanego z pomieszczenia – jako sumę podobną do wyliczanej ze wzoru (6), lecz uwzględniającą wartość wilgotności xN [g/kg],
  • HwN – wilgotność względną powietrza wywiewanego z pomieszczenia w sytuacji możliwie Największej wilgotności powietrza zewnętrznego, tj. na krzywej nasycenia [%].

Takie przejęcie do krzywej nasycenia spowodowało w tym przypadku wzrost wilgotności powietrza wywiewanego z 28 i 31% do 35 i 38%, nie została jednak przekroczona wartość 40%. Wartości te podano w tabeli w pozycji 1 i 2 kolumny 9. Wartość strumienia powietrza świeżego i jego udział w strumieniu powietrza wentylującego, czyli w sumie strumieni powietrza świeżego i recyrkulowanego, jest obecnie najczęściej wyregulowana na etapie rozruchu instalacji wentylacyjnej. Nie udało się jeszcze upowszechnić stosowania eksploatacyjnej korekty „w dół” strumienia tego powietrza świeżego w wypadku występowania mniejszej od nominalnej frekwencji osób w wentylowanym pomieszczeniu. Stąd w pozycjach 7–10 zestawiono dane dla przypadku frekwencji w wysokości 60%.

W pozycjach 11–18 tabeli zestawiono też dane dotyczące przypadku zastosowania podwyższonej wartości strumienia powietrza świeżego, tj. do 30 m3/h/osobę. Biorąc pod uwagę wszystkie wartości wilgotności powietrza zestawione w kolumnach 7 i 9, trzeba zgodzić się z tym, że wilgotność powietrza wywiewanego z pomieszczeń w mniej niż marginalnych przypadkach będzie nieco wyższa od 30%, ale nie przekroczy wartości 40%. Dla temperatury zewnętrznej –2°C i 0°C wartości w kolumnach 7 i 9 naniesiono pogrubioną czcionką, gdyż właśnie w tym przedziale, z powodu małej wilgotności powietrza wywiewanego z pomieszczenia, w przypadku stosowania rekuperatorów przeciwprądowych o sprawności temperaturowej od 80 do 85% znajduje się graniczna wartość temperatury zewnętrznej, poniżej której w dominującej liczbie przypadków instalacji wentylacyjnych występować będzie zagrożenie szronienia tych urządzeń [1, 2].

Recyrkulacja powietrza wywiewanego – rozbieżność poglądów

W jednej z prezentacji podczas tegorocznego Forum Wentylacja wymieniono cechy, które odróżniają urządzenia klimatyzacyjne od wentylacyjnych. Uczestnicy dyskusji odbywającej się po tym wystąpieniu w pełni zgodzili się z następującymi stwierdzeniami:

  • urządzenia klimatyzacyjne dysponują źródłem zimna, natomiast instalacje wentylacyjne takich źródeł są pozbawione,
  • urządzenia klimatyzacyjne – w przeciwieństwie do wentylacyjnych – wyposażone są w dostatecznie szeroki zakres układów automatycznej regulacji pozwalających na regulację wilgotności powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu i jego temperatury w zależności od obciążeń cieplnych i wilgotnościowych – czyli regulację z wykorzystaniem takiej pętli sprzężenia zwrotnego, którą skrótowo można określić w ten sposób, że centrala klimatyzacyjna „widzi” klimatyzowane pomieszczenie.
Schemat układu urządzenia wentylacyjnego z rekuperatorem

Rys. 1. Schemat układu urządzenia wentylacyjnego z rekuperatorem (centrali nawiewno-wywiewnej) chronionego patentem [3], uzupełnionego dodatkowym przewodem i przepustnicą 9a dla recyrkulacji powietrza wywiewanego przy szeregowym połączeniu obu wentylatorów: 1 – przepustnica czerpni powietrza świeżego, 2 – wentylator nawiewny, 3 – filtr powietrza świeżego, 4 – rekuperator przeciwprądowy, a raczej szczególna (zastrzeżona) jego sekcja, gdyż obecnie na rynku nie są dostępne rekuperatory przeciwprądowe, w których wlot i wylot danego strumienia powietrza znajdowałby się po tej samej stronie podłużnej osi rekuperatora, 5 – obejście letnie dla powietrza świeżego, 6 – nagrzewnica, 7 – przepustnica recyrkulacji powietrza świeżego zza nagrzewnicy przed rekuperator chroniąca go przed szronieniem, 8 – przepustnice chroniące rekuperator w okresie zbliżonym do upalnego przed osadzaniem pyłu na jego płytach, 9 – przepustnica recyrkulacji powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego, 10 – wentylator wywiewny, 11 – filtr powietrza wywiewanego, 12 – przepustnica obejścia rekuperatora przez powietrze wywiewane w okresie zbliżonym do upalnego

Natomiast rozbieżność poglądów ujawniła się w zakresie stosowania recyrkulacji powietrza wywiewanego do świeżego. Autor artykułu podczas dyskusji sprzeciwił się propozycji, by uwzględnić jeszcze jedną cechę odróżniającą urządzenia klimatyzacyjne od wentylacyjnych. Mianowicie w wystąpieniu wyrażono pogląd, że w instalacjach klimatyzacyjnych występuje recyrkulacja powietrza wywiewanego do strumienia powietrza świeżego, a instalacje wentylacyjne pracują bez takiej recyrkulacji, czyli zawsze strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia jest strumieniem powietrza świeżego.

Na postawione pytanie: „dlaczego zatem w dominującej liczbie zamawianych central wentylacyjnych występują przepustnice recyrkulacji powietrza wywiewanego do tzw. strumienia powietrza wentylującego?” padła odpowiedź: „gdyż zamawiający chcą mieć możliwość pracy tej centrali tylko na tzw. powietrzu obiegowym dla dogrzewania pomieszczenia z wykorzystaniem nagrzewnicy występującej w tej centrali przy zamkniętej czerpni – np. po zakończeniu dłuższej przerwy w korzystaniu z tego pomieszczenia lub też podczas silnych mrozów”.

Pojawia się więc kolejne pytanie: z którego kryterium wynikać będzie tzw. strumień powietrza wentylującego, czyli nominalna wydajność wentylatorów zastosowanych w takiej centrali wentylacyjnej:

  • z wymagań higienicznych dla dostatecznej świeżości powietrza w wentylowanym pomieszczeniu, tj. 20 m3/h/osobę (lub 30, a w nielicznych przypadkach i więcej)?
  • czy z bilansu zysków ciepła dla tego pomieszczenia w okresie letnim (zbliżonym do upalnego)?

Dla uzyskania odpowiedzi na to pytanie poniżej porównano wyrywkowo wartości tego strumienia powietrza.

Gdyby np. wentylowane pomieszczenie było salą audytoryjną lub kinową dla n = 200 osób, do wentylowania której zastosowano strumień powietrza wynikający z minimalnego strumienia powietrza świeżego Vz1 = 20 m3/h/osobę, to wentylator nawiewny zostałby dobrany dla strumienia powietrza Vz = 4000 m3/h = 1,11 m3/s. Jeżeli możliwe byłoby założenie, że nie występują inne źródła ciepła – m.in. dlatego, że pomieszczenie nie ma okien ani innych przegród zewnętrznych – to same zyski ciepła od osób konieczne do odprowadzenia przez ten strumień powietrza w okresie letnim miałyby wartość:

Wzór 5

gdzie:

Q1w = 69 W/osobę – strumień ciepła od jednej osoby przy tw = 26°C, zgodnie z informacjami zamieszczonymi np. w [4, 5], tj. 70 W/osobę, przy czym do dalszych porównań przyjęto 69 W/osobę jako wartość bardziej niekorzystną dla poniżej formułowanych wniosków. Stąd dla tak małego strumienia powietrza przyrost temperatury wynikający z tych zysków ciepła wynosiłby:

Wzór 6

gdzie:

c – średnie ciepło właściwe powietrza dla tych warunków = 1,00 J/gK.Wynika stąd, że już przy temperaturze zewnętrznej 16°C temperatura powietrza w tym pomieszczeniu byłaby wyższa o 0,3°C od temperatury 26°C, dla której określono ww. jednostkowy strumień ciepła w wysokości 69 W/osobę. Natomiast już przy temperaturze zewnętrznej 23°C w pomieszczeniu tym występowałaby temperatura 30°C (jednostkowy strumień ciepła „suchego” zmniejszyłby się wówczas do 47 W/osobę), co oznaczałoby, że taka intensywność wentylacji byłaby zdecydowanie za mała.

Zdarzają się jeszcze często opracowania projektowe, w których centrala wentylacyjna dobierana jest dla strumienia powietrza będącego iloczynem kubatury wentylowanego pomieszczenia i zalecanej w literaturze (np. właśnie w [4]) krotności wymian, co raczej niekorzystnie świadczy o autorach takich opracowań. Np. w wypadku sali audytoryjnej dla 200 osób, o kubaturze 1400–1600 m3, przy zalecanej w publikacji [5] 8–10-krotności wymian powietrza dla okresu letniego strumień powietrza wynosi od 11 000 do 16 000 m3/h, natomiast w wypadku takiej kubatury sali kinowej o 4–6-krotności wymian strumień ten może zawierać się w granicach od 5600 do 9600 m3/h.

Tak duże rozbieżności wyników są potwierdzeniem tego, że projektant nie tylko dla klimatyzacji, ale również dla instalacji wentylacyjnej powinien dokonać bilansu zysków ciepła dla okresu letniego, np. dla temperatury powietrza w wentylowanym pomieszczeniu tw = 26°C, i w oparciu o ten bilans określić miarodajny strumień powietrza, np. dla temperatury powietrza zewnętrznego nawiewanego w okresie letnim tn = tz = 22°C. Stąd w wypadku analizowanej sali kinowej strumień tego powietrza osiągnąłby wartość:

Wzór 7

czyli jest zbliżony do wartości 9600 m3/h będącej górną granicą przedziału wynikającego z krotności wymian dla sali kina.

Natomiast w sali audytoryjnej, a tym bardziej w czytelni, mogą wystąpić zyski ciepła od okien, np. ok. 2500 W, co przyczyniłoby się do zwiększenia strumienia powietrza proporcjonalnie do ilorazu 10 350 (13 800 + 2500) / 13 800 = 12 200 m3/h, czyli zbliżonego do wartości 11 000 m3/h będącej tym razem dolną granicą przedziału tego strumienia wynikającego z krotności wymian. Wynika stąd, że projektant, dobierając w tym wypadku centralę wentylacyjną dla strumienia 4000 m3/h, zaniża tę wartość ok. 2,5-krotnie, gdyż dla kina należało przyjąć 9600 m3/h, a nawet trzykrotnie, gdy dla Sali audytoryjnej trzeba było przyjąć 12 200 m3/h.

Podobne porównania można przedstawić dla ponad 30 przeznaczeń pomieszczeń zestawionych w tabeli 351-1 zamieszczonej w publikacji [4] i wynikać z nich będą bardzo zbliżone wnioski, a między innymi ten, że projektant, przyjmując dla centrali wentylacyjnej jako miarodajny strumień powietrza wynikający z wymagań higienicznych (20 lub 30 m3/h/osobę), popełniałby najczęściej błąd dwukrotnego, a nawet czterokrotnego zaniżenia wartości nominalnego strumienia powietrza dla centrali. Pomimo tego, że nie można wykluczyć, iż taki błąd w marginalnej liczbie przypadków zmalałby do zera, to mogą też wystąpić przypadki, w których to zaniżenie może być nawet pięciokrotne.

Mając powyższe na uwadze, trzeba stwierdzić, że przy obecnie stosowanych zasadach projektowania w dominującej liczbie przypadków instalacji wentylacyjnych występuje recyrkulacja powietrza wywiewanego do powietrza świeżego. Stąd nie należy wskazywać tej właśnie cechy jako odróżniającej instalacje wentylacyjne od klimatyzacyjnych. Przy tej okazji bardzo ważne jest ponowne podkreślenie, że zarówno w centrali klimatyzacyjnej, jak i wentylacyjnej rekuperator powinien był dobierany dla strumienia powietrza świeżego, a nie dla strumienia nominalnego przypisanego danej centrali, gdyż – jak wykazano to powyżej – strumień tego powietrza jest najczęściej dwu-, a nawet czterokrotnie większy od strumienia powietrza w rekuperatorze.

W niedalekiej przyszłości recyrkulacja nie będzie jednak wskazana

W centralach wentylacyjnych oraz częściowo klimatyzacyjnych w przyszłości może okazać się, że recyrkulacja powietrza wywiewanego do powietrza świeżego jednak nie będzie wskazana. Niewykluczone, że niedługo ze względu na konieczność szukania wszelkich możliwych oszczędności energii, a także z powodów epidemiologicznych (ptasia lub świńska grypa itp.) można będzie oczekiwać takiego kierunku rozwoju techniki wentylowania lub klimatyzowania pomieszczeń (ujętych w tabeli 351-1 w publikacji [4]), w którym przepustnica powietrza recyrkulowanego w centralach będzie prawie zawsze zamknięta, z wyjątkiem okresów upalnych dla klimatyzacji oraz wyjątkowych sytuacji, w których przy otwarciu przepustnicy możliwa będzie praca centrali klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na powietrzu obiegowym.

Można się spodziewać, że centrale te przy zamkniętej przepustnicy recyrkulacji będą pracować tylko na powietrzu świeżym o stałym „higienicznym” strumieniu, zwiększanym w okresie zbliżonym do upalnego (raczej skokowo – dwupołożeniowo) do wartości strumienia nominalnego dla centrali. Będzie to stosowane pomimo występowania bardzo dużej różnicy między wartością strumienia powietrza świeżego w okresie zimnym a w okresie upalnym i zbliżonym do upalnego (w przypadku wentylacji) lub tylko w okresie zbliżonym do upalnego (przy klimatyzacji). Może to być alternatywną i równoległą ścieżką postępu w porównaniu z propozycję opisaną w artykule [6].

Z powodu braku recyrkulacji strumień powietrza w nawiewnikach będzie zmieniać się w bardzo szerokich granicach: od 100% wartości nominalnej dla centrali (czyli jak dla okresu upalnego i zbliżonego do upalnego) do 50, 40, a nawet 25% wartości wynikającej z wymagań higienicznych. Realizacja takich rozwiązań będzie napotykała duże trudności wynikające przede wszystkim z konieczności zapewnienia równomiernego rozdziału powietrza w wentylowanym pomieszczeniu.

 Schemat układu nawiewno-wywiewnej

Rys. 2. Schemat układu nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej chronionego patentem [3], w którym bez konieczności stosowania dodatkowego przewodu z przepustnicą 9a wentylatory dla obiegu recyrkulacji powietrza wywiewanego połączone są szeregowo (oznaczenia jak na rys. 1)

Najłatwiej będzie to można uzyskać w wypadku wentylacji wyporowej oraz sal widowiskowych z równomiernie rozmieszczonymi wywiewni kami pod fotelami (przy czym niezbędna będzie dwupołożeniowa praca większości z nich). Dlatego też karygodne jest, gdy podczas remontu jakiejś sali audytoryjnej likwiduje się istniejące wywiewniki pod fotelami, zastępując je montowanymi w ścianach bocznych, co w przyszłości będzie wręcz uniemożliwiać elastyczną pracę instalacji w dostatecznie szerokich granicach zmian strumienia powietrza występującego w nawiewnikach.Taki kierunek rozwoju urządzeń wentylacyjnych – to jest z zamkniętą przepustnicę recyrkulacji powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego oraz ze zmieniającym się w stosunkowo szerokich granicach strumieniem powietrza w nawiewnikach – był dostrzegany już w 2003 r., o czym świadczy chroniony patentem [3] układ przedstawiony na rys. 1.

Jest to wersja uzupełniona o dodatkowy przewód wraz z przepustnicą 9a, dzięki którym możliwa jest recyrkulacja powietrza wywiewanego przy szeregowym połączeniu obu wentylatorów, gdyż obecnie stosowane instalacje z centralami nawiewno-wyciągowymi i układami ich automatycznej regulacji nie są przystosowane do równoległego połączenia obu wentylatorów w obiegu recyrkulacji z wykorzystaniem przepustnicy 9. Natomiast w podstawowej wersji tego układu przewód z przepustnicą 9a nie występuje, a przepustnica 9 łączy wentylatory równolegle. Uwzględniając obecne eksploatacyjne doświadczenia i zasady projektowania tych instalacji i central tylko z szeregową współpracą wentylatorów, można stwierdzić, że przepustnica 9 umożliwia właśnie pracę centrali tylko na powietrzu obiegowym przy zamkniętej czerpni, co świadczy, że już w 2003 r. zakładano jako dominującą możliwość eksploatowania takiej centrali wentylacyjnej tylko na powietrzu świeżym.

W układzie pokazanym na rys. 1 możliwe jest uzyskanie szeregowej współpracy obu wentylatorów dla recyrkulacji z wykorzystaniem przepustnicy 9 w wypadku umieszczenia wentylatora 2 w sąsiedztwie nagrzewnicy 6 (rys. 2). Umieszczenie wentylatora nawiewnego w tym punkcie centrali ma jednak więcej wad niż zalet w porównaniu z wersją z przepustnicą 9a, gdyż wówczas rekuperator dla powietrza świeżego znajduje się po ssącej stronie wentylatora, natomiast dla powietrza wywiewanego w rekuperatorze występuje nadciśnienie. Korzystniej jest też, gdy wentylatory, jeżeli tylko jest to możliwe, znajdują się w dolnych sekcjach centrali. A umieszczenie filtra powietrza świeżego przed komorą mieszania tego powietrza z recyrkulowanym powietrzem świeżym (rys. 2) jest jednak korzystniejsze niż za komorą mieszania (rys. 1).

Układ z wykorzystaniem przepustnicy 9a oraz ten pokazany na rys. 2 może być stosowany przede wszystkim w centralach klimatyzacyjnych, których recyrkulacja taka w okresie upalnym jest niezbędna. Można jednak w przyszłości oczekiwać upowszechnienia się bardziej precyzyjnego projektowania instalacji wentylacyjnych i dalszego doskonalenia techniki regulacji. Dzięki takiemu kierunkowi rozwoju urządzeń wentylacyjnych uzyskano by nie tylko dalsze oszczędności energii pobieranej przez silniki wentylatorów, wyeliminowano by też dość znaczące źródło hałasu, którym jest praca recyrkulacyjnej przepustnicy 9 lub 9a przy szczególnie dużej różnicy ciśnienia po obu jej stronach. To źródło nie jest na razie dostatecznie dostrzegane z powodu dużej hałaśliwości dostępnych obecnie na rynku wentylatorów, ale są powody, by sądzić, że urządzenia te mogą być znacznie bardziej ciche.

Podsumowanie

Z powyższej oraz opisanej w publikacji [3] argumentacji wynika, że w pomieszczeniach rekreacyjnych, przeznaczonych do pracy lekkiej i innych podobnych zapewnienie minimalnych wymagań higienicznych dla świeżości powietrza dzięki wentylacji mechanicznej jest przyczyną tak małej wilgotności powietrza wywiewanego, że już w temperaturze zewnętrznej od –2°C do –1°C występuje zagrożenie szronienia rekuperatorów przeciwprądowych o sprawności temperaturowej 80–85%. Dodatkowo dla odróżnienia instalacji klimatyzacyjnych od wentylacyjnych nie powinno się wskazywać na fakt istnienia w nich recyrkulacji powietrza wywiewanego.Zarówno w centralach wentylacyjnych, jak i klimatyzacyjnych (działających we wspomnianych pomieszczeniach) nominalny strumień powietrza dla danej centrali jest najczęściej dwu- do czterokrotnie większy od strumienia powietrza świeżego  wynikającego z wymagań higienicznych i rekuperatory w tych centralach powinny być dobierane właśnie dla higienicznego, znacznie mniejszego strumienia powietrza.Zdaniem autora w rozwoju urządzeń wentylacyjnych w ciągu ostatnich 5–6 lat, a szczególnie 3 ostatnich lat, wystąpiła stagnacja, gdyż sygnalizowane w kilku publikacjach możliwości wdrożenia nowej generacji nawiewno-wyciągowych central wentylacyjnych wciąż okazywały się „głosem wołającego na pustyni”.

Literatura

 1.  Jakóbczak A., Szronienie rekuperatorów (cz. 1), „Rynek Instalacyjny” nr 3/2010.
 2. Jakóbczak A., Szronienie rekuperatorów (cz. 2), „Rynek Instalacyjny” nr 4/2010.
 3. Jakóbczak A., Układ urządzenia wentylacyjnego z wymiennikiem do odzyskiwania ciepła, patent nr 204 077 z 22.02.2010 r., wg zgłoszenia nr P-363 653 z 24.11.2003 r., „Biuletyn Urzędu Patentowego” nr 11/2005.
 4. Recknagel H. i in., Ogrzewanie + klimatyzacja. Poradnik, Wyd. EWFE, Gdańsk 1994/95.
 5. Recknagel H. i in., Kompendium ogrzewania i klimatyzacji, OMNI SCALA, Wrocław 2008/09.
 6. Sowa J., Wentylacja ze zmiennym strumieniem powietrza higienicznego, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2005.

Komentarze

 • Ewa Ewa, 06.07.2014r., 11:06:35 Dodatkowo żeby zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci warto stosować nowczesne materiały izolacyjne jak na przykład izolacje poliuretanowe do ocieplania poddasza

Powiązane

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających...

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających precyzyjnej obróbki powietrza, szczególnie w zakresie uzyskiwania niskich temperatur i bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza nawiewanego. W niniejszej publikacji bardziej szczegółowo porównano pośrednie rekuperatory stosowane w solarnych układach klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

dr inż. Andrzej Górka, dr inż. Radosław Górzeński Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia...

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia dla typowych letnich parametrów klimatycznych w kilku miastach Polski.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca? Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi...

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi nie jest wynajmowana, umożliwi on redukcję kosztów eksploatacji i krótki okres zwrotu dodatkowych wydatków inwestycyjnych w porównaniu do instalacji ze stałym strumieniem powietrza.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych

Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu ze zmiennym strumieniem powietrza oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła można znacząco zredukować koszty pracy instalacji klimatyzacji w obiektach hotelowych o wysokich...

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu ze zmiennym strumieniem powietrza oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła można znacząco zredukować koszty pracy instalacji klimatyzacji w obiektach hotelowych o wysokich wymaganiach dotyczących parametrów powietrza wewnętrznego. Przed wyborem rozwiązania warto przeanalizować różne warianty instalacji i ich wpływ na koszty eksploatacyjne.

Najnowsze produkty i technologie

Automa.Net sp. z o. o. Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność? Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów...

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów może okazać się w tym przypadku kluczowy. Sprawdź, jak najszybciej odszukać potrzebne części w internecie i zamówić je bezpośrednio od dystrybutora z dowolnego miejsca na ziemi.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor?

Falownik czy hydrofor? Falownik czy hydrofor?

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia? Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio...

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio gorące, trwa tylko kilka miesięcy. Odpowiedź jest prosta – gdy kończy się lato, zaczyna się ogrzewanie klimatyzacją!

VERANO GLOBAL Sp. z o.o. Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest! Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie...

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie funkcje – grzania w zimie oraz chłodzenia w lecie. Niebawem takie urządzenia będą standardową formą ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych jak i mieszkań prywatnych. Te urządzenia to klimakonwektory.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.