RynekInstalacyjny.pl

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego: wyniki symulacji numerycznej

Wyniki symulacji numerycznej  
Fot. Grundfos

Wyniki symulacji numerycznej  


Fot. Grundfos

Jednym z najbardziej istotnych elementów wymiennika wyparnego,
mającym znaczący wpływ na efektywność termodynamiczną jednostki, jest jego
konstrukcja. Dotyczy to zarówno budowy wypełnienia, ożebrowania lub też jego
braku (oraz typu żeber występujących w wymienniku), jak i materiału użytego do
budowy (stal, włókna, polietylen itd.).
Z racji rosnącego zainteresowania
techniką pośredniego chłodzenia wyparnego niezbędna stała się analiza
poszczególnych elementów konstrukcji wyparnych wymienników ciepła w celu
osiągnięcia maksymalnej efektywności chłodniczej.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

W poprzednim artykule [9] opisano cechy charakterystyczne konstrukcji pośrednich wymienników wyparnych. Poniżej zaprezentowane zostaną wyniki symulacji numerycznej, na podstawie których możliwe będzie wyznaczenie efektywności pośrednich wymienników wyparnych w zależności od charakterystycznych elementów konstrukcji ich wypełnienia.

Porównanie wymienników z różnym sposobem rozprowadzenia cieczy

Na rys. 1 przedstawiono porównanie efektywności dwóch omawianych wymienników (z materiałem porowatym i równomierną warstwą wody). Należy nadmienić, że model wymiennika z równomiernie rozłożoną warstwą wody stworzony został jedynie na potrzeby rozważań teoretycznych, gdyż w praktyce niemożliwe jest zapewnienie równomiernego rozprowadzenia cieczy po metalowych ściankach i żebrach – wiąże się to z dostarczaniem wody do kanałów – wprowadzenie dysz zaburza przepływ powietrza przy braku gwarancji równomiernego zwilżenia.

W materiale porowatym ciecz rozprowadzana jest za pomocą sił kapilarnych, co pozwala dostarczać wodę ze zbiornika mającego kontakt tylko z niewielką częścią struktury wypełnienia.

W obu rozwiązaniach zauważono dwie strefy aktywnej wymiany ciepła i masy w kanale strumienia pomocniczego. Na początku wysokie różnice temperatury i zawartości wilgoci powodują intensywne parowanie cieczy i ochładzanie powietrza roboczego (odcinek 1e–O, rys. 1a i b), przy jednoczesnym wzroście temperatury ścianki (rys. 1c).

Powstanie drugiej strefy aktywnej wymiany ciepła i masy wynika z faktu, że przez warstwę metalu dostarczany jest do wody praktycznie stały strumień ciepła q1s (rys. 1f), który jest w stanie przewyższyć efekt chłodzenia uzyskany na drodze odparowania wody (rys. 2d, 2f). W punkcie O na rys. 1a temperatura cieczy i strumienia pomocniczego zrównuje się, następnie temperatura powietrza zaczyna się podnosić przy zachowaniu kierunkowości wymiany masy (odcinek O–2o, rys. 1a, b, f).

Przeczytaj: Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia >>

Wart odnotowania jest fakt, że proces podgrzewania zaczyna się we wczesnym stadium przepływu, tj. około połowy długości kanału pomocniczego, w zależności od przekroju (rys. 1d). Stwierdzono, że wydajność chłodnicza obu urządzeń jest bardzo zbliżona, różnica temperatury końcowej powietrza głównego pomiędzy wariantem 1 i 2 wynosiła 0,04°C, natomiast pomocniczego 0,2°C (rys. 1a i b).

Można zatem stwierdzić, że zastosowanie wymiennika wypełnionego materiałem porowatym jest bardziej uzasadnione, gdyż jego konstrukcja umożliwia praktyczną realizację pośredniego obiegu wyparnego, podczas gdy jednostka z równomiernie rozłożoną warstwą cieczy jest w rzeczywistości niemożliwa do wykonania.

Rozwiązania konstrukcyjne wykorzystujące dysze lub inne sposoby rozpylenia cieczy zawsze będą mniej efektywne przy pośrednim chłodzeniu wyparnym, gdyż natryskiwana woda częściowo odparowuje do powietrza, nawilżając je adiabatycznie, co powoduje, że ciepło przejścia fazowego nie jest wykorzystywane.

Analiza wpływu rodzaju wypełnienia na efektywność wymienników ciepła

Na rys. 2 przedstawiono zależność efektywności omawianych urządzeń od poszczególnych charakterystycznych parametrów wypełnienia. Na rys. 2a widoczny jest wpływ gęstości ożebrowania na efektywność procesów wymiany ciepła i masy.

Można zauważyć, że zarówno wymiennik wypełniony materiałem porowatym, jak i jednostka z warstwą cieczy uzyskują niższe temperatury na wyjściu wraz ze wzrostem gęstości ożebrowania. Różnica w końcowych temperaturach strumienia głównego pomiędzy wymiennikiem bez żeber (s = 1 – rys. 2a) a rekuperatorem z bardzo gęstym ożebrowaniem wynosi ok. 3°C.

Wynika to ze zwiększenia powierzchni wymiany ciepła. Stworzenie bardzo gęstego ożebrowania powoduje rozmaite problemy konstrukcyjne, niemniej w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności urządzeń wyparnych teoretycznie należy dążyć do uzyskania jak najmniejszego skoku żeber.

Badania [1] pokazują, że efektywność wymienników wyparnych rośnie wraz ze zmniejszeniem wysokości kanału. Im kanał jest bardziej płaski, tym ciężej wykonać na nim gęste ożebrowanie. W związku z tym niezbędne staje się zbadanie, czy lepiej wykonać bardziej płaski, lecz słabo ożebrowany kanał, czy też kanał nieco wyższy z gęstszym ożebrowaniem. Do badań przyjęto trzy typy kanałów zestawione w tabeli 1: trójkątny, kwadratowy i płaski prostokątny.

Wyniki obliczeń widoczne są na rys. 2b. Wymiennik, który wyposażony jest w kanały płaskie, osiąga temperatury wyjściowe niższe o ok. 1°C od kanału z ożebrowaniem trójkątnym oraz o ok. 3°C niższe od wymiennika z ożebrowaniem kwadratowym. Kanał trójkątny osiąga temperaturę wyjściową niższą o ok. 2°C od wymiennika z ożebrowaniem kwadratowym. Moc chłodnicza odniesiona do przepływu powietrza 1 kg/s pomiędzy poszczególnymi wymiennikami z różnymi typami kanałów różni się średnio o 2 kW.

Z przedstawionych wyników badań widać, że większą efektywność można osiągnąć przy zastosowaniu płaskiego kanału. Oczywiście ożebrowany plaski kanał będzie cechował się jeszcze większą efektywnością, jest jednak trudny w wykonaniu. Przy wdrażaniu tego typu jednostek lepiej zatem stosować bardziej płaskie, a mniej ożebrowane kanały.

Kolejne badania przeprowadzono w celu sprawdzenia wpływu przewodności cieplnej materiału, z którego wykonany jest wymiennik, na jego efektywność. Wyniki przedstawiono na rys. 2c. Okazało się, że przewodność cieplna wypełnienia praktycznie nie wpływa na efektywność wymienników wyparnych – przy zmianie przewodności materiału od 1 do 100 W/(m K) temperatura na wyjściu zmieniła się jedynie o 0,33°C.

Wynika to z faktu, że ścianki w jednostkach wyparnych są cienkie, a mokry kanał pokryty jest warstwą wody. Przy konstruowaniu wymienników wyparnych nie należy się kierować kryterium przewodności cieplnej materiału wypełnienia, zdecydowanie ważniejsza jest jego zdolność do równomiernego rozprowadzenia wody.

Ostatnie badania przeprowadzono w celu zbadania wpływu grubości ożebrowania na efektywność wymienników wyparnych. Zagadnienie to ma istotne znaczenie konstrukcyjne, gdyż grubsze ożebrowanie lepiej przenosi obciążenia. Wyniki symulacji przedstawiono na rys. 2d. Zarówno w przypadku wymiennika z materiałem porowatym, jak i jednostki z warstwą cieczy efektywność chłodnicza spada wraz ze wzrostem grubości ożebrowania.

Przy zmianie grubości z 1 do 5 mm uzyskana temperatura końcowa wzrosła o 1,5°C. Grube żebra zabierają znaczną część powierzchni wymiany ciepła. W żebrach powstaje pionowy i poziomy rozkład temperatury, zatem część strumienia ciepła zużywana jest bezpowrotnie na zmianę energii wewnętrznej ożebrowania. Należy zatem dążyć do wykorzystywania możliwie najcieńszych żeber w jednostkach wyparnych.

Analiza wymiany ciepła na ożebrowaniu wymienników wyparnych

Na podstawie przeprowadzonych wielowariantowych badań numerycznych stwierdzono, że wymiana ciepła na powierzchni ożebrowanych wymienników wyparnych cechuje się wieloma elementami, które zależą od czynników termodynamicznych, konstrukcyjnych i innych. Stwierdzono, że dla wymienników z płaskimi kanałami rozkład temperatury na ożebrowaniu jest niewielki (rys. 3a i b). 

Wraz z rosnącą wysokością kanału (a zatem rosnącą wysokością żeber) gradient temperatury na ożebrowaniu wzrasta, nie osiąga jednak znaczących wartości. Na rys. 3b widać, że dla kanału o wysokości 6 mm maksymalna różnica temperatur pomiędzy spodem a końcem żebra wynosi 0,6°C. Dla wymienników z płaskim wypełnieniem różnica ta jest odpowiednio mniejsza. 

W przypadku modelowania urządzeń z płaskimi kanałami rozkład temperatury na ożebrowaniu może zatem zostać pominięty, a temperatury na początku i końcu żebra mogą być rozpatrywane jako równe.

Dla wymienników z różnym typem ożebrowania inaczej kształtuje się również przepływ ciepła w poszczególnych przekrojach wypełnienia. Na rys. 3c widoczny jest wymiennik z prostokątnymi kanałami, a na rys. 3d z kwadratowymi. Kwadratowy kształt kanału implikuje jednocześnie gęstsze ożebrowanie. 

Można stwierdzić, że w wymienniku z prostokątnym kanałem strumień ciepła jawnego z ożebrowania w kanale suchym wynosi ok. 13% całkowitego strumienia, natomiast w kanale mokrym ok. 12,1%. W przypadku ciepła utajonego 12,7% całkowitego strumienia przenoszone jest przez ożebrowanie kanału mokrego. 

Przeczytaj także: Wentylacja energooszczędnych budynków >>

W wymienniku z kwadratowymi kanałami dystrybucja ciepła znacząco różni się od wariantu z kanałami prostokątnymi: 58,75% ciepła utajonego, 61,33% ciepła jawnego w suchym kanale i 56,85% ciepła jawnego w kanale mokrym. Wynika to z faktu, że zwiększenie gęstości ożebrowania powoduje zmniejszenie powierzchni ścianki kontaktującej się z przepływającym powietrzem. Poniżej przedstawiony zostanie wpływ omawianego zjawiska na całkowitą efektywność wymienników wyparnych. 

Analiza pracy krzyżowego wymiennika wyparnego dla zmiennych warunków klimatycznych (wariant z materiałem porowatym)

Przemiany zachodzące w wymienniku z materiałem porowatym przy zmiennej wilgotności względnej powietrza zewnętrznego oraz stałej temperaturze zobrazowano na rys. 4a–c. Stwierdzono spadek mocy chłodniczej przy zwiększającej się wilgotności względnej i jednoczesny wzrost sprawności odniesionej do temperatury termometru mokrego (rys. 4a, b, c). Nasycone powietrze ma mniejszy potencjał wymiany masy z cieczą w kanale mokrym, stąd zmniejszenie mocy chłodniczej. 

Zjawisko zwiększenia sprawności rekuperatora (rys. 4c) jest spowodowane zwiększaniem się temperatury mokrego termometru (tWB) wraz z nasyceniem powietrza parą wodną: uzyskana temperatura końcowa (t1o) powietrza głównego jest coraz wyższa, ale tempo jej wzrostu jest wolniejsze od tempa wzrostu temperatury termometru mokrego (coraz mniejsza różnica t1o – tWB). Dlatego pomimo spadku mocy chłodniczej jednostki sprawność końcowa wzrasta. Ponadto odnotowano, że proporcjonalnie ze wzrostem wilgotności względnej wzrasta temperatura strumienia nawiewanego do pomieszczeń, czyli odczuwalny wskaźnik efektywności jednostki (rys. 4a). 

Wyniki uzyskane w symulacji numerycznej dla stałej wilgotności względnej i zmiennej temperatury zobrazowane są na rys. 4d–f. Stwierdzono proporcjonalny wzrost mocy chłodniczej do początkowej temperatury powietrza głównego (rys. 4d i e), przy jednoczesnym wzroście uzyskanej temperatury powietrza nawiewanego (rys. 4d) i niemalże stałej sprawności odniesionej do temperatury termometru mokrego (rys. 4f). 

Przedstawione zależności wynikają z faktu, że przy stałej wilgotności względnej strumień pomocniczy ma prawie stałą różnicę potencjałów wymiany masy, jednak większa temperatura powietrza głównego ułatwia parowanie (duża różnica temperatur pomiędzy warstwą wody a powietrzem), dlatego efektywniej ochładza się cieplejsze powietrze. 

Wyniki uzyskane w symulacji numerycznej dla stałej zawartości wilgoci powietrza oraz zmiennej temperatury i wilgotności względnej zobrazowano na rys. 4g–i. Odnotowano bardzo wyraźny wzrost mocy chłodniczej wraz ze zwiększającą się temperaturą wejściową (rys. 4h) przy zbliżonych wartościach uzyskanych temperatur końcowych (rys. 4g) i sprawności (rys. 4i); jej bardzo wysoka wartość w przypadku nr 1 jest spowodowana bliskością linii nasycenia ze względu na dużą wilgotność względną powietrza). 

Analiza skuteczności wymiennika w opisanych warunkach (rys. 4g-i) pozwala przypuszczać, że efektywność wymiennika wyparnego zależy w mniejszym stopniu od temperatury wejściowej powietrza, a w większym od jego wilgotności względnej, zatem prawdopodobnie najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność jednostki nie jest różnica temperatury, ale potencjał wymiany masy. 

Podsumowanie i wnioski

W artykule przedstawiono technikę pośredniego chłodzenia wyparnego i opisano zasadę działania pośrednich rekuperatorów wyparnych. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej. 

Na podstawie przeprowadzonych badań numerycznych określono cechy charakterystyczne procesów wymiany ciepła i masy w ożebrowanym wymienniku krzyżowym do pośredniego wyparnego ochładzania powietrza. Stwierdzono obecność dwóch stref aktywnej wymiany ciepła i masy w mokrych kanałach analizowanych urządzeń. 

Wymiennik wypełniony materiałem porowatym oraz równomiernie rozłożoną warstwą cieczy uzyskuje podobne temperatury końcowe. Jednak ze względów konstrukcyjnych bardziej uzasadnione jest użycie urządzeń wykorzystujących materiał porowaty.

Przy modelowaniu wymienników wyparnych o niskich kanałach można pominąć rozkład temperatury na ożebrowaniu. Różne typy ożebrowania wpływają na strefy aktywnej wymiany ciepła i masy oraz na sposób dystrybucji ciepła w kanałach wypełnienia. Gęste ożebrowanie kanałów wymienników wyparnych poprawia efektywność wymiany ciepła, jednak w mniejszym stopniu niż niska wysokość kanału. Większą skuteczność chłodniczą można uzyskać, stosując wymiennik wyparny z płaskim kanałem i rzadszym ożebrowaniem niż z wysokim kanałem i gęstym ożebrowaniem.

Przewodność cieplna wypełnienia ma niewielki wpływ na efektywność wymienników wyparnych. Zdecydowanie ważniejsza jest zdolność wypełnienia do równomiernego rozprowadzenia cieczy.

Ożebrowanie w wymiennikach wyparnych powinno być możliwie cienkie w celu uzyskania maksymalnej efektywności temperaturowej.

Skuteczność wymiennika znacząco maleje w wilgotnych warunkach klimatycznych.

Najwyższą efektywnością analizowana jednostka cechowała się dla suchych i gorących parametrów wlotowych.

Literatura

1. Zhao X. et. al., Comparative study of heat and mass exchanging materials for indirect evaporative cooling systems, „Building and Environment” Vol. 43, Issue 11, 2008.
2. Duan Z., Investigation of a Novel Dew Point Indirect Evaporative Air Conditioning System for Buildings, Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy, 2011.
3. Liu S., A Novel Heat Recovery/Desiccant Cooling System, Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy, 2008.
4. Shah R., Sekulic D. et al., Fundamentals of heat exchanger design, Lexington, Kentucky, USA, 2003.
5. Anisimov S.M., Bolotin S.A., Badania krzyżowych wymienników ciepła do pośredniego ochładzania powietrza, Wiadomości Międzynarodowej Akademii Nauk Ochrony Środowiska„Ochrona Powietrza Atmosferycznego” nr 2/1996.
6. Žukauskas A., Žiugžda J., Heat transfer in laminar flow of fluid, Wilno 1969.
7. Gillan L., Maisotsenko cycle for cooling process, Denver 2008.
8. Pandelidis D., Polushkin V., Wymienniki do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy, „Współczesne Metody i Techniki w Badaniach Systemów Inżynieryjnych”, Wrocław 2011.
9. Pandelidis D., Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego: założenia, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2014.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Magorzata Basińska Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych Wpływ rodzaju wymiennika wyparnego na efektywność solarnych systemów klimatyzacyjnych

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających...

W poprzednich artykułach (RI 12/2012 i 3/2013) zaprezentowano solarne systemy klimatyzacyjne [1] współpracujące z gruntowym wymiennikiem ciepła [2], które mogą znaleźć zastosowanie w układach wymagających precyzyjnej obróbki powietrza, szczególnie w zakresie uzyskiwania niskich temperatur i bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza nawiewanego. W niniejszej publikacji bardziej szczegółowo porównano pośrednie rekuperatory stosowane w solarnych układach klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

Wybrane dla Ciebie

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych Zapoznaj się z programem doboru wentylatorów strumieniowych

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów Zostań ceryfikowanym instalatorem systemów

Jakie może być maksymalne zużycie energii »

Jakie może być maksymalne zużycie energii » Jakie może być maksymalne zużycie energii  »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji Skorzystaj z pomocy przy projektowaniu systemu wentylacji

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? » Upały dają się we znaki! Co lepsze? Centrala wentylacyjna czy rooftop? »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Poznaj rodzaje bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji

Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar w wentylacji Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić pomiar  w wentylacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.